За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол 41 от 31.10.2014 г.

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

№ 41

31 .10 .2014 година

 

           Днес 31 .10 .2014 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветници са се регистрирали 14.Отсъстват трима съветника.

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Пламен Минчев - Председател на Общински съвет – Тополовград.

Пл.Минчев: Добър ден на всички присъстващи.Уважаеми господин Кмет на Община Тополовград, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми дами и господа присъстващи в залата. Присъстват 14 съветника регистрирани в присъствената книга. Отсъстват двама съветника по уважителни причини – Елко Карачолов и Иван Стоянов които са депозирали писменни молби и един съветник по неизвестни за сега причини Данчо Трифонов.

Д.Парнаров: Данчо Трифонов е на работа,моли да бъде извинен сега ми се обади.

Пл.Минчев:Добре.На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет Тополовград предвид разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА,поради което откривам заседанието на Общински съвет Тополовград. Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Имам две предложения по отношение на дневния ред, а именно предлагам като т.14 от дневния ред да влезе ДЗ с вх.№978/22.10.2014год.относно: Приемане на План – извлечение за промяна вида на сечта през 2014г. в гори, собственост на Община Тополовград и ползване на дървесина от горски територии- общинска собственост. .Предвид на това предложение за решение предлагам т.14 и т.15 от проекто дневния ред „Контрол по изпълнение на взети Решения” и „Питания и отговори на питания” да станат съответно т.15 и т.16 от дневния ред. Други предложения по отношение формиране на дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по отношение формиране на дневния ред са приключени прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.Подлагам първото предложение за решение, а именно общинските които са съгласни ДЗ с вх.№ 978/22.10.2014г.да влезе в дневния ред като т.14, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържали се? Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 14 общински съветника 14 “за”,0“против”и0 “въздържал се”.ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване следващото направено предложение за решение, а именно общинските съветници които са съгласни т.14 и т.15 от проекто дневния ред „Контрол по изпълнение на взети Решения” и „Питания и отговори на питания”да станат съответно т.15 и т.16 от от дневния ред да гласуват с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържали се? Гласували общо 14 общински съветника 14 “за”, 0 “против” и 0 “въздържал се”.ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Предвид на направените предложения по отношение на дневния ред подлагам на гласуване цялостно предложения дневен и ред и който е съгласен от общинските съветници с така предложения цялостен дневен ред от шестнадесет точки моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 14 общински съветника 14 “за”, 0 “против” и 0 “въздържал се”.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД

С оглед на това преминаваме към

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Преди да дам думата на комисиите по т.1 само ще направя една промяна по отношение на списъка на кандидатите за съдебни заседатели, а именно поради отказ, липса на българско гражданство и навършени 65 години се налага да се направят промени и в списъка на кандидатите за съдебни заседатели на Районен съд – Тополовград и Окръжен съд – гр.Ямбол.Своевременно Председателят на комисията съответно до Председателя на ОбС съм информиран своевременно, а именно какви са промените.Отпадат за Районен съд – Тополовград следните кандидати за съдебни заседатели: Олга Анатолиевна Лафчиева, Никола Иванов Николов, Магдалена Николова Декова, Дора Димитрова Алтънова, Динка Колева Гочева, Христо Иванов Петков, като на тяхно място се включват следните кандидати за съдебни заседатели. Елена Андонова Димова, Мариана Соянова Топалова, Йовка Стоянова Янева, Станка Ташева Бакалова, Соня Динчева Бозанова и Таня Иванова Меракова.За Окръжен съд отпада Златка Андреева Димитрова, а се включва Пепа Димова Теодосиева.Това са промените направени в списъка за съдебни заседатели. Сега давам думата на комисиите за становище.Първа комисия?

Н.Узунов: Подкрепяме докладната.

М.Атанасова: Трета комисия също подкрепя проекто решенията.

Пл.Минчев:Желаещи да вземат отношение по т.1 от дневния ред има ли?Няма поради което приемам, че разискванията по т.1 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.1 от дневния ред и преминавеме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт, предлагам ОбС – Тополовград да вземе следното решение.

В списъка който е в проекта 1 и проект 2 просто за икономия на време аз ви изчетох промените които са там считам, че не нужно пак да ги изчитам.Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.1 от дневния ред преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Комисиите за становище?

Н.Узунов: Първа комисия подкрепяме проектите за решение.

М.Атанасова: Трета комисия подкрепяме проекто решенията.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.2 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.2 от дневния ред са приключени прекратявам разискванията по т.2 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.10 и т.24,чл.27,ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание договор за отпускане на финансова помощ №26/322/00955 от 19.11.2012год. по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” за Проект „Възстановяване и реконструкция на улици и съоръжения в гр.Тополовград, селата Синапово, Княжево и Каменна река, община Тополовград”, сключен между Община Тополовград и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Цар Борис ІІІ” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421,идентификационен номер по ДДС №BG121100421, представляван от изпълнителния директор, предлагам Общинският съвет гр.Тополовград да вземе следните зешения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №2 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №2 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №2 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от   ДЗ №2 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.2 от дневния ред преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

М.Атанасова: Трета също подкрепя проектите за решения.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.3 от дневния ред има ли?Няма, поради което приемам, че разискванията по т.3 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.3 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.10 и т.24,чл.27,ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание договор за отпускане на финансова помощ №26/322/00953 от 19.11.2012год. по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” за Проект „Възстановяване и реконструкция на център в гр.Тополовград,улици и съоръжения в селата Устрем, Орлов дол и Капитан Петко войвода, община Тополовград”, сключен между Община Тополовград и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Цар Борис ІІІ” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421,идентификационен номер по ДДС №BG121100421, представляван от изпълнителния директор, предлагам Общинският съвет гр.Тополовград да вземе следните зешения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №3 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №3 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №3 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от   ДЗ №3 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.3 от ДР преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

М.Атанасова: Трета също подкрепя проектите за решения.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.4 от дневния ред има ли?Няма, поради което приемам, че разискванията по т.4 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.4 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.10 и т.24,чл.27,ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание договор за отпускане на финансова помощ №26/321/01154 от 19.11.2012год. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за Проект „Възстановяване и рехабилитация на общинска пътна мрежа на Община Тополовград”, сключен между Община Тополовград и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Цар Борис ІІІ” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421,идентификационен номер по ДДС №BG121100421, представляван от изпълнителния директор, предлагам Общинският съвет гр.Тополовград да вземе следните зешения.

К.Спирова: Минчев, всички сме си чели докладните. Правя предложение да не четеш предложенията за решения освен ако няма промяна.

Пл.Минчев: Аз чета основанията..... За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №4 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №4 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №4 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от   ДЗ №4 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.4 от ДР, преминаваме към

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Само първа комисия е гледала докладната. Желаещи да вземат отношение по т.5 от дневния ред има ли?Няма, поради което приемам, че разискванията по т.5 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.5 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.1 и ал.2 и чл.8,ал.9 от Закона за общинската собственост, чл.9,ал.3 от Закона за аренда в земеделието, чл.24а, ал.6, т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.36,ал.2, т.2 и ал.3,т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Тополовград и Решение №3 по т.2.1 от Протокол №5/28.01.2000г. на ОбС – Тополовград, предлагам на ОбС да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №5 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №5 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №5 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.5 от дневния ред преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Д.Парнаров: Може ли десет минути почивка?

Пл.Минчев: Десет минути почивка.

10 минути почивка

 

Пл.Минчев: Продължаваме заседанието на ОбС – Тополовград. В момента кворума е 13 общински съветника и имаме основание да заседаваме.На т.6 сме от дневния ред, комисиите за становище. Първа комисия?

Н.Узунов: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Трета?

М.Атанасова:Подкрепяме така предложените проекто решения.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.6 от дневния ред има ли?Няма поради което приемам, че разискванията по т.6 са приключени, прекратявам разискванията по т.6 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.9, чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №6 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0 ”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №6 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0 ”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №6 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0 ”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.6 от дневния ред преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Трета комисия.

М.Атанасова:Подкрепяме така предложените проекто решения.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.7 от дневния ред има ли?Няма поради което приемам, че разискванията по т.7 са приключени, прекратявам разискванията по т.7 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.9, чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от ЗОС, предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №7 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 10“за”,

2 ”против” и 2 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №7 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 10“за”,

2 ”против” и 2 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №7 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 10“за”,

2 ”против” и 2 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.7 от дневния ред преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Комисиите за становище. Първа комисия?

Н.Узунов: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев:Желаещи да вземат отношение по т.8 от дневния ред? Няма поради което приемам, че разискванията по т.8 от дневния ред са приключени прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №8 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №8 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.8 от дневния ред преминаваме към,

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Комисиите за становище. Първа комисия?

Н.Узунов: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Друга комисия не е отразено, че е гледала докладната. Желаещи да вземат отношение по т.9 от дневния ред?Да, заповядайте г-н Иванов.

Кр.Иванов: Аз нямам някакви въпроси по докладната, а по количеството хартия изписано за тази докладна.Необходимо ли е всички съветници да получават тези придружаващи документи?Не е ли по-добре на комисиите да се даде по един екземпляр там да се разглеждат тези неща. Ние още десет такива докладни и ще вземем бюджета за цяла година хартията.

Пл.Минчев: Целесъобразно си прав обаче по законосъобразност..... Съгласно изискванията на ЗМСМА и Правилника за организацията и дейността на ОбС – Тополовград материали следва да бъдат получени от всички съветници по докладни записки които разглеждат на заседание на Общински съвет.Така, че там няма как да излеза извън това. Това са разходи така е...

Кр.Иванов: Както върви работата като гледам какви заявки имат и ако вкарат още двадесет докладни такива ...

Пл.Минчев: Господин Стойчев имате думата.

К.Стойчев: Напълно подкрепям това изказване на г-н Иванов, защото всичкото това е становища и експертни оценки. Никакъв не е проблема и напълно подкрепям този пакет документи да се разглежда на комисиите с риск да има не състояли се комисии поради липса на кворум и т.н. обаче допълнително да се вади на носител CD и така всеки ще има възможност да я види който се интересува.Общинският съветник по принцип се интересува и би трябвало да бъде заинтересован при разглеждането на такава информация. Друг е въпроса който не се интересува и на такъв носител да е той пак няма да го прочете.

К.Спирова: Трябва да внесете промяна в Правилника.Да се качват всички докладни на сайта на Общината.

Пл.Минчев: Аз ви казах съгласно Правилника аз съм длъжен да ги предоставя.

К.Спирова: Ама ти не ги криеш с предложението на Красимир. Ти не ги криеш, даже ги правим публични и достъпни за всички граждани. На сайта всеки който иска ще си ги отвори и ще си прочете.Не са скрити по този начин, напротив обществеността ще има възможност да се запознае. За това казвам предложението в случая касае промяна на Правилника.

Пл.Минчев: Добре. Други желаещи да вземат отношение по т.9?

К.Спирова: Има предложение за решение.

Пл.Минчев: Промяна в Правилника,като подзаконов нормативен акт там трябва да спазим процедурата. Трябва да мине комисията, трябва да бъде......

К.Спирова: Минчев, ако трябва и тук по средата на разискванията да се даде почивка и да ...

Пл.Минчев: Да направим това като промяна в Правилника ние трябва да спазим изискванията, Закона за нормативните актове и промяна на подзаконов нормативен акт. Така, че аз считам че на това заседание ако вземем някакво макар и по тази точка някакво решение във връзка с промяна на Правилника просто няма да е законосъобразно.По принцип Председателският съвет е помощният орган и ако беше излязло едно такова предложение аз щях да направя една промяна съгласно изискванията, процедурата за промяна на подзаконов акт какъвто е Правилника и да внесе, но просто ви казвам, че ако тръгнем да правим нещо то ще бъде незаконосъобразно, няма да бъде спазена процедурата.И ако това беше излязло на Председателският съвет нямаше пречка да подготвим промяна в Правилника точно в тази връзка.

Н.Стоянов: Предлагам да прекратим разискванията.

Пл.Минчев: Добре. Желаещи да вземат отношения точно по докладната? Процедурно предложение от Красимир Иванов да се прекратят разискванията по т.9. Подлагам на гласуване това направено процедурно предложение. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за”. Против? Въздържал се? Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0 ”против” и 0 “въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.29,ал.1 от ЗОЗЗ, чл.30,ал.3 от ППЗОЗЗ, чл.25,ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.62,ал.4 от Закона за горите, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №9 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №9 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.9 от дневния ред преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Комисиите за становище. Първа комисия?

Н.Узунов: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Друга комисия не е отразено.Желаещи да вземат отношение по т.10 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.10 от дневния ред са приключени прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и 124б,ал.2 от ЗУТ предлагам Общинският съвет да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1от ДЗ №10 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №10 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.10 от дневния ред преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Комисиите за становище. Първа комисия?

Н.Узунов: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Друга комисия не е отразено.Желаещи да вземат отношение по т.11 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.11 от дневния ред са приключени прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и 124б,ал.2 от ЗУТ предлагам Общинският съвет да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1от ДЗ №11 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №11 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.11 от дневния ред преминаваме към,

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Комисиите за становище. Първа комисия?

Н.Узунов: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Друга комисия не е отразено.Желаещи да вземат отношение по т.12 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.12 от дневния ред са приключени прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и 124б,ал.2 от ЗУТ предлагам Общинският съвет да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1от ДЗ №12 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №12 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №12 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.12 от дневния ред преминаваме към,

 

ТРИНАДЕСАТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Комисиите за становище. Първа комисия?

Н.Узунов: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Други комисии не са гледали докладната. Желаещи да вземат отношение по т.13 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.13 от дневния ред са приключени прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване

   На основание чл.21,ал.1,т.23, във връзка с т.8 от ЗМСМА, чл.30,ал.3 от ППЗОЗЗ, чл.25,ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №13 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №13 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №13 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от   ДЗ №13 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №5 от   ДЗ №13 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.13 от дневния ред преминаваме към,

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Пл.Минчев: Това е докладната която беше включена на днешното заседание.Комисиите за становище? Първа комисия.

Н.Узунов: Подкрепяме докладната.

М.Атанасова: Трета комисия, подкрепяме проектите за решения.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по тази докладна записка?Госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: Имам няколко въпроса.Първия ми въпрос е какво променяме? Какъв е бил вида на сечта преди да вземе да се разболее толкова тежко тази гора и тук гледам, че е експерта, да вземе да ми се обясни гледам, че граничи долу горе на 100% с държавно горско стопанство. Гората по права линия ли се е разболяла, само нашите 100% или, защото основанието за изсичането на санитарна сеч,е че има опасност да вземем да заразим и държавните и частните. Те са се разболяли по линия на правата линия ли тази гора?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Тя държавната също е болна.

К.Спирова: Защо не ние представено, че има промяна на сечта и в държавното?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Държавното си отговаря за тях. Ние не можем да отговаряме за държавното, ние си отговаряме за общинското.

К.Спирова:Аз питам общинското така по права линия ли вие ми казвате, че и държавното.Искам да вида плана на държавното.Все пак съгласуваме с тях. Един път вече взимахме решение за 100% санитарна сеч, преди една година. Не вижда в решенията, в решенията при отчета колко е заприходен добития материал и на каква цена е реализиран дървесина.Сега отново ни карате тука да гласуваме на юнашко доверие на 100% болна гора.Основния ми въпрос е преди това каква е била вида на сечта?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Траяне.

Тр.Траев – ст.специалист лесничей: Според десет годишния план на Общината, който в момента се изготвя е дадено на 100% и на двата имота.

К.Спирова: Какво променяме като нямаме изготвен?

Тр.Траев – ст.специалист лесничей: В смисъл?

К.Спирова: Извършваме промяна на плана за сечта.Какво променяме като нямаме изготвен план?

Тр.Траев – ст.специалист лесничей: Нямахме данни за тоз годишен план защото беше в процес на изготвяне.

К.Спирова: Имаме ли десет годишен план Траяне приет или нямаме?

Тр.Траев – ст.специалист лесничей: В момента ще бъде приет на.....

К.Спирова: Какво променяме тогава?

Тр.Траев – ст.специалист лесничей: В момента нямахме десет годишен план..

П.Колева, гл.експерт СДЗЕ: Съгласно Наредбата по §4 пише, че когато няма утвърден годишен план тогава сеч се извършва само с утвърждаване на план извлечение с което се променя вида на сечта.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ние имаме план – извлечение на 2014 година.

Тр.Траев – ст.специалист лесничей: Това са съседни имоти които са болни всичките. Горското ги изрязоха преди година и половина.Така, че не виждам причина, имаме и протокол....

Д.Парнаров: Освен такава сеч какви други мерки се взимат за запазване на гората, което е по-важно.Виждам, че има протокол от Регионална дирекция по горите и казва, че има заболявание. Освен подборна сеч някакви други неща правят ли се освен ново залесяване?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:Те също не третират правят само гола сеч.

К.Спирова: Траяне, тез да не би да ги изпълнихте където направихте голата сеч миналата година?

Тр.Траев – ст.специалист лесничей: По Закон до пет години ние трябва да ги залесим.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: В момента чакаме да излезнат мерките и сме подготвили проект с който да кандидатстваме, но не знаем още какви ще бъдат мерките, какви ще бъдат изискванията. Чакаме да пристигнат и ще работим в тази насока за залесяване.

К.Спирова: Минчев, да не е после на точката питания и отговори на питания искам да ми се отговори писменно на въпроса за добитата колко е заприходената и на каква стойноност е сечта на дървесината при предходните гласувания.

Пл.Минчев: Само да допълня тука, от материалите по докладната има протокол който констатира това заболяване. Може да го погледнете, към материалите където са участвали трима инженери където са го установили това заболяване на този терен.

К.Спирова: Докладната е обоснована да не вземе да зарази другата, а пък тя другата е изсечена и няма какво да заразява.

Пл.Минчев: Други желаещи да вземат отношение по т.14 от дневния ред? Няма поради което приемам, че разискванията по т.14 от дневния ред са приключени прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА,чл.112,ал.1,т.1 от Закона за горите, чл.5,ал.1,т.1 и ал.3,чл.49,ал.1,т.2, във връзка с чл.51,ал.2,т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и §3, ал.1,ал.3 и ал.8 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба №8 от 05.08.2011г. за сечите в горите, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №14 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №14 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №14 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 13“за”,

1”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от   ДЗ №14 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 13“за”,

1”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №5 от   ДЗ №14 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 13“за”,

1”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.14 от дневния ред преминаваме към,

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Контрол по изпълнение на взети Решения.

 

По тази точка няма да се докладва. С оглед изчерпване на т.15 от дневния ред преминаваме към,

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Питания и отговори на питания

 

Имат думата общинските съветници. Преди това ще дам думата на Кмета.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Искам да знам дали всички сте съгласни да се обединим всички около предложението да започне проектиране за предпрятие млекопреработвателно на територията на Община Тополовград, или по точно в Тополовград.За да можем ако сме обединени всички около това предложение да започнем в следващите дни да мислим и да говорим под каква форма ще бъде изградено, като търговско дружество или като публично частно партньорство за да може в три четери месечен срок да придвижим документацията. След това другото ми предложение е да започнем следващо предприятие в с.Устрем.Всичко изисква срокове, а не да се говори, че сме откраднали три милиона, а искам да видят хората къде ще отидат парите които са от продажбата на земята.

Пл.Минчев: Красимир Иванов искаше думата.

Кр.Иванов: Във връзка с предприятието комисия, инвеститор преди 15, 20 дена на среща с инвеститора бяха поканени представители на всички партии в Общинския съвет. Проведесе с инвеститора една беседа, под форма на беседа какви му са намеренията, какво може да предложи,ние какво можем да предложим. Вчера също се проведе една такава среща, тези срещи стават така инцидентно бяхме поканили един консултант. Чисто теоритически как да създадем това дружество изказаха се много мнения. Ние сега тук каквото и да говорим, каквото и да решаваме предлагам да изградим една комисия която да се заеме сериозно да разгледа юридическата част на нещата, да направи още една среща с инвеститора, да се изяснят нещата, да знаем какво искаме да правим кой какво предлага и тази комисия да излезе с едно решение което да се внесе в Общинския съвет и тогава вече да разглеждаме решението детайлно. Сега тук каквото и да говорим това са в сферата на пожеланията.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Значи аз първо казвам дали се обединяваме, всички заедно да ли се обединяваме около тази идея.

Кр.Иванов: На тази среща присъстваха представители на „БСП”, „РЗС”, на „ГЕРБ”, „ВЪЗРАЖДАНЕ” и това нещо го говорихме там.Всички се обединихме около това мнение. Сега вече ако има някакви други предложения....

Пл.Минчев: Госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: Господин Кмет, на първо място така на голи приказки всичко е хубаво.Аз съм убедена, че по принцип в годините тръгвайки с идеята това е хубаво се сътворяват купища глупости.На първо място вие сте длъжни по Закон да ни представите постъпленията как са постъпили парите по землища, защото имаме съгласно Закона за държавния бюджет и ЗМСМА вменени законови задължения.80% от постъпленията да бъдат дълготрайни материални активи. 30% от постъпилите пари да отидат в населените места където е извършена продажбата.При положение, че ние в момента нямаме никакви данни, ако се има предвид, че две населени места на които закрихме на 100% селищата ги няма, трябва да се вземе и решение къде да отидат тези пари в кои населени места.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: И кои населени места въобще ги няма?

К.Спирова: Присадец и Филипово ги няма на картата на... Взели сме решение г-н Минчев права ли съм?Нямаме кметства Присадец и Филипово са заличени като административни центрове.Кметствата там са заличени.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Те са към Радовец.

К.Спирова: Те са към Радовец като обслужване, но землища Присъдец и Филипово са се водят като землища за населените места, и аз това казвам.При положение, че тези кметства не съществуват значи постъпленията на 100% ние би трябвало да вземем решение къде ще отидат, при кои населени места.Има една предварителна подготовка на сигурни цифри за да можем ние от там нататъка да говорим какво е хубаво.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Това не са голи приказки.И вие като общински съветник имате право да изискате информация.....

К.Спирова: Защо да изискам като вие сте длъжен по Закон да ни информирате за постъпленията.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:Ама вие не стига, че сте против абсолютно всичко което до тука сме гласували, както и проекти и продажба на земя...

К.Спирова: Господин Кмет, има във всички сесии точка „Контрол по изпълнение на взети решения”

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ние говорим съвсем друго в момента, обединяваме се около предложението.Вие ако не сте сигурна, че не сте съгласна казвате аз не съм съгласна.

К.Спирова: Вие сте изпълнили решение на Общинския съвет, минала е продажба и вие сте длъжен да се отчетете.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:Ние нямаме техническо задание. В момента в който имаме техническо задание тогава можем да говорим за какви средства става въпрос.Но докато си играем на добрия, лошия и злия хората ще чакат и ще бягат от Общината заради такива дребни спорове.

К.Спирова: Имате задължие по закон „Отчет на изпълнение на взети решения”

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Нима не знаете каква земя е продадена. Нима не сте искали информация? Вие не сте искали?

К.Спирова: Кое?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:Коя земя е продадена.

К.Спирова: Че аз нали си чета докладните.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ами тогава за какво спориме. Знаеме сумите, знаеме всичко...

К.Спирова: Говоря по землища.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Сега това е супер несериозно което го говорите. / не се чува/ Така или иначе ние инвестираме в селата всяка година.В Хлябово има продадена много малко от тази земя обаче ние сме инвестирали над сто хиляди лева.

К.Спирова: Аз не оспорвам инвестициите..Аз говоря за конкретно решение.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:С една дума няма единодушие, няма съгласие за.... Да оставим тогава хората да бягат. Няма какво да кажа повече.И беше прав г-н Парнаров като каза, че ще стане пак политическо.....

Пл.Минчев: Други питания? Няма поради което приемам, че т.16 от дневния ред е приключена. С тази точка се изчерпва дневния ред на заседанието на ОбС, поради което закривам и четиридесет и първото   по ред заседание на Общински съвет Тополовград. Желая на всички приятен ден!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАМЕН МИНЧЕВ

Председател на ОбС-Тополовград

КРАСИМИР ИВАНОВ

Зам.Председател на ОбС - Тополовград

 

 

 

 

 

Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова, специалист ОбС

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Посетители

1249943
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
1553
2932
1553
1242173
16875
50613
1249943

Вашето IP: 3.238.248.200
Час: 2021-09-19 16:59:22

Времето в Тополовград

opak