За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол 42 от 28.11.2014 год.

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

№ 42

28 .11 .2014 година

 

           Днес 28 .11 .2014 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветници са се регистрирали 14.Отсъстват трима съветника.

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Пламен Минчев - Председател на Общински съвет – Тополовград.

Пл.Минчев: Добър ден на всички присъстващи.Уважаеми господин Заместник Кмет на Община Тополовград, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми дами и господа присъстващи в залата. Присъстват 14 съветника регистрирани в присъствената книга. Отсъстват трима съветника по уважителни причини – Елко Карачолов, Добрин Парнаров и Теодора Дюлгерова които са депозирали писменни молби. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет Тополовград предвид разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА,поради което откривам заседанието на Общински съвет Тополовград. Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Имам две предложения по отношение на дневния ред, а именно предлагам като т.9 от дневния ред да влезе ДЗ с вх.№1001/24.11.2014год.относно: Необходими средства за дофинансиране на маломерни паралелки в бюджет 2014год.Предвид на това предложение за решение предлагам т.9 и т.10 от проекто дневния ред „Контрол по изпълнение на взети Решения” и „Питания и отговори на питания” да станат съответно т.10 и т.11 от дневния ред. Други предложения по отношение формиране на дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по отношение формиране на дневния ред са приключени прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.Подлагам първото предложение за решение, а именно общинските които са съгласни ДЗ с вх.№1001/24.11.2014год.относно: Необходими средства за дофинансиране на маломерни паралелки в бюджет 2014год. да влезе в дневния ред като т.9, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържали се? Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 14 общински съветника 14 “за”,0“против”и 0 “въздържал се”.ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване следващото направено предложение за решение, а именно общинските съветници които са съгласни т.9 и т.10 от проекто дневния ред „Контрол по изпълнение на взети Решения” и „Питания и отговори на питания”да станат съответно т.10 и т.11 от от дневния ред да гласуват с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържали се? Гласували общо 14 общински съветника 14 “за”, 0 “против” и 0 “въздържал се”.ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Предвид на направените предложения по отношение на дневния ред подлагам на гласуване цялостно предложения дневен и ред и който е съгласен от общинските съветници с така предложения цялостен дневен ред от единадесет   точки моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 14 общински съветника 14 “за”, 0 “против” и 0 “въздържал се”.

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД

С оглед на това преминаваме към

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Комисиите за становище? Първа комисия.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

Р.Джонджоров: Втора комисия подкрепя докладната.

Пл.Минчев:Желаещи да вземат отношение по т.1 от дневния ред има ли?Няма поради което приемам, че разискванията по т.1 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.1 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

 

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение по ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

С оглед изчерпване на т.1 от дневния ред преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Комисиите за становище? Първа комисия.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

Р.Джонджоров: Втора комисия също подкрепя докладната.

М.Атанасова: Трета комисия подкрепяме така предложените проекто решения.

Кр.Иванов: Четвърта подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Пета?

К.Стойчев: Не е заседавала.

Пл.Минчев: Не е заседавала, нямала е кворум. Желаещи да вземат отношение по т.2 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.2 от дневния ред са приключени прекратявам разискванията по т.2 и преминаваме в процедура на гласуване

 

   На основание чл.18, ал.1, т.2 от Закона за социалното подпомагане и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 от   ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2 от   ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.2 от дневния ред преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

Р.Джонджоров: Втора комисия също подкрепя докладната.

М.Атанасова: Трета комисия подкрепяме така предложените проекто решения.

Кр.Иванов: Четвърта подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.3 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.3 от дневния ред са приключени прекратявам разискванията по т.3 и преминаваме в процедура на гласуване.

 

   На основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 от   ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2 от   ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №3 от   ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №4 от   ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.3 от ДР преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Комисиите за становище.

Н.Узунов: Да се гласуват така предложените проекто решения.

Р.Джонджоров: Втора комисия също подкрепя докладната.

М.Атанасова: Трета комисия подкрепяме така предложените проекто решения.

Кр.Иванов: Четвърта подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.4 от дневния ред има ли?Няма, поради което приемам, че разискванията по т.4 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.4 и преминаваме в процедура на гласуване.

 

   На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.36, ал.1, т.2 и ал.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №4 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №4 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №4 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.4 от ДР, преминаваме към

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Комисиите за становище.

Н.Узунов: Да се гласуват така предложените проекто решения.

Р.Джонджоров: Втора комисия също подкрепя докладната.

М.Атанасова: Трета комисия подкрепяме така предложените проекто решения.

Кр.Иванов: Четвърта подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.5 от дневния ред има ли?Няма, поради което приемам, че разискванията по т.5 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.5 и преминаваме в процедура на гласуване. Преди това имате приложено от общинска администрация предвид отстраняването на техническа грешка. Да се счита вместо м.”Градище”, м.”Плочест”. Няма да ви го изчитам, тъй като своевременно е подадено писменно уведомлението за допусната техническа грешка.Преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №5 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №5 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №5 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.5 от дневния ред преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Комисиите за становище.

Н.Узунов: Да се гласуват така предложените проекто решения.

М.Атанасова: Трета комисия подкрепяме така предложените проекто решения.

Пл.Минчев: Други комисии гледали ли са докладната записка?

Кр.Иванов: Четвърта подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.6 от дневния ред има ли?Няма, поради което приемам, че разискванията по т.6 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.6 и преминаваме в процедура на гласуване.

 

   На основание чл.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №6 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №6 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.6 от дневния ред преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Комисиите за становище.

Н.Узунов: Да се гласуват така предложените проекто решения.

М.Атанасова: Трета комисия подкрепяме така предложените проекто решения.

Кр.Иванов: Четвърта подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.7 от дневния ред има ли?Няма, поради което приемам, че разискванията по т.7 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.7 и преминаваме в процедура на гласуване.

 

   На основание чл.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №7 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №7 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.7 от дневния ред преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Комисиите за становище.

Н.Узунов: Да се гласуват така предложените проекто решения.

Пл.Минчев: Четвърта?

Кр.Иванов: След проведените дебати и последващото гласуване, един е „за”, един „против” и един „въздържал се”.

Пл.Минчев: Тоест не предлага становище за подкрепа.Други комисии не е отразено, че е гледала докладна осем от дневния ред.Имат думата общинските съветници ако искат да вземат отношение по т.8 или ако имат някакви питания. Господин Трифонов имате думата.

Д.Трифонов: Това, че тук имаме отговор от Нациолнато сдружение на Общините всъщност тълкуването един път, че се позовават на съвсем различен текст от Закона, но аз мисля, че Народното събрание и Министерски съвет и съда разбира се които дават тълкуване на Закона. Ние имаме ли запитване към тези институции или само сме се ограничи с НСОРБ?

Пл.Минчев: Ами само към НСОРБ има такова запитване.Издателя на тази разпоредба е Народното събрание която дава тълкуване, а прилагането на самата разпоредба е на съда.

Д.Трифонов: За това аз предлагам да се питат органите които имат правото на тълкуване. Това е Народното събрание и съда евентуално.

Пл.Минчев: Да, но ние имаме проект за гласуване така, че ....., да това като предложение да се направи запитване.

Д.Трифонов: Да, да се направи запитване към тези органи които наистина имат право да тълкуват Закона. НСОРБ не е органа който тълкува.

Пл.Минчев: Би следвало да има запитване към Народното събрание по тълкуване иначе съда не знам противоречива практика или ако има би следвало да се произнася Общото събрание на съответния съд, ако има противоречива практика на съда. За мен като юрист е важно тълкуване на издателя на нормата, но имаме проекти за гласуване.Да, г-н Стойчев имате думата.

К.Стойчев: Ние също разглеждахме на Председателският съвет това положение и да ви кажа лично аз съм раздвоен от гледна точка на това, че до този момент има едно тълкувание на НСОРБ . Ще го подкрепя не за друго, а заради това, че да не спънем работата на наш обект тука „Варово стопанство” да си вършат работата. В друг момент на друга сесия, ние го коментирахме ние ще искаме едно тълкувание от оторизираните за това органи. Аз не мисля, че НСОРБ, въпреки, че тук има подписан юрисконсулт може да тълкува, защото от тълкуване до тълкуване големи разлики се получават.Тук има записано едно в Закона за енергетиката четем съвсем други работи, тъй че казах ви, че за сега ще подкрепя тази докладна обаче последващо заседание и при други такива докладни предварително ще направим запитване към съответните органи за едно по-точно тълкувание на този проблем, а също и как процедират други общини.

Пл.Минчев: Това е много относително, защото по прилагането е едно, а по тълкуването какво точно е искал да каже законодателя с тази разпоредба е друго. За мен като юрист този отговор е малко объркващ и не е точен и ясен. При внасяне на една такава докладна също към общинска администрация просто да се направи едно такова тълкуване на Закона преди да бъде внесена такава докладна.Просто предложението на г-н Трифонов да се има предвид. Други желаещи да вземат отношение по т.8 има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.8 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.8 и преминаваме в процедура на гласуване.

 

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.34,ал.6 от ЗОС, чл.193,ал.4 от ЗУТ, чл.67,ал.2 от ЗЕ и чл.44, ал.1 и чл.48 от НРПУРОбИ, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №8 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 12“за”,

1”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №8 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 12“за”,

1”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Пл.Минчев: Право на отрицателен вот, г-н Иванов имате думата.

Кр.Иванов: С Коста съм съгласен да не ощетяваме нашите хора за наши обекти, но я си представете, че дойде тълкуване че не сме били прави. Те утре ще вкарат една нова докладна и ще кажат „ама вие първата по същия начин я гласувахте , сега втората не я гласувате”. Аз съм убеден, че те трябва да си плащат защото се говори за производители на електроенергия и целия Закон е в този контекст.Нарочно не се изказах предварително да не влияе на гласуването, но съм убеден, че тук не сме прави като приехме тази докладна.Не, че съм против да се прокара кабел към варовото стопанство, а съм против за безвъзмездното прокарване. Още повече, че тези ектроразпределителни дружества имат си такси прокарване, такси включване, такси изключване и накрая потребителя си плаща като поп и едно, че са монополисти и всичко им даваме безвъзмездно. За някакви такси от 100.00лв., 200.00лв. ще се циганят, а ние с това формираме бюджета.

Пл.Минчев: Приключи ли?

Кр.Иванов: Да.

Пл.Минчев: С оглед изчерпване на т.8 от дневния ред преминаваме към,

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Комисиите за становище.

Н.Узунов: Да се гласуват така предложените проекто решения.

Р.Джонджоров: Втора комисия също подкрепя докладната.

М.Атанасова: Трета комисия подкрепяме така предложените проекто решения.

Кр.Иванов: Четвърта подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.9 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.9 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.9 и преминаваме в процедура на гласуване.

 

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.11, ал.2 и ал.3 от Наредба №7 на МОН, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №9 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №9 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №9 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от   ДЗ №9 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №5 от   ДЗ №9 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №6 от   ДЗ №9 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №7 от   ДЗ №9 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.9 от дневния ред преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Контрол по изпълнение на взети Решения.

 

По тази точка няма да се докладва. С оглед изчерпване на т.10 от дневния ред преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Питания и отговори на питания

 

Пл.Минчев: Преди да дам думата на общинските съветници искам да направе едно уведомление.В 11.30 часа в залата на ОбС ще има публично обсъждане на проекто бюджета на община Тополовград за 2015 год. и очакваното изпълнение на бюджета за 2014год.Публичното обсъждане ще се проведе на 28.11.2014год. от 11.30.часа в залата на ОбС. Също така имам едно друго уведомление. Във връзка с взето решение на предходното заседание на ОбС във връзка с избора на съдебни заседатели, до Председателя на ОбС – Тополовград са постъпили уведомления от Председателя на Окръжен съд Ямбол и Апелативен съд Бургас в което ни уведомяват, че лицата които ние сме ги посочили и сме ги предложили на общото събрание на съдиите са избрани за съдебните заседатели. Това е и давам думата на г-жа Спирова.

К.Спирова: Господин Минчев, съгласно ЗМСМА в рамките, до следващото заседание да ми се отговори писменно. Нямам отговор на въпроса който зададох относно продажбата на земя.Настоявам на същия този въпрос да ми се отговори в най-кратки срокове.

Пл.Минчев: Нали имате отговор.

К.Спирова: Не, имам за горите за земите нямам отговор.

Пл.Минчев: Вие държите за земята ли?

К.Спирова: Естествено, че държа. Записано е от предния път. Какво значи държа.Два въпроса имах на които държа да ми бъде отговорено писменно.

Пл.Минчев: Има писменно в Протокола с горите, за продажбата на дървесина.Вие коментирате, че нямате информация, че не е докладвано.Искате писмен отговор относно....

К.Спирова: Онтосно продажбата на земя, проведените търгове по землища колко декара земя и на каква стойност е реализираната сума.

Пл.Минчев: Добре, това ще бъде записано и ще получите отговор.Други питания имате ли?

К.Спирова: Не.

Д.Трифонов: Аз имам.

Пл.Минчев: Господин Трифонов имате думата.

Д.Трифонов: Имаме едно писменно питане с г-жа Спирова, но ще го внесем в деловодството. Имам и още едно питане. Виждам, че е започнал този ремонт отсечката с.Хлябово – с.Орлов дол.С тежка техника се изважда асфалта. Правили се нещо, аз понеже не съм запознат, община поне тоест с някаква чакълена настилка да се закърпи пътя Тополовград – Светлина разклона иначе ще направим така, че когато извадят асфалта хората от тецовете и рудниците ще стане невъзможно преминаването.Знаете ако сега се извади както се е почнало да се вади асфалта откъсваме целия град от директната връзка към тецовете и рудниците.И моето предложение е ако не е почнато поне със скална маса насипна имаме възможност общината за това купихме техника да се закърпят онези големи дупки за да може хората да се придвижват до работните си места.Иначе изолираме изцяло общината от достъпа.

В.Камашиков-Зам.Кмет на Община Тополовград: Имаме говорено с Ламбрев от пътното гр.Хасково. Ламбрев обещал 10, 12 гондоли и валек да изпрати да запълним дупките с фандромата и валека да го мине, но кога ще стане. Казаха, че са отпуснати парите за зимното поддържане и сигурно от тези пари ще се отделят за......

Пл.Минчев: Пътя е републиканска пътна инфраструктура, там областно пътно управление и от там нататък......

В.Камашиков-Зам.Кмет на Община Тополовград: Аз нямам нищо напротив да ги запълним Общината обаче фирмата която го поддържа ще си го пишат като актив и после ще си вземат парите, а ние ще го запълним.

Д.Трифонов: Аз не говоря как ще стане, аз знам, че е републиканска пътна мрежа......Имам друг въпрос в тази връзка. Комисията по безопастност или администрацията все пак да сезира тези които отговарят за републиканската пътна мрежа. На много места на територията на общината маркировката е окаяна. При тези мъгли това си е жива предпоставка за пътно транспортни произшествия, а някъде и изобщо я няма.

В.Камашиков-Зам.Кмет на Община Тополовград: В цяла България тази година няма отпуснати средства за маркировка.

Д.Трифонов: Все пак е добре да се направи запитване, защото ако не се алармира пък нищо няма да се направи.Другия въпрос.На него искам писменно да ми се отговори. Ние имаме подписани концесии за Синаповския язовир.Вече три години той е източен до кота нула.Искам писменно да ми се отговори изпълняват ли се дейностите по концесионния договор с който ние им отдадохме концесията от фирмата концесионер?Нали годишната, всяка година Програмата. Защото този язовир е източен, чашата няма вода, но не знам изобщо извършват ли се действия по стената или неща които бяха финансови ангажименти на концесионера и които са включени в концесионния договор? Искам да ми се отговори писменно. Другия въпрос ми е, имаше една подписка понеже е пак във връзка с бюджета искам да разбера имаше заявление от родители, че около 12 до15 деца от с.Орлов дол имат желание за детска градина. Какво е мнението на Общината за възстановяване група на детска градина в с.Орлов дол при наличието на деца и на тази подписка? Ще помоля също писменно да ми се отговори и на този въпрос. Това е.

Пл.Минчев: Други питания?Няма поради което се изчерпва и т.11 от дневния ред. С това се изчерпва и дневния ред на днешното заседание, поради което закривам заседанието на ОбС – Тополовград.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАМЕН МИНЧЕВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

 

 

 

КРАСИМИР ИВАНОВ

Зам.Председател на ОбС - Тополовград

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова, специалист ОбС

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Посетители

1254543
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
18
329
347
1248390
21475
50613
1254543

Вашето IP: 207.46.13.153
Час: 2021-09-27 02:02:53

Времето в Тополовград

opak