За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол № 41 от 31.08.2018 год.

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

№ 41

31. 08. 2018 год.

 

           Днес 31 .08 .2018 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника са се регистрирали 14.

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Васил Сяров - Председател на Общински съвет – Тополовград.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добър ден! Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги общински съветници, присъстващи в залата. В присъствената книга са регистрирани 14 общински съветника. Отсъстват трима по уважителни причини. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет-Тополовград, при което съгласно разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА откривам   заседанието на Общински съвет Тополовград.Преминаваме към обсъждане на дневния ред.В деловодството на Общински съвет са постъпили пет допълнителни докладни записки.ДЗ с вх.№1015/28.08.2018год.относно: Придобиване на собственост върху имоти по реда ЗОС, за нуждите на Община Тополовград.ДЗ с вх.№1017/29.08.2018год. относно: Учредяване право на строеж и сервитут в имоти общинска собственост за изграждане на обект „Нова ВЛ 400 кV п/с „Марица изток“ – п/с „Бургас“. ДЗ с вх.№1018/29.08.2018год. относно: Отдаване под аренда на земеделски земи – частна общинска собственост с цел,създаване на трайни насаждения.ДЗ с вх.№1019/29.08.2018год. относно: Разрешение за отпускане на еднократно парично подпомагане.ДЗ с вх.№1020/29.08.2018год. относно: Разрешение за отпускане на помощ за погребение.Искам да направя следните предложения. Първо. ДЗ с вх.№1015/28.08.2018год.да влезе като Т.7 от дневния ред. Второ ДЗ с вх.№1017/29.08.2018год. да влезе като Т.8 от дневния ред.Трето, ДЗ с вх.№1018/29.08.2018год.да влезе като Т.9 от дневния ред.Четвърто, ДЗ с вх.№1019/29.08.2018год. да влезе като Т.10 от дневния ред. Пето, ДЗ с вх.№1020/29.08.2018год. да влезе като Т.11 от дневния ред.И шесто т.7 „Контрол по изпълнения на взети Решения“ и т.8 „Изказвания, питания,становища и предложения на граждани“ да станат съответно т.12 и т.13 от дневния ред.Има ли други предложения? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Подлагам на гласуване предложение №1. Който е съгласен ДЗ с вх.№1015/28.08.2018год. да влезе като т.7 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“.“Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 13 съветника от които 13 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване предложение №2. Който е съгласен ДЗ с вх.№1017/29.08.2018год. да влезе като т.8 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“.“Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 13 съветника от които 13 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване предложение №3. Който е съгласен ДЗ с вх.№1018/29.08.2018год. да влезе като т.9 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“.“Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 14 съветника от които 14 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване предложение №4. Който е съгласен ДЗ с вх.№1018/29.08.2018год. да влезе като т.10 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“.“Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 14 съветника от които 14 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване предложение №5. Който е съгласен ДЗ с вх.№1020/28.08.2018год. да влезе като т.11 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“.“Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 14 съветника от които 14 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.Подлагам на гласуване предложение №6. Който е съгласен т.7 „Контрол по изпълнение на взети Решения“ и т.8 „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ да станат съответно т.12 и т.13 от дневния ред моля да гласува с вдигане на ръка „за?“ „Против?““Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 14 съветника от които 14 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.Сега подлагам на гласуване цялостния дневен ред. Който е съгласен с така предложения цялостен дневен ред, моля да гласуват с вдигане на ръка „за” „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 14 съветника от които 14 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към,

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Само за момент господин Председател искам думата.

В.Сяров – Председател на ОбС: Да, заповядайте!

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Многоуважаеми господин Председател на Общински съвет, с моя молба беше изискано да ми се даде на твърдия носител на предната сесия,защото по повод сесията не беше записано всичко и естествено помислих, че има някакъв пропуск.На твърдия носител който също прослушах не е записана цялата сесия разговори, коментари.Искам да ми отговорите защо не е записана цялата сесия?

В.Сяров – Председател на ОбС: Как не е записана цялата сесия?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Вие знаете много добре.Вие ми кажете.Дори маже и да не знаете.

Т.Щерева-ст.специалист ОбС – Тополовград: Просто паднаха батериите.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Аха паднаха батериите.

Т.Щерева-ст.специалист ОбС – Тополовград: Не, не това е самия край.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Е как ще е самия край?Значи отразено е когато Председателя закрива сесията, а не е отразено това което….

Т.Щерева-ст.специалист ОбС – Тополовград: Момент, аз включих моя телефон….

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Не, не това е толкова несериозно и за това ви казах предварително, и изисках записа и знаех, че ще се сътвори нещо такова. Това е много несериозно. Искам да знам защо не е отразено цялата сесия и това не е ли наказуемо?Това не е ли укриване на информация?Не е ли манипулация на записа?

Т.Щерева-ст.специалист ОбС – Тополовград: Просто паднаха батериите.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Въпроса ми не е към вас госпожо Щерева.

Т.Щерева-ст.специалист ОбС – Тополовград: Аз ви разбирам и се извинявам, но понеже ние сме пряко засегнати….

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: То и аз съм пряко засегнат от самата сесия за това исках целия запис. Защо не е отразено това?

В.Сяров – Председател на ОбС: Паднали са батериите

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Падна ли са батериите?Добре кака е записано тогава, че закривате сесията господин Председател?

В.Андонова – специалист ОбС: От на Таня Щерева телефона.

В.Сяров – Председател на ОбС: На края на сесията са паднали батериите.

Т.Щерева-ст.специалист ОбС – Тополовград: Когато видяхме, че са паднали батериите веднага си включих телефона.Няма нищо което да скрием това е само в изказването на, ако ми давате думата…

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Не, не за мен това е ясно.За мен това е укриване на доказателства, че аз бях псуван от общински съветник.

В.Андонова – специалист ОбС: Ама трябваше ли да го пишем?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Естествено. Как няма да го пишете?Че това какво означава?Когато сме в почивка работи ли записа?Работи.

Т.Щерева-ст.специалист ОбС – Тополовград: Не това е записано от телефона.Ако искате можем да ви го дадем.Това не е проблем.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Не е записано това е укриване на информация.Господин Минчев прав ли съм?Също така прегледах един документ който беше поискал господин Минчев. Какви са тези разходи външни услуги 5 000лв. и нещо?Ние се чудим от къде да съберем някой стотинка за училища, детски градини и болници да помагаме за погребения….

Т.Щерева-ст.специалист ОбС – Тополовград: Две хиляди и нещо са не са пет хиляди..

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Моля? Не са две хиляди и нещо.

В.Сяров – Председател на ОбС: Госпожо Семерджиева може ли да отговорите на този въпрос.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Тя как да отговори. Вие сте ги дали като външни услуги.

В.Сяров – Председател на ОбС: Всички фактури са при вас.

Ир.Семерджиева-нач.отдел „ФСДБМДТ“: /говор от място не се чува/

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Също така искам да знам подписката от кого е инициирана, защото тука има подписи и имена записани с един и същи почерк?Това не е ли наказуемо?Има записани деца.Как ще записвате…., господин Златев?

П.Златев: Да.

В.Сяров – Председател на ОбС: Каква подписка?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Срещу господин Парнаров.

П.Златев: Има записано дете което е Габриела Коларова, съученичка на моя син.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Един човек който ви защитаваше толкова години и вие го нападнахте.

П.Златев: В подписката. Нормално ли е това господин Парнаров?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Господин Минчев,ако това е нарушение за записа, аз искам всеки да си понесе последствията, защото ми омръзна да изпращам хората като дойдат при мен да говорят за някой аз ги пращам горе защото Кмета не се занимава не е отдел по доноси.Отдел доноси е горе. По пет лева има готови формуляри и пишат.Благодаря. Господин Минчев

Пл.Минчев: Така. По отношение аз не съм органа който ще установи дали има нарушение, но мога да кажа, че съгласно Правилника и Закона това което се казва,че провеждането на сесията изобщо Протокол, запис това са си отговорност на Председателя на Общински съвет така, че той носи цялата отговорност защо и как са паднали батериите и т.н така, че и би следвало ако има някакво виновно поведение, което аз, това си е мое лично мнение субективно, мисля, че има защото в края на сесията се получиха едни ситуации които са забранени със Правилника. Значи там е посочено, че общински съветник не може да отправя лични нападки, обиди и т.н.Имаме нарушение на Правилника, но считам, че следва компетентните органи да го установят, а вие съответно като работодател може съответно да си извършите процедурата и да искате наказание.А пък вече по отношение на отговорността Председателя си я носи.Това което мога да кажа. Съгласно нормативните….

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Аз не искам да съдя никой просто искам обществото и обществеността да знаят как общински съветник се отнася към Кмет, към колеги с какво пренебрежение с каква злоба … Това ме интересува. Друго не ме интересува.За разлика от вас аз не искам да съдя никой, защото вие това правите в момента.

В.Сяров – Председател на ОбС: За протокола в момента влиза общинският съветник Тодор Кьосев.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Говориш си сама никой не те слуша.И не се смей на господин Минчев когато говори.Малко уважение към господин Минчев.Два мандата сте работили заедно.

Т.Щерева-ст.специалист ОбС – Тополовград: Господин Минчев много добре знае, че има моменти в които дори не се чува когато говорят много хора.Да, и се отбелязва с това „не се чува“. Той много добре знае.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Защо не сте записали в Протокола, че не се чува.

Т.Щерева-ст.специалист ОбС – Тополовград:Имало е моменти и такива и това сме пишели,когато преди сме пишели и точно при господин Минчев се е случвало това когато говорят много хора.

Пл.Минчев: Сега. Тъй като съм лично засегнат пак дайте да не се връщаме назад какво е било.Осемте години които аз съм представлявал Общинския съвет да не се връщам защото на предната сесия пак се опитваха във връзка със „Златно зърно“да се внушават някакви пак по отношение на моята дейност. Моята дейност е ясна има документации има всичко така, че тука имаше един бивш общински съветник казваше „за ланския сняг няма да говорим“, сега да говорим за сегашния. Така, че няма какво да коментираме недейте се позовава на какво е станало преди това.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Госпожо Щерева не разговаря никой с вас.Вие си говорите сами.

Пл.Минчев: Значи да. Кмета на Общината казва все пак трябва да се има уважение. Има достатъчно документи, има архив има достатъчно неща и аз съм готов да отговарям и заставам с цялата си отговорност която би трябвало сегашния Председател да осъзнае, че това е голяма отговорност тази длъжност и заставам и ако има нещо съм готов да отговарям.Но такива някакви нападки аз вече взех да се замислям, че трябва да отговоря и не искам да включвам професионалното си поведение и наистина ще взема мерки, защото на всяка сесия се внушава от някъде, че аз нещо… Кажете какво не съм извършил?Какво съм, че някой не изпълнил някакво си решение? Ми то решението от предната сесия имаше от а до я.Четете го вижте, но пак казвам, ако се продължи с тези внушения от страна на Председател, от страна на служителите на общинска администрация съответно звено на Общински съвет аз ще взема мерки, които не желая да ги вземам,но ще бъда принуден.Просто за неща кажете конкретно какво нещо не е осъществено, какво не е направено, какво нарушение за да мога аз да отговарям.Но какви са тези внушения тук?Това са само някакви внушения. Какво не е извършено кажете конкретно?И считам, че господин Кмет на общината за това нещо което вие го казахте е сериозно нарушение и следва да сезирате компетентните органи и да го установят, защото това е съставяне на документ с невярно съдържание мога да ви подскажа и този документ се използва.Ето давам ви тука тема за размисъл и спирам до тука.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Също така само в края да кажа,че тази подписка ще сезирам Прокуратурата ще искам графологични подписи всеки да си напише името и ако има нарушения който е правил подписката срещу господин Парнаров да си носи отговорността.Няма да позволя да бъде унижаван Общински съвет и общински съветници без значение от коя партия и да бъде унижавана и обиждана Общината.

Д.Парнаров: Аз мога ли да кажа нещо в този ред на мисли?На предната сесия понеже не присъствах.Благодаря за подкрепата, защото ние като ръководители на учебни заведения на този етап аз и госпожа Бисерка Стоева усетихме подкрепата на общинското ръководство за което много благодарим.А, че тази подписка, че е кьор фишек то си показа. Дойде проверка на Министерството на образованието в констативния протокол пише „няма извършени нарушения“. Мога да ви представя констативния протокол на всеки който иска да го прочете.По скоро активното мероприятие искаше да ми изкара очите те ми изписаха веждите.В момента училището блести от чистота, най-доброто училище в общината с най-много ремонти и с най-много промени и това е благодарение и на Кмета на общината и на родителите които оказваха безвъзмездна помощ. Благодаря Ви господин Кмете!

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Не, аз бих се застъпил за всеки общински съветник защото в край на крайщата ние работим и помагаме на обществото на Община Тополовград.

Д.Парнаров: Защото тази подписка на мен журналистката ми я даде и аз видях, че има хора които са се подписали, не само от Тополовград, но и от с.Устрем,те които нямат отношение към училище. Те нямат ученици в това училище, че да има подписка дали да има преграда на входа или не. Активно мероприятие, подписани хора които нямат изобщо деца които не са семейни, които не са учили в това училище.А това, че има малолетни и непълнолетни е престъпление.Това е престъпление.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: За това ще искам графологична експертиза….. /шум в залата не се разбира/

Пл.Минчев: Трябва да се види кои са инициаторите на тази подписка

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Те си знаят. Те много дол.бре си ги знаят.

Д.Парнаров: Те даже не са си написали имената.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Лично аз минах в долния квартал, питах какъв е повода казаха ми иначе и дванадесети клас можеше да не изкараме заради това.Не знам какво са имали предвид хората. От вашата улица Банко.Хората когато разговарях казаха, че са минали по къщите. Така, че това е работа на Прокуратурата да установи кой е минавал. Те като питат хората те ще им кажат и всеки ще си понесе отговорността.

В.Сяров – Председател на ОбС: Преминаваме към точка едно. За протокола влезна в момента общинския съветник Тодор Кьосев и кворума става 15 човека.Точка едно втора комисия за становище?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Г.Георгиев: Подкрепя.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Не може господин Председател да водите заседание, да водите Общински съвет, за мене би било редно да си подадете оставката.Би трябвало да се засрамите, защото аз съм се засрамвал някой път и в предния мандат когато ми показват грешките съм се засрамвал и съм се поучавал от това и съм се извинявал на вашите колеги.Така ли е било господин Парнаров?

Д.Парнаров: Така е.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Аз от „БСП“ имах какво да науча.

В.Сяров – Председател на ОбС: Сега за този технически проблем…..

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Не, не това е супер несериозно и това ….

Пл.Минчев: Това, че проблема е технически се опитват да се изкарат…..Аз казах, че се започват някакви внушения като започнем с тази подписка изобщо с поведение на общински съвет, с поведение извън пред обществеността се опитва да се внушават да се правят някакви внушения по отношение на определени хора.Така, че това е лошото.Това е лошото в случая.Но, но как се казва има и противодействие, защото търпението наистина, поне моето взе да се изчерпва.Предполагам, че и на Кмета на общината и на другите колеги които са засегнати.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с прилагането на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.1 преминаваме към

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Само да кажа нещо. Вие казвате, че добре да приемем, че записа станало е нещо както и да е.Не съм ходил аз при общински съветник и да го моля и да му казвам, че еди кой си си изпуснал нервите дано не го съди. Аз нямам намерение да го съдя, защото съм пич не съм като него, но на него там му е силата.Ето пак ви казвам, че вие сам си противоречите, както и госпожа Щерева.Или не е било така.Ще кажете, че не е било така, много правилно…

В.Сяров – Председател на ОбС:  Какво съм казал?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Вие ще кажете, че не е така ли?Че сте ходили при общински съветник да кажете, че ваш общински съветник си е изпуснал нервите

Ат.Анастасов: За какво да си изпусна нервите?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Моля?Не той си пише в Протокола как ви казвам за римската империя….

Ат.Анастасов: Ти казваш ще ти ударя голямата глава, това забрави ли го?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Това кога беше?

Ат.Анастасов: Точно когато ставаше.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Това кога стана след като ме напсува.

Ат.Анастасов: Аз не съм те напсувал.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Айде бе.

Ат.Анастасов: Не, не.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Виж колко общински съветници, нека да ги питаме.

Ат.Анастасов: Аз искам да питам някой чули от тука аз да ви напсувам.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Айде бе.

С.Георгиева: Каза „ай ще ти еба“, точно така беше.Точно така беше.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Тез твоите номера ги знам.

Ат.Анастасов: Не, аз твоите номера ги знам. /шум в залата не се чува/

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Ти си толкоз дребнав, толкова двуличен, аз съм имал змия в джоба си толкова години. Колко съм ти помагал да не ти казвам пред хората колко и с какво съм ти помагал.

Ат.Анастасов: Така е не отричам.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Ти с какво ми помогна?Тръгваш да псуваш.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Моля ви се колеги!

Ат.Анастасов: Никога няма да те напсувам на майка.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Айде бе. Ти го каза бе.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Моля ви се господин Кмете…

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Аз не знам защо другите се страхуват и не го кажат.От какво се притесняват.

Ат.Анастасов: Аз казвам, че не съм го казал.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Искам да знаят вашите партийни линии в Хасково и София какви общински съветници на какво интелектуално ниво са и за какво говорим.

В.Сяров – Председател на ОбС:  В момента сме на точка две от дневния ред.Ако има нещо на последната точка ще разискваме.Преминаваме към втора точка от дневния ред.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Щял да разисква.

В.Сяров – Председател на ОбС:  По втора точка втора комисия за становище?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Г.Георгиев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.7 и ал.2 от ЗМСМА предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.2 преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  По трета точка втора комисия за становище?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Г.Георгиев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.Комисията има едно предложение в решението средна годишна рентна цена лева декара от 10 да стане на 20 лева.мотива е, че това е един голям имот, крупен близо 400 декара, 367101дк.и мисля, че това е нормално да направим справка с фондовите по тридесет и колко лева взимат наеми и фирмите сключват договори с тях, а ние взимаме десет лева това направо смешна сума.

В.Сяров – Председател на ОбС:  А тази цена можем ли да я променим Общински съвет?

Кр.Иванов: Щом пише в решението тука.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Господин Кмете това от вас ли ще излезе това предложение като вносител?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Да виждате аз да го предлагам?

В.Сяров – Председател на ОбС:  Госпожо Бакалова може ли да направите едно разяснение?

Т.Бакалова – н-к отдел „ОСИР“: Ами цената е определена, това е средното рентно плащане в съответното землище, като ние имаме документ от общинска служба земеделие където са определени тези средни рентни плащания и цената е тази за съответното землище.А относно това дали може да променяте цената с първото решение за определяне на мерите и пасищата на Общинския съвет освен определените мери и пасища Общинския съвет е приел и правила за разпределяне на мерите и пасищата и в тези правила е записан механизма за цената, тоест по пазарен механизъм или не по-нисък от средно рентно плащане.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Аз въпроса го разбрах по друг начин. Дали от мен излиза предложението за да мога аз да бъда оплют в обществото. Те за това питат не питат за друго.Предложението от кого е от общински съветници или….

Т.Бакалова – н-к отдел „ОСИР“: Не, не нашето предложение е такова както е в докладната

В.Сяров – Председател на ОбС:  Господин Минчев?

Пл.Минчев: Госпожа Бакалова каза точно правилата какви са.Цената която искаме ние да определим не трябва да бъде по-ниска от средно рентната която е 10 лева.Тоест аз считам, че няма законова пречка ние да определим и по-висока цена тъй като в самото решение е посочено средно годишна рентна цена или цената която тука трябва да отпадне и да се пише цена нали тъй като не е средно годишна рентна цена лева в декари, а трябва да бъде цена лева декари ако това все пак го реши Общинския съвет.Значи дали ще изходи от Кмета или ще изходи като предложение от комисията за мен не следва да бъде тази цена която следва да определи Общинския съвет по-малко от десет лева защото изпадаме в нарушение на Закона.Можем да определим и 30 и 40 и мисля, че тука общинския съветник Красимир Иванов, комисията имат основание защото действително този имот който е той се отдава за мери и пасища и е доста голяма площ, а по принцип пазарните цени се определят категория, площ и т.н. така, че за мене при решение на Общинския съвет можем да я променим.Въпроса е има ли законово основание, въпроса целесъобразно дали следва да я променим или не следва да я променим.Това е за мене въпроса законово мисля, че е изчистен.

В.Сяров – Председател на ОбС:  В такъв случай има два проекта за решения. Единия е предложението от господин Божинов, а другото предложение е от господин Иванов.

Кр.Иванов: От комисията.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Да, от трета комисия.В такъв случай трябва да подложа на гласуване първо предложението на господин Божинов на гласуване и после предложението на трета комисия.Подлагам първо решението както е дадено в докладната записка.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.37“и“, ал.3 и ал.12,чл.37“о“, ал.1,ал.2 и ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 2“за”,

0”против” и 12“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение предложено от господин Иванов, председател на трета комисия, като проекта за решение е същия само разликата е средна годишна рентна цена от 10 става на 20 лева.

Пл.Минчев: „Средна годишна рентна“ трябва да отпадне, защото не е средна средната е 10 лева.Защото е друго ние си противоречим.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Става „рентна цена лева декара 20лв.“Нали така господин Иванов?

Кр.Иванов: Да.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува. Гласуването е поименно.Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 12“за”,

1”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

С.Георгиева: Ама то тогава не трябва ли да се увеличават всичките?Тоня, тогава да се увеличи на всички.То така би следвало нали?

В.Сяров – Председател на ОбС:  Десет минути почивка.

 

Десет минути почивка.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  Възобновяваме заседанието на Общински съвет.Кворума в момента е 13 общински съветника.Преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.4 втора комисия за становище?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Г.Георгиев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.4?Господин Минчев.

Пл.Минчев: Ще говоря тъй като докладна 4,5 и 6 са идентични да не се повтарям всеки път.

В.Сяров – Председател на ОбС: Моля ви се дами и господа

Пл.Минчев: Господин Председател моля ви се въведете ред!

В.Сяров – Председател на ОбС: Моля за тишина!

Пл.Минчев: Не е необходимо всеки път да ви се напомня, че вие сте човека който трябва да осигури реда.То вече станахме… Човек не може спокойно да си каже мнението. Ами това е неуважение за мен.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Моля за уважение!

Пл.Минчев: По отношение на т.4 и т.5 и т.6. Имаме пак този протест не ни е предоставен незнайно защо, но аз си го осигурих протеста. Пак към Председателя, все пак трябва да знаем защо трябва да отменим тези решения.Както е до Кмета така е и до Председателя на Общинския съвет е този протест.Така. Запознах се с трите протеста и какво ми прави впечатление.Първо. Значи първо всеки път когато Областния Управител ни обжалва решение или Прокуратура оспорва Наредба ние винаги се съгласяме и ги отменяме.Значи един път го приемаме всичко е наред, после в един момент почваме да ги отменяме и за мен това е необяснимо. Първо защо го правим това което е? Защо го правим по този начин?Гледах практиката на другите Общински съвети и мога да ви кажа, че 90% и повече те си ги остават в крайна сметка съда да каже кой крив кой прав в случая.И второ, това което ми прави впечатление.Изобщо ако някой си е направил труда, ако се е запознал с протестите там се коментират по чл.19 земи който аз миналата година във връзка с за Устрем ли беше, за Срем ли беше с тази фирма …… това ми бяха на мене тогава аргументите тогава Областния Управител пак ни го отмени в смисъл пак ни го оспори и ние пак го отменихме.Какво ми прави впечатление тука?Говори се за земи по чл.19, говори се, че решението ни не е мотивирано. Аз говорих с представители на общинска администрация които ги касае, евентуално от тук нататък как можем да направим докладните за така наречените мотиви защото мотивите как да га кажа …. основание.Но другото ми прави, че не всички земи значи проследих актовете за общинска собственост, направих си този труд и видях, че не всички земи са, поне така както аз ги зачитам не са земи по чл.19.Но ми прави впечатление, че Областния Управител ни оспорва абсолютно за всички земи.Сега дали не сме представили такива доказателства които той казва, тоест трябва да кажем, че са приключили тези….. промени, по нататък имаме една докладна и ще взема също отношение по нея, тя по нататък в дневния ред.Също така по отношение на че тези земи представляват както казах земи по чл.19 и там не можем да имаме разпоредителни сделки освен изброените в този параграф който той цитира. Аз така ви говоря малко може би си мислите ….., но аз съм ги прочел дословно.И се питам защо един път не го оставим в крайна сметка да каже съда, защото съда може да отмени една част от нашето решение ако не сме прави, но може друга част да го потвърди по отношение на тези земи които не попадат поне по актовете за общинска собственост.Защото той цитира земи по чл.19 нали тава е единия аргумент, другия аргумент е, че не е мотивирано.Аз мисля, че решението е мотивирано просто в обстоятелствената част на докладната който е запознат и е писал докладни това са мотивите, но незнайно защо го приемат. И втория момент абсолютно тука скоро преди няколко месеца пак бях ме взели такова решение само, че там бяха, пак си направих труда да го проследя и там бяха абсолютно земи по чл.19 пък там мина и също не мога да си го обясня.Или е недоглеждане или пък има някаква причина което да се обжалва.Аз за това в тази част аргументирам моя отрицателен вот защо няма да подкрепя докладната записка да бъде отменена. Аз ще се въздържа защото в крайна сметка приемаме го после тръгваме да го отменяме и считам, че тази порочна практика до някъде трябва да спре.Нека веднъж да влезе в съда и да кажат, защото тука считам, че в една част, мога нали само да предполагам, но не мога да кажа със сигурност в една част съда може да ни потвърди, в друга да измени.И от тази гледна точка аз се аргументирам нали на моя отрицателен вот, „въздържал се“ също е отрицателен вот съгласно Правилника няма да подкрепя тази докладна тъй, че предоставям на общинските съветници да преценят всеки един за себе си как ще гласуват.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Иванов.

Кр.Иванов: Значи аз подкрепям господин Минчев. Тука комисията поканихме госпожа Бакалова и малко така се получи едно напрежение между комисията и госпожа Бакалова в частност с мен.Значи една седмица преди да се вкара докладната в комисиите бяхме разговаряли с Кмета и се обединихме около това, че да отменяме взетите решения и същевременно приемаме докладните с нови.Госпожа Бакалова каза, че това не е било законно.В моята практика това нещо сме го правили и тя каза, че е разговаряла с юристите и те казали, че не може да стане.За мене можеше да стане просто трябваше да се сменят мотивите,да се сложат старите докладни, отменяме едното и приемаме другото и да се приключи в една сесия тази сага с отменяне на докладни.Съгласен съм с господин Минчев, че Областния управител няма никакво по точно юристите на Областния управител нямат никакво основание да отменят тука нашите решения, дано да е някаква юридическа пречка, а не политическа. И призовавам щом сме стигнали и ако се стигне до съд това ще продължи половин година.

В.Сяров – Председател на ОбС: То има образувани дела вече.

Кр.Иванов: По нашите двете?

В.Сяров – Председател на ОбС: Няма образувани дела, но искат документите..

Кр.Иванов: Кой ги иска?

В.Сяров – Председател на ОбС: Тук от общински съвет ги изпратиха в три дневен срок да им изпратим всички документи по тези….

Кр.Иванов: Има образувано за тези докладни

В.Сяров – Председател на ОбС: Да.

Кр.Иванов: Ама чакай не може така.На базата на какво?На решението на Областния Управител?

В.Сяров – Председател на ОбС: В Хасковския съд е изпратено, хасковския от там го изпращат в Ямбол

Кр.Иванов: Ние не сме отказали на областния да отменим, ако откажем тогава той трябва да….съда. Пак слагаме каруцата пред коня.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има образувани дела.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Може би е коментирано на друг форум….

Кр.Иванов: Тогава като имаме образувани дела не си отменяме решението и толкова.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Само аз искам да кажа нещо.Аз заставам твърдо зад Тоня Бакалова и съм уверен в нейната компетентност и знам, че всичко е направено както трябва.Така, че решението си е ваше и вие си преценете кой как ще гласува естествено, но аз заставам твърдо зад госпожа Бакалова.Благодаря ви.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Минчев имате думата.

Пл.Минчев: Нека аз да взема отношение пак. Значи аз не съм казал те си имат основания юристите на областта тъй като са земи действително има земи по чл.19, нали имат основание някакво да оспорват. Сега дали е основателно или не единствено може да каже българският съд нали да бъда по скоро конкретизиран и разбран в тази част. По принцип когато се оспорва едно решение то е… ето аз пак казвам се връщам защото господин Иванов няма този протест който е. Аз си направих труда да го намеря и там е посочено, че е по компетентност тоест той го оспорва и го изпраща по компетентност и го изпраща до административния съд.Такава е практиката съгласно административно процесуалния кодекс.От тук нататък се изисква преписката по приемане на индивидуалния административен акт и чак тогава вече съда на открито заседание и после в три дневен срок се произнася.Въпроса е тука ние дали, аз за мене въпроса е следния.Да действително тези дела могат да се проточат една година, може да свърши мандата и тогава да кажат дали сме прави или не.Въпроса е тъй като трябва да погледнем естеството на докладната. Значи ние даваме, говоря общо за трите докладни да не се повтарям по другите точки. Говорим, че отдаваме тези имоти като трайни насаждения и ги отдаваме така с много сериозен срок, който е обмислен и в тази част ние трябва да помислим кое по-бързо би могло да бъде осъществено.И с оглед интереса който е проявен към тези земи и с оглед на това което пише в докладната, първоначалната докладна, че за тях няма проявен интерес от 5 години и не се знае в близките 5 години дали ще има проявен интерес и за мене считам, че тука това,че трябва веднъж да ги оставим в съда това е ясно.Но ние трябва да преценим Общинския съвет, за мен е по-важно кое ще е най-добре да го отменим евентуално с тези доказателства които ние сме ги обсъждали да се представят и тогава вече дали Областният управител ще ги приеме или не. Дали тогава е по подходящо да тръгнем на съд с тези приложени както и за следващата докладна записка са приложени документите или сега.Така, че за мен това е по-важно въпроса който трябва ние до го решим мисля, че трябва да постъпим отговорно.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Коя е институцията която може да реши това нещо?

Пл.Минчев: Кое?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: По докладната?

Пл.Минчев:Така, значи по докладната варианта, аз не знам кой вариант мисля, че…

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Нали говорим за съд.Аз съм да отиваме на съд,да влизаме и да се реши това .

Пл.Минчев: Ако отидем, но до една година няма решение, нали.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Не може веднъж да се приема така господин Минчев другия път да не се приема.

Пл.Минчев: Другия вариант който е отменяме го и на следващата сесия със съответните доказателства се внася. Това трябва да го решим.Значи моето мнение казах за отрицателния ми вот е, че три години нагоре го отменяме.Винаги се съгласяваме макар, че имаме аргументи, значи изтъкнали сме аргументи в случая този път не сме имали аргументи, нали не сме имали някакви съображения и те го отменят.Така, че за мен това е по-важното да го обсъдим кое е ще бъде най-добре във връзка с проявения интерес, във връзка с тези земи и във връзка, че ще влязат приходи за общината.Още повече тези земи няма да са трайно пустеещи.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Пак ще кажа,че аз заставам ….

Пл.Минчев: Да само искам да чуя мнението на Кмета. /шум в залата не се чува/

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Аз съм сигурен в тяхната компетентност ..

Пл.Минчев: Господин Кмет само момент ако вие сте за отменяне, аз ще ви подкрепя.Сега да го отменим и на следващата сесия да го внесем с новите ….Аз ще го подкрепя с цел пак казвам с цел да можем да…, но там няма гаранция дали няма да бъде оспорено, но вече тогава няма да имаме…..

В.Сяров – Председател на ОбС: Госпожо Бакалова.

Т.Бакалова,н-к отдел „ОСИР“: Призовавам общинските съветници специално да подкрепят отмяната на тези решения тъй като ние сме се подготвили за следваща докладна ще внесем нов проект на решение така както трябва да бъде и както смятаме, че е правилно.Искам това да се направи с цел да се избегне този продължителен период евентуално ако се заведе някакво дело и да чакаме края.Тогава има опасност и интересът вече да бъде …, съответно лицето което е проявило интерес към тези имоти да се откаже.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Иванов.

Кр.Иванов: Значи ние за това говорихме с Кмета.На тази сесия да се бяха подготвили тези документи, на тази сесия да отменим взетите решения на предната сесия и да приемем с изменението на тази сесия. На мен ми беше отговорено, че след консултация на адвокатите не било законно.

Пл.Минчев: Решението не е влязло в сила. Трябва да влезе в сила и тогава .

Кр.Иванов: То пак няма да е влязло в сила тогава, след 15 дена.Имаме ли такива прецеденти?Отменяме и приемаме.Имаме ли за осем години такива прецеденти?Имаме.Нали говорим за време.Ако бяха представени тези документи изменение на докладната правим и готово.Да се приключва

Пл.Минчев: Значи моето мнение…

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Господин Парнаров е прав, можем да направим извънредна сесия.

Кр.Иванов: То пак няма да стане, 15 дена

Пл.Минчев: Моето мнение за да бъдем спрямо закона изрядни следва да влезе това решение отмяната и тогава да … Това е моето мнение. /шум в залата/

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо друго?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.4 от дневния ред и преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.5 втора комисия за становище?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Г.Георгиев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо ?Докладната е идентична с предната която е.Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.5 преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.6 втора комисия за становище?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Г.Георгиев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо ?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.6 преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т7. втора комисия за становище?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Г.Георгиев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по т.7 ?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.34,ал.2 от ЗОС,чл.8,ал.1 и ал.2 от НРПУРОбИ, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №5 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.7 преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т8 трета комисия за становище?

Кр.Иванов: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Г.Георгиев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по т.8?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.37,ал.4,т.4 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, чл.62,ал.2 и ал.6 и чл.64,ал.8 от Закона за енергетиката /ЗЕ/, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.8 преминаваме към,

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т9 трета комисия за становище?

Кр.Иванов: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Г.Георгиев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по т.9?Господин Минчев.

Пл.Минчев: Сега само да уточня за отдаване под аренда нали така?Сега се касае за тази докладна записка, като там са приложени тези доказателства за…../говор без микрофон не се чува/ Така че ще видим какви ще са последиците. Нали представени са мотивите на съда , мотивите на Областния управител по точно е посочено, че не са приложени доказателства по отношение дали има някакви инвестиционни претенции, дали има заведени дела съответно има ли жители останали и не са обезщетени имат съответните актове , а са обезщетени чрез този общински поземлен фонд.Приложени са съответните доказателства и искам да уточня, то не е уточнение, а просто аргумента ми е мотивиран, мисля, че докладната е доста мотивирана просто отгоре трябва да се посочи тези мотиви защото то е тоест безпредметна тоест после след решенията да се посочват мотиви.Нали ние го обсъждахме това нещо, но за мен си е доста мотивирано с приложените доказателства и предполагам при един положителен вот ще изчакаме да видим какво следва.И от там нататък ще знаем за другите три какво следва.Аз смятам да не слагаме нещата напред, но ако се стигне до оспорване на тази докладна аз ще предложа да стигнем до края, защото веднъж за винаги трябва да го решим този въпрос.Аз приключих.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.8,ал.1 и ал.2 и чл.8,ал.9 от Закона за общинската собственост, чл.9,ал.3 от Закона за аренда в земеделието,чл.24а,ал.6,т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.36,ал.2,т.2 и ал.3,т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Тополовград и Решение №241 по т.2 от Протокол №21/30.03.2017г. на ОбС – Тополовград, предлагам на ОбС да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.9 преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Преди да преминем към т.10 искам да направя едно процедурно предложение: На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС –Тополовград, неговите комисии и взаймодействието му с ОбА, докладната записка и материалите към нея да се разглеждат без да са разгледани и обсъдени на заседание на постоянните комисии.

Който е съгласен с така направеното процедурно предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към т.10.Някой иска ли да добави нещо по т.10?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.10 и преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Преди да преминем към т.11 искам да направя едно процедурно предложение: На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС –Тополовград, неговите комисии и взаймодействието му с ОбА, докладната записка и материалите към нея да се разглеждат без да са разгледани и обсъдени на заседание на постоянните комисии.

Който е съгласен с така направеното процедурно предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към т.11.Някой иска ли да добави нещо по т.11?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

С това се изчерпва т.11 и преминаваме към,

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Контрол по изпълнение на взети решения.

 

По т.12 няма да се докладва днес. Преминаваме към,

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой за питане?

Т.Кьосев: Масово се говори в общината за тази чума по прасетата. Хората са притеснени някой запознат ли е с това?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Има срок до понеделник стопаните да си заколят животните. Това е доста притеснително за това всички Кметове на населени места трябва да уведомят населението. Тяхно си е право защото чувам, че искат и да стачкуват, тяхно си е право аз не мога да им забраня.Да си решават, да си преценяват.Каквото решат това да правят, така че…..Ако сме свършили…, господин Парнаров много се извинявам.Искам да питам тъй като, пак по повод на записа, господин Председателя говори почти не се чува какво говори, а ние когато говорим на по-висок тон, а нашия запис не се чува.Това не мога да разбера как неговите думи са писани в протокола,а нашите думи, говорихме толкова високо не са записани?Благодаря ви!Ако имате нещо питайте?

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Богданов може ли на микрофона?

Пл.Минчев:Ами аз вдигнах ръка още преди всички ама пак никой не ме отразява.Нарочно ли е не е ли нарочно?

Я.Богданов-кмет на с.Хлябово: Уважаеми господин Кмет, уважаеми съветници. Във връзка с приетата Наредба относно за събиране на такси за добиване на дървесина, по пет броя дървета ,всички това се прави въз основа на…., както казах е прието въз основа на Закона за опазване на селско стопанското имущество. Това което се прие по точно т.2 от поставената Наредбата.Сега, говоря конкретно за кметство село Хлябово понеже на територията на кметството действа забранителна Наредба или законното разрешение. И се обръщам към господин Божинов да разпореди или ако има възможност експертите на общината да се произнесат дали ние имаме право на тези пет броя дървета които трябва да отсечем.На времето през 2012 година бяхме писали едно писмо до Народното събрание с отговор на Министъра на земеделието господин Греков и там също с отговора е записано: Съгласно чл.32,ал.2 и чл.33 от Закона за опазване на селско стопанското имущество се разрешава отсичане на пет броя дървета.От натура 2000

Т.Кьосев: Може. Значи уведомява се РИОС. Пуска се уведомление в общината и вече въз основа на разрешението на РИОС горския идва и ти маркира пет броя дървета, режиш ги, плащаш си таксата за билетите на кубик, три ли колкото лева е прието и това е положението.

Я.Богданов-кмет на с.Хлябово: От разговора проведен с РИОС и с Председателя на поземлена комисия категорично ни забраняват.

Т.Кьосев: Не забраняват.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Господин Кьосев е прав.От скоро има такова решение в общината, така, че каквото трябва ще го свършим и имаш моето уверение, както и на общинските служители. Каквото е необходимо ще го свършим.

Т.Бакалова,н-к отдел „ОСИР“: /говор от място не се чува/

Т.Кьосев: Не.Притеснява се за Натура 2000.

Т.Бакалова,н-к отдел „ОСИР“: Аз мисля, че Кмета на Хлябово има предвид за цените нали така?

Я.Богданов-кмет на с.Хлябово:За цени не говорим.Забранява се добива на тези пет броя дървета въз основа на заповед на Министерство които писах писмо, че ни се забранява.По Закона за опазване на стопанското имущество това нещо се разрешава въз основа на което е приетата в момента тази Наредба за цените.Ние се интересуваме специално Хлябово имаме ли възможност за тези пет броя дървета да си ги отсечем?Защото от 2013 година към настоящия момент само от Хлябово са платени над двеста хиляди лева и тук се питаме защо например като имаме тези ….

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: За какво са тези двеста хиляди лева?

Я.Богданов-кмет на с.Хлябово: За добив на дърва и за закупуване на дърва.

Т.Бакалова,н-к отдел „ОСИР“: Само да направя едно уточнение. Натура 2000 позволява да се сече в горски територии, но много ме съмнява, ако се подаде до РИОСВ уведомление за отсичане на до пет броя в извън горски територии и имота попада в Натура 2000, че ще има разрешение.

Я.Богданов-кмет на с.Хлябово: Аз туй ми е молбата.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Добре, нека да го проверим.

Пл.Минчев: Ама то първо трябва да се вземе решение от РИОС дали разрешават и тогава трябва да се обсъждат тези неща по Закона за опазването на земеделските земи. /шум в залата не се чува/

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Миналата година седнахме, говорихме, горското да зарежда града, общината зарежда другите населени места.До момента нямаме такова решение и не знам защо.Ние искаме само да видим къде са техните…., нашия лесничей Теньо Тенев ще отиде ще маркира за да можем да помогнем на хората. Но нямаме разрешение защото горското е принципала на …. държавата, да.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Минчев?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Господин Анестиев беше преди вас господин Минчев.

Пл.Минчев: Добре, отстъпвам му той е с една година по-голям. Заповядай те!

В.Сяров – Председател на ОбС: Тишина в залата!

Пл.Минчев: Господин Председател, влезте си във функциите и осигурете ред в залата!Изпълнявайте си задълженията.Не сме на бит пазар.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Ще ви помоля за още малко тишина.

Ат.Анастасов: Господин Кмете, бях предизвикан от теб…

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: С какво бе?

Ат.Анастасов: Ами не знам ще чуем записа

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Аз го слушах не веднъж и протокола четох.

Ат.Анастасов: Аз не съм го слушал.Ще го чуем записа, но може и да съм си поискал да те напсувам, но не съм си позволил това нещо, защото и за мен е най-голямата обида някой да ме напсува на майка. Още повече, че твоята майка аз я познавам лично жената и не бих си го позволил това нещо.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Аз предполагам, че си си изпуснал нервите не е нищо друго.

Ат.Анастасов: Не, не.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Защото беше доста ефектиран. Разказах ви една история от римската империя и явно припознахте себе си в героите от историята.

Ат.Анастасов: Ти почна да казваш една история, но тази история е малко странна тя прилича на други хора.Заставам зад думите си, че не съм те напсувал, но бях предизвикан от теб, както в началото на сесията започна пак…

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Може ли един протокол да видя от предната сесия!

Ат.Анастасов: Кмете не те предизвиквам аз.Поведението което ти демонстрираше тогава на края на сесията просто не беше…Така го почувствах, така…, не знам.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Аз не знам защо мълчат другите общински съветници. Страх ли ги е от тебе.Само един общински съветник ти го каза в очите ти го каза.Само един ти го каза преди колко време ти каза, че си му казал.

Ат.Анастасов: Кой ми каза?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Не знам кой каза.Госпожа Георгиева каза.

Ат.Анастасов: А ти чули това нещо от моята уста?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Естествено, че го чух как да не го чуя.

Ат.Анастасов: Чу тези думи от моята уста?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Естествено, че го чух, как няма да го чуя.Аз за какво ще се възмутя тогава?

Ат.Анастасов: Не съм казал такова нещо.Може да ми се е искало,но…

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Минчев, Иванов, Златев, Жоре?Имаше ли нещо или нямаше кажете защо мълчите?

Ат.Анастасов: Какво казах?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Те се срамуват да ти го кажат, какво да ти кажат.

Кр.Иванов: За псувнята ли става въпрос?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Да.

Кр.Иванов: Като излизаше нещо….може да си се псувал сам на себе си.Хайде стига вече, разберете се двамата.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Минчев, заповядай те.

Пл.Минчев: Аз искам да попитам тука скоро преди няколко месеца може би поисках една справка за посещенията на общинските съветници за заседанията на общинския съвет и комисии, които искам да подчертая, че много трудно ми се даде. Чак на третото заседание.Не знам защо ми се даде тази справка и след това питах на две заседания какво се прави от Председателя на Общинския съвет по отношение на посещенията в постоянните комисии.Защото тази справка която ми се предостави така изкачаше едно име което тотално, тотално казвам справката е при мене тотално казвам не е посещавало комисиите.В тази връзка какво се направи от Председателя на Общинския съвет във връзка с посещаемоста на тези постоянни комисии, защото в ЗМСМА е казано, че комисиите са неразделна част от заседанията и съответно задълженията на общинският съветник?Така. Всички общински съветници са избрани от хората и мисля, че всеки може да застане пред хората и трябва да обясни. Да, действително на всеки се налага да отсъства, но такова системно отсъствие, нали…. Аз не съм виждал два мандата съм бил преди това общински съветник и трети мандат и в тази част какво се прави. Защото все пак тези общински съветници са избрани от хората и те трябва да работят за тях и да присъстват в тези постоянни комисии.

В.Сяров – Председател на ОбС: В Правилника е записано господин Минчев, че Председателя трябва да бъде уведомен.Аз съм уведомен за всяко едно отсъствие…

Пл.Минчев: Така, нека да се изкажа.Нека да се изкажа. В Правилника е ясно какво пише, Правилника е ясно какво пише. Говоря в ЗМСМА какво е посочено.И този общински съветник ще излезе ли пред хората да каже вижте какво вие ме избрахте с преференциален вот, значи наблягам на преференциален вот. Това означава, че хората са дали не за листата, а са дали конкретно за този общински съветник.И как ще излезе и ще ги погледне хората. Ето след година тук ще има избори и евентуално ще се кандидатира този общински съветник пак, как ще погледне тези хора?Това исках да стане достояние на обществеността.Така. Това ми е едното питане.Все пак Председателя той администрира, пръв сред равни и той трябва да следи за тези неща.Правилника пише, ясно е Правилника, но Закона си е Закон.Правилника е подзаконов акт.Ако не сте го разбрали за три години да ви го кажа или пък поне питайте някой който е компетентен в тази част.Така. Другия ми въпрос който е.Вече на пето или шесто заседание не помня във връзка със „Златно зърно“.Значи нито виждаме някакъв материал, нито виждаме някакви справки които аз искам за тези задължения.И тука вече считам, че по този начин това бездействие Председателя не си изпълнява задълженията.Той е орган аз не мога да ида при Управителя на това дружество и да му поискам някаква справка. Това е Председателя, още повече, че пет заседания и така ли не се сетихте един път да внесете една докладна или един материал , една точка да вземем да обсъдим с пак.Аз ви посочих,че и предния път на заседанието. Общината притежава 42%, както за приходите така и за разходите.Ние не виждаме приходи от това дружество, а само се калкулират и ви казах какво впечатление ми прави от отчета който ми дадоха да го приемем.Добре, че не го приехме.Че там се калкулират едни разходи за персонал, а реално това дружество от пет години не работи и тези разходи растат.И съответно дела, разходите които трябва да плати общината растат.Това са публични средства.Какво се прави в тази насока?Ние пет заседания дъвчим едно и също.

В.Сяров – Председател на ОбС: Искам да ви кажа господин Минчев опитах да се свържа с господин Симитчиев, който е собственика на „МЕТКОМ“, който има най-голямо участие, с най-големия брой акции, но той в момента е в чужбина.С господин Атанасов говорих той е имал среща с господин Кмета и там са обсъждали нещо и ако маже господин Кмета да ни запознае какво са обсъждали.

Пл.Минчев: Така нека да конкретизирам нещата.Аз не питам Кмета на общината, а питам Председателя на общинския съвет.Пет месеца говорим едно и също./шум в залата/

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Аз ще отговоря на господин Сяров.Аз съм казал,най-добрия вариант, ако до края на месеца няма кандидат преминаваме в процес на ликвидация.

Пл.Минчев: И какво означава вие разговаряхте с някакво лице там?Вие представлявате Общинския съвет и имате определени правомощия и задължения които вие трябва да упражните, а вие пет месеца не ги упражнявате.Поне една справка да бяхте изискали писмено.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Господин Минчев, да дадем думата на господин Анастасов!

Ат.Анастасов: Господин Кмете, имах въпрос към вас на предната сесия за тази улица част от ……/говор без микрофон не се чува/

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Аз мисля, че ви е отговорено.

Ат.Анастасов: Не ми е отговорено.Кой е издал заповедта за тези прегради.Не ми е отговорено писмено.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Аз до колкото знам ви е отговорено.Излишно вчера съм разговарял и ми казаха, че ви е отговорено.

Ат.Анастасов: Не ми е отговорено.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Господин Коларов ми каза, че ви е отговорил, че е написано 400лв.струва, средствата които са отпуснати от общината.

Ат.Анастасов: С чия заповед, нали имаше и друг въпрос.Тази улица част от европейския проект….

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Коя е част от европейския проект?

Ат.Анастасов: Тази улица.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Не е от европейски проект. Това е от бюджета капиталови на общината.

Ат.Анастасов: Това не ми е отговорено.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Не, не аз изрично съм им казал. Даже…

Ат.Анастасов: Казвам, че не е отговорено.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Може…

Ант.Димитрова-секретар на община Тополовград: Отговорено е писмено на Председателя на Общинския съвет.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Той е трябвало да ви го даде./шум в залата/

Ат.Анастасов: Вижте какво е отговорено господин Кмете.Една табличка с някаква сума 375лв. само това е.

Пл.Минчев: Ама то имаше питане за разходите които са направени ….

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Нямам представа, аз не разбирам от строителство за което се извинявам./шум в залата/Ако в протокола го има това нещо, значи вината е в мене. Няма проблеми ще ви бъде отговорено на следващата сесия.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Иванов.

Кр.Иванов: Сега.Сутринта коментирахме с Кмета общински път разклона Орлов дол – Хлябово липсва знак, бяхме въвели едно ограничение…. Този знак най-редовно се краде и какво се случва.Тирове минават най-редовно от там. Да махнем проблема, че ще разбият пътя, но карат с висока скорост. Пътя е тесен, няма възможност и колите влизат в канавките и да не стане някоя по-голяма беля.Ако комисията по безопасност не може да се събере, аз не виждам комисията какво може….

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Ама няма какво то има знаци, просто поръчваме един нов знак …

Кр.Иванов: Да заварим ли там този знак по-трудно, да измисляме нещо…

Пл.Минчев: Ама ние и да поставяме знаци като няма кой да контролира движението.

Кр.Иванов:Карат без фарове, карат без колан /шум в залата/ Един знак да се сложи, да се завари там. Нещо да се направи каквото може.

Т.Кьосев: До Понката долу един знак стоп.Онзи ден пак катастрофа имаше.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: В смисъл той е път с предимство.Той е републиканска пътна мрежа. Този който отива посока Доброселец той трябва да изчака.

Кр.Андронов-кмет на с.Орлов дол: Аз искам да кажа нещо във връзка с този път.Само за Орлов дол няма там табела.Абе за всяко друго село за Владимирово, за Каменна река има за Орлов дол няма.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Кой е Кмет на Орлов дол?

Кр.Андронов-кмет на с.Орлов дол: Аз.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Ами аз не го знаех този проблем.

Кр.Андронов-кмет на с.Орлов дол: Ами три пъти вече го казвам за този знак, така и….

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Общинска собственост, Тоня? Поръчайте един знак за Орлов дол!Както и да се види там знака до Понката.

Пл.Минчев: Само на мен не ми се отговори има ли изпратено писмо, представено ли е за тези разходи….

В.Сяров – Председател на ОбС: Кои разходи?

Пл.Минчев: Ами за „Златно зърно“което питах. Има ли написано писмо от Председателя на Общинския съвет….

В.Сяров – Председател на ОбС: Сега септември месец ще направим една среща..

Пл.Минчев: Моля?

В.Сяров – Председател на ОбС: Септември месец ще направим една среща…

Пл.Минчев: Май месец коментирано,до септември да направим една среща .Какво означава тава да направим една среща от май месец?Аз искам разходите …

В.Сяров – Председател на ОбС: Трябва да се направи една среща да се види…

Пл.Минчев: Ама чакайте сега, вие не сте тука хванати и тръгнали да си правите седенки и срещи.Аз ви питам изведено ли е от вас писмо до „Златно зърно“до управителния орган във връзка с разходите които ги обсъждахме още май месец.Аз това ви питам.Вие ми говорите срещи.Срещите си ги правете! Мен не ме интересува вашите срещи.Мен ме интересува вие като Председател какво сте направили.Това е вече пета сесия по ред.А, смешно ли ви е? Добре.Аз питам има ли официално писмо от Председателя на Общински съвет да изиска такива разходи които ги коментирахме?Не еднократно сме го коментирали.

В.Сяров – Председател на ОбС: Нали ги има в отчета какви разходи

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Ама то отчета не е приет…Нали за това искаме да видим….

Пл.Минчев: За мен, заявявам го съвсем категорично това е отказ от изпълнение на задълженията.Аз ви питам пет сесии подред изискахте ли го, изискахте ли го, какви са разходите, защото общината калкулира загуби с тези средства които са посочени в този отчет, там са посочени едни цифри. Искахме да разберем реални цифри ли са за какво са тези цифри, на какво отговарят. Вие ми говорите…

В.Сяров – Председател на ОбС: Ще ги изискам и ще ви отговоря.

Пл.Минчев: Това за мен е съвсем безотговорно и несериозно отношение.То се вижда и в..

В.Сяров – Председател на ОбС: Моля, ви се за тишина в залата.

Пл.Минчев: Пета сесия.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Има ли нещо друго?Ако няма аз предлагам Председателя на Общинския съвет, ако е морален и добър човек да си огледа работата, организационната работа да си огледа и да прецени дали я върши или не я върши.Ако прецени, че не я върши аз мисля, че не е за тука.Аз ако преценя, че не мога да я върша ще си подам оставката, както съм казал още на предизборната кампания.

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма други въпроси, закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАСИЛ СЯРОВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

 

 

 

Вярно,                                                                              

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Посетители

1263760
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
229
250
1020
1260686
7571
23121
1263760

Вашето IP: 40.77.167.9
Час: 2021-10-20 19:58:36

Времето в Тополовград

opak