За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол № 45 от 21.12.2018 год.

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

№ 45

21. 12. 2018 год.

 

           Днес 21 .12 .2018 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника са се регистрирали 14.

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Заместник Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Васил Сяров - Председател на Общински съвет – Тополовград.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добър ден! Уважаема г-жо Заместник Кмет, уважаеми колеги общински съветници, присъстващи в залата. В присъствената книга са регистрирани 14 общински съветника. Отсъстват трима по уважителни причини. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет-Тополовград, при което съгласно разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА откривам   заседанието на Общински съвет Тополовград.Преминаваме към обсъждане на дневния ред.В дневния ред е допусната една техническа грешка. Т.10 „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“да се чете Т.5. В деловодството на Общински съвет са постъпили три докладни записки. ДЗ с вх.№1117/19.12.2018г. относно: Кандидатстване на Община Тополовград по проект „Красива България“,мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“. ДЗ с вх.№1120/20.12.2018г. относно:Допълнително финансиране над определената субсидия за 2018 година на бюджета на читалищата в община Тополовград. ДЗ с вх.№1121/20.12.2018г. относно:Допълнение на Списъка на имотите с н.т.п. „пасище, мера“ и „ливада“, определени за индивидуално ползване за стопанската 2018-2019 година в Община Тополовград – Приложение №1 към т.1 от Решение №357 по точка 3 от Протокол №34/28.02.2018г. на ОбС – Тополовград, допълнено с Решение №380 по точка 16 от Протокол №35/30.03.2018г. на ОбС – Тополовград, допълнено с Решение №418по точка 8 от Протокол №40/27.07.2018г. на ОбС – Тополовград, допълнено с Решение №425 по точка 3 от Протокол №41/31.08.2018г. на ОбС – Тополовград, допълнено с Решение №470 по точка 13 от Протокол №44/30.11.2018г. на ОбС – Тополовград.Искам да направя следните предложения.Първо. ДЗ с вх.№1117/19.12.2018г., да влезе като Т.4 от дневния ред.Второ. ДЗ с вх.№1120/20.12.2018г., да влезе като Т.5 от дневния ред.Трето. ДЗ с вх.№1121/20.12.2018г., да влезе като Т.6 от дневния ред.И четвърто. Т.4 „Контрол по изпълнение на взети решения“ и Т.5 „Изказвания, питания,становища и предложения на граждани“ да станат съответно Т.7 и Т.8 от дневния ред.Има ли други предложения?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Подлагам на гласуване предложение №1. Който е съгласен ДЗ с вх.№1117/19.12.2018год. да влезе като т.4 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“.“Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 14 съветника от които 14 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване предложение №2. Който е съгласен ДЗ с вх.№1120/20.12.2018год. да влезе като т.5 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“.“Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 14 съветника от които 14 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване предложение №3. Който е съгласен ДЗ с вх.№1121/20.12.2018год. да влезе като т.6 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“.“Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 14 съветника от които 14 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.Подлагам на гласуване предложение №4. Който е съгласен т.4 „Контрол по изпълнение на взети Решения“ и т.5 „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ да станат съответно т.7 и т.8 от дневния ред моля да гласува с вдигане на ръка „за?“ „Против?““Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 14 общински съветника от които 14 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Сега подлагам на гласуване цялостния дневен ред. Който е съгласен с така предложения цялостен дневен ред, моля да гласуват с вдигане на ръка „за” „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 14 общински съветника от които 14 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към,

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По точка едно трета комисия за становище?

Кр.Иванов: Значи разгледахме докладната и установихме, че най-масовите автомобили в общината ще пострадат най-много при увеличението на данъците на превозните средства.За това предлагаме да се намери начин или чрез да се сменят някои във формулите за изчисление на данъците някой стойности като до 55кW включително има зададено в Закона от 0,34 до 1,20 на кW. Коефициента не може да се пипа защото гледам, че тука в Закона нашите са дали най-малкия коефициент, но можем да намалим другия коефициент,не знам какво значи това „Сww“те са разбити по стойност. Пример до 55 кW включително от 0,34 до 1,20. Значи нашите са дали тука в така предложената докладна от 0,40лв. и ние предлагаме да се запази 0,34лв.Над 55 кW до 74 кW по Закон е 0,54 до 0,62,нашето е дадено 0,60лв.в докладната. Предлагаме да е 0,55лв.И от 74 кW до 110 кW е 1.20лв.минимално, нашето е да остане на 1.10лв.Ще ви кажа защо? Защото тука едно увеличение ако ви направи впечатление масовите коли са над 20 години, 2222 коли.До сега данъка на тези автомобили е 86586лв., а сега с увеличението стават 140955лв.Това е да не кажа…..И другия масов автомобил това е до 20 години 1094 автомобила, а новите автомобили са 7 и над 5 до 10 години са 29. Значи ние не виждаме проблем тука общината да има с екологични проблеми общината да имаме някакъв проблем защото това се изтъква, че по този начин ще се подобри екологичната обстановка в районите и мисля, че нашия не е прекалено голям. С една дума искаме да намалим по някакъв начин, тука е и главния счетоводител, той ще си каже мнението, да намалим по някакъв начин крайната цена на данъка.Значи виждам, че тука коефициента не можем да го намаляваме, защото тези нашите администрация са дали минималния коефициент по Закона. Можем да намалим при кW стойността и от там да падне данъка.Не знам какво ви е мнението.

В.Сяров – Председател на ОбС: Киров, заповядай на микрофона!

К.Киров-гл.счетоводител отдел“ФСДБМДТ“: Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Заместник Кмет, уважаеми общински съветници , колеги гости!При изготвянето на тази докладна бяха ползвани същите разчети които бяха от предната Наредба, същия размер.Увеличението касае по принцип масовия клас автомобили които са от 15 и нагоре години.Но това е по съвместно с държавата това не е само при нас още повече, че с увеличение на минимални заплати и т.н.Значи като разчети за 2018 година от общия облог който имаме на МПС са събрани 75%. За 2017 77%. Аз не съм сигурен, че тези 13% да ги сложим за 2017-2018 година не съм сигурен, че те са спрени от движение тези автомобили,защото това е голямо число.На базата на 4 000 автомобила, нали 13% ако са спрени това означава, че около 580,600 коли да имаме спрени от движение, защото знаете, че без технически преглед там задължително се иска документа за платения данък.Промяната от предната Наредба касае също така и начина на определяне на тъй наречения имуществен компонент. Имуществения компонент освен мощността на двигателя взима и годината на производство на автомобила.Аз като собственик на два автомобила ще ви кажа от личния пример. Голф тройка 95 година 66 кW без еко категория1,2 и катализатори при 39,60лв.данъка ми става 56.00лв.Ако е така предложението което се приеме.И ако говорим с логиката на Министър Горанов нали по една кутия цигари и т.н.Другият автомобил Фиат който е от 2006 година 88 кW с евро четворка данъка му пада от 141.00лв. на 109.00лв.Вижте къде е заложена логиката при законодателя. Вярно масовият клас при нас е така, но при положение, че час от този облог нали ще се полза с преференциите на инвалидите.Ние говорим тука за 100% събираемост, а цифрите които ви казах за 2017 и 2018 година не показва така крайното число вече на данъка на който ще се събере.Аз съм направил и два разчета който нали евентуално щяха да подпомогнат работата на общинския съвет, но просто в този вариант както господин Иванов ви каза аз не влизам просто в тези варианти. Аз стъпих на минималните прагове при мощността на двигателите и при годините.На минималните прагове. Годините са заковани със Закона там няма. Коефициента е твърд и няма от до.Единствената възможност за вариране е в мощността на двигателя и екологичния компонент.От регистъра на КАТ – Хасково пристига информацията в данъчна служба отдолу. При положение, че автомобила при закупуване, внос и т.н. няма екологична категория то не му се отразява в големия талон.Щом не му се отразява в големия талон той веднага отива в категорията без екологична категория 1 и 2.

Кр.Иванов: Така значи остава да намалим на киловат да дойде на минималното определено в Закона на киловат.Щом не можем да бараме коефициента, не можем да бараме и екологическата категория единственото остава стотинките както тука е дадено и да минем на минималното.В докладната е заложено тука 0,40лв.ние да минем на 0,34лв.при 0,60лв. ние да минем на 0,54лв., 1,20лв. да минем на 1,10лв.и така на долу на минималната …

В.Сяров – Председател на ОбС: 1,30лв. да стане 1,23лв.

Кр.Иванов: И 1,70лв. да стане 1,60лв.щом това е единствената възможност да намалим този данък.

В.Сяров – Председател на ОбС: За последната т.“е“2.20лв.?

Кр.Иванов: Това 245 кW не знам дали има?

К.Киров-гл.счетоводител отдел“ФСДБМДТ“: Да има. Броят се на пръсти, но има.Предимно англичани като ги гледам.

Кр.Иванов: Ами и те намалят защото…. На 2,10лв. да ги намалим. На минималното да дойде.И не знам колко ще стане като ударим калема?

К.Киров-гл.счетоводител отдел“ФСДБМДТ“: На минимално данъка ще се увеличи някъде около 16…. годишен план.

Кр.Иванов: А сега колко беше?

К.Киров-гл.счетоводител отдел“ФСДБМДТ“: То беше обща цифра. Някъде около 94……..

Кр.Иванов: Данъци, данъци ама тука сме такъв район, че ….. Екологични. Какви екологични бе 20 годишни коли, нали преобладават 20 годишни коли. Кой не иска да кара нова кола.Ама имаме само 7 и то до 5 години.

К.Киров-гл.счетоводител отдел“ФСДБМДТ“: Той законодателя го предлага.

Кр.Иванов: Не бе аз не казвам, че ти го предлагаш. Аз казвам, че за да спазим Закона хем да увеличим данъците, хем населението да е доволно да минем на минималната на киловат.

К.Киров-гл.счетоводител отдел“ФСДБМДТ“: Значи, ако позволите господин Председател.На 16087 % правете си сметката, говорим за 12 000 увеличение в целогодишен размер разделен на месеци по 1000лв. месечно това е увеличението което в момента примерно вие предлагате.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия за становище?

Х.Мочев: Допуска докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой друг има ли да добави нещо?

М.Георгиева –Зам.Кмет на Община Тополовград: Само тук искам да направим една корекция в основанието, понеже е допусната техническа грешка.Да стане На основание ….. значи било:На основание чл.21,ал.2 и във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет да приеме следните решения. Да стане: На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.8 от Закона за нормативните актове, предлагам Общински съвет да приеме следните решения.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо?Имаме две предложения за решения, имаме два проекта за решения по Т.2. Първо ще подложа проекта на вносителя, а после ще подложа на гласуване предложението на господин Иванов както го направи.Ако няма някой да добави нещо прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

     На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.8 от Закона за нормативните актове, предлагам Общински съвет да приеме следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №1.Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“Това е за предложението на вносителя.Втората точка ще е предложението на господин Иванов.

Пл.Минчев: Само, пак не уточнихте.Значи имаме промяна само в проекта който е в точка две.Уточнете го защото съветниците не разбраха.

В.Сяров – Председател на ОбС: Промяната е в точка две, а точка едно ще гласуваме предложението на вносителя.

Пл.Минчев: Нямаме две предложения. Имаме само в точка две.

В.Сяров – Председател на ОбС: В точка две имаме две предложения, да.А точка едно я гласуваме както е предложена в докладната.Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №1. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“Обявявам резултата от гласуването.

Д.Парнаров: Прегласуване предлагам.

В.Сяров – Председател на ОбС: Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №1. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 13“за”,

1”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №1.Това е предложението на вносителя, както е предложено тук. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 1“за”,

0”против” и 12“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   НЕ СЕ ПРИЕМА

 

Сега подлагам на гласуване проекто решението предложено от господин Иванов.

А. до 55кW включително – 0.34лв.

Б. над 55 кW до 74 кW включително – 0.54лв.

В. над 74кW до 110 кW включително – 1.10лв.

Г. над 110 кW до 150 кW включително – 1.23лв.

Д. над 150 кW до 245 кW включително – 1.60лв.

Е. над 245 кW – 2.10лв.за 1кW

Нали така господин Иванов?Сега го подлагам него на гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 11“за”,

1”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №1. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 12“за”,

1”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №1. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 12“за”,

1”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №5 от ДЗ №1. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 12“за”,

1”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №6 от ДЗ №1. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 12“за”,

1”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №7 от ДЗ №1.Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 12“за”,

1”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №8 от ДЗ №1. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 12“за”,

1”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №9 от ДЗ №1. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 12“за”,

1”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №10 от ДЗ №1. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 12“за”,

1”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №11 от ДЗ №1. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 12“за”,

1”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №12 от ДЗ №1 Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 13“за”,

1”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.1 преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Д.Парнаров: Обяснение на вота.Гласувах „против“така предложените проекти за решения защото този Закон е направен за софиянци, защото хората от малките градове и малките населени места и особено такива които са в подножието на планини нямат такъв екологичен проблем. Да се върнат софиянци по родните си места и ще се изчисти столицата, ще е чист въздуха и защото на този обрулен народ ако продължаваме да увеличаваме данъците той съвсем ще я окъса.Завърших!

В.Сяров – Председател на ОбС: Само в т.12 е допусната една техническа грешка. Наредбата на Община Тополовград е приета на 28.02.2008година, то е записано 2009година.Преминаваме към т.2.По т.2 трета комисия за становище.

Кр.Иванов: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.7 от ЗОС, чл.16,ал.1 от НРПУРОбИ и Тарифа на базисните /начални/ наемни цени за отдаване под наем на общински имоти – приложение 1 към НРПУРОбИ предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.2 преминаваме към

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По точка три трета комисия за становище?

Кр.Иванов: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по т.3?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.27,ал.6 от ЗМСМА и чл.21,ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА – Тополовград , ви предлагам следния проект за решение.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.3 преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По точка четири трета комисия за становище?

Кр.Иванов: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по т.4?Господин Минчев?

Пл.Минчев: Значи аз имам само едно питане по т.2 нали дава разрешение да участва с 50% собствен приход финансовата рамка . Въпроса ми е ще може ли, това най вероятно ще бъде в следващата бюджетна година,ще може ли Общината да поеме финансово …..

Кр.Атанасова – нач.отдел „ППУТ“: Все още не знаем каква ще бъде финансовата рамка. Ако изготвим бюджетен проект до 100 000лв.и ако проекта се одобри смятам, че 50 000лв. собствен приход биха били допустими и по силите на Общината.Разбира се не е задължително ние ще кандидатстваме първо, проекта не се знае дали ще се одобри и ако се одобри и ако не е по силите ни може да не подпишем договора.Но така или иначе имаме изготвен проект за училището в с.Устрем. Необходимостта от възстановяване на спортните площадки е наистина необходима и за това решихме да опитаме, ако е по силите на Общината ще подпишем договора при евентуално финансиране.

Пл.Минчев: Тоест когато се установи финансовата рамка.

Кр.Атанасова – нач.отдел „ППУТ“: Точно така.Но тук основния критерии за допустимост на проекта и за финансиране е именно собствени приходи на Общината, а ние залагаме на 50%, предполагам, че повечето общини ще предложат 51,52,53% и т.н.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Иванов.

Кр.Иванов: Извинявам се аз не знаех, че става въпрос за тази докладна.От комисията да кажа какво решихме на комисията.Ето какво предлагаме комисията.Значи тука от 60 до 400 000лв. са рамките на проекта като най-малкото е 50% съфинансиране.Тука обаче гледам, че но не повече от 200 000лв. да са собствен принос.Предлагаме минималното 60 000лв., до 60 000лв., защото по-малко ние не можем защото проекта е от 60 до 400 000лв.Примерно ще стане 120 000лв. Няма ли да се справим с тези 120 000лв.?

Кр.Атанасова – нач.отдел „ППУТ“: 120 000лв. ако ни одобрят със собствени принос или общо?

Кр.Иванов: Общо.

Кр.Атанасова – нач.отдел „ППУТ“: Общо 120 000, тоест 60 да подсигури Общината като собствен принос.

Кр.Иванов: Да не скачаме толкоз много защото и други ги гледат тези докладни да не кажат тази богата Община, говоря за местното население.Проблем ли ще е ако вместо 200 000лв. пишем 100 000лв.?

Кр.Атанасова – нач.отдел „ППУТ“: Ние за това сме писали до 200 000лв.

Кр.Иванов: Добре.

Кр.Атанасова – нач.отдел „ППУТ“: Тоест дали сме максимума и за това не сме ограничили и см писали до 200 000лв.Тоест може да бъде от 60 до 200.

Д.Парнаров: Аз искам да помоля колегите да подкрепят тази докладна щом има възможност трябва да се подкрепи и да се участва по тази мярка още повече когато става въпрос за училище.Училището в с.Устрем е с перспектива поне 10 години трайно ще има около 70,80 деца.Това е последното училище със стратегическо значение защото след него нямаме училища все пак сме близо до границата.По скоро след две три години ще се наложи закриването на двете селски училища които в момента съществуват, жалко, но е факт там има по 20,30 деца не повече. Така, че за едни 80 дечица трябва да осигурим всички условия за нормален учебен процес.Така, че моля колегите да подкрепим тази докладна, а вече дали ще е до 60 или от 60 до еди какво си това вече като се играе по проекта като се направи рамката на проекта ще се прецени и тогава ще удари черта и ще се види колко ще е финансирането. Завърших.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Иванов имате ли предложение или да го оставим така?

Кр.Иванов: Предложението на комисията, това не е мое предложение.Предложението на комисията е не повече от 60 000лв., ако искате пишете и 200   /шум в залата не се чува/

Кр.Атанасова – нач.отдел „ППУТ“: Говорим тука за спортни площадки.Няма проблем и да приемете до 60 000лв.тогава ние ще се съобразим и бюджета на проекта ще бъде в рамките на 120 000лв.

Кр.Иванов: Да не стане така, че да кандидатстваме за 120 да не ни одобрят да одобрят по-малко?

Кр.Атанасова – нач.отдел „ППУТ“: Ще стане.

Кр.Иванов: Ами добре тогава до 100 000лв.Какво ще каже комисията?

Кр.Атанасова – нач.отдел „ППУТ“: Винаги има една….

Кр.Иванов: Добре тогава до 100 000лв.,ние говорим за нашето участие.

В.Сяров – Председател на ОбС: Това предложение от вносителя ли ще е или

Кр.Иванов: Вносителя си има предложение, а това е от комисията.

М.Георгиева –Зам.Кмет на Община Тополовград: Няма проблем ние да си го коригираме от наша страна.

К.Стойчев: Ами ако вносителя си го коригира още по добре.

Кр.Иванов: Тука се пишат протоколи на разни комисии, четат се тука, пишат се нещата.

В.Сяров – Председател на ОбС: Така имаме две предложения.По т.2 имаме две предложения ще ги подложа на гласуване. Първо ще подложа предложението на вносителя, а после ще предложа предложението на господин Иванов който е Председател на трета комисия.Има ли някой да добави нещо? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №4 от дневния ред.Това е предложението на вносителя. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 1“за”,

0”против” и 13“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА

 

Сега подлагам на гласуване предложението на господин Иванов.Дава разрешение Община Тополовград да участва с 50% собствен принос от финансовата рамка на проектно предложение с обект:“Благоустрояване и озеленяване на училищен двор на ОУ „Иван Вазов“, с.Устрем, община Тополовград“, но не повече от 100 000лв.“Това е предложението което ще гласуваме. Подлагам на гласуване това предложение, предложение №2 от ДЗ №4.Гласуването е поименно, започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Д.Парнаров: Ще помоля копие от протокола за гласуването, понеже сме поименно по докладната по Т.4 от дневния ред от Заседанието на Общинския съвет.

Кр.Иванов: Коя докладна?

Д.Парнаров: И по двете гласувания и по предложението на вносителя и по предложението на комисията.

Кр.Иванов: Защо ти е?

Д.Парнаров: Ще ти кажа където трябва. Не се заяждай с мен и с теб не се заяждам.

Кр.Иванов: Аз само питам бе.

Д.Парнаров: Няма да ти кажа.

Кр.Иванов:Тайна.

Д.Парнаров: Защото на някои хора не виждам логиката при гласуването, но това е мое мнение.

Кр.Иванов: Карай бе.

Д.Парнаров: Аааа идват местни избори трябва да се подготвяме Красе.

В.Сяров – Председател на ОбС: С това се изчерпва т.4 от дневния ред и преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

В.Сяров – Председател на ОбС: Преди да преминем към т.5 искам да направя процедурно предложение. На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС –Тополовград, неговите комисии и взаймодействието му с ОбА, докладната записка и материалите към нея да се разглеждат без да са разгледани и обсъдени на заседание на постоянните комисии.

Който е съгласен с така направеното процедурно предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА

 

Така преминаваме към т.5.По точка пет някой има ли нещо да добави.Господин Минчев.

Пл.Минчев: Значи аз искам тука да попитам тъй като пак даваме средства от бюджета ще можем ли пак да ги посрещнем и то в тази бюджетна година?Това ми е към финансистите.Не съм свършил само нека да приключа.това ми е единия въпрос тъй като пак се касае за тази бюджетна година пак правим в последния момент тези промени. Другото впечатление което ми прави, значи нека да свърша до края, тука са посочени като обезщетения, разходи, но би следвало когато се внася такава докладна, когато се иска тези допълнителни средства като се има предвид, че там имаше те имат субсидия сега дали е достатъчна или не, но би трябвало да се направи един така наречен план в началото когато се приема съответно бюджета за годината да се видят разбити. Значи тука е записано общо. Обезщетения и само е посочено някаква сума, а не са разбити като разходи за какво ще бъдат дадени, тъй като те се дават от бюджета и аз мисля, че към тази докладна би следвало да има една справка и една разбивка и ние като ги одобрим да ги одобрим точно за този вид дейност, защото миналата година пак беше по същия начин и пак не ни беше дадена разбивка. Мисля, че общинските съветници ще ме подкрепят. След като даваме тази субсидия и след като тя е от местни дейности би трябвало да има такава справка която справка да бъде като неразделна част, като приложение да речем приложение 1 и в което точно да бъдат дадени парите тоест да бъдат дадени целево.Това е моето предложение и в тази част аз няма да я подкрепя, после да не се обяснявам вота, защото нямаме такава. Миналата година и по миналата, поне за миналата се сещам, нямаме такава разбивка за да знаем ние за какво ги даваме.Значи общо тука да се запишат тези средства нали обезщетения и т.н. Мисля, че е редно ние да знаем като гласуваме, като гласуваме в края на годината, че всяка година не достигат тези средства би трябвало поне да сме осведомени или в последствие аз не знам нямам спомен може и да ме поправите общинските съветници , след това да сме имали такава справка която точно да са дадени и за какво са дадени тези средства.Тъй като ние допълнително финансираме като читалищата те се финансират от държавата като да действително Общинския съвет може да ги дофинансира, но за мен е важно ние да имаме тази справка която да бъде неразделна част и тези средства да отидат точно за тази дейност.Пак казвам защото финансовите средства на общината са ограничени и би следвало да отидат, след като гласуваме и след това да имаме контрол на разходваните средства.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Парнаров.

Д.Парнаров: Това е за на Мара Тончева заплатите нали?По кодекса на труда шестте заплати. Тя е от миналата година пенсионерка, много ги влачат това е една година бе.Това което каза господин Минчев е логично и е вярно.Аз ще подкрепя докладната защото все пак съм Председател на тази комисия и не върви да не я подкрепям, но на следващото приемане на бюджета на читалищата той е прав, че трябва да има параграф по параграф, заделени средства да видим къде, за какво, как се разходват и дали има някакъв резерв оставен. Завърших, благодаря ви!

В.Сяров – Председател на ОбС: Госпожо Семерджиева.

Ир.Семерджиева –нач.отдел „ФСДБМДТ“: Господин Иванов от къде ви е тази информация? Аз имам информация, че нямат не разплатени заплати.Нямат не разплатени осигуровки, нямат не разплатени разходи към настоящия момент.Искам да кажа също, че при планирани 55 992лв.по бюджета местните дейности, други дейности по културата отчета към месец ноември е 64 761лв.Казвам към момента читалищата нямат неразплатени заплати и осигуровки.

Кр.Иванов: Факт е, че има недостиг към 8 630лв. /шум не се чува/Говорим за селата.Проблема е такъв, мисля, че проблема не е осемте хиляди лева. Единствения вариант е да затваряме читалищата. Затваряме училищата, затваряме читалищата, пишем до Президента зачеркваме селото от картата. Осем хиляди лева ли са проблема? Вие казвате, че няма пари аз казвам,че има пари по сметката на общината.

Ир.Семерджиева –нач.отдел „ФСДБМДТ“: Не са на общината тези пари.

Кр.Иванов: Не са на общината на кой са?

Ир.Семерджиева –нач.отдел „ФСДБМДТ“: Да има голям остатък, но те ще бъдат на…, ето директор на училище имаме който ще каже…./говор от място не се чува/

Кр.Иванов: Аз мисля, че няма кой да си позволи лукса да каже да излъже, че осем хиляди лева не му стигат.И мене са ме излъгали, че осем хиляди лева не стигат, ако е така съм съгласен. Ако са ме излъгали съм съгласен, ама….

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Ламбов.

Тр.Ламбов-Председател на читалище „Св.Св.Кирил и Методий-1894“: Уважаеми общински съветници, наистина искам да заостря вниманието ви и ви моля за благоприятно решение на този въпрос по следните причини.На всички ви е известно, че аз съм Председател на Тополовградското читалище. Читалищата по селата са самостоятелни те си имат настоятелства имат си и Председатели.Някога значи преди доста години, сега да не цитирам годината коя е в Общинския съвет и при Кмета на Общината тогавашния бяха разисквани няколко въпроса по въпроса за съществуването на селските читалища, читалищата по селата по скоро.На добра воля бях помолен да изпълнявам функцията на второстепенен разпоредител на бюджетните средства.Нямаше никакъв проблем и тополовградското читалище прие с добро сърце този…., защото тогава не стоеше въпроса за недостиг на средства.В няколко години стандарта който се определя от Министерството на културата не достига за покриване на минималната работна заплата която се определя по-късно след обявяването на стандарта за една субсидирана бройка и този стандарт не достига за покриване на минималната работна заплата, минималните осигурителни прагове на по-голяма част от читалищата.За 2018 година те са осем. Осем читалища които от издръжката и от бюджета на тополовградското читалище трябва да се покрият тези средства.Не можеш да назначиш човек и да му пускаш заповед с неосигурени средства от фонд работна заплата и от осигурителните прагове.Този проблем всяка година изниква през месец март тогава когато със заповед на Кмета се назначава общинската комисия за разпределение на бюджетните средства. Всяка година през месец март този проблем е ясен.На базата на разработките, на базата на това което трябва да се плаща и издръжката и за това ние приехме на времето да бъдем второстепенни разпоредители за да могат да се намалят командировачни разходи, да могат да се намалят банковите такси да вървят за сметка на едно читалище.Осем хиляди шестстотин и тридесет лева бяха известни още през месец март, че това е недостига за всички читалища.Трябва да ви кажа, че за четири години издръжката на Тополовградското читалище за да може да покрие тези недостиги от 32 000лв. падна на 7 800лв.проекта за 2019 година.Е кажете тополовградското читалище може ли със 7 800лв.да се издържа и да развива някаква дейност?За 2019 година този проблем стои още от сега уважаеми общински съветници.Значи в читалищата работниците не влизат в никоя категория, служители или работници.Но кодекса на труда е ясен и категоричен. При пенсиониране ние сме длъжни да изплатим шестте работни заплати.За миналата година 3 834лв.са обезщетенията на Мария Тончева от с.Радовец. За хубаво или за лошо тази година имам двама и тогава вече за тях трябва да планирам два пъти по четири хиляди и сто лева.Още от сега осем хиляди и нещо на мен никой не може да ми каже от къде ще дойдат тези пари и как ще ги покрия.За съжаление пак трябва да ги покриваме от разходите на тополовградското читалище.Значи тези разходи са обсъждани, недостига говоря, е обсъждан и с Кмета на Общината и с комисията и те са известни още веднъж казвам от месец март.Когато дойде краят на годината, ясно е,че на куп тези пари трудно се намират, но ние вина нямаме за тази работа.Два възможни изхода има от това положение.Трябва да си отговорим на въпроса трябват ли ни читалища в Тополовградска община или не ни трябват.Вторият въпрос е и който моля по-добре да бъде разгледан, защото той е по-доброто решение 11000лв. е минимума който се очертава недостиг за 2019 година.Не вярвам да скочи повече, но още от сега се знае, че този недостиг пак ще го има заради двете пенсионерки които предстоят на Орешник и на Княжево.Аз не мога да намеря решение и няма от къде да ги взема тези пари след като и тази година стандарта не може да осигури минималните работни заплати и осигурителните прагове на вече на шест човека.Малко по малко от миналата година. 11 000лв.остават висящи още от сега, а камо ли докато дойде време за тези комисии и накрая пак ще бъде обещано, че ние ще ги покрием.Още веднъж казвам решенията са две или да закрием читалищата, но ако закрием стандарта който се определя на читалищата с бройката Министерството на културата ще си ги вземе обратно.Няма да останат повече пари, те са субсидирани и министерството ще си вземе парите заедно с бройките.Другия вариант е който ми се вижда на мене поне разумен на трети януари аз да изпълня решението на настоятелството на Тополовградското читалище и всички финансови документи да ги предоставим в Община Тополовград. Мисля, че това е по доброто решение поне от мен ще падне един товар който незаслужено е.Моля ви да прецените и да вземете правилното решение.Такава справка най-подробна с всичките елементи, ако ми беше поискана щях да я предоставя. Ние имаме готовност за такова нещо и ако кажете ще ви я внесем допълнително.Благодаря ви!

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Минчев.

Тр.Ламбов-Председател на читалище „Св.Св.Кирил и Методий-1894“: Само за минутка. Вярно госпожа Семерджиева информацията ви е вярна, да. С големи усилия ние изплатихме заплатите, но имам борчове за транспорт и други дейности които ако не бъде одобрен този недостиг ще се чудя догодина и ще излъжа хората или ще търся някой спонсор да го моля да ми покрие разходите.Има такива разходи и информацията не ви е точна.

Ир.Семерджиева –нач.отдел „ФСДБМДТ“: Господин Ламбов, ако наистина има такива разходи има си счетоводство и трябва да бъдат осчетоводени да се водят, че има задължения към някой. Смятам, че нямате неразплатени разходи./шум в залата/

В.Сяров – Председател на ОбС: Моля ви за тишина! Господин Минчев заповядайте.

Пл.Минчев: Значи ако ми давате думата ще започна отзад напред.Това което тук се каза е едно написано в докладната сега се оказа, че са други разходи, но за това може би моето предложение или там становище смятам, че е много правилно, защото ние не знаем за тези разходи.Тука изобщо не е поставен въпроса дали да бъдат читалищата или не. Разбира се читалищата са съществували и следва да съществуват.Но тука говорим за финанси, говорим за отчетност, говорим и то за строга отчетност и говорим за осигурени финансови средства.Така, това което каза господин Трифонов, че действително разходите са увеличени и т.н., но все пак да се има предвид, че правителството е дигало и минималната работна заплата и за следващата година се вдига.Така, че в тази насока тъй като имаме предвидена държавна субсидия аз искам да попитам и в тази част какво е направено да се иска от Министерството. Мисля, че Министерството на културата я пуска тази субсидия за да се направи не може всичко да се слага на общината.Значи аз мисля, че Община Тополовград е помагала, ще помага и ще продължи да помага на читалищата.Но ние пак казвам не следва да слагаме сега да закриваме или не тук сега малко популистко ми звучи дали да ги закриваме или не.Ние говорим за строга отчетност, говорим за разходи които следва да се разплатят и да знаем ние какви са тези разходи.И никой не е поставил въпроса дали читалищата да съществуват.Значи за мен трябва да се направят насоки пред държавата, след като увеличават тези заплати, след като имаме и социални и други плащания тя следва да ги поеме и увеличи тази субсидия.И в тази насока правя едно предложение читалищното настоятелство Тополовград изобщо да направят такива стъпки съответно към Министерството на културата да увеличат тази субсидия, тъй като това е решение на правителството и следва тази част не да се поема от бюджета на Община Тополовград, а следва да се поеме от органа ли държавата ли която е увеличила и са увеличени тези плащания. Малко ми звучи популистко дали да закриваме или няма да закриваме читалищата. Винаги съм подкрепял, винаги съм гласувал, но ето идва момента в който ние тези неща ги коментираме поставя се сега дали да закриваме или да не закриваме, но аз мисля, че никой от тук присъстващите не го мисли, но ние говорим за строга финансова рамка, говорим за отчетност, горим за искане на средства допълнителни средства общината винаги е давала и сега пак ще се гласува и ще се дадат.От тук нататък не може всяка година ние това нещо да го преповтаряме и да го обсъждаме.Така, че моето изказване е в тази насока.Мисля, че така трябва доста конструктивност, просто и ръководството да си вземе бележка и след като имаме такива разходи следва да се поискат от органа който е увеличил тази издръжка а пък ето тук пак се получава едно пишем, а накрая се оказва друго.Аз тази справка ще я разгледам.

Тр.Ламбов-Председател на читалище „Св.Св.Кирил и Методий-1894“: Още веднъж повтарям читалищни работници никой не казва в каква категория служители са.Правени са няколко опита и с докладни до Министерството на културата кой и по какъв начин ще поеме обезщетението по кодекса на труда.Стандарта за 2019 година, справката е пред господин Минчев не покриват шест читалища не могат да си покрият минималната заплата и осигурителните прагове.Искахме допълнителни бройки със съдействието на Кмета на Общината, бяха ни отказани.С три допълнителни бройки ако бяха както ги искахме и както бяха разчетите, ако ги бяха дали ние сега нямаше да се борим за нищо.Но бяха ни категорично отказани. Няма допълнителна субсидия вече шеста година не са пуснати от Министерството на културата.Просто няма от кого да искаме до такава степен е стигнало.

Д.Парнаров: Аз предлагам да гласуваме докладната на Краси. Сумата не е знай колко осем хиляди лева и да приключим.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.52,ал.1 и чл.21,ал.1,т.6 във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.22,ал.2 и ал.3 от Закона за народните читалища, предлагам Общинският съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.5 преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Преди да преминем към т.6 искам да направя процедурно предложение. На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС –Тополовград, неговите комисии и взаймодействието му с ОбА, докладната записка и материалите към нея да се разглеждат без да са разгледани и обсъдени на заседание на постоянните комисии.

Който е съгласен с така направеното процедурно предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА

 

Така преминаваме към т.6.По точка шест някой има ли нещо да добави?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.37“и“, ал.3 и ал.12, чл.37“о“, ал.1,ал.2 и ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.6 преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Контрол по изпълнение на взети решения.

 

Точка седем е отчет на Кмета.Има ли някой да добави нещо по тази точка?Ако няма с това се изчерпва т.7 и преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой нещо да добави?Ако няма с това се изчерпва дневния ред. Закривам Заседанието на Общински съвет – Тополовград.Колеги, искам да ви пожелая весели празници и нека Новата година ви донесе здраве, щастие и късмет и да бъде по-успешна.Весели празници!

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАСИЛ СЯРОВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно,                                                                              

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС

 

 

 

 

 

 

 

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Посетители

1178198
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
1102
443
6830
1151158
46892
15437
1178198

Вашето IP: 3.236.50.201
Час: 2021-07-28 15:57:30

Времето в Тополовград

opak