За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол 40 от 26.09.2014 г.

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

№ 40

26 .09 .2014 година

 

           Днес 26 .09 .2014 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветници са се регистрирали 13.Отсъстват четирима съветника.

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Пламен Минчев - Председател на Общински съвет – Тополовград.

Пл.Минчев: Добър ден на всички присъстващи.Уважаеми господин Кмет на Община Тополовград, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми дами и господа присъстващи в залата. Присъстват 13 съветника регистрирани в присъствената книга. Отсъстват двама съветника по уважителни причини – Теодора Дюлгерова и Иван Стоянов които са депозирали писменни молби и двама съветник по неизвестни за сега причини Николай Узунов и Кера Спирова.На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет Тополовград предвид разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА,поради което откривам заседанието на Общински съвет Тополовград. Преминаваме към обсъждане на дневния ред.Само за Протокола в момента влиза общинският съветник Николай Узунов който следва да се регистрира в присъствената книга и кворума е 14 общински съветника.Имам две предложения по отношение на дневния ред, а именно предлагам като т.22от дневния ред да влезе ДЗ с вх.№957/18.09.2014год.относно: Включването на нови инвестиционни обекти в Поименния списък на капиталови разходи 2014г., финансирани със собствени средства /Приложение №7/.Предвид на това предложение за решение предлагам т.22 и т.23 от проекто дневния ред „Контрол по изпълнение на взети Решения” и „Питания и отговори на питания” да станат съответно т.23 и т.24 от дневния ред. Други предложения по отношение формиране на дневния ред има ли?Няма поради което приемам, че разискванията по отношение формиране на дневния ред са приключени прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.Подлагам първото предложение за решение, а именно общинските които са съгласни ДЗ с вх.№ 957/18.09.2014г.да влезе в дневния ред като т.22, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържали се? Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 14 общински съветника 14 “за”,0“против”и0 “въздържал се”.ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.Подлагам на гласуване следващото направено предложение за решение, а именно общинските съветници които са съгласни т.22 и т.23 от проекто дневния ред „Контрол по изпълнение на взети Решения” и „Питания и отговори на питания”да станат съответно т.23 и т.24 от от дневния ред да гласуват с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържали се? Гласували общо 14 общински съветника 14 “за”, 0 “против” и 0 “въздържал се”.ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Предвид на направените предложения по отношение на дневния ред подлагам на гласуване цялостно предложения дневен и ред и който е съгласен от общинските съветници с така предложения цялостен дневен ред от двадесет и четири точки моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 14 общински съветника 14 “за”, 0 “против” и 0 “въздържал се”.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД

С оглед на това преминаваме към

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Тъй като е само за информация отчета по изпълнението. Дадена е на комисиите, разгледана е информацията. Няма да докладват комисиите тъй като нямаме проект за решение. Имат думата общинските съветници за питания по отношение на предоставената информация от Кмета на Общината по отношение на изпълнението на бюджета.Има ли желаещи да вземат отношение по т.1 от дневния ред?Имате думата г-н Трифонов?

Д.Трифонов: Проект Коменски или Куменски техническа грешка ли е?

Пл.Минчев: Да, да техническа грешка Коменски е. Други желаещи да вземат отношение? Няма поради което приемам, че т.1 е приключена и с оглед на това преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Преди да преминем към т.2 и да дам думата на комисиите за протокола общинският съветник Кера Спирова се регистрира в присъствената книга и кворума става 15 общински съветника.На т.2 сме от дневния ред комисиите за становище. Първа комисия?

Н.Узунов: Първа комисия подкрепяме проектите за решение.

Пл.Минчев: Следващата комисия която е гледала докладната?

М.Атанасова: Трета комисия подкрепяме проекто решенията.

Пл.Минчев: Четвърта?

Кр.Иванов: Да се гласуват така предложените проекто решения.

Пл.Минчев: Пета комисия?

К.Стойчев: Подкрепяме проекто решенията.

Пл.Минчев: Втора комисия не я чух.

Д.Парнаров: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.2 от дневния ред има ли?

Д.Трифонов: Само като едно предлижение. Аз знам, че не можем да задействаме съдебната система, но още от сега знам, че ще имаме голям проблем с избора на съдебни заседатели и ще ви кажа защо. Възнагражденията са толкоз символични, че някой от работещите като си направят сметка и ще видят, че те трябва да идат губейки от работната си заплата за да участвуват в заседание на съдебния съвет.Сега вярно, че там има нотка на морал, но все пак моята мисъл е ако трябва да се направи някакво предложение за вдигане на таксите на тези хора които участвуват в засенания на съдебния съвет. Сигурно, а и съм говорил с някои от тях, че ще откажат поради простата причина, че всяко заседание им носи загуба от работната заплата.Затова моята мисъл е да направим едно предложение до компетентните органи да си помислят все пак за завишаване на тези такси. Те са безкрайно остарели.

Пл.Минчев: Възнаграждението на съдебните заседатели се заплаща от бюджета на Министерството на правосъдието и Министерството на правосъдието издава Наредба с която регламентира възнагражденията. Да може да направим едно предложение и нищо повече.Да, г-жо Спирова имате думата.

К.Спирова: Да вземат да попитат предните които ги избраха за окръжен съд гр.Ямбол колко пъти са ходили. Какъв е смисъла да избираме съдебни заседатели на окръжен съд Ямбол при положение, че аз съм едно 90% убедена че от предния мандат Данчо Трифонов е съдебен заседател на окръжен съд Ямбол и нека да каже колко пъти са го извикали.Просто е безпредметно.Моето предложение е да отпадне. Ако трябва да го прави като предложение един път да се вдигне и втори път да отпадне след като не ги търсят.Да останат само на районен съд Тополовград.

Пл.Минчев: Там просто няма как ние да се....., тя е независима системата.

К.Спирова: Не е независима системата до толкова до колкото ние избираме съдебни заседатели значи можем да правим и предложения.

Пл.Минчев: Да ние можем да направим предложения, но имаме едно решение на общото събрание на апелативния съд което е посочило ОбС да направи три предложения за съдебни заседатели.

К.Спирова: Да, Минчев аз четох докладната, знам че трябва да го направим, но казвам, че е безпредметно след като не бъдат викани.

Пл.Минчев: Да така е.

К.Спирова: И правя предложение след като ще се правят предложения за вдигане на възнагражденията което е факт за един час им дават 1,50лв. до 2,00лв.Ето един път възнагражденията и втори път при положение, че мълчаливо не прилагат разпоредбата да бъдат различни съдебните заседатели безпредметно е да ги избираме.Защото сега ще стане едно кои ще бъдат на Окръжен съд, кои ще бъдат на Тополовград една голяма дандания и фактически няма да има кой да отиде в Ямбол защото не ги търсят.

Пл.Минчев: Добре, добре ще го имаме предвид.Други желаещи да вземат отношение? Господин Парнаров имате думата.

Д.Парнаров: На комисията коментирахме всяка политическа партия да предложи по четири човека .....

Н.Стоянов: Парнаров трудно ще ги намерим тези хора.....

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Преди години по времето на Живков общинските съветници не са вземали възнаграждения, на вашия въпрос г-жо Спирова. В смисъл такъв, че вие сама казахте, че тук опираме до морал.По тази логика общинските съветници които не идват на сесии също не трябва да получават пари.

Пл.Минчев: Други желаещи да вземат отношение по т.2 има ли?Няма поради което приемам, че разискванията по т.2 от дневния ред са приключени прекратявам разискванията по т.2 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1, т.1 от ЗМСМА, предлагам ОбС – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №2 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №2 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №2 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.2 от дневния ред преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Втора?

Д.Парнаров: Подкрепя.

М.Атанасова: Трета също подкрепя проектите за решение.

Пл.Минчев: Пета?

К.Стойчев: Подкрепяме проектите за решение.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.3 от дневния ред има ли?Няма, поради което приемам, че разискванията по т.3 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.3 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМАи във връзка с прилагането на чл.11а, ал.3 от Наредба №7/29.12.2000г. на МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №3 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №3 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.3 от ДР преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Комисиите за становище?

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

Д.Парнаров: Втора комисия също.

Пл.Минчев: Трета?

М.Атанасова: Също подкрепяме проектите за решение.

Пл.Минчев: Четвърта?

Кр.Иванов: Подкрепяме.

Пл.Минчев: Пета?

К.Стойчев: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев:Желаещи да вземат отношение по т.4 има ли?Няма поради което приемам, че разискванията по т.4 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.4 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.2 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №4 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №4 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №4 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от ДЗ №4 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.4 от ДР, преминаваме към

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Втора?

Д.Парнаров: Подкрепяме.

М.Атанасова: Трета също подкрепяме.

Пл.Минчев: Четвърта?

Кр.Иванов: При разглеждането на докладната двама от трима членове в комисията двама подкрепят докладната един е против.

Пл.Минчев: Пета комисия?

К.Стойчев: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение?

К.Спирова: За общежитието тук на СМК става въпрос нали?Изработване на инвестиционен проект ОР на общ.общежитие гр.Тополовград където отпадат 10 000лв.Там обстановката е повече от ненормална.Някакви ремонти извършванили са, предвиждат ли се?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Лично аз съм разговарял с наемателите на блока на СМК, както го знаем всички, но за съжаление хората не искат да излизат. Казах им в началото на лятото, че искаме да направим ремонт г-жа Бакалова може да ви каже, ходихме разговаряхме с тях, но те не искат да излизат да напуснат жилищата. Какво трябва да направим? Ние им предложихме да излезат да им направим, но хората не вярват те мислят, че ще стане като в Ямбол и не искат да излезнат хората.

К.Спирова: Той проблема не е от вчера, аз за това питам.Вътре живеят повече от колкото са настанени.Става ненормално, тече горе покрива аз за това питам защото идвам от и пет човека са свидетели, че обстановката е ненормална.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: И при нас идват. Ние им казахме да излезнат да им направим ремонта те не излизат.

К.Спирова: Те не излизат, има заповед на Кмета производството го знаем какво е.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ние искахме да им сложим тоалетни чинии, баните да им оправим....

К.Спирова: Говорим за канализацията не блогоустрояването на самите жилища.Ние сме им го предоставили под наем те да се оправят както си знаят.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Друг е момента, че те ни си плащат наема.

К.Спирова: Да, защото администрацията не си ....

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Те и при вас не са си плащали. Хайде сега да не намесваме администрацията. Администрацията няма вина в случая, че някой не си плаща. Вие защо не сте ги събирали вземанията. Защо точно в този момент решихте, че администрацията не си върши работата.Аз трябва да ви кажа, че администрацията е перфектна. Никога не е имало по-добра администрация

К.Спирова: И главата на администрацията......

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ами и главата на администрацията също е перфектна. Красив, симпатичен, млад, снажен.....

Пл.Минчев: Красимир Иванов има думата.

Кр.Иванов:Съгласен съм с г-жа Спирова, че в момента състоянието там е плачевно обаче да ви припомня, че при настаняването стаите не бяха такива.След като се настаниха домуващите там блока вече е в окаяно състояние. Почват да къртят врати, прозорци да се отопляват. Ние ако почнем да правим някакви ремонти там каква е гаранцията, че в следващия момент няма да се стигне до там. Трябва да се работи с хората явно не живеят качествени хора там.

Пл.Минчев: Други желаещи да вземат думата.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Не, че хората са некачествени просто....

Пл.Минчев: За да се направи ремонта трябва и да се пази.

К.Спирова: Минчев говоря за основен ремонт не да им се сложат тоалетни чинии.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ще го направим г-жа Спирова, но в един следващ момент...

К.Стойчев: В един момент ще се стигне и до тоалетните чинии.Този проблем стои там не от няколко години, стои от няколко деситилетия.Госпожа Спирова е права и г-н Иванов е прав, защото до някъде самата прослойка която живее там господин Кмете такова е положението. Хем няма да искат да излязат, хем в един момент ще недоволстват от условията.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Господин Стойчев вие влезли ли сте вътре?Както и г-жа Спирова за да знаете какво е вътре. Аз съм влизал вътре с г-жа Бакалова и точно тоалетните чинии са проблема вътре защото те дори нямат тоалетни чинии.

Д.Трифонов: Може ли нещо да кажа. Ако излезем от сферата на забавното мога да ви предложа нещо което сериозно маже да се вземе и наистина няма да ....., но тука всички ще се обединим около мнението, че този блок с тези хора точно там е абсолютно излишен за Тополовград. Имаме една септична яма в центъра. Ако искаме сериозно да подходим към този въпрос е най-добре да започне от там и ще продължи още десетки години, но можем да направим....

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Може би сте прав г-н Трифонов, но аз няма да съм следващия г-н Славов .....

Д.Трифонов: Но може да започнете г-н Кмете. Може да се направи една комисия която да обследва там със социалните тук с нашите експерти от ОбА която да види всяко едно семейство настанено там какъв му е статуса има ли роднини няма ли. Какви са възможностите за отделяне на парцели, имаме такива болницата горе, улица „Младежка”. Това са жилища за застрояването.Има възможност да се започне да се кандидатства за индивидуални жилища и за извеждането на тези хора от този блок.Казвам, че няма да продължи за една година или за един мандат, ако не почнем да го правим сега наистина ще има пак паднал блок върху главите на хората.Защото аз съм сигурен, че тука не става въпрос само за канализацията, ако някой си е направил труда да се качи горе на покрива ще види, че и там конструкцията отдавна.......

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: На покрива не сме се качвали, но г-жа Бакалова може да каже с нейния отдел колко пъти сме разговаряли с хората.Аз съм сигурен, че никой от вас не е влизал вътре, защото не знае за какво става въпрос.Кога сте влизали преди двадесет години?

Д.Трифонов: Вие ми търсите сега преди двадесет години какво съм правил.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Вие не сте влизали вътре, а ми давате акъл какво да се направи.

Д.Трифонов: Ами защото съм го почнал бе г-н Кмете.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Какво сте почнали?

Д.Трифонов: Направили сме това, че сме отделили парцели за жилищно застрояване на социално слаби, че можем да направим жилища където можем да ги настаним .....

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Говорим да строиме жилища. На кого да ги строим тези жилища?Те хора не останаха. Дайте да говорим да строим предприятия за да останат хора за да строим жилища.

Д.Трифонов: Ами вие и за предприятия, хайде да не стигаме и до там до фонтани опряхме....

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Че лошо ли е фонтана?

Д.Трифонов: Мисля, че е лошо.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ами добре, кажете го на хората в с.Хлябово имате Кмет там.В Радовец, в с.Устрем, в града.

Д.Трифонов: И докладна записка сме направили от кога за двадесет деца една детска градина не можете да направите предпочитате фонтани, това ли е по-важно. Говорете за хората.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Да, точно за това говоря. Говорете за с.Хлябово където ще останат тези хора без работа.Кажете им го на тях.

Д.Трифонов: Аз мисля, че когато правиш детска градина създаваш работа.Когато правиш фонтан не създаваш работа.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Кажете го на тях. Когато вие сте на моето место тогава ще имате право да правите каквото си искате. Сега в момента съм аз и ще правя това което мисля, че е полезно и правилно за хората.

Д.Трифонов: Аз съм общински съветник и мога да търся отговорност....

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Никаква отговорност точно пък вие можете да търсите.

Д.Трифонов: Мога.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:След като сте разпродал сградния фонд на общината точно пък вие нищо не можете да търсите защото....

Д.Трифонов: Кой го казва това?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:Лично аз го казвам

Д.Трифонов: Където дадохте най-апетитните земи ......

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Кои са най-апетитните земи? Можете да питате г-жа Бакалова, че сме на път да развалим договора. Така ли е г-жа Бакалова?

Д.Трифонов: А сетихте се.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Какво да се сетим?Ти ли си човека да ми кажеш какво ще правя аз?

Д.Трифонов: Аз съм разбира се.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: От къде на къде си ти?

Д.Трифонов: Защото съм общински съветник.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:Какво като си общински съветник?Вие сте разпродали всичко. Ако вие не бяхте разпродали ние нямаше да мислим да строим.

Д.Трифонов: Четете Закона за местната администрация.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:Какъв Закон? Аз не искам да чета Закони, аз трябва да имам сърце и душа да върша това нещо. Трябва да бъда човек не като вас да обслужвам интересите на определени хора, партия. Точно вие.

Д.Трифонов: Ето с тези разваляния на сделки....

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ще ги разваля, защото според мен това не е приемливо което правят те.Естествено ние сме взели решение на ОбС

Д.Трифонов: А сега пак на ОбС.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:Всички сме взели решение.И то предложението не е от вас или г-жа Спирова, предложението е от г-н Стойчев.Да, поне не е иронично като вас г-жо Спирова.

Кр.Иванов: Тук относно предложението на Д.Трифонов да вкараме комисия. Тя тази комисия не може да е само то ОбА, тя ще е от ХЕИ и ще изпаднем в един такъв момент, че ще забранят изобщо тази сграда да се обитава.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Те това искат.

Кр.Иванов: Идеята е добра да се направят, да се кандидатства по програма да се направят жилищата за тази прослойка хора. Това е хубаво при нас, че не са чак толкоз много. Няма лошо да се кандидаства по проекти, да се интегрират тези хора в обществото, ама това е дълъг период.Сега по-фрапиращите нередности да се отстранят да може да има някакви елементарни условия за живеене.Ако не тази година догодина в ранна пролет ако могат да се навият хората и да се направи един ремонт да се закрепят малко нещата.

Пл.Минчев: Да приемам, че точката е изчерпана, точка пет?Няма други за изказване с оглед на което приемам, че разискванията по т.5 са приключени, прекратявам разискванията по т.5 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет Тополовград да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №5 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №5 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 13“за”,

2”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №5 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.5 от дневния ред преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Д.Парнарова: Десет минути почивка.

Пл.Минчев: Десет минути почивка.

10 минути почивка

 

Пл.Минчев: Продължаваме заседанието на ОбС – Тополовград. В момента кворума е 15 общински съветника и имаме основание да заседаваме.На т.6 сме от дневния ред, комисиите за становище. Първа комисия?

Н.Узунов: Подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Втора?

Д.Парнаров: Също.

Пл.Минчев: Трета?

М.Атанасова:Подкрепяме така предложените проекто решения.

Пл.Минчев: Четвърта?

Кр.Иванов:Приемаме решенията с двама „за” и един „против”.

Пл.Минчев: Пета?

К.Стойчев: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.6 от дневния ред има ли?Няма поради което приемам, че разискванията по т.6 са приключени, прекратявам разискванията по т.6 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т. от ЗМСМА, предлагам Общински съвет Тополовград да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №6 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 14“за”,

1”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №6 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 14“за”,

1”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №6 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 14“за”,

1”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от   ДЗ №6 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №5 от   ДЗ №6 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №6 от   ДЗ №6 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 14“за”,

1”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №7 от   ДЗ №6 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 14“за”,

1”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №8 от   ДЗ №6 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 14“за”,

1”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №9 от   ДЗ №6 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 13“за”,

2”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №10 от   ДЗ №6 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 12“за”,

2”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №11 от   ДЗ №6 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 12“за”,

2”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №12 от   ДЗ №6 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №13 от   ДЗ №6 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №14 от   ДЗ №6 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №15 от   ДЗ №6 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №16 от   ДЗ №6 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №17 от   ДЗ №6 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 14“за”,

1”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №18 от   ДЗ №6 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 14“за”,

1”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №19 от   ДЗ №6 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 14“за”,

1”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №.20 от   ДЗ №6 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Пл.Минчев: За отрицателния вот имате думата.

Д.Трифонов: Господин Председател искам да ви кажа, че на миналата точка 5 още искам да ви кажа, че .....е начина на гласуване.Не може пред свършен факт тоест извършено строителство ние после да гласуваме и да приемаме промени.Няма как да стане. Аз дори и вънка се шегувахме с г-н Кмета, да дори и ние като общински съветници какво правим днеска решаваме да ме обесят, а утре ще искате от нас промяна в списъка за направата на бесило.Виждате ли логиката която я няма, тя просто не подлежи и на логика.Трябва нещата да се обърнат.Първо трябва да се гласуват промените и след това да се извършват. Я си представете сега, че например всички гласуват „против”точно с толкова пари ще увиснем.Извън този въпрос е и принципен, че аз например като съветник аз не казвам, че вие сте длъжни да се съобразите с мен, но можеше да има алтернативно предложение. Средствата които са дадени за фонтани, по принцип казвам, че не е лошо да бъдат направени..... и аз щях да кажа.Ето например това си е мои приоритет като съветник съм събрал подписка от с.Орлов дол за създаване на детска градина. Съберете тези суми и вижте, не може ли с тези пари да направим детска градина.Щяхме да заангажираме някаква заетост.Ето това е, но лишаване от правото ни на този разговор е принципна грешка.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:Съгласен съм с вас г-н Трифонов, но нали коментирахме, че ще направим лошо като оставим други без работа. Нали?Ще създадем наистина нови работни места на базата на освободени хора.Освобождаваме едните хора от едното работно място и слагаме на друго съвсем различни, нови хора.

Д.Трифонов: Господин Кмет, ако бяхте убедили съветниците да гласуват аз щях да се съглася с мнозинството. Защото правото на мнозинството за гласуване е това да наложим всяка една теза.Но тази теза която вие застъпвате в момента аз трябваше да предшества това гласуване.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:Значи вината е в мене.Аз си поемам отговорността.

Д.Трифонов: Това е, моят отрицателен вот.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:Защото плюс това вече единият е съборен.

Д.Трифонов: Слава богу, че не го трапосахте на нас, защото не харесваме фонтани и да ги съборим.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:Ами то може и така да се получи да ти кажа след като гласувате „против” хубави неща да се случват. Никой не каза, че се асфалтираха улици, площади.

К.Спирова: Вие не можахте да разбирете разговора.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:Не, разбрах го прекрасно. Господин Трифонов го разбира прекрасно.

К.Спирова: Право пак на отрицателен вот. Вие преди малко попитахте г-н Трифонов кой е за да ви държи сметка. Той ви отговори, общински съветник както и всички тук останали. / не се чува/

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:Само, че вие не сте свикнали да се извинявате.Като се научите да се извинявате тогава можем да водим този разговор.И за проектите бяхте „против” , но проектите са вече факт, но още не сте се извинили. Няма, вие не сте свикнали да се извинявате.

К.Спирова:Господин Минчев въведете ред в залата и този който говори да се научи да изслушва.Минчев въведете ред в залата, защото ще ви поискам отстраняването.

Пл.Минчев: Ако искате да ви отстъпя мястото.

К.Спирова: Не, не искам да ми го отстъпвате, просто искам да си изпълнявате функциите.

Пл.Минчев: Аз си изпълнявам функциите.Дадох думата за отрицателен вот. Всеки съветник има право да гласува така както е преценил, да внася предложения и право на отрицателен вот.Аз на всеки съм дал думата и всеки един е бил изслушван.Пък вие ако имате някакви забележки по моята работа това си е ваше право,господин Трифонов приключихте ли с вашия отрицателен вот?

Д.Трифонов: Да.

К.Спирова: Минчев, право на отрицателен вот искам да обясня.

Пл.Минчев: Искате думата, гласувахте „против”Имате думата.

К.Спирова: Благодаря! Както каза Трифонов можеше и да подкрепим, ако реда на Закона беше спазен.Не да ни накарат да гласуваме след като е свършено.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:Ама вие не се криите зад думите на г-н Трифонов.Измислете нещо друго.

К.Спирова: Не се крия зад думите на г-н Трифонов.Минчев ще позволиш ли?Аз не харесвам Сталин за разлика от Кмета.Не обичам тоталитарните методи на управление. След като е знаел, че трябва да ни пита, трябваше докладната да предхожда изпълнението, а не постфактом ние да гласуваме вече пари които са похарчени.Именно липсата на разговор ни накара да гласуваме „против”.

Пл.Минчев: Приключихте ли?

К.Спирова: Да.

Пл.Минчев: Не, не това е отрицателен вот да бъдем стриктни към Правилника тъй като има забележка. С оглед изчерпване на т.6 от дневния ред преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Комисиите за становище. Първа комисия?

Н.Узунов: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Втора комисия?

Д.Парнаров: Подкрепяме.

М.Атанасова: Трета също.

Пл.Минчев: Четвърта?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Пета комисия?

К.Стойчев: Подкрепя докладната.

Пл.Минчев:Желаещи да вземат отношение по т.7 от дневния ред?Няма поради което приемам, че разискванията по т.7 от дневния ред са приключени прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.2, във връзка с чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, чл.8 и чл.9 от ЗМДТ и чл.22,ал.2 и ал.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №7 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №7 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.7 от дневния ред преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Комисиите за становище. Първа комисия?

Н.Узунов: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Втора комисия?

Д.Парнаров: Подкрепяме.

М.Атанасова: Трета също.

Пл.Минчев: Четвърта?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Пета комисия?

К.Стойчев: Подкрепя докладната.

Пл.Минчев:Желаещи да вземат отношение по т.8 от дневния ред? Няма поради което приемам, че разискванията по т.8 от дневния ред са приключени прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №8 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №8 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №8 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.8 от дневния ред преминаваме към,

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Комисиите за становище. Първа комисия?

Н.Узунов: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Пета комисия?

К.Стойчев: Подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Друга комисия гледала ли е докладната?Желаещи да вземат отношение по ДЗ №9 от дневния ред има ли?Господин Трифонов имате думата.

Д.Трифонов: Аз искам да попитам тук в обосновката, ето цитирам го – Към настоящият момент е заявен интерес от закупуване на части от имота от някои от тези ползватели, самонастанилисе, но в интерес на общината и на ползвателите е целият имот да бъде разделен и обявен за продажба по реда на Закона за общинската собственост.това е добре направено, но каква е разликата между....., но може и да бъркам на пръв прочит ориентирайки се по тази скица тук попадаме на абсолютно същия казус и аз също мисля, че тук има самонастанили се ползватели.Защо не сте направили така да минат по същия начин имота отколкото това разделяне защото там също ще влезем в ...... Продавайки ги като цяло ще изреват и мисля, че има няколко имота които са лозя на различни собственици.Просто за разяснение, защото не ми е ясно. Тук добре е направено, но си мисля, че и в предната докладна по същия начин ще попаднат лозя на няколко собственици, самонастанилисе.Защо се получава така, че при едните е направено така, а при другите ако окрупним имота в предвид на това ще се окаже, че ще породи наистина конфликти и ще дойдат хора които евентуално един закупувайки ще се окаже, че е закупил няколко имота.

Пл.Минчев: Общинска собственост, Бакалова?

П.Колева, гл.експерт СДЗЕ: Аз ще отговоря. Този имот......., но никои не пожела да го закупи, защото бил много голям този имот и щял да струва доста./говор от място не се чува/

Пл.Минчев: Други желаещи да вземат отношение по т.9 има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.9 от дневния ред са приключени прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6,ал.2 и чл.8,ал.1 от ЗОС, чл.4,ал.1 от ЗСПЗЗ, §4к, ал.8, т.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №9 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №9 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №9 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от   ДЗ №9 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.9 от дневния ред преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Комисиите за становище. Първа комисия?

Н.Узунов: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Отразено е пета комисия.

К.Стойчев: Пета комисия подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.10 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.10 от дневния ред са приключени прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.9, чл.36, ал.1, т.2 и ал.2 и чл.41,ал.2 от ЗОС, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №10 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №10 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №10 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от   ДЗ №10 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №5 от   ДЗ №10 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №6 от   ДЗ №10 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №7 от   ДЗ №10 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №8 от   ДЗ №10 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.10 от дневния ред преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Комисиите за становище. Първа комисия?

Н.Узунов: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Пета комисия?

К.Стойчев: Пета комисия подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.11 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.11 от дневния ред са приключени прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.12,ал.3 от ЗОС и чл.15 от НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №11 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №11 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.11 от дневния ред преминаваме към,

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Комисиите за становище. Първа комисия?

Н.Узунов: Подкрепяме докладната.

М.Атанасова: Трета комисия подкрепя така предложените проекто решения.

Пл.Минчев: Други комисии не са гледали докладната. Желаещи да вземат отношение по т.12 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.12 от дневния ред са приключени прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №12 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №12 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.12 от дневния ред преминаваме към,

 

ТРИНАДЕСАТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Комисиите за становище. Първа комисия?

Н.Узунов: Подкрепяме докладната.

М.Атанасова: Трета комисия подкрепя така предложените проекто решения.

Пл.Минчев: Други комисии не са гледали докладната. Желаещи да вземат отношение по т.13 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.13 от дневния ред са приключени прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №13 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №13 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.13 от дневния ред преминаваме към,

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Комисиите за становище. Първа комисия?

Н.Узунов: Подкрепяме докладната.

М.Атанасова: Трета комисия подкрепя така предложените проекто решения.

Пл.Минчев: Други комисии не са гледали докладната. Желаещи да вземат отношение по т.14 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.14 от дневния ред са приключени прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №14 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №14 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.14 от дневния ред преминаваме към,

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Комисиите за становище. Първа комисия?

Н.Узунов: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Четвърта кой ще докладва, защото е отразено, че е гледана.Николай ти си от тази комисия.

Н.Узунов: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Други комисии не са гледали докладната. Желаещи да вземат отношение по т.15 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.15 от дневния ред са приключени прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.2 от ЗУТ, предлагам Общинския съвет Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 ДЗ №15 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 ДЗ №15 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.15 от дневния ред преминаваме към,

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Комисиите за становище. Първа комисия?

Н.Узунов: Да се гласуват проекто решенията.

Пл.Минчев: Четвърта?

Кр.Иванов: Да се гласуват така предложените проекто решения.

Пл.Минчев: Други комисии не са гледали докладната. Желаещи да вземат отношение по т.16 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.16 от дневния ред са приключени прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.2 от ЗУТ, предлагам Общинския съвет Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 ДЗ №16 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 ДЗ №16 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.16 от дневния ред преминаваме към,

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Комисиите за становище. Първа комисия?

Н.Узунов: Да се гласуват проекто решенията.

Пл.Минчев: Четвърта?

Кр.Иванов: Да се гласуват така предложените проекто решения.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.17 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.17 от дневния ред са приключени прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.2 от ЗУТ, предлагам Общинския съвет Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 ДЗ №17 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 ДЗ №17 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.17 от дневния ред преминаваме към,

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Комисиите за становище. Първа комисия?

Н.Узунов: Да се гласуват проекто решенията.

Пл.Минчев: Четвърта?

Кр.Иванов: Да се гласуват така предложените проекто решения.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.18 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.18 от дневния ред са приключени Д.Трифонов: Защо не са го направили в една докладна?

Пл.Минчев: По проекти всяко се обявява по отделно.Имате ли други въпроси?

прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.2 от ЗУТ, предлагам Общинския съвет Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 ДЗ №18 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 ДЗ №18 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.18 преминаваме към,

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Комисиите за становище.

Н.Узунов: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Четвърта?

Кр.Иванов: Доста дебатирахме тази докладна и имаме предложение. В Решение №1: Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на прокарване за изграждане на обект... Думата „безвъзмездно” да бъде заменена с „възмездно”. И от там на сетне има някаква, след като променим, ако го променим първото....

Пл.Минчев: Но ние нямаме определена цена трябва да има някаква цена. Би следвало да остане само единия проект за решение.

Кр.Иванов: Тези цитираните членове тука, тези чл. се цитират години на ред. Говоря за Закона за енергетиката за чл.62, ал.1 и чл.64, ал.1 тези алинеи цялостно не са цитирани, имат право на безвъзмездно ползване, но тука се говори за лица свързани с производство на ел.енергия, а не за ЕРПТ, за разпределяне на ел.енергия.В чл.67,ал.3 е записано какво имат право да ползват като безвъзмездни бонуси – Операторите на преносни и разпределителни мрежи ползват безвъзмездно части от сгради и прилежащите им поземлени имоти за монтиране на средства за за измерване и други съоръжения, свързани с доставка на ел.енергия. Така, че много се извинявам на господата от ЕVN ще си плащат.Както ние ще си плащаме като „попове” и те ще си плащат.Това доста време го коментирахме.

Пл.Минчев: Госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: Аз искам да взема думата защото разискванията по докладната всъщност ако променим решението са част от мотивите които седят най-вероятно това решение ще бъде атакувано.Дали ще падне или няма да падне е най-вероятно въпрос на гледна точка.Мисля, че това тук което ми го дадоха като решение на Хасковския административен съд не е повдигнат въпроса какви лица са всъщност ерепетата.В случая видяхме, че EVN имат и производство на ел.енергия. По-важното в момента е, че искат да изграждат кабел за производство на ел.енергия. В случая конкретно обекта които касае за захранване на обекта.

Кр.Иванов: Какво производство имат?

К.Спирова: Имат производство микро енергия, мисля, че е от тази зелената. Имат част от предмета на дейност на въпросното ерепе и производство.Изхождайки от конкретната ситуация, че става въпрос за захранване на варово стопанство и в случая лицата които са изброени, те ни препращат към чл.62 са лицата които произвеждат електрическа енергия.В случая те не са лице което произвежда ел.енергия, а изцяло са във функцията си на пренос на ел.енергия.В чл.67, ал.3 им дава право на безвъзмездно единствено когато могат да ползват части от сгради и прилежащите им поземлени имоти са за монтиране на средства за измерване и други съоръжения.В случая те не монтират на публична общинска собственост тези съоръжения които измерват, те искат прокарване на кабел.Друг е въпроса, казвам до колко е право Административен съд Хасково в твърдението си,че след като е публична общинска собственост не може да бъде дадена оценка. За мен лицата които имат право да ползват безвъзмездно са изчерпателно изброени, тези които произвеждат ел.енергия.Ако те в конкретния казус кажат, ако трябва да не се взема решение по тази докладна, а да се поиска становище от EVN те ще произвеждат ли това кабел във връзка с производството ли е за да можем да вземем решение.Аз подкрепям в тази част докладната, че трябва да бъде „възмездно” тъй като става въпрос за ....

Кр.Иванов: Те не произвеждат ел.енергия да вървят да доказват, че произвеждат ел.енергия.

Пл.Минчев: Това решение потвърдено ли е от Върховния административен съд?

К.Спирова: Не.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:Община Тунджа не плащат.

К.Спирова: Значи практиката е противоречива. Зависи какво ще се защити в съда и това което чета в хасковското решение, че не е поставен въпроса дали е допустима жалбата с оглед......, че те не са лица които произвеждат.Още повече, че касае, една част касае пък и поставяне и монтиране на такива съоръжения които са изброени в ал.3.

Пл.Минчев: Тогава в случая ние имаме два варианта. Единия сега вече зависи от вносителя дали ще се съгласи единия вариант е да отпадне проект номер две. Другия вариант който е да се оттегли докладната и вероятно да се изиска това становище. По-добре да я мотивираме....

К.Спирова: Минчев и основанието се променя

Пл.Минчев: Променя се разбирасе, чл.67 отпада, или пък евентуално да бъде оттеглена докладната.

Н.Стоянов: Предлагам да се оттегли докладната.

Пл.Минчев: Ако бъде „възмездно” на следващата сесия трябва да одобрим цената която...

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:Ами ще седнем всички ще го коментираме.

Пл.Минчев: Аз това предлагам тъй като пак ще влезе на следваща сесия..

Кр.Иванов: Единствените които имат право е без търг и конкурс.

Пл.Минчев: Аз ви казах какви са двата варианта. Аз също споделям становището, че следва да бъде „възмездно”, но по какъв начин да го направим. Има два варианта. Първия е да се оттегли докладнта, това което го говорим да се облече във форма и на следващата сесия да се определи оценката, ако трябва да е за „възмездно” и да гласуваме наведнъж. Другия вариант е който е сега да го приемем само, че да отпадне горе основанието по чл.67 и да отпадне и втория проект защото няма как да задължим Кмета да сключва договор тъй като няма определена цена.

К.Спирова: Кмета да назначи комисия за определяне на цена която е дадена по чл.150

Пл.Минчев: Там трябва да се назначи за цената. Аз за това предложих, че с оттегляне на докладната и да се внесе на следващата сесия тъй като иначе на следващата сесия ще се определи тази цена.Така, че това са двата варианта.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:Аз предлагам сега да вземем както предлага г-н Иванов да вземем решение и на следващата сесия както каза г-жа Спирова ще направим комисия .....

Пл.Минчев: Само пет минути почивка за уточнение по тази докладна.

пет минути почивка

 

Пл.Минчев: Оттегляме т.19?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Да, оттегляме я.

 

ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСАТ СЕ ОТТЕГЛЯ ОТ ВНОСИТЕЛЯ.

 

Пл.Минчев: С оглед оттегляне на т.19 преминаваме към,

 

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Четвърта?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.20 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.20 от дневния ред са приключени , прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.11 във връзка с т.8 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5, във връзка с чл.135,ал.1,2 и 4 и чл.136,ал.1,чл.134,ал.1,т.2 и ал.2,т.6 от Закона за устройство на територията, предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №.1 от   ДЗ №20 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №20 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.20 преминаваме към,

 

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев: Първа комисия?

Н.Узунов: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Четвърта?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.21 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.21 от дневния ред са приключени , прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 във връзка с т.8 от ЗМСМА, чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ чл.30,ал.3 от ППЗОЗЗ, чл.25,ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №21 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №21 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.20 преминаваме към,

 

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев: Това беше допълнителната докладна.Комисиите за становище?

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

Д.Парнаров: Също.

М.Атанасова: Трета също.

Пл.Минчев: Четвърта?

Кр.Иванов: Също.

Пл.Минчев: Пета комисия?

К.Стойчев: Подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.22 от дневния ред има ли?

Д.Трифонов: Само да попитам нещо. С увеличението на тока веднага ще се увеличат хранителните стоки.Нямаше ли възможност от друг параграф да се вземат защото евентуалното поскъпване на тока веднага ще даде отражение и тогава с храната ще излезем на червено. Виждам защото взимате пари от храната.

Пл.Минчев: При разискване на тази докладна присъствах, там се коментираше тъй като имало дарение, храна и за това от този параграф се вземат тези средства в смисъл, че е предвидено.Други желаещи да вземат отношение по т.22 има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.22 от дневния ред са приключени , прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №22 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №22 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №22 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от   ДЗ №22 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №5 от   ДЗ №22 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

К.Спирова: Минчев има една техническа грешка, в т.3. 54 000лв. е написано.

Пл.Минчев: Да, да разбрах.С оглед изчерпване на т.22 преминаваме към,

 

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Контрол по изпълнение на взети Решения.

 

По тази точка няма да се докладва. С оглед изчерпване на т.23 от дневния ред преминаваме към,

 

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Питания и отговори на питания

 

Имат думата общинските съветници ако имат питания.Има думата общинският съветник Красимир Иванов.

Кр.Иванов: Господин Кмете, с продажбата на земята целяхме да вложим някакви средства с които да бъдат изградени общински предприятия с публично частно партньорство. Работили общинска администрация по този въпрос и ако работи до къде са стигнали?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:Вие знаете, че целта на продажбата беше изграждане на предприятие, но аз както и одеве казах на г-н Трифонов..., защо още не сме започнали. Има неща които ме притесняват и може и да развалим договорите с фирмата която закупи земята.Можеби на следващата сесия ще бъда по-конкретен и ще мога да ви дам по-точин отговор.Но това беше целта да се продаде земя за изграждане на предприятие.Има неща които мен лично ме притесняват така,че...Предупредил съм ги, че ако още веднъж....

Кр.Иванов: Става въпрос за повишаване цената на декар от тяхна страна?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:Да. Не само повишаване на цената, те искат новите собственици на земята веднага да прекратяват договорите за което ние имаме взето решение, че тежеста на договорите си остава до изтичане на договорите.Другата сесия ще бъда по-конкретен и ще мога да ви дам отговор.

Пл.Минчев: Други питания има ли?Имате думата.

Д.Трифонов: Искам да попитам за начина на осигуряване на дърва. Вие знаете, че доста пенсионерски клубове се направиха, почти вече във всяко село има което е добре. Всички осигурени ли са с дърва за зимния сезон защото с едно евентуално увеличение на цените на тока ще доведе до тези клубове да се превърнат в жилище на доста хора.Направено ли е всичко от страна на Общината да се търси възможности за осигуряване на дърва за пенсионерските клубове на територията на Общината. Това е единия въпрос и в тази връзка също което касае населението по селата.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:Подсигурили сме ги дори и кметствата сме ги подсигурили с дърва също и клубовете където има изградени клубове.Така, че няма да имаме проблем за зимния сезон. Прав сте до толкоз колкото, че дървата няма да стигнат както казвате с увеличението на тока и т.н.Ако са необходими пак ще им осигурим, но сме ги подсигурили.

Д.Трифонов: Аз до колкото имам информация в Устрем и Орлов дол клубовете нямат подсигурени дърва.....

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:Да, да в момента, но ние сме ги вкарали така, че ще ги подсигурим.Дали сме заявка за дървата

Т.Бакалова, н-к отдел”ОСИРУТ”: Ами те сега пристигат заявките за дървата.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:Не, не в смисъл миналата година колко сме взели ...

Т.Бакалова, н-к отдел”ОСИРУТ”: Ами мисля, че по пет ли или десет

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:А, по десет не.

Т.Бакалова, н-к отдел”ОСИРУТ”: Мисля, че на клубовете давахме по десет.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Както и за социално слабите. С г-н Петров сме говорили подсигуряват се хората.Дори и социално слабите също ще бъдат подсигурени с дърва за огрев.Тенденцията е догодина вече да се реже от нашите гори.

Пл.Минчев: Други питания има ли? Няма поради което приемам, че т.24 от дневния ред е приключена. С точка се изчерпва дневния ред на заседанието на ОбС, поради което закривам и четиридесетото по ред заседание на Общински съвет Тополовград. Желая на всички приятен ден!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАМЕН МИНЧЕВ

Председател на ОбС-Тополовград

КРАСИМИР ИВАНОВ

Зам.Председател на ОбС - Тополовград

 

 

 

 

 

Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова, специалист ОбС

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Посетители

1126139
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
82
208
82
1122467
10270
15242
1126139

Вашето IP: 44.192.253.106
Час: 2021-06-20 10:15:03

Времето в Тополовград

opak