За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол 44 от 30.01.2015 г.

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

№ 44

30 .01 .2015 година

 

           Днес 30 .01 .2015 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветници са се регистрирали 14.Отсъстват трима съветника.

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Пламен Минчев - Председател на Общински съвет – Тополовград.

Пл.Минчев: Добър ден на всички присъстващи.Уважаеми господин Заместник Кмет на Община Тополовград, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми дами и господа присъстващи в залата. Присъстват 14 съветника регистрирани в присъствената книга. Отсъстват двама съветника по уважителни причини – Петър Златев и Теодора Дюлгерова които са депозирали писменни молби и един съветник по неизвестни за сега причини – Мария Атанасова. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет Тополовград предвид разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА,поради което откривам заседанието на Общински съвет Тополовград. Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Имам три предложения по отношение на дневния ред, а именно предлагам като т.15 от дневния ред да влезе ДЗ с вх.№1056/22.01.2015год.относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ.Следващото ми предложение е предлагам като т.16 от дневния ред да влезе ДЗ с вх.№1057/22.01.2015год. относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ. Предвид на направените две предложения за решение предлагам т.15 и т.16 от проекто дневния ред „Контрол по изпълнение на взети Решения” и „Питания и отговори на питания” да станат съответно т.17 и т.18 от дневния ред. Други предложения по отношение формиране на дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по отношение формиране на дневния ред са приключени прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Подлагам първото предложение за решение, а именно общинските които са съгласни ДЗ с вх.№1056/22.01.2015год.относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ, да влезе в дневния ред като т.15, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържали се? Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 14 общински съветника 14 “за”,0“против”и 0 “въздържал се”.ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване следващото направено предложение за решение, а именно общинските които са съгласни ДЗ с вх.№1057/22.01.2015год.относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ, да влезе в дневния ред като т.16, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържали се? Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 14 общински съветника 14 “за”,0“против”и 0 “въздържал се”.ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване следващото направено предложение за решение, а именно общинските съветници които са съгласни т.15 и т.16 от проекто дневния ред „Контрол по изпълнение на взети Решения” и „Питания и отговори на питания”да станат съответно т.17 и т.18 от дневния ред, моля да гласуват с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържали се? Гласували общо 14 общински съветника 14 “за”, 0 “против” и 0 “въздържал се”.ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Предвид на направените предложения по отношение на дневния ред подлагам на гласуване цялостно предложения дневен ред и който е съгласен от общинските съветници с така предложения цялостен дневен ред от осемнадесет   точки моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 14 общински съветника 14 “за”, 0 “против” и 0 “въздържал се”.

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев: За протокола в момента влиза общинският съветник Мария Атанасова която следва да се разпише в присъствената книга. Кворума е 15 общински съветника.

С оглед на това преминаваме към

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Комисиите за становище. Първа комисия.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

Д.Парнаров: Втора също.

Пл.Минчев: Трета комисия гледала ли е докладната?

М.Атанасова: Не е гледана.

Пл.Минчев: Не е гледана, добре.Пета комисия?

К.Стойчев: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев:Желаещи да вземат отношение по т.1 от дневния ред има ли?Няма поради което приемам, че разискванията по т.1 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.1 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет – Тополовград да приеме следното решение.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение по ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.1 от дневния ред преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Комисиите за становище. Първа комисия.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

Д.Парнаров: Втора също.

Пл.Минчев: Трета не е гледано.Петта?

К.Стойчев: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев:Желаещи да вземат отношение по т.2 от дневния ред има ли?Няма поради което приемам, че разискванията по т.2 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.2 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно чл.16, ал.1 от Закона за младежта предлагам на Общински съвет – Тополовград да приеме следните решения.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 от   ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2 от   ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №3 от   ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.2 от дневния ред преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Комисиите за становище. Първа комисия.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

Д.Парнаров: Втора също.

М.Атанасова: Трета също подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Петта?

К.Стойчев: Петта комисия подкрепяме докладната.

Пл.Минчев:Желаещи да вземат отношение по т.3 от дневния ред има ли? Да имате думата.

К.Спирова: Искам да попитам до този момент във връзка с рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водоснобдителни мрежи за с.Хлябово, с.Българска поляна и с.Сакарци, общ.Тополовград има ли извършени дейности по тази точка?Специално за с.Сакарци.

Пл.Минчев: Някакви дейности, проектиране, строителство...

К.Спирова: Да, да.

Кр.Атанасова – мл.експерт „ППМС”: Към настоящия момент е възложено проектиране, инвестициония проект е готов и очакваме съответно отварянето на подходяща схема за канализация.

К.Спирова: Има само проектиране?

Кр.Атанасова – мл.експерт „ППМС”:Само проектиране.

В.Камашиков – Зам.Кмет на Община Тополовград: Спирова и аз да кажа нещо. Вчера бяха тука проектантите и казаха, че другата седмица ще внесат и работния проект.

К.Спирова: Аз искам да попитам по какъв начин е избрана фирмата за извършване на проектирането.

Кр.Атанасова – мл.експерт „ППМС”: / говор от място не се чува/

В.Камашиков – Зам.Кмет на Община Тополовград: Аз мога да уточня, че това е фирмата която извършва генералния план за водоснабдяване на област Стара Загора, а и ние сме към област Стара Загора и от там можеби дойде връзката с тях.

Пл.Минчев: Други въпроси или желаещи да вземат отношение по т.3 има ли?Няма поради което приемам, че разискванията по т.3 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.3 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА предлагам, Общински съвет гр.Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 от   ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2 от   ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.3 от ДР преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Комисиите за становище. Първа комисия.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната

Д.Парнаров: Втора също.

М.Атанасова: Трета също подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Петта?

К.Стойчев: Петта комисия подкрепяме докладната.

Пл.Минчев:Желаещи да вземат отношение по т.4 от дневния ред има ли?Няма поради което приемам, че разискванията по т.4 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.4 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, чл.24,т.4 от Закона за регионалното развитие и чл.33а от Закона за администрацията, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 от   ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2 от   ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.4 от ДР, преминаваме към

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Комисиите за становище. Първа комисия.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната

Д.Парнаров: Втора също.

М.Атанасова: Трета също подкрепяме проекто решенията.

Пл.Минчев: Петта?

К.Стойчев: Петта комисия подкрепяме докладната.

Пл.Минчев:Желаещи да вземат отношение по т.5 от дневния ред има ли?Няма поради което приемам, че разискванията по т.5 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.5 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1, т.12 и чл.44, ал.5 от ЗМСМА предлагам на Общински съвет – Тополовград да приеме следното решение.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение по ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.5 от дневния ред преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Комисиите за становище. Първа комисия.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната

Д.Парнаров: Втора също.

М.Атанасова: Трета също подкрепяме проекто решенията.

Пл.Минчев: Петта?

К.Стойчев: Петта комисия подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Други не са я гледали. Желаещи да вземат отношение по т.6 от дневния ред има ли?Няма, поради което приемам, че разискванията по т.6 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.6 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.69, ал.1 от ЗМДТ и чл.15 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по ДЗ №6 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.6 от дневния ред преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Комисиите за становище. Първа комисия.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната

Д.Парнаров: Втора също.

М.Атанасова: Трета също подкрепяме проекто решенията.

Пл.Минчев: Петта?

К.Стойчев: Петта комисия подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.7 от дневния ред има ли?Няма, поради което приемам, че разискванията по т.7 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.7 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.28, чл.54, чл.60 и чл.61 от Закона за местните данъци и такси /ДВ, бр.105/19.12.2014г./ и чл.11, чл.40, чл.46 и чл.47 от Наредбата за определяне размера на местните данъци, предлагам на Общински съвет гр.Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.7 от дневния ред преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Комисиите за становище. Първа комисия.

Н.Узунов: Да се гласуват проекто решенията.

Пл.Минчев: Други комисии не са гледали докладната. Желаещи да вземат отношение по т.8 от дневния ред има ли?Госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: Виждам, че на експертния съвет има взето решение за съгласуване и след това да се внесе докладната.Съгласувана ли е на експертен съвет?

Пл.Минчев: Има два констативни протокола които на база това което е дадено като забележка от експертния съвет. Има приложени два документа, два констативни протокола.

К.Спирова: Това са на Елена Николова и Пенка Карева които са специалисти на Общинска администрация, а тук се иска не представено решение от МОС – РИОСВ – гр.Стара Загора и за съгласуване с ОПУ – гр.Хасково.

Пл.Минчев: То е приложено по вашата преписка така ли?Добре.Други желаещи да вземат отношение по т.8 от дневния ред има ли?Няма, поради което приемам, че разискванията по т.8 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.8 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение по ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.8 от дневния ред преминаваме към,

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Комисиите за становище. Първа комисия.

Н.Узунов: Да се гласуват проекто решенията.

Пл.Минчев: Трета?

М.Атанасова: Подкрепяме проекто решенията.

Пл.Минчев: Други комисии не са гледали докладната. Желаещи да вземат отношение по т.9 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.9 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.9 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №9 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

К.Спирова: Минчев, извинявам се, че сме в процес на гласуване но този човек почина и мисля, че ще влезе докладна за покриване на разходите за погребение.Ако трябва да поправим, че са разходи за погребение защото до колкото знам .....

В.Камашиков – Зам.Кмет на Община Тополовград: До колкото знам фирмата на Йордан Здравков е поела погребението като комшии.

Пл.Минчев: В този случай аз ще направя предложение да възобновим разискванията защото ние сме в процедура на гласуване.Просто няма как да стане. Тогава правя едно предложение да възобновим разискванията по т.9 от дневния ред.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното процедурно решение моля, да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?”

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА

 

С оглед на това преминаваме към разисквания.

К.Спирова: Минчев сега вече за Протокола. Знам със сигурност, че лицето за което се търси пощ за лечение е починал.Състояниета на хората които живеят с него едва ли е станало по-добро.Знам, че извършено задгробването на границата на социалните помощи които извършват.Тъй като лицето което търси помоща ми е познато.....

Пл.Минчев: Да, те и от Общинска администрация потвърдиха, че е починало лицето.Единственото тук което можем е по Наредбата имаме право на 143.00лв.мисля, че за погребение. Можем и да завишим сумата ако...

К.Спирова: Да променим решенията, че не за лечение, а е за погребение...

Пл.Минчев: Да, „разрешава от бюджета обезщетения и помощи за погребение, а не еднократна финансова помощ, а помощ за погребение. Да, да имате думата.

К.Стойчев: Щом нещата стоят така и се внасят такива факти, аз предлагам а и във връзка с т.3, че е допуснато предварително изпълнение на решенията аз предлагам да гласуваме така тази докладна, а евентуално ако има друга за помощ за погребение пак ще я приемем.

Пл.Минчев: Аз имам такова предложение да увеличим сумата на 143.00лв. Аз предлагам в т.1 да стане помощ за погребение и да завишим размера на сумата на 143.00лв.Има ли някакъв проблем в смисъл от....

В.Камашиков – Зам.Кмет на Община Тополовград: Тези пари са дадени за памперси и за някакви обезболяващи. Тези лекарства от Хасково където ги изписват със специална рецепта. Парите са дадени да се закупят тези медикаменти. 100.00лв. са платени.

Д.Парнаров: Как ги плащате като няма решение на Общински съвет?

В.Камашиков – Зам.Кмет на Община Тополовград: По разпореждане на Кмета.Знаете, че понякога има спешни неща и не търпят отлагане.От човешка гледна точка.

К.Стойчев: Аз за това ви предлагам дайте да гласуваме сега, така и така е допуснато предварително изпълнение на решенията и стана ясно, че парите са отишли точно по предназначение. Дайте да го гласуваме така и да приключим с това.А ако последва докладна за погребение тогава ще видим как ще решаваме нещата. Тя е ясна работата, фактите са известни.

Пл.Минчев: Остава ли в този текст който е „за еднократна финансова помощ”.Имаме ли промяна от страна на вносителя или някакво друго предложение от страна на общинските съветници като проект за решение?Да, г-жо Ятакчиева имате думата.

Кр.Ятакчиева – нач.отдел „ХСД”: Преди време имаше един друг такъв случай. Беше подадена молба за помощ, но човека почина. Аз предлагам, ако е възможно да вземем две решения в тази докладна. Едното решение да бъде за тези 100.00лв., а другото решение за 143.00лв. за помощ за погребение.Ако така не може тогава да подадат молба и на другото заседание на ОбС да се внеса докладна за еднократна финансова помощ за погребение.

Пл.Минчев: Ами да, то трябва да се приложи и фактура макар, че по Наредбата имаме право до 143.00лв., но все пак трябва да имаме някакви документи.

Д.Парнаров: Да го направим както Ятакчиева предложи.

Пл.Минчев: Ами и така може. Мисля, че юридически няма да излезем извън Закона. Първа точка си остава. Втора точка става – Разрешава от бюджета на Община Тополовград §42-14 ..... и съответно т.2 и т.3 ще станат т.3 и т.4.

К.Спирова: Минчев, само парите да се изплатят на фирмата извършила погребението.

Пл.Минчев: Ами това ще отиде към т.3. Ако искате в този вариант като предложение на вносителя.Добре. Първия проект си остава така както е направен.Втория проект ще остане, че разрешава от бюджета на Община Тополовград §42-14 обезщетения и помощи по решение на ОбС помощ на Станка Драгова Тенева в размер на 143.00лв. за погребение на съпруга и Боньо Вълчев Янев.

К.Спирова: Не и е съпруг. Живеят на семейни начала. За това казвам на фирмата извършител.

Пл.Минчев: Тук пише „съпруга й”.Добре ще отпадне „съпруга й” „за погребение на лицето Боньо Вълчев Янев. Желаещи да вземат отношение по т.9 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.9 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.9 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №9 от ДР. Няма да го изчитам тъй като нямаме промяна там. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №9 от ДР. Ще ви го изчета тъй като имаме допълнение към решението. Тоест: Разрешава от бюджета на Община Тополовград §42-14 обезщетение и помощи по решение на ОбС помощ на Станка Драгова Тенева в размер на 143.00лв. за погребението на Боньо Вълчев Янев. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №9 от ДР. Задължава Кмета на Община Тополовград да изплати гласуваните суми и да ги отрази по счетоводните сметки на Общината.Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от ДЗ №9 от ДР. Няма да го изчитам тъй като нямаме промяна там. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.9 от дневния ред преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Комисиите за становище. Първа комисия.

Н.Узунов: Да се гласуват проекто решенията.

Пл.Минчев: Трета?

М.Атанасова: Подкрепяме проекто решенията.

Пл.Минчев: Други комисии не са гледали докладната. Желаещи да вземат отношение по т.10 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.10 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.10 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

 

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №10 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №10 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.10 от дневния ред преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Комисиите за становище. Първа комисия.

Н.Узунов: Да се гласуват проекто решенията.

Пл.Минчев: Трета?

М.Атанасова: Подкрепяме проекто решенията.

Пл.Минчев: Други комисии не са гледали докладната. Желаещи да вземат отношение по т.11 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.11 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.11 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №11 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №11 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.11 от дневния ред преминаваме към,

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Комисиите за становище. Първа комисия.

Н.Узунов: Да се гласуват проекто решенията.

Пл.Минчев: Трета?

М.Атанасова: Подкрепяме проекто решенията.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.12 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.12 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.12 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №12 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №12 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.12 от дневния ред преминаваме към,

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Комисиите за становище. Първа комисия.

Н.Узунов: Да се гласуват проекто решенията.

Пл.Минчев: Трета?

М.Атанасова: Подкрепяме проекто решенията.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.13 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.13 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.13 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №13 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №13 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.13 от дневния ред преминаваме към,

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Комисиите за становище. Първа комисия.

Н.Узунов: Да се гласуват проекто решенията.

Пл.Минчев: Трета?

М.Атанасова: Подкрепяме проекто решенията.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.14 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.14 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.14 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №14 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №14 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.14 от дневния ред преминаваме към,

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Комисиите за становище. Първа комисия.

Н.Узунов: Да се гласуват проекто решенията.

Пл.Минчев: Трета?

М.Атанасова: Подкрепяме проекто решенията.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.15 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.15 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.15 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №15 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №15 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.15 от дневния ред преминаваме към,

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Комисиите за становище. Първа комисия.

К.Спирова: Минчев в конфликт на интереси съм и няма да гласувам.

Пл.Минчев: Добре.Няма да ви изчитам името тогава.

Н.Узунов: Да се гласуват проекто решенията.

Пл.Минчев: Трета?

М.Атанасова: Подкрепяме проекто решенията.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.16 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.16 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.16 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №16 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №16 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №16 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.16 от дневния ред преминаваме към,

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Контрол по изпълнение на взети Решения

 

Няма да се докладва, поради което преминаваме към,

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Питания и отговори на питания

 

Пл.Минчев: Имат думата общинсиките съветници за питания.Госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: Искам писменно да ми се отговори на въпросите които ще задам, защото от питанията на г-н Иванов миналия път стана ясно, че земеделска земя едва ли не горе долу колкото територията на Германия.Колко е възстановената земя на Община Тополовград в момента, земеделска и колко договора за аренда и наем има сключени и на какви декари в момента?

Пл.Минчев: Коя земя?

К.Спирова: Земеделска земя. В писмен вид.

Пл.Минчев: Добре в писмен вид. Друго питане имате ли? Не, добре.Други питания? Няма, с оглед на което се изчерпва т.18 от дневния ред и с това се изчерпва и дневния ред на днешното заседание поради което закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАМЕН МИНЧЕВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

 

КРАСИМИР ИВАНОВ

Зам.Председател на ОбС - Тополовград

 

 

 

 

 

Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова, специалист ОбС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Посетители

1251529
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
315
386
3139
1242173
18461
50613
1251529

Вашето IP: 77.240.187.68
Час: 2021-09-23 14:46:12

Времето в Тополовград

opak