За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол 46 от 25.02.2015 г.

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

№ 46

25 .02 .2015 година

 

           Днес 25 .02 .2015 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветници са се регистрирали 15.Отсъстват двама съветника.

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Пламен Минчев - Председател на Общински съвет – Тополовград.

Пл.Минчев: Добър ден на всички присъстващи.Уважаеми господин Кмет на Община Тополовград, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми дами и господа присъстващи в залата. Присъстват 14 съветника регистрирани в присъствената книга. Отсъстват двама съветника – Данчо Трифонов и Иван Стоянов   които са депозирали своевременно писмени молби за уважителни причини за отсъствието си на днешната сесия. И в момента влиза общинският съветник Петко Костов с което общия брой на съветниците става 15. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет Тополовград предвид разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА,поради което откривам заседанието на Общински съвет Тополовград. Преминаваме към обсъждане на дневния ред.Желаещи да вземат отношение по дневния ред?Предложения по отношение на дневния ред на днешното заседание на Общински съвет Тополовград има ли от страна на общинските съветници?няма поради което приемам, че разискванията по отношение на формиране на дневния ред на днешното заседание на Общински съвет Тополовград са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Подлагам на гласуване цялостно предложения дневен ред и който е съгласен от общинските съветници с така предложения цялостен дневен ред от три   точки моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 15 общински съветника 15 “за”, 0 “против” и 0 “въздържал се”.

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД

С оглед на това преминаваме към

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Макар и формално, за протокола тъй като докладните записки бяха разгледани на комисия на Общински съвет следва да се докладва за заседанието. Давам думата на Председателите на комисии които са гледали докладна записка №1.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

Д.Парнаров: Втора комисия, по отчета комисията няма възражения. По проекто бюджета „за” 1, „против” 1 и „въздържал се” 1.

Пл.Минчев: Трета комисия?

М.Атанасова: Трета комисия, трима подкрепят и един „против”.

Пл.Минчев: Четвърта не е заседавала, пета?

К.Стойчев: Пета комисия подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.1 от дневния ред има ли?Има ли желаещи да вземат отношение по т.1 от докладната записка?Приемам, че няма желаещи да вземат отношение по т.1, поради което приемам, че разискванията по т.1 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2015г., ПМС №8 от 16.01.2015г. на МС за изпълнението на ЗДБРБ за 2015г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тополовград, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №1 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 8 “за”,

2”против” и 5 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА

Кворума е 9 съветника.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №1 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 8 “за”,

1”против” и 6 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА

Кворума е 9 съветника.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №1 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 8 “за”,

0”против” и 7 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА

Кворума е 9 съветника.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от ДЗ №1 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 8 “за”,

4”против” и 3 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА

Кворума е 9 съветника.

 

Пл.Минчев: Само да попитам икономистите, тъй като четвъртия проект за решение не се приема, формално за протокола следвали да гласуваме тъй като следващите решения са свързани с точка четири?

Д.Михова – началник отдел „ФСДБМДТ”: Няма смисъл.

Пл.Минчев: Добре, няма смисъл.Добре, за протокола искам да бъде отразено, че няма смисъл да се гласуват следващите проекто решения които касаят четвъртия проект за решение. Точка едно се изчерпва минаваме към т.2, да... Кмета на Общината иска думата. Има право по Правилник, давам му думата.

Б. Божинов - Кмет на Община Тополовград: Искам само да попитам какво не ви харесва в бюджета защото за пореден път не го гласувате.При положение, че в този бюджет има заложени средства за асфалтиране във всяко едно населено място, има заложени средства за детски площадки, спортни площадки и много други дейности както и най-вече социални. Имаме толкова пари заложени за основен ремонт на общински пътища, по населените места, за изграждане на мини футбол, баскетбол, волейболни игрища. Имаме за благоустрояване на улици, имаме за изграждане на паркинг. Във всяко едно населено место имаме за улици. Искам отговор от вас какъв е проблема? Ако съм аз проблема, кажете го, а не да гласувате против хората защото в случая вие гласувате против хората.За пореден път се убеждавам, че вие не мислите за хората, вие сте против тези хора и не искате да се случват тези неща.Благодаря!

Райчо Райчев: Право на отрицателен вот.

Пл.Минчев: Да, заповядайте.

Райчо Райчев: Нашето становище и   отрицателен вот на общинските съветници от групата на „ЕНП” относно: Приемане на бюджет 2015година”.Първо.В така предложения бюджет се наблюдава грубо погазване на демократичните принципи за управлението на една община.В него ясно е очертано социалното неравенство което се превръща в политика на общинското управление. За хората в нужда не се отделят необходимите средства, а за асфалт, бетон, пясък се харчи почти целия финансов ресурс на общината.Добре знаем защо се харчи всичко това. Ако това е политиката на сегашното управление в която реално хората се поставят на второ място то ние категорично не сме съгласни с този бюджет, който следва изцяло да бъде коригиран и да бъде съобразен с икономическите и социалните реалности за да бъде полезен на хората. Второ. Поради съмнение относно състоянието на паричните постъпления от продажбата на земята и тяхната реална наличност искаме Кмета да даде подробен отчет за движенията на паричните средства от момента на продажбата на земята до сега.Трябва да се провери дали са изразходвани разходи от тези средства, как по какъв начин и от кого.Трето. Получиха се многоброини сигнали от земеделски производители за препродажба на вече продадената чрез търг от общината земя през 2014година. Тоест имаме огромни опасения, че новите собственици са придобили земята без тежести и те ще наложат изключителен натиск върху земеделските производители за увеличаване на арендните вноски, дори биха могли и да прекратят тези договори.Ако това е така можем да направим категоричният извод, че общинското управление е действало изцяло във вреда на земеделските производители.Това ще даде поводи за завеждане на дела за обезщетения от страна на земеделските производители които ще рефлектират трайно върху финансовото състояние на общината която ще бъде принудена да изплаща огромни обезщитения.Не прозрачното извършване на продажбата на земята, с бързината с която се действаше бяха изключително притеснителни още повече, че икономическия ефект от продажбата на земята и съпътстващите и лъжи ще доведат до трайно влошаване на икономическото положение на общината.И до днес никой от общинските съветници разписали тази продажба не е дал мотиви защо го е направил и къде са прословутите празни обещания за предприятия, реални работни места и да не ги изреждам обещанията.Четвърто.Така предложения бюджет не отговаря на основните принципи на бюджетирането и средствата са разпределени не ефективно, не рационално и няма да доведат до реално подобряване на живота на хората в общината.Като пример ще посочим само парите за инвалидите който са 250лв. на година, а за така прослувутия рокерски събор през 2014год. 20 000лв. Така Кмета чрез предложения бюджет показва истинското си отношение към проблемите в общината при което нуждите на хората с увреждания са оценени близо сто пъти по-малко от рокерските забавления. За хората с увредено зрение 250.00лв. за цялата 2015 година, а за борчески турнири,рок фест, събори, картички пиблизително 60000.00лв.Това е позорно за тази община.Пето. Бюджет 2015 в този си вид не предоставя условия за икономическо развитие и създаване на реална и траина работническа заетост.Това са много малка част от причините поради които парите от продажбата на земята не трябва да бъдат изразходвани до изясняване на всички обстоятелства и достигане на ефективно разпределение на средствата за удовлетворяване на реалните проблеми на хората чрез създаване на ефективно икономическа и социална среда. Така предложения бюджет е в пълен разрез със социално икономическата обстановка в общината и е пример за унищожаване на икономическия и потенциал. Време е за реални действия, време е да спрат лекомислените фрази и лъжливи обещания. Предстои ни сериозна и отговорна работа.

Б. Божинов - Кмет на Община Тополовград: Първо земята не беше продадена на бързо както вие казахте. Земята някъде около година долу горе така, че не беше продадена което не е вярно макар, че това не са ваши думи, но както и да е.Второ, парите от продажбата на земята са в сметката на общината и всеки месец се трупат лихви.За арендаторите които имат договори сключени с общината, до колкото си спомням г-н Ташев постави предложение тази земя да бъде защитена. И тя е защитена в самия договор.

К.Стойчев: Не някъде пише, че аз съм дал предложение да се продава. Както и да е.

Б. Божинов - Кмет на Община Тополовград: Това са техните сайтове.Земята която е арендована към общината и продадена не може да им пипат договорите защото в момента в който им пипнат договорите, за това сме взели това решение да им развалим договорите.По въпроса за културния календар на общината не виждам какъв е проблема.Това, че толкоз години никой не е правил нищо за този културен календар аз не мисля, че нося вина. Картичките са едно хубаво нещо, това е едно уважение към хората да го поздравиш, да му честитиш празника, ако за вас това не е хубаво?Явно вашето мислене към хората е такова вие не ги уважавате не, че аз не ги уважам или общинските съветници.Друго няма какво да ви кажа. Само мога да ви кажа, че общината е в много-добро състояние, няма задължения. Това си е ваше мнение лично на вашата група, както и на другата група. Ако някой има нещо?

Пл.Минчев: Тъй като тук се засегнаха съветниците те имат право на лично обяснение, отговор.Тези които са гласували за продажбата на земята така, че ако някой реши да се възползва...

Б. Божинов - Кмет на Община Тополовград: Не е хубаво да настроивате хората срещу мене и другите общински съветници, защото аз не виждам какъв е смисъла да го правите, защото ставате смешни, особено ръководителя им.

Пл.Минчев: Само право на лично обяснение, ако някой е засегнат от това, че е гласувал продажбата на земята. В тази връзка давам думата.

К.Стойчев: Тогава да възобновим дебатите. Нека малко да си поговорим по този въпрос, тъй като общинските съветници от „ЕНП” присъствате ли на комисиите искам компетентен отговор.Ще ви кажа, не. Никакво присъствие от общинските съветници......

Пл.Минчев: Добре. Имаше процедурно предложение за възобновяване на разискванията. Аз съм длъжен да го подложа. Това изявление което се направи е като лично обяснение на отрицателен вот. Аз тако го приемам от страна на общинския съветник. Така, че вече ако подлагам на гласуване и ако се приеме всеки може да прави изказвания.Процедурно предложение за възобновяване на разискванията по т.1. Подлагам на гласуване предложеното проекто решение, а именно да се възобновят разискванията по т.1 от дневния ред. Който е съгласен от общинските съветници моля да гласува с вдигане на ръка „за”? „Против?” „Въздържал се?” Искам да се преброят гласовете.Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 15 общински съветника 8 “за”,5“против”и 2 “въздържал се”. Кворума е 15 човека кворума е 8 обикновено гласуване така, че ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.Ние сме вече в т.1, възобновени разисквания по т.1 от дневния ред. Така,че всеки който желае да вземе отношение по т.1 от дневния ред ще му дам думата.Желаещи да вземат отношение по т.1?

Б. Божинов - Кмет на Община Тополовград: Само да допълня нещо. Как няма да са празни обещания защото вие лично искате това да не се случи.При положение, че има заложени средства, при положение, че всеки един дебат вие го превръщате на скандал и не можем да вземем решение да гласуваме да започване строеж на предприятие.Как да се случи това нещо или пак аз съм виновен г-н Стоянов.Проблема наистина съм аз. Проблема е, че работя.

Пл.Минчев: Господин Парнаров.

Д.Парнаров: Процедура може ли?Десет минути почивка и ще помоля колегите от техническото обезпечаване да ми дадат препис от протокола кога по време на заседание на Общински съвет е ставало въпрос за предприятие?

Пл.Минчев: Десет минути почивка.

10 минути почивка.

Пл.Минчев: Продължава заседанието на Общински съвет – Тополовград.На т.1 и кворума е 15 общински съветника.Имаме законово основание да заседаваме.Имаше искане и за това кратко време което е намерено и предоставено.Думата поиска Кмета на Община Тополовград и давам думата на Кмета на Община Тополовград.

Б. Божинов - Кмет на Община Тополовград: Няма лошо, че не искате да гласувате бюджета. Първото което е знаете, че няма да получавате възнаграждения което е хубавата страна на нещата, но при повече събрани приходи през 2014 година общината трябва да се ограничи с плащанията си в същия размер в 2015 година или 100 000лв. са били в 2014 година, а в 2015 година трябва да бъдат също 100 000лв.Това е до март.При положение, че общината ще изпаднем в един момент, че не можем да разплащаме сметки при наличие на средства. Пари имаме, но няма как да ги ползваме, няма как да строим, не можем да работим. Вие казвате, че в бюджета не се мисли за хората, аз мисля, че бюджета е изцяло направен за населението защото са заложени много пари и средства за строежи. Другия въпрос е г-н Райчо Стоянов е втора година е...., а първа. Къде са били другите общински съветници през тези години, че не са видели, че на съюза на слепите и инвалидите парите са малко.Защо в момента поставяте нещата и обвинявате мен? Благодаря Ви!

Пл.Минчев: Господин Иванов имате думата.

Кр.Иванов: Проекто бюджета е минал на обществено обсъждане, минал е през комисии. Комисиите са за това г-н Райчев, понеже ние сме в една комисия последните две години не сте стъпнали на комисия и дори комисиите не можем да ги проведем.Комисиите са за това ако наистина нещо ви е направило впечатление в бюджета, виждате някакви нередности комисиите са за това. Вкарва се поправка в бюджета, гласува се в комисията, поправката се извършва в бюджета и бюджета идва във вид който трябва да се гласува от общинските съветници.Това не се е случвало и не знам защо. А сега тук използвате правото на отрицателен вот за да прочетете тази декларация.Тази декларация не е отговор, че сте гласували отрицателен вот, това е жива декларация която е мислена, мислена, мислена седмици наред.Искам да кажете, ето ни предложенията с това не сме съгласни, увеличаваме парите на инвалидите, увеличаваме парите за това, намаляме парите за това. И тези неща да се гласуват и да се изчистят.Тук не виждам такова предложение, а една сказка я прочетохте..... Между другото по-социален бюджет, аз съм вече втори мандат, осем години по-социален бюджет от този е нямало.Направих си труда разгледах съседни общини нам. Например Любимец за болницата дотация- 12 000лв.Дотация за болницата 150 000лв.Елхово бюджета дифицит 3 000 000лв.Бъдете така добри ако имате някакви предложения конкретни вкарайте ги в това перо, в това перо искаме да увеличим, в това перо искаме да намалим, но бюджет тази община трябва да има защото ще страдат хората. Ние дали ще взимаме заплата или няма да взимаме заплата хората изобщо не ги интересува. Благодаря ви!

Пл.Минчев: Други желаещи да вземат отношение по т.1?Да, г-н Стойчев имате думата.

К.Стойчев: Благодаря! Искам да взема отношение относно дискусиите по бюджета тъй като аз зададох един въпрос към съветниците на „ЕНП” не заради някакъв вид заяждане или да се обижда някой. Далеч съм от тази мисъл никога не съм отправял лични нападки, в край накрайщата тук сме се събрали да вършим работа, а като излезем от тук кой накъдето му видят очите. Обаче докато сме тук трябва да мислим за общината.Защото дали сме или не сме общински съветници това не е толкова важно, важно е да говорим истината защото си оставаме съграждани.Аз ми омръзна по постоянните комисии когато се събираме да се събираме само едни и същи хора.Никакви дискусии, никакви дебати. Погледнем се, погледнем от тук от там нещата, запознаем се разбира се както му е реда и само едни и същи хора. За това задавам въпроса защо има общински съветници които никога не са идвали на комисии и след това веднага истепосваме декларации. Няма лошо в декларацията, това е елемент на демокрацията, обаче една декларация пряко свързана с бюджета това не харесваме, това не харесваме... Добре бе хора, елате на комисии, дайте да видим какво не харесвате и има крачка назад, има крачка напред има и крачка назад.Така се обмислят нещата. Стана ми ясно, че предизборната кампания вече е започнала.Тази същата декларация може да се чете и септември месец. За съюза на слепите, за съюза на хората с физически недостатъци, за инвалидите това не са пари гласувани за тях заради тяхна издръжка. От край време който е запознат и който не е запознат да знае, че това са пари които се дават на тях за деня им, да си отбелязват този ден.Нищо особено.Хората се събират почерпват се. Има ли смисъл да го коментираме това нещо?Това не са пари за тяхна издръжка, недейте да манипулирате общественото мнение.Земи, продавали се земи, набързо били скалъпени комисии кой продава, кой препродава,комисионни и тук се коментира кой какво взимал. Чакайте недейте така се втурва в предизборната кампания, спрете се! Огледайте се , ослушайте се стига с тези .... за избори.Казвам ви ослушвайте се, оглеждайте се без такива лъжи защото си оставаме съграждани. За какви земи изобщо говорим тук? Чест прави на г-жа Спирова, че само тя поиска справка. Беше и дадена справката, сега дали я харесва или не я харесва справката, но тя е единствената която аз съм чул да поиска справка за земите.Всеки друг си прави свободни съчинения както му дойде и където му дойде по улици, кафенета и незнам си къде.Да ви извадя ли да видите как са се продавали земи, защото още питат хората по покрайнините на с.Хлябово насадиха орехови насаждения и върви този процес. Кога е продадена тази земя питат хората.Колко пъти е препродадена 2007 година.Питат още за заменки кон за кокошка ли е това. Комасиране има в с.Радовец, има ли от с.Радовец тука хора?Няма, както и да е.Комасиране има приблизително 900дка.заменен за 99 имота по села и паланки вижте ги.Това интереси на общината ли са това? Вижте сумати листи по села и паланки, по дерета, по баири и по имоти е получила общината зада даде комасиране от 900дка.Както и да е скривам го това нещо. И изведнъж лошия Кмет Божинов, сега трябва да натъртваме това на общественото мнение и лошите общински съветници разпродали земята на община Тополовград.Нищо подобно.Направете си справка, ако трябва на всеки един една справка с какъм общински поземлен фонд разполага сега общината и колко е имало преди няколко години.Никога община Тополовград не е притежавала толкова много земя и продажбата на земя не е самоцел. Когато има общината задоволява потребностите на своите жители. Когато няма общината земя няма да продава естествено.За бюджета който го е чел изобщо нищо няма да кажа за него. Който го е чел му е ясно, който не го е чел ще има да пита да разпитва. В край на крайщата е даден на всеки.Общината се превърна в социална служба. Какво не социално има в този бюджет?

Б. Божинов - Кмет на Община Тополовград: Че са увеличени средствата за помощи и за погребения.

К.Стойчев: Аз казах, общината се превърна в социална служба.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.1? Сега е момента ако има някакви предложения, ако има някакви несъгласия, нещо конкретно ако има като предложения. Ние за това сме събрани както каза г-н Стойчев и трябва да подходим отговорно. Няма община, няма такъв прецидент, аз също съм си направил труда макар и късно се приема бюджета на общината, защото ние спираме реално хората.То е свързано с дейността на определени групи хора от общината.Така, че сега е момента. Пак ви призовавам ако има някакви несъгласия, нещо което да се коригира, сега е момента давайте. Ако няма други приключвам разискванията и ще преминем..... Да г-жо Спирова имате думата.

К.Спирова: Относно изказването на г-н Стойчев само във връзка със земята, правилно каза, че аз съм си направила труда да поискам справка и защото съм ги поискала съм си направила следните изчисления.Земеделската земя която е продадена е 17 874дка.и 600 от която 11 800дка. беше с договори за наем които носиха приходи 70 000лв. на година.В момента земята която е останала обработваемата земя е 17 785дка. Не може г-н Божинов идвайки на власт да извади от задния си джоб нова земя.Земеразделянето върви от 1989 година и земите по чл.19 които ни бяха предадени не са дело на г-н Божинов, а са дело на Закона.Та да се върнем на земеделската земя и продажбите.На първо място се връщам на решението в с.Радовец за комасирането. Господин Стойчев, не сме продали, а сме заменили с доплащане при условие, че ако не се случат определени точки, позиции в договора Кмета има право да го развали.Защо последващия Кмет не е проследил условията на продажбата аз не мога да нося отговорност за действията на този Кмет.Но пак казвам заменили не продали.

Б. Божинов - Кмет на Община Тополовград: По добре да ги бяхте продали.

К.Спирова: Ще стигнем и да вашите продажби г-н Божинов.

Б. Божинов - Кмет на Община Тополовград: Да, да разбира се.

К.Спирова: Точка втора.За управлението на общината има изнесени не съвсем точни и подробни данни както бихме искали, но можем да си направим съответните извлечения.Когато ние внесохме предложение за продажба на земя по единично на имоти имахме предвид точно тази логика която в момента вие ни давате като отчет. В 2.1. Продажби на общински имоти. А/ продажба на земя без пакети Х-та категория земя в с.Кап.Петко войвода на нива е 390.00лв. на декар. Втори пакет, от големите пакети 157,16лв.Държа да отбележа, че тази цена 390.00лв. на декар е постигната на Х-та категория земя, вторият пакет 157.16лв.... това не е манипулация, това са цените които вие ни предлагате да видим е на V-та категория земя. Продажба на първи пакет 221.00лв. на декар. Продажба на трети пакет 147.45лв. на декар. Честито! Няма да гласувам нещо което по принцип не съм го подкрепяла.Нито продажбата, нито приходите нито разпределението.На комисии всички това сме го казвали и продължаваме да го казваме. Съотношението на продаден декар земя на търг на имот, на реален търг е 389.00лв. на декар срещу постигната цена на пакети 175.00лв. тоест вие през цялото време вземайки решения за продажба реализирайки такава продажба сте действали в ущърб на общината. Гласувала съм „против” и ще продължавам да гласувам „против”.В момента отново има продажба на 1700дка. земя заложено.И това е част от причината поради която гласувам „против”.

Б. Божинов - Кмет на Община Тополовград: Не знам защо се обръщате към мен.Отдела си вика оценител. Оценителя идва. Ако това е проблема можем да изкарваме земя, да не продаваме щом това е проблема.Вие до сега не сте казали нищо. Плюс това да ви отговоря на въпроса на който вие сте правили заменките.Даже г-н Коста Сткойчев направи предложение да има условия в договора, че ако се нарушат правата на рендованата земя ние да развалим договора.

К.Спирова: Не коментирам условията коментирам цените.

К.Стойчев: То стана банално вече, но.....

Пл.Минчев: Извинявай, то това касаеше втора точка, но тъй като позволих малко по-свободно дискусиите нека да изясним нещата.

К.Стойчев: Точно за това г-жа Спирова е права и е вярно това което го изчита, но г-жо Спирова и всички тука общински съветници тези цени които тук ги четете не си ги е измислил сам Кмета. Има оценители.....

К.Спирова: Да, вие сте ги гласували и сте ги одобрили.Да, г-н Стойчев точно това казвам. Ако отворите предходните протоколи ще видите, че нашата позиция е последователна.ние сме гласували „против” продажбата. Внесли сме предложение за промяна да няма възможност продажбата да е на пакети и в момента не днам кое ви учудва.

К.Стойчев: Учудваме това, че в тази заменка сте дали ІV-та категория земя, а сте получили VІ-та и VІІ-ма и....

К.Спирова: За това има реално доплащане.

К.Стойчев: Защо тогава не гласувахте „против”?

К.Спирова: Става въпрос за замяна, а не за отчуждаване.

К.Стойчев: Замяна доплащане за какво става въпрос....

К.Спирова: За замяна плюс доплащане.

Б. Божинов - Кмет на Община Тополовград: Ви сте „против” всичко хубаво което се случва в тази община. Вие бяхте против и проектите които гласувахме тогава.

К.Спирова: Против проектите не съм гласувала г-н Божинов.

Б. Божинов - Кмет на Община Тополовград: Може и да сте гласували „въздържал се”. Той и г-н Парнаров обеща да се извини официално с декларация. Или не помниш и това?

К.Спирова: Аз не отговарям за какво трябва да се извинява г-н Парнаров.

Б. Божинов - Кмет на Община Тополовград: Той го каза не съм го казал аз. Сега тука не разбрах имаме ли предложение за тези земи където.... Имаме ли предложение за създаване на това което го искахте г-н Парнаров?

Д.Парнаров: Коментирало се е един единствен път. Това е когато Красимир Иванов повдигна въпроса в т.16 на една от сесиите. Той каза, че имаме идея за създаване на мандра. Поканен е инвеститор от Добрич и Кета е поискала да и предадете по землища и така е приключила сесията.Не говоря за срещите във вашия кабинет, говоря за заседание на Обищински съвет. Няма вкарана докладна..., аз все още помня какво съм питал и какво съм искал. Това е.

Пл.Минчев: Господин Иванов имате думата.

Кр.Иванов: Слушам тези изкацвания и никакви аргументи не мога да приема за не приемането на бюджета от ваша страна.Земята била продадена,защо на пакети, защо не отделно, ако беше отделно щеше да гласува земята пак ще ше да е продадена дали на пакети, дали.....

Б. Божинов - Кмет на Община Тополовград: Извинявай, че те прекъсвам. Нали казахме който иска да си закупи земята.

Кр.Иванов: Тук тези ваши действия ме навеждат на мисълта, че водите една предизборна кампания и влизате напред с рогата. Няма лошо, всички партии се готвят за избори, но аз съжалявам, че бях предложил предния мандат да се изкарат едни говорители тук пред общината и да чува цялото общество какво говорим ама така и не се прие това нещо.От нашите действия, по-точно недействия страда общината като цяло.Това е истината и вие трябва да си понесете отговорността. Трябва ясно да се изправите пред хората и да кажете няма да приемем бюджета защото искаме да ставаме Кметове, Заместник Кметове, Секретари и т.н.Ставайте бе, няма лошо бе. Утре като излезете там и ви питат хората защо не сте приели бюджета вие казвате земята продадена.Тя миналата година беше продадена земята тази година защо не приемате бюджета?Парите не са откраднати, ако има откраднати има прокуратура. Подайте сигнал в прокуратурата, ако има нарушения вкарайте ги там. Няма лошо, ако има нарушения, който е нарушил Закона да си плаща.С тези ваши действия вие лишавате общината да се развива нормално.Това е цялата истина.Благодаря!

Пл.Минчев: Господин Стойчев имате думата.

К.Стойчев: Ясно е, че въдицата е хвърлена там за земята и това ще е основния препъни камък за всичко и за Кметски избори и т.н. За голяма съжаление аз виждам, че нещата ще вървят трудно по този начин. Влезли сме в изборна година 2015г., предизборин период тук ще чакаме всичко около това да се върти.Искам всички да знаят тук даже и нашите съграждани, че в нашата община винаги се е продавало земя.По различни параграфи, по различни поводи, за оземляване на хора, на земеделски производители, на животновъди и т.н., винаги се е продавало земя.Даже тук ще ви покажа един абсолютно фрапиращ случай. Това е автентичен документ опис на земи съпроводен с нотариални актове. Тук ще ви покажа как е продадена частна земя пак назад в годините.Идват 90-те години наш съгражданин човека тръгва да си търси земята съответно с поземлени постановления, поземлени комисии. Влиза в реални граници само, че някой решава да не му ги върне ей така защото щял да стане много-богат и голям земевладелец.Чрез различните институции и ходене по мъките човекът си връща част от земите, но само част от земите защото другата част е продадена.Ето така се е продавала и частна земя. И после къде ни са адвокатите, да не би да не е имало тогава адвокати и юридически съветници на общината? Къде ни са Кметовете, подписани от Кмет върнати земи без продадените обаче, защото няма как да си ги получи човека и му казват ами отивай съди. После се чудим защо от Брюксел и не знам си още от къде нашата съдебна система от всякъде я плюят. Ами ето за това.Защото мислим много за хората.Изобщо не въпроса за земята, изобщо не е въпроса даже и бюджета. Въпроса е 2015 година изборите.

Б. Божинов - Кмет на Община Тополовград: Земята 2011 година ноември месец е 31 983дка., към 2014 година земятя вече е 114 062, 211дка.

К.Спирова: Вие явно не правите разлика между земеделска земя и пасища и....

Б. Божинов - Кмет на Община Тополовград: 31 983дка. е била цялата. С пасища и мери с абсолютно всичко. Но направете една съпоставка колко земя е придобила общината?

К.Стойчев: Пасища и мери какво са били не е ли също земя.

Б. Божинов - Кмет на Община Тополовград: Гора имаме 15 000дка.Тези хора са работили. Службата на г-жа Бакалова техния отдел е работел.

К.Спирова: Как я придобихте?

Б. Божинов - Кмет на Община Тополовград: Придобихме я с актуване.Търсим си земите.

К.Спирова: Актуването не е способ за придобиване.

Кр.Иванов: Да ви кажа за горите. Горите как ги придобихме?Как изведнъж до сега представители на общината не са се явявали по дела по една или по друга причина незнам.вие също сте били юридически съветник и сте по-добре запозната по този въпрос. От 20 години се мъчим едва тази година успяхме....

К.Спирова: Господин Иванов записва се.

Кр.Иванов: Да записва се. Аз никога не говоря неща които не са верни.

К.Спирова: Вижте от колко време е подаден иска за възстановяване на горите?

Кр.Иванов: Колко мандата подред са минали? Аз ще направя това и ще го публикувам, защото аз за разлика от някой други като искам да кажа нещо отдолу се подписвам, че съм аз.

К.Спирова: Вижте от колко време е внесен иска и, че е сменен адвоката.

Кр.Иванов: Едва тази мандат общината успя да си върне 14,15 000дка. гора.Бяхме единствената община в България която доказа, че има гори. Няма ли сме гори? Църквите имат гори, училищата гори общината като община нямаше гори.Това ако не беше действала общинска администрация това нямаше да се случи.Тук вече вкарваме лични моменти, лични амбиции това няма да доведе до нищо хубаво казвам ви.

Пл.Минчев: Госпожа Спирова само ако иска право на отговор.Има думата г-жа Спирова.

К.Спирова: Господин Иванов вкарва един личен елемент защото съм била юридически съветник , аз като юридически съветник съм помогнала за завеждане на дело и съм събрала документи за всяко едно землище в общината за наличието на общински гори.Юрист официално на общинска администрация беше г-н Тумбалов.В момента в който г-жа Евтимия Карачолова встъпи като Кмет на общината, а неин съветник личен беше г-н Иванов г-н Тумбалов беше сменен като адвокат и какво е направил последващия адвокат на делото, защо не се е явявал, защо не е защитил правото на собственост на общината аз не нося отговорност.Но там имаха събрани нотариални актове, имаше събрани записвания във владения публикувани в държавен вестник приложено по делото и всички документи се намират в това дело което е заведано за възстановяване на срока за доказване на право на собственост чрез съда.Господин Минчев вие също по това време бяхте пак Председател на Общинския съвет.Така, че какво е станало вие можете да отговорите.

Пл.Минчев: Аз да отговарям за горите, така ли?

К.Спирова: Аз не съм си отишла с документите.

Кр.Иванов: Визирам преди 3,4 мандата. Този период визирам. И аз не съм бил личен съветник на г-жа Евтимия....

К.Спирова: Общински съветник който винаги е гласувал „за”. Питам какво направихте с документите?

Кр.Иванов: Ако си направите труда ще видите, че съм гласувал и „против”някога когато преценя, че това не е добре за общината.А личен съветник ако бях общината нямаше да е на това дереже.

Пл.Минчев: Нека да дам думата на Кмета и след това и аз ще взема отношение.

Б. Божинов - Кмет на Община Тополовград: Госпожа Спирова там където говорихме по т.2... говорихме за предприятие

К.Спирова: Аз не съм говорила за предприятие

Б. Божинов - Кмет на Община Тополовград: На всякъде пишем за изграждане на предприятие, но трябва да имаме финансова стабилност г-н Парнаров. Вие казвате, че никога не сме говорили за предприятие.

Д.Парнаров: Искам да видя протокол дали на заседание на Общински съвет сме гледали докладна за предприятие.това искам. Не сме гледали. Имаше разговор във вашия кабинет два пъти на които разговори аз съм присъствал, не съм го крил никога.

Б. Божинов - Кмет на Община Тополовград: На 14.3.2014г.

Д.Парнаров: Да, да в края на питания и отговори на питания по предложение на Красимир Иванов беше повдигнато това и до тук приключихме.Ние не сме дебатирали за предприятие.

Б. Божинов - Кмет на Община Тополовград: И как да дебатираме?

Д.Парнаров: Аз това искам да знам. Не сме дебатирали.Аз не казвам нищо.

Б. Божинов - Кмет на Община Тополовград: За това продадохме земята да можем да строим. Без пари можем ли да строим?

Д.Парнаров: През цялата сесия не съм казал дума.

Кр.Иванов: Дайте да оставим тез предприятия и тез земи. Искам да чуя едно ясно предложение от вас от тези които гласувахте „против” и „въздържал се” какво правим от тук нататъка.Как виждате общината да се развива?Виждате ли, не виждате ли?Как виждате едно предложение дайте?Как ще се развива от тук нататъка общината?Вземаме си палтата и да ни няма.Заключваме кипенците и .....

Д.Парнаров: Не е дошъл краят на света. Една дванадесета до края на март, спокойно си върви общината, обслужванията в общината и всичко. Не е настъпил апокалипсис

Кр.Иванов: Предложете го! Няма да правим десет сесии тука.

Д.Парнаров: Може да направим и двадест и пет. Това го решаваме ние общинските съветници колко сесии ще имаме.

Кр.Иванов: За да угодим на пет, шест човека ние трябва.....

Пл.Минчев: Ще отнема думата и двамата. Искам съвсем културно и коректно както виждате на всеки давам думата да се изказва.Нека да се изслушваме. Всеки който иска отношение да взема.Не се намираме на пазара.Искам да бъде културно и съгласно правилника. Който иска право на отговор, лично обяснение аз съм го дал на всеки.Молбата ми е коректност и мисля, че до сега този тон се подържаше. Всеки каквото има да каже и съответно ако другия бъде засегнат аз ще му дам думата. Така, че кой иска думата преди аз тъй като бях засегнат лично и ми беше споменато името искам да кажа нещо.Има ли желаещи за изказване? Господин Стоянов имате думата.

Н.Стоянов: Уважаеми колеги, искам да напомня на всички вас, че ние сме избрани към днешна дата като общински съветници. Както г-н Парнаров сподели ние взимаме решения.Изборите са твърде далеч за да превръщаме Общинския съвет в предизборни кампании.Всички тези неща всеки ще представи в един по-късен етап пред избирателите.Днес сме се събрали тук да вземем решение, да гласуваме бюджета, който е от съществено значение за жителите на община Тополовград. Така, че ако има наистина конкретни предложения да бъдат депозирани да седне да се разговаря и да се стигне до конкретните решения.

Пл.Минчев: Господин Парнаров.

Д.Парнаров: Понеже Наско спомена името ми. От моята уста до тоз момент думата „избори” не се е произнесена.

Пл.Минчев: Само аз да кажа на г-жа Спирова във връзка с това което тя ме попита.Аз мога да го заявя в качеството си не съм бил адвокат въпреки, че съм адвокат по професия по никакъв начин не съм се занимавал с това дело за горите. По никакъв начин не съм бил сезиран по никакъв начин даже не съм бил уведомен, че се води такова дело.Така, че мисля, че с това изчерпахме по отношение на горите и завеждането тъй като имаше въпрос към мен. Това мога да го заявя отговорно. Взеха да се правят тука коментари за избори и други неща мисля, че изборите са далече и има възможност всеки да се появи на тях всеки има това право. За това аз тук подкрепям г-н Стоянов, че сме се събрали тук да приемаме бюджета. Аз пак ви повтарям, че няма община без бюджет. Достатъчно време бюджета ви беше раздаден предварително. Постарах се в най-бързи и максимални срокове да го имате. Комисиите бяха свикани, но до този момент поне към мен, не знам към кмета на общината, но най-вероятно щях да бъда уведомен освен едно питане което своевременно придвижих по отношение на бюджета. Тук се спомена, че има време до март месец, че една дванадесета част. Няма лошо ние да се събираме. Пак може да се събираме. Сесиите не са ограничени на общинския съвет, но до този момент аз не чух или поне не съм сезиран в качеството си на Председател за някакви искания или предложения по отношение на бюджета. Но ако дойде наистина този момент давайте, защото община без бюджет няма.Аз пак призовавам изборите ги оставете, те са далеч. Ние сме избрани тук от хората да работим за тази община. Госпожа Спирова каза последователна политика, това е така разходва се бюджета, но тук се споменаха някакви цени, но аз пак мога да го кажа, че ние цените не ги определяме. Там се говори за пакетна цена. Има лицензиран оценител и т.н. Може би тогава е трябвало да се вземе отношение и да се коригират, но факта е такъв, че в момента има постъпили пари и те са заложени в бюджета. Не са скрити, открити са. Тъй като бяха отправени в публичното пространство обвинения едва ли не, че ние сме прибрали 3 000 000лв. съветниците заедно с Кмета. То се вижда, че парите са в бюджета, тоест те се разходват по бюджета.Аз пак призовавам, ако трябва да дам почивка. Да се съберат тук имаме представители от пет партии и считам, че разума ще надделее.Разбирам съображението на някои хора, но те следва да изходят от позицията, че ние сме избрани като съветници.Считам, че бюджет трябва да има общината. И за това призовавам съветниците ще дам почивка, но преди това искаше думата кметския наместник на с.Княжево.След това ще дам почивка и след това ще преминем към гласуване.Считам, че е много-важно ние да постъпим в този момент като отговорни общински съветници. Вота който са ни дали хората считам, че трябва да го оправдаем.

М.Желева – кметски наместник на с.Княжево: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми дами и господа общински съветници, присъстващи в залата.Аз ще бъда кратка. Само искам да кажа, че от първия ден в който встъпих като кмет на селото още от първия ден ме вълнуваше къде отиде отиде имуществото на ТКЗС с.Княжево което възлизаше на повече от 10 000 000лв.Установи се, че не са проведени търгове, това имущество не е разпределено на правоимащите. След 1997 година съгласно...... имуществото трябваше да бъде признато като не разпределено на община Тополовград и община Тополовград вече със споразумение ще види как ще процедира и ще запази това имущество. През 2014 година имуществото се предостави ТПК „Съгласие”ръководено от бившия председател на БКП се предоставя с помоща на общински съветници и устно се предостави на ТПК „Съгласие”като давност.... и мисля, че трябваше да бъде предоставено на община Тополовград.Това говорим за сграден фонд, за техника и за други материали.За това нещо мога да се обоснова с документи. Ще ги предоставя на вас г-н Председател и искам да се вземе отношение. Това са много пари, това са парите на хората. Не може една група хора да бъдат облагодетелствани. По-добре да беше да го вземе общината да го ползва или да го върне обратно на хората срещу минимален наем,а не една група хора да бъдат облагодетелствани.Благодаря за вниманието!

Пл.Минчев: Ще дам десет минути почивка и вече ако има други желаещи и мисля да приключим тази точка.

10 минути почивка.

Пл.Минчев: Моля, съветниците за заемат местата си в заседателната зала. Продължаваме заседанието заседанието на общински съвет Тополовград. Все още сме на т.1. Имаме законово основание да заседаваме 15 общински съветника сме.Кмета искаше думата.

Б. Божинов - Кмет на Община Тополовград: След като не искате да разходваме средствата които са придобити чрез продажба и местни данъци и такси, ако искате да направим едно предложение да замразим тези средства щом не искате да се разходват и да теглим един кредит и ние като другите общини. Да теглим два, три милиона кредит за да можем да работим.След като не искате собствени средства които сме придобили от продажби и данъци да не ги замразим и няма да ги бараме. Да изтеглим един кредит от два три милиона лева и да задължим Общината и да може да се работи. Това мълчание ми беше достатъчно.

Пл.Минчев: На т.1 сме. Има ли желаещи да вземат отношение по т.1? Ако няма да считам, че разискванията са приключени вече по т.1 и да преминаваме в процедура на гласуване.Няма желаещи да вземат отношение поради което приемам, че разискванията по т.1 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.Пак ще прочета основанието макар и формално.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2015г., ПМС №8 от 16.01.2015г. на МС за изпълнението на ЗДБРБ за 2015г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тополовград, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №1 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 8 “за”,

0”против” и 7 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА

Кворума е 9 съветника.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №1 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 8 “за”,

0”против” и 7 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА

Кворума е 9 съветника.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №1 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 8 “за”,

0”против” и 7 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА

Кворума е 9 съветника.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от ДЗ №1 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 8 “за”,

1”против” и 6 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА

Кворума е 9 съветника.

 

Пл.Минчев: И пак станаха много формални нещата. Формално за протокол, финансистите трябва ли да гласуваме следващите проекти за решения? Знам отговора, но само за Протокола.

Д.Михова – началник отдел „ФСДБМДТ”: Няма смисъл.

Пл.Минчев: Не следва да се гласуват. Добре, с това се изчерпва т.1 от дневния ред.Преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Комисиите за становище?

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Втора?

Д.Парнаров: Втора комисия „за” 1, „против” 2.

Пл.Минчев: Трета комисия?

М.Атанасова: Трима на един.

Пл.Минчев: Добре. Четвърта не е заседавала. Пета?

К.Стойчев: Пета комисия подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.2 от дневния ред има ли?Няма поради което приемам, че разискванията по т.2 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.12, във връзка с т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и ал.10 и чл.66а от ЗОС, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №2 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 8 “за”,

6”против” и 1 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА

Кворума е 9 съветника.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №2 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 8 “за”,

6”против” и 1 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА

Кворума е 9 съветника.

 

Пл.Минчев: Третия проект за решение който гласи, че възлага на Кмета на Общината да обяви на населението тя отпада. Няма смисъл да се гласува. С оглед на това преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Имат думата комисиите.

Н.Узунов: Първа подкрепя докладната.

Д.Парнаров: Втора комисия подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Трета?

М.Атанасова: Трета също подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.3 от дневния ред има ли?Няма поради което приемам, че разискванията по т.3 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №3 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15 “за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №3 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15 “за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

С оглед изчерпване на т.3 от дневния ред се изчерпва и дневния ред на днешното заседание поради което закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.

Б. Божинов - Кмет на Община Тополовград: Момент само.Имам едно предложение. Тъй като положението в държавата както и в цял свят е криза имам предложение да намалим данъците движимо и недвижимо имущество.Следващият път г-н Парнаров ще внеса докладна. Това е искам само да ви кажа, че сме говорили с г-жа Михова и г-жа Семерджиева, имаме достатъчно основание да намалим данъците въпреки, че им е нисък размера и искаме да ги намалим защото хората са безработни, нямат траини работни места и поне с това да им помогнем.Благодаря!

Пл.Минчев: Закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

 

 

 

 

ПЛАМЕН МИНЧЕВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

КРАСИМИР ИВАНОВ

Зам.Председател на ОбС - Тополовград

 

 

 

Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова, специалист ОбС

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Посетители

1254533
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
8
329
337
1248390
21465
50613
1254533

Вашето IP: 66.249.64.17
Час: 2021-09-27 00:16:40

Времето в Тополовград

opak