За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол 36 от 28.04.2014 г.

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

36

28 .04 .2014 година

 

           Днес 28 .04 .2014 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветници са се регистрирали 15.Отсъстват двама съветника.

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Пламен Минчев - Председател на Общински съвет – Тополовград.

Пл.Минчев: Добър ден на всички присъстващи.Уважаеми господин Заместник Кмет на Община Тополовград, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми дами и господа присъстващи в залата. Присъстват 15 съветника регистрирани в присъствената книга. Отсъства 1 съветник по уважителни причини –Теодора Дюлгерова и един съветник по неизвестни за сега причини – Красимир Иванов. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет Тополовград предвид разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА,поради което откривам заседанието на Общински съвет Тополовград. Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Имам няколко предложения по отношение на дневния ред, а именно три докладни които своевременно, които съветници са присъствали на комисии им се предоставиха. Първото ми предложение е предлагам като т.21 от дневния ред да влезе ДЗ с вх.№842/16.04.2014год.относно: Кандидатстване на Община Тополовград за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС с проектно предложение „Реконструкция на вътрешната вадапроводна мрежа на с.Орешник”. Следващото ми предложение е като т.22 да влезе в дневния ред ДЗ с вх.№845/22.04.2014год. относно: Кандидатстване на Община Тополовград с проект „Дигитализиране и документиране на най-ранните тракийски мегалитни гробници и синхронните на тях култови комплекси на Балканския полуостров”. Следващото предложение трето по ред, а именно предлагам като т.23 от дневния ред да влезе ДЗ с вх.№846/22.04.2014год. относно: Разрешение за отпускане на помощ за погребение.Предвид на направените три предложения, предлагам т.21и т.22 от проекто дневния ред Контрол по изпълнение на взети Решения” и „Питания и отговори на питания” да станат съответно т.24 и т.25 от дневния ред. В момента влиза общинският съветник Красимир Иванов който следва да се регистрира в присъствената книга.Други предложения по отношения на дневния ред има ли?Господин Трифонов имате думата.

Д.Трифонов: Господин Минчев не съм сигорен дали е правилно подреден дневния ред. Обърнете внимание на докладна №3 говорим за един §97. Сега забележете в тази докладна §97 било 108124,00лв., става 66124,00лв.Следва докладна №4 там пак имаме §97 и вижте §97-00 било 120 000,00лв. става 119 024,00лв.Отиваме в докладна №9 там пак имаме §97-00 било 119024,00лв., става 113524,00лв.Може ли да схванете по този начин сумата по този §97-00. По логиката, освен това има и разминаване в цифрите. Има възможност докладна №4 да стане....... някой май е превъзбуден..

Кр.Иванов: Аз съм превъзбуден и ще ви кажа защо.вече четвърти месец ние не можем да проведем комисиите.Значи тези неща, те за това са комисиите ако бяхме провели комисиите и ако се бяха споменали тези незедности ако има такива сега нямаше дя занимаваме тука всичките хора.Комисиите са точно за това да се изчистят тези неща, ако има нередности, сега ние тук отнемаме времето от същинската работа на Общински съвет.

Д.Трифонов: Ами ако е допусната техническа грешка?Гледайте ги бе.

Кр.Иванов: Ами не можем да се съберем комисията четвърти месец. Нито един представител. Само от вашата група нямаше.

Д.Трифонов: Ще помоля за обяснение за поредността на докладните и за намаляне на §97-00.

Д.Михова – нач.отдел”ФСДБМДТ”/Гл.счетоводител/: Просто поредността на докладните е разместена. Първо е предоставена докладната за туристическото дружество. От 120 000лв. се отнема 976,00лв. и става 119 024,00лв.

Д.Трифонов: Така. Хайде да продължаваме. Това е докладна №4, а след това става докладна №9 от 119024,00лв. става на 113524,00лв.Добре, да ама не защото имаме 120 000лв. играем с 120...

Д.Михова – нач.отдел”ФСДБМДТ”/Гл.счетоводител/: От 120,000лв.,стават 119024,00лв.От 119024,00лв.стават 113524,00лв. като се наля с 5500,00лв.

Д.Трифонов: И след това от 113524,00лв. стават 108124,00лв. което не е вярно, а остават 71524 защото трябва да извадите, колко трябва да извадите 42000,00лв. От 113 000,00лв. колко ще остане?От 120 000,00лв.става на 119 000,00лв. докладна №4

Д.Михова – нач.отдел”ФСДБМДТ”/Гл.счетоводител/: След това става 113524,00лв.От 113524,00лв. става 108124,00лв......

Пл.Минчев: Конкретни предложения г-н Трифонов имате ли?

Д.Трифонов: Първо да се разместят докладните и второ да се промени цифрите защото не излизат сметките накрая.

Пл.Минчев: Какво ви е предложението по отношение на дневния ред?

Д.Трифонов: Да подредите докладните както става намалянето на §97-00 както е логиката и да се види дали остават толкова, защото аз твърдя, че не остава толкова. Веднъж имате разминаване в докладните и веднъж имате разминаване и в сумата която се получи след приспадането.

Пл.Минчев: Аз не можах да го разбира точно какво конкретно искате.Вашето конкретно предложение по отношение на дневния ред.

Д.Трифонов: Вижте не може първо да гласуваш, че си намалил и е станало на 66000 или на 70 000лв. и след това в другата докладна да казваш било 120 000лв. става на 118 000лв.......

Кр.Иванов: Абе иска да се разместят докладните

Пл.Минчев: добре, какво конкретно предложение имате да ги разменим?

Д.Трифонов: Да, първо предлагам това и аз мисля, че накрая не излиза тази сума която трябва да остане.

Пл.Минчев: Господин Трифонов конкретно коя докладна къде трябва да отиде това имах предвид и да го запишем като предложение за решение.

Д.Трифонов: Според мен първо трябва да мине докладна №4, след това да мине докладна №9 и най-накрая да остане докладна №3, но аз мисля, че има разминаване и в сумите. Изваждайте и вижте.Ако искайте дайте десет минути почивка да се уточнят тези неща.И крайната сума не е натакава според мен.

Пл.Минчев: Счетоводството така ли е или не е така?Михова, ако остане в този ред дневния ред има ли проблем, това ви питам.Така давам пет минути почивка да уточним кой какво има.

5 минути почивка.

 

Пл.Минчев: Продължава заседанието на ОбС – Тополовград.Кворума е 14 съветника. След направеното уточнение като първо предложение за решение освен тези които ви ги изброих имам едно предложение за решение, а именно: Точка №4 от проекто дневния ред става точка №2 от проекто дневния ред, точка №9 от проекто дневния ред става точка №3 от проекто дневния ред, точка №3 от проекто дневния ред става точка №4 от проекто дневния ред и точка №2 от проекто дневния ред става точка №9 от проекто дневния ред.Това е едно предложение за решение.Други предложения по отношение на дневния ред има ли?Няма, поради което приемам, че разискванията по отношение на формиране на дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.Подлагам на гласуване предложеното предложение за решение по отношение на дневния ред, а именно: Точка №4 от проекто дневния ред става точка №2 от проекто дневния ред, точка №9 от проекто дневния ред става точка №3 от проекто дневния ред, точка №3 от проекто дневния ред става точка №4 от проекто дневния ред и точка №2 от проекто дневния ред става точка №9 от проекто дневния ред.Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 14 общински съветника 14 “за”, 0 “против” и 0 “въздържал се”.ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване следващия проект за решение. Общинските съветници които са съгласни ДЗ с вх.№842/16.04.2014год. да влезе в дневния ред като т.21, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” ?” Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 14 общински съветника 14 “за”, 0 “против” и 0 “въздържал се”.ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Общинските съветници които са съгласни ДЗ с вх.№845/22.04.2014год. да влезе в дневния ред като т.22, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” ?” Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 14 общински съветника 14 “за”, 0 “против” и 0 “въздържал се”.ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Общинските съветници които са съгласни ДЗ с вх.№846/22.04.2014год. да влезе в дневния ред като т.23, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” ?” Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 14 общински съветника 14 “за”, 0 “против” и 0 “въздържал се”.ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Общинските съветници които са съгласни т.21 и т.22 от проекто дневния ред” Контрол по изпълнение на взети Решения” и „Питания и отговори на питания” да станат съответно т.24 и т.25 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 16 общински съветника 14 “за”, 0 “против” и 0 “въздържал се”.ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Предвид на направените предложения по отношение на дневния ред подлагам на гласуване цялостно предложения дневен и ред и който е съгласен от общинските съветници с така предложения цялостен дневен ред от двадесет и пет     точки моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 14 общински съветника 14 “за”, 0 “против” и 0 “въздържал се”.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД

С оглед на това преминаваме към

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Пл.Минчев: Комисиите за становище. Първа комисия?

Н.Узунов: Първа комисия, да се гласуват проекто решенията.

Пл.Минчев: Другите комисии.

М.Атанасова: Трета комисия подкрепя така предложените проекто решения.

Пл.Минчев: Други комисии гледали ли са докладната?Няма. Тук са представителите на читалищата, ако те съответно има какво да добавят и съответно общинските съветници ако имат някакви въпроси.

Д.Трифонов: Аз имам едно предложение което смятам, че е добре да се направи. Виждаме, че дават отчет за работата си придружен с финансов отчет.Какво ми прави впечатление така долу горе с един прочет. Единствено нашето читалище тополовградското до колкото виждам се е справило с финансовия отчет.Когато се дава финансов отчет добре е да ги има всичките тези атрибути.Още първото ви го давам за пример тополовградското. Дава отчет за разходите и приходите. След това отиваме и на с.Синапово също имаме приходи и разходи.Ето отивама на с.Срем същата работа. Има отпусната субсидия читалището, а няма разход.Мисълта ми е, че става въпрос за заплати, осигуровки и някои друг празник в залата.вие знаете просто, че при една финансова ревизия тези неща ще се гледат.Няма нищо лошо да се оеднаквят нещата.Има си приходи, има си разходи, има си салда. Правими впечатление в повечето..., аз пак казвам те хората не са виновни в карай на краищата те са самодейци..... макар, че има приходи.Може да са жълти стотинки, но рано или късно ще доиде ревизия.И понеже читалищата, няма да посочвам добре от време на време да ги прецизирате нещата защото някъде ако на вас ви стане приятно това изречение „ На 19.02.2013год. отпразнувахме обесването на Васил Левски заедно с обесването на 64-мата комити от селото”......

В.Камашиков – Зам.Кмет на Община Тополовград: Министъра го каза в Карлово същото и му се смяхме ама какво да направим.

Д.Трифонов: Но иначе ви казах добре е когато има приходи да има и разходи.

Пл.Минчев: Други желаещи да вземат отношение по т.1 от дневния ред?

М.Тончева – читалище „Васил Левски 1934” с.Радовец: Читалищата дават финансов отчет за държавната субсидия която идва. Държавната субсидия вие я гласувате общинските съветници. Това е единствената субсидя която ние получаваме, а заплата, обществено осигуряване, здравна осигуровка плюс 200,00лв. други разходи.Това е държавната субсидия на читалище „Васил Левски – 1934” с.Радовец за 2013година и за всички колеги мисля, че това е.Ако не правилно сме го посроили това е от незнание, но това е всичкото приход, разход.Друго няма.

Д.Трифонов: Аз не мисля, че нещо различно съм казал. Просто казах на някой има приход на някой .....

М.Тончева – читалище „Васил Левски 1934” с.Радовец: По някога имаме дарения имаме и нещо друго, но ние даваме отчет за държавната субсидия. Другото го даваме пред общото събрание на читалищното настоятелство.

Пл.Минчев: Ние само приемаме за сведение, нямаме контролни функции.Други желаещи да вземат отношение по т.1 от дневния ред има ли?Няма поради което приемам, че разискванията по т.1 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и чл.26а,ал.4 и ал.5 от Закона за народните читалища, предлагам на Общинския съвет да приеме следното решение.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по ДЗ №1 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.1 от дневния ред преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Предвид на направената промяна ще изчета заглавието само на докладната да не стане объркване.Точка две съгласно приетото решение по отношение на дневния ред точка 4 от проекто дневния ред стана точка 2. Точка две е относно: Осигуряване на средства от общинския бюджет за Сдружение” Туристическо дружество „Вишеград” – Тополовград за 2014 година.Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

М.Атанасова: Трета подкрепяме проектите за решение.

Пл.Минчев: Пета?

К.Стойчев: Пета комисия подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Тука само с едно уточнение с вносителя относно правното основание. Чл.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА остава, чл.59, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за физическото възпитание и спорта, защото алинеята която е посочена 3 тя е заличена.Другата алинея посочва, че приема програма за социалния туризъм и физическото възпитание и спорта който ние не приемаме.Желаещи да вземат отношение? Господин Иванов имате думата.

Кр.Иванов: Прави впечатление сумата. Как сте я изчислили тази сума 976,00лв. Защо не 1000,00лв. примерно уж субсидия даваме, а точно 976,00лв? Значи има ли са нещо предвид за да се формира това число.

Пл.Минчев: Ами не знам. От финансовия отдел ако могат да дадат някаква информация защо е тази сума.Има ли представител на туристическото дружество?

Д.Михова – нач.отдел”ФСДБМДТ”/Гл.счетоводител/: Ами толкоз са поискали и за толкоз ще могат да направят отчет.

Пл.Минчев: Тоест това е поисканата сума от тях?

Кр.Иванов: Абе как не се сетих, че толкоз са поискали. Не можахте да ме разберете какво исках да попитам.

Пл.Минчев: Ако трябва допълни въпроса.

Кр.Иванов: Защо не са поискали 1000,00лв. примерно, а точно 976,00лв.?

А.Атанасов – секретар на Сдружение”Туристическо дружество Вишеград”: Имаме проекто бюджет за тези мероприятия и сметките излизат точно за 976,00лв.Конкретно за тези мероприятия ни трябва тази сума.

Пл.Минчев: Тази сума ви е необходима за да си изпълните програмата.Господин Иванов нещо друго конкретно?

Кр.Иванов: Не, благодаря.

Пл.Минчев: Това е получихме отговор. Други желаещи да вземат отношение по т.2 има ли?Няма, поради което приемам, че разискванията по т.2 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.59,ал.1,т.1 и ал.2 от Закона за физическото възпитание и спорта, предлагам на Общински съвет – Тополовград да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.1 от   ДЗ №2 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.2 от   ДЗ №2 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.3 от   ДЗ №2 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.4 от   ДЗ №2 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.2 от дневния ред преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Това е т.9 която става т.3 относно: Придобиване на дълготрайни материални активи и включването им в поименния списък за капиталови разходи – собствени средства за 2014год.Това е докладната след направените корекции.Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Трета комисия?

М.Атанасова: Не сме я гледали.

Пл.Минчев: Пета комисия?

К.Стойчев: Подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.3, там до колкото си спомням в обсъжданията по отношение на дневния ред казахте, че не излиза сумата.Михова наред ли е всичко по докладна 9, бившата точка 9?Излиза сумата. Желаещи да вземат отношение по т.3 ?Има ли желаещи?Няма поради което приемам, че разискванията по т.3 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.3 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам Общински съвет – Тополовград да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.1 от   ДЗ №3 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.2 от   ДЗ №3 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.3 от   ДЗ №3 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.4 от   ДЗ №3 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.5 от   ДЗ №3 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.6 от   ДЗ №3 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.7 от   ДЗ №3 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.3 от ДР преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Това е предвидената под точка 3 от предвидения дневен ред сега вече е точка 4, а именно: Изпълнение на задълженията на Община Тополовград, съгласно участието на кмета на общината в общото събрание на съдружниците на „Златно зърно” ООД Тополовград.Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа подкрепя докладната.

М.Атанасова: Трета също подкрепяме докладната.

К.Стойчев: Пета комисия подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.4 от дневния ред има ли?

Д.Трифонов: Аз искам да задам един въпрос защото нещо не ми е ясно.Тази докладна има връзка с докладната където приемаме годишните финансови отчети. Тука играят едни 100 000,00лв. и аз искам да попитам, ако се върнем на докладната....., Наско тук ли е? Наско тук имате по актива , раздел дълготрайни активи.... , в това число и почвам да събирам излиза 143 000,00лв.В отчета ви в баланса сте .../ не се чува/ , но мисля, че има техническа грешка. Най-добре да не ви даваме сто хиляди, вие си ги имате.Идете на раздел дълготрайни активи е 242 000,00лв., а като се сумират аз не знам това 242 000,00лв. от къде идва....

Пл.Минчев: Ние се връщаме на докладна №9 която аз я бях пренаредил под т.2 точно с тази цел защото след това щяхме да преразпределяме в смисъл да даваме средства, но те нещата се объркаха, явно отиваме към точка 9. По скоро ще помоля после същия въпрос да не се задава.

Д Трифонов: Ето оказва се, че ги имате парите, защо ви са тези 100 000,00лв.?

Пл.Минчев: Ами аз не вярвам ако ги имат парите дружеството и каква е логиката ние да ги даваме.Вижте сега, ако обърнете внимание аз ги бях наредил и тя беше по т.2 защото считах, че така трябваше да бъде. Точка две беше преди нея точно с тази цел. Пък тези промени считам, че не бяха толкова съществени, но се съобразихме така с определеното мнение и за това сега малко ще дам извън точката, тъй като ние трябва да гледаме само по точката.Този въпрос който го зададохте г-н Трифонов е за уточнение.после само молбата ми е да няма пак същия въпрос по тази точка.

Д.Трифонов: Нали за това го изчистваме.

Пл.Минчев: Ама вие г-н Трифонов вие ме питате защо така съм ги наредил.Ако знаете, ако доидете някой път на председателски съвет, защото вие никога не сте идвали знаете, че председателският съвет сформира дневния ред.И за това ние сме изходили от някакви причини.Вие изразихте такова становище, съобразихме се и трябва да сте доволен.Сега т.2 и за това я бяха поставил, бившата т.2 която е точка 9 за това я бях поставил преди това за да може да я обсъдим и ако имате въпроси да ги обсъдим.За това правим отклонение, което не е редно, но разрешам това да стане. Задайте си въпроса и нека да има отговор ако има. Господин Стойчев искаше думата, ако сте свършили.

К.Стойчев: Вижте сега безспорно подкрепяме докладната и безспорно няма предприятие или дружество което да извършва такава дейност която да не изпитва нужда от техника, специализиран транспорт и т.н.Обаче на мен ми прави впечатление не само на мен, обощавам тук мнение, че прави ни впечатление просто те искат някакви 100 000,00лв.Добре. Какво точно ще се закупува с тези 100 000,00лв.?Връщам се малко назад в момента на провеждане на сесията ние тогава нямаше как да изискваме мнение. Имали някакви виждания на фирмата или представител на съдружниците да ни каже точно на какъв вид транспорт са се спрели, ценови оферти и т.н., защото това обединява мнения. Ако може някой да ни даде информация.

Пл.Минчев: Управителя е тук ако има желание може да отговори.

А.Атанасов-Управител на ЕТ”Зора-Атанасов”: Тези пари ни трябват за закупуване на специализиран транспорт с който ще се превозва зърното и брашното и пшеницита. Това е изискване от държавната агенция по храните. Този транспорт е наложащ и никъд в нашата околия няма такъв специализиран транспорт и за това взехме решение на общото събрание да се закупи.Дали имаме оферти? Оферти нямаме защото ги нямаме парите.Вече решението е ваше, каквото решите.

Д.Трифонов: Аз мисля, че тук г-н Стойчев е прав.Нищо лошо няма вижте как добре сте прицинили, че след набавяне на необходимите средства ще бъде закупен специализирания транспорт след представени оферти най-малко от три специализирани ......

К.Стойчев: Принципно казах, че тази докладна я подкрепяме на 100%, но ние не сме вътре в този бранш, но пак ви казвам обединявам общото мнение и изказване за да знаем каква машина, какъв специализиран камион на какви цени е. Това възбуди така интересите и въпросите ни.насочили ли сте се вие към нещо?

В.Камашиков – Зам.Кмет на Община Тополовград: Не бе човек искат да знаят камион ли ще е, влекач ли ще е, на каква цена долу гор

К.Стойчев: Има от 50 000,00лв. и от 150 000,00лв., че и нагоре.

А.Атанасов-Управител на ЕТ”Зора-Атанасов”: / не се чува/ Все пак трябва да е някакъв който да ни върши работа.

Пл.Минчев: Други въпроси има ли?Преди да преминем в процедура на гласуване да направя едно предложение след съгласуване с вносителя, точка 6 трябва да бъде добавена. Освен т.8 трябва да бъде добавена и т.6 от ЗМСМА, защото имаме разпореждане с бюджетни средства.И т.3 където е посочено ТЗ това означава т.3, чл.137,т.3 означава, че се приема годишните отчети, а т.9 е точно приемане от общото събрание на допълнителни парични вноски какъвто е случая. Най-вероятно техническа грешка.Желаещи има ли да вземат отношение по тази точка?Няма поради което приемам,че разискванията по т.4 от дневния ред са приключени прекратявам разискванията по т.4 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.8 от ЗМСМА, чл.13,ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда при които Община Тополовград упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на ТД – чл.137, ал.1,т.9 от ТЗ предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.1 от   ДЗ №4 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 8“за”,

0”против” и 4“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА

 

Предвид на т.6 и т.8 които изискват девет общински съветника кворум.В този случай следващите проекти за решения считам, че няма смисъл да се гласуват защото в тях правим промени по бюджета.Михова няма смисъл нали?Вашето мнение?Не е необходимо да се гласуват другите проекти за решения?

Д.Михова – нач.отдел”ФСДБМДТ”/Гл.счетоводител/: Не няма смисъл.

Пл.Минчев: Добре все пак вие сте главен счетоводител. С оглед изчерпване на т.4 от ДР, преминаваме към

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Друга комисия не е гледала докладнат.Желаещи да вземат отношение по т.5 има ли?Няма поради което приемам, че разискванията по т.5 са приключени прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б,ал.2 от ЗУТ предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 от ДЗ №5 от дневния ред.Който е съгласен от страна на общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 11“за”,

1”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2 от ДЗ №5 от дневния ред.Който е съгласен от страна на общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 9“за”,

1”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Д.Трифонов: Право на отрицателен вот.

Пл.Минчев: Имате право да.

Д.Трифонов: Просто искам да обясня отрицателния си вот добре е като гледаме да видим какво правим.Вижте нотариалния акт, просто ей така за разнообразие си направих труда, още първия.”Магма 97” АД покупко продажба на недвижим имот с площ 12,279 десета категория.Забележете десета категория дванадесет декара, излизат по хиляда и петстотин лева на декар.Отиваме още на следващата страница продава Общината деветнадесет декара пак десета категория петстон лева на декар.Три пъти по евтино.Притесненията ми са когато продаваме и другата останала общинска земя обещанията които бяха, че ще правим предприятия и други там неща с парите сигурно няма да ни стигнат да си купите и .....

Пл.Минчев: Къде видяхте тази сума? В кой нотариален акт?

Д.Трифонов: В първия още.

Пл.Минчев: Ами 945,00лв. е сумата.

Д.Трифонов: Разделете ги и вижте колко излиза сумата и вижте Общината колко и ще разберете колко продаваме.

Пл.Минчев: Това е ваше право на отрицателен вот макар, че няма отношение към самата докладна.

Д.Трифоново: Аз имам основателното впечатление, че нарочно е разделена по на 50дка. земята за да се заобиколи Закона за отдаване на концесия.но това е друга тема. Там има кой да си ги проверява тези неща.

Пл.Минчев: Продажбата и цената нямат никакво отношение към докладната.С оглед изчерпване на т.5 от дневния ред преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Други не са я гледали. Желаещи да вземат отношение по т.6 от дневния ред. Няма поради което приемам, че разискванията по т.6 са приключени прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б,ал.2 от ЗУТ предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 от ДЗ №6 от дневния ред.Който е съгласен от страна на общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 8“за”,

1”против” и 3“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Кворума е седем съветника. Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2 от ДЗ №6 от дневния ред.Който е съгласен от страна на общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 8“за”,

1”против” и 3“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.6 от дневния ред преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Трета?

М.Атанасова: Подкрепяме.

Пл.Минчев: Пета комисия?

К.Стойчев: Не е гледана.

Пл.Минчев: Добре. Желаещи да вземат отношение по т.7 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.7 са приключени прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, чл.19,ал.3 от Закона за социално подпомагане и чл.36 б,ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане предлагам на Общински съвет – Тополовград да приеме следните решения.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 от ДЗ №7 от дневния ред.Който е съгласен от страна на общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2 от ДЗ №7 от дневния ред.Който е съгласен от страна на общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №3 от ДЗ №7 от дневния ред.Който е съгласен от страна на общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.7 от дневния ред преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Комисиите за становище.Гледана е само от първа комисия.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.8 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.8 са приключени, прекратявам разискванията по т.8 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.42,ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.3,ал.1 и ал.2,чл.21 и чл.25 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, предлагам Общинския съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №8 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 10“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №8 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 10“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.8 от дневния ред преминаваме към,

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Това е бившата т.2 от проекто дневния ред приемане на годишните финансови отчети.Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Пета?

К.Стойчев: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Други комисии не са гледали докладната. Желаещи да вземат отношение по т.9 от дневния ред, относно финансовите отчети има ли?

Д.Трифонов: Ако може някой да ми отговори от „Златно зърно” – тук гледам, че има някакви задължения към персонала това от заплатили са? Ако може Мария да ми отговори?

М.Атанасова: Кой мен ли питаш?Аз не съм Управител на това дружество нямам нищо общо.Ето счетоводителката е тук.

Д.Трифонов: Това заплати ли са?

Г.Стамова счетоводител на „Златно зърно”ООД: Да, това са заплати.

Д.Трифонов: Други резерви резерви 162 000,00лв. какво е това?

Г.Стамова счетоводител на „Златно зърно”ООД: / не се чува/

Пл.Минчев: Други въпроси?

Д.Трифонов: Аз продължавам или отчет по отчет ще ги гледаме?Всички са си представи, но аз не знам защо „МБАЛ” – Хасково финансов отчет нямат нищо?

Пл.Минчев: Има представен финансов отчет, който го представиха го малко по-късно можем да ви го дадем. Малко го забавиха в смисъл взели са данните по него, но са го пратили малко по-късно когато раздавахме материалите.Така, че можем да ви дадем копие, имаме го.На комисиите беше раздаден така, че който е присъствал на комисиите го е взел и се е запознал.Ето аз за това казвам, че е много важно съветниците да присъстват на комисиите. На някого наистина по някои път му се налага да отсъствува, но следва да присъстват за да може ако има някои нередности, предложения да ги изчистим предварително.Други въпроси по отношение или изказване по т.9, че се забавихме доста. Няма, поради което приемам, че разискванията по т.9 са приключени, прекратявам разискванията по т.9 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.13,ал.1,т.2 от Наредбата за условията и реда при които Община Тополовград упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на ТД – чл.137,ал.1,т.3 от ТЗ, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №9 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №9 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №9 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.9 от дневния ред преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Комисиите за становище?

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.10 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.10 са приключени, прекратявам разискванията по т.10 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.16,ал.1 от НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград, чл.56 от ЗУТ и чл.8,ал.2 от Наредбата за реда за разполагане на преместваеми и други обекти за търговска и обслужваща дейност на територията на Община Тополовград и Тарифа на базисните /начални/ наемни цени за отдаване под наем на общински имоти – Приложение №1 НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №10 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №10 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №10 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.10 от дневния ред преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Становище на комисиите?

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

К.Стойчев: Пета комисия подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Сега тук идва ролята на втора комисия която е по образованието. Има две докладни които касаят образованието.Ресорната комисия втора която е по образование тя не я е гледала. Това е много съществена докладна. Желаещи да вземат отношение по т.11 има ли?Да, г-н Трифонов:

Д.Трифонов: Само да попитам тук не са посочени паралелките......

Кр.Ятакчиева – нач.отдел „ХСД” : Няма училище в което да няма слети паралелки.За да имаме самостоятелни паралелки трябва да имаме най-малко 10 ученици. Ние там където имаме 10 в другия клас пък имаме по-малко.за това всички паралелки са слети.

Пл.Минчев: Има ли други желаещи от страна на общинските съветници да вземат отношение по т.11 от дневния ред има ли?Няма поради което приемам, че разискванията по т.11 са приключени прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с прилагането на чл.10,ал.6 от ЗНП, чл.12,ал.6 от ППЗНП,чл.11,ал.1, т.2 и 3 и ал.2,чл.11а, ал.3 от Наредба №7/29.12.2000г. на МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 от ДЗ №11 от дневния ред.Който е съгласен от страна на общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под № 2 от ДЗ №11 от дневния ред.Който е съгласен от страна на общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №3 от ДЗ №11 от дневния ред.Който е съгласен от страна на общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №4 от ДЗ №11 от дневния ред.Който е съгласен от страна на общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.11 от дневния ред преминаваме към,

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

10 минути почивка.

 

Продължава заседанието на ОбС – Тополовград. Кворума е 12 общински съветника. На т.12 сме от дневния ред. Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Пета?

К.Стойчев: Пета също подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.12 от дневния ред има ли?

Д.Трифонов: Аз имам един въпрос. Виждам, че тук всички са преобразувани в ОДЗ и се вливат в ОДЗ Тополовград. Защо е това?А ЦДГ „Радост – с.Устрем и ЦДГ „Иглика - с.Синапово си остават така, защо?

Кр.Ятакчиева – нач.отдел „ХСД” Защото са малко децата.Ако всички се влеят в ОДЗ ще стане много голямо.

Пл.Минчев: Други въпроси?Няма, поради което приемам,че разискванията по т.12 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.12 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.10,ал.8 от ЗНП и чл.15, ал.1 от ППЗНП предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 от ДЗ №12 от дневния ред.Който е съгласен от страна на общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2 от ДЗ №12 от дневния ред.Който е съгласен от страна на общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №3 от ДЗ №12 от дневния ред.Който е съгласен от страна на общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №4 от ДЗ №12 от дневния ред.Който е съгласен от страна на общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №5 от ДЗ №12 от дневния ред.Който е съгласен от страна на общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №6 от ДЗ №12 от дневния ред.Който е съгласен от страна на общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №7 от ДЗ №12 от дневния ред.Който е съгласен от страна на общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.12 от дневния ред преминаваме към,

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

М.Атанасова: Трета комисия също подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Пета?

К.Стойчев: Пета също подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.13 от дневния ред има ли?Имате думата.

Д.Трифонов: Господин Председател нямам нищо против издигането на тези хора за почетни граждани, просто автобиографиите им са впечатляващи.Но аз мисля, че ние ако не си свършим както трябва работата....... И преди сме го казвали при издигането на почетните граждани добре е да се знае кой го предлага дали гилдия на художниците, дали някакъв синдикат, дали инициативен комитет. Сега пак ще кажете, че се шегувам ама малко цинично става, но „събрали се яли пили и се наградили”. Аз пак казвам едно от предложенията ми е нищо лошо няма все пак да се види кой ги е издигнал тези хора, откъде, кой, как.Добре е да се каже инициативен комитет ли е, синдикат ли е, учители ли, гилдия на художниците ли е. При нас трябва да идва последно да кажем да така е този човек освен, че не е случаен и заслужава.Всяка сесия го предлагаме и на всяка сесия когато допрем до гражданите....., защото сега рискуваме нали разбирате утре всеки може да започне да се предлага и току виж всички сме станали почетни граждани.

Пл.Минчев: Господин Трифонов, по Правилника който е изричен по приемане на почетен гражданин там е посочена процедурата по която става предлагането, избирането на почетните граждани.Това което вие го предлагате ако залегне в Правилника действително да можем да се съобразим с него.Има такъв действащ Правилник всеки съветник, Кмета на Общината могат да направят такова предложение. Вие също можете да го направите да залегне в Правилника и ще бъде съобразено. Сега е посочено, че Кмета и общинските съветници правят предложение мотивирано.Аз мисля, че така както е дадена докладната с мотивирането, с основанията, то е посочено за каква дейност се дава. Мисля, че на този етап е спазено има и комисия която ги разглежда. Ние да променим или по някакъв начин да изменим нещо става с Правилника.Имате право вие като общински съветник да направите предложение. Това е по действаща подзаконова нормативна наредба и е спазена, поне за мен.Други желаещи да вземат отношение по т.13 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам,че разискванията по т.13 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.13 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.4 от Правилника за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Тополовград” предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 от ДЗ №13 от дневния ред.Който е съгласен от страна на общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2 от ДЗ №13 от дневния ред.Който е съгласен от страна на общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №3 от ДЗ №13 от дневния ред.Който е съгласен от страна на общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №4 от ДЗ №13 от дневния ред.Който е съгласен от страна на общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №5 от ДЗ №13 от дневния ред.Който е съгласен от страна на общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №6 от ДЗ №13 от дневния ред.Който е съгласен от страна на общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.13 от дневния ред преминаваме към,

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Комисиите за становище.

Н.Узунов: Да се гласуват така предложените решения.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.14 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам,че разискванията по т.14 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.14 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.34,ал.4, чл.35,ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.46,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №14 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №14 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №14 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.14 от дневния ред преминаваме към,

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Трета комисия?

М.Атанасова: Подкрепяме така предложените решения.

Пл.Минчев: Пета?

К.Стойчев: Пета комисия подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.15 от дневния ред има ли?

Д.Трифонов: Аз искам само нещо да попитам. Казано е, че финансирането от програмата по тази мярка е до 100%. Ако не е до 100% Това ангажира ли по някакъв начин с дофинансиране от общината или не.

Кр.Атанасова – мл.експерт ППМС: Не, 100% е.

Д.Трифонов: Добре.

Пл.Минчев: Други желаещи да вземат отношение има ли?Само тук едно уточнение в правното основание чл.8,ал.1 от ЗОС и чл.12,ал.4,т.1 отпада тъй като тя касае следващата. Може би е техническа грешка.Други желаещи?Няма, поради което приемам,че разискванията по т.15 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.15 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА, предлагам ОбС – Тополовград да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №15 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №15 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №15 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от   ДЗ №15 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.15 от дневния ред преминаваме към,

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Трета комисия?

М.Атанасова: Подкрепяме така предложените решения.

Пл.Минчев: Пета?

К.Стойчев: Пета комисия подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.16 от дневния ред има ли?Само да ви кажа, че към т.16 са пропуснати, има приложени скици които са за двата имота които са държавна частна собственост.

Д.Трифонов: Аз може ли нещо да попитам.Тези докладни ми изглеждат еднакви.Къде е разликата?

Кр.Атанасова – мл.експерт ППМС: Разликата е в проектите за решения.

Д.Трифонов: Не е ли като с военните имоти? Министъра на отбраната със една своя заповед ги прехвърли собственост на общината и ........

Пл.Минчев: Тук имаме право на управление. На нас ще ни ги прехвърлят. Те са паметници на културата те са изключително държавни. Те само ще ни ги дадат ние да ги управляваме.Други желаещи има ли да вземат отношение по т.16? Само тук в правното основание ще отпадне чл.8,ал.2 от ЗОС.Желаещи други да вземат отношение? Няма, поради което приемам,че разискванията по т.16 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.16 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА и чл.12,ал.4,т.1 от Закона за културното наследство, предлагам на ОбС – Тополовград да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №16 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №16 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.16 от дневния ред преминаваме към,

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Трета комисия?

М.Атанасова: Подкрепяме така предложените решения.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.17 от дневния ред има ли?

Д.Трифонов: Само да кажа нещо. Понеже напоследък зачестиха злоупотребите с личните данни.Не е зле, никой няма да се разсърди, а и някой от нас общинските съветници да има нещо против последните цифри да не се изписват.Не се знае след това в кого може да попадне тази докладна.Те така или иначе може и да ни задължат, ако вече не са го направили.

Пл.Минчев: Вижте какво. В самата молба лицето си е посочило доброволно ЕГН-то.Аз мога да кажа, че не виждам нищо незаконосъобразно по тази докладна още повече тука последно време което стана това партиите злоупотребиха с ЕГН-тата, така че до този момент вече втори мандат нас не са ни уведомили да има във връзка с нашите докладни записки да бъдат някъде предоставени с цел...... Господин Трифонов докладните записки, аз съм се разпоредил това е мое правомощие на кого да бъдат дадени.По тази логика аз мога да попитам защо във фейсбук и в интернет пространството изхождат даже и решения на ОбС и докладните записки. Аз по тази логика трябва да кажа, че ттрябва да ги забраним във фейсбук да бъдат публикувани.Като говорим за злоупотреба там има достатъчно данни за злоупотреба с такива данни.Желаещи да вземат отношение по т.17 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам,че разискванията по т.17 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.17 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №17 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №17 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №17 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.17 от дневния ред преминаваме към,

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Трета комисия?

М.Атанасова: Подкрепяме така предложените решения.

Пл.Минчев: Други комисии не са я гледали. Желаещи да вземат отношение по т.18 от дневния ред има ли?Няма, поради което приемам,че разискванията по т.18 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.18 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №18 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №18 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №18 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.18 от дневния ред преминаваме към,

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Трета комисия?

М.Атанасова: Подкрепяме така предложените решения.

Пл.Минчев: Други комисии не са я гледали. Желаещи да вземат отношение по т.19от дневния ред има ли?Няма, поради което приемам,че разискванията по т.19 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.19 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №19 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №19 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.19 от дневния ред преминаваме към,

 

ДВАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Трета комисия?

М.Атанасова: Подкрепяме така предложените решения.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.20 от дневния ред има ли?Няма, поради което приемам,че разискванията по т.20 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.20 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №20 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №20 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №20 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.20 от дневния ред преминаваме към,

 

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Това са допълнителните докладни.Гледаха се на комисиите.Първа комисия?

Н.Узунов: Първа подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Трета комисия?

М.Атанасова: Подкрепяме така предложените проекто решения.

Пл.Минчев: Пета комисия?

К.Стойчев: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.21 от дневния ред има ли?Няма, поради което приемам,че разискванията по т.21 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.21 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 и т.23 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 от ДЗ №21 от дневния ред.Който е съгласен от страна на общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2 от ДЗ №21 от дневния ред.Който е съгласен от страна на общинските съветници, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.21 от дневния ред преминаваме към,

 

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Комисиите за становище?

Н.Узунов: Първа подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Трета комисия?

М.Атанасова: Подкрепяме така предложените проекто решения.

Пл.Минчев: Пета комисия?

К.Стойчев: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.22 от дневния ред има ли?Няма, поради което приемам,че разискванията по т.22 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.22 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет – Тополовград да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №22 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №22 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №22 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.22 от дневния ред преминаваме към,

 

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Трета комисия?

М.Атанасова: Подкрепяме така предложените решения.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.23 от дневния ред има ли?Няма, поради което приемам,че разискванията по т.23 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.23 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №23 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №23 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №23 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.23 от дневния ред преминаваме към,

 

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Контрол по изпълнение на взети Решения.

 

Кмета искаше думата. Давам думата на Кмета.Кмета може да иска по всяко време думата така, че му я давам.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Уважаеми дами и господа общински съветници, имам едно предложение.На следващата сесия Председателят на Общински съвет г-н Минчев да входира една докладна за работата на ОбС. В смисъл тези общински съветници които не присъствуват на сесии или влезнат за малко и излезнат и тези които не присъствуват на комисии да не получават възнаграждение.За мен това не е работа на ОбС макар, че почти всички са добросъвестни и присъствувате. Има сесии на които ги няма или влезнат за малко и ни напуснат не учасвуват във вземането на решения. Предлагам г-н Минчев да входира една докладна тези общински съветници които не присъствуват примерно на пет, шест или въобще не присъствуват да не получават възнаграждение.

Пл.Минчев: Ще отговоря на Кмета при питания и отговори на питания.С оглед изчерпване на т.24 от дневния ред, там няма да се докладва преминаваме към,

 

ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Питания и отговори на питания

 

Пл. Минчев: Преди да дам думата на общинските съветници съответно за питания той така долу горе и Кмета е запознат във връзка със заседанията на постоянните комисии. Заседанията на постоянните комисии, втора комисия и четвърта комисия трябва да ви кажа, че има седем осем заседания които те не са заседавали изобщо поради липса на кворум.Там прави впечатление, че определени съветници отсъствуват.Действително определени съветници присъствуват на тези комисии, едни и същи. От тук нататък аз ще предложа следното.Аз ще свикам представените партии от ОбС, ще направя с тях консултация те влизат почти всички в Председателския съвет. След това ще свикам местната комисия която е по местно самоуправление и накрая имаме една комисия която тя беше временна по Правилника ще свикам и нея и на база на тези предложения които ще постъпят аз евентуално ще внеса една докладна. Тоест да бъдем изрядни и да спазиме необходимата процедура по изменение на Правилника. Няма пречка и всеки съветник да си внесе отделно предложение по Правилника, лично по негово осмотрение и преценка.Кмета се обърна към мен да внеса такава докладна, аз мисля по този начин да процедирам тъй като работата с комисиите е доста сериозна. Единствено там от пет комисии, предния мандат бяха четири комисии, този мандат ги направихме пет с по-добро така заседание, с по-добра работа така да бъде осъществена в тях, но сега евентуално трябва да намаляме комисии или пък незнам. Вече това оставам на вашате преценка така, че които са представени партиите нека да си помислят в тази връзка, защото това ще бъде събирането най-вероятно след почивните дни. А по отношение на разписването и оставането до края на сесията пак е предвидено тоест не е предвидено като санкция в ОбС. Единствено без уважителна причина на заседание на постоянната комисия и на заседание на ОбС аз мога съгласно Правилника да налагам санкции. От тук нататък могат да се помислят такива предложения.От тук нататък това се касае до промяна на Правилника и съответно преценка какво следва да се промени. Така, че аз на база тези които са се разписали аз съм длъжен да изплатя възнаграждението на тях, а вече оставам на съвестта на съветниците и благодаря на тези съветници които останаха до края. Благодаря им, че наистина останаха и си изпълниха задълженията.Двама от съветниците ми се обадиха, че имат уважителни причини. По тяхному аз го приемам, но просто от тук нататък вече трябва да се прецени как ще работим.И пак казвам, благодаря ви, че останахте до край и изпълнихте задълженията си.Давам вече на вас думата, ако имате питания съответно по тази точка. Питания и отговори на питания, аз за това казах позволявам си да взема думата в началото във връзска с това което Кмета постави под въпрос.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: В крайна сметка хората плащат данъци. От там са вашите и нашите заплати. Мисля, че трябва да уважим хората. Дори и да не се приемат решенията хубаво е всички общински съветници да присъствуват.

Пл.Минчев: Те ме попитаха в началото как мога да ги задължа да присъствуват на комисии.Няма начин как аз да ги задължа като Председател да идват на комисии. Мога единствено ако не дойдат без уважителна причина, както е записано в сега действащия Правилник да ги санкционирам там съответно което е предвидено.Така, че казах от тук нататъка промяна в Правилника, това може да стане. Вие ако имате питания нещо което е във връзка с Общината, с наши решения и стова което го поставихме под въпрос вие може да се консултирате по между си в самата група там които са съветници и съответно като ви свикам и от там нататък ще направим съответните промени по Правилника по отношение на санкции говоря финансови. От там нататъка дали определен съветник си изпълнява задълженията или не си изпълнява задълженията това вече е в ресора на общинската избирателна комисия.Тук имаше една молба която той Кмета я взе и съответно те ще се произнесат.Гражданин който я донесе молбата и съответно е изпратена и на Кмета.Имате думата на „Питания и отговори на питания” сме.

Ив.Стоянов: Аз останах с убеждението, че едва ли не умишлено не се идва на комисии.Вие много добре знаете, тук има и други колеги които работим на обекти. Ходи се на смени и това значи, че ако аз дойда на комисии няма да мога да дойда на сесия..Много неприятности има и заради тези сесии...

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Не говорим за това. Говорим, че след като получаваме средства от данъци и средства които гражданите си внасят в бюджета на общината ние сме длъжни да бъдем всички тука. Сега, че не можеш да дойдеш на комисия при теб е нормално, разбираемо е.Когато си на работа естествено, че не можеш да дойдеш.Твоята работа е по-специфична.Говоря по принцип.

Пл.Минчев: Не ви казвам, че някой не идват нарочно.Казвам какво се констатира от фактите.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Не е въпроса да дойдеш само на сесия, да се регистрираш и да излезеш.По този начин ти не участвуваш във взимането на решенията, а получаваш средства за това нещо.

Пл.Минчев: Двама съветника ми се обадиха. Единият има дело, а другият отиде до болница. Обадиха се когато излязоха.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: По тази логика постоянно можем да излизаме.

Пл.Минчев: Аз само констатирам факти. Единствено можем да направим такава санкция която е по правилника. Нищо повече не мога да задължавам съветниците да идват на комисии.Наистина втора и четвърта комисия ни го поставиха въпроса. Аз казах няма правен механизъм по който аз да ги задължа да идва един съветник на комисия или на сесия.Той си носи след това последствията финансови и всякакви други.По отношение дали си изпълнява задълженията там общинската избирателна е компетентна.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Защото докладните вместо да ги гледате в комисиите там да ги дебатирате и ако има нещо да се направи поправка и т.н. Ние няма с какво да се съобразиме, в смисъл, че идва се на сесия и се започва спор.Като този спор може да се реши в комисиите. Защо трябва да се .....

Пл.Минчев: По принцип всеки съветник има право и на комисията и на сесията да изразява мнения. Ако има някои такива чисто технически, организационни по отношение на дневния ред може предварително да се изрази някакво мнение в което..... Това е смисъла на комисиите, някакви справки, някакви подредби да се направят. Всеки който работи може да допусне грешка така, че няма безгрешни хора.Помислете тези които сте тук, уведомете и колегите си от съответните партии които са влезли като съветници, ще направя едни консултации и вече от там нататъка всеки ще си каже становището. Комисията по местно самоуправление и комисията по Правилника и от там нататъка всеки ако има някакви идеи може да си ги изрази в докладна. Други желаещи? Да, г-н Трифонов имате думата.

Д.Трифонов: Господин Кмета отбеляза забележката и ще я вземем предвид.Добре е когато г-н Кмета изисква от съветниците моята молба е той също да бъде коректен и когато има възможност, аз добре съм запознат с работата на Кмета, но неприятно впечатление прави на нас съветниците когато например Кмета е тука вносител е на докладните, а идват заместниците.Най-малкото това е обидно.....

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Нека да ви отговоря защо днес не съм бил.Аз друг път винаги съм бил на сесите, най-много един два пъти да се е случвало да ме няма. Днес съм се занимавал с проекти тъй като утре трябва да бъда в София в разплащателна агенция. Така, че трябваше да направя други неща.

Д.Трифонов: Да, продължа ли?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Да, разбира се.

Д.Трифонов: Дори и да се мине през комисия тук пак може да се стигне до дебати.Добре е от време на време да има и компромиси, аз ще ви кажа защо. Защото преди някой да е решил от опозицията да предложи нещо се почва дай да свършваме и да гласуваме.Този начин на вземане на решения обезмисля и комисии и всичко. Аз мисля, че една опозиция е да има чуваемост. Това дали сме грешни или не се доказва с аргументи. А с въпроса”дайте какво ще ви слушаме сега сме повече.....

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Не, за разлика от вас ние не сме го казвали това нещо.

Д.Трифонов: Аз ви казвам защо се получава така.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: До колкото си спомням вие не сте гласували проектите. На всички проекти сте гласували „против” или „въздържал се” До колкото си спомням г-н Парнаров каза, че ще се извини, но извинение все още не сме получили.

Д.Трифонов: Всички проекти, може да се направи справка сме ги гласували.Няма проект по който общината да е кандидатствала и да не сме го гласували.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Да, „против” или „въздържал се”

Д.Трифонов: Не е вярно.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Как да не е вярно?

Д.Трифонов: Аз мисля, че може да се направи такава справка.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Аз съм я направил и за това ви казвам.

Д.Трифонов: Ето като питане. Правя питане. За колко проекта аз или там , аз за себеси говоря не сме гласували.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: В момента за спортния комплекс се сещам. Имаше още един, но не се сещам.

Д.Трифонов: До колкото се сещам съм гласувал

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Не говоря за вас г-н Трифонов, не сте само вие в този общински съвет.

Д.Трифонов: Да си минем в тази връзка към питанията.Първия ми въпрос е. Видяхме финансовите отчети на болницата.Видяхме и на дружествата.Понеже със „Златно зърно” стана така богата, с болницата искам аз да задам така един въпрос.Какви са вашите намерения след като видяхте в какво състояния са дълготрайните материални активи на болницата.Погледнахте ли финансовия отчет?Те дефакто нямат вече техника.Значи тази болница ако така я караме ние я изпразваме от съдържание.В един момент колкото и да декларираме, че имаме добри намерения към болницата ....

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Нека да се върнем години назад и да кажем защо е изпразнена болницата от съдържание.Ако всички работехте така както работи това управление на тази община, тази община нямаше да е в това състояние в момента.

Д.Трифонов: Не е ли възможно, продължавам си въпроса да се кандидатства също и за болницата с проект за обновяване на материалната и база или за субсидиране както се прави при други общински дружества.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Нали се кандидатства по измисленият фонд „Козлудуй” 700 000,00лв.

Д.Трифонов: И второ...., аз искам писменно да ми се отговори.И второ какви са вашите виждания за развитието на материалната база на дълготрайните активи за обновяването на апаратурата, техниката в общинското дружество МБАЛ. Втория въпрос е също говорим за разход, преразход и за недостиг на средства в читалището.Мислено ли е по въпроса понеже големи са разходите за ел.енергия и гориво аз погледнах, да се кандидатствува или да се субсидира, проекти за енергийна ефективност или за отделяне на отоплението което е вързано до колкото знам тука с общината. За подмяна на дограмата с цел намаляване на разходите за ел.енергия, за отопление и други консумативи които наистина са едно доста тежко перо за читалището. Това ми са двата въпроса просто ще помоля да ми се отговори писменно.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: ние сме им дали права те да си кандидатствуват така, че мисля че този въпрос не трябва да е към нас.

К.Стойчев: Защо общината трябва да им дава право. Те си имат пълните права и толкова обширна територия имат специално читалищните настоятелства за дейност в коя посока ще е. Напълно съм съгласен с г-н Трифонов. Какъв им е проблема да кандидатствуват по проекти?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Госпожа Ятакчиева е тук и аз мисля, че ние сме делигирали права и сме прехвърлили собственост....

Пл.Минчев: Те стават второстепенни. Това което им се дава е целеви средства което им се дава от държавата.

Кр.Ятакчиева – нач.отдел „ХСД” Читалищата имат финансова самостоятелност, но бюджетите им са толкова ниски, че нямат финансов капацитет да кандидатствуват по такъв голям проект който е от порядъка на 500 000,00лв.Ще се включат едни финансови и междинни плащания след което трябва да изпълним проекта и да възстановим парите. /не се чува/

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Тя общината няма как да ги даде също.От къде да ги намери общината?

Д.Трифонов: Сега пак ще се разсърдите. Да направим аналога.Имаме действащо, функциониращо читалище което във всеки един момент прави разход и то ще продължава, ако недай си боже сте решили да го закривате.За него ние не кандидатсвуваме, но се опитваме да намалим разходите само му намаляме субсидията и те са да речем са на загуба и казваме като не можете.... В същия момент кандидатствуваме за изграждане на спортна зала, лошо няма. В момента спортната зала не носи нищо, тя дори и разходи не трупа, защото тя не функционира.Защото точно за това става въпрос.Читалището с тези средства които има тя не може да кандидатствува за проект който да е ефективен за енергийната ефективност.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Абе то се кандидатствува бе г-н Трифонов, но явно вие не сте запознат.Плюс това общината за болница ли да дава, за какво по напреде да дава.

Д.Трифонов: Аз за това казвам. Вие подредили ли сте си приоритетите?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: А те са много.Ако вие ги бяхте подреждали сега всичко ще ше да е подредено г-н Трифонов.

Д.Трифонов: Аз вече се убедих, че винаги с мене почвате и с мене свършвате.Просто искам писменно да ми се отговори.

Пл.Минчев: Други въпроси има ли?Няма. Поради което приемам, че т.25 е приключена с което се изчерпва дневния ред на днешното зеседание на ОбС – Тополовград, поради което закривам тридесет и шестото под ред заседание на ОбС – Тополовград.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАМЕН МИНЧЕВ

Председател на ОбС-Тополовград

КРАСИМИР ИВАНОВ

Зам.Председател на ОбС - Тополовград

 

 

 

 

 

 

 

Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова, специалист ОбС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Посетители

1249941
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
1551
2932
1551
1242173
16873
50613
1249941

Вашето IP: 77.240.187.68
Час: 2021-09-19 16:28:27

Времето в Тополовград

opak