За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол 39 от 28.07.2014 г.

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

39

28 .07 .2014 година

 

           Днес 28 .07 .2014 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветници са се регистрирали 12.Отсъстват петима съветника.

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Пламен Минчев - Председател на Общински съвет – Тополовград.

Пл.Минчев: Добър ден на всички присъстващи.Уважаема госпожо Зам. Кмет на Община Тополовград, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми дами и господа присъстващи в залата. Присъстват 12 съветника регистрирани в присъствената книга. Отсъстват петима съветник по уважителни причини – Теодора Дюлгерова, Коста Стойчев, Елко Карачолов, Добрин Парнаров и Иван Стоянов.На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет Тополовград предвид разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА,поради което откривам заседанието на Общински съвет Тополовград. Преминаваме към обсъждане на дневния ред.Има ли предложения по отношение на формиране дневния ред на днешното заседание на Общински съвет Тополовград?Няма, поради което прекратявам разискванията по отношение формиране на дневния ред на днешното заседание на Общински съвет и преминаваме в процедура на гласуване.Подлагам на гласуване дневния ред и който е съгласен от общинските съветници с така предложения дневен ред от деветнадесет точки моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 12 общински съветника 12 “за”, 0 “против” и 0 “въздържал се”.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД

С оглед на това преминаваме към

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Пл.Минчев: Комисиите за становище. Първа комисия?

Н.Узунов: Първа комисия, да се гласуват проекто решенията.

Пл.Минчев: Други комисии гледали ли са докладната записка?Не. Желаещи да вземат отношение по т.1 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.1 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.2 от ЗУТ предлагам Общинския съвет Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 ДЗ №1 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 ДЗ №1 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.1 от дневния ред преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев: Комисиите за становище?

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Трета комисия?

М.Атанасова: Трета комисия подкрепяме така предложените проекто решения.

Пл.Минчев: Пета комисия?

П.Златев: Пета комисия подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.2 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.2 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.1,ал.2 и 3 и чл.11,ал.1 от Наредба за реда и условията за разполагане на преместваеми и други леки обекти за търговски и обслужващи дейности на територията на община Тополовград и Тарифа на базисните /начални/ наемни цени за отдаване под наем на общински имоти – приложение 1 към НРПУРОбИ, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.1 от   ДЗ №2 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.2 от   ДЗ №2 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.2 от дневния ред преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев: Комисиите за становище

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

М.Атанасова: Трета комисия също подкрепя докладната.

П.Златев: Пета комисия допуска докладната. Един „против” и двама „за”.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.3 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.3 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.2, във връзка с чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, чл.8 и чл.9 от ЗМДТ и чл.22,ал.2 и ал.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.1 от   ДЗ №3 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 8“за”,

2”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.2 от   ДЗ №3 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 8“за”,

2”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.3 от ДР преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев: Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя проектите за решение.

М.Атанасова: Трета комисия също подкрепя така предложените проекто решения.

П.Златев: Пета комисия подкрепя докладната записка.

Пл.Минчев: Желаещи има ли да вземат отношение по тази точка?Няма поради което приемам,че разискванията по т.4 от дневния ред са приключени прекратявам разискванията по т.4 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.34,ал.4,чл.35,ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.46,ал.1 и ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – Тополовград, предлагам Общинския съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.1 от   ДЗ №4 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.2 от   ДЗ №4 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.3 от   ДЗ №4 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.4 от ДР, преминаваме към

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев: Комисиите за становище. Първа комисия.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

М.Атанасова: Трета комисия също подкрепя така предложените проекто решения.

П.Златев: Пета комисия подкрепя докладната записка.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.5 от дневния ред? Няма поради което приемам, че разискванията по т.5 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.5 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по ДЗ №5 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.5 от дневния ред преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Комисиите за становище.

Н.Узунов: Да се гласуват така предложените проекто решения.

М.Атанасова: Трета комисия също подкрепя така предложените проекто решения.

П.Златев: Пета комисия подкрепя докладната записка.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.6 от дневния ред има ли?Няма, поради което приемам, че разискванията по т.6 от дневния са приключени, прекратявам разискванията по т.6 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.42 от Правилника за прилагане Закона за регионалното развитие, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 ДЗ №6 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 ДЗ №6 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.6 от дневния ред преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев: Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната

Пл.Минчев: При мен е отразено, че е гледана само от първа комисия.Други комисии гледали ли са докладната записка?Не. Желаещи да вземат отношение по т.7 от дневния ред има ли?Няма, поради което приемам, че разискванията по т.7 от дневния са приключени, прекратявам разискванията по т.7 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а,ал.1 и чл.124б,ал.2 от ЗУТ, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 ДЗ №7 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 ДЗ №7 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.7 от дневния ред преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев: Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната

Пл.Минчев: Други комисии не са гледали докладната. Желаещи да вземат отношение по т.8 от дневния ред има ли?Няма, поради което приемам, че разискванията по т.8 от дневния са приключени, прекратявам разискванията по т.8 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а,ал.1 и чл.124б,ал.2 от ЗУТ, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 ДЗ №8 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 ДЗ №8 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.8 от дневния ред преминаваме към,

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев: Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната

Пл.Минчев: Други комисии не са гледали докладната. Желаещи да вземат отношение по т.9 от дневния ред има ли?Няма, поради което приемам, че разискванията по т.9 от дневния са приключени, прекратявам разискванията по т.9 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а,ал.1 и чл.124б,ал.2 от ЗУТ, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 ДЗ №9 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 ДЗ №9 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.9 от дневния ред преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев: Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната

Пл.Минчев: Други комисии не са гледали докладната. Желаещи да вземат отношение по т.10 от дневния ред има ли?Няма, поради което приемам, че разискванията по т.10 от дневния са приключени, прекратявам разискванията по т.10 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а,ал.1 и чл.124б,ал.2 от ЗУТ, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 ДЗ №10 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 ДЗ №10 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.10 от дневния ред преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев: Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната

Пл.Минчев: Други комисии не са гледали докладната. Желаещи да вземат отношение по т.11 от дневния ред има ли?Няма, поради което приемам, че разискванията по т.11 от дневния са приключени, прекратявам разискванията по т.11 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а,ал.1 и чл.124б,ал.2 от ЗУТ, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 ДЗ №11 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 ДЗ №11 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.11 от дневния ред преминаваме към,

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев: Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната

Пл.Минчев: Други комисии не са гледали докладната. Желаещи да вземат отношение по т.12 от дневния ред има ли?Няма, поради което приемам, че разискванията по т.12 от дневния са приключени, прекратявам разискванията по т.12 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а,ал.1 и чл.124б,ал.2 от ЗУТ, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 ДЗ №12 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 ДЗ №12 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.12 от дневния ред преминаваме към,

 

ТРИНАДЕСАТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев: Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната

Пл.Минчев: Други комисии не са гледали докладната. Желаещи да вземат отношение по т.13 от дневния ред има ли?Няма, поради което приемам, че разискванията по т.13 от дневния са приключени, прекратявам разискванията по т.13 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а,ал.1 и чл.124б,ал.2 от ЗУТ, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 ДЗ №13 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 ДЗ №13 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.13 от дневния ред преминаваме към,

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев: Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната

Пл.Минчев: Други комисии не са гледали докладната. Желаещи да вземат отношение по т.14 от дневния ред има ли?Няма, поради което приемам, че разискванията по т.14 от дневния са приключени, прекратявам разискванията по т.14 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а,ал.1 и чл.124б,ал.2 от ЗУТ, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 ДЗ №14 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 ДЗ №14 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.14 от дневния ред преминаваме към,

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев: Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната

Пл.Минчев: Други комисии не са гледали докладната. Желаещи да вземат отношение по т.15 от дневния ред има ли?Няма, поради което приемам, че разискванията по т.15 от дневния са приключени, прекратявам разискванията по т.15 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а,ал.1 и чл.124б,ал.2 от ЗУТ, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 ДЗ №15 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 ДЗ №15 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.15 от дневния ред преминаваме към,

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев: Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната

Пл.Минчев: Други комисии не са гледали докладната. Желаещи да вземат отношение по т.16 от дневния ред има ли?Няма, поради което приемам, че разискванията по т.16 от дневния са приключени, прекратявам разискванията по т.16 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а,ал.1 и чл.124б,ал.2 от ЗУТ, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 ДЗ №16 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 ДЗ №16 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.16 от дневния ред преминаваме към,

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев: Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната

Пл.Минчев: Други комисии не са гледали докладната. Желаещи да вземат отношение по т.17 от дневния ред има ли?Няма, поради което приемам, че разискванията по т.17 от дневния са приключени, прекратявам разискванията по т.17 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а,ал.1 и чл.124б,ал.2 от ЗУТ, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 ДЗ №17 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 ДЗ №17 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.17 от дневния ред преминаваме към,

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Контрол по изпълнение на взети Решения.

 

По тази точка няма да се докладва. С оглед изчерпване на т.18 от дневния ред преминаваме към,

 

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Питания и отговори на питания

 

Имат думата общинските съветници ако имат питания.Има думата общинският съветник Красимир Иванов.

Кр.Иванов: Абе тук ни раздадохте едни дискове.Аз отначало си помислих, че ни поздравявате с някакви песни обаче не били.Тук по тази точка където беше прикрепен този диск нямаше дебати. Ами ако има дебати?Имам две предложения.Или да са на хартиен носител, или да се закупят лаптопи.

Пл.Минчев: То хубаво е да се вземат лаптопи, но все пак и бюджета трябва да ни позволява.

Кр.Иванов: Ами тогава на хартиен носител.

Пл.Минчев: Това го обсъждахме на председателския съвет. То за това е председателския съвет. Аз казах по тази точка тъй като поради големия обем страници ще го предоставим на диск.Други въпроси има те ли?Има ли други питания? Няма поради което приемам, че т.19 от дневния ред е приключена. С точка деветнадесета се изчерпва дневния ред на заседанието на ОбС, поради което закривам тридесет и деветото по ред заседание на Общински съвет Тополовград. Желая на всички приятен ден!

 

 

 

 

 

 

ПЛАМЕН МИНЧЕВ

Председател на ОбС-Тополовград

КРАСИМИР ИВАНОВ

Зам.Председател на ОбС - Тополовград

 

 

 

 

 

Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова, специалист ОбС

 

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Посетители

1249950
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
1560
2932
1560
1242173
16882
50613
1249950

Вашето IP: 3.238.248.200
Час: 2021-09-19 17:45:03

Времето в Тополовград

opak