За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол № 37 от 31.05.2018 год.

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

37

31. 05. 2018 год.

 

           Днес 31 .05 .2018 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника са се регистрирали 15.

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Васил Сяров - Председател на Общински съвет – Тополовград.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добър ден! Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги общински съветници, присъстващи в залата. В присъствената книга са регистрирани 15 общински съветника. Отсъстват двама по уважителни причини. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет-Тополовград, при което съгласно разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА откривам   заседанието на Общински съвет Тополовград.Преди да преминем към обсъждане на дневния ред искам да направя едно уточнение.В раздадения дневен ред има допусната техническа грешка на т.10, докладва вместо господин Божин Божинов – Кмет на община Тополовград е записано господин Васил Сяров за което се извиняваме.Някой има ли да добави нещо към дневния ред?Ако няма прекратявам разискванията и подлагам на гласуване така предложения дневен ред. Който е съгласен с така предложения цялостен дневен ред, моля да гласуват с вдигане на ръка „за” „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 съветника от които 15 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

За протокола в момента влиза общинският съветник Красимир Иванов. Преминаваме към,

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.1 втора комисия за становище?

Д.Парнаров: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: От първа до тринадесета подкрепяме докладните.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Приемаме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо по първа точка?Господин Минчев?

Пл.Минчев: Аз имам два въпроса.Първия ми въпрос е защо тъй като е цитирано в докладната записка е посочено протеста от окръжния прокурор на окръжна прокуратура и защо не е представен като материал към докладната записка и другия ми въпрос е.Само в тази разпоредба ли следва да променяме в тази Наредба. Изобщо прегледана ли е наредбата в съответствие със законодателството и следва ли други…. да бъдат променяни?

В.Сяров – Председател на ОбС: Има протест от Прокурора г-н Минчев и ще ви го представим, но има вече образувано дело и протеста е само за това нещо.За друго няма.Някой има ли да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

С оглед изчерпване на т.1 преминаваме към

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.2 втора комисия за становище?

Д.Парнаров: По точка две подкрепяме 2 „за“ и 1 „въздържал се“.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Приемаме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо по т.2?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

С оглед изчерпване на т.2 преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.3 втора комисия за становище?

Д.Парнаров: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.3?Заповядайте господин Парнаров!

Д.Парнаров: Аз искам да попитам това са прогнозни резултати към началото на учебната година 2018-2019г.Има ли готовност общината да дофинансира? Значи тя и в момента ги дофинансира.Защото разбирам, че не може да съществува една паралелка самостоятелно…. И евентуално към 01.09.ще се наложи да имаме нова докладна за минималния брой ученици и евентуално ако има отлив на ученици ще преминем ли пак към същия харман да го играем за закриване?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Не.

Д.Парнаров: В Хлябово не може да се закрие защото е защитено поне тази година.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Не училища няма да закриваме.

Д.Парнаров: Добре.Благодаря ви!

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.3?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с прилагането на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

С това се изчерпва т.3 от дневния ред и преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.4?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35,ал.4,т.2 и ал.6 и във връзка с чл.47,ал.1,т.3,ал.2 и ал.3 от ЗОС, чл.22,ал.1 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, предлагам на Общинския съвет да вземе следното решение.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

С това се изчерпва т.4 от дневния ред и преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.5 втора комисия за становище?

Д.Парнаров: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.5?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12,ал.1, ал.3 от Закона за енергийната ефективност, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 общински съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

С това се изчерпва т.5 от дневния ред и преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.6 втора комисия за становище?

Д.Парнаров: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.6?Господин Минчев.

Пл.Минчев: Аз ще се спра върху отчета на „Златно зърно“.Не знам колегите общински съветници дали са го разгледали обаче в отчета са посочени едни суми много стряскащи.Не знам дали някой е обърнал внимание. Не виждам да има представител на Златно зърно. Така мен кое ме притеснява?Раздел Б – задължения, няма да говорим какви са загубите, дивидентите,21 000лв.и т.н.Каква част е покрита, натрупана, откъде идва как идва не става ясно, но другото което това също е много притеснително, но другото което е по-притеснително. Значи посочено е задължение към персонала 54 000лв.към момента на подаване на отчета.От които 45 000лв.са от предходна година като съответно е отбелязано е, че по предходната година са били 34 тоест за миналата година са 45. Това е задължение към персонала и хубаво беше да има представител на фирмата съответно да ни разясни какви са тези цифри, реални ли са тези цифри, би трябвало да са реални има икономисти тука и какво правим с тези задължения.И как ние Общинския съвет ще приемем този текст. Съгласни ли сме, аз не съм съгласен с този отчет и няма и да го подкрепя. И общо за раздел Б където е посочено 104 000лв. задължения от които 86 от предходна година, значи смятайте 18 000лв.задължения това е в рамките на една година като знаем, че поне знаем официално, че от една година дружеството не работи.Мен какво ме притеснява.С измененията в нормативната уредба от тази година, в началото на тази година ако ние решим по някакъв начин да се разпореждаме с дяловете изискванията на Закона при вписването на тази процедура в търговския регистър когато има неизплатени задължения към персонала към служители и работници не може да стане това прехвърляне.Значи ние в случая каквото и да извършим, просто нашите действия ще бъдат блокирани и в един момент ние няма да можем както се вика да се разпоредим с тези наши дялове.Общината притежава 43%, добре 42% да са обаче тези 42% от тези 104 000лв. са сметнете колко общината следва и дължи като съдружник в това дружество.И аз в тази връзка не знам какво е предприето, съответно ресорната комисия, Председателя на Общинския съвет какво е предприел. Във връзка с цитирахме тази Наредба за упражняване на правата на Община Тополовград по първа точка, аз за това не случайно зададох въпроса има ли за актуализация други норми по тази Наредба и фактически като се знае тази Наредба какво се прави по Наредбата от страна на Общинския съвет, защото Общинския съвет упражнява правата тоест той взима решения по отношение на този акт от общото събрание.И ние какво ще предприемем да управляваме тези 42% от това търговско дружество, тоест с всяка изминала година не извършва дейност, а трупа задължения и предимно те са към персонала.Аз съжалявам, че няма никой от фирмата да ни даде някакви разяснения защото ние разглеждаме отчета.И за мене това са пак повтарям много стряскащи цифри и какво се предприема, включително и от Общински съвет. И в тази връзка аз просто си аргументирах отрицателния вот, защо няма да подкрепя този отчет. Защото аз ако го подкрепя предполагам, че и колегите общински съветници ние сме съгласни с тези задължения без реално на нас да ни е разяснено. А ние имаме това право, макар, че имаме 42% нямаме блокираща квота за дружеството 53% другите двама съдружника имат 51% и тоест те каквото си искат могат да правят там, но от тези техни действия фактически рефлектират върху общината като задължения.А пък общината, Общинския съвет трябва да се произнася какви мерки и какво трябва да предприеме.И пак казвам, че ако ние тръгнем да продаваме дяловете, каквото и да правим ние не можем да ги прехвърлим защото ако не се изплатят тези задължения към персонала както е записано в отчета ние нищо няма да можем да направим и оставаме в една такава патова ситуация.На някои им е смешно, но аз мисля, че не е толкова смешно. Работата е доста сериозна.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Говорим за непокрита загуба?

Пл.Минчев: Говорим за задължения.Раздел Б. Какви заплати, говорим за …. Реално дружеството две години…. Кой се води на работа това са все въпроси които аз исках да ги задам пък и не само аз би трябвало всеки от общинските съветници защото ние всички носим отговорност. Да зададем тези въпроси. Какъв е този персонал след като дружеството не извършва дейност?Кои са тези лица?Какви са задълженията от кога са натрупани?Кога мисли дружеството управител ли съответно да се разплати?И т.н.защото пак казвам, че това нас ни абдикира от всякъде каквито и действия да се извършат.Има Председател на Общински съвет …..

Ат.Анастасов: Има и Кмет…..

В.Сяров – Председател на ОбС: Аз може да напиша едно писмо…

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Кмета няма време да се занимава с глупости.Кмета трябва да работи не да се занимава с доноси, с клюки, с доноси.Има общински съветници които не си плащат данъците в тази община.

Ат.Анастасов: Кои са тези съветници?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Вие!

Ат.Анастасов: А, платени са.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Кога?

Ат.Анастасов: Платени са! Проверете долу.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: От пет години не ви е платен данъка.Ще проверя.Едно добро не сте направили на хората в тази община.Знаете само да говорите.

Ат.Анастасов:Ти много направи, че….

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Много направих. Не аз никога не съм казал, че аз. Всички ние го направихме, но без вас.

Ат.Анастасов: Вие само сте рушили общината.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Точно така…. Само доноси пишете хората не могат да работят заради вас.

Ат.Анастасов: 42% имаме дялово участие и ти няма да знаеш какво….

Пл.Минчев: Нека на някои съветници да разясня какви са.. Кмета в случая е длъжен да изпълнява решенията на Общинския съвет. Общинския съвет е принципал на тези дялове, Кмета не е.Кмета не може да вземе самостоятелни решения уточнете си нещата!Вижте ги!Аз съм ги прочел за това ги коментирам. Значи вие не сте наясно. Кмета каквото реши общинския съвет с това ще се съобрази за това дружество.Общинския съвет взема решенията по отношение на „Златно зърно“ за упражняване на …..

Ат.Анастасов: Една година не помните ли за 45 000лв. да дадем на това дружество.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Дадохме ли ги?

Ат.Анастасов: Ами как ще ги дадем като вие само….

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: То има искане до мене.

Пл.Минчев: За да се направи искането Кмета е разпоредител първостепенен разпоредител…

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Те не му са ясни тези неща.

Пл.Минчев: Така, че от страна на общинския съвет да е постъпило такова искане няма как да стане законно, а общинския съвет гласува това искане.Разпореждането с бюджетни средства е единствено в правомощията на Кмета да иска такова нещо.Общинския съвет го решава.Пак се бъркат нещата.

В.Сяров – Председател на ОбС: Така. Господин Минчев, разбрах ви.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Нищо не разбрахте!

В.Сяров – Председател на ОбС: Ще напиша писмо до Управителя на „Златно зърно“да поясни какви са тези задължения.

Пл.Минчев: Ама господин Сяров, не е само въпроса с писмо.Значи вие сте Председател на Общинския съвет, прочетете си задълженията!Прочетете си Законите и вижте какво трябва да се предприеме. Не само да пишем писма.Ние можем да си пишем писма и до края на мандата. Три години са минали от мандата, а трябва не само присъствие, а трябва да се предприемат действия. Общинският съвет пак казвам упражнява правата в това търговско дружество, а не Кмета. Кмета се съобразява с решенията на Общинския съвет.Каквото реши, Кмета не може еднолично да решава.Така, че за мене да сега е проявено бездействие от страна на Общинския съвет, а Общинския съвет се представлява, той се знае от кой няма смисъл да го коментирам. И не случайно започнах с първа точка когато беше внесена с докладната и не случайно ви попитах за протеста, който е от Прокуратурата, защо има ли и други норми които трябва да бъдат променени по тази Наредба. Изобщо прочетена ли е тази Наредба какви са правата и точно в тази Наредба е посочено… А ние само писма да си пишем аз мисля, че няма никакъв ефект.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Какво да говорим като те не идват на комисии не идват, а ти говориш…

Пл.Минчев: Аз за комисиите ще взема вече в нали да бъда стриктен в работата ще взема думата накрая в последната точка там ще взема отношение за комисиите. Така, че това следва Общинския съвет да го извърши.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Тези общински съветници не ощетяват ли хората в общината.Взимат пари без да идват на комисии.

Пл.Минчев: Има си ресорна комисия. Има Председател на този Общински съвет. Има ресорна комисия която следва има Наредби, има други норми които трябва да бъдат спазвани.А само да пишем писма аз не виждам нищо не свършено….

Ат.Анастасов: Трябва да има човек който….., а той Кмета не идва на работа.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Аз заради вас съм постоянно в София.Давам обяснения….

Ат.Анастасов: Даваш обяснения?

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Стойчев заповядайте!

К.Стойчев: Така или иначе миналата година до колкото си спомням, даже имаше представител на фирмата. Така или иначе финансовия отчет пак не беше приет.Значи така или иначе тази рецепта тук не играе роля.Трябва да се предприеме нещо. Действително господин Минчев каза тука има много неясноти.Ако трябва специално тази точка да я отложим и да видим да се извика представител на фирмата да внесе яснота по въпроса или ако трябва сега за момента да я отложим.То няма да се промени ама така или иначе тука няма представител.Има въпроси които бяха зададени и аз не виждам кой ще даде отговор на тях.

Пл.Минчев: Значи вижте сега.Аз пак казах ние имаме 42%. 51% общото събрание може да вземе решение и да си приеме отчета.Така, че ние можем да изразим, защото тъй или иначе отчета няма да се промени, отчета е това даже и да ни разяснят.Така, че аз пак казвам за себе си, че аз няма да подкрепя този отчет.Но и Общинския съвет да гласува той да не го подкрепи ние имаме 42%.Блокираща квота е 51% тоест другите двама съдружника могат да си вземат решение и да си го представят отчета до 30.06, да си го представят в търговския регистър.Но ако ние приемем тези факти това което тука е изложено значи ние се съгласяваме с това.И за това моето мнение, а това което го говорите може да се инициира вече друга точка или друго заседание в което съответно конкретно да бъдат задавани тези въпроси по състоянието на търговското дружество.Отчета си е отчет.Той си е факт, ние не можем да го променим.Така, че и да гласуваме „против“има 52% както го посочих те ще си го вземат и ще си действат с него както….

К.Стойчев: Господин Минчев,по тази логика дали ще го приемем или няма да го приемем…. /шум в залата/

Пл.Минчев: То е така, но ако ние го приемем значи ние се съгласяваме. Така е да така е те си го вземат…… Значи аз приемам тези задължения. Ако приемем отчета значи ние се съгласяваме с тези задължения без да знаем какви са.Всеки да си прецени.Ние дали ще вземем или няма да вземем тъй или иначе те могат да си го вземат решението.Аз не виждам смисъл да се …./шум в залата/

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Болницата защо да страда? По-добре да се гласува в тази си част „против“ и да се извика на следващата сесия… Макар,че и „против“ каквото и да гласувате мажоритарния ват е при тях не е при нас.

Пл.Минчев: Така е, но ние с нашия вот ще изразим дали сме съгласни или не сме съгласни.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Съгласен съм, така е.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.13,ал.1,т.2 от Наредбата за условията и реда при които Община Тополовград упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на ТД – чл.137,ал.1,т.3 от ТЗ, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 0 “за”,

7 ”против” и 7 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   НЕ СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

С това се изчерпва т.6 от дневния ред и преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.7 в третия проект за решение има една допусната техническа грешка. В частта „в на местата за съобщения в кметство с.Срем“, трябва да отпадне. Нали така господин Кмет?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Да.Да отпадне.

В.Сяров – Председател на ОбС: В т.7 в третото основание.На основание чл.124б,ал.2,разрешението за изготвяне на ПУП-ПРЗ в горния обхват да се разгласи с обявление, което се поставя на таблото за обявления в сградата на общината,както и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник. Това е техническа грешка.Така има ли някой да добави нещо по т.7?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Администрацията искам тези докладни малко да внимавате и тези технически грешки повече не искам да виждам и чувам.Копи пейс искам да се следят тези работи.

В.Сяров – Председател на ОбС: Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.11 от ЗМСМА, във връзка чл.6,ал.1,чл.8,ал.1 от ЗМСМА и чл.124а,ал.1 и чл.124б,ал.1 от ЗУТ предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

С това се изчерпва т.7 от дневния ред и преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.8 има ли някой да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.9,чл.36,ал.1,т.2 и ал.2 и чл.41,ал.2 от ЗОС,предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.8 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДЕВЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.9 има ли някой да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.14,ал.2 и ал.7 от ЗОС,чл.16,ал.1 от НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград, чл.56 от ЗУТ,чл.11,ал.1 от НРУРПДЛО на ОбС – Тополовград и Тарифа на базисните /начални/ наемни цени за отдаване под наем на общински имоти – Приложение 1 към НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

С това се изчерпва т.9 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.10 има ли някой да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.8,ал.9,чл.35,ал.1и чл.41,ал.2от Закона за общинската собственост предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.10 от дневния ред и преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.11 втора комисия за становище?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.11 има ли някой да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.11 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.12 втора комисия за становище?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.12 има ли някой да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.12 от дневния ред и преминаваме към,

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Точка тринадесет в решение втора точка отпада. Втора точка става, долу: На основание чл.60,ал.1 от Административно-процесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решенията.Става т.2

В.Сяров – Председател на ОбС: Имаме промяна на проекта за решение.Както е дадена т.2, втория проект за решение отпада както каза господин Кмета и втора точка става - На основание чл.60,ал.1 от Административно-процесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решенията. По т.11 втора комисия за становище.

Д.Парнаров:Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Х.Мочев:Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.13 има ли някой да добави нещо?

Д.Парнаров: Само аз искам да попитам. Тука не трябва ли да отпадне тогава и в началото: Гореизложеното чл.21,ал.1,т.12….., да приеме следните решения две точки и това цялото допълнение към решение на ОбС №368 по точка 4 да отпадне.Горе преди решения.

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППМС“: Не, не защото имаме т.2 Решение №368 и за това предлагаме да отпадне.

Д.Парнаров: Нали Кмета каза т.2 да отпадне.

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППМС“: Точка две се състои в Решение №368 по точка 4 от 30.03.Ние сме го взели вече това решение и за това сега няма да го вземем. Ще вземем само първа точка и втора точка.

Д.Парнаров: Добре.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някои има ли да добави нещо? Господин Минчев.

Пл.Минчев: Само аз едно уточнение. Значи това решение което е цитирано то си действа и продължава да действа.Втория проект е без мислен тъй като се повтаря с Решение №368.

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППМС“: Точно така.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА,предлагам на приемете следните решения, допълнение към решение на ОбС – Тополовград №368 по точка 4 от дневния ред от 30.03.2018г., а именно:

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №13 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №13 от дневния ред.На основание чл.60,ал.1 от Административно процесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на взетите решения. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.13 от дневния ред и преминаваме към,

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Контрол по изпълнение на взети решения.

 

По т.14 няма да се докладва. Преминаваме към,

 

ПЕТНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да каже?Господин Парнаров.

Д.Парнаров: Господин Кмет, миналата година писах едно писмо до горското и копие до вас става въпрос за пионерси дом който не е общинска собственост, а е на горското. Бяха ми обещали, че ще почистят, но си останаха с обещанието.Изключително много ме притеснява, че там от тези треволяци има опасност да има змии и е опасно за децата.Имаме ли механизъм общинска администрация да въздейства на горското да си стопанисват като добри стопани правото на имота по Наредба №1 или там по друга Наредба?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: В момента в който получихме сигнала поеха ангажимента, че ще го почистят и в днешния ден пак ще говоря с тях ако ли не поемам ангажименти аз ще го свърша, няма проблеми.

В.Сяров – Председател на ОбС: За декларациите за имуществени интереси за общинските съветници отпадат. За тоз мандат няма да се попълват. Така е в Закона.Декларации ще подават пред Общинския съвет селските кметове, избираемите, пред Кмета администрацията и кметските наместници. За общинските съветници за тоз мандат отпада подаването на декларации.

Пл.Минчев: Само, че има още едни декларации, декларациии по чл.35, ал.1, т.1или така наречените декларации за несъвместимост.Какво правим там?

В.Сяров – Председател на ОбС: Те също няма да се подават от Общинския съвет.

Пл.Минчев: Имаме ресорна комисия която беше …… какво следва с тази комисия и не следваше ли Председателя който е на тази комисия да следва, а не да чакаме последния момент да бъде разяснено на общинските съветници, защото санкциите по новия Закон който се прие тази година, санкциите са големи.

В.Сяров – Председател на ОбС: В Закона е записано, че отпада за общинските съветници.

Пл.Минчев: В Закона се записа април месец.В Народното събрание му е направено четвърта поправка.Кой следваше да го разясни на общинските съветници?Имаме ресорна комисия, постоянна която е действаща избрана в началото на мандата.Тази комисия има Председател на комисията.

В.Сяров – Председател на ОбС: Аз съм се свързал с всички селски кметове които трябва да подадат декларации.

Пл.Минчев: Така за кметовете е ясно. Аз питам за общинските съветници.

В.Сяров – Председател на ОбС: Общинските съветници…..

Пл.Минчев: То трябва да се съобщи.

В.Сяров – Председател на ОбС: То няма нищо за попълване.То го пише в Закона.За общинските съветници отпада. За селските кметове и за администрацията…

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Не селските кметове, а кметове на населени места.

В.Сяров – Председател на ОбС: Кметове на кметства трябва да се подаде в Общинския съвет, а вече Кмета с неговата администрация си е назначил човек който ще се занимава с това, 08.06. е срока.

Пл.Минчев: Имам питане, ако другите нямат питане.Искам да попитам Председателя на Общинския съвет какви действия предприема във връзка с, аз скоро имах едно искане за посещенията на общинските съветници в заседанията на общинския съвет и на комисиите. За заседанията няма да питам, но за комисиите тъй като комисиите също са неделима част това в Закона го пише от дейността на Общинския съвет.Какво е предприето защото справката която аз я държа която да не коментирам колко много време се бавеше и криеше и т.н.се установява определени общински съветници да не кажа определен общински съветник който не знам от началото на мандата до сега дали има две посещения на комисии.Какво е предприето в тази насока, защото ето пак на последното заседание пак комисия не заседава.Какво е предприето в тази връзка от страна на Председателя тъй като то е съгласно неговите задължения?

В.Сяров – Председател на ОбС: Който не идва на комисия мисля, че има някаква основателна причина и съм уведомен и всеки който не е дошъл на комисия…..

Пл.Минчев: Прави ли ви впечатление примерно, тази справка не сте ли се запознали да видите какво означава уважителни причини.Комисията е неделима част от задълженията на общинския съветник.Винаги може да се намери уважителна причина и Председателя субективна преценка да го уважи един вид неговата причина.

В.Сяров – Председател на ОбС: След като има някаква причина.

Пл.Минчев: Добре ясно е причината, но може ли системно да отсъства на комисии?

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако искате господин Минчев да променим Правилника.Да го запишем който не идва на комисиите уважителни, неуважителни причини.

Пл.Минчев: Има Председател на Общинския съвет. Аз питам какво е предприето?Значи нищо не е предприето?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Само могат да пишат сплетни, доноси и клюки. Красе, кажи.

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППМС“: В този ред на мисли вие знаете, че в момента общината изготвя общоустройствен план на общината.Този документ ще представи лицето на общината в близките двадесет години по отношение на бъдещето ни развитие.Имахме обсъждане и искам да ви благодаря за присъствието. Присъства само един общински съветник, той си знае кой от всички….Вие ще го гласувате този документ.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:   Пътя за Стара Загора, Срем, Устрем, Тополовград, Полски градец вече е факт е , че ще се прави.Въпроса е да не стане като 2015 година оплювайки Кмет и общинска администрация и общински съветници , това го казвам към недоброжелателите на общината моля ви този път да не се обаждат, да не поемат самоинициатива да не пречат на общината и да свършим нещо хубаво за хората.Благодаря ви!

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо?Ако няма с това се изчерпва дневния ред. Закривам Заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАСИЛ СЯРОВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно,                                                                              

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС

 

 

 

 

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Посетители

1249941
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
1551
2932
1551
1242173
16873
50613
1249941

Вашето IP: 77.240.187.68
Час: 2021-09-19 16:28:27

Времето в Тополовград

opak