За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол 35 от 14.03.2014 г.

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

35

14 .03 .2014 година

 

           Днес 14 .03 .2014 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветници са се регистрирали 16.Отсъства един съветник.

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Секретаря на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Пламен Минчев - Председател на Общински съвет – Тополовград.

Пл.Минчев: Добър ден на всички присъстващи.Уважаеми господин Кмет на Община Тополовград, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми дами и господа присъстващи в залата. Присъстват 16 съветника регистрирани в присъствената книга. Отсъства 1 съветник по уважителни причини –Добрин Парнаров. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет Тополовград предвид разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА,поради което откривам заседанието на Общински съвет Тополовград. Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Имам няколко предложения по отношение на дневния ред, а именно: Предлагам като т.9 от дневния ред да влезе докладна записка с вх.№800/05.03.2014година относно: Учредяване право на строеж върху имоти – общинска собственост за изграждане на Трансформаторни постове тип БКТП 20/0.4 кV.Второто ми предложение е: Предлагам като т.10 от дневния ред да влезе докладна записка с вх.№801/05.03.2014година относно:Издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект публична общинска собственост язовир имот №000090 с площ 41.283дка в м.”Ненкина поляна” в землището на с.Орешник, Община Тополовград. Предвид на направените две предложения предлагам т.9 и т.10 от проекто дневния ред” Контрол по изпълнение на взети Решения” и „Питания и отговори на питания” да станат съответно т.11 и т.12 от дневния ред. Други предложения по отношения на дневния ред на днешното заседание на ОбС има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по отношение на дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по отношение формиране на дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.Подлагам на гласуване предложеното проекто решение, а именно: Общинските съветници които са съгласни ДЗ с вх.№ 800/05.03.2014година относно: Учредяване право на строеж върху имоти – общинска собственост за изграждане на Трансформаторни постове тип БКТП 20/0.4 кV да влезе в ДР като т.9, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 16 общински съветника 16 “за”, 0 “против” и 0 “въздържал се”.ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам следващото предложение за решение, а именно:  Общинските съветници които са съгласни ДЗ с вх.№ 801/05.03.2014година да влезе в дневния ред като т.10 моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 16 общински съветника 16 “за”, 0 “против” и 0 “въздържал се”.ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване следващото предложение за решение, а именно:  Общинските съветници които са съгласни т.9 и т.10 от проекто дневния ред” Контрол по изпълнение на взети Решения” и „Питания и отговори на питания” да станат съответно т.11 и т.12 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 16 общински съветника 16 “за”, 0 “против” и 0 “въздържал се”.ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Предвид на направените предложения по отношение на дневния ред подлагам на гласуване цялостно предложения дневен и ред и който е съгласен от общинските съветници с така предложения цялостен дневен ред от дванадесет      точки моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 16 общински съветника 15 “за”, 1 “против” и 0 “въздържал се”.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД

С оглед на това преминаваме към

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Пл.Минчев: Комисиите за становище. Първа комисия?

Н.Узунов: Първа комисия, да се гласуват проекто решенията.

Пл.Минчев: Пета комисия?

К.Стойчев: Пета комисия подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Други комисии не са гледали докладната. Желаещи да вземат отношение по т.1 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.1 са приключени, прекратявам разискванията по т.1 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет – Тополовград да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №1 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №1 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.1 от дневния ред преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Пета комисия?

К.Стойчев: Пета комисия подкрепя докладната1 зва гласа „за” и един „против”

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.2 от дневния ред има ли?Господин Трифонов имате думата.

Д.Трифонов: Господин Кмете искам да ми се отговори защо след като аргументите долу горе за продажба на частна общинска собственост са едни и същи цитирам: имотите са свободни, в продължение на години към тях няма проявен интерес от отдаване под наем, аренда или от закупуване.Каква е логиката тази същата земя попадаща под същото условие да бъде отделена.Може ли някой да ми обясни защо е отделена?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Тази същата докладна е стара докладна, това не е ново това е от предна сесия.Говорим за една докладна която е предложена за гласуване в предна сесия.Тя няма нищо общо към т.4 към големия пакет.И до колкото от вас самия знам нали говорихме за бай Иван от Радовец който иска да си закупи 2дка.Защо да не дадем на хората да работят тази земя. Ние не сме против хората да работят.

Д.Трифонов: Ако така разсъждаваме нали разбирате какъв .... В момента имаме решение на правителството което вкарва вече и до 10дка земя земеделските земи да бъдат финансирани по европейски проекти с 1250лв.По същия начин всеки един от заинтересованите може да поиска да бъдат изкарани.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Аз пак ви казвам това не е нещо ново това е стара докладна.Разбирам да говорим за нещо ново което не е разисквано.

Пл.Минчев: Да, имате думата.

К.Спирова: Тези докладни са стари и както казахте са от миналата година и всъщност тези имоти всичките са от плана за управление и разпореждане с общински имоти 2014година. Аз да разширя въпроса на г-н Трифонов, защото в крайна сметка по-нататъка пак ще стигнем на въпроса: Какъв е принципа за отделяне на пакети и изваждането на точно тези три имота извън пакета?Принципа на разделяне на три пакета и тези три имота защо са извън?В крайна сметка с програмата за управление и разпореждане с общинско имущество ние всички тези имоти ги гласувахме да бъдат разпоредени. Значи отговора от общи линии на мен ми е ясен. След справка това са трите имота които са общински и обикалят Синаповския язовир. Отговора на всички ни е ясен искаме от вас да го чуем.Защо са извадени?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Аз мисля, че ви отговорих. Нека да помолим началник общинско имущество да ви отговори.

К.Спирова: В крайна сметка началника общинско имущество не е кмет на общината.

Т.Бакалова – Нач.отдел „ОСИРУТ”: Първоначално има проявен интерес към тези три имоти много отдавна преди да се извърши предложението за включване на по-голямата част от имотите.Тази докладна беше подготвена много преди това, но тази докладна е подгетвена поради проявен интерес.Има подадени заявления

Д.Трифонов: Изпадаме в юридически абсурд. Значи заявен интерес имаше и за земята част от която е включена и в момента е дадена под аренда и вие го знаете. Имаме земя дадена под аренда, тя също имаше интерес да не бъде вкарана и ние казваме на тези едните арендатори които имат сключени договори вашата няма да стане...

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Защо няма да стане?

Д.Трифонов: Защото му продаваме земята.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Да си я купи той.

Д.Трифонов: Как да си я купи когато му я предлагате в такъв пакет в който го елиминирате предварително от играта.Нали разбирате, че едно е да играеш за 500дка друго за 17 500дка.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Те нали са разделени на пакети.

Д.Трифонов: Аз това питам къде е логиката.Юридическия абсурд е ясен.Изкарваме едни защото имало заявен интерес, а дефакто земя към която има проявен интерес която вече законово ние сме я дали под аренда за различен срок от време значи тези хора имат интерес да я вземат. Защо, по същия начин ще дойдат и ще питат защо не изкарате и нашата.Искам да се обединим около това мнение. Дайте да направим така. Понеже арендоването явно е проявен икономически интерес дайте от пакетите да извадим земята която е дадена под аренда защото тези хора също имат интерес да играят за нея и да си купят.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Мисля, че там взехме едно решение което беше по предложение на г-н Ташев, че договорите и правата няма да бъдат нарушени на тези арендатори.

К.Спирова: Няма го в предложението.

Пл.Минчев: Вижте сега дайте да не смесваме втора точка и четвърта точка.Като дойде ред за четвърта точка тогава ще дебатираме.

К.Спирова: Минчев на мен не ми беше отговорено първо на втория въпрос. Какъв е принципа на разделяне на пакети?

Пл.Минчев: Аз мисля, че ви отговориха.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Тогава не сте слушали г-жа Бакалова.Благодаря ви за въпроса.

Пл.Минчев: Други желаещи да вземат отношение по т.2 има ли? Няма с оглед на което приемам, че разискванията по т.2 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от ЗОС, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.1 от   ДЗ №2 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 9“за”,

6”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.2 от   ДЗ №2 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 9“за”,

6”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.2 от дневния ред преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Комисиите за становище.

Н.Узунов: Подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Трета комисия.

М.Атанасова: Не сме я гледали.

Пл.Минчев: Пета комисия?

К.Стойчев: Пета комисия подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.3 от дневния ред има ли?Няма, поради което приемам, че разискванията по т.3 са приключени, прекратявам разискванията по т.3 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.36,ал.1,т.2 и ал.2 и чл.41,ал.2 от ЗОС, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.1 от   ДЗ №3 от ДР. Имам една молба към съветниците след като съветника го няма не следва някой от съветниците да се обажда вместо него при поименното прочитане на имената. Приемам го като неуважение към тук присъстващите съветници и залата. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.2 от ДЗ №3 от ДР Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Д.Трифонов: Може ли г-н Председател. Искам почивка.

Пл.Минчев: Добре почивка десет минути.

 

10 минути почивка.

С оглед изчерпване на т.3 от ДР преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Пл.Минчев: Продължаваме заседанието на Общински съвет Тополовград.Кворума в момента е шестнадесет човека.Имаме законово основание да заседаваме.Продължаваме на т.4 сме от дневния ред.Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

М.Атанасова: Трета подкрепя проекто решенията.

Пл.Минчев: Пета?

К.Стойчев: Пета комисия подкрепя докладната с двама „за” и един „против”.

Пл.Минчев: Кмета на Общината искаше думата давам му я.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми гости и служители на общинска администрация. Искам предварително да ви кажа, че ние не го правим за някакво лично удовлетворение да се дразним и да влизаме в опозиция с никого, ние го правим за хората, за младото население на общината. Искаме трайни работни места. Не веднъж сме говорили, че ние тези работни места който са предоставени до сега на общината в предните години са временни решения на проблема за това искаме и имаме желание да създадем предприятия които да бъдат повече със социален ефект от колкото с някаква печалба. За това оставам на всеки да гласува по съвест. Благодаря ви!

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение. Г-жо Спирова имате думата.

К.Спирова: Пътя към ада е осеян с добри намерения.Имам два въпроса. Какъв е признака по който са разделени на пакети, отново питам - имотите които остават тъй като разбрахме, че предишната постъпила докладна е искане и т.н.Тука явно един път е постъпило искането. Какъв е признака по който са разделени на пакети ? Другото ми питане. Къде в програмата за управление на Кмета за 2014 год. да ми посочи изграждане на предприятие.За какви предприятия точно и къде в програмата за управление е залегнало изграждане на предприятия.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Да започнем от т.2.

К.Спирова: Не, от първия въпрос.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Нали искаме да имаме някакви приходи. Това е целта на всичко това което правим в момента.За да имаме някаква сигурност.По т.2 , какво беше?

К.Спирова: Къде в програмата за управление е посочено за изграждането на предприятия и какви предприятия ще се изграждат с тези пари?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: По т.2 ще ви отговоря по следния начин. Първо ние нямаме средства за изграждане на тези предприятия.Следкато финансово сме стабилни и имаме средства тогава ще вземем решение и тогава ще дебатираме.Аз не знам някога да се е построило нещо, да се е взело решение да се построи нещо без да има средства, финанси.

К.Спирова: Отново питам по т.1 защото не ми стана ясно.Признака на разделяне на три пакета?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Госпожа Бакалова.

Т.Бакалова – Нач.отдел „ОСИРУТ”: Значи разделянето на пакетите е въз основа на проявен интерес. Ако ние раздробим тези имоти и ги пуснем на отделни търгове тогава вероятността да дойдат средства е много малка, отколкото както сега при заявен интерес.Тоест някои имоти ще се купят, други няма да се купят. Нашата цел е икономически да постигнем нашето желание да постъпят тези средства в общината за да може по-нататъка да ......

К.Спирова: Значи има постъпили три искания за продажба на земеделска земя.

Пл.Минчев: Господин Трифонов имате думата.

Д.Трифонов: Господин Кмете аз искрено ви благодаря, че разговора преминава наистина на експертен, а не на емоционален план. Аз мисля, че наистина когато става въпрос за продажба на общинска земя емоциите не трябва да наделяват.С вас сме имали хиляди спорове и аз мисля, че не са били лични.И за това ви предлагаме нека още веднъж да помислиме със студена логика какво предлагате вие и какво казваме ние, че грешим.Вие от едната страна казвате ето продаваме цялата общинска земя...

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Тя първо не е цялата, нека да не експонираме...

Д.Трифонов: Колко 18 000....

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Не е 18 000, пак сте се заблудили нещо.

Д.Трифонов: Колко? Без значение, тука 1000дка. няма да променят нищо, но продължаваме да разсъждаваме. Вашата логика е такава продаваме земята получаваме многото пари наведнъж и правим предприятие.Нашата логика. Това няма да стане и ще обясня защо. Веднъж имате заложен проблем със самото разпределяне на постъпилите средства. Вижте колко села имаме. Вие от тези средства които постъпят за тази земя първо 70% трябва да ги върнете във всяко едно населено място което играе със земя.Нали разбирате за какво ви говоря, има си закон.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Мисля, че няма такова нещо.

Д.Трифонов: 30% извинявам се.Това е единия проблем най-малкия. Втория проблем е вие незнам дали с някои икономисти сте говорили ние ще бъдем уникалната община която ще се опита да изгражда общинско предприятие с пари на общината след като имаме европейски предсъединителни програми където чудесно е дадено възможност да се кандидатства за микро предприятия за средни предприятия от частния бизнес.Знаете ли колко години ще продължи изграждането на предприятие и мъгливото обещание, че ще бъдат наети хора.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Сега пак тръгнахте на заяждане.Какво означава мъгливо обещание? За вас може да е мъгливо, но за тези хора които са безработни.

Д.Трифонов: Когато ви кажа нашата логика ще видите защо. Кога и кое е по-бързата логика на нещата да се случат, защото вие наблягате на това, че искате да създадете заетост, искате и хората да останат в общината.И казвате да ще направим предприятия в които тези млади хора ще работят. Няма ли да е по-бърз ефект за другото.Вместо да градиш инфраструктура, обекти, строителство, да търсиш пазари защото за едно предприятие първо трябва да си направиш икономическата сметка от къде ще го захраниш със суровини от колкото разделете ми най-елементарната сметка. 17 000дка. разделете го на 10дка. за колкото е възможността за европейско финансиране за малки земеделски производители за които вече е уточнено финансирането по 1250 евро.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: А какво ще я правим малката земя?

Д.Трифонов: Точно за малката земя говорим. Десет декара голяма земя ли е?Има възможност вече да се финансират с европейски средства земеделски производители тоест овощари и тютюно производители.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Говорим за общината не говорим за частници.Вие сам казахте, че няма кой да я купи тази земя. Съгласен съм след като десет месеца никои не се обади. Пък идват гледат

К.Спирова: Нали има заявен траен интерес от фирма купувач и за това я изнасяме.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Не знам има ли заявен интерес?

Д.Трифонов: Когато един производител си намери интереса той вече го има.Ще могат да бъдат финансирани малки земеделски производители които от по 10 декара ще получават субсидия без утежнения, без ползи, без екологични оценки без нищо. Директни плащания на земеделски производители, това са малки парчета земя точно за тези райони е направена тази програма.Това означава, че ако всеки играе с по десет декара земя получава европейска субсидия за близо три хиляди лева. Максималното могат да играят хиляда и седемстотин човека.Според вас кое ще е по-бързо да вземат земята и всеки да работи по десет декара или да почнем първо да чакаме да я продадем, да разпределим парите и трето да почнем да проектираме и след това да изграждаме общински предприятия. Къде са повече неизвестните според вас? Това което вие предлагате или това което ние предлагаме.Това беше. Аз ви казвам студената логика, а вие преценете.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Студената логика ми говори, че тези хора толкова години винаги е имало субсидиране от държавата.

Д.Трифонов: Не е вярно.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Как да не е вярно? Тези хора които са взели земя под наем или аренда от общината не кандидатстват ли за субсидия.Защо преди това при предишните кметове знаете максимума колко беше за шест хиляди, а сега е шестнадесет хиляди сто и единадесет.Защо други хора не идват вече да вземат земи?Или вие пак търсите пиар личен.Какъв е проблема? И да се върнем в началото кое предизвиква тази продажба на земя.Лично вие сте ме виняли, че съм единствения кмет който съм искал да бъда комунист. Какво лошо има в комунизма?Или забравяте събранието в с.Радовец може би?Нека не забравяме защо продаваме ? Защото земята я продаваме за това, че е разпродаден сградния фонд на общината точно там не искам да влизаме в подробни разговори.

Пл.Минчев: Кера Спирова искаше думата и после г-н Иванов.

К.Спирова: Минчев, във връзка с дебатите и обосновка за проявен траен икономически интерес, тъйкато договорите за аренда и наем според мен са проявен икономически интерес правим предложение за решение в т.1 и съответно другите точки да се пренаредят по надолу .Да се извади от списъка за продажбата на имоти частна общинска собственост имотите със сключени договори за наем и за аренда.Ако тази точка не се приеме правим предложение за т.4, като си останат подредени така както са.Задължава Кмета на общината при организирането и провеждането на търговете за продажбата на имоти частна общинска собственост да включи в изискванията гласуваното по-рано Решение за продажбата на имотите с тежест.

Пл.Минчев: В проекта на решение №3 е посочено – при условията на т.2 и Решение №303. Това решение №303 точно това казва.

К.Спирова: Значи точка четвърта я оттеглям.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ние това сме гласували на миналата...

Пл.Минчев: То е посочено и в самия проект.

К.Спирова: Значи точка четвърта я оттеглям остава само т.1.

Пл.Минчев: Само ще ви помоля да го дадете на деловодителите да го запишат и аз да го подложа на гласуване така формулираното от вас решение.Господин Иванов имате думата.

Кр.Иванов: По изказването на г-н Трифонов. Двадесет и пет години аз нямам спомен тука в Общината държавата да е инвестирала някакви средства.Държавата да е насочила някакви инвестиции по-крупни става въпрос. Още повече г-н Трифонов вие сте били Кмет на тази община имате ли такъв спомен?Ние разчитаме на държавата досега и нищо не се случва. Трябва да вземем някакви крупни мерки да вземем някакви средства и да ги инвестираме в предприятие ли било, цехове ли, леката промишленост ли да може тези средства с тез предприятия които имаме намерение в бъдеще да се изградят не само да задържим хората в общината, но и да им създадем някакъв уют, някаква сигурност, някакво бъдеще.Да ви кажа ли една статистика? През последните десет години три хиляди и нещо жители са напуснали общината, не говоря за починали.И не виждам какво лошо има в това да акумулираме някакви средства и да изградим предприятието.До сега никой инвеститор не е изявил желание да дойде на територията на общината и да инвестира.И както вървят нещата скоро няма да дойде.А с тези темпове на демографски срив в общината след две три години може и да нямаме община.Още една статистика ще ви кажа. За миналата година са починали 294 човека, а са родени 67 деца. Безработицата в общината, официални данни 22% като общо за страната 12%, това е официална безработица даже мисля, че не официалната е към 30%. И ако стоим само и си търкаме столовете и си чешим езиците нищо няма да постигнем.Тук говорим общи приказки, дайте конкретно предложение.Няма да продаваме земята, дайте да отидем при този, при този този ще докара пари и т.н.Вие сте на власт в момента помогнете малко.Аз съм втори мандат тука едни и същи приказки, програми за временна заетост, обучения. Ефекта е нулев.Аз призовавам и вас да подкрепите докладната.Благодаря ви!

Д.Трифонов: Значи г-н Иванов, аз не мога да разбера вие непрекъснато казвате дайте примери. Аз се опитвам да ви вкарам в логиката на логическото мислене вие отивате на емоционалното. За тези двадесет и пет години знаете ли какво става. Социализма падна дойде капитализма.Влезнахме в европейския съюз, говорим вече за европейско финансиране, европейски проекти и други неща. Аз не мога да разбера защо е тази упоритост вие да казвате, че едва ли не БСП тук съветниците сме скочили върху земята и казваме „сакън” не я даваме за нищо. Напротив аз хиляди пъти съм ви предлагал, ако някои е забравил да му напомня. Единственият ли е начина за разпореждане с частна общинска собственост е продажбата на земята. Аз мисля, че не е.За това ви казвам, ето давам ви и пример какво пречи да я............, без да губим собственост да станем участници.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Не, няме право!

Д.Трифонов: Защо да нямаме право?Имаме право, аз мисля, че имаме.Имаме право и да отдаваме под аренда за 25 години защото сега в момента правим с еднократен акт ние ще вземем пари, но живота няма да свъши с тези пари които ще получим от земята. След това няма да имаме земя и за това ви казах, а възможностите за които г-н Иванов толкова много настоява пред нас ами общината може би има грях към тези младите хора, точно тук ни е силата даси направите разяснителната кампания и да им кажете какво европейския съюз може да им дава, а общината с може да им помогне с ниски арендни вноски.Без да си загубим земята ние можем постоянно да имаме постоянен източник на доходи, а не еднократно просто да я пропилеем.За това ви казвам, имате си мнозинство ще си го гласувате. Господин Кмете времето е това което ще покаже кой е бил прав, аз мисля, че не сте прави.

К.Спирова: Минчев реплика към изказването.

Пл.Минчев: Добре, имате думата.

К.Спирова: Икам само да кажа, че явно в разговора ние не се разбираме.Нашата група тук предлагаме да бъдат извадени земите с договор за аренда и даване под наем.Нищо не ви пречеше от първия момент в който водим разговора е ясно, че настояваме към тези към които има проявен интерес да бъдат извадени от списъка за продажба.Мисля, че останалите 115 000дка. земя не са взети под аренда. Допълнете със списъка от 18 000 със земя която не е дадена под аренда. Това е наше предложение и може би тогава ще ви подкрепим. Но при договори сключени за 10 години, за договори сключени за 30 години и това са договори сключени май, юни миналата година от вас не от някой друг. За мен това е траен икономически интерес. Ежегодни вноски към общината. Продайте земя към която няма проявен интерес действително.От 17 000дка. както твърдите вие, 12 700 по списък ни я предложихте, показахте, че има сключени договори за аренда и наем.Извадете я тази земя и тогава ще призная, че вие действително на тази база за туй, че няма проявен интерес продавате земята.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Репликата ви беше към г-н Иванов, но вие се обърнахте към мен и за това аз ще ви отговоря.Одеве оттеглихте предложението си сега пак го предлагате..

К.Спирова: Не, не първа точка не съм я оттеглила.Само т.4 оттеглих.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ами нали говорим за едно и също.Преди няколко месеца взехме решение за всички договори, аренди и наеми ще бъдат със запазени, договорите ще бъдат запазени до изтичане на срока.Нали взимаме решение да защитим договорите на тези арендатори.Нали взехме решение, че ако не се спази това решение ние прекратяваме, приключваме договора.Нали го имаме взето решение на Общински съвет.Отново говорим едно и също. Аз не мога да разбера....

Д.Трифонов: Що за икономическа логика е тази аз ще купя земя и ще дам доста средства за да я имам. И в същото време няма да имам право нищо да правя на нея понеже тя е с утежнение.Значи нито единия този който я е купил, нито другия този който я арендова ги вкарваме в някакво безумно положение. Единия да трепери и да не знае кога ще се раздели с нея защото казва абе аз имам за 30 години договор само, че тя е купена.Другия казва аз съм я купил за тридесет години пък не мога да я работя.Ние така правим, че и този който иска да я купи и този който иска да я арендова ги вкарваме в някакво особено положение, разберете го.Няма икономическа логика.

Кр.Иванов: Искам да ми отговорите от къде в рамките на една година можем да акумулираме три четири милиона лева.Конкретни предложения.

Д.Трифонов: Кандидатствай по програми бе. Има....

Кр.Иванов: Кандидатстваме бе, не знаем на кой господ да се молим.Вчера беше един, днеска друг, трети... Аз не казвам кой е виновен

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Господин Трифонов, отговорете ми общинска администрация има ли право да кандидатства?От тази земя годишно получаваме 92 000лв.Ако дай боже я продадем за три, четири, пет милиона лева разделено в годините колко ще бъдат тези средства.И какво можем да направим с тези 92 000лв.

Д.Трифонов: Когато имаш такава несигурна икономическа ситуация да инвестираш в нещо това е все едно да купуваш котка в чувал, ще правим предприятие.

Кр.Иванов: Знаете ли как се излиза от икономическа криза?

Д.Трифонов: Знам, когато дадеш на 1700 човека добри условия да работят до 10дка. и получават европейски субсидия е също начин да излезеш от кризата.

Пл.Минчев: Така реплики, дуплики, обяснения дадох на всеки право.Тук само да уточним нещо. Аз като слушах разговора, че едва ли не ние продаваме всичката земя на община Тополовград и от тук нататъка потоп.Това не е вярно.Другото което се казва, че ние едва ли не ще спрем 1700 човека, също това не е вярно.Мисля, че ако се стигне до продажба на тази земя мисля, че по никакъв начин ние не бихме нарушили или пък да спрем някой решил да инвестира.Има достатъчно земя общинска, говорим 115 000дка. има и достатъчно земя частна, земя която това лице или там който е решил да инвестира в тази област. Има достатъчно основания и да инвестира. Така, че аз само малко просто защото спора отиде едва ли не от тук нататъка едва ли не потоп.По отношение за програмата. Действително в Програмата не е залегнало защото става въпрос, че в програмата не е залегнало, но следкато реално ние нямаме приходи как можем да го заложим. Можем ли да заложим нещо което не е, но Закона ни позволява да променим Програмата, ако евентуално постъпят тези средства.Това също минава на заседание, минава с решение на Общински съвет.

К.Спирова: Минчев, след като имаш решение за продажба и очакваш постъпления трябва да имаш в съответната графа какво ще ги правиш тези постъпления.Нищо няма да ги правите. В програмата за управление не пише нищо.

Пл.Минчев: Добре, ти като юрист ми кажи имаме ли законово основание да променим програмата и да го заложим това във всеки един момент.

К.Спирова: Ти заявяваш първоначалното си намерение, това ти обяснявам, че нямаш никакви намерения първоначално, защото ти имаш първоначално намерения да продадеш. Къде ти е другото намерение?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Нима не сме афиширали намарението си какво ще правим.

Пл.Минчев: Аз до колкото си спомням Програмата за управление я променяхме, за общинската собственост я променяхме юли месец. До края на юли месец видяхме, че нищо не се случи.Сега приехме програмата за общинска собственост, действително това не е заложено.Ако постъпят тези пари знаете, че ние винаги можем да променим програмата и това което тук се дебатира и което се казва, че искаме да се направи може да се залегне и да се промени програмата юридически.Отчитаме, че чисто целесъобразно няма пречка да го направим.

Д.Трифонов: Господин Минчев, пак ви казвам вие поне разберете какво вършите. Преди малко вие казахте цифрите и е хубаво, че се записва.Казвате имаме още 115 000дка. и хубаво. Вие сега какво правите в момента? Вземате земя с която имаме гарантирана доходност в общината която се обработва и която я вкарвате в юридически консенс...

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Абе г-н Трифонов те я работят външни фирми защо говорите .... Колко местни фирми обработват нашата земя и колко външни?

Пл.Минчев: Въпроса беше към мен. Аз ще ви отговоря защо. Ето вие казвате заявен интерес, че има заявен интерес за продажба. Вие говорите за наем не с цел, че преди това е имало някакъв наем и аренда. Ние с цел това което го вземахме миналата година това решение което е залегнало в проекта на следващото решение ние по този начин ги защитаваме тези които са заявили проявен интерес за аренда, наем. Ние тука говорим за.....

Д.Трифонов: Те със законно сключени договори....

Пл.Минчев: Ама договорите ние не ги отменяме. Ние по този начин слагаме клауза с която ги защитаваме.И в какви юридически правни абсурди да попаднем.То ясно е посочено.

Д.Трифонов: Ами след като имаш два пъти толкоз свободна земя не вкараш нея в пакета, а търсиш тази която юридически е изчистена.

Пл.Минчев: Ами нали юридически говорим за заявен интерес. Има заявен интерес за тази земя.Нали това говорим.Едното е наем аренда другото е продажба.

К.Спирова: Отговора на моя въпрос г-н Кмет, каква е логиката да бъде разделена на пакети , отговора на г-жа Бакалова беше има заявен интерес. Ние цитираме вас. Не съм отговаряла аз на въпроса. Кажете какъв е критерия за разделяне на пакета след като знаете.Заявен интерес...

Т.Бакалова – Нач.отдел „ОСИРУТ”: Проявен интерес.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: А, проявен интерес не заявен.

Кр.Иванов: Господин Трифонов вие кога бяхте кмет?

Д.Трифонов: Миналия век.

Кр.Иванов: Сега ще ви цитирам една Наредба от 2000г. за максималния и минималния размер на арендните вноски.От 2000г. да ви кажа ли наемите по категории и случая арендни договори.Десета категория масово договорите са 1.50лв.на декар, 2.25лв. девета, 3.00лв. седма, пета, шеста, седма 4.00лв.Това е от 2000год.

К.Спирова: Може ли да му отговоря?

Кр.Иванов: Какво ще ми обясняваш? Това е вашо решение. И защо са такива договорите?

К.Спирова: Аз ще ви отговоря защо е това решение.Отговарям му защо? Защото към момента 2000год. имаше от Министерството на земеделието и храните спуснато таблица и начин на изчисляване на наемите и ние не можехме да излезем извън размера на таблиците които бяха дадени.Това е минималното от което започва търга.Не можехме да падаме под този размер. И в момента държавата възоснова на решение на Министерството на земеделието и храните със заповед на Министъра имаме минимални цени под които не можем да пада.Както Общински съвет Тополовград взима решение за минимални цени от които не може да започне търга.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Нека да не караме кмета на с.Синапово да чака.

М.Караиванова – Кмет на с.Синапова: / говор от място не се чува/

Пл.Минчев: Други желаещи да вземат отношение?

Кр.Иванов: Да продължа за земята малко.Арендаторите на десета категория, знаете ли колко национални доплащания вземат на декар?На декар им излиза 45, 50.00лв., а ние вземаме 1.20лв.

К.Спирова: Ама ти бъркаш годините.

Кр.Иванов: Нищо не бъркам това е действаща Наредба.Искам да кажа защо не сте променили Наредбата.

К.Спирова: Защо не си я променил ти? Два мандата си общински съветник.Защо не внесъл предложение за промяна?

Пл.Минчев: Други желаещи да вземат отношение,предложения, изказвания има ли по т.4?Има ли желаещи да вземат отношение по т.4?Няма. Чисто процедурно проектите за решения се гласуват по реда на постъпването.Постъпили са от страна на вносителя три проекта за решения, съответно този проект който го предложи г-жа Спирова ще се гласува четвърти по ред и съответно ако е приет ще се номерират при гласуването.Други желаещи пак питам последно да вземат отношение по т.4 има ли?Няма поради което приемам, че разискванията по т.4 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно.Първите три проекта понеже нямаме промяна в тях ще ги подложа без да ги изчитам,а четвъртия ще ви го изчета съгласно Правилника. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №4 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 9 “за”,

7”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Кворума е 9 съветника, съгласно чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №4 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 9 “за”,

7”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №4 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 9 “за”,

7”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Преминаваме към следващия проект за гласуване, а именно този който го предложи г-жа Спирова като съответно ако бъде приет този проект той ще стане т.1 и от там нататък другите проекти които бяха приети ще се пренаредат съответно т.2, т.3 и т.4.Прочитам ви го изрично какво предлага г-жа Спирова като т.1 да стане: Изважда от списъка за продажба на имоти-частна общинска собственост, имотите със сключени договори за аренда и наем.Така ли е г-жо Спирова?

К.Спирова: Да, така е.

Пл.Минчев: Започвам изчитане на имената и подлагам това решение на гласуване. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 7 “за”,

4”против” и 5“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.4 от ДР, преминаваме към точка пет от дневния ред.

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

М.Атанасова: Трета комисия подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Други не са я гледали. Желаещи да вземат отношение по т.5 от дневния ред.

Д.Трифонов: Недейте така писа друг път проектите за решения, изкарахте ми акъла.В обяснителната част хубаво е писано за какво даваме помоща, а вижте в първа точка какво е казано – за погребение на кмета на с.Срем.

К.Спирова: Госпожо Ятакчиева – Помощ за погребение на Маргарита Георгиева Сулева. За обяснителната не спорим, спорим за долу.

Кр.Ятакчиева – нач.отдел „ХСД”: Приемам това, но до сега винаги така сме го правили.

Пл.Минчев: То може да го пренаредим, няма никакъв проблем. То там е посочено, че е бездомник. Аз не виждам пречка и в този вариант да остане, то си има приложения и т.н.В кой вариант остава ? Така ли остава?

Кр.Ятакчиева – нач.отдел „ХСД”: Докладната аз съм я писала и винаги аз пиша тези докладни. Имам някаква елементарна грамотност. Може да бъде коригирана, но се учудвам, че.... Просто никога не даваме помощ за погребение на ...../ не се чува/

Пл.Минчев: Госпожо Ятакчиева имам един въпрос към вас. Ако остане така ще имаме ли някакъв проблем в този вариант в който е внесена докладната.

Кр.Ятакчиева – нач.отдел „ХСД”: Няма да има. То до сега винаги така сме ги писали, но ако искате можем да я променим.

Пл.Минчев: Не се променя, добре.Други желаещи да вземат отношение по т.5 от дневния ред има ли?Няма поради което приемам, че разискванията по т.5 са приключени прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №5 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №5 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.5 от дневния ред преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

М.Атанасова: Трета комисия подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Други не са я гледали. Желаещи да вземат отношение по т.6 от дневния ред. Няма поради което приемам, че разискванията по т.6 са приключени прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №6 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №6 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.6 от дневния ред преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

М.Атанасова: Трета комисия подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.7 от дневния ред има ли?

Д.Трифонов: Може ли само едно предложение.Аз предишни години и на сесии сме го предлагали. Вижте аз мисля, че нама нищо по-нормално от това когато говорим за културния календар да дадем правото , парите така и така да дадем правото на читалището те все пак са хората, аз не казвам, че сме абсолютно неграмотни, но на тях все пак това им е работата.Аз не виждам логиката да минават от тука специално за подпомагане на писатели и поети. Нищо лошо няма в това, но не виждам логиката ние да се занимаваме с това нещо.Имаме културна институция, имаме целеви средства за културен календар, а пък ги лишаваме от правото, те се познават там имат гилдия на писателите до колкото не бъркам. Аз колкото и да претендирам, че знам не ми са ясни много от нещата.Аз не виждам нищо лошо тези неща да си минават през читалището.Все пак това ни е културната институция.

Пл.Минчев: Господин Иванов имате думата.

Кр.Иванов: Аз не мога да разбера каква е причината да не могат да вземат такива решения. Имат си бюджет и в рамките на бюджета да се справят с това ваше предложение.Искате да кажете този бюджет да се прехвърли към бюджета на читалището ли?

Д.Трифонов: Да, да им го вменим. Така или иначе....

Кр.Иванов: Това е друго вече

Пл.Минчев: Закона ни е дал тази възможност и ние упражняваме от там нататък дали е съобразно ние да упражняваме ила да им делигираме правата, просто това е на последваща дискусия или предложение. Тука има представители на отдела на културата които могат да излязат с някакви предложения към Общинския съвет.Други желаещи да вземат отношение по т.7 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.7 са приключени прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №7 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №7 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.7 от дневния ред преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

М.Атанасова: Трета комисия подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.8 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.8 са приключени, прекратявам разискванията по т.8 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №8 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №8 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.8 от дневния ред преминаваме към,

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Комисиите за становище?

Н.Узунов: Първа подкрепяме докладната.

М.Атанасова: Трета също.

Пл.Минчев: Други комисии не са гледали докладната. Желаещи да вземат отношение по т.9 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.9 са приключени, прекратявам разискванията по т.9 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.8,ал.9, чл.37,ал.1 и ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, вр.,чл.62,ал.2 от Законо за енергетиката, чл.134, ал.2,т.6, чл.134, ал.4, вр.чл.62а, ал.4 от Закона за устройство на територията, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №9 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №9 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №9 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от   ДЗ №9 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №5 от   ДЗ №9 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.9 от дневния ред преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Комисиите за становище?

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

М.Атанасова: Трета също.

Пл.Минчев: Други не са я гледали. Желаещи да вземат отношение по т.10 от дневния ред има ли?Само след уточнения с вносителя в основанието се добави чл.21,ал.1, т.8 и т.23, ал.2 от ЗМСМА. Други желаещи да вземат отношение? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.10 са приключени, прекратявам разискванията по т.10 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.52, ал.1, т.3 „а” от Закона за водите и чл.31, ал.1, т.1 от Наредба за ползването на повърхностни води на МС, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №10 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 4“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №10 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 4“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.10 от дневния ред преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Контрол по изпълнение на взети Решения.

 

По тази точка няма да се докладва и с оглед на това преминаваме към,

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Питания и отговори на питания

Имат думата общинските съветници за питания и въпроси.Да, г-н Стоянов имате думата.

Н.Стоянов: Всички разбраха, че г-н Божинов и г-н Иванов ще отсъствуват известно време от община Тополовград и от мое име и от името на всички колеги искам да им пожелаем приятно пътуване и скорощно завръщане.

Пл.Минчев: И колкото се може да докарат повече наши сънародници.

Д.Трифонов: Това ли е мисията?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Аз отивам тъй като там живеят българи.шест хиляди човека българи живеят там които 64,65 година са признати като сдружение „Паисий Хилендарски”. Отивам като международен наблюдател. Освен това там има семейство който са от Тополовград Тончо Диков Василев и неговата майка Лариса Василева.Отиваме с г-н Иванов да се срещна с тях и да им предложим които искат да се върнат и се притесняват от тези военни действия да ги поканим както от мое така и от ваше име да дойдат да живеят в Община Тополовград. Мисля, че имаме и общински жилища в които да ги настаним.

Пл.Минчев: Други въпроси има ли?Няма. Изчерпва се и т.12 и с изчерпване на т.12 се изчерпва дневния ред на днешното зеседание на ОбС – Тополовград, поради което закривам тридесет и петото под ред заседание на ОбС – Тополовград.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАМЕН МИНЧЕВ

Председател на ОбС-Тополовград

КРАСИМИР ИВАНОВ

Зам.Председател на ОбС - Тополовград

 

 

 

 

 

 

 

Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова, специалист ОбС

 

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Посетители

1265474
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
185
453
638
1262740
9285
23121
1265474

Вашето IP: 3.236.232.99
Час: 2021-10-25 13:05:52

Времето в Тополовград

opak