За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Съобщения по ЗУТ

Заповед № 365/08.07.2015 г. за учредяване право на прокарване на трасе за обект: Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ-с. Синапово,Община Тополовград в полза на Община Тополовград през имоти-частна собственост

Заповед № 365/08.07.2015 г. за учредяване право на прокарване  на трасе за обект: Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ-с. Синапово,Община Тополовград в полза на Община Тополовград през имоти-частна собственост

изтегли

Заповед № 338/01.07.2015 г. на Кмета на Община Тополовград, за откриване на производство по издаване на индивидуален административен акт за учредяване на право на прокарване в полза на Община Тополовград през имоти-частна собственоств землището на с. Сина

Заповед № 338/01.07.2015 г. на Кмета на Община Тополовград, за откриване на производство по издаване на индивидуален административен акт за учредяване на право на прокарване в полза на Община Тополовград през имоти-частна собственоств землището на с. Синапово, Община Тополовград

изтегли

Съобщение за взето протоколно решение от 08.06.2015 г. за определяне на пазарни цени за обезщетение на собственици на засегнати имоти в с. Синапово

Съобщение за взето протоколно решение от 08.06.2015 г. за определяне на пазарни цени за обезщетение на собственици на засегнати имоти в с. Синапово

изтегли

протоколно решение

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

ДО

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ

на ЗК”САКАРСКА ЛОЗА”

с.К.П.Войвода

гр. Тополовград

 

                             Уважаеми госпожи / господа,

 

       Съгласно Акт за общинска собственост № 552/ 26.02.2014 г. и Протокол № 33/ 28.09.1995 г. на ОбС-гр. Тополовград , в УПИ ІХ, кв. 4а по ПУП на с. К.П.Войвода ,ЗК” Сакарска лоза” в с. К.П.Войвода, Община Тополовград е собственик на сграда-Фурна .

       Също съгласно посочения АОС Община Тополовград е собственик ва земята- терен с площ 1780 кв.м, поради което Вие се явявате съсобственок.

     В Община Тополовград е постъпило инвестиционно намерение от ЕВН”България ЕР” ЕАД-гр. Пловдив, КЕЦ-гр. Елхово, съгласно което те желаят в УПИ ІХ, кв. 4а по ПУП на с. К.П.Войвода да им бъде учредено плаво на строеж върху част от имота с площ 9 кв.м. и сервитут 60 кв.м. за изграждане на трафопост, поради което е необходимо да се извърши частична промяна на ПУП..

     На основание чл. 134, ал. 2,т. 6 от Закона за устройство на територията при промяна на ПУП е необходимо съгласието на всички собственици на имота.

     Моля, по възможност в срок до 05.03.2014 г. да ни изпратите Вашето писмено съгласие или възражение, в противен случай, Вашето мълчание ще приемем за мълчаливо съгласие.

     С настоящото писмо Ви изпращаме и скицата с предлаганото разположение на мястото за изграждане на трафопоста.

     Разчитаме на Вашето съдействие.

     БОЖИН БОЖИНОВ

     Кмет на Община Тополовград

 

Учредяване правото на прокарване на трасе за обект ” Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ-с. Синапово, Обшина Тополовград”

 

 

О Б Л А С Т   Х А С К О В О

О Б Щ И Н А     Т О П О Л О В Г Р А Д

гр.Тополовград 6560, пл.”Освобождение”№ 1, тел. 0470/5-21-40,5-22-80; факс 0470/5-41-57

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">oba_Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

З А П О В Е Д

№   610.

гр.Тополовград, 20.09.2013 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 193, ал.3 от ЗУТ r във връзка с учредяване правото на прокарване на трасе за обект ” Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ-с. Синапово, Обшина Тополовград” , Протокол от 08.07.2013 г. от комисия, назначена на основание чл. 210, ал. 1 от ЗУТ със Заповед № 457 24.06.2013 г. на Кмета на Община Тополовград през чужди поземлени имоти и Решение № 289 по т. 2 от дневния ред от Протокол № 24 / 19.07.2013 г. на Общински съвет-гр. Тополовград,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

І.УЧРЕДЯВАМ възмездно и безсрочно право на прокарване на трасе в полза на ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД за обект:Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ-с. Синапово, Обшина Тополовград”, през следните имоти- частна собственост:

1.ПИ -291, кв. 24 по ПУП на с.Синапово, Община Тополовград , целият с площ 2 900 .кв.м. , площ на сервитута 48.76 кв.м. - собственост на Минчо Минчев, Йордан и Димитър Минчеви Йорданови.

 

2.УПИ ІІІ-286, кв. 24 по ПУП на с. Синапово, Община Тополовград ,целият с площ 2 300 кв.м. ,площ на сервитута 41.40 кв.м.- собственост на Тодорка Павлова Илиева и Василка Павлова Стоянова  

 

3.УПИ ІV-285, кв. 24 по ПУП на с. Синапово, Община Тополовград - ,целият с площ 1 263 кв.м. , площ на сервитута 32.20 кв.м. - собственост на Кольо Георгиев Янев

 

4.УПИ ІІ-474,кв.54 по ПУП на с. Синапово, Община Тополовград целият с площ .970 .кв.м. ,площ на сервитута 66.24 кв.м. - собственост на Димо Иванов Кукучев

 

5.УПИ ІІІ-475,кв.54 по ПУП на с. Синапово, Община Тополовград,целият с площ 1 308 кв.м. , площ на сервитута 31.28 кв.м. - собственост на Тодорка Андреева Бъчварова

 

6.УПИ ІV-476,кв.54 по ПУП на с. Синапово, Община Тополовград , целият с площ .1 705 .кв.м., площ на сервитута 34.96 кв.м - собственост на Янчо Атанасов Аксиев

 

7.УПИ V-477,кв.54 по ПУП на с. Синапово, Община Тополовград , целият с площ 1 512 .кв.м., площ на сервитута 30.36 кв.м. - собственост на   Стивън Барнет Джоунс

 

8.УПИ VІ-478,кв.54 по ПУП на с. Синапово, Община Тополовград ,целият с площ 1 300 кв.м., площ на сервитута 24.84 кв.м. - собственост на Снежа Павлинова Миткова

 

9.УПИ VІІ-479,кв.54 по ПУП на с. Синапово, Община Тополовград ,целият с площ 2 080 кв.м., площ на сервитута 22.08 кв.м. собственост на Димитър Кирилов Мутафчиев

 

10.УПИ VІІІ-480,кв.54 по ПУП на с. Синапово, Община Тополовград ,целият с площ 1 490 кв.м., площ на сервитута 29.44 кв.м.- собственост на Иван Тодоров Ковачев

 

11.УПИ І-516,кв.55 по ПУП на с. Синапово, Община Тополовград ,целият с площ 2 170 .кв.м., площ на сервитута 21.16 кв.м. - собственост на Атанас Тодоров Кукучев

 

12.УПИ ІІІ-517,кв.55 по ПУП на с. Синапово, Община Тополовград ,целият с площ .1 376 .кв.м. , площ на сервитута 36.80 кв.м. , собственост на Илия Тодоров Кукучев

 

13.УПИ ІV-518,кв.55 по ПУП на с. Синапово, Община Тополовград ,целият с площ 1 545 кв.м. ,площ на сервитута 21.16 кв.м. -собственост на „ЕЙ ЕНД ЕС КЕЙ ПРОПЪРТИС”ООД

 

14.УПИ V-519,кв.55 по ПУП на с. Синапово, Община Тополовград ,целият с площ 2 480 кв.м., площ на сервитута 25.76 кв.м. - собственост на Костадин Методиев Костадинов

 

15.УПИ VІ-520,кв.55 по ПУП на с. Синапово, Община Тополовград,целият с площ 1 850 кв.м., площ на сервитута 35.88 кв.м.- собственост на Желязко Стоянов Нейков

 

16.ПИ -521,кв.55 по ПУП на с. Синапово, Община Тополовград ,целият с площ 2 626 кв.м., площ на сервитута 30.36 кв.м. -собственост на Андрея Иванов Куртев

 

 

         ІІ.ОПРЕДЕЛЯМ цена на правото на прокарване на трасе за изграждане на обект” Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ-с.Синапово, Община Тополовград” през посочените в т. І от заповедта частни имоти, в полза на Община Тополовград, както следва:

1.За ПИ -291, кв. 24 по ПУП на с.Синапово, Община Тополовград , целият с площ 2 900 .кв.м. , площ на сервитута 48.76 кв.м. - собственост на Минчо Минчев, Йордан и Димитър Минчеви Йорданови.- цена в размер на 160.00 лв.

 

2.За УПИ ІІІ-286, кв. 24 по ПУП на с. Синапово, Община Тополовград ,целият с площ 2 300 кв.м. ,площ на сервитута 41.40 кв.м.- собственост на Тодорка Павлова Илиева и Василка Павлова Стоянова - цена в размер на 136.00 лв.

 

3.За УПИ ІV-285, кв. 24 по ПУП на с. Синапово, Община Тополовград - ,целият с площ 1 263 кв.м. , площ на сервитута 32.20 кв.м. - собственост на Кольо Георгиев Янев -цена в размер на 106.00 лв.

 

4.За УПИ ІІ-474,кв.54 по ПУП на с. Синапово, Община Тополовград целият с площ .970 .кв.м. ,площ на сервитута 66.24 кв.м. - собственост на Димо Иванов Кукучев- цена в размер на 103.00 лв.

 

5.За УПИ ІІІ-475,кв.54 по ПУП на с. Синапово, Община Тополовград,целият с площ 1 308 кв.м. , площ на сервитута 31.28 кв.м. - собственост на Тодорка Андреева Бъчварова- цена в размер на 115.00 лв.

 

6.За УПИ ІV-476,кв.54 по ПУП на с. Синапово, Община Тополовград , целият с площ .1 705 .кв.м., площ на сервитута 34.96 кв.м - собственост на Янчо Атанасов Аксиев- цена в размер на 100.00 лв.

 

7.За УПИ V-477,кв.54 по ПУП на с. Синапово, Община Тополовград , целият с площ 1 512 .кв.м., площ на сервитута 30.36 кв.м. - собственост на   Стивън Барнет Джоунс - цена в размер на 82.00 лв.

 

8. За УПИ V-477,кв.54 по ПУП на с. Синапово, Община Тополовград ,целият с площ 1 300 кв.м., площ на сервитута 24.84 кв.м. - собственост на Снежа Павлинова Миткова - цена в размер на 82.00 лв.

 

9.За УПИ VІІ-479,кв.54 по ПУП на с. Синапово, Община Тополовград ,целият с площ 2 080 кв.м., площ на сервитута 22.08 кв.м. собственост на Димитър Кирилов Мутафчиев -цена в размер на 97.00 лв.

 

10.За УПИ VІІІ-480,кв.54 по ПУП на с. Синапово, Община Тополовград ,целият с площ 1 490 кв.м., площ на сервитута 29.44 кв.м.- собственост на Иван Тодоров Ковачев- цена в размер на 70.00 лв.

 

11.За УПИ І-516,кв.55 по ПУП на с. Синапово, Община Тополовград ,целият с площ 2 170 .кв.м., площ на сервитута 21.16 кв.м. - собственост на Атанас Тодоров Кукучев - цена в размер на 121.00 лв.

 

12.За УПИ ІІІ-517,кв.55 по ПУП на с. Синапово, Община Тополовград ,целият с площ .1 376 .кв.м. , площ на сервитута 36.80 кв.м. , собственост на Илия Тодоров Кукучев - цена в размер на 70.00 лв.

 

13.За УПИ ІV-518,кв.55 по ПУП на с. Синапово, Община Тополовград ,целият с площ 1 545 кв.м. ,площ на сервитута 21.16 кв.м. собственост на „ЕЙ ЕНД ЕС КЕЙ ПРОПЪРТИС”ООД - цена в размер на 85.00 .лв.

 

14.За УПИ V-519,кв.55 по ПУП на с. Синапово, Община Тополовград ,целият с площ 2 480 кв.м., площ на сервитута 25.76 кв.м. - собственост на Костадин Методиев Костадинов - цена в размер на 118.00 лв.

 

15.За УПИ VІ-520,кв.55 по ПУП на с. Синапово, Община Тополовград,целият с площ 1 850 кв.м., площ на сервитута 35.88 кв.м.- собственост на Желязко Стоянов Нейков - цена в размер на 100.00 лв.

 

16.За ПИ -521,кв.55 по ПУП на с. Синапово, Община Тополовград ,целият с площ 2 626 кв.м., площ на сервитута 30.36 кв.м. -собственост на Андрея Иванов Куртев - цена в размер на 142.00 лв.

 

ІІІ.СУМИТЕ на учредените вещни права в размер на:

 1. За ПИ -291, кв. 24 по ПУП на с.Синапово, Община Тополовград – 160.00 лв.
 2. За УПИ ІІІ-286, кв. 24 по ПУП на с.Синапово, Община Тополовград- 136.00 лв.
 3. УПИ ІV-285, кв. 24 по ПУП на с. Синапово, Община Тополовград- 106.00 лв.
 4. УПИ ІІ-474,кв.54 по ПУП на с. Синапово, Община Тополовград- 103.00 лв.
 5. За УПИ ІІІ-475,кв.54 по ПУП на с. Синапово, Община Тополовград- 115.00 лв.
 6. За УПИ ІV-476,кв.54 по ПУП на с. Синапово, Община Тополовград- 100.00 лв.
 7. За УПИ V-477,кв.54 по ПУП на с. Синапово, Община Тополовград – 82.00 лв.
 8. За УПИ V-478,кв.54 по ПУП на с. Синапово, Община Тополовград – 82.00 лв.
 9. За УПИ VІІ-479,кв.54 по ПУП на с. Синапово, Община Тополовград- 97.00 лв.
 10. За УПИ VІІІ-480,кв.54 по ПУП на с. Синапово, Община Тополовград- 70.00 лв.
 11. За УПИ І-516,кв.55 по ПУП на с. Синапово, Община Тополовград- 121.00 лв.
 12. За УПИ ІІІ-517,кв.55 по ПУП на с. Синапово, Община Тополовград- 70.00 лв.
 13. За УПИ ІV-518,кв.55 по ПУП на с. Синапово, Община Тополовград- 85.00 лв.
 14. За УПИ V-519,кв.55 по ПУП на с. Синапово, Община Тополовград- 118.00 лв.
 15. За УПИ VІ-520,кв.55 по ПУП на с. Синапово, Община Тополовград- 100.00 лв.
 16. За ПИ -521,кв.55 по ПУП на с. Синапово, Община Тополовград- 142.00 лв.

     ( обша сума в размер на 1 687.00 лв.)

са   прехвърлени  от титуляра на сервитута ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД, в сметка BG78STSA93003300704113 на Община Тополовград при Банка”ДСК”ЕАД- клон Тополовград , и

следва да бъдат изплатени на собствениците/ наследниците на имотите, както следва:

1.За ПИ -291, кв. 24 по ПУП на с.Синапово, Община Тополовград – 160.00 лв- на собствениците / наследниците на Минчо Йорданов Минчев и Йордан Минчев Йорданов, а именно:.

 

1. Димитър Минчев Йорданов – ЕГН 4507219043- 80.00 лв.

2. Йордан Минчев Йорданов - 80.00 лв.-( починал)

     Наследници:1.Петранка Гинчева Йорданова   - ЕГН 5011159098.-26.66 лв.

                     2.Светлана Йорданова Атанасова – ЕГН 7401069117.- 26.66 лв.

                           3.Мая Йорданова Йеебейо            - ЕГН 7905219152- 26.66 лв

     или на надлежно   упълномощен техен представител

2..За УПИ ІІІ,- 286 кв. 24 по ПУП на с.Синапово, Община Тополовград – 136.00 лв- на собствениците / наследниците на Тодорка Павлова Илиева и Василка Павлова Стоянова, а именно:.

 

1. Тодорка Павлова Илиева -ЕГН.5210119138 - 68.00 лв.

2. Василка Павлова Стоянова – ЕГН 5805099110 - .68.00 лв.

или на надлежно   упълномощен техен представител

3.За УПИ ІV,- 285 кв. 24 по ПУП на с.Синапово, Община Тополовград – 106.00 лв- на собствениците / наследниците на Кольо Георгиев Янев, а именно:.

 

 1. Кольо Георгиев Янев- 106.00 лв.( починал)

Наследници: 1. Митра Минева Янева- ЕГН.-2705189112   - 35.33 лв.

                             2.Георги Колев Георгиев- ЕГН.- 4810019144- 35.33 лв.

                       3.Атанас Колев Георгиев- ЕГН.- 5109129060 - 35.33 лв.

     или на надлежно упълномощен техен представител.

4.За УПИ ІІ,- 474, кв. 54 по ПУП на с.Синапово, Община Тополовград – 103.00 лв- на собствениците / наследниците на Димо Иванов Кукучев, а именно:.

 

1.Димо Иванов Кукучев- 103.00 лв.( починал)

Наследници: 1. Иван Димов Кукучев - ЕГН.-3806277569- 51.50 лв.

                             2. Георги Димов Иванов   - 51.50 лв.( починал )

                         - Станка Стоева Иванова, ЕГН 5101197617- 17.16 лв.

                         - Николай Георгиев Иванов, ЕГН 7110057669- 17.16 лв.

                         - Светозар Георгиев Иванов, ЕГН 7407247643- 17.16 лв.

     или на надлежно упълномощен техен представител.

5.За УПИ ІІІ,- 475, кв. 54 по ПУП на с.Синапово, Община Тополовград – 115.00 лв- на собствениците / наследниците на Тодорка Андреева Бъчварова, а именно:.

 

1.Тодорка Андреева Бъчварова - 115.00 лв.( починала)

Наследници: 1. Васил Григоров Василев - ЕГН.5107030967 - 57.50 лв.

                       2. Димитринка Григорова Спасова   - ЕГН 6205309198 - 57.50 лв.

     или на надлежно упълномощен техен представител.

 

 

 

6.За УПИ ІV- 476, кв. 54 по ПУП на с.Синапово, Община Тополовград – 100.00 лв- на собствениците / наследниците на Янчо Атанасов Аксиев, а именно:.

 

1.Янчо Атанасов Аксиев - 100.00 лв.( починал)

Наследници: 1. Величка Янчева Митрева - ЕГН.3210279111 - 20.00 лв.

                       2. Яна   Янчева Аксиева ( починала)

                           - Димо Димитров Димов    - ЕГН6005239088 - 20.00 лв.

                      3. Минчо Янчев Аксиев ( починал)

                           -Георги Минчев Аксиев- ЕГН 6405169067    - 20.00 лв.

                       4. Станка Янчева Митрева ( починала)

                           - Димо Недялков Стоянов ЕГН 6708239045 .- 20.00 лв.

                       5. Недялко Янчев Атанасов – 20.00 лв.( починал)

                           - Анета Недялкова Гъошева ЕГН 6611046773 - 10.00 лв.

                           - Величка Недялкова Оддо- ЕГН,7104126879   - 10.00 лв.                            

       или на надлежно упълномощен техен представител.

7.За УПИ V- 477, кв. 54 по ПУП на с.Синапово, Община Тополовград82.00 лв- на собствениците / наследниците на Стивън Барнет Джоунс, а именно:.

 

1.Стивън Барнет Джоунс -британски паспорт № 459270269, изд. на 12.06.2006 г. от Паспортна агенция на Великобритания- 82.00 лв.

     или на надлежно упълномощен представител

 

8.За УПИ VІ- 478, кв. 54 по ПУП на с.Синапово, Община Тополовград82.00 лв- на собствениците / наследниците на Снежа Павлинова Миткова, а именно:.

 

1.Снежа Павлинова Миткова -ЕГН 8704308537- 82.00 лв.

или на надлежно упълномощен представител

 

9.За УПИ VІІ- 479, кв. 54 по ПУП на с.Синапово, Община Тополовград97.00 лв- на собствениците / наследниците на Димитър Кирилов Мутафчиев, а именно:.

1.Димитър Кирилов Мутафчиев - 97.00 лв.

или на надлежно упълномощен представител

 

10.За УПИ VІІІ- 480, кв. 54 по ПУП на с.Синапово, Община Тополовград70.00 лв- на собствениците / наследниците на Иван Тодоров Ковачев, а именно:.

 

1.Иван Тодоров Ковачев - 70.00 лв.( починал)

Наследници:1. Мита Дянкова Кавръкова, ЕГН 2502019076- 23.33 лв.

                     2.Тодор Иванов Тодоров, ЕГН 5003019204 – 23.33 лв.

3.Тодора Иванова Цонева, ЕГН 5409169079- 23.33 лв.

       или на надлежно упълномощен техен представител

 

11.За УПИ І- 516, кв. 55 по ПУП на с.Синапово, Община Тополовград121.00 лв- на собствениците / наследниците на Атанас Тодоров Кукучев, а именно:.

 

1.Атанас Тодоров Кукучев - 121.00 лв.( починал)

Наследници:1.Стоянка Атанасова Иванова, ЕГН 4912029119- 60.50лв.

                     2.Митра Атанасова Сотирова, ЕГН 5403189057 – 60.50 лв.

       или на надлежно упълномощен техен представител

 

12.За УПИ ІІІ- 517, кв. 55 по ПУП на с.Синапово, Община Тополовград70.00 лв- на собствениците / наследниците на Илия Тодоров Кукучев, а именно:.

 

1.Илия Тодоров Кукучев - 70.00 лв.( починал)

Наследници:1.Иванка Станойкова Веселинова, ЕГН 3308107753- 23.33 лв.

                     2.,Милка Илиева Тодорова ЕГН 4408019051 – 23.33 лв.

                     3. Мария Илиева Тодорова, ЕГН 4808279114- 23.33 лв.

       или на надлежно упълномощен техен представител

 

13.За УПИ ІV- 518, кв. 55 по ПУП на с.Синапово, Община Тополовград85.00 лв- на „ Ей енд ес кей пропъртис”ООД, а именно:.

 

1. „ Ей енд ес кей пропъртис”ООД—гр. Елхово, БУЛСТАТ 128611436-  85.00 лв.

      или на надлежно упълномощен техен представител

 

14.За УПИ V- 519, кв. 55 по ПУП на с.Синапово, Община Тополовград118.00 лв- насобствениците/ наследниците на Костадин Методиев Костадинов, а именно:.

 

1.Костадин Методиев Костадинов - 118.00 лв.

      или на надлежно упълномощен представител

 

15.За УПИ VІ- 520, кв. 55 по ПУП на с.Синапово, Община Тополовград100.00 лв- насобствениците/ наследниците на Желязко Стоянов Нейков, а именно:.

1.Желязко Стоянов Нейков- 118.00 лв.( починал)

Наследници: 1.Елена Кирова Нейкова, ЕГН 3212219050 -39.33 лв.

                       2.Стоян Желязков Стоянов, ЕГН 5901229061- 39.33 лв.

                       3.Руска Желязкова Нейкова, ЕГН 6803049051- 39.33 лв.

    или на надлежно упълномощен представител

16.За УПИ VІІ- 521, кв. 55 по ПУП на с.Синапово, Община Тополовград142.00 лв- насобствениците/ наследниците на Андрея Иванов Куртев, а именно:.

 

1.Андрея Иванов Куртев- 142.00 лв.( починал)

Наследници: 1.Кирилка Андреева Куртева, ЕГН 6310309093 -142.00 лв.                      

     или на надлежно упълномощен представител

 

 

ІV.. При извършване на СМР да се спазват изискванията по чл. 194 , ал.5 от ЗУТ

V. След извършване на работите по прокарване на трасето, да се отстранят всички повреди, причинени на недвижимите имоти във връзка с изпълнение на СМР, както и да се възстанови състоянието на имотите в първоначалния им вид.

VІ. На основание чл. 194, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, собственика на недвижимия имот е длъжен да осигури достъп в него за извършване на разрешените СМР. При неизпълнение на тези задължения, достъпът да недвижимия имот се осигурява принудително по административен ред, а при необходимост- и със съдействието на полицията.

     Препис от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

       На основание чл. 193, ал. 9 от ЗУТ, заповедта следва да бъде вписана в имотния регистър по партидата на поземления имот, който се обслужва от учреденото право и по партидата на поземления имот, през който са прекарани отклоненията от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

       Заповедта може да бъде обжалвана по реда на чл. 213 и чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в срок от 14 дни от датата на получаването й.

БОЖИН БОЖИНОВ ( п)

Кмет на Община Тополовград

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Посетители

1266374
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
123
254
1538
1262740
10185
23121
1266374

Вашето IP: 3.234.211.61
Час: 2021-10-28 12:00:11

Времето в Тополовград

opak