За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол № 38 от 05.06.2018 год.

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

38

05. 06. 2018 год.

 

           Днес 05 .06 .2018 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника са се регистрирали 11 .

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Заместник Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Васил Сяров - Председател на Общински съвет – Тополовград.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добър ден! Уважаема г-жо Зам. Кмет, уважаеми колеги общински съветници, присъстващи в залата. В присъствената книга са регистрирани 11 общински съветника. Отсъстват шест по уважителни причини. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет-Тополовград, при което съгласно разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА откривам   заседанието на Общински съвет Тополовград.Сесията е свикана на основание чл.23,ал.4,т.2 от ЗМСМА.и чл.12,ал.1,т.2 от ПОДОбСНКВОбА по искане на една трета от общинските съветници.Преминаваме към обсъждане на дневния ред.Има ли някой да добави нещо по дневния ред? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.Който е съгласен с така предложения дневен ред моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 11 съветника от които 11 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Преди да преминем към т.1 искам да направя едно процедурно предложение.На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Тополовград неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация докладната записка и материалите към нея да се разгледат без да са разгледани и обсъдени на заседание на комисиите.Който е съгласен с така направеното процедурно предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“.“Против?“ „Въздържал се?“Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към,

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по т.1?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.10,т.24 и по чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

В.Сяров – Председател на ОбС: С това се изчерпва т.1 и дневния ред. Закривам Заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

 

 

 

 

 

 

ВАСИЛ СЯРОВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

 

 

 

Вярно,                                                                              

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС

 

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Посетители

1249950
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
1560
2932
1560
1242173
16882
50613
1249950

Вашето IP: 3.238.248.200
Час: 2021-09-19 18:00:43

Времето в Тополовград

opak