Протокол № 36 от 30.04.2018 год.

Публикувана на Понеделник, 27 Август 2018 11:08
Написана от общ. Тополовград
Посещения: 202
Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

36

30. 04. 2018 год.

 

           Днес 30 .04 .2018 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника са се регистрирали 14.

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Заместник Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Васил Сяров - Председател на Общински съвет – Тополовград.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добър ден! Уважаема г-жо Заместник Кмет, уважаеми колеги общински съветници, присъстващи в залата. В присъствената книга са регистрирани 14 общински съветника. Отсъстват трима по уважителни причини. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет-Тополовград, при което съгласно разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА откривам   заседанието на Общински съвет Тополовград.Преминаваме към обсъждане на дневния ред.В деловодството на Общински съвет са постъпили две докладни записки.

ДЗ с вх№928/26.04.2018год. относно:Утвърждаване на образци на декларации по ЗПКОНПИ /обн.в ДВ бр.7 от 19.01.2018г.изм.и доп.,бр.20 от 06.03.2018г.,в сила от 06.03.2018г.,доп.,бр.21 от 09.03.2018г.,в сила от 23.01.2018г. И ДЗ с вх.№930/30.04.2018г. относно:Безвъзмездно придобиване право на собственост върху движима вещ – частна държавна собственост от община Тополовград.Искам да направя следните предложения.Искам да направя следното предложение.Първо. ДЗ с вх№928/26.04.2018год., да влезе като точка 10 от дневния ред.Второ. ДЗ с вх.№930/30.04.2018г., да влезе като точка 11 от дневния ред.Трето. Точка 10 „Контрол по изпълнение на взети решения” и т.11 „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани” да станат съответно т.12 и т.13 от дневния ред.Има ли други предложения?Има ли други предложения? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.Който е съгласен ДЗ с вх№928/26.04.2018год.да влезе като т.10 от дневния ред моля да гласува с вдигане на ръка „за“? „Против?““Въздържал се“? Обявявам резултата от гласуването.Участвали в гласуването 14 общински съветника от които 14 ”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.Подлагам на гласуване второто предложение. Който е съгласен ДЗ с вх№930/30.04.2018год.да влезе като т.11 от дневния ред моля да гласува с вдигане на ръка „за“? „Против?““Въздържал се“? Обявявам резултата от гласуването.Участвали в гласуването 14 общински съветника от които 14 ”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.Подлагам на гласуване третото предложение. Който е съгласен т.10 „Контрол по изпълнение на взети решения” и т.11 „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани” да станат съответно т.12 и т.13 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 14 общински съветника от които 14 ”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Сега подлагам на гласуване цялостния дневен ред. Който е съгласен с така предложения цялостен дневен ред, моля да гласуват с вдигане на ръка „за” „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 14 съветника от които 14 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към,

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.1 втора комисия за становище?

Д.Парнаров: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Приемаме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо по първа точка?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, чл.21,ал.1,т.1 от Закона за закрила на детето и чл.3,ал.1 и ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето предлагам на Общински съвет – Тополовград да приеме следното решение.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

С оглед изчерпване на т.1 преминаваме към

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.2 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Д.Парнаров: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо по т.2?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и чл.26а,ал.4 и ал.5 от Закона за народните читалища, предлагам на Общинския съвет - Тополовград да приеме следното решение.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

С оглед изчерпване на т.2 преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.3 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Приемаме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.3?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.79,ал.1,ал.2, ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

С това се изчерпва т.3 от дневния ред и преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.4 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.4?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,чл.222,ал.1,чл.226 от Търговския закон и чл.33 от Наредба за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

С това се изчерпва т.4 от дневния ред и преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.5 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Д.Парнаров: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.5?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 12“за”,

1”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

С това се изчерпва т.5 от дневния ред и преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.6 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.6?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.112,ал.1,т.1 от Закона за горите, чл.5,ал.1,т.1 и ал.3,чл.49,ал.3,чл.71,ал.5,т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №5 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №6 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №7 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

С това се изчерпва т.6 от дневния ред и преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.7 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.7?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.34,ал.6 и чл.39,ал.4 и 5 от Закона за общинската собственост и чл.79 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018г.,предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №5 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

С това се изчерпва т.7 от дневния ред и преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.8 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Д.Парнаров: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.8?Да, господин Парнаров.

Д.Парнаров: В един момент ще се окаже, че сме община само от почетни граждани.Въпроса ми е към комисията която определя тези номинации. Десет предложения само пет са свързани с Тополовград.Това е Ваня Димитрова Василева, Георги Киров, Мария Димова, Трифон Ламбов и Янко Вълков.Всички други са извън Тополовград. Бихте ли ми отговорили например за генерал Коджейков какъв му е приноса за развитието на Община Тополовград, че аз не се сещам? Може би и този човек не е и от Тополовград.

В.Господинова – гл.експерт „ХСД“: Член съм на комисията за почетните граждани, които са предложения от името на Кмета на Общината. От негово име е предложението и така направихме докладната до вас и вия да я одобрите или не.

Д.Парнаров: В тази връзка когато пишете „за съществен принос в развитието на Община Тополовград“хайде кажете какъв му е приноса.Път ли направи, зали ли направи, предприятия ли направи, останал е в летописната книга за община Тополовград ли? Когато се конкретизирате за развитието на Община Тополовград искам да видя какъв му е приноса за развитието на Община Тополовград.

В.Господинова – гл.експерт „ХСД“:Има биография човека….

Д.Парнаров: Аз съм я чел биографията на човека и там никъде не виждам принос. Само пише кога е роден, какво е завършил и къде работи. Това е биографията.Как да сравня Ваня Урджанова с Коджейков?Ваня Урджанова която 40 години е давала от живота си за развитието на образованието.На генерал Коджейков какъв му е приноса за развитието на Община Тополовград?

В.Господинова – гл.експерт „ХСД“: Ами допринесъл е. Кмета знае…

Д.Парнаров: Ама не ме интересува Кмета искам аз да знам за да гласувам.С какво?

В.Господинова – гл.експерт „ХСД“: Щом е предложен от Кмета значи е допринесъл за повишаване авторитета на общината. Не може да е без нищо.

Д.Парнаров: Добре, благодаря.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой друг има ли да добави нещо?

Д.Парнаров: Аз за трети път нарушавам процедурата.Аз ще подкрепя предложението само, че много моля хайде следващата година малко да ги прецизираме нещата. Ставаме смешни и сме единствената община с толкова много избрани почетни граждани.Няма друга в България, направил съм проверка.Ние ги приемаме на килограм и това девалвира разбирате ли. Няма друга община в България която има толкова много почетни граждани.Ако мен ме предложат аз ще откажа, защото ще ме е срам.Ще останем аз и Гошо Георгиев от нашето училище да не сме почетни. Всички други ще бъдат почетни.Завърших.

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма някой друг какво да добави, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.4 от Правилника за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Тополовград“ предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №5 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №6 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване проекто решение №7 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №8 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 11“за”,

0”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №9 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №10 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №11 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

С това се изчерпва т.8 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДЕВЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.9 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Д.Парнаров: Също.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.9? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

С това се изчерпва т.9 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.10 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Д.Парнаров: Също.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.10? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №5 от ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №6 от ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №7 от ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №8 от ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

С това се изчерпва т.10 от дневния ред и преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Преди да преминем към т.11 искам да направя едно процедурно предложение: На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС –Тополовград, неговите комисии и взаймодействието му с ОбА, докладната записка и материалите към нея да се разглеждат без да са разгледани и обсъдени на заседание на постоянните комисии.

Който е съгласен с така направеното процедурно предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към т.11.Има ли някой да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.34,ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.8,ал.1 от НРПУРОбИ, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 общински съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

С това се изчерпва т.11 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Контрол по изпълнение на взети решения.

 

По т.12 няма да се докладва. Преминаваме към,

 

ТРИНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Искам да ви запозная колеги и госпожо заместник Кмет с две неща. Първото е молба, сигурно и Кмета е получил от Янко Вълков Янков- координатор на П.П.АТАКА – гр.Тополовград.Ще изчета молбата и после ще я обсъдим.

   Във връзка с натоварената обстановка на паркинга на Старата автогара са зачестилите оплаквания на граждани и Фирми, които имат обекти там.Моля да бъдат преместени колите, които седят целодневно на въпросния паркинг. Тъй като работниците, които работят в „Мини Марица изток“, си оставят колите там до приключване на работния им ден.Тези автомобили пречат на дистрибуторите, които зареждат магазините. Молим въпросните коли да бъдат преместени на паркинга, който е до сградата на Монопола, и собствениците им да бъдат предупредени.

Моля Ви, тази молба да бъде внесена в дневния ред за разглеждане на Общинска сесия – гр. Тополовград.

Госпожо Заместник Кмет, колеги какви са мерките които могат да бъдат предприети и тези коли собствениците им по някакъв начин да бъдат предупредени?

М.Георгиева-Зам.Кмет на община Тополовград: Аз само ще кажа, че и в Общината е постъпило, в деловодството на общината е постъпила същата молба. И съответно тя е дадена на комисията по безопасност на която Председател е колегата зам.Кмет Наско Стоянов. Вече когато комисията проведе заседанието ще я разгледа и ще се произнесе по въпроса.Сега аз не мога да взема отношение. Предполагам, че ще се направи каквото трябва.

К.Стойчев: Господин Председател само, че искам да направя едно уточнение.Не само на работещите в Мини Марица изток са колите.

В.Сяров – Председател на ОбС: Може би става въпрос за коли които стоят повече от два три часа на паркинга…..

К.Стойчев: Не са само коли на работещи в Мини Марица изток. Имам достатъчно наблюдения и това не е точно така.

Пл.Минчев: Може ли думата?

В.Сяров – Председател на ОбС: Да, господин Минчев.

Пл.Минчев: Някой от съветниците може би са забравили,може би не го помнят, но ние сме направили промени по Наредбата, така наречената Наредба №1 за опазване на обществения ред.Там сме регламентирали във връзка,защото този проблем който сега се поставя, той е проблем от преди, но не е от този мандат, а от предния мандат и ние сме го регламентирали.Посочено е кой следва да контролира за изпълнение на Наредбата. Общината няма такива функции поне до този момент няма приета нормативна база съответно да контролира съответното паркиране на макар да е площадка там където се води паркинг който е публична общинска собственост.Така, че контрола е от определени контролни инстанции и които следва това да го следят.Към този момент общината има механизъм в който това да не се получава. Въпроса е, че контрола, органите които следва да го извършват за мен не са го извършили, но в тази насока може да се……. Даже и комисията да заседава това което се предлага като начин да се отстранява и по един или друг начин общината единствено трябва да регламентира с подзаконов нормативен акт.Значи има достатъчно законни актове които може да се регламентират и съответно чрез нейни органи да правим това принудително отстраняване по някакъв начин, който ще бъде регламентирано.Пак казвам към този момент вижте, проверете и дайте отговор съответно на тази молба която е или жалба.Но има механизъм по който тези коли могат да бъдат отстранявани, санкционирани и т.н.Към настоящия момент, но може и да се измени и да станат още повече……. санкциите и процедурата по която следва да бъдат отстранявани и съответно санкционирани.

В.Сяров – Председател на ОбС: Благодаря ви господин Минчев.Има ли други? Госпожо Атанасова.

Кр.Атанасова-мл.експерт“ППМС“: В момента община Тополовград изготвя общоустройствен план на общината.Фирмата изпълнител организира няколко групи за да ви запознаем с……..към общоустройствения план.Това е много важен момент за общината.Така, че ви моля всички да присъствате. Ето покани за всички общински съветници. Някой са отговорили на обажданията, но повечето от вас не са.Така, че да се запознаете и ви очакваме в сряда. Групата за Общинския съвет е от 13.30 до 14.15 часа. Така, че ще ви помоля за присъствие.

В.Сяров – Председател на ОбС: Благодаря ви госпожо Атанасова.Сега искам госпожо Заместник Кмет да ви запозная с още един проблем.В деловодството на Общински съвет е постъпило писмо с вх.№923/23.04.2018год.от група родители на деца от с.Радовец които имат въпрос към Вас. Част от родителите са тук.Въпроса е през лятото детската градина „Иглика“ с.Радовец ще работи ли или няма да работи?Ще има ли детска градина?

М.Георгиева-Зам.Кмет на община Тополовград: Госпожа Ятакчиева ще отговори.

В.Сяров – Председател на ОбС: Госпожо Ятакчиева заповядайте на микрофона.

Кр.Ятакчиева-нач.отдел“ХСД“: Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Заместник Кмет,уважаеми общински съветници. За съжаление аз не съм запозната с тази жалба. Може би е само до общински съвет не и до Кмета.До колкото аз разбирам това е един списък на родителите техните деца които желаят да посещават през лятото детска градина „Иглика“ с. Радовец. Ще започна с това, че учителската образователна система знаете, че се състои от общински училища и общински детски градини.Общинските училища са на делегиран бюджет.Училищата в Тополовград началното училище и средното училище се издържат със средствата по единен разходен стандарт. И не се нуждаят от дофинансиране.От училищата в селата се справя финансово само училището в с.Устрем.Училищата в с.Хлябово и с.Синапово се нуждаят от дофинансиране. Общинските детски градини не са на делегиран бюджет.Изпълнител по бюджета и разпоредител е Община Тополовград.Броя на децата в общинските детски градини като цяло е 220 деца.Тези деца са разпределени 150 в детска градина „Щастливо детство“и останалите от 220 се разпределят групите в селата.Най-много деца има в групата в с.Устрем това са 20 деца.Останалите групи които са в село Орешник, с.Хлябово, с.Радовец и с.Синапово имат от порядъка на от 14 до 16 деца.Детската градина в с.Радовец има по списък 16 деца.Средно месечната посещаемост в групата за месец март е 14 деца.За месец февруари е 13 деца и за месец януари е 12 деца.Двама учители и двама служители не педагогически персонал се грижат за тези деца.Издръжката на детските градини в частта заплати е от държавата, тя е държавна отговорност, а в частта веществена издръжка е от бюджета на община Тополовград, от местния бюджет.Детските градини в селата, групите в селата не могат да се самоиздържат. Това е ясно на всички.Тези средства които им се полагат по стандарт са крайно не достатъчни. Ние имахме няколко работни групи при сформирането на бюджета както и след като бюджета е бил одобрен и започна изпълнението му. Недостига за детските градини, който се очертава през 2018 година на този етап е от 50 до 60 000лв., като се има предвид, че предстои увеличение на учителските заплати от месец септември можем да си представим с колко ще нарасне този недостиг.Община Тополовград е изправена пред следната дилема.Или да предложи мерки, финансови мерки за стабилизиране на системата за бюджета на детските градини или да закрие групите в селата.Ние така ръководството на общината имаме отношение по този въпрос положително и смятаме, че в селата трябва да има детски градини.Защото представете си в с.Радовец където училището беше закрито и единствените институции които в момента работят на територията на селото това са читалището и детската градина.В тази връзка нашето мнение , на Кмета на общината разбира се и моето като началник отдел "ХСД„е ние да положим всички усилия да запазим детските градини.Но ако не приложим финансови мерки, мерки за стабилизация общинския бюджет няма да може да се справи с тази задача.По-добрия вариант е да бъде предложено неплатен и платен отпуск на служителите на детската градина през летния период в който няма учебен процес отколкото да се закрият групите в селата. Това е единствената причина. Няма друга причина поради която ние да предлагаме платен и неплатен отпуск на служителите.Учителите имат платен отпуск в размер на 58 дни.Това е с дните от синдиката.Непедагогическия персонал обаче в детските градини нямат този отпуск и се налага да излязат в неплатен отпуск.Искам да ви кажа, че образователната система на община Тополовград се нуждае от оптимизиране, но моето лично мнение както и мнението на Кмета на общината е, че трябва да направим всичко възможно за да имаме детски градини и училища в селата.Искам да уверя родителите, че това не се отнася за детската градина за групите в с.Радовец това се отнася за всички групи.Ето главния счетоводител на общината е тук.Ако община Тополовград има финансова възможност, но вие знаете, че поради липсата на деца ние не можем да очакваме много средства по единния разходен стандарт.Детската градина „Щастливо детство“ има достатъчно средства за да се самоиздържа. Дефакто ние ощетяваме дори детска градина „Щастливо детство“за сметка на групите по селата.В крайна сметка общинския бюджет е една рамка и ние трябва да се вместим в тази рамка.Ако някой има по-добро предложение нека да го направи.Няма друга възможност.Министерството на образованието и науката не дофинансира общинско училище и детски градини за заплати.Дофинансиране се извършва единствено за капиталови разходи и Министъра на образованието и науката осигури такива средства за парното отопление на началното училище и на средното училище.Друга финансова възможност няма.Таксите които получават детските градини знаете, че са крайно недостатъчни, защото първо там има много облекчения, няма лошо в това хората които имат по две по три деца, има братчета и сестричета, има деца сираци, има полусираци и други облекчения така, че тези средства са недостатъчни.Няма никакво отношение от страна на ръководството на общината към детската градина в село Радовец.Просто сме изправени пред тези обстоятелства.Това е финансовото положение на детските градини в общината.Тоест тези процеси ще се задълбочават, защото броя на децата даже и да не намалява драстично той не се променя. Нещата вървят надолу. Все по-малко са децата в нашата община и ние детските градини в селата изпълняваме социална функция. Задължението ни разбира се да изпълняваме държавното образователно изискване, защото получаваме държавна субсидия и в детските градини в селата работят много добри учители които изпълняват учебната програма на детските градини, но финансовите възможности са това.Това е ситуацията. Ако има някакви други предложения.

Пл.Минчев: Аз имам въпроси.Вие казахте, че за детските градини работата е свързана с липсата на средства. Искам да попитам за училището в село Устрем казахте, че те са добре финансово. Но за двете училища които са за които имаше първоначално предложение да бъдат закрити, за Синапово и за Хлябово искам да попитам там как стоят нещата.Защото вие казах те, че детските градини за селата един вид ощетяват общинската която е общинския център, детската градина. Аз така ще задам въпроса стигат ли средствата за Синапово и за Хлябово и по този начин не ощетяваме ли основното училище или пък средното училище в Тополовград.

Кр.Ятакчиева-нач.отдел“ХСД“: Ще ви отговоря.

Пл.Минчев: Да ясно е, че е по единен разходен стандарт.

Кр.Ятакчиева-нач.отдел“ХСД“: Ще ви отговоря.

Пл.Минчев: Значи въпроса ми е има ли достатъчно средства ако се наложи да дофинансираме за Хлябово и за Синапово.

Кр.Ятакчиева-нач.отдел“ХСД“: Ще се наложи господин Минчев дофинансиране на средните училища в Хлябово и в Синапово тъй като те също не могат да се справят със средствата по ЕРС, но разликата е в това, че те са на делегиран бюджет и съгласно формулата по която сме приели бюджета за 2018 година училищата в селата не ощетяват училищата в града. Тоест всеки от общинските училища си получава средствата в зависимост от броя на учениците. Но те се нуждаят двете училища от дофинансиране което на този етап е в рамките на 40 000лв. Ние обаче не знаем с колко точно ще бъдат увеличени заплатите, какви пари целеви ще получим и дали въобще ще получим, тъй като от Министерството на образованието ни дадоха отговор, поне това с което ние сме запознати, че в средствата определени по стандарт е заложено това увеличение. Което означава, че при увеличението на учителските заплати този недостиг от 40 000лв.ще нарасне до края. Но те не ощетяват училищата в Тополовград.

Пл.Минчев: Да те не ощетяват защото ние не ги дофинансираме, но може да дойде такъв момент в който можем и да ги дофинансираме.От тази гледна точка ние фактически, той тук Красимир Иванов го няма, но той щеше да каже за това бутиково обучение където се обучават шест деца с десет учители.И може би преди година, няма точно и година, но там десет единадесет месеца когато обсъждахме и аз зададох същия въпрос. Казах, че намеренията са добри да се запазят и тогава казах как ще бъде с разчета на средствата.Защото ще дойде в един момент в който недостигът ще стане така драстично голям. Това ще трябва да бъде за сметка на община Тополовград и за сметка от местни приходи.И в тази гледна точка тогава аз пак повторих и пак се повтарям,в един момент да запазим и запазвайки тези две училища, но каква цена.Защото в един момент може да се стигне и до… И в един момент ние с цел да запазим, да говорим тук във връзка с детските градини. Сега те се издържат и училищата в Тополовград, но да речем и другата година, но нещата могат да се обърнат.И за мен това не е ли разпиляване на средства за да поддържаме така нареченото бутиково обучение пък в един момент да не ги съсредоточим там където можем да запазим нещо.Има ли някаква стратегия в тази връзка? Изобщо предвижда ли се? Тъй като вие сте на отдела по образованието.За това задавам въпроса.

Кр.Ятакчиева-нач.отдел“ХСД“: Господин Минчев аз напълно разбирам това за което вие говорите. Ние запазихме тези двете училища защото знаете, че тогава много мнения така се изразиха. Наистина закриването на четири училища от раз беше голямо…… в образователната система в Тополовград.Те получиха тази година допълнително средства по различни компоненти и въпреки това не могат да се справят.

Пл.Минчев: Пак са недостатъчни.

Кр.Ятакчиева-нач.отдел“ХСД“: Пак са недостатъчни.

Пл.Минчев: И недостатъка ще продължи да расте.

Кр.Ятакчиева-нач.отдел“ХСД“: Въпреки, че училището в Хлябово е защитено, въпреки, че училището в Синапово получават допълнително средства от няколко компоненти те се нуждаят от дофинансиране. По Закона за училищното и предучилищното образование ние сме задължени до 31.03.да внесем в Общинският съвет предложение за оптимизиране на училищната мрежа или за запазване на училищната мрежа в общината.Това ние ще направим на заседанието на Общински съвет през месец май.

Пл.Минчев: Тоест да се запазят.

Кр.Ятакчиева-нач.отдел“ХСД“: Да.Ние ще направим предложение, но какво решение ще вземете.

Пл.Минчев: А финансовия разчет?

Кр.Ятакчиева-нач.отдел“ХСД“: Разбира се.Това ще бъде подплатено с някакво …

Пл.Минчев: А дългосрочната стратегия изобщо за образованието? Защото ние имаме за детските градини, защото един вид детските градини говорим за Радовец то е един вид социална функция и ние трябва да отделяме пари. То и главния счетоводител е тук и ще каже ами има недостиг на средства.Какво правим? Нали трябва да имаме някаква дългосрочна стратегия за мен за да се решат нещата.Защото ние един вид отлагаме.

Кр.Ятакчиева-нач.отдел“ХСД“: Дългосрочната стратегия трябва…

Пл.Минчев: И в крайна сметка да не загубим, аз това ме притеснява, да не загубим и общинския център така училищата.Или пък да се наложи и ние след година две недай си боже ….Защото ние го говорихме преди една година имаше добри намерения и на Министър имаше добри намерения обаче пак се оказа че сме изправени пред същия въпрос.Какви са сметките? В крайна сметка трябва да се платят сметките.Ето недостига е 40 000лв.и продължават. Ето искаме да помогнем да решим проблема в детската градина в село Радовец,защото конкретно от там тръгна въпроса, но реално общината няма как да отдели такива средства.

Кр.Ятакчиева-нач.отдел“ХСД“:Общината ако отдели такива средства трябва да отдели на този етап за всички групи в селата.Ние не говорим само за Радовец…

Пл.Минчев: От там тръгна въпроса.

Кр.Ятакчиева-нач.отдел“ХСД“: С цялото ми уважение към родителите искам само да ви кажа, че дългосрочната стратегия по отношение на образованието трябва да бъде разработена с участието на всички заинтересовани страни.Аз от миналата година така си взех един горчив урок, че ако не участват всички заинтересовани страни по въпроса за образованието не трябва да се, така да поемам цялата отговорност.Тъй като миналата година се получи така, че едва ли не аз която съм се посветила съвсем скромно и всеотдайно на образованието и културата искам да закривам училищата в общината.Разберете го преживяхме с Виолета Господинова защото сме учители по професия, закриването на двете училища.Ако не участват всички заинтересовани страни дългосрочна стратегия за развитието на образованието няма да има.Образованието не е култура.Образованието и здравеопазването касаят всеки дам и всеки човек в нашата община.За това аз предлагам на сесията през месец май предварително разбира се и на комисия да представим и от наша страна, от моя отдел и от страна на счетоводството какво е състоянието на системата за да се вземе наистина най-доброто решение.По отношение на дългосрочната стратегия трябва да има така една инициатива в която да участват всички заинтересовани страни и да излезем с документ който след това да не се събираме пак да го обсъждаме и да не си говорим…. Благодаря за тези въпроси които ми зададохте защото исках наистина да отговоря и да разберете, че това, че образователната система в нашата община е в това състояние мен ме боли и съм сигурна, че и вас ви боли.Няма нищо по-грозно от закриването на едно училище или на една детска градина.Но все по-страшно става положението.Не растат децата. Ние започваме да броим от сега…, тече времето в което ние броим децата и учениците за догодина.Искам да ви кажа, че колкото повече ги броим толкова по-малко ги изкарваме. Това е истината. /шум в залата/

В.Сяров – Председател на ОбС: Госпожо Георгиева седнете, след малко ще ви дам думата.

Кр.Ятакчиева-нач.отдел“ХСД“: Искам да успокоя госпожа Георгиева,че аз ще отговоря и на нейните въпроси. Сега в момента отговарям на въпросите на съветниците на заседание на Общински съвет.само все пак трябва да завърша, пак ще ми зададете въпроса за това, че ние предлагаме през летния сезон когато няма занятия тогава знаете, че и децата са по-малко тъй като час от тях отиват на почивка, част от тях отиват при баби и има дни през лятото, да не се лъжа нали в които двама учители и двама непедагогически персонал, служители гледат шест деца.Ние сме избрали този период. Има и случаи когато са и по-малко.Кажете господин Парнаров?

Д.Парнаров: Просто исках да кажа, че това което го казахте вие е абсолютно вярно.Уважавам мнението на родителите, само, че аз мислех, че има някаква докладна, а те само един списък са направили. Това което предлага….. Госпожо Георгиева в тази зала се гласува дали вие да вземете думата. Още повече знам, че вие сте нередовен учител в тази детска градина.Искам да кажа следното към родителите не към учителите.Уважаеми родители, ако вие искате да има детска градина от 01.09.2018 година ще кандисате на този вариант който ви предлага общината. Учителите имат по 58 работни дни платен отпуск което значи, че те два месеца и половина работни ще бъдат в отпуск.Каса е се за двама човека непедагогически персонал мисля,че там са по 32 дни там според КТБ и същите могат да изкарат месец и половина.Госпожа Ятакчиева е абсолютно права, защото и на господ Минчев перспективата е много зле.Стана така, че Хлябовското училище е защитено и то ще функционира със шест деца, а началното училище в Тополовград след две години трябва да закрие врати и да се слее със СОУ.Защото заради бълхата гори юргана.За качествено образование няма да говорим за да не обидя колегите.В общината този харман който го играхме миналата година трябваше да приключи.Учител съм, жал ми е, че го казвам, но трябва да приключи с три училища община Тополовград двете в града и едното в с.Устрем. Всичко друго е… Няма да ви казвам в моята практика какво се случи миналата година.Начален учител в нашето училище, с 26 деца на занималня не можа да издържи колегата, защото са научени да работят със шест, а не с 26 и напусна доброволно.Не говоря за качествено образование. Ако ние искаме перспективата днеска е тази година 39 деца по есграун от тях 22 реални.Една паралелка първи клас в града.СОУ няма да стане с една паралелка четвърти клас защото там минимума и максимума е друг. Така, че кандисайте на варианта,летните месеци касае се за юли и август мисля, че е. Нали така?

Кр.Ятакчиева-нач.отдел“ХСД“: Не, ние имаме предложение от първи юни до първи септември.

Д.Парнаров:Ще си ги занимавате вкъщи. Защото на първи септември ще ви слеят. В Устрем ще ви пратят с автобус.Дайте ми декларации те! Декларации искам от родителя…

С.Георгиева-възпитател в детска градина в с.Радовец: Ето ние сме направили подписка.

Д.Парнаров: Госпожо Георгиева подписката ви е при мен.Искам декларации от родители собствено попълнени, че децата ще посещават детска градина.Подписката не ме интересува. Вземете си я!Аз ви казах по есгроун има 39 деца подлежащи на първи клас. Реално са 22.Знаете ли колко са заминали за чужбина, а се водят тука.

С.Георгиева-възпитател в детска градина в с.Радовец: Това е с тяхно съгласие.

Родител: Това не го прави госпожата. Това го правим ние родителите и нашите деца да си запазим в село поне детската градина. Защо в Устрем и във всички села има?

Д.Парнаров: Вие къде чухте, че ще бъде закрита детската ви градина?Вие чухте ли, че ще бъде закрита детската градина?

Родител: На нас ни трябва през лятото детската градина, а не през зимата.

Д.Парнаров: Ама то и в Тополовград през лятото е така бе хора.Има една смесена група.нали предстоят ремонти текущи и така.

Кр.Ятакчиева-нач.отдел“ХСД“: Искам само да кажа на родителите, че детската градина в Радовец не е застрашена от закриване на този етап.За да я има на 01.09. персонала на детската градина трябва да излезе в неплатен отпуск.Два са вариантите никой друг няма да ви каже, но аз ще ви кажа.Единия е детските градини да ги запазим в селата за да блещука там един светилник още и другата възможност е да бъдат закрити.

Д.Парнаров: И друго искам да кажа.В Орешник колегите толкова години издържаха училището със собствени средства. Петко Бакърджиев ходеше да събира децата със собствената си кола, закуски им купуваха за да могат да оцеляват. Вие сега не искате да направите една крачка назад.

Родител: Ние родителите в с.Радовец сме съгласни.

Д.Парнаров: Какво? Да им осигурявате обяда ли?

Родител: Да.

Д.Парнаров: Осигурявайте им го вкъщи.

Родител: Ама защо във вкъщи? Ние сме на работа кой да ги гледа?

Кр.Ятакчиева-нач.отдел“ХСД“: В детската градина не може да се осигурява такъв обяд. Има Наредби за здравословното хранене, знаете как стоят изискванията.

Пл.Минчев: Въпроса е госпожо Ятакчиева, аз така го разбирам.Поне аз не съм чул, че ще се закрива детската градина.

Кр.Ятакчиева-нач.отдел“ХСД“:Не, не.

Пл.Минчев: Проблема е за тези месеци през лятото. Все пак трябва да се знае, че групите може да се направи справка където също има дежурни групи. За август няма как да стане. В Тополовград също има дежурни групи.Трите месеца е отпускарски сезон така, че…

Кр.Ятакчиева-нач.отдел“ХСД“:Другия вариант е закриване на групата.Въпреки това за да не остават общинските съветници с погрешно мнение, че ако ние ги пуснем три месеца в платен и неплатен отпуск въпросите ще се решат.Платения отпуск на учителите не решава проблема.Само неплатения отпуск решава частично проблема.Те пак ще се нуждаят от дофинансиране, но това дофинансиране по мое мнение аз не съм главен счетоводител,но ще поносимо за общинския бюджет.В противен случай ще бъде непосилно.Господин Председател ако има други въпроси ще отговоря.

В.Сяров – Председател на ОбС: Благодаря госпожо Ятакчиева. Госпожо Георгиева заповядайте на микрофона.

С.Георгиева-възпитател в детска градина с.Радовец: Благодаря. Аз искам първо родителите да чуете./не се чува/ Тогава ние се събрахме и които имат желания през лятото да посещават

Родител: Ние желаем да остане детската градина през лятото, защото ако тя бъде затворена ние просто не можем да ходим на работа.Нашите деца посещават редовно детската градина. Няма отсъстващи, няма през лятото такива които отиват през лятото при баби и т.н.Миналата бяха до месец май цяло лято бяха във вкъщи и ние си останахме и не можехме да ходим на работа.

Д.Парнаров: Хайде пак отначало.Момичета, хайде пак отначало.Още веднъж. Няма вариант детската ви градина да бъде закрита.Разбрахте ли го?Чудесно.На този етап няма да има докладна за закриване на детски градини и няма такава.Така. Това го разбрахте нали?Варианта е следния. Летните месеци всички детски градини на територията на общината ще бъдат във ваканция с изключение на една дежурна група. Дежурна група значи дето се вика от яслите до шест годишните включително.Защото детските градини нямат учебна година те са целогодишно.Ако остане детската градина дежурна лятото от 01.09. няма да имате детска градина.Искате от 01.09. да нямате детска градина? Аз няколко пъти казах. Ако лятото работи детската градина от 01.09. ще бъде закрита.Сега стана ли ви ясно?По добре лятото да са във ваканция и от 01.09. да имате детска градина.Аз по-простичко от това не мога да го обясня.

С.Георгиева-възпитател в детска градина с.Радовец: Тази година сме 12, а от следващата са 15 деца.Въпроса е за лятото, защото тя през лятото не работи и за това сме тук. Добра посещаемост, но не работи.В едното село има, а в другото няма.

Д.Парнаров: Госпожо Георгиева вие в момента на работа ли сте или в отпуска?

С.Георгиева-възпитател в детска градина с.Радовец: На работа съм.

Д.Парнаров: Колко часа ви е норматива?

С.Георгиева-възпитател в детска градина с.Радовец: Осем часа е норматива.

Д.Парнаров: Осем часа ви е работното време. Норматива на учителя колко часа е?

С.Георгиева-възпитател в детска градина с.Радовец: Това не мога да ви кажа.

Д.Парнаров: Как? Шест часа ви е норматива.В момента на работа ли сте?

С.Георгиева-възпитател в детска градина с.Радовец: Втора смяна съм.

Д.Парнаров: От колко часа започва втората смяна?

С.Георгиева-възпитател в детска градина с.Радовец: От 12.00 часа.

Д.Парнаров: Ще стигнете ли до 12.00 часа в Радовец?Пуснете си неплатена днес госпожо Георгиева, вие нарушавате кодекса на труда!Благодаря!

С.Георгиева-възпитател в детска градина с.Радовец: Ние говорим за едно….

Кр.Ятакчиева-нач.отдел“ХСД“: На всички групи по селата ще бъде предложен тримесечен отпуск платен и неплатен.Включително и в село Устрем.Госпожо Георгиева тъй като вие не сте директор на детската градина…..

С.Георгиева-възпитател в детска градина с.Радовец: Поканен е, но той каза че има ангажимент.

Кр.Ятакчиева-нач.отдел“ХСД“:Инициативата не трябва да бъде ваша.Директорът взима решенията, а не вие от името на директора.И не сте наясно с нормативите.Значи вие казвате, че детската градина имала 12 деца.Ако детската градина има 12 деца което е минимума тя никога не може да направи средно месечна посещаемост 12, тъй като във всеки от дните трябва всички да бъдат задължително на детска градина.Нали разбирате, че това са малки деца, времето по някога е студено, децата са болни. Трябва да има минимум 14 за да се направи средно месечна посещаемост 12.Мисля, че ако директорката на детската градина беше тук тя така най-добре щеше да обясни ситуацията.Може би вие създавайки този комитет, започвайки тази инициатива не сте преценили, че най-напред тука трябва да бъде директора на детската градина.На всички групи ще бъде предложен такъв отпуск тримесечен. Искам да кажа на родителите, че се отнасям с уважение към тях, техния проблем, те трябва да работят, децата трябва да има кой да ги гледа, но ако искаме да има детска градина през септември трябва да предприемем тези мерки за финансова оптимизация.

Пл.Минчев: Така ли има друга община която предлага такова бутиково управление, защото както казахте за средната посещаемост…..

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой друг има ли да добави нещо? Да господин Парнаров.

Д.Парнаров: Госпожо Заместник Кмет има предполагам са две нерегламентирани сметища. Едното е по пътя за асфалтова база, а другото е по пътя за Орешник така наречения околовръстното.На всички нас ни се налага по някога да изхвърляме някой боклуци. Има ли визия общината да направи такова сметище за битови отпадъци да речем което по време на лятото за ремонти да ги изхвърляме, защото ние няма къде да ги изхвърляме тези неща и какви мерки ще вземете за тези сметища там?

К.Стойчев: За битови или за строителни?

Д.Парнаров: За строителни исках да кажа.И какви мерки ще вземе общината за тези двете сметища които са нерегламентирани? Ако сега нямате готовност на следващата сесия или писмено. Благодаря ви!

К.Стойчев: Искам само да вметна, че строителните отпадъци са проблем за много общини.Изграждат се допълнително депа които да отговарят за строителни отпадъци, те са с допълнително изискване и летните сезони когато се почне с тези ремонти особено най-тежките строителни отпадъци това са фаянсите… това е абсолютно не разградим отпадък и не знам как се справят другите общини.Проблема е голям.

Пл.Минчев: В тази насока има строго регламентирана Наредба и ние сме я…. Там е посочено…

В.Сяров – Председател на ОбС: Други въпроси има те ли?Ако нямате с това се изчерпва дневния ред. Закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАСИЛ СЯРОВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

 

 

 

Вярно,                                                                              

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС