За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол № 39 от 28.06.2018 год.

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

39

28. 06. 2018 год.

 

           Днес 28 .06 .2018 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника са се регистрирали 14.

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Заместник Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Васил Сяров - Председател на Общински съвет – Тополовград.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добър ден! Уважаема г-жо Заместник Кмет, уважаеми колеги общински съветници, присъстващи в залата. В присъствената книга са регистрирани 14 общински съветника. Отсъстват трима по уважителни причини. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет-Тополовград, при което съгласно разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА откривам   заседанието на Общински съвет Тополовград.Преминаваме към обсъждане на дневния ред.В деловодството на Общински съвет е постъпила една докладна записка с вх.№961/25.06.2018год.относно: Разрешение за продажба на добита дървесина, останала на временен склад след прекратен договор.Искам да направя следните предложения.Първо. Докладна записка с вх.№961/25.06.2018год. да влезе като т.5 от дневния ред.И второ т.5 и т.6 „Контрол по изпълнения на взети Решения“ и „Изказвания, питания,становища и предложения на граждани“ да станат съответно т.6 и т.7 от дневния ред.Има ли други предложения?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.Подлагам на гласуване предложение №1. Който е съгласен ДЗ с вх.№961/25.06.2018год. да стане т.5 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“.“Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 14 съветника от които 14 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.Подлагам на гласуване предложение №2.Който е съгласен т.5 „Контрол по изпълнение на взети Решения“ и т.6 „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ да станат съответно т.6 и т.7 от дневния ред моля да гласува с вдигане на ръка „за?“ „Против?““Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 14 съветника от които 14 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.Сега подлагам на гласуване цялостния дневен ред. Който е съгласен с така предложения цялостен дневен ред, моля да гласуват с вдигане на ръка „за” „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 14 съветника от които 14 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към,

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.1 втора комисия за становище?

Д.Парнаров: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: От първа до трета плюс допълнителната подкрепяме докладните.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Приемаме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо по първа точка?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.27,ал.6 от ЗМСМА и чл.21,ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА – Тополовград, ви предлагам следния проект за решение.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.1 преминаваме към

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.2 втора комисия за становище?

Д.Парнаров: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Приемаме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо по т.2?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.34,ал.4,чл.35,ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.46,ал.1 и ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.2 преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.3 втора комисия за становище?

Д.Парнаров: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Приемаме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.3?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.9,чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ предлагам, Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.3 от дневния ред и преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.4 втора комисия за становище?

Д.Парнаров: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.4?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общински съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.4 от дневния ред и преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.5 втора комисия за становище?

Д.Парнаров: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Приемаме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.5?

Ат.Анастасов: Васе, договора е прекратен, може ли да видим договора?И не виждам цени.

М.Георгиева-зам.Кмет на Община Тополовград: Какъв договор то няма договор.

Ат.Анастасов: Как е сключен договора?

М.Георгиева-зам.Кмет на Община Тополовград: Няма сключен договор.

Ат.Анастасов: Как да няма сключен договор? Как се продава тази дървесина?

М.Георгиева-зам.Кмет на Община Тополовград: Сега след като вземе Общински съвет вземе решение тогава ще се сключват договори, ще се провежда….

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Тенев, заповядайте на микрофона!

Т.Тенев-гл.лесничей ОбА:Разяснение към докладната записка. Тази докладна е във връзка с добив на дървесина. Договора е сключен през 2016 година, който е прекратен към дата 31.12.2017година.Договора може да се представи и да се види.Тук съм написал основанията на които в момента може да се даде тази дървесина която е остатък от добива на склад, това са описани широколистна, иглолистна и т.н. Договорът който търсим е изтекъл и невалиден вече.

Кр.Иванов: Знаеш ли за какво става въпрос.Рязала, рязала фирмата дигала,дигала и останали са тези дървета.Договора е изтекъл. Трябва да се продадат и сега вече кой ще ги вземе вече дали аз или ти това е допълнително.

Т.Тенев-гл.лесничей ОбА: Това в момента е остатък от дървесина която е на склад която седи вече шест месеца и трябва да се намери начин да се освободи, да се намерят някакви цени да се освободи терена и т.н.

Кр.Иванов: Тя цени имаме гласувани.Друго искам да питам.Тука в протокола за освидетелстване присъствал Севгин Бекиров пишете какъв е този.

Т.Тенев - гл.лесничей ОбА: Това са форми които са пуснати от изпълнителна агенция по горите…

Кр.Иванов: Ами пишете представител на агенция по горите…

Т.Тенев-гл.лесничей ОбА:Този протокол е формат който е електронен, който е печатан от изпълнителната агенция по горите и в този вид излиза не го мисля аз.Това е от фирмата към настоящия момент който е лесовъд и в момента излиза неговото име.

Кр.Иванов: Няма лошо. Пишете горски или…

Т.Тенев - гл.лесничей ОбА:Това е въпрос към изпълнителната агенция по горите защо е така.Питай тях.

Кр.Иванов: Как намериха подписа да му го сложат?

Т.Тенев-гл.лесничей ОбА: Това е електронен вариант който съм разпечатал. Тази справка е направена и излиза по този начин.Не го мисля аз или…

Кр.Иванов: Не бе то излиза и излиза…на теб как е излязло инженер? На него защо не излезе горски? Този Севгин може и от Българска поляна да е.

Т.Тенев-гл.лесничей ОбА: Значи за да е излязло това име той има всички необходими основания да го допуснат иначе няма как да го пуснат на електронен вариант.

Кр.Иванов: Защо няма да го пуснат?

Т.Тенев-гл.лесничей ОбА: Защото формата е електронна.

Кр.Иванов: Остави формата. Тя формата си е форма. Отдолу вместо това име може да е моето, нали?

Т.Тенев-гл.лесничей ОбА: Не може да е твоето име.

Кр.Иванов: Защо да не може?

Т.Тенев-гл.лесничей ОбА: Това е навързано с договор, навързано с лиценз и няма как да ти излезе. Това е автоматично.

Кр.Иванов: Ами ако имам договор?

Т.Тенев-гл.лесничей ОбА: Трябва да имаш лиценз

Кр.Иванов: Ами ако имам лиценз?Аз нямам нищо против името бе. Да видим какъв е горски ли, полски ли.И това ще го проверя и няма да е така. Много ме е яд когато ме лъжат.

Т.Тенев-гл.лесничей ОбА: Това са всички стандарти които излизат. Излиза сечта държавни общински частни. Всички излизат по този начин.Излизат автоматично. То си има регистър и с този регистър е навързано. Няма как да стане иначе.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Минчев заповядайте.

Пл.Минчев: След като тука колегата общински съветник повдигна въпроса тук от протокола, аз сега го погледнах и не знам защо така е записано: Провеждането на сечта и почистването на сечището е извършено според определения начин в технологичния план и позволително за сеч: Незадоволително. Какво означава това?

Т.Тенев-гл.лесничей ОбА: Тези настоящи обекти са преходни.В тях тече процедура за отдаване за довършване на сечта… Не е довършен и с няколко изречения аз съм ги описал и сега предстои в……..да се довършат, да се усвои останалата дървесина..

Пл.Минчев: Тоест това е посочено, с оглед, че не е довършена едната работа по сечището?

Т.Тенев-гл.лесничей ОбА: Да.

Пл.Минчев: А защо се приема точно пряко договаряне или т.4 в основанието по чл.66? Защо не се минава на търг или друга процедура? Тъй като имаме специален Закон, закона за общинската собственост и Наредбата която урежда?

Т.Тенев-гл.лесничей ОбА: Защото количествата са малки и са пръснати по няколко обекта и да улесним процедурата по усвояването иначе ще стане много тромава процедурата и не знам колко време ще отнеме.Тя дървесината е заминала там и това е едно от съображенията да отиде на пряко договаряне да стане по-бързо и да спестим време.

Пл.Минчев: А спазена ли е разпоредбата на чл.67,ал.2 от същата Наредба която касае чл.66,ал.2,т4 което пряко отговаря на…., това е много важно.

Т.Тенев-гл.лесничей: Значи на основание на изтичане на договор….

Пл.Минчев: Не, не за основанието. Значи алинеята казва, че Общината, тоест съгласно добитата дървесина по реда на чл.66, ал.2,т.1,2,4 и 5 ние сме в условията на т.4. Тоест Общината пряко договаряне след потвърждаване на графика по чл.9 от Кмета на Общината или упълномощено от него лице. Значи аз питам за да бъдат изпълнени законовите изисквания. Защото това подлежи на контрол нашето решение и от там нататък може да бъде атакувано.

Т.Тенев-гл.лесничей ОбА: Това е в момента коментирано с юриста госпожа Хлебарова и мисля, че основанието е положително и за това е написано по този начин. Не съм юрист за да отговоря точно на тези въпроси.За мен това е съгласувано с юриста на Общината.

Пл.Минчев: Добре, няма лошо да бъде съгласувано.Обаче въпроса е дали отговаряме на тези условия по чл.9 който ни препраща на чл.67? Добре, приема се.Има основание за пряко договаряне приема ме ги мотивите. От там нататък изпълнено ли е абсолютно това което ние го цитираме, защото аз не виждам по докладната записка, а то за мен това е неотменим съществен елемент да ни бъде решението законосъобразно.Тоест 67 към тази Наредба ни праща към чл.9. Нали не искам да влизам в строго юридически термини, но за мен това е важно.Защото съм единствения юрист тука…..

Т.Тенев-гл.лесничей ОбА: Основанието е съгласувано…..

Пл.Минчев: Добре, то е ясно е съгласувано, но това което говорим за тази процедура за това което го цитирам Общината след утвърждаване на кратко по чл.9, пак питам процедурата за ползване на дървесина…… се провеждат в съответствие с график утвърден от Кмета на Общината или упълномощено от него длъжностно лице за горски територии общинска собственост.Аз това питам,налично ли е това?

Т.Тенев-гл.лесничей ОбА: Би трябвало да е налично.Не мога точно да ви кажа….

Пл.Минчев: За мен това е съществено от юридическата част, а практическата

Т.Тенев-гл.лесничей ОбА: За юридическата част не мога да отговарям точно на тези въпроси.

Пл.Минчев: Тя докладната като докладна аз не коментирам докладната. Тя е правилно написана, мотивирана е.Въпроса е, че преди това има една процедура която трябва да бъде спазена. Дали е спазена тя?Не виждам документ който да е приложен към материалите.Мен това ме касае за да може да бъде законосъобразно.

Т.Тенев-гл.лесничей ОбА: Това с което разполагаме това е. Мисля, че имаме основание, а пък това което вие твърдите…

Пл.Минчев: Аз нямам въпроси и не оспорвам основанието. Основанието си е правилно и законосъобразно. Въпроса е, че преди това имаме една процедура която трябва да бъде извършена.Дали е спазена.Защото пак казвам нашето решение отива в Областна администрация, отива и в Прокуратурата за контрол, за законосъобразност.Аз като единствен юрист, за съжаление тука предполагам, че ако имаше и друг колега тука щеше да зададе същия въпрос.

Т.Тенев-гл.лесничей ОбА: Не мисля, че има такъв график в момента приложен и за това на следващата сесия, но на този етап няма.

В.Сяров – Председател на ОбС: Други въпроси има ли? Благодаря ви господин Тенев.Има ли някой да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.46, т.2, чл.66, ал.2, т.4, чл.72, ал.1, т.3, ал.2, т.4 и ал.5, т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, предлагам на Общински съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 7“за”,

0”против” и 6“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   НЕ СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 6“за”,

0”против” и 6“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   НЕ СЕ ПРИЕМА

Д.Парнаров: Господин Председател няма смисъл да гласуваме останалите проекти за решение.То и втора не трябваше да гласуваме. Няма какво да разрешаваме.Какви цени ще определяме?

В.Сяров – Председател на ОбС: С това се изчерпва т.5 преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Контрол по изпълнение на взети решения.

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.6 контрол по изпълнение на взетите решения,на тази сесия няма да се докладва.Преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някакви питания, изказвания?Господин Парнаров.

Д.Парнаров: Първо да благодаря за почистването на района около училището,което не е общинска собственост, а е собственост на горското.Второ преди две сесии имах питане за нерегламентираните сметища на което още не ми е отговорено.И трето имам въпрос.Във връзка със закриване на двете училища в село Радовец и село Орешник,какви мерки ще вземем общината,защото то е общинска собственост,за консервирането на тези сгради?Специално мога да кажа за училището в Радовец,има счупени прозорци на първия етаж,започнали са влизане на външни лица.Не е ли възможно ключа да бъде даден на кмета на селото,защото при пренасяне на имуществото във село Устрем правите печки които са взети за село Устрем,пепелта е изсипана по средата на стаите на класните стаи.Кмета на населеното място,аз онзи ден така бях на гости там и в една бивша учителка,каза че и е мило да влезе вътре защото иска да запомни училището в такъв вид в какъвто тя е работила.Кмета на селото г-жа Маврева проявява интерес ключа и да бъде даден поне да почистят класните стаи и подредят,и след това да възстанови ключа да върне ключа на домакина на общината.Ще ви бъда благодарен ако това го направите,и да ми отговорите какви мерки ще се вземат за консервирането на двете сгради? Благодаря ви!

В.Сяров – Председател на ОбС: Други въпроси има ли?Госпожо Арнаудова,може ли на микрофона?

Т.Арнаудова-кмет на с.Орешник: По същия въпрос за училището, аз мога и от тука.Училището,положението в училището в Орешник е още по-зле сигурно и от Радовец.Няколко пъти вече разбиват иначе слагаме катинари домакина на училището слага катинари,разбити са вратите разбити са прозорците,от вътре от стаите се изнасят диван имаше масичка имаше столчета такива малки счупени се изнасят вън на двора.После на горния етаж направо е в окаяно състояние.Имаше нов навсякъде във стаите имаше нов ламиниран паркет с лист индиго са натъркали навсякъде ламинирания паркет с черно-тъмно синьо грозна гледка.Учебници нови имаше,всичко е пръснато по стаите изпокъсано,шкафове счупени друго още какво,имаше от едно време диапозитиви всичко е пръснато буквички там такива където сме работили с тях първи клас втори клас нещо ужасно е изобщо не е за гледане в училището вътре.И продължават по същия начин,да се влиза да се разбиват катинарите.Аз имам същото предложение,ако може нали да се види каквото може да се вземе там някакви шкафове,да се разчисти малко,да се приберат учебниците,има чисто нови учебници,даже ако трябват на училищата в Тополовград там и по другите села да се вземат тези учебници.Защо да се късат и унищожават.

В.Сяров – Председател на ОбС: Г-н Минчев.

Пл.Минчев: Аз имам едно питане.Значи във връзка с тези така наречени неравности и легнали полицаи които са искам да ми се отговори не на тази сесия писмено.Съответствие със изискванията на закона ли са, и самото нали ако са със съответствие с изискванията на закона съответно тяхното представяне,пак със изискването на закона нормативните и поднормативните актове дали са във съответствие?Искам да ми бъде отговорено,това е едното.А другия ми въпрос е свързано със дейността на „Златно зърно“.На предходната сесия се разисквахме гледахме едни такива страшни цифри така нататък коментирахме бяхме във невидение и съответно ние не гласувахме приемането на отчета,но тъй като съдружниците имат мнозинство 51% те най-вероятно са го гласували и са си го обявили там както си е по правилата в търговския регистър.Аз искам да попитам Председателя на общинския съвет към този момент изисквана ли е някаква информация от „Златно зърно“?Представена ли е,предприети ли са някакви действия,да установим съответно дали тези задължения са действителни да не е само счетоводно записани,изобщо направени ли са някакви действия?Защото както посочихме на предходното заседание общината отговаря със своя процент съответно 42% отговаря и задължението, тоест ако това е в налично 108 000 лв,сметнете ние имаме към 50 000лв да плащаме задълженията на това търговско дружество.

В.Сяров – Председател на ОбС: Няколко сесии беше поставен въпроса за „Златно зърно“и на едната гласувахме на Кмета права за участие в общото събрание.На другата,след няколко сесии имаше оценки за продажбата,предложение нали да продадем дяла,до сега от администрацията не е постъпило нищо тука, какво е станало на събранието някакъв отчет как са гласували преди,нито за продажбата евентуално какво е станало Кмета предложил ли е нямаме никаква информация в Общинския съвет.

Пл.Минчев: Така значи аз попитах какво е предприел Общинския съвет.Значи Кмета на общината каквото пълномощие да му дадем той така ще гласува,ние не сме му дали никакви пълномощия до тука.Така че той няма какво да добави или да направи.Аз питам…..

В.Сяров – Председател на ОбС: След оценката,нали имаше оценка?

Пл.Минчев: Така оставете оценката!Аз говоря по предходната сесия,от предходната сесия имаше коментар на факти,изпратено ли е писмо от Общинския съвет,от вас или от някой друг?Свикана ли е някаква комисия,взети ли са някакви действия изисквана ли е тази информация? Кмета си е Кмет той си има съответни правомощия,но след като ние му ги гласуваме,това го обясних миналия път,няма какво да замесваме в случая общинска администрация.Аз говоря конкретно за общинския съвет какво е направил,защото той е принципал ,той се явява общо събрание на тези дялове,той взема решение.Кмета не може да вземе решение,аз ви обясних еднократно и няма да се повтарям пак.Аз питам какво е направил общинския съвет и какви действия са предприели?

В.Сяров – Председател на ОбС: Трябва да се събере комисия,и да реши какво ще се прави.

Пл.Минчев: Не, вие какви действия сте предприели,поне едно писмо написахте ли до това дружество?

В.Сяров – Председател на ОбС: Председателя на общинския съвет не може самичък да решава и да си пуска….

Пл.Минчев: Не, Председателя може да изисква такава информация,да изисква пък сега вече дали ще представи.Аз питам има ли поне някакво писмо изходено от вас,или пък нещо друго до „Златно зърно“ във връзка с предходната сесия.Това питам.

В.Сяров – Председател на ОбС: Ще съберем комисията и ще пуснем писмо.

Пл.Минчев: Тя комисията е ясна,те са изписани правилата какво може да взема комисията,аз питам вие какво сте направили?

В.Сяров – Председател на ОбС: Ще пуснем писмо.Други въпроси?Ако няма с това се изчерпва дневния ред закривам заседанието на Общинския съвет.

 

 

 

 

 

 

ВАСИЛ СЯРОВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

 

 

 

Вярно,                                                                                

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Посетители

1178418
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
1322
443
7050
1151158
47112
15437
1178418

Вашето IP: 40.77.167.33
Час: 2021-07-28 17:59:05

Времето в Тополовград

opak