Протокол № 40 от 27.07.2018 год.

Публикувана на Понеделник, 27 Август 2018 11:16
Написана от общ. Тополовград
Посещения: 193
Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

№ 40

27. 07. 2018 год.

 

           Днес 27 .07 .2018 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника са се регистрирали 15.

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Васил Сяров - Председател на Общински съвет – Тополовград.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добър ден! Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги общински съветници, присъстващи в залата. В присъствената книга са регистрирани 15 общински съветника. Отсъстват двама по уважителни причини. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет-Тополовград, при което съгласно разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА откривам   заседанието на Общински съвет Тополовград.Преминаваме към обсъждане на дневния ред.В деловодството на Общински съвет е постъпили три докладни записки.ДЗ с вх.№989/26.07.2018год.относно:Отдаване под аренда на земеделски земи – частна общинска собственост с цел,създаване на трайни насаждения.ДЗ с вх.№990/26.07.2018год. относно: Отдаване под аренда на земеделски земи – частна общинска собственост с цел,създаване на трайни насаждения. И ДЗ с вх.№992/26.07.2018год. относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ.Искам да направя следните предложения.Първо. ДЗ с вх.№989/26.07.2018год.да стане т.11 от дневния ред.Второ. ДЗ с вх.№990/26.07.2018год.да стане т.12 от дневния ред.Трето. ДЗ с вх.№992/26.07.2018год.да стане т.13 от дневния ред.И четвърто т.11 „Контрол по изпълнения на взети Решения“ и т.12 „Изказвания, питания,становища и предложения на граждани“ да станат съответно т.14 и т.15 от дневния ред.Има ли други предложения? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.Подлагам на гласуване предложение №1. Който е съгласен ДЗ с вх.№989/26.07.2018год. да стане т.11 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“.“Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 съветника от които 15 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.Подлагам на гласуване предложение №2. Който е съгласен ДЗ с вх.№990/26.07.2018год. да стане т.12 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“.“Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 съветника от които 15 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване предложение №3. Който е съгласен ДЗ с вх.№992/26.07.2018год. да стане т.13 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“.“Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 съветника от които 15 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване предложение №4.Който е съгласен т.11 „Контрол по изпълнение на взети Решения“ и т.12 „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ да станат съответно т.14 и т.15 от дневния ред моля да гласува с вдигане на ръка „за?“ „Против?““Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 съветника от които 15 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.Сега подлагам на гласуване цялостния дневен ред. Който е съгласен с така предложения цялостен дневен ред, моля да гласуват с вдигане на ръка „за” „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 съветника от които 15 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към,

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.1 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепя като по т.1 има питане от господин Пламен Минчев.

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.1 има питане от Пламен Минчев за предоставяне на подробна информация за изпълнението на бюджета на Общинския съвет за 2017 година.Нали така господин Минчев?

Пл.Минчев: Да, да така.

В.Сяров – Председател на ОбС: Ето предоставям ви информацията.Има също по т.1 писмена подробна справка за периода 01.01.2018 – 30.06.2018година.Тази справка не е по т.1 защото т.1 се отнася за бюджета за 2017 година.Ако искате такава справка г-н Минчев пуснете си едно писмено искане до мен, аз ще пусна до Кмета и той да ви издаде такава справка.

Пл.Минчев: Аз ще си го направя в последната точка питания.

В.Сяров – Председател на ОбС: Сега аз имам едно питане към господин Кмета по първа точка.Господин Кмете в първа точка в приложение №4 в изпълнена програма за капиталови разходи – 2017год.,поименен списък в точка II- строителство, т.2 Благоустрояване улици с.Хлябово – 49 000лв.За кои улици става въпрос?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Мисля, че едната беше улицата към завода, а другата е гробищния парк когато правихме…

В.Сяров – Председател на ОбС: Гробищния парк е трета точка.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Обадете се на Атанасова, тя трябва да знае.Тя е в София ще вдигне телефона и да каже кои са улиците.Едната беше към завода, а втората…..

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако има някакви други питания докато дойде представител от „ТСУС“по т.1?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Елена, заповядай!

Ел.Николова-гл.специалист „ТСУС“: Значи тя предварително беше записана „Сакар“ обаче беше объркана „Сакар планина“ мисля, че това е последната улица там към стадиона където е. Тази улица правихме. За 49 000лв.е тази улица.

В.Сяров – Председател на ОбС: В бюджета за 2017 година е записано „благоустрояване на ул.“Сакар“ с.Хлябово, това същата улица ли е?

Ел.Николова-гл.специалист „ТСУС“: Да същата улица е, защото най напред предварително когато я бяхме включили беше записана улица „Сакар“, а на сесия е променена благоустрояване на улица само улици в с.Хлябово без наименованието, защото беше объркана. Вместо „Сакар планина“ беше записана „Сакар“

В.Сяров – Председател на ОбС: Тази улица е направена?

Ел.Николова-гл.специалист „ТСУС“: Да.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Защото пише „благоустрояване на улици“

Ел.Николова-гл.специалист „ТСУС“: Ами не знам защо е написано така. В моя списък е написано улица.Това е последната улица която е записана „Сакар“.Нея имаме предвид и на нея сме правили сметка, а не…….

В.Сяров – Председател на ОбС:  Добре, благодаря!

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Трябва да отговорим, че на господата им трябва за следващите доноси…

В.Сяров – Председател на ОбС:  Някой друг има ли въпроси или да добави нещо по първа точка?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 и чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,чл.140,ал.1 и ал.5 от ЗПФ,чл.9 от Закона за общинския дълг и чл.35,ал.5 от Наредбата за условията и реда за съставяне, обсъждане, приемане,изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Тополовград, приета с решение №210/31.01.2017год., предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.1 преминаваме към

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.2 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо по т.2?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.10 от ЗМСМА,чл.9,ал.3 и чл.18 от Закона за общинския дълг, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.2 преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.3 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.3?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.8,ал.1 и ал.2 и чл.8,ал.9 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.6,т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.36,ал.2,т.2 и ал.3,т.2 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Тополовград и Решение №241 по т.2 от Протокол №21/30.03.2017год. на ОбС – Тополовград, предлагам на ОбС да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.3 от дневния ред и преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.4 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.4?В решенията има една техническа грешка записано е „в землището на гр.Княжево“, да се чете „в землището на с.Княжево“.Ако няма някой да добави нещо прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ла.1,т.8 от ЗМСМА,чл.8,ал.1 и ал.2 и чл.8,ал.9 от Закона за общинската собственост, чл.9,ал.3 от Закона за аренда в земеделието,чл.24а,ал.6,т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.36,ал.2,т.2 и ал.3,т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Тополовград и Решение №241 по т.2 от Протокол №21/30.03.2017год. на ОбС – Тополовград,предлагам на ОбС да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.4 от дневния ред и преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.5 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната и предлагаме да се добави т.5 – На основание чл.60, ал.1 от АПК да се допусне предварително изпълнение на взетите решения.

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.5 от дневния ред има предложение да се допълни с нов проект за решение. На основание чл.60,ал.1 от Административно процесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решенията.Това ли е господин Иванов?

Кр.Иванов: Да.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Кмете, съгласен ли сте?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Разбира се нали сме го коментирали.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой други предложения?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.34,ал.4 и ал.6 и чл.41,ал.2 от ЗОС, чл.193,ал.4 от ЗУТ, чл.64,ал.6,чл.67,ал.2 от ЗЕ и чл.44,ал.1 и чл.48 от НРПУРОбИ, предлагам на Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №5 от ДЗ №5 от дневния ред.На основание чл.60,ал.1 от Административно процесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решенията. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.5 преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.6 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по т.6?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8,т.12 и т.23 от ЗМСМА, предлагам на Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №5 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №6 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №7 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.6 преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.7 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по т.7?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.46, т.2, чл.66, ал.2, т.4, чл.72, ал.1, т.3, ал.2, т.4 и ал.5,т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.7 преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.8 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по т.8?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.37“и“,ал.3 и ал.12, чл.37“о“, ал.1,ал.2 и ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.8 преминаваме към,

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.9 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по т.9?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.9 преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.10 няма проекти за решения.Това е информация относно: Изпълнение бюджета на Община Тополовград към 30.06.2018 година.Има ли някой да добави нещо? Ако няма с това се изчерпва т.10 и преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Преди да преминем към т.11 искам да направя едно процедурно предложение: На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС –Тополовград, неговите комисии и взаймодействието му с ОбА, докладната записка и материалите към нея да се разглеждат без да са разгледани и обсъдени на заседание на постоянните комисии.

Който е съгласен с така направеното процедурно предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА

 

Има ли някой да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ла.1,т.8 от ЗМСМА,чл.8,ал.1 и ал.2 и чл.8,ал.9 от Закона за общинската собственост, чл.9,ал.3 от Закона за аренда в земеделието,чл.24а,ал.6,т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.36,ал.2,т.2 и ал.3,т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Тополовград и Решение №241 по т.2 от Протокол №21/30.03.2017год. на ОбС – Тополовград,предлагам на ОбС да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.11 и преминаваме към,

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Преди да преминем към т.12 искам отново да направя едно процедурно предложение: На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС –Тополовград, неговите комисии и взаймодействието му с ОбА, докладната записка и материалите към нея да се разглеждат без да са разгледани и обсъдени на заседание на постоянните комисии.

Който е съгласен с така направеното процедурно предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към т.12.Има ли някой да добави нещо по т.12?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ла.1,т.8 от ЗМСМА,чл.8,ал.1 и ал.2 и чл.8,ал.9 от Закона за общинската собственост, чл.9,ал.3 от Закона за аренда в земеделието,чл.24а,ал.6,т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.36,ал.2,т.2 и ал.3,т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Тополовград и Решение №241 по т.2 от Протокол №21/30.03.2017год. на ОбС – Тополовград,предлагам на ОбС да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.12 и преминаваме към,

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Преди да преминем към т.13 искам отново да направя едно процедурно предложение: На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС –Тополовград, неговите комисии и взаймодействието му с ОбА, докладната записка и материалите към нея да се разглеждат без да са разгледани и обсъдени на заседание на постоянните комисии.

Който е съгласен с така направеното процедурно предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към т.13.Има ли някой да добави нещо по т.13?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №13 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №13 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №13 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.13 и преминаваме към,

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Контрол по изпълнение на взети решения.

 

По т.14 няма да се докладва днес. Преминаваме към,

 

ПЕТНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Златев заповядайте!

П.Златев: Уважаеми господин Кмет, уважаеми господин Председател на Общински съвет, уважаеми общински съветници и гости в залата.Аз като медицинско лице, искам да ви запозная с един много наболял проблем за нашата община,касаещ – здравеопазването и спешната медицинска помощ в общината.Територията,която обслужваме е града и 17 села. Тази помощ се осъществява от един медицински екип, какво ще рече това.На дежурство са един фелдшер с една медицинска сестра. Този работен екип е крайно недостатъчен, ще кажете защо.Защото първо ние работим на телефон 112, когато се получи визита ние сме длъжни до една минута да тръгнем.Какво следва след това?Линейката тръгва да извърши визитата, в ЦСМП остава числом и словом само едно единствено медицинско лице.Освен домашни посещения работим и в амбулатория, в която това медицинско лице понякога и в повечето случай е само медицинска сестра. Тя трябва да се справи със работата в спешният кабинет, която напоследък е с много случай касаещи живота на хората. При нас идват спешности като – алергичен шок,кардиални астми,черепно мозъчни травми, катастрофи,родилки, ухапвания от змий,инфаркти, инсулти и още поредица от спешности.Зад всички тях стоят случай с, който сме се справяли.Но адекватната и бърза намеса се осъществява с хора – медицински специалисти като лекари,фелдшери, медицински сестри, но такива в нашия спешен център точно от такива имаме нужда.Предложението ми е за втори екип към ЦСМП – гр.Тополовград. Защо го правя това предложение, защото всеки е посещавал кабинета по една или друга причина. Идват хора и виждат втората резервна линейка на паркинга на болницата и се карат с нас,защо им е бил отказан адрес след като линейката е тук.Да линейката е там, но нали се сещате, че тази линейка, за да тръгне трябва да работят доктор,фелдшер и шофьор, а то няма.Второ, отдалечен район сме.Най-близката болница до която можем да транспортираме нуждаещ се пациент е на 57км.Това е свиленградската болница.Тръгне ли линейката за транспорт в най-добрият случай я няма три часа до Свиленград, а тръгнем ли да транспортираме до Хасково линейка няма четири часа.В това време градът и общината остават без медицинско обслужване.Има и случаи в, които от 7.30ч. до 19.30ч., това е дневно дежурство 12 часа се осъществяват визити и транспорт с хоспитализиране на пациенти. Тогава 12 часа няма линейка на територията на общината.Представете си за какво става въпрос. Всичката спешност дошла в амбулатория през това време се осъществява от един колега.Това е или фелдшер или медицинска сестра .Напоследък има и случай, в които не сме на работа, но колегите остават сами и викат който е свободен да му помогне при спешни състояния като катастрофи с повече пострадали, алергичен шок, кардиална астма, инфаркт и още много, много спешни случай.На месец всяка една линейката изминава около 7000км.Не може да се открие и спешно приемно отделение, защото то се разкрива в големите областни болници по нормативи.Повдига се и въпроса и на брой работещи и на глава от населението, но това не може да бъде вече критерий, защото на времето имаше болница. Помощта която се осъществяваше от работещите Хирургично отделение, Вътрешно отделение,Нервно отделение,АГО,Детско отделение и прикрепените към тях специалисти. Аз ви запознах накратко с нашите проблеми, които са важни както за всеки един от вас, така и за хората в тази община.Апелирам към всички общински съветници,заедно с Кмета на Общината да повдигнем и защитим този приоритетен за всеки от нас проблем.Искам всеки да се замисли за своето здраве и здравето на своите близки, които касаят някаква спешност и да вземете отношение с предложения и подкрепа.Предложението ми е за втори екип в спешна помощ град Тополовград.Искам да коментираме.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Значи ние със г-н Златев вече работим по този проблем,от няколко дни водим разговори с Народното събрание и Парламента,да се постави на вниманието на Министъра на здравеопазването,на здравната комисия да се постави този проблем,и респективно ще говорим за нашата община,защото тя е огромна седемстотин и четиридесет квадратни километра и наистина има нужда от още един втори екип.Докато се отиде до Синапово трябва да се ходи във Радовец или Хлябово това са огромни разстояния,точно за това сме водили разговор с г-н Златев със представители от парламента да се постави след ваканцията на народните представители този въпрос,защото това е с особено имащо нужда на малките общини по гранични и планински и полупланински райони.Ако някой иска да каже нещо?

Пл.Минчев: Значи аз мога да направя едно предложение в тази връзка. Това което се обсъди,значи да се изпрати едно писмо от община Тополовград,това точно въпрос който го постави колегата,съответно до Министъра на здравеопазването и до Народното събрание и здравната комисия тъй като нормативно сега не мога да претендирам за изчерпателност,но мисля че определението по нормативност за екипи,за брой население и т.н.Значи за мене ще бъде необходимо или да се направи някакво изключение като се има в предвид нормативните документи,или следва да се вземе решение здравна комисия и съответно промяна в Закона за точно тези екипи които са.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Значи ние това нещо ще го направим,след ваканцията.

Пл.Минчев: Така, че това което може да се направи,аз предлагам да се напише едно писмо от община Тополовград,да се постави този въпрос на Министъра и съответно на здравни комисии.

П.Златев: До колкото аз съм запознат,значи има някакви Наредби,които са от преди 50-60г. на базата население на община се полага екип,но тогава ние имахме работеща болница,със работещи отделения а сега?

Пл.Минчев: Ами сега би трябвало да се променят критериите,това което коментирахме и за отдаличен район,защото ние и община Ивайловград сме най-отдалечените от административния център.

П.Златев: Личните лекари работят до 12:30 и от там нататък всичко е на спешния център.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: А те са на 24 часа до колкото знам аз.

П.Златев: Всеки търси отворена вратичка,когато има някакъв проблем,някой да му помогне.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Иванов?

Кр.Иванов: Всички сме съгласни с това нещо с което ни запозна г-н Златев запознахте ли в Хасково вашите шефове?

П.Златев: Ще ви обясня,да

Кр.Иванов: Ние прескачаме тука,какъв е отговора?

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Говорили сме с г-жа Радева с доктор Радева сме говорили коментирали сме го.

Кр.Иванов: Няма говорили ,значи трябва да е черно на бяло.

П.Златев: Сега има ли сме събрание

Кр.Иванов: Защо?

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Чакай чакай сега. Ние сега го поставяме няма говорено,какво означава няма говорено нали ние трябва да го дебютираме.

П.Златев: Г-н Иванов ще ви отговоря

Кр.Иванов: Чакай да се изкажа

П.Златев: Г-н Иванов ще ви отговоря

Кр.Иванов: Какво да ми отговориш,аз не съм задал въпроса.

П.Златев: Сега има ли сме събрание с д-р Радева,д-р Радева допълнителни екипи не може да отпусне.Казва така ако вие издействате от Министерството на здравеопазването,а това може да се случи и може да стане,имаме основателни причини като отдалечен район,отдалечени болници,липса на болница.

А.Димитова-Секретар на общ.Тополовград: Кадри имаме ли?

П.Златев: Моля?

А.Димитова-Секретар на общ.Тополовград: Кадри за втори екип имаме ли?

П.Златев: Кадри имаме.     /шум в залата…../

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Нека да отпуснат линейките,да отпуснат бройките поне.

П.Златев: Много трудно…

Кр.Иванов: Значи реда е такъв.Прави се предложение до шефката на бърза помощ,писмено тя ни отговаря, че неотговаряме на еди какво си и еди какво си,понеже еди какво си еди какво си,тя това ще ни отговори,с този отговор отиваме в Народното събрание там комисии и не прескачаме административните….

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Не бе ние в момента го дебатираме,не прескачаме нищо.

Кр.Иванов: Аз ви казвам как трябва да стане,ние от тука отиваме в Народното събрание при Министъра,жената тука може да каже ама аз не съм запозната,защото няма черно на бяло.

П.Златев: Д-р Радева е запозната.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: То това е поставено не само пред д-р Радева,това го знае цялата държава,проблема е поставян не веднъж.Въпроса е Димитрова да се направи едно писмо до д-р Радева със изискване за втори екип,въз основа на нейния отговор пишем до Министъра на Народно събрание до Министър председателя, Президента.

А.Димитова-Секретар на общ.Тополовград: Все пак те са някаква институция решават на база съветници

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: И Общинския съвет естествено

А.Димитова-Секретар на общ.Тополовград: За това има тука Парламентарно представени партии да си направят и те тяхното предложение това се разглежда на сесия в край на сметка декларация ли ще е.

П.Златев: Ако трябва екипи от нашия избирателен район да помагат

Кр.Иванов: Значи трябва да го имаме черно на бяло,това искам да ви кажа.

В.Сяров-Председател на ОбС: Г-н Златев, мисля че всички ще се обединим,общинските съветници,администрацията и ще започнем от някъде от Д-р Радева и ще продължим нататък .Ще запознаем и депутатите от нашия избирателен район.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Ако няма друго да кажа аз две три приказки.Г-н Минчев ако няма друго да кажа аз две три приказки.

Пл.Минчев: Ми то и аз имам питане.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Ами давайте тогава да не се разтягаме,защото и аз трябва да кажа нещо.

Пл.Минчев: Във връзка със това мисля, че нямаме нормативно право това което говорихме за втори екип,значи на определен брой жители на определена община.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Ще се промени Закона какъв е проблема.

Пл.Минчев: Ами и аз това казах ние еднократно тя д-р Радева аз също съм се срещал с нея и знам къде е проблема.Но сега какво трябва да се промени и как тъй, че ние да пишем до нея отговора е ясен, но както и да е,сега да не я прескачаме.Така имам във връзка с това което бях посочил по т.1 имам едно искане до Председателя на Общински съвет да се предостави справка подробно писмена за разходите на Общинския съвет от 01.01.2018г. до 30.06.2018г. тоест 30. Юни 2018г.Така другото ми питане във връзка със „Златно зърно,“какво правим там?Обсъждаме го на три заседания имаме ли представени някакви документи във връзка с тези разходи които преди две сесии обсъждахме има ли писано нещо от страна на Председателя на Общински съвет?Пак със цел да се преповторя, че и потретя,Общинския съвет е принципал общо събрание той взема решенията без да коментирам какви са правомощията на Кмета каквото ние му гласуваме и го задължим той това ще извърши.Искам да попитам в тази насока направено ли е нещо,от Председателя на Общинския съвет, от ресорна комисия и от някой?

В.Сяров-Председател ОбС: Ще ви отговоря веднага.Направих среща със Управителя на „Златно зърно“, г-н Атанасов,и той ми каза, че 2014г. има взето решение №399 по т.9 от дневния ред на заседание 30.05.2014г. за отпускане на 42 000 лева които са били нужни за вземане на камион.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Точно така.

В.Сяров-Председател ОбС: Значи Решението е влязло в сила,и той ме пита защо не беше изпълнено.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Защото имаше условия.

В.Сяров-Председател ОбС: Аз ви питам г-н Кмете, г-н Минчев вие бяхте тогава Председател на Общински съвет.

Б.Божинов-кмет на общ.Тополовград: Ами ето това е имаше условия предложени от г-н Иванов,така ли беше г-н Иванов?

Кр.Иванов: Точно така. Ама четете ги не само номера на решението ами отгоре като се започне цялото решение.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Вие не си четете документа,искате да изкарате… Трябва да се чете! Вземете докладната и прочетете!

Кр.Иванов:   Наско много му отърва плюс това Наско не е легитимен с никакъв Управител не си се срещал. Срещнал си се с лицето Наско еди кой си.Това трябва да ти е ясно.С никакъв Управител не си се срещал.

В.Сяров-Председател ОбС: Нали се води…

Кр.Иванов:   Наско лицето,незнам какво се води.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Какъв се води?Става въпрос, че там има предложение от общинския съветник Красимир Иванов.

В.Сяров-Председател ОбС: Добре

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Това което се свърши тогава е да се отпускат средствата.

В.Сяров-Председател ОбС: Другото което ми каза г-н Атанасов,нали имало е среща с вас г-н Кмете, две срещи и там са били обсъждани нали въпросите.Имало е даже предложение за закупуване неофициални за продажбата на „Златно зърно“.Така, че това е.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Антоанета,Тоня Бакалова я няма,обяснете на г-н Сяров защото явно пак не си чете докладните.Колко пъти сме водили кореспонденция със „Златно зърно“ и сме им представяли дялове за закупуване.

Кр.Иванов:   Оценки,оценката е за 6 месеца .И тая оценка се плаща,ние не можем да плащаме оценки всеки път.

Пл.Минчев: Ясно е, че нещата трябва да се четат до край,когато се цитират нормативни документи и решения на Общинския съвет.Аз се срещнах, аз говорих,какво означава г-н Председател на Общински съвет аз се срещнах аз говорих,имате ли го писмен?.Вие незнам дали сте били тука когато сме го обсъждали,че имаме направени разходи които по отчета който го коментирахме преди три заседания,какви са тези задължения,съществуват ли несъществуват ли,реални ли са не са ли реални ние това искахме как да разберем.Какво вие ми цитирате някакви нормативни документи от предходен мандат не сте ги прочели до края,не сте изобщо изяснили случая,ами направи ли сте една среща какво означава.Ами то и ние можем да излезем с лицето Наско еди кой си мога да правя среща.Това според вас в реда на нещата ли е във реда на закона ли е и така нататък.Ние говорихме вие изисквали ли сте такава справка?Да видим има ли няма ли ги тези задължения,три заседания на общинския съвет ние си правим срещи с някакво си лице там който е. А от къде са тези задължения аз ги цитирах,задължение за персонала,заплати,пък реално дружеството не работи от две години. А вие ми цитирате някакви неофициални срещи за продажба.Има си също по-следващи решения на Общинския съвет,това е едното.Другото което е за Кмета.Кмета е представител във общо събрание,но след като общинския съвет 5 пъти го повтарям.След като общинския съвет даде санкция даде упълномощаването ние какво ще го упълномощим кмета,ние незнаем какво ще правим с това търговско дружество.От къде са тези задължения и всяка година всеки месец продължават да се калкулират а ние си правим неофициални срещи и какво означава,в един момент стигаме за някакви нормативни документи или решения,това изобщо не е сериозно за мен.

Б.Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Значи аз предлагам друго.Прав сте г-н Минчев,за да не се излага повече Председателя на Общински съвет предлагам ако трябва да вземем едно решение на следващата сесия да обявяваме предприятието в ликвидация.Какво да правим да трупаме само задължения ли?

Пл.Минчев: Вижте сега, ние трябва да имаме пълната информация за да вземем решения спрямо нашите. Ние можем да вземе решение, ние имаме 42%,само че другите съдружници трябва да се види в устава на дружеството при какви условия се обявява това нещо.Нали ние трябва да видим тези данни,защо са се стигнали ако тези задължения са реални какво е допринесло,след като ти не извършваш дейност как може да калкулираш,аз това не мога да си обясня като юрист изобщо като адвокат работя с търговски дружества, но след като ти не извършваш как може да калкулираш,аз им ги четох цифрите които ги пише във тоя отчет и за това попитах това са счетоводни сметки натъкмяване реални задължения ли са.Ние три месеца не можем да изискаме една справка като съдружници на това дружество.Ама това не е сериозно.

Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Г-н Минчев,говорете по разбираемо,защото общинският съветник г-н Анестиев да може да ви разбере какво говорите!

Пл.Минчев: Общинския съвет има Председател,има правомощия има задължения които трябва да ги изпълни.Хубаво, че се е срещал нали неофициално ама да предприеме нещо официално,да внесе някакъв материал нещо да обсъдим.И ресорната комисия да се сезира,да я свика, да се вземат решения,да видим какво ще правим какви са тези задължения какво е състоянието,финансовото на дружеството,има ли няма ли задължения кредити други неща.Персонала там имаме задължения публични, задължения към НАП имаме други задължения.И общината трябва да ви кажа, че отговаря със нейния дял тоест, ако има тука някакви посочени цитирам по памет към 116 000 лева ли, колко бяха посочени означава, че ние с по с 50 000 лева сме задължени към това дружество,това са публични вземания.Ние сме юридическо лице,общината има начин как да ни ги вземе държавата тези пари като съдружници.Мога да ви кажа, че и другия съдружник и той юридическо лице.Аз това се чудя и другия съдружник защо и той не реагира защото и той участва също като юридическо лице.И ако е съществуващо има активи и също държавата може да ги вземе.И тя си следи за тези и тя си ги взема.

Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Някакво предложение имате ли?

Кр.Иванов:   Значи ние бяхме взели решения по повод да предоставим най-напред дяловете след това решение за продажба на „Златно зърно“,сме длъжни по закон да предложим дяловете най-напред на…

Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Ние вече сме им ги предложили.

Кр.Иванов: И ни отказа.И помня много добре, камиона като искаха да купуват камиони незнам си какво,на стойност колко беше там стотина хиляди лева,аз предложих да вкараме един от общината в управата да знаем за какво става на въпрос.Знаеш ли какво ми отговори неофициално тоя същия управител?Ние имаме вика такова….. И тогава какво иска? И ти като си там извикай мене!

В.Сяров-Председател ОбС: Сега ще направим една среща със ресорната комисия.

Кр.Иванов: Ония Управител дето аз съм се срещал с него дето ми се смее ихидно.Не тоя Наско ами тоя другия.

Пл.Минчев: За този камион имаше условия,има представени оферти,има да влезе контрольор, да види дали са дошли толкова стоки и така нататък.Значи съвсем некоректно от ваша страна да подхвърляте, че еди някой бил във времето изпълнявал някаква длъжност и той нищо не е свършил.Ами вие какво свършихте в момента вие нищо не вършите, а вие сте в момента действащия Председател и се опитвате по някакъв начин да прехвърлите вината.

Кр.Иванов: След като не работи мелницата от къде идват тези разходи за електроенергия?

Божинов-Кмет на общ.Тополовград: В този ред на мисли,може ли да приключим и да кажа няколко думи.

Ат.Анастасов: Кмете аз също имам питане.

Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Давай питай!

Ат.Анастасов: Ами искам да питам каква е причината да бъде затворена тази улица?

Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Точно за това ще говорим,нали това исках да кажа.

Ат.Анастасов: Части от европейския проект с който направи центъра тази улица,и още едно питане имам.

Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Коя улица се затваря?

Ат.Анастасов: Тука зад общината към точно към „Златно зърно“, към „Симит“

С.Георгиева: Ти нали пък живееш в Бургас,от къде знаеш коя улица е?

Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Къде е затворена улица,че не мога да разбера?

Ат.Анастасов: Ей тука отзад.

Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Я виж дали е затворена.

Ат.Анастасов: Сега е отрязано.

Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Не е отрязано винаги си е било така.

Ат.Анастасов: Имало е мантинела така ли?

Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Да.Винаги си е било едното отпред другото отзад.

Ат.Анастасов: И още един въпрос имам.Каква е причината да бъде направена ограда на…

Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Ето това исках,аз знам какво ще питаш бе човек,за това правя един увод.

Ат.Анастасов: Колко средства за изразходвани за направата на оградата и колко средства за разрушаването?Искам писмено.

Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Писмено ще ти отговоря,много ясно, че ще ти отговоря писмено малко едно уводче да ти пусна.

Пл.Минчев: Ама може и Кмета да реши да отговори в рамките на това заседание има екстра писмена.

Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Един малък увод.Знам, че горе долу познавате историята световната.В древната римска империя в която се слави,г-н Георгиев нали е най-голямата империя в света?

Ат.Анастасов: Коя римската ли? Не е най-голямата,имало е по-голяма.

Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Ето значи вие сте по-информиран.В римската империя е имало длъжности подлеций .

Ат.Анастасов: Да да

Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Доносник,интригантикус ,философикус и за следващо на тези хора са им заплащали заплати.Говорим за случая вашия.Доносник е колко доноса е направил тази седмица,подлеца колко пъти се е подмазал на Цезар или пък на губернатора на областта,интриганта колко интриги е вкарал.И от тези сведения Цезар или съответния губернатор на областта си е взимал някакви глобални резки решения,примерно ти ми харесваш обаче ми харесва нещо което имаш и трябва да ти го взема.И пишат против тебе и Цезар опа рязко…….

Ат.Анастасов: Кмете аз зададох въпрос.Какво общо има това?

Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Уводче,уводче, правя. Не бе защото вие го умеете това нещо за това го казвам бе човек.Г-н Парнаров години наред ви подкрепя и на предизборна кампания и на сесии подкрепя ви човека помагал ви е дава ви акъл какво трябва да правите.

Ат.Анастасов: Какво сме направили против него.Ние питахме

Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Чакай нали почнахме да говорим,Г-н Сяров до преди две седмици има информация,че се готви подписка. От къде знаете тази информация г-н Сяров,че се готви подписка?Подписката дойде при мене преди три дена в подкрепа на г-н Парнаров имаше към 500,600 човека.Вие сте казали на общинския служител Красимира Атанасова, че се събира подписка за оградата.

В.Сяров-Председател ОбС: С Красимира Атанасова нищо не сме говорили.

Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Ами добре, то е ясно че вие от дете май нещо ви се бъркат помислите.

Ат.Анастасов: Кмете, зададох ти въпрос.

Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Нали ти отговарям де. Аз бях в отпуск когато имаше предложение от г-н Парнаров.В момента в който разбрах, че се е изградила нацяло,може да питате ТСУС-то веднага съм разпоредил да се спре докато не се върна от отпуската.Два дена е работено и на третия ден е спряна работата.До тогава нямаше подписка нямаше нищо.Когато вдигнахте бружение, аз дойдох,лично аз си прекъснах отпуската,така ли е Димитрова прекъснах си отпуската и дойдох.Какво общо има Устрем с Тополовград с началното училище?

Ат.Анастасов: Чакай сега какво говориш за Устрем?

Божинов-Кмет на общ.Тополовград: В подписката колко човека има от Устрем?

Ат.Анастасов:  Чай малко.

Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Къде да те чакам.Чай ще има за закуска,къде да те чакам.

Ат.Анастасов:  Ти се бъркаш нещо.Подписката какво общо има с Устрем?Ти нещо се бъркаш.

Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Въобще не се бъркам.

Ат.Анастасов:    Нещо наистина се бъркаш,Кмете.

Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Вие не искате да работите за хората, само това ще ви кажа. Вие искате да работите само еднолично за вас си.Най-малко вие г-н Анестиев може да давате съвет и акъл на хората какво трябва да правят.

Ат.Анастасов:    Вие г-н Кмете вземете да идвате на работа.

Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Аз постоянно съм на работа.

С.Георгиева: Ти Наско кога си дошъл в Тополовград,това пък не мога да разбера.

Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Той на комисия не е дошъл нито веднъж,какъв акъл ще дадеш ти.

Ат.Анастасов:    Ти пък със какъв акъл ще затваряш улици?

А.Димитова-Секретар на общ.Тополовград: Наско,ти пък най-малко можеше да минеше по тази улица и да видиш, че е отворена.Най-малкото….

Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Поне да беше минал.

Ат.Анастасов:    Кмете тази улица беше затворена.

Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Сигурен ли си?От три седмици съм се прибрал и е отворена.

Ат.Анастасов:    Говориш глупости тука, това било така, онова било така.Жената падна пред мен щеше да се убие бе човек.

Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Значи ако е било така може да е било, но когато се върнах всичко се оправи преди три седмици.

В.Сяров-Председател ОбС: Нещо друго? Някакви други въпроси?Господин Колев?

Н.Колев:Кмете аз имам едно питане относно гробищния парк в село Хлябово, но не искам да се политизира въпроса ми. Ще бъде ли заграден гробищния парк понеже има портал, има поставени колчета, а няма мрежа. Хората от селото се оплакват, че има нашествие от животни?

Божинов-Кмет на общ.Тополовград: Разпоредил съм да се вземе мрежа и да се постави.

Ат.Анастасова: Щяхте да правите цех към „Язаки“?Имаш ли спомен или нямаш?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: „Язаки“, да.

Ат.Анастасова: Е и? Ще се направили нещо?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Те смениха собствениците.Какво да направим?

Ат.Анастасова: Направили нещо от това което обеща?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Смениха собствениците какво да направим? Вие какво направихте като сте управляващи?

Ат.Анастасова: Какво направихме? Малко ли проекти направихме Кмете.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Проектите да не ги направи ти бе?

Ат.Анастасова: Не аз, а управляващите ги направиха….

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Вие ходихте да бъркате, защото да не казвам име което е ходило от фонд на фонд и от Министерство, на Тополовград да не се отпуска нищо, благодарение на теб господин Председателю.

Ат.Анастасова: Абе стига си говорил глупости!

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Няма какво да говоря глупости.

Ат.Анастасова: За всички проекти сме ти съдействали.Стига си говорил глупости.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Ей толкоз не си направил за тази община.Само си вредил. Всеки един от тук присъстващите има някъде наплют от тебе и от него.Довиждане.

В.Сяров – Председател на ОбС: С това се изчерпва дневния ред.Закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАСИЛ СЯРОВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

 

 

 

Вярно,                                                                              

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС