За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол 45 от 16.02.2015 г.

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

№ 45

16 .02 .2015 година

 

           Днес 16 .02 .2015 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветници са се регистрирали 12.Отсъстват петима съветника.

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Пламен Минчев - Председател на Общински съвет – Тополовград.

Пл.Минчев: Добър ден на всички присъстващи.Уважаеми господин Кмет на Община Тополовград, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми дами и господа присъстващи в залата. Присъстват 12 съветника регистрирани в присъствената книга. Отсъстват петима съветника – Данчо Трифонов, Мария Атанасова, Елко Карачолов, Иван Стоянов и Петко Костов, като само Данчо Трифонов е депозирал писмена молба за уважителни причини за отсъствието си на днешната сесия. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет Тополовград предвид разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА,поради което откривам заседанието на Общински съвет Тополовград. Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Имам три предложения по отношение на дневния ред, а именно предлагам като т.4 от дневния ред да влезе ДЗ с вх.№1067/09.02.2015год.относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ.Следващото ми предложение е предлагам като т.5 от дневния ред да влезе ДЗ с вх.№1066/06.02.2015год. относно: Приемане на Общинска стратегия за детето 2015-2018г. Предвид на направените две предложения за решение предлагам т.4 и т.5 от проекто дневния ред „Контрол по изпълнение на взети Решения” и „Питания и отговори на питания” да станат съответно т.6 и т.7 от дневния ред. Други предложения по отношение формиране на дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по отношение формиране на дневния ред са приключени прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.Само преди да минем в процедура на гласуване за Протокола в момента влизат общинските съветници Петко Костов и Елко Карачолов, които следва да се регистрират в присъствената книга.Ще изчакам за да имат възможност да гласуват. Подлагам първото предложение за решение, а именно общинските които са съгласни ДЗ с вх.№1067/09.02.2015год.относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ, да влезе в дневния ред като т.4, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържали се? Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 14 общински съветника 14 “за”,0“против”и 0 “въздържал се”.ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване следващото направено предложение за решение, а именно общинските които са съгласни ДЗ с вх.№1066/06.02.2015год.относно: Приемане на Общинска стратегия за детето 2015-2018г.   да влезе в дневния ред като т.5, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържали се? Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 14 общински съветника 14 “за”,0“против”и 0 “въздържал се”.ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване следващото направено предложение за решение, а именно общинските съветници които са съгласни т.4 и т.5 от проекто дневния ред „Контрол по изпълнение на взети Решения” и „Питания и отговори на питания”да станат съответно т.6 и т.7 от дневния ред, моля да гласуват с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържали се? Гласували общо 14 общински съветника 14 “за”, 0 “против” и 0 “въздържал се”.ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.Също за Протокола в момента влиза общинският съветник Иван Стоянов, който следва да се регистрира в присъствената книга.Ще изчакам също ще дам възможност да гласува. Предвид на направените предложения по отношение на дневния ред подлагам на гласуване цялостно предложения дневен ред и който е съгласен от общинските съветници с така предложения цялостен дневен ред от седем   точки моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 15 общински съветника 15 “за”, 0 “против” и 0 “въздържал се”.

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД

 

С оглед на това преминаваме към

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Втора комисия?

Д.Парнаров: Втора комисия при разглеждане на докладната условно я раздели на две. По отчета нямаме възражения. По проекто бюджета за 2015г. „за” 1, „против” 1 и „въздържал се” 1.

Пл.Минчев: Трета комисия?

П.Златев: По т.1 3 „против” и 1 „за”.

Пл.Минчев: Четвърта комисия не е заседавала. Пета комисия?

К.Стойчев: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.1 от дневния ред има ли?Приемам, че няма желаещи да вземат отношение по т.1, поради което приемам, че разискванията по т.1 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

Д.Парнаров: Ще помоля за 10 минути почивка.

Пл.Минчев: Добре 10 минути почивка.

 

10 минути почивка.

 

Пл.Минчев: Продължава заседанието на Общински съвет – Тополовград. Кворума е 15 човека. Имаме законово основание да заседаваме. В процедура вече на гласуване сме.

   На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2015г., ПМС №8 от 16.01.2015г. на МС за изпълнението на ЗДБРБ за 2015г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тополовград, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №1 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 8 “за”,

0”против” и 7 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА

Кворума е 9 съветника.

Пл.Минчев: Кворума е 9 съветника.Втория проект искам да попитам финансистите следва ли да го гласуваме при това положение?Ще го подложа. Мълчание...

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №1 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 8 “за”,

0”против” и 7 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА

Кворума е 9 съветника.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №1 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 8 “за”,

0”против” и 7 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА

Кворума е 9 съветника.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от ДЗ №1 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 8 “за”,

1 ”против” и 6 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА

Кворума е 9 съветника.

 

Пл.Минчев: Въпрос към финансистите.Следва ли да гласуваме следващите решения които са свързани с проекта за решение номер 4? Главния счетоводител за Протокола казва, че от тук нататък след като не е приета рамката на бюджета съгласно предложения проект за решение под №4 не следва да се гласуват другите проекти за решения. Това е много важно да бъде вписано в Протокола. С оглед изчерпване на т.1 от дневния ред преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Комисиите за становище?

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Втора?

Д.Парнаров: Втора комисия „за” 1, „против” 2.

Пл.Минчев: Трета комисия?

П.Златев: Трета комисия имаше дебати, но в протокола нищо не е отразено.

Пл.Минчев: Добре. Четвърта не е заседавала. Пета?

К.Стойчев: Пета комисия подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.2 от дневния ред има ли?Няма поради което приемам, че разискванията по т.2 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12, във връзка с т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и ал.10 и чл.66а от ЗОС, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №2 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 8 “за”,

2”против” и 5 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА

Кворума е 9 съветника.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №2 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 8 “за”,

2”против” и 5 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА

Кворума е 9 съветника.

 

Пл.Минчев: С оглед на това, че не се приема проекта за решение под №2 проекта за решение под №3 е безмислен, защото там възлагаме на Кмета да обяви програмата приета по т.2 . Проекта за решение под №3 не следва да се гласува. С оглед изчерпване на т.2 от дневния ред преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Имат думата комисиите.

Н.Узунов: Първа подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Трета?

П.Златев: Трета имаше дебати, но в протокола също не е отразено.

Кр.Иванов: Това за помощите ли е? Защо да я гласуваме? От къде да вземем пари за помощи? Няма смисъл да я гласуваме. Няма да се получават заплати, няма за помощи и така. За какво да я гласуваме? От къде да вземем пари?

Пл.Минчев: Имаме проект за решение. Аз съм длъжен да го подложа, ако не бъде оттеглена докладната.

Кр.Иванов: От къде да се вземат пари за помощи като нямаме бюджет?Няма да се взимат заплати, няма да се работи, хайде чао.

Пл.Минчев: В процес на дебати сме. Всеки има право да вземе отношение и да се изкаже.Давам думата който желае да вземе думата и да се изкаже.При мен има докладна записка, има предложени проекти за решения, ако тази докладна записка не бъде оттеглена аз съм длъжен да я подложа на гласуване.

Б. Божинов - Кмет на Община Тополовград: Не оттеглям нищо продължаваме.Не знаем какъв е проблема де не се гласува бюджета. Ако има нещо кажете?

Р.Джонджоров: 1/12 от проекто бюджета има право да се разходва.

Б. Божинов - Кмет на Община Тополовград: Март месец ще мине и пак няма да се гласува. И така продължаваме..

Пл.Минчев: До март може да се разходва 1/12. Има определен срок в който трябва да бъде приет бюджета на общината.То е залегнало в Закона за публичнине финанси. Има ли желаещи да вземат отношение по т.3 от дневния ред?Няма, с оглед на което приемам, че разискванията по т.3 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №3 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 4 “за”,

0”против” и 11 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА

 

Пл.Минчев: Безмислено е да гласуваме втория проект за решение. С оглед изчерпване на т.3 от ДР преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа подкрепя докладната записка.

Пл.Минчев: Трета?

П.Златев: Не е отразено в протокола.

Пл.Минчев: За мен е учудващо като е разпределена и разгледана да няма отразено в протокола.

П.Златев: Председателя на комисията не го е отразил в протокола.Аз не мога да пиша „свободни съчинения”.

Пл.Минчев: Да, така е. Това което пише това се коментира.Друга комисия не е гледала докладната. Желаещи да вземат отношение по т.4 има ли?Няма поради което приемам, че разискванията по т.4 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №4 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 7 “за”,

0”против” и 8 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА

 

С оглед на не приемане на първия проект за решение следващите са безмисленни. Да, думата има Кмета.

Б. Божинов - Кмет на Община Тополовград: Така с негативизъм няма да стигнем до никъде.Има хора които се нуждаят от тези средства. Те не са искали да ги подпомагаме за това, че имат пари. Те нямат пари и за това искат да им помогнем. Така, че мисля да се обединиме поне около това да помогнем на хората, а бюджета пак не си го гласувайте.Ако трябва да ги преразгледаме отначало.

Пл.Минчев: Ами можем да възобновим. Правим едно процедурно предложение на база изказването на Кмета на Общината правя процедурно предложение да възобновим разискванията по т.4 от дневния ред.Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за решение. Който е съгласен с така направеното процедурно предложение за решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 15 общински съветника 15 “за”,0“против”и 0 “въздържал се”.ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА. Аз също след изказването на Кмета апелирам, имаме това право с 1/12 да работим. Да гласуваме тъй като....

Б. Божинов - Кмет на Община Тополовград: Така, че не искате да гласувате бюджета който аз ви предлагам не значи, че не трябва да дадем помощи на хората. Еми точно заради вас г-жо Спирова, защото вие винаги гласувате „против” помощите.Вие нямате една помощ гласувана.Тук сме всички заедно да помагаме на хората.Аз виждам вие какво правите.Вашия негативизъм и безхаберие мие достатъчно познат.

Пл.Минчев: Така на т.4 сме ако иска някой да вземе отношение, ако не да прекратявам разискванията и да преминаваме в процедура на гласуване.Аз ще гласувам „за” и също така апелирам съветниците да гласуват „за”, но всеки със своя вот ще си изрази становището.Да приемам, че разискванията са приключени. Прекратявам разискванията по т.4 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №4 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14 “за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №4 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14 “за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №4 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14 “за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.4 от ДР, преминаваме към

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Комисиите за становище?

Н.Узунов: Първа подкрепя докладната.

Д.Парнаров: Втора комисия подкрепя докладната.

К.Стойчев: Пета комисия подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.5 от дневния ред има ли?Няма поради което приемам, че разискванията по т.5 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет - Тополовград да приеме следните решения.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 от   ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2 от   ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.5 от дневния ред преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Контрол по изпълнение на взети Решения

 

Няма да се докладва, поради което преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Питания и отговори на питания

 

Пл.Минчев: Имат думата общинсиките съветници за питания. Има ли питания по т.7?Да приема, че и т.7 е изчерпана.Няма питания и т.7 се изчерпва от дневния ред и с изчерпването на т.7 от дневния ред се изчерпва дневния ред на днешното заседание на Общински съвет поради което закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАМЕН МИНЧЕВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

 

КРАСИМИР ИВАНОВ

Зам.Председател на ОбС - Тополовград

 

 

 

 

 

Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова, специалист ОбС

 

 

 

 

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Посетители

1254538
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
13
329
342
1248390
21470
50613
1254538

Вашето IP: 207.46.13.180
Час: 2021-09-27 01:02:05

Времето в Тополовград

opak