За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол 38 от 30.06.2014 г.

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

38

30 .06 .2014 година

 

           Днес 30 .06 .2014 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветници са се регистрирали 14.Отсъстват четирима съветника.

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Пламен Минчев - Председател на Общински съвет – Тополовград.

Пл.Минчев: Добър ден на всички присъстващи.Уважаеми господин Кмет на Община Тополовград, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми дами и господа присъстващи в залата. Присъстват 14 съветника регистрирани в присъствената книга. Отсъстват трима съветник по уважителни причини – Кера Спирова, Елко Карачолов и Добрин Парнаров. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет Тополовград предвид разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА,поради което откривам заседанието на Общински съвет Тополовград. Преминаваме към обсъждане на дневния ред.В деловодството е постъпило уведомление от Кмета на Общината, че оттегля докладна записка с вх.№888/16.06.2014год.от дневния ред която е предвидена като т.8 от проекто дневния ред. Поради това предлагам предвид на оттегляне на докладната записка с вх.№888/16.06.2014год.предвидена като т.8 от проекто дневния ред, предлагам като т.8 от дневния ред да влезе ДЗ с вх.895/26.06.2014год. относно: Приемане на Концепция за пространствено развитие на Община Тополовград 2014- 2020год., Стратегия за привличане на инвестиции в Община Тополовград 2014-2020год., Програма за опазване на околната среда на Община Тополовград 2014-2020год.Други предложения по отношение на дневния ред има ли?Няма поради което приемам, че разискванията по отношение формиране на дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по отношение формиране на дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.Подлагам на гласуване направеното предложение за решение, а именно общинските съветници които са съгласни ДЗ с вх.№895/26.06.2014 да влезе в дневния ред като т.8 моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 14 общински съветника 14 “за”, 0 “против” и 0 “въздържал се”.ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Предвид на направените предложения по отношение на дневния ред подлагам на гласуване цялостно предложения дневен и ред и който е съгласен от общинските съветници с така предложения цялостен дневен ред от единадесет точки моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 14 общински съветника 14 “за”, 0 “против” и 0 “въздържал се”.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД

С оглед на това преминаваме към

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев: Комисиите за становище. Първа комисия?

Н.Узунов: Първа комисия, да се гласуват проекто решенията.

Пл.Минчев: Трета?

М.Атанасова:Приемаме така предложения отчет.

Пл.Минчев: Четвърта?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Пета?

К.Стойчев: Пета комисия подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.1 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.1 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.27,ал.6 от ЗМСМА и чл.18,ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, предлагам на ОбС – Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 ДЗ №1 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.1 от дневния ред преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев: Комисиите за становище?

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Трета комисия?

М.Атанасова: Трета комисия подкрепяме така предложените проекто решения.

Пл.Минчев: Четвърта комисия?

Кр.Иванов: По принцип се обединихме около едно мнение, че подкрепяме докладната, но с едно условие, че трябва да бъдат представени протоколи и допълнителни документи към нея.

Пл.Минчев: За информация..., само нека да докладва и пета комисия.

К.Стойчев: Пета комисия докладва същото.

Пл.Минчев: На база на това което е изискано и от двете комисии, направени са тези протоколи и са представени допълнителните документи по т.2.Желаещи да вземат отношение по т.2 от дневния ред има ли?

Д.Трифонов: Това на територията на бившето ТКЗС ли е?Защото нали знаете, че там ще имаме проблем

Пл.Минчев: Не, не е на такава територия.Има акт за общинска собственост който е в сила макар, че има функция да бъде оборено, но до този момент имаме акт. И въпреки този акт значи имотите се оказва, че не са сгради на бивши кооперативни организации. Други въпроси?Други желаещи да вземат отношение по т.2 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.2 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.6,ал.1,чл.8,ал.1 от ЗОС, чл.4,ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.45”и” от ППЗСПЗЗ предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.1 от   ДЗ №2 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.2 от   ДЗ №2 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.3 от   ДЗ №2 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.2 от дневния ред преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев: Комисиите за становище

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Четвърта комисия?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Пета?

К.Стойчев: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.3 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.3 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с прилагането на чл.7,ал.1 от ПМС №84/06.04.2009год. предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.1 ДЗ №3 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.2 ДЗ №3 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.3 от ДР преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев: Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя проектите за решение.

Пл.Минчев: Други комисии не е отразено, че са гледали докладната. Желаещи има ли да вземат отношение по тази точка?Няма поради което приемам,че разискванията по т.4 от дневния ред са приключени прекратявам разискванията по т.4 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.16, ал.1 от НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград, чл.56 от ЗУТ, чл.11,ал.1 от НРУРПДЛО на ОбС – Тополовград и Тарифа на базисните /начални/ наемни цени за отдаване под наем на общински имоти – Приложение 1 към НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.1 от   ДЗ №4 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.2 от   ДЗ №4 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.3 от   ДЗ №4 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.4 от ДР, преминаваме към

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев: Комисиите за становище. Първа комисия.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Отразено е, че е гледана само от първа комисия.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.5 от дневния ред? Няма поради което приемам, че разискванията по т.5 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.5 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.34,ал.6 от ЗОС, чл.193, ал.4 от ЗУТ, чл.67,ал.2 от ЗЕ и чл.44,ал.1 и чл.48 от НРПУРОбИ, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.1 от   ДЗ №5 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.2 от   ДЗ №5 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.5 от дневния ред преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Комисиите за становище.

Н.Узунов: Да се гласуват така предложените проекто решения.

Пл.Минчев: Четвърта също е гледала докладната.

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната като в решение №1 предлагаме да отпадне последното изречение: Изработването на проекта за промяна на ПУП – ПРЗ по т.1 от решението и финансирането му да бъдат за сметка на заинтересованото лице.

Пл.Минчев: Това да отпадне, добре.Съгласувано е с вносителя и той също го предлага. Желаещи да вземат отношение по т.6 от дневния ред има ли?Няма, поради което приемам, че разискванията по т.6 от дневния са приключени, прекратявам разискванията по т.6 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.134,ал.1,т.1 и ал.2,т.6 от Закона за устройство на територията, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 ДЗ №6 от ДР.Като последното изречение: Изработването на проекта за промяна на ПУП – ПРЗ по т.1 от решението и финансирането му да бъдат за сметка на заинтересованото лице – отпада. За протокола гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.6 от дневния ред преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев: Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната

Пл.Минчев: Трета комисия?

М.Атанасова: Трета комисия подкрепяме така предлижените проекто решения.

Пл.Минчев: Четвърта?

Кр.Иванов: Четвърта също.

Пл.Минчев: Пета комисия?

К.Стойчев: Подкрепяме докладната

Пл.Минчев: Към нея имаме допълнение към проектите за решение. Аз ще ги съобщя. На всеки е раздадено, тоест проекта към т.1 се допълва1.5 – Земеделска земя – имот №72761.54.406, масив 54 с площ 0.578дка., от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, н.т.п. изоставена нива, Х-та категория в м.”Плочест” в землището на гр.Тополовград ЕКАТТЕ 72761, Община Тополовград, АОС №5566зз/16.06.2014г. Желаещи да вземат отношение по т.7 от дневния ред има ли?

Д.Трифонов: Аз имам въпрос.Този имот който сега в момента го включваме той фигурирали в заповедтта на Областния?

Пл.Минчев: Ами да то има приложено акт за общинска собственост. То е записано горе правното основание Заповед на Областния Управител. Трябва да имате копие на материалите.... чл.2 Заповед №РД -11-424/18.12.2006год.на обл.упр. Хасково. Да аз точно това чета за втория имот, който има акт за общинска собственост. Посочено е заповедта на областния.Към допълнението има акта и скицата които са неразделна част към решението.Няма ли ги тези решението просто ще се върне.Други въпроси има ли по т.7 от дневния ред?Други желаещи да вземат отношение или въпроси по т.7? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.7 от дневния са приключени, прекратявам разискванията по т.7 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На осноавние чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 от Закона за общинската собственост предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.1 от   ДЗ №7 от ДР като вътре е включено и това допълнение което аз ще ви го изчета:1.5 – Земеделска земя – имот №72761.54.406, масив 54 с площ 0.578дка., от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, н.т.п. изоставена нива, Х-та категория в м.”Плочест” в землището на гр.Тополовград ЕКАТТЕ 72761, Община Тополовград, АОС №5566зз/16.06.2014г.Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 3“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.2 от   ДЗ №7 от ДР като вътре е включено и това допълнение което аз ще ви го изчета:2.5 Земеделска земя – имот №72761.54.406, масив 54 с площ 0.578дка., от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, н.т.п. изоставена нива, Х-та категория в м.”Плочест” в землището на гр.Тополовград ЕКАТТЕ 72761, Община Тополовград, АОС №5566зз/16.06.2014г. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 3“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.3 от   ДЗ №7 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 3“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.7 от дневния ред преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев:Това беше допълнителната докладна.тези които са били на комисия бяха им дадени своевременно материалите. Тъй като е доста обемиста и концепцията и стратегията и програмата е раздадено на диск да може да се запознаете с него.Ако някой има въпроси или нещо не ясно мога да дам почивка евентуално нещо да се изчисти, ако не продължаваме по докладните записки.Гледам тук, че е гледано от първа комисия. Вашето становище.

Н.Узунов: Подкрепяме.

Пл.Минчев: Има ли желаещи да вземат отношение по т.8 от дневния ред? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.8 от дневния са приключени, прекратявам разискванията по т.8 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, чл.7д, ал.5 от ЗРР и чл.79, ал.4 от Закона за опазване на околната среда, предлагам Общинския съвет да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.1 ДЗ №8 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.2 ДЗ №8 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.3 ДЗ №8 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.8 от дневния ред преминаваме към,

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Пл.Минчев: Комисиите за становище

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Трета комисия?

М.Атанасова: Трета комисия подкрепяме така предлижените проекто решения.

Пл.Минчев: Четвърта?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Пета?

К.Стойчев: Пета комисия също подкрепя докладната с 3 „за” и 1 „против”.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.9 ? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.9 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.9 и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от ЗОС, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.1 от   ДЗ №9 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 10“за”,

1”против” и 3“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.2 от   ДЗ №9 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 10“за”,

1”против” и 3“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т. 3 от ДЗ №9 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 10“за”,

1”против” и 3“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.9 от дневния ред преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Контрол по изпълнение на взети Решения.

 

Пл.Минчев: По тази точка Кмета е докладвал. Отчета ви е предоставен своевременно. По тази точка не се предвиждат дебати. С оглед изчерпване на т.10 от дневния ред преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Питания и отговори на питания

 

Пл.Минчев: Само за Протокола да съобщя, че имаме питане пак от гражданин който не знам кое по ред питане е. Това е в правомощията и компетентността на общинска администрация. Ще го предам на Кмета. Просто за Протокола съм длъжен да го съобщя, а текста и искането е едно и също.Там за една нива §4, тя просто....даже считам, че не е и в компетентността на администрацията, а следва съда да се произнесе.Давам думата на съветниците ако имат питания към Кмета на общината по тази точка.Има ли желаещи да вземат отношение по точка единадесета „Питания и отговори на питания”? Няма поради което приемам, че т.11 от дневния ред е приключена. С точка единадесета се изчерпва дневния ред на заседанието на ОбС, поради което закривам тридесет и осмото по ред заседание на Общински съвет Тополовград. Желая на всички приятен ден!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАМЕН МИНЧЕВ

Председател на ОбС-Тополовград

КРАСИМИР ИВАНОВ

Зам.Председател на ОбС - Тополовград

 

 

 

 

 

 

Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова, специалист ОбС

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Посетители

1254537
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
12
329
341
1248390
21469
50613
1254537

Вашето IP: 17.121.112.196
Час: 2021-09-27 00:46:49

Времето в Тополовград

opak