За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол № 42 от 27.09.2018 год.

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

№ 42

27. 09. 2018 год.

 

           Днес 27 .09 .2018 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника са се регистрирали 11.

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Васил Сяров - Председател на Общински съвет – Тополовград.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добър ден! Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги общински съветници, присъстващи в залата. В присъствената книга са регистрирани 11 общински съветника. Отсъстват шест по уважителни причини. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет-Тополовград, при което съгласно разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА откривам   заседанието на Общински съвет Тополовград.Преминаваме към обсъждане на дневния ред.В деловодството на Общински съвет са постъпили три допълнителни докладни записки.ДЗ с вх.№1042/25.09.2018год.относно:Даване на съгласие за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от Мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите“.В момента влиза общинският съветник Райчо Райчев. Кворума е 12 общински съветника.Второ. ДЗ с вх.№1045/26.09.2018год. относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ. И третата докладна. ДЗ с вх.№1046/26.09.2018год. относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ.Искам да направя следните предложения.Първо ДЗ с вх.№1042/25.09.2018год.да стане т.10 от дневния ред.Второ. ДЗ с вх.№1045/26.09.2018год.да стане т.11 от дневния ред.Трето ДЗ с вх.№1046/26.09.2018год.да стане т.12 от дневния ред.Четвърто. т.10 „Контрол по изпълнения на взети Решения“ и т.11 „Изказвания, питания,становища и предложения на граждани“ да станат съответно т.13 и т.14 от дневния ред.Има ли други предложения? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Подлагам на гласуване предложение №1. Който е съгласен ДЗ с вх.№1042/25.09.2018год. да влезе като т.10 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“.“Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 12 съветника от които 12 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване предложение №2. Който е съгласен ДЗ с вх.№1045/26.09.2018год. да влезе като т.11 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“.“Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 12 съветника от които 12 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване предложение №3. Който е съгласен ДЗ с вх.№1046/26.09.2018год. да влезе като т.12 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“.“Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 12 съветника от които 12 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. .Подлагам на гласуване предложение №4. Който е съгласен т.10 „Контрол по изпълнение на взети Решения“ и т.11 „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ да станат съответно т.13 и т.14 от дневния ред моля да гласува с вдигане на ръка „за?“ „Против?““Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 12 общински съветника от които 12 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Сега подлагам на гласуване цялостния дневен ред. Който е съгласен с така предложения цялостен дневен ред, моля да гласуват с вдигане на ръка „за” „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 12 общински съветника от които 12 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към,

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: За Протокола влиза общинският съветник Петко Костов. Кворума става 13 общински съветника.По първа точка трета комисия за становище.

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по т.1?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.8,ал.9,чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ предлагам на Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.1 преминаваме към

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: По т.2 искам само да направя едно уточнение и предложение по докладната записка с вх.№1031/18.09.2018год.А именно в текстовата част в докладната е допусната техническа грешка. На стр.20 в изречението – Съгласно изискванията на Закона за водите, е записано община Бургас, да се чете община Тополовград.Също така в решението, в самия проект за решение от списъка да отпадне язовир №80 който е изграден в поземлен имот с идентификатор 53802.13.135 по КККР,/Номер по предходен план 000053/землище с.Орешник, местност „Ясена“,с начин на трайно ползване /НТП/ „за друг вид водно течение, водна площ,съоръжение /язовир“ и площ 128948кв.м.,за който е съставен Акт №83-5/9.6.1999г. за публична общинска собственост.Да отпадне от списъка.

В.Сяров – Председател на ОбС: По втора точка втора комисия за становище?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: Трета от втора до шеста подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Х.Мочев:Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по т.2? Имаше предложение от вносителя, точка 80 да отпадне в проекта за решение. Ако няма други допълнения прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Не точка 80,а язовир №80.

В.Сяров – Председател на ОбС: Да, язовир №80.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и §33 от Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите /обн.,ДВ,бр.55 от 03.07.2018год./, Общински съвет да вземе следното решение

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Колеги пет минути почивка.

 

5 минути почивка.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Подновявам заседанието.Кворума е 11 общински съветника.Преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.3 четвърта комисия за становище.

Х.Мочев: Допуска.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.14,ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.1,ал.2 и ал.3 и чл.11,ал.1 от Наредбата за реда и условията за разполагане на преместваеми и други леки обекти за търговски и обслужващи дейности на територията на Община Тополовград и Тарифа на базисните /начални/ наемни цени за отдаване под наем на общински имоти – Приложение 1 към НРПУРОбИ, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

С оглед изчерпване на т.3 преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.4 четвърта комисия за становище.

Х.Мочев: Допуска.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129,ал.1 и чл.150,ал.6 от ЗУТ, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

С това се изчерпва т.4 от дневния ред и преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.5 четвърта комисия за становище.

Х.Мочев: Допуска.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129,ал.1 и чл.150,ал.6 от ЗУТ, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.5 преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.6 четвърта комисия за становище.

Х.Мочев: Допуска.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129,ал.1 и чл.150,ал.6 от ЗУТ, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

С това се изчерпва т.6 преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Преминаваме към т.7. Т.7   четвърта комисия ?

Х.Мочев: Допуска.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме процедура на гласуване. Г-н Минчев извинете.

Пл.Минчев: Така. Значи,тази докладна записка както и следващите три по скоро следващите две бяха оспорени от Областният Управител. Така виждам, че към докладната записка са приложени тези доказателства,които ще видим в последствие дали ще са достатъчни да мине решението тоест да не се оспорва. Мотивите които аз в предходното заседание посочих това беше мотивите на Областният Управител за връщането това,че бяха имотите по чл.19.Другият мотив беше, че докладната не е мотивирана.А значи решенията,които са предложени за гласуване са абсолютно идентични със старото решение.Пак не виждам мотиви, пак се притеснявам като юрист,че евентуално би могло да бъде за оспорване от страна на Областния ако прецени.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Извинявам се не чух за какво говорим.

Пл.Минчев: Така. Другия момент, който е това говорим по юридическата част която е на докладната.Не се ли чува? Другия момент е с който ми прави впечатление това е със сравнение със старата докладна.Цените които са посочени,защо цените са променени в тази докладна записка тоест те са надолу цените.Това ми е въпроса.Тоест цените са променени в сравнение с това което го вземаме юли месец сега са променени.Какво налага тяхната промяна?

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Не мога да ви отговоря в момента,ще ви отговоря писмено,но за мене докладната е направена добре,грамотно е направена мисля,че няма да имаме проблем,и да има проблем аз поемам ангажимента да поема вината.

Пл.Минчев: Аз не съм коментирал по правни основания.Аз коментирах, че един от мотивите….

Б.Божинов-кмет на общ.Тополовград: Не съм запознат,нали ви казвам, че не съм запознат.

Пл.Минчев: Един от мотивите беше на Областният Управител,защото това решение ни беше оспорено и пред съда също от Областният Управител.И мотивите беше освен, че са земи по чл19 ,мотива беше другия, че не е мотивиран,няма мотиви. Проектите за решение са абсолютно идентични с изключение на цените които са посочени.Така, че това ми беше въпроса,но след като няма готовност,аз моя вот ще го изразя с гласуването.

А.Христова-мл.експерт „ССиТ“: Извинявам се може ли?

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Да разбира се.Значи госпожа Бакалова я няма и за това не мога да отговоря,не съм запознат с докладните.

А.Христова-мл.експерт „ССиТ“: Става въпрос за…

В.Сяров – Председател на ОбС: Т.7 защо са намалени цените?И защо няма мотиви?

А.Христова-мл.експерт „ССиТ“: Миналата година със решение №241 от 30 март е взето решение,с което цените са променени.Също така е заложен минимален и максимален размер.От лицата е постъпило искане да бъдат намалени цените,тъй като площта на имотите е много малка, на конкретни имоти е много малка и са трудно обработваеми. Като за начало ще костват доста средства.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Искаш да кажеш докато влезнат в приличен вид?

А.Христова-мл.експерт „ССиТ“: Да.

Пл.Минчев: Решението което сме го взели юли месец,значи за седма категория е посочено 46лв.Сега за седма категория е посочено 28лв.

А.Христова-мл.експерт „ССиТ“: Да.

Пл.Минчев: Имаме цена по долу.

А.Христова-мл.експерт „ССиТ“: Значи малко над минималната.

Пл.Минчев: Като аз не виждам по самата докладна нещо което да е обосновано,мотивирано във връзка с тази промяна на цената.Мен това ме интересува,защо се променя като пак казах абсолютно аз нямам забележки към докладната единствено,че изтъкнах мотива на Областния Управител,който ме притеснява. Казах личен довод би било липсата на така наречени мотиви,значи не е мотивирано решение ,това беше едно от основанията на Областния.Другия ми въпрос пак не получавам отговор.Защо тогава е било на 46, а сега го сваляме на 28,като не виждам по докладната незнам освен при мене да не е приложено.

А.Христова-мл.експерт „ССиТ“: Предходните решения са отменени.

Пл.Минчев: Добре то е факт.То иначе ако не беше отменено решението тоест ние сме си го отменили.Решението беше оспорено после Общински съвет си го отмени.Така, имаме докладна която е идентична само цените са различни.Аз искам да разбера защо цената слиза надолу?

В.Сяров – Председател на ОбС: Има искане от..

Пл.Минчев: Къде е това искане?Нека да го видим.

В.Сяров – Председател на ОбС: Нали беше предоставено на комисиите г-н Минчев? На всички комисии го бях предоставил това искане от Асен Златев,фирма“ КУНЦ „на всички комисии.

Пл.Минчев: Само момент тука пише Димитър Лазаров Бачев,каква е връзката с фирма „КУНЦ“ и Димитър Лазаров Бачев?

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Може би той е представител там,нямам представа, но мисля, че той е представител на фирмата.

Пл.Минчев: Такова обяснение към материалите няма приложено.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Той е представител там, да.

Пл.Минчев: Значи аз го имам приложението там пише фирма „КУНЦ“. Мисля, че съм грамотен и мога да чета.

Кр.Иванов: Точно управител.Управител еди кой си.

Пл.Минчев: Ми да ето го,управител на „КУНЦ ОД“ град Пловдив имам го.

Кр.Иванов: Не е Димитър Бачев

Пл.Минчев: Еми не е Димитър Бачев

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Той може да има пълномощно.

Кр.Иванов: Значи разбирам г-н Минчев.Решението което сме приели миналата година е от-до,това с едната докладна няма нищо общо с другата докладна,ние имаме право да променим тази цена.

Пл.Минчев: Добре ние сме го определили веднъж и сме го гласували.

Кр.Иванов: Ако нещо си против тази цена,можеш да предложиш друга цена и да се гласува.

Пл.Минчев: Не, аз попитах какви са мотивите и основанията за да се сваля на долу цената.Имало някакво искане,аз такова искане не съм видял.

Кр.Иванов: Явно хората са преценили там не могат на тази цена.

Пл.Минчев: Добре де юли месец като сме го вземали пак са били маломерни имотите. Ама не юли месец ако не беше оспорено от Областния щеше да влезе във сила.Щеше да останат тези цени.Тогава пак са били маломерни,аз не виждам сега да са намалили имотите.

Кр.Иванов: Добре, ако имаш някакво предложение кажи го.

Пл.Минчев: Не нямам предложение аз попитах ,защо цената слиза на долу.

Кр.Иванов: Цената да гласуваме и толкова сега.Няма какво да умуваме,не е законо нарушение от-до,нали така.

Пл.Минчев: Аз не съм казал,че е извън определеното с размерите които ние сме взели на сесия.

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако имате някакви други…

Пл.Минчев: Аз не съм коментирал питах защо от юли месец до сега се намаля тази цена .

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако имате някакви други предложения за цените моля кажете ги,ако не гласуваме предложението на вносителя и кой как ще гласува незнам.

Пл.Минчев: Не аз имах питане не съм имал предложения,на база на отговора на питането ми щях да направя предложение,но нямам отговор няма да правя предложение.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1 т.8 от ЗМСМА,чл. 1 и ал. 2 и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, чл. 9 ал. 3 от Закона за аренда в земеделието,чл. 24а, ал. 6, т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 36, ал.2, т.2 и ал.3, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Тополовград и Решение № 241 по т. 2 от Протокол №21/30.03.2017г. на ОбС Тополовград.,предлагам на ОбС да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно.Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №7 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

     /Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №7 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

       /Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 12“за“, 1“против“ и 0“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №7 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

       /Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 12“за“, 0“против“ и 1“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

В.Сяров – Председател на ОбС: С това се изчерпва т.7.

Пл.Минчев: Право на отрицателен вот.Така гласувах против т.2,защото считам, че тази цена веднъж ние сме я определили и сме я приели 46лв.,а след това я сваляме без никакви мотиви без никакви основания и без никакво обяснение.Това което аз исках на отговора ми.За това гласувах против,гласувах за,защото считам, че тези земи трябва да бъдат отдадени ,но след като ние приемаме дадено решение,когато сме го приели макар, че то е отменено има един термин той съществува вече в правния мир,още повече, че той даже е стигнал и до съда там има едни цени които са определени от 46 лв., а ние слизаме на 28 без да има някакво конкретно обяснение и конкретен мотив.И второто ми е това,че докладната съответно не е мотивирана съгласно основанията,които бяха посочени от Областния във връзка тъй като там се оспорваше точно т.2, начина на отдаване на разпореждане на тези земи земеделски земи които са по чл.19.

В.Сяров – Председател на ОбС: С това се изчерпва т.7.

Преминаваме към,

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

В.Сяров – Председател на ОбС: Т.8 четвърта комисия?

Х.Мочев: Подкрепя

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо?Г-н Минчев.

Пл.Минчев: Значи тука е идентично.Пак ни беше отменена тази докладна записка,пак по същия начин цените са намалени, пак да питам предполагам,че няма да ми отговорят на въпроса,но пак ще го задам.Какво налага и на тази докладна записка да бъдат намалени цените?И другото което ми прави впечатление.Аз заявителя, незнам дали някой е прочел докладната и е обърнал внимание на ЕГН-то.ЕГН-то е 34,тоест този господин не го познавам да е жив и здрав човека на 84 години,ние ги отдаваме за 30 години.Няма законова пречка,Закона не казва на колко години следва да получи това лице тези земи,нали ако съответно кандидатства, но незнам дали е направило впечатление на някои от общинските съветници 34-ти набор.

Кр.Иванов: Ицко Финци има дете на 81г.Що да не вземе и земи.

Пл.Минчев: Така.Ицко Финци няма да обработва земи,а този господин.

Кр.Иванов: Какво лошо има?

Пл.Минчев: Незнам дали е по-лошо или е по-добре.Ами знаете, че при сключване на един договор,от там нататък да е жив и здрав човека обаче ако нещо се случи знаете прекратяването и т.н.тези земи остава блокирани.Това мен ме притеснява,казвам няма никаква законова пречка да бъде съответно гласувано по този начин докладната на това лице което го е заявило,но все пак изострям вниманието на общинските съветници,защото все пак се отдава за 30г.И в тази връзка искам да кажа, че и цените които ние им даваме пак са за 30г.Като за първите 3г. тоест за трите години ние правим така наречените преференциални цени,тоест докато тези трайни насаждения,за които се има намерения да бъдат посадени съответно ние Общинския съвет мисля,че Общината е направила този жест и тези условия които следва да бъдат създадени тоест да бъдат отдадени.Така, че аз не виждам смисъл да бъдат намалени цените.Те са намалени в докладната.

Кр.Иванов: Значи още един път г-н Минчев,ако имате конкретно предложение казвайте го.Това е съвсем нова докладна,оная е отменена било каквото било.Ние не нарушаваме един момент,ние не нарушаваме никакъв Закон.Щом са преценили общинска администрация цените са от-до,и определят някаква стойност е нормално.Ако имаш някакво предложение казваш го тия предложения имаме гласуваме и толкоз.Сега няма да търсим под вола теле.Едно и също,едно и също.

Пл.Минчев: Чудно. На мене пак не ми се отговори на въпроса и се учудвам защо г-н Иванов се опитва да ми отговаря на въпроса като аз го зададох съвсем конкретно.Защо цената се променя?Вие не сте вносител на докладната и на мен не ми беше обяснено.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Как да ви отговоря,като аз ви казах на предната докладна, че ще ви отговоря в писмен вид.

Пл.Минчев: Ама какво означава да се отговори в писмен вид като тя докладната вече е факт,и решенията са факт.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Г-жа Бакалова я няма.

Пл.Минчев: Добре юли месец.Да не е от юли месец до сега да са обработвани два месеца.

Кр.Иванов: Не ги е видял човека,какво да направим.

В.Сяров – Председател на ОбС: Г-н Минчев,ако имате някакви предложения ги правете,ако не подлагам за гласуване и се гласува.

Пл.Минчев: Г-н Председател, значи в момента,аз правя едно изказване, задавам въпрос.

В.Сяров – Председател на ОбС: Кмета ви отговори.

Пл.Минчев: Вие се опитвате на няколко пъти да ме подтикнете да дам конкретно предложение.Дали ще дам конкретно предложение за решение това аз го решавам.

В.Сяров – Председател на ОбС: Така е.

Пл.Минчев: В момента имам право да се изкажа и да питам.Прочетете си Правилника и вижте какви са правомощията на общинския съветник и вижте вашите какви са.

В.Сяров – Председател на ОбС: Моите задължения ги знам.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Да спрем тогава да коментираме,макар, че не съм наясно!Аз поемам вината, аз съм решил така това! Удовлетворява ли ви?Пак казвам макар, че не съм запознат със самата докладна.

В.Сяров – Председател на ОбС:Има ли някой да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1 т.8 от ЗМСМА,чл. 1 и ал. 2 и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, чл. 9 ал. 3 от Закона за аренда в земеделието,чл. 24а, ал. 6, т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 36, ал.2, т.2 и ал.3, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Тополовград и Решение № 241 по т. 2 от Протокол №21/30.03.2017г. на ОбС Тополовград.,предлагам на ОбС да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно.Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №8 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

     /Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №8 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

 

       /Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 12“за“, 1“против“ и 0“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №8 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

 

      /Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 12“за“, 0“против“ и 1“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: С това се изчерпва т.8,преминаваме към,

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

В.Сяров – Председател на ОбС: Т.9 четвърта комисия?

Х.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1 т.8 от ЗМСМА,чл. 1 и ал. 2 и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, чл. 9 ал. 3 от Закона за аренда в земеделието,чл. 24а, ал. 6, т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 36, ал.2, т.2 и ал.3, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Тополовград и Решение № 241 по т. 2 от Протокол №21/30.03.2017г. на ОбС Тополовград.,предлагам на ОбС да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно.Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №9 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

     /Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №9 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

 

     /Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №9 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

 

       /Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

В.Сяров – Председател на ОбС: С това се изчерпва т.9,преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Т.10 втора комисия?

Д.Парнаров: Подкрепя ме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепя ме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепя ме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1 т.8 от ЗМСМА,чл. 1 и ал. 2 и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, чл. 9 ал. 3 от Закона за аренда в земеделието,чл. 24а, ал. 6, т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 36, ал.2, т.2 и ал.3, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Тополовград и Решение № 241 по т. 2 от Протокол №21/30.03.2017г. на ОбС Тополовград.,предлагам на ОбС да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно.Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №10 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

     /Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: С това се изчерпва т.10,преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

В.Сяров – Председател на ОбС: Преди да преминем към т.11 искам да направя едно процедурно предложение.На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Тополовград,неговите комисии и взаимодействието му с ОбА,докладната записка и материалите към нея да се разглеждат без да са разгледани и обсъдени на заседание на постоянните комисии.

Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува със вдигане на ръка за:

     /Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по т.11,ако няма прекратявам разискванията и преминаваме процедура на гласуване.

   На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА,предлагам на ОбС да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно.Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №11 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

     /Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №11 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. .Обявявам резултата от гласуването.

 

     /Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №11 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. .Обявявам резултата от гласуването.

     /Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

В.Сяров – Председател на ОбС: С това се изчерпва т.11,преминаваме към,

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

В.Сяров – Председател на ОбС: На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА, докладната записка и материалите към нея да се разглеждат без да са разгледани и обсъдени на заседание на постоянните комисии.Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува със вдигане на ръка за:

     /Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по т.12,ако няма прекратявам разискванията и преминаваме процедура на гласуване.

   На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА,предлагам на ОбС да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно.Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №12 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. .Обявявам резултата от гласуването.

       /Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №12 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. .Обявявам резултата от гласуването.

 

       /Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване решение №3 от ДЗ №12 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. .Обявявам резултата от гласуването.

 

     /Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за“, 0“против“ и 0“въздържал се“/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

С това се изчерпва т.12 преминаваме към,

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Контрол по изпълнение на взети решения.

 

По т.13 няма да се докладва днес. Преминаваме към,

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой за питане?Да, господин Иванов.

Кр.Иванов: Искам да обърна внимание на колегите и колежките и на общинска администрация в лицето на Кмета за от нуждата за легнали полицаи в с.Хлябово.Да се помисли от къде може да се финансира поне два, как се казват тези легнали полицаи имаме право за републиканска пътна мрежа да слагаме такива неща…. По изискванията там на АПИ. До колкото разбрах даже има писма и от агенцията тука.Само трябва да се разбере от къде да се вземат пари да се сложат два легнали полицая.Защото там положението е фрапиращо.Минават тежко товарни автомобили, изобщо не намалят и да не стане някоя беля и после да си скубим косите.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Това можем да го направим със следващия бюджет.Защото знаете, че постъпи писмо с което ни задължават да премахнем другите.Ние ги премахнах ме.

Кр.Иванов: Те не отговаряха на, не са отговаряли на техните стандарти.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Можеше да ги удължим, да ги разширим.

Кр.Иванов: Да се разширяват….. Мисълта ми беше друга. Сега ако се вземе малко асфалт от тези улици дето се асфалтират, да се икономиса нещо да се измисли да се направи.С минимум средства.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: За тази година не знам.Ще напишем едно писмо до АПИ.

В.Сяров – Председател на ОбС: Други въпроси? Господин Минчев.

Пл.Минчев: Във връзка с въпроса на Красимир Иванов,можем да го доразвием в смисъл за Тополовград съм поставял въпроса и беше ми отговорено писмено така за тези така наречени изкуствени неравности. Значи в самия отговор смисъла беше такъв, че сега които са положени тези изкуствени неравности взети са съгласно изискванията от комисията по безопасност, но не отговарят на изискванията на Наредбата която е цитирана в този писмен отговор към мен.И съответно не отговарят на техническите, изобщо всякакъв вид условия за полагането им.Там беше посочено, че в рамките на програмния период ще се търсят средства да бъдат узаконени.Тоест нямаме документация която… тоест сложено е отпред назад и не са спрямо техническите изисквания. Аз съм за да бъдат такива неравности, но съм също за да бъдат съгласно изискванията на Закона.Тоест следва да има съответната поредната документация и не знам дали това е най-важното, но това юридически трябва да бъде така, но за мене трябва да отговаря на тези технически изисквания. Тъй като аз живея непосредствено да такава неравност, трябва да ви кажа, че на ден поне по едно гърне отдолу или някоя част остава от колите, защото не отговарят тоест завишени са като размер и въпроса ми е кога в смисъл ще бъдат отстранени или кога ще има такива средства да бъдат изградени съгласно изискванията на Закона.Пак казвам аз съм за особено около училищата където са за мен следва да има такива неравности, но контрола искам също да отбележа, че контрола е в органите на пътна полиция и те трябва да го оказват и тези който са поставени впоследствие миналата ли по миналата ли година извън територията на училищата пак също считам, че не отговарят и от отговора който получих също не отговаря на тези изисквания за мотива там е бил, че се контролира скоростта.Аз мисля, че в такъв, в такава отсечка не би следвало по този начин да се контролира още повече от АПИ имаше също в отговора ми беше посочено, че от АПИ са премахнати изискванията спрямо техните изисквания където са едни и същи и кога ще бъдат изградени и съответно проектирани по съответния ред тези неравности.Това ми е едното питане като доразвивам от няколко заседания. Другото ми питане е кога ще бъде асфалтирана улица „Отец Паисий“? Продължението на долу е разкопано от два месеца и аз минавам често от там и други граждани минават.Просто улицата е в отвратително състояние. Там се копае един канал, няма лошо и всеки има право да се включи, но минаха повече от два месеца. Кога, предвидена ли е за асфалтиране и кога ще се асфалтира тази улица?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Вярно, че минаха повече от два месеца, но предполагам, че сте запознат като юридическо лице, че всичко става с обществени поръчки.

Пл.Минчев: Да, аз съм запознат и за това питам като срокове. Аз не съм казал, че няма да стане.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Мога да ви отговоря, че след десетина дни ще се започне асфалтирането.

Пл.Минчев: И другия ми въпрос тука…..

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: А относно въпроса за легналите полицаи мисля, че по-добре да са така отколкото да ги направим като ги правят в големия град дълги и полегати и никой не се съобразява и никой не спира. За мен е по-важен човешкия живот от колкото на кой му паднал гърнето и кой го закачил. Така, че да карат внимателно и на никой няма да му падне гърнето.През моя мандат господин Минчев няма да се промени нито една неравност.Благодаря ви!

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Анастасов.

Ат.Анастасов: Аз понеже на всяка сесия господин Минчев ни занимава с един и същи   въпрос за „Златно зърно“ Тук има представител на „Златно зърно“и ако има въпроси да му се зададат.

В.Сяров – Председател на ОбС: За „Златно зърно“ искам аз да кажа нещо.Аз написах писмо до Управителя с което исках да бъдат предоставени баланса на дружеството към настоящия момент, какви са активите, какви са пасивите, какви са задълженията.Господин Атанасов е тук. Ако искате да му дадем думата той да каже неговото мнение, да се вземе някакво решение неофициално и после вече да се изготвят докладни за общото събрание и т.н.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Аз мога да ви отговоря веднага.ние не веднъж сме говорили с господин Атанасов, мисли ли сме много пъти решения. Може би до някъде и общината има някаква вина и в момента търсим да може да се продаде някъде, някой да го закупи, но към момента не сме увенчани с успех.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Атанасов заповядайте на микрофона.

Ат.Атанасов-управител на „Златно зърно“: Благодаря господин Председател. Дружеството от три години е спряло дейността.Няма да се връщаме назад за в нещата причините и т.н.Както каза господин Кмета търсим решение на въпроса. В началото съдружника прояви интерес да го закупи, но катастрофира и там станаха едни неприятности с него и в следствие на това той се отказа.След това се прояви от други хора интерес и те се отказаха заради цената.След това преди няколко месеца други хора проявиха интерес. Водихме някакви разговори и те се отказаха.И така три години се въртим в един омагьосан кръг и за тези три години дружеството натрупва задължения.Всеки месец имаме 200лв. ток, пренос на електро енергия която ние не употребяваме ток обаче такъв е Закона.Ходих да се разправям в Ямбол, в Елхово от там ми казаха, че могат да ни изключат изцяло обаче след това включването ще ни струва към 23 700лв.При наличието на това, че водихме разни разговори когато един собственик му кажем, че трябва да плати 23,24 000лв.пак е нещо което играе голяма роля в разговорите.С това нещо бях запознал Кмета и основния акционер в дружеството господин Симитчиев.Решихме да изчакаме, но 200лв. всеки месец идва фактурата.Имаме и СОТ. Аз като Управител се водя на два часа.Тези два часа вървят някакви осигуровки включително и заплата.Така, че задълженията са някъде около 620лв. на месец.Дванадесет месеца, ако ги сметнем по 620лв. някъде около 7,8000лв. идват задължение на година.Тези задължения се трупат.Какво е моето виждане по въпроса. Както гледам не виждам да са се наредили хора които искат да купят предприятието и за това октомври месец и с Кмета съм разговарял и с господин Симитчиев той е в чужбина ще се върне и октомври месец да направим среща и да вземем окончателно решение и това решение да го предоставим на Общинския съвет какво решение сме взели. Моето виждане по въпроса е вече разпродажба на дружеството.Иначе трупаме задълженията и в един момент може да се окаже така, че дружеството като го разпродадем да си покрием само задълженията.Това е общо взето за дружеството. Ако има някакви други въпроси може да ги кажете. Кмета също може да вземе отношение, защото сме водили много разговори и сме ходили и срещи сме правили и т.н., но нещата така стоят.Господин Сяров също имах среща с него и разговарях ме по този въпрос. Ще излезем след няколко дни, евентуално за другата сесия ще излезем с някакво решение съдружниците в лицето на господин Симитчиев, господин Кмета и аз като представител на Общината господин Кмета.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Общинския съвет, аз …

Ат.Атанасов-управител на „Златно зърно“: Да, да ще излезем с някакво решение към Общинския съвет, което да реши Общинския съвет също да вземе решение по този въпрос.Ако има инвеститор който да дойде да закупи предприятието няма проблеми да го купи. Ние сме готови да продаваме. До колкото знам има решение на Общинския съвет, също за продажба на дяловете вашите.

В.Сяров – Председател на ОбС: Благодаря ви господин Атанасов.Някакви други въпроси, питания?Господин Минчев.

Пл.Минчев: Значи аз ще започна от там, че първо не знам дали общинският съветник Анастасов ме е разбрал какво съм искал да кажа, явно не ме е разбрал щом задава тези въпроси и само да му кажа, че аз преценявам дали и кога какви въпроси да задавам.Ако съответно Анастасов има да задава да си ги задава.Така, че не може един съветник да се обръща към друг и да казва давай ти какво има да правиш.Първото което не е колегиално и това не се третира от Правилника като положително и добро от страна на общинските съветници.На мен въпроса ми във връзка с дейността на „Златно зърно“ще започна малко от….. Тъй като тука се казва за продажба, за общината какво е направила. Да, общината е направила когато имаше интерес общината да направи оценка на дяловете, която оценка струваше доста хиляди левове на общината, но в последствие не се продаде. Така, че общината в тази насока когато е имало решение тя е изпълнила това решение макар, че тази оценка вече не важи. За да се направи такава оценка за продажба трябва да бъдат дадени още няколко хиляди левове което е за сметка на общината,което аз не мога да го приема.Другия момента когато аз задавах тука въпроси исках от Председателя на Общински съвет и той не ме е разбрал тъй като въпросите ми възникнаха от едно разглеждане на отчета, счетоводния отчет на „Златно зърно“и там видях едни доста стряскащи факти. За три години назад задължения и на мен въпроса и искането ми беше от Председателя на Общинския съвет тъй като той представлява общинския съвет, той може да излиза с такива аргументи, да се предостави такива данни за тези задължения реални ли са, не са ли реални.Значи тука идва Управителя казва, че не работи дружеството, казва, че са правени някакви срещи, а ние нямаме пак някакви факти. Тоест писмени документи от които да се установи какви са реално тези задължения и от какво са произлезли.Излиза се тука, хвърля ни се прах в очите, ще видим, ще разговаряме, ще излезем с решение.Това продължава няколко месеца и какво означава ще минем към разпродажба?Към разпродажба се минава процедурите по търговския Закон те са разписани.Какво означава ние да разпродаваме?То там са определени стъпките по които едно дружество не работи и не извършва дейност и изпаднало в задлъжнялост какво трябва да направи.И на мене на въпроса който аз го задавах искам конкретни доказателства писмени документи в които ние да ги видим тези задължения от какво произлизат.А, че сега е дошъл Управителя това е хубаво, но на нас реално ние пак нямаме ясна представа за това дружество.И пак те щели да решават.Да, правилно казва Управителя, те решават, те имат 51%, ние сме безгласни букви.Буквално и преносно както искате го разбирайте.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: 58%

Пл.Минчев: Имам предвид, че над 51% могат да вземат решение.Тоест другите съдружници които са те пак образно казано…. Тоест ни пак трябва да чакаме в бъдеще какво се извършва. Пак казвам към този момент тези писмени данни които следва да изходят от дружеството за тези разходи какво са по параграф които ни бяха записани действително това счетоводни….. в този отчети за това искахме да разберем какви са тези. А тука ни се обяснява ама ще видим, ще направим, ще вземем решение, другия го няма и т.н. Пак ви казвам Общината отговаря съгласно своя процент на дяловете в тези всички задължения.И ще ги плати защото аз миналата сесия и по миналата пак обяснявах.Не зависимо, че ние не можем да вземаме и да гледаме решенията на съдружниците ние участваме във всички задължения съгласно нашия дял и той не е малък и който ви казах едни стресиращи факти около петдесет и колко хиляди лева които ние трябва да ги платим.Дали вече имуществото ще е достатъчно да се покрият тези задължения това ще го кажат икономистите.Така, че пак към тази сесия, към това заседание ние нямаме реално да са предоставени от търговското дружество.Аз пак повтарям такъв апел искане, чрез Председателя на Общинския съвет, защото той е съгласно неговите правомощия. Аз като общински съветник мога да си правя разговори с управителя, но не мога да изискам такива документи мога чрез администрацията.Аз исках да ми бъдат предоставени не на мен, а на всички съветници. Аз мисля, че не само аз трябва да задавам тези въпроси, трябва и други съветници да са заинтересовани.Но исках да ми бъдат предоставени тези данни писмено разходите пера по пера, как са възникнали.Така, че пак не е направено.Спирам до тука и ако сме приключили със „Златно зърно“ имам и едно друго питане, но след като приключим темата за „Златно зърно“.

В.Сяров – Председател на ОбС: Други питания по въпроса за „Златно зърно“има ли?

Ат.Атанасов-управител на „Златно зърно“: Аз мога в момента мога да ти отговоря на някои неща.

Пл.Минчев:Значи отговора е един. Трябва да има писмени документи които да ги видим какви са тези задължения. Какви са публични вземания към доставчици, други. Реални ли са не са ли реални.

Ат.Атанасов-управител на „Златно зърно“: Ще ги имате писмени документи.Председателя на Общинския съвет господин Сяров ми е изпратил официално писмо в което ще отговоря, но може и в момента да ти ги кажа тези неща ако те интересуват.

Пл.Минчев: Аз държа писмено.

Ат.Атанасов-управител на „Златно зърно“: На писмено, добре.Що се отнася за това дали общината може да влияе на това дружество, много влияе общината на това дружество.42% без ваше решение ние не можем да вземем никакво решение.Ако можехме ние щяхме да вземем камион и дружеството щеше да работи.Ние не можем да вземем никакво решение.Дори и един кредит да теглим, много добре знаеш ти като бивш Председател на Общинския съвет, че всичко минаваше през Общинския съвет.Аз съм чакал по два месеца, по три месеца и повече да вземе решение Общинския съвет за да изтеглим един кредит и да участваме в изходната кампания. Общината не може да взема решение, но може да ни спъва.

Пл.Минчев: Трябва да има съгласие от всички съдружници…

Ат.Атанасов-управител на „Златно зърно“: Така е, прав си.Но щом искате конкретни цифри тогава аз няма да ги изтъквам сега цифрите аз ги бях подготвил ще ги дам на господин Сяров вече той да ги предложи на вас.А пък ако желаете конкретно и на вас мога да ги пратя, няма проблеми.

Кр.Иванов: Наско чакай малко!Разбрах от Управителя, че са водени разговори с двама трима клиенти. Каква е причината, какво изтъкват те, че не са съгласни да го закупят?

Ат.Атанасов-управител на „Златно зърно“: Значи първия клиент, аз ви казах беше съдружника. Катастрофира и беше в тежко състояние и каза…., даже проведохме среща с Кмета, тримата и се отказа.Другия съдружник цената.Сега цената, основно цената.

Кр.Иванов: Тя цената не е валидна, много време не е валидна.

Ат.Атанасов-управител на „Златно зърно“: Първата цена която дружеството имаше беше 900 000лв.,говоря обща цена.Там сметнете си вашите проценти, колко бяха вашите проценти за случая.Тогава бяхме навити със съдружника да купим дяловете.

Кр.Иванов: Кога беше това?

Ат.Атанасов-управител на „Златно зърно“: Това беше отдавна, даже ти викаше хайде преведи парите и утре идвай да си вземаш дяловете.С тебе даже така сме говорили.Имаше оценка която много отдавна беше.Не знам дали не беше и по времето на Ева още.Да, на Ева беше, тя беше кмет.900 000лв. беше оценката която беше изключително голяма.Сега направи се друга оценка която мисля, че беше към 150 и няколко хиляди лева.Говоря конкретно за вашите дялове.Аз трябва да ви кажа ситуацията в момента каква е в страната.Значи в страната са продадени изключително….

Кр.Иванов: Аз я знам каква е ситуацията в страната….

Ат.Атанасов-управител на „Златно зърно“: Ама ….

Кр.Иванов: Какво изтъкват те? За десет лева ли да я вземат?

Ат.Атанасов-управител на „Златно зърно“: Ами цената се изтъква това е, че цената е висока.Аз трябва да ти кажа, че в Раднево мелницата със същите мощности със …..стопанство се продаде за 140 000лв.и със жепе транспорт вътре.

Кр.Иванов: Да я режим и толкова ние толкова пари ще вземем от желязо бе.

Ат.Атанасов-управител на „Златно зърно“: Няма проблеми. Това е основно цената.

Ат.Анастасов: Аз само искам един въпрос да задам.Вие сте искали да я купите за 900 000лв.

Ат.Атанасов-управител на „Златно зърно“: Не, не.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Това е оценката на цялото дружество.

Ат.Атанасов-управител на „Златно зърно“: Оценката на цялото дружество.

Ат.Анастасов: /не се чува/

Ат.Атанасов-управител на „Златно зърно“: Това бяха разговори при стария кмет още Ева. Това беше много отдавна.Действително тогава цените тогава бяха и по други на самите мелници.Аз точно за това исках да кажа, че в момента мелници в България се продават много. Това е много се продават..

Ат.Анастасов: Тогава общината е отказала да си продаде дяла?

Ат.Атанасов-управител на „Златно зърно“: Не е отказала. Ние отказахме защото цената беше много висока.Това е. Общината …/шум в залата/

В.Сяров – Председател на ОбС: Други въпроси?

Пл.Минчев: Аз имам един въпрос на няколко сесии и пак го задавам във връзка с тези посещения на постоянните комисии които бях посочил. Съгласно Закона за местното самоуправление и местна администрация следва общинските съветници да посещават тези комисии.Съжалявам, че общинският съветник излезе, защото касае точно него.Аз бях изискал справка от Председателя която доста време се бави, но ми се даде справката като този общински съветник който излезе не е посещавал за три години, предполагам, че от шест месеца пак не е посещавал. Та в тази насока какво се направи от страна на Председателя за промяна на Правилника?

В.Сяров – Председател на ОбС: Вие сега за пръв път.Аз ви предложих на няколко сесии да променим Правилника. Ако искате има си комисия за Правилника да се съберем, да променим Правилника. Няма никакъв проблем.

Пл.Минчев: Така. Само, че пак се връщаме…

В.Сяров – Председател на ОбС: В Правилника е записано щом съм уведомен, аз преценявам….

Пл.Минчев: Само, че какво означава ако искате?Това си е в задълженията на Председателя да свика тази комисия. Още повече, че пак посочих, че тези комисии те са неразделна част. Да не говорим, че за конкретно за общинския съветник който излезе, че го няма даже на територията на общината като….., да не говорим

В.Сяров – Председател на ОбС: Други въпроси има ли?Ако нямате други въпроси, закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАСИЛ СЯРОВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

Вярно,                                                                              

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Посетители

1263723
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
192
250
983
1260686
7534
23121
1263723

Вашето IP: 40.77.167.98
Час: 2021-10-20 19:28:08

Времето в Тополовград

opak