За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол № 43 от 26.10.2018 год.

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

№ 43

26. 10. 2018 год.

 

           Днес 26 .10 .2018 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника са се регистрирали 12.

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Васил Сяров - Председател на Общински съвет – Тополовград.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добър ден! Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги общински съветници, присъстващи в залата. В присъствената книга са регистрирани 12 общински съветника. Отсъстват петима по уважителни причини. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет-Тополовград, при което съгласно разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА откривам   заседанието на Общински съвет Тополовград.Преминаваме към обсъждане на дневния ред. .В деловодството на Общински съвет са постъпили две допълнителни докладни записки.ДЗ с вх.№1067/19.10.2018год.относно:Отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост.И втората докладна записка с вх.№1068/23.10.2018год. относно: Разрешение за продажба на МПС – общинска собственост чрез провеждане на публичен търг.Искам да направя следните предложения.Първо. ДЗ с вх.№1067/19.10.2018год.да влезе като Т.11 от дневния ред.Второ. ДЗ с вх.№1068/23.10.2018год. да влезе като Т.12 от дневния ред.И трето Т.11 „Контрол по изпълнения на взети Решения“ и т.12 „Изказвания, питания,становища и предложения на граждани“ да станат съответно т.13 и т.14 от дневния ред.Има ли други предложения? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Подлагам на гласуване предложение №1. Който е съгласен ДЗ с вх.№1067/19.10.2018год. да влезе като т.11 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“.“Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 12 съветника от които 12 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Първо да ви честитя светлия празник Димитровден. Да ви е честит празника.

В.Сяров – Председател на ОбС: Подлагам на гласуване предложение №2. Който е съгласен ДЗ с вх.№1068/23.10.2018год. да влезе като т.12 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“.“Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 12 съветника от които 12 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване предложение №3. Който е съгласен т.10 „Контрол по изпълнение на взети Решения“ и т.11 „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ да станат съответно т.13 и т.14 от дневния ред моля да гласува с вдигане на ръка „за?“ „Против?““Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 12 общински съветника от които 12 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Сега подлагам на гласуване цялостния дневен ред. Който е съгласен с така предложения цялостен дневен ред, моля да гласуват с вдигане на ръка „за” „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 12 общински съветника от които 12 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към,

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По точка едно първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Д.Парнаров: Също.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Д.Николова: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по т.1?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.198“в“,ал.4,т.2 от Закона за водите, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.1 преминаваме към

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По точка две първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Д.Парнаров: Също.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Д.Николова: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Така, по точка две искам аз да добавя нещо.Моите адмирации към организационния комитет, към хората които са дали пари за осъществяването на този паметник. Към господин Дюлгеров който беше човека който направи паметника, на Общината която помагаше по всякакъв начин за направата на паметника. Това нещо остава за поколенията, но искам да задам един въпрос към организационния комитет, но не виждам тука представител.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Може би Виолета Господинова ще ви отговори.

В.Сяров – Председател на ОбС: Да. Кара Кольо е историческа личност който наистина е нямал паметник до сега в цяла България моето лично мнение е, казвам лично е, че мястото на паметника специално на Кара Кольо е на манастира Света Троица.Историята на манастира и Кара Кольо са тясно и неразривно свързани.Но искам да знам какви са мотивите на организационния комитет паметника да е в Тополовград?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Да започна аз първо после господин Иванов.Значи аз знам вашето лично мнение от къде е продиктувано така, че не казвайте,, че е лично ваше. Причините са ясни има решение на инициативния комитет, все пак Общинския съвет ще реши. Тук не сме се събрали да изказваме лични мнения, тук сме един кворум който е от седемнадесет общински съветника и е редно те да решат, о не работим предизборно не да работим активно, а трябва да гледаме да удовлетворим това което искат хората.Това искам да кажа.

В.Господинова – гл.експерт „ХСД“: Аз до колкото съм запозната от манастира са отказали там да бъде паметника.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Мисля, че не е точно така, но.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Иванов.

Кр.Иванов: Значи много добре си спомням преди колко години хора от инициативния комитет мисля, че тогава беше Ангел Крумов каза, че манастира са отказали когато се събираха средства, дарения са отказали да поставят кутии в двора на манастира или до манастира за събиране на средства.Значи щом те отказват това нещо отказват и да се сложи паметника. Защото манастира не е само манастир, сбор, а има и прилежащи там терени и би трябвало да се пита епархията дали са съгласни или не.И друго инициативния комитет той изкара на гърба си всичките перипетии свързани със събирането на средства, свързано с доставката на материали, свързано с изработка, даже тука има представител на Общинския съвет помагаше там с изработката на паметника. До сега това не съм го чувал. Много късно се намесват сега в това. Нещата са твърде напреднали фундаменти са изградени, мисля, че и мястото е по-облагородено, по централно място, повече хора ще го забележат паметника нали само да разчитаме на един панаир Света троица и още повече, че запознат съм тука по точно Кмета ме запозна, че на манастира от Министерството на отбраната ще заплати за да се изгради един паметник на загинали във войните…

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Не само на загиналите във войните, а един мемориал да се изгради, за което благодаря на господин Сербезов и господин Кьосев те бяха при мен когато говорихме с Министерството на отбраната и те поеха ангажимента да дадат материала с който ще се отлее. Няма да бъде от камък, а ще бъде от бронз и ще заплатят всичко което е необходимо. Даже и решихме вече идейния проект е да бъде Кара Кольо на кон и отдолу да се постави плочата с имената на загиналите.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Парнаров.

Д.Парнаров: Имам няколко въпроса.Първо само две три изречения да кажа, че когато стартира този инициативен комитет си спомням, че имаше едно мероприятие горе на Неделчо където всеки който искаше си купуваше куверт от 50лв. и там се събраха едни средства.Аз искам да попитам от това гражданско сдружение „Родолюбие“колко дарения са дали за този паметник? Второ.Гледам, че тази докладна, тя не е до общинските съветници. Тя е до Кмета, до Председателя и е входирана на 19.10.Нашата постоянна комисия имаше заседание на 23.10.Каква е причината да не бъдем ние запознати и да обсъдим този въпрос на комисията?Второ. От колко човека е това гражданско сдружение „Родолюбие“? Или то е като онази подписка фалшивата в която бяха под индиго подписани хора които даже включително не са в Тополовград, а са в Англия и Германия.Виждам на един на Бочков и това ли е писано от съпругата му както онази подписка?И трето когато има такъв дебат това не се прави постфактум, това се прави предварително. А това, че ми цитирате тука, така по диагонал го прочетох историческия роман на света троица страница 65, нали знаете, че винаги има художествена измислица в романите пък били те и исторически.Завърших.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Кьсев.

Т.Кьосев: Аз до колкото съм запознат тя идеята е да са Кара Кольо, Индже воевода и… кой беше другия, а отделно да се направи и на света троица.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Вие бяхте при мен и чухте разговора с Министъра.На света троица също ще има.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Минчев.

Пл.Минчев: Аз няма да изразявам лично мнение, ще изразя професионално мнение защото явно не четем добре докладните. Значи вижте какво решение трябва да вземе Общинския съвет тоест да реши да се разположи на една публична общинска собственост този монумент.А вижте какво иска самата молба. Аз също я прочетох така по диагонал иска да се посочи в района на манастира.Значи Общинския съвет няма правомощия законови да взема такова решение което да разполага на чужда собственост. Значи манастира си е съвсем регламентирана собствеността. Изобщо статута е съвсем друг така, че ние трябва да решим да дадем това съгласие да бъде разположен там пък в крайна сметка инициативния комитет там хората които са ще решат дали ще вземат под внимание тази молба или няма да я вземат.От нас се иска ние да дадем или да не дадем нашето съгласие чисто законово.Значи ние ако дадем едно съгласие да го разположим на манастира казвам ви, че решението ще е незаконосъобразна защото ние не можем да се разпореждаме в чужда собственост.Така, че мисля, че дебата просто е излишен и нали съответно „Родолюбие“ този инициативен комитет би следвало да си комуникират със самия инициативен комитет и вече те да преценят да си изложат там аргументите.Ние в момента сме сезирани от Кмета на общината с тази докладна записка с която ние можем да вземем или да не вземем решение. От там нататък другите всички са въпрос на дебати и т.н.Но ние не можем да казваме в манастира да разполагаме такъв монумент. Нямаме тези правомощия.И тук актуалния въпрос също ми е интересно този инициативен комитет какви средства е дал, също ми е интересно на мен да разбера.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Попов.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Според мен не е нужно да дебатираме кой какви средства е дал.Господин Попов много добре знае първото решение когато бяхме тримата с господин Дюлгеров.

Хр.Попов-Председател на гражданско сдружение „Родолюбие“: Много уважаеми избранници ние се радваме, че живеем в община Тополовград, защото тя е нашия дом, тя е нашата къща в която живеем, но всички ние граждани и общински съветници сме членове на тази община, на този дом.Всеки от нас с каквото може трябва да даде от себе си, защото изграден този дом стабилно осигурява радист, щастие, спокойствие на живеещите в него.Аз специално и мнението което имат устремци за Тополовград ние силно уважаваме и обичаме този град.Ние искаме да живеем спокойно и достойно тук.Няма да забравя хубавите думи казани по време на в малкия салон на…. когато се даваше клетвата от общинските съветници и от господин Божинов. Ние ще бъдем пазители, ще бъдем строители на община Тополовград.Ние ще направим всичко възможно да запазим интересите на живеещите в тази община.И няма да забравя думите, че ще пазим и истината която дава добри резултати и която винаги побеждава.В този случаи искам да насоча тази истина и в това в делото на Кара Кольо в Сакар планина.Тези данни които имам уважаеми господа за да остане Кара Кольо е в тази история.И много съжалявам, че господин Парнаров, директор на училище който трябва да възпитава учениците във възпитание и родолюбие…..

Д.Парнаров: Аз много възразявам! Вие оценка на моята дейност дали аз възпитавам децата не може да ми давате.И не ме убеждавайте в противното!Ние всички милеем за тази община и не изкривяваме историческата истина уважаеми господин Попов,ако паметника бъде в община Тополовград.Десет минути почивка от група.

В.Сяров – Председател на ОбС: Десет минути почивка.

 

10 минути почивка.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Възобновявам заседанието на Общински съвет – Тополовград.Кворума е 12 общински съветника.Господин Попов ще ви помоля малко по-накратко, ако има нещо да кажете.

Хр.Попов-Председател на гражданско сдружение „Родолюбие“: Уважаеми дами и господа, от изказването до тук което чух напълно съм съгласен с мнението на господин Минчев. Тази процедура във връзка с представяне на документ от митрополията ще я имате, ще го имате. Така, че няма пречки които да оспорват поставянето на скулптурата в района на манастира.Няма пречки господа, но бъдете както се казва с желание, всеобщо, а вие го имате и да защитим истината.Истината е в тази малка историйка.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Попов, моля ви се! Благодаря Ви.

Кр.Иванов: Това го разбрахме вече. Едно и също стана половин час.

Хр.Попов-Председател на гражданско сдружение „Родолюбие“: Ние говорим за настоящата скулптура.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Попов благодаря ви.Ще го подложа на гласуване.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Късно е господин Председател. Вие противопоставихте жителите та с.Устрем , Срем, Мрамор с жителите на Тополовград.Вие противопоставихте хората един срещу друг.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Божинов, никой не съм противопоставял. Аз си изказах своето лично мнение.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Кое е вашето лично мнение? Много знаехте къде е манастира Света троица.

Пл.Минчев: Може ли да взема отношение?Значи тука не говорим за лични отношения. Аз считам, че Председателя на Общинския съвет сбърка и то много така, как да кажа сериозно сбърка. Няма лошо ние да разгледаме тази молба, но ние не сме компетентни, пак казвам.И това пак води до компетенцията и на Председателя на Общинския съвет и както каза Кмета тука стана някакво противопоставяне.Ние не можем да кажем в митрополията какво ще даде и какво няма да даде.Ние там не можем да се месим и нямаме тези правомощия и ако тръгнем да се месим става много страшно.Ние имаме тука един материал който следва да го разгледаме и това е обществен дебат който трябва да се води, а не следва да се води тука. Ние сме избрани от хората, но в случая ние имаме определени правомощия по ЗМСМА.И дайте както казва тука колегата общински съветник да се съсредоточим върху тях. А какви документи последващи и как няма да има от други институции включително и от митрополията това беше съвсем последващи действия.И считам, че тука с прякото участие и съгласие на Председателя на Общинския съвет се стигна както казва Кмета до едно противопоставяне което беше съвсем излишно.Ние имаме един материал по който трябва да се произнесем или да не се произнесем, да дадем вота си.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Минчев, всеки има право да се изкаже по тази докладна.

Пл.Минчев: Разбира се, но вие какво ще подложите на гласуване.Да дадем съгласие да бъде разположено на територията на манастира.Ами то това е най-голямата глупост.Аз сега единадесет години…..

В.Сяров – Председател на ОбС: Кой ви е казал, че ще подложа такова нещо на гласуване?

Пл.Минчев: Ами вие казвате ще подложите.Защо тогава дадохте този молба и ние половин час….

В.Сяров – Председател на ОбС: Защото господин Попов в момента дойде на сесията……

Пл.Минчев: Добре дадохте я и от там нататък какво стана.

В.Сяров – Председател на ОбС: Какво стана?Всеки има право да се изкаже.

Пл.Минчев: Той Кмета на общината го каза. Направихте противопоставяне.

В.Сяров – Председател на ОбС: Никой не съм противопоставял.Всеки има право да се изкаже.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Естествено, че господин Попов ще дойде защото той е родолюбец и държи за историята на …..

Пл.Минчев: Това, че е дошъл е много добре и го изслушахме

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Искам само да сведа до знанието на господин Попов и бате Мишо господин Сербезов и господин Кьосев бяха при мене когато разговаряхме. Също така разговаряхме и с Иво Антонов който отговаря за паметниците. Трябва да направим идеен проект с решение на Общински съвет, скица с проект и след това да я изпратим в областната комисия за становище.От там тя ще отиде в Министерството. Финансирането е договорено, материалите са договорени. Не виждам какъв е проблема и защо Председателя на Общински съвет трябва да противопоставя хората.

В.Сяров – Председател на ОбС: Още един път казвам никой не съм противопоставял всеки има право да изказва мнение. Има ли някой да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Вместо да се води един нормален разговор създадохте напрежение.

В.Сяров – Председател на ОбС:    На основание чл.21,ал.1,т.19, във връзка с т.8 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?”

Пл.Минчев: Процедурно. Имаме Т.8 и гласуването е поименно.Гласуването е поименно, т.19, във връзка с т.8.Вижте си материалите

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: То трябва да познаваш Законите на тази държава.

Пл.Минчев: Ще вземем едно незаконосъобразно решение където Закона, ЗМСМА изрично е казал Т.8 поименно гласуване.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Благодаря ви господин Минчев.

Пл.Минчев: Няма нужда да ми благодарите, но прочетете си….. Господин Председател четвърта година вече, мандата ще свърши вие не се научихте този Закон.Той трябва да ви е като настолна книга.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 10“за”,

0”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

С оглед изчерпване на т.2 преминаваме към

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Само в началото искам да попитам дали господин Попов и бате Мишо знаят какво е „въздържал се“?Нали мислят за вас тези които се въздържат?Какво означава искам да отговори Председателя на Общински съвет и господин Колев какво означава „въздържал се“.Искам да ми отговорят! Да или не.

Пл.Минчев: „Въздържал се“ е отрицателен вот.“Въздържал се“ и „против“ са отрицателен вот.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Не можете да вземете отношение пък…. Искам да го разберат господин Попов и …. Вие заблуждавате господин Попов

В.Сяров – Председател на ОбС:    Преминаваме към точка три от дневния ред.По точка три първа комисия за становище.

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Д.Парнаров: Също.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по точка три?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.69,ал.1 и ал.3 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.3 преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  По точка четири втора комисия за становище?

Д.Парнаров: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по т.4?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.14,ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.16,ал.1 от НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград, чл.56 от ЗУТ и чл.8,ал.2 от Наредбата за реда за разполагане на преместваеми и други леки обекти за търговска и обслужваща дейност на територията на Община Тополовград и тарифа на базисните /начални/цени за отдаване под наем на общински имоти – Приложение 1 НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.4 от дневния ред и преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:    По точка пет първа комисия за становище.

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Д.Николова: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по т.5?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 и чл.8, ал.9 от ЗОС, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО    СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.5 преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По Т.6 има постъпило едно уточнение, една корекция в основанието. Допусната е техническа грешка.Уточнението е с вх.№1076/25.10.2018година.По Т.6 първа комисия за становище.

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Д.Парнаров: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Д.Николова: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по т.6?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.3,ал.2 и чл.6,ал.1 и чл.8,ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.3,ал.2 и ал.6 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Тополовград предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Пл.Минчев: Процедурно господин Председател. Пак не сте си прочели нещата. Чл.6,ал.1 означава преминаване от публична в частна общинска собственост, от Закона за общинската собственост.Чл.6,ал.3 казва с какво мнозинство трябва да се вземе и следва да бъдат 12 общински съветника, а вие го приехте с 11. Считам, че това пак е основание да ни бъде отменено решението поради което правя едно процедурно предложение да се прегласува, да се покани 12 съветник да даде своя вот и тогава да обявите резултата.За това правя процедурно предложение за прегласуване на решението по точка шест.Прочетете си материалите пак и бъдете подготвен, защото по т.2 дебатирахме половин час и ако не беше поименно ще ше да ни бъде отменено решението….

В.Сяров – Председател на ОбС: Подлагам на гласуване предложението на господин Минчев да бъде прегласувано предложението.

Пл.Минчев: Значи щом се гласува не се подлага на гласуване. Пак бъркате. Вие сте длъжен по Правилник да го прегласувате, но нека да бъде поканен. Не може да го подлагате процедурата ние да го прегласуваме.То си е посочено в Правилника….

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Господин Минчев, може ли да попитам, вие ли сте Председател на Общинския съвет?

Пл.Минчев: Аз съм бил два мандата.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Защото виждам, че постоянно давате напътствия на Председателя.

Пл.Минчев: Господин Божинов, значи по Т.2 дебатирахме половин час и ако бяхме го вземали не поименно гласуването щяха да ни го отменят решението.Какъв беше смисъла тогава да водим тези дебати.Сега пак можем да допуснем, ако го видят областната администрация, гласуването трябва да бъде с 12 съветника.Това е работа на Председателя да ги следи тези работи.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: За това ви зададох въпрос нали.

Пл.Минчев: Аз не задавам въпроси.

В.Сяров – Председател на ОбС: Подлагам на прегласуване предложението.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.3,ал.2 и чл.6,ал.1 и чл.8,ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.3,ал.2 и ал.6 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Тополовград предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.6 преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:    По точка седем първа комисия за становище.

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Д.Парнаров: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Д.Николова: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по т.7?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Аз искам да добавя. В решението накрая в десета точка от наименованията на услугите, да намалим „над 10 годишна възраст“ да конкретизираме „над 10 до 15 – 2.00лв.“ и „над 15 „ тогава да бъде 3.00лв.Малко социална дейност.

В.Сяров – Председател на ОбС: Имаме едно предложение от вносителя за промяна в проекта за решение. В т.10 – за ползване на басейн до 10 годишна възраст – 1.00лв.От 10 до 15 годишна възраст – 2.00лв. и над 15 години – 3.00лв. Някакви други предложения има ли?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.6,ал.2 от ЗМДТ, предлагам на Общински съвет – Тополовград да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.7 преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

В.Сяров – Председател на ОбС:    По точка осем първа комисия за становище.

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Трета?

Кр.Иванов: По принцип подкрепяме докладната защото това е постфактум. Изкопаха за стълбовете и ги подмениха, остатъците от пръст, камъни си останаха там.Все са възрастни хора там нямат възможност да си ги изчистят. Имам една молба към общинска администрация, ние това ще го гласуваме защото…. Да помолят там ръководството в Тополовград да си приключат там дейностите, да си разчистят около стълбовете защото ние трябва да го направим тогава общината защото е общинска собственост.Пръст, камъни са останали от циментирането там и други дървени отпадъци и т.н.Това ми е предложението към общинска администрация.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Разбрах ще го свършим.

В.Сяров – Председател на ОбС: Да, господин Минчев.

Пл.Минчев: Аз искам да допълня господин Иванов. Значи те по принцип EVN са задължени и имаме приета Наредба която регламентира след като извършва дали EVN дали дружество което извършва такива дейности то е длъжно да възстанови в първоначален вид самата настилка или там където съответно е извършвало тези ремонтни дейности.Значи те са задължени по Наредбата да извършват тази дейност.Ако не я извършат съответно общината може да я санкционира.Също предложение в подкрепа на господин Иванов.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Запишете го това.Да се даде срок на фирмата която е сменяла стълбове да си почисти терена и да си възстанови всичко което е разрушила. Дайте им срок и след изтичането на този срок, ако не го е изпълнил да се пусне възможно най-големия акт който имаме право да наложим.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой друг да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.34,ал.6 от ЗОС, чл.192,ал.3 и чл.193,ал.4 от ЗУТ, чл.67,ал.2 от ЗЕ и чл.44,ал.1 и чл.48 от НРПУРОбИ, предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.8,преминаваме към,

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

В.Сяров – Председател на ОбС:    По точка девет първа комисия за становище.

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Д.Парнаров: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по т.9?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.9,преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:    По точка десет първа комисия за становище.

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Д.Парнаров: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по т.10?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.10,преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

В.Сяров – Председател на ОбС:    По точка единадесет първа комисия за становище.

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Д.Парнаров: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Д.Николова: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по т.11?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.2,ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.16,ал.1 от НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград, чл.8,ал.1 от Наредба за реда и условията за разполагане на преместваеми и други леки обекти за търговия и обслужващи дейности и Тарифа за базисните /начални/ наемни цени за отдаване под наем на общински имоти – Приложение I към НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.11,преминаваме към,

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

В.Сяров – Председател на ОбС:  По точка дванадесет втора комисия за становище.

Д.Парнаров: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Д.Николова: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по т.12?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: По Т.12 не виждам господин Димитров да е тука. Бях разпоредил не само „АУДИ“-то, а бях разпоредил също така и „ПАСАТА“и което ни е излишно което ни носи и води до много разходи като ремонт, масла, горива всичко да се вкара в този списък. Не знам каква е причината.

Ант.Димитрова-Секретар на Община Тополовград: Пазарната оценка не е готова. На следващата сесия ще бъде вкарана.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Добре, дано да е така.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Иванов.

Кр.Иванов: Понеже съм в тази комисия и ми прави впечатление, ние притежаваме транспортни средства мазове, цистерни които са от „татювата сватба“, ние имаме и само цистерни, имаме и оръдия, имаме и гаубици имаме и…….там разни ремаркета значи това което не трябва да се маха. Аз не знам сега кой ще ги купи тези, аз мисля, че трябва да минат през търг тези работи…. Аз предлагам да се бракуват тези неща.Да се разпродадат като желязо ли на части. Няма какво да ги трупаме вземахме на Карат долу половината земя да трупаме едни железа.Да бракуваме нещата мисля, че няма нужда от пазарна оценка?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Не, не няма нужда от пазарна оценка.

Пл.Минчев: В Наредбата за разпореждане с общинско имущество е посочено какъв е реда.

Кр.Иванов: Сега дето ги виждам тези неща. /шум в залата не се чува/ Всеки който му трябва нещо си взима и бяга.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Съгласен съм с вас.

Кр.Иванов: Да се остави само тази водоноска, това което ни трябва и другите работи дай да се отърваваме.

Пл.Минчев: Те ще се отпишат като дълготрайни активи….

Кр.Иванов: Относно за ФОЛСКСВАГЕНА турбината му е издала багажа. Една турбина струва зависимо от модела на двигателя от 800 до 1300лв.Аз не знам този ПАСАТ дали ще можем да го продадем.

Пл.Минчев: Той е на много километри и години, така, че…

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Той е над 500 000км, при нас, а преди това….

Пл.Минчев: Тоест 2007 година, не от 2006 година.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по т.12?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.34,ал.4,чл.35,ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.46,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Тополовград, предлагам на Общински съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.12 преминаваме към,

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Контрол по изпълнение на взети решения.

 

По т.13 няма да се докладва днес. Преминаваме към,

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някакви питания, изказвания?Да, господин Иванов.

Кр.Иванов: Значи тука преди два, три месеца господин Златев постави тука един наболял проблем свързан със бърза помощ и ние се обединихме около това да изпратим едно писмо до Министерството на здравеопазването, копие до Народното събрание, копие до сградата на областната управа на бърза помощ. Искам да питам администрацията изпратихте ли такова писмо, ако сте изпратили има ли някакъв отговор от някъде си?Няма значение от Министерство на здравеопазването или от областната управа на бърза помощ.

Ант.Димитрова-Секретар на Община Тополовград: Изпратено е писмо до директора на бърза помощ в гр.Хасково. С господин Янчев говорихме и така предложи първо да изпратим до нея да получим нейния отговор и тогава вече да изпратим до Министерството на здравеопазването.До този момент, минаха може би два месеца отговор от Хасково още няма никакъв.

Кр.Иванов: Значи умолявам общинска администрация тука да се вслушват в Общинския съвет, защото имам чувството, че говорим нещо тука и е глас в пустиня.Ние говорихме копие до Министерството на здравеопазването, копие до народното събрание и копие до……. Слушайте какво ви говоря!Копие!Аз знам какво ще ми отговори тази госпожа еди коя си.Аз знам какво ще отговори.“Ами нямаме право, после министерството…/шум в залата не се чува/. Сега ще пратите още едно писмо!

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Господин Минчев само един момент.В тази връзка господин Иванов, аз съм поставил въпроса в парламента в комисията по здравеопазване, разговаряно е. Няма да ни позволят втори екип, така, че

Кр.Иванов: Аз искам черно на бяло.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Така, че мотивите бяха изрично упоменати, че населението е застаряващо…

Кр.Иванов: С една дума да умираме. /шум в залата/ Аз онзи ден си изпатих с това нещо. Хем не могат да ми осигурят нито линейка, нито персонал, а ме карат да подписвам, че няма да го карам другаде.И подписах и тръгнах с колата да го карам на риск.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Господин Златев беше при мен. Обадихме се, поставихме въпроса…

Кр.Иванов: Значи трябва да се направи едно писмо, черно на бяло, да го връчим. Не може, защо не може не отговаряте на това, на това, на това.Тука слушам на брой жители. Не е само на брой жители там има съвкупност от отдалеченост, не знам си какво.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Минчев.

Пл.Минчев: Така. Аз искам да попитам, те са по скоро две питания. Значи от шест месеца питам нито ми се отговаря, предната сесия беше докаран Управителя на „Златно зърно“ и беше казал, че ще представи писмени там справки за положението на дружеството нищо така не ми е предоставено и се чудя вече дали има смисъл да питам какво е предприето във връзка със „Златно зърно“защото задълженията се калкулират и с това считам, че се усложнява бюджета на общината. Защото общината като съдружник си поема част от задълженията. Виждам, че пак нищо не е направено. За мен е проявено бездействие, поне нямам никакво уведомяване от Председателя на Общинския съвет. Това ми е едното. Значи ще продължа да питам на всяка сесия до отговора. Какви действия са предприети във връзка със „Златно зърно“. Другия ми въпрос е във връзка тука с пак мое питане и пак няколко месеца когато бях изискал справка за посещенията в тези постоянни комисии. Не еднократно вече може би и се повтарям няколко пъти, но пак от няколко месеца питам, а какво ще се направи със системното непосещение.Тоест има общински съветник който системно не е посещавал, имам справка и продължава. Справката ми е от февруари или март месец…

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Кой е този?

Пл.Минчев: Не, няма да споменавам имена, Председателя го знае. Тъй като го няма тука и не е коректно да цитирам име след като го няма.Нали така? Защото той трябва да се защити и т.н.Какво е предприето в тази част и не еднократно съм повтарял, че постоянните комисии са неотменима част, неразделно от заседанието на Общински съвет.И какво е предприето пак от страна на Председателя на Общинския съвет?Защото пак казвам Председателя на Общинския съвет има определени писани задължения, функции които следва да ги изпълнява.Какво е предприето в тази насока? И накрая ще си позволя едно предложение към Председателя на Общинския съвет. Повече подготовка и повече отговорност към заседанието на Общински съвет. Прочитания на Закона за местното самоуправление и местната администрация, Правилника защото считам, че следва да запазим институцията Председател на Общински съвет, мисля, че така е на едно добро ниво и следва да продължим тази традиция. Това е! Приключих!

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Госпожо Семерджиева, в този ред на мисли така сме тръгнали към предложения, предлагам в изработването на бюджет 2019 да се, към дейност общинска администрация § 10-20 същите средства които предлагам да се прехвърлят към дейност култура за издаване на книга „Избрани клевети и клюки и доноси“. От 80-та година насам. И без това даваме пари на поети и писатели, нека да изработим и една такава книга, да ги опишем.Да се включат и прякори Калинова, Каракала, Финанса, Сенека, Похвалата и темподобни.Да ги опишем всички вътре в тази книга за да знае община Тополовград с какво се занимават тези хора и как спират и слагат прът в развитието на Община Тополовград.Благодаря!

В.Сяров – Председател на ОбС: Госпожо Семерджиева.

Ир.Семерджиева –нач.отдел „ФСДБМДТ“: Може ли да продължа в този ред на мили.То ще трябва да има и подзаглавие „Как се каляваше стоманата“. Тези хора които са тука почти всеки ден са подложени на натиск, моля ви включете ни и нас в тази книга.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Ще ви включим разбира се, защото вие сте потърпевши от всичко това.

Т.Кьосев: Аз искам да попитам. Става въпрос за хижата…. Нали е общинска. Има ли някаква опция да се дадат някакви пари да се възстанови тази хижа като приемаме нов бюджет, програми и т.н.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: За съжаление там костват много средства, но ние въпреки всичко в момента работим един проект, извинявам се, че в момента господин Кълвачев го няма, директора на историческия музей. Работим по един проект за Татар маша за княжевския борец, като хижата вкарана в този проект да бъде възстановена със пътя с еко пътеките с абсолютно всичко.

Т.Кьосев: Защото има питане. Хората искат да идват тука на лагери….

В.Сяров – Председател на ОбС: Някакви други въпроси?Ако няма закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАСИЛ СЯРОВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

 

Вярно,                                                                              

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Посетители

1263710
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
179
250
970
1260686
7521
23121
1263710

Вашето IP: 40.77.167.14
Час: 2021-10-20 19:12:33

Времето в Тополовград

opak