За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол № 35 от 30.03.2018 год.

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

35

30. 03. 2018 год.

 

           Днес 30 .03 .2018 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветници са се регистрирали 14.

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Васил Сяров - Председател на Общински съвет – Тополовград.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добър ден! Уважаеми г-н   Кмет, уважаеми колеги общински съветници, присъстващи в залата. В присъствената книга са регистрирани 14 общински съветника. Отсъстват трима по уважителни причини. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет-Тополовград, при което съгласно разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА откривам   заседанието на Общински съвет Тополовград.Преминаваме към обсъждане на дневния ред.В деловодството на Общински съвет е постъпила една докладна записка с вх№893/26.03.2018год. относно: Допълнение на Списък на имотите с н.т.п. „пасище, мера“и „ливада“, определен за индивидуално ползване за стопанската 2018-2019 година в Община Тополовград – Приложение №1 към т.1 от Решение №357 по точка 3 от Протокол №34/28.02.2018г. на ОбС – Тополовград.Имаме и входирано едно допълнение към ДЗ с вх.№876/16.03.2018г.Допълнението е с вх.№902/29.03.2018година.В което допълнение има още три проекта за решение.Има ли някой да добави нещо?Ако няма искам да направя следните предложения.Първо. ДЗ с вх.№893/26.03.2018г.да стане т.16 от дневния ред.И второто предложение т.16 „Контрол по изпълнение на взети решения” и т.17 „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани” да станат съответно т.17 и т.18 от дневния ред.Има ли други предложения?Има ли други предложения? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.Подлагам на гласуване първото предложение. Който е съгласен ДЗ с вх.№893/26.03.2018г.да влезе като т.16 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“.“Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.Участвали в гласуването 14 общински съветника от които 14 ”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.Подлагам на гласуване второто предложение.Който е съгласен т.16 „Контрол по изпълнение на взети решения” и т.17 „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани” да станат съответно т.17 и т.18 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 14 общински съветника от които 14 ”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Сега подлагам на гласуване цялостния дневен ред. Който е съгласен с така предложения цялостен дневен ред, моля да гласуват с вдигане на ръка „за” „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 14 съветника от които 14 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към,

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.1 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Приемаме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо по т.1?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ако може аз да взема думата.Или ако искате след като гласувате тогава да взема думата. Добре след като гласувате точката тогава ще взема думата.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 и ал.2 от ЗМСМА,чл.52,ал.1,т.3,буква „а“,чл.60,чл.62,ал.1 и ал.6 от ЗВ и във връзка с чл.57,ал.1,т.3 от Закона за водите,предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

С това се изчерпва т.1. Господин Кмет имате думата.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Искам да взема отношение във връзка с язовирите.Тъй като в нашата община най-вероятно има най-много язовири като територия 246 или 264 по памет говоря. В тази връзка, че всяко едно актуване, а те искат да бъдат актувани язовирите. Всяко едно актуване е 5500лв.минимум. Ние нямаме средства от къде да акумулираме средства за да актуваме всеки един язовир плюс това имаме язовири които са по един декар, около половин декар. Също така знаете, не знам дали знаете, но имаме вече 50 акта за язовирите което мисля, че не е редно защото по този начин се …… българските общини.За това имам едно предложение да оставим тези язовири които можем да поддържаме и да отдаваме на концесия, а другите да вземем решение дали на тази сесия или на следващата да ги прехвърлим на Агенцията която отговаря за язовирите или респективно на държавата. Това исках да кажа само.Не можем да ги поддържаме. Ние нямаме този финансов ресурс. За поддържането на един язовир, един язовир се чисти минимум за 10,15 дни. Двеста шестдесет и четири язовира или двеста четиридесет и шест язовира, двеста шестдесет и четири, ние нямаме тази възможност в годината и в доброто време когато позволява да ги почистим. Така, че не знам защо трябва да акумулираме актове и загуби при положение, че първо не се отдават под наем, не се отдава на концесия има язовири които не стават нито за водоползване, нито за напояване на животни, а при нас се водят язовири.Поради това предлагам да огледаме, отдела на Тоня Бакалова да огледа кои язовири и колко язовира можем да поддържаме да си останат актувани към общината,а другите да ги предадем собственост на държавата.Благодаря ви!

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Минчев имате думата.

Пл.Минчев: Значи във връзка с това за язовирите, наистина проблема с язовирите е доста сериозен, но така просто се сетих и Закона е пред мен ЗМСМА §7, който е обнародван в бр.49/1995 година е казано, че с влизането в сила на този Закон тоест ЗМСМА преминава в собственост на общините следните държавни имоти водоизточниците, изброени са язовири, езера и т.н., значи т.2 от този §7. Тоест ние към този момент действащото законодателство,нямаме законова възможност с която да ги предоставим на държавата.Но в момента се подготвят и са на обсъждане на правна комисия и съответно на ресорната, тъй като ги следя нещата съответно за промени в Закона за водите и в закона за водите едно от предложенията за промяна е там да се направи едно държавно предприятие в което ще бъдат включени язовири които общините нямат достатъчно средства и не могат да бъдат стопанисвани.Така, че на база на нормативните, тоест на нормативната база която е действаща към момента аз можем да направим едно предложение от страна на общината в смисъл с влизането в сила на този Закон или пък съответно до съответното министерство което администрира тази дейност в техните правомощия съответно да направим списък и да приложим като съответно да, аз съм го казал съответно на отдела да се направят по едни досиета на самите язовири тоест ние да изпреварим нещата предварително. Тоест преди да влязат в сила тези промени,в какъв текст ще влязат, изобщо дали ще минат през народното събрание,но ние да имаме готовност и тези язовири които общината….. съответно ние да сме готови с тези язовири или водоемите тъй като в закона е казано и водоеми и съответно да предложим на държавата, тъй като общината, действително Кмета тука е много прав, че общината, считам, че даже не е присъщо незнам защо тогава 1995 година не случайно ви го изчетох този параграф са ги предоставяли абсолютно на общините да се грижат за тях тъй като се видя, че не само нашата община мога да ви кажа, че актове има и в съседните общини и други в цяла България това може да е някаква кампания..

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Само ние имаме най-много актове.В други общини не е така.Говорим за Хасковска област.

Пл.Минчев: Да, да.Това за мен вече е по някакъв момента ама не искам да го коментирам. Така, че в тази връзка за мене просто е било недомислено толкова много язовири които да бъдат в тази община, тъй като считам, че на общината не е присъщо тази дейност, точно да се занимава само с язовирите и да отделя средства.Така, че това е моето предложение в тази част така, че излизам малко така от дневния ред.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Извинявам се моите уважения към всички, но не можем в един момент да акумулираме някакви актове и загуби на общината в размер на 80 000лв.Тези пари вместо да увеличаваме заплати, да правим тротоари, улични настилки каквото щете да вземете ние трябва да си съобразяваме с това нещо и естествено някой да се сети, че заплатата му не е такава каквато иска той.Но искам служители, всички да разберат, че това не зависи нито от мен нито пък от общинска администрация. Тези загуби по една или друга форма ние трябва ги….

 

Ат.Анастасов: Господин Кмете ние в момента не можем да направим това прехвърляне. Аз много добре го слушах Пламен Минчев в момента има такава комисия която изработва реформата под която да се прехвърлят тези язовири на държавата.И това на практика още не е готово.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Аз казвам, предлагам.

Ат.Анастасов: Тази реформа още не е готова няма как да ги прехвърлим на държавата.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Съгласен съм, но трябва да вземем някакви мерки, защото нямам намерения нито да съкращавам служители, нито да лишавам гражданите на общината от това което заслужават, но…….Ако сега отново ни направят 50 акта какво правим?Отиваме на двеста хиляди лева, защото актовете вече ще бъдат от 5 000лв. до 20 000лв.

Пл.Минчев: Глобите са от 1000лв.до 20 000лв.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Казаха ми, че почват от 5 000лв.

Пл.Минчев: В този случай да имаме готовност.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Имаме три по десет хиляди лева.

Ат.Анастасов: Ние в момента можем ли да ги прехвърлим или не?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Не можем, но да направим едни предложения за да влезнат в Народното събрание, че общините не са, не че са недобросъвестни стопани, но нямат тази финансова възможност и този ресурс за да ги подържат в това състояние в което искат те.Аз ви казах десет дена до две седмици един язовир за да се почисти.Това е много.

Ат.Анастасов: Ами да изберем язовирите които ще даваме на концесии, а другите…

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Иванов.

Кр.Иванов: Има едно разминаване държава общини и за това какво предлагам аз.30% от това число 264, 30% минимум да не кажа и повече не отговарят на нито едно изискване.Какво можем да направим ние за да съборим това число да останат примерно 100, 150. Да направим една комисия която да мине по водоемите. 100% стените са компрометирани и бракуваме съоръжението стена и от там бракуваме и язовира.Ни ни трябва нито държава нито нищо.Значи в момента тука трябва да се отчете каква е ползата от тези водоеми.100% съм сигурен, че 30% от тези водоеми не са нужни на никой. Комисията вкарва ги тука в общинския съвет, бракуваме съоръжението стена и от там и язовира няма да чакаме държава, няма да чакаме…. И от 264 ще останат 150.

Пл.Минчев: Аз не случайно четох тази разпоредба, че ние законово няма как да ги прехвърлим на държавата.за мен пак казвам, че държавата би трябвало да се погрижи и единствено това което са подготвили тези промени които ги казах Закона за водите там се говори за стопанисване, но не и за прехвърляне на собственост.И тука може би Красимир Иванов е прав, че трябва да се прегледа, но лошото е, че в Закона за водите там е посочено водоизточници, водоеми и т.н и трябва много точна преценка нали точно да се минат и да се изготвят и за мен трябват и специалисти които следва да кажат за тези технически съоръжения и от там нататък ни да видим законово и съответно тези имоти да се деактуват и то със решение на Общински съвет. Но пак казвам, че от там пък имаме контрол от страна на, каквото и решение да вземаме ние от там нататък нашите решения минават контрол през Областна администрация и през Прокуратурата.Пак казвам това е като вариант.

В.Сяров – Председател на ОбС: Колеги след всичко казано да смятаме, че може да се почне както каза господин Красимир Иванов да се направи една комисия и в рамките на Закона тез язовири да се редуцират и вече както каза господин Минчев ако мине в Народното събрание ако има някакви други промени ако може после по някакъв начин да се прехвърлят на държавата да се направи, но мисля, че господин Кмете може да се започне от там да се направи комисия, да се проверят годните язовири и тез които не стават, а само се водят и само стоят. Мисля, че приключихме с това. Преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.2 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Г.Георгиев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Приемаме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо по т.2?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Да, аз искам да добавя нещо във връзка с новообразуваните заплати.С Постановление №316 на Министерски съвет от 20.12.2017г.е определен нов размер на минималната месечна работна заплата за пълен работен ден считано от 01.01.2018г.Тъй като средствата не са достатъчни бяха 206 000лв. аз не искам моята заплата да бъде увеличена. Искам това което сте ми завишили или 400лв.увеличение да се разпределят на кметските наместници както и на Капитан Петко войвода и на Българска поляна.Защото те, Янита също,защото те вършат същата работа като другите Кметове. Трябва да уважим и техния труд. Така, че предлагам 400лв.моето увеличение да се разпредели на Капитан Петко войвода…

В.Сяров – Председател на ОбС: Колко по 100лв.?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Там вече ще се съберем и ще решим.Ще огледаме….

В.Сяров – Председател на ОбС: Трябва да ги гласуваме.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: ще ги гласуваме, ако трябва да дадем почивка.

Пл.Минчев: То може да стане като предложение.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: На госпожа Стратиева, на господин Гаджев, на Величко и на другите там.

Кр.Иванов: То си има минимална, максимална.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: На Светлина също.

В.Сяров – Председател на ОбС: Госпожо Семерджиева може ли на микрофона.

Ир.Семерджиева-нач.отдел“ФСДБ“: Уважаеми господин Кмет, уважаеми общински съветници. Господин Кмет съжалявам, но заставам против вашето решение.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Защо?

Ир.Семерджиева-нач.отдел“ФСДБ“:Мотиви.Комисия в състав началник на всичките отдели трябваше да изготвят заплатите на хората на общинска администрация и на кметове и кметски наместници. Още с приемането на бюджета аз казах, че за първи път тази година са фиксирани средствата на кметовете и кметските наместници.Извършихме проучване и не само на Хасковска област и в другите общини става въпрос за Кмет на община. Според мен Кмета на общината трябва да си получава максималното възнаграждение.Изисквахме справка от ЕСГРАОН, специално за кметските наместници по колко жители има в тези населени места.Според мен не следва да се завишават заплатите на кметските наместници, защото Кметовете по другите населени места където те имат много повече жители, където имат прикрепени към тях други населени места и там трябва да се направи промяна на тях.Смятам, че комисията отговорно си свърши работата и предлагам да оставим нещата така както са определени от комисията.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Златев.

П.Златев: Аз също съм против намалението за възнаграждението на господин Божинов, защото действително Кмета на общината носи огромна отговорност, а и той самия си изпълнява задълженията както трябва и мисля,че си заслужава възнаграждението.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Иванов.

Кр.Иванов: Сега, тука гледам справката минимална, максимална и съответното ниво. Гледаме нивата. Кмет на община 730 –минимум,2400 – максимум. От там надолу никой не е вземал тавана.Значи Кмета прави един благороден жест, прави му чест и аз съм съгласен с него, защото тази справка ако я публикуваме как ще приеме от населението.Значи тук остават едни 400лв. и имаме 11 кмета. Тези 400 ги делим на 11 нали така? Сега едни ще кажат защо увеличавате на този, а на другия не.Значи стават по 40лв.Нали така госпожо Семерджиева?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Аз мога да кажа друго пък.Кметовете които са кметски наместници не вършат по-малко работа от колкото другите кметове.

Кр.Иванов: Съгласен съм бе.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Всеки ден купуват лекарства, занимават се с погребения, водят хора по болници. Така, че аз не съм съгласен това което господин Иванов каза.Мисля, че кметовете които посочих би било редно на тях да се увеличат,защото те вършат същата работа.

Ир.Семерджиева-нач.отдел“ФСДБ“:Кметовете се избират от населението, а на кметският наместник ще стане с 40лв.ако се увеличат на кметските наместници.Аз предлагам да не се променят.Техните ще станат колкото на един избираем кмет.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Но те не вършат по-малко работа.Там е по-възрастово населението.Те всеки ден се занимават с погребения.

Кр.Иванов: Ето вижте 1400лв., 1300лв. сто лева е разликата максимум тавана.Сто лева е разликата обаче виж какво се получава 610лв., 950лв.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Това вече е от ЕСГРАОН.

Кр.Иванов: Аз за това казвам, че за да се запази това нещо да се разпредели на всички по 40лв.Това моето мнение не е миродавно сега.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Не може на всички да е по 40лв.Кметските наместници какво ги правим тогава?Аз не съм съгласен примерно материално отговорно лице съм единствено аз в общината. Другите Кметове материално отговорни лица ли са?

Ир.Семерджиева-нач.отдел“ФСДБ“:Не.

П.Златев: Ами тогава заслужаваш това възнаграждение.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Аз не го искам това възнаграждение.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Минчев?

Пл.Минчев: Ако свършихте господин Кмет аз искам да кажа нещо. За мен тука малко неправилно тръгна дебата във връзка със съпоставянето на кметските наместници и кметове макар, че не са избрани пряко от населението кметският наместник мисля, че трябва до го защитим и не вършат не по-зле работата си от кметовете и за това трябва да ги защитим тях и тук да говорим някакви работи от порядъка на 50лв.или 40лв. някак си не добре звучи.Кметския наместник си изпълнява задълженията както кмета.Разликата е, че едни са назначени от кмета, а другите са избрани от хората, но като се има предвид изборния кодекс и като знаем сега какво и предстоящите местни избори колко ще бъдат хората така,че като гледам хората ще бъдат вече кметски наместници.Но пак казвам не бива по този начин да стават нещата още повече, че в някой от тези по-големи кметства имат секретари които също подпомагат и нека да тръгнем от там да видим кои каква длъжност извършва и имат секретари които също им помагат в дейността макар, че броя на население е по-голямо,другото което е.Така, че не бива да се върти дебата в тази насока.А другото което е аз уважавам мнението на Кмета и ако Кмета на общината прецени и иска да бъде намалена заплата аз ще го подкрепя. Мисля, че това е един така достоен жест от негова страна.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Разговора тръгна в съвсем друга посока.

Пл.Минчев: Точно това имах предвид.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: И ако … Аз не съм съгласен на всички паралелно да са по 40лв. Искам респективно казах ме на кметските наместници и на двама трима от избираемите.

В.Сяров – Председател на ОбС: Госпожа Стратиева заповядайте на микрофона.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Защото малките населени места където са кметски наместници изключително възрастово население те се занимават с цепене на дърва, с пренасяне с абсолютно всичко

Ст.Стратиева-км.н-к.с.Българска поляна:Предлагам на Българска поляна, Капитан Петко и на Княжево месечното трудово възнаграждение да бъде 650лв.Ние минахме по точно от кметски наместник на кмет и не виждам някаква фрапираща разлика в жителите по постоянен и по настоящ адрес. Плюс това в докладната е посочено и последователността на мандатите.Това беше.

В.Сяров – Председател на ОбС: Благодаря госпожо Стратиева.

Ст.Стратиева-км.н-к.с.Българска поляна: Още в самото начало на мандата Българска поляна и Капитан Петко бяха пренебрегнати.

В.Сяров – Председател на ОбС: Благодаря ви.Обявявам десет минути почивка.Продължаваме заседанието.Кворума е 13 общински съветника.След дебатите остава предложението на Кмета както е по докладната така ще го подложа на гласуване.

Пл.Минчев: Тоест във варианта в който е предложен от вносителя?Значи аз питам след като вносителя променя и казва, че не е съгласен иска да остане, аз за това питам кое ще гласуваме?Трябва да знаем какво гласуваме.Кмета прави предложение и е вносител. Кое ще гласуваме в момента?Председателя на Общински съвет казва предложението на вносителя. Ама вносителя направи две предложения. Кое е крайното и кое гласуваме?

В.Сяров – Председател на ОбС: Гласуваме първото…..

Кр.Иванов: Кмета оттегля ли второто?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Не съм го оттеглил.Гласуваме докладната.

П.Златев: Кмете, оттеглете второто предложение!

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Не може.

Ат.Анастасов: Кмете, докладната която сте внесли тази докладна ли гласуваме?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Да.

Пл.Минчев: А неговото предложение второто държи ли на него?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Не го оттеглям бе.

Пл.Минчев: Тоест официалното предложение на Кмета 2400лв.Обаче той прави лично предложение да не се намаля кое е правилното?

П.Златев: Предлагам господин Божинов да си оттегли второто предложение и да си гласуваме докладната както си е.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Защото има кметове които ходят на работа със личните си автомобили всеки ден.

П.Златев: Господин Божинов оттеглете си второто предложение!

Ир.Семерджиева-нач.отдел“ФСДБ“: Ще стане още по-голяма и още по-недоволни.

В.Сяров – Председател на ОбС: Десет минути почивка.

 

Десет минути почивка.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Подновявам заседанието на Общински съвет.Кворума е 11 общински съветника.Господин Минчев заповядайте!

Пл.Минчев: Значи във връзка с тези дебати основно за възнаграждението на кметовете трябва да ви кажа което ние допуснахме в самите дебати уважавам мнението на Кмета на Общината, но трябва да кажа, че от 2011година ….

В.Сяров – Председател на ОбС: За протокола в момента влиза общинския съветник Георги Георгиев.

Пл.Минчев: Първия мандат на Кмета на общината, ние всички знаем, че той е втори мандат от 2011година неговото възнаграждение не е променяно, от 2015година.С оглед на неговата отговорност, все пак да не забравяме тука обсъждаме и кметове на населени места, кметски наместници и в случая така малко забравихме и Кмета на общината.Аз уважавам, пак казвам уважавам неговото мнение, но въпреки това малко ще изразя несъгласие тъй като не можахме в почивката да постигнем той държи на неговото да не се променя неговото заплата, но аз ще направя едно предложение и ще се мотивирам защо.Както посочих, че от 2015година там съвсем малко е променяно възнаграждението на Кмета и считам, че с оглед той е Кмет на община, с оглед отговорностите които поема и неговата дейност която осъществява считам, че следва да бъде променено неговото възнаграждение.И в тази връзка колкото и да изразява несъгласие той аз ще направя едно предложение. Възнаграждението макар да не бъде в този размер предлагам възнаграждението от 2400лв.да бъде поне увеличено тоест да бъде да се свали пак надолу да уважим частично до някъде и неговото мнение, но считам, че едно възнаграждение от 2000лв.макар, че няма да е адекватно в смисъл той трябва да получава много повече, ще бъде така как да кажа справедливо спрямо него. Плюс това той слага малко себе си на заден план, но нова е моето мнение, че трябва макар и да не е толкова увеличението, но считам, че трябва по някакъв начин да го увеличим след като увеличаваме на другите кметове на населени места считам, че и неговото възнаграждение трябва да бъде увеличено.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Благодаря!Аз казвам за 2000лв.

Пл.Минчев: Добре за 2000лв.Аз моето предложение мисля, че и общинските съветници ще ме подкрепят в тази част.Значи моето предложение ако го възприеме и Кмета за 2000лв.да го гласуваме.Добре значи там да се счита възнаграждението на Кмета да бъде 2000лв. където е посочено основна заплата.Така го приемаме от вносителя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добре, а другите суми остават същите.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Как ще си останат същите?Другите да разбирам, че тези които предложих няма да…..

Пл.Минчев: Аз само да попитам нямаме ли възможност там където са най-минималните да ги увеличим? Нямаме финансова възможност така ли?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Не двете. Говорим за четири кметски наместника.

Пл.Минчев: Възнаграждението на кметските наместници е с заповед на кмета.В момента вземаме решение за кметовете на населените места.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: То в бюджета пак е и за кметските наместници.

Пл.Минчев: Тоест няма финансова възможност?

Ир.Семерджиева-нач.отдел“ФСДБМДТ“: Да.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Добре тогава. Аз от догодина ще им ги направя тогава ще им увелича заплатите.

Ир.Семерджиева-нач.отдел“ФСДБМДТ“:Можете, ако имате икономии.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Добре те пътуват с личните си автомобили. Вземете Светла, Гаджев тука ли е? Не, не говоря които ходят на работа Златка.

Ир.Семерджиева-нач.отдел“ФСДБМДТ“:Точно за това те имат клас към заплатите.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Имат ли клас към заплатите?Ние нямаме.Може ли да видя на кметските наместници заплатите?Защото ние не взимаме клас, аз за това искам да вземат повече средства защото те пътуват с личен транспорт.

Кр.Иванов: Това е със заповед на Кмета. Ти може да им направиш заплатите колкото си искаш. Ние говорим само за избираемите кметове.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Само за момент да видим. Ако взимат клас нещата вече са съвсем различни.ПМС взимат ли клас?

Ир.Семерджиева-нач.отдел“ФСДБМДТ“: ПМС е задължително на минималната 510лв плюс класа.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ако взимат клас … Добре тогава да си гласуваме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Докладната както си е предложена?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Кметските наместници ще изчакат.Щом има спор за кметските наместници, аз ще си им ги увелича отделно със заповед.

Ат.Гаджев-км.н-к с.Доброселец: Кметски наместник в община Крумовград е с 975лв.

Ир.Семерджиева-нач.отдел“ФСДБМДТ“: Има таван за това нещо.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Тавана е 700лв. Гаджев.Защото аз гледах 700лв. е тавана.Толкова ли е Дешлиева?

Р.Дешлиева-Директор „УЧРАО“: Те са в ниво специалисти 1 и там тавана е 700лв.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Защо тогава казва Гаджев, че взимат 900лв?

Ат.Гаджев-км.н-к с.Доброселец: Аз имам 30 години.

Р.Дешлиева-Директор „УЧРАО“: Професионален не трудов стаж.

Кр.Иванов: Да стане ясно какво фактически гласуваме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Имаме промяна в приложение 1.

Кр.Иванов: Чакай малко! Значи фактически увеличаваме на Кмета заплатата с 200лв.и на всички други Кметове със сто лева?

Ир.Семерджиева-нач.отдел“ФСДБМДТ“: Не. Намаля ме заплатата на Кмета с 400лв.и никаква друга промяна не правим.

Кр.Иванов: По принцип какво правим?

В.Сяров – Председател на ОбС: Точно така.Увеличаваме с 200лв. на Кмета заплатата, а другите……

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: На другите сме увеличили с по 100лв.

Кр.Иванов: А така. Значи на Кмета 200лв., а на другите нормално е. Хората да знаят какво правим фактически да не си мислят, че тука нещо кой знае какво правим.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има предложение от вносителя господин Божинов в приложение 1 заплатата на Божин Петров Божинов – 2000лв.Другите си остават същите.Така ще гласуваме колеги по предложение на вносителя. Нали така господин Кмет?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Да.

В.Сяров – Председател на ОбС: Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМА предлагам Общинския съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.2 преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.3 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Приемаме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.3?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет да приеме следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.3 от дневния ред и преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.4 има едно допълнение към докладната записка.И в случая има една техническа грешка. Точка 3.На основание чл.60,ал.1 от Административно процесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решенията, да стане т.6. Тез предложения които са постъпили, допълнението съответно да станат предложение №4 става предложение №3,предложение №5 става предложение №4 и предложение №6 става предложение №5.Така. По четвърта точка първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Трета комисия?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.4?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №5 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №6 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.4 от дневния ред и преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.5 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Г.Георгиев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Трета комисия?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.5?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8,т.12 и т.23 от ЗМСМА предлагам на Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.5 от дневния ред и преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.6 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Г.Георгиев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Трета комисия?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.6?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8,т.12 и т.23 от ЗМСМА предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.6 от дневния ред и преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Радовец и Устрем трябва да сте доволни от точка шест.Както и точка седем.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Така, преминаваме към т.7 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Г.Георгиев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Трета комисия?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.7?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.8,ал.1 от Закона за общинската собственост, предлагам на Общински съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.7 от дневния ред и преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.8 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Трета комисия?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.8?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8,т.12 и т.23 от ЗМСМА предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Само искам да попитам от ТСУ има ли някой? Тази улица „Трети март“изяснен ли е статута там защото мисля, че е с местен статут.Защото едните казват не е наша ваша е, обаче после…

Кр.Иванов: Аз мисля, че е републиканска.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Републиканска е.Аз точно за това искам да питам. Ако „Трети март“ е републиканска? Не знам дали ще е допустима.Атанасова къде е ?Елена, „Трети март“ републиканска или общинска е?

Ел.Николова-гл.специалист „ТСУС“: Републиканска.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Можем ли да кандидатстваме по програма?

Ел.Николова-гл.специалист „ТСУС“: Ами ние сме подготвили проект и можем да кандидатстваме само, че се съгласува ме в момента проект в областно пътно управление и трябва да съгласуваме с тях и с института по пътища и мостове настилката която е да отговаря по параметри на тази която е извън населеното място. Иначе няма проблем.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Защото не знам с републиканска дали имаме право да участваме.

Ел.Николова-гл.специалист „ТСУС“:Тя е пътна мрежа която участва в републиканската пътна мрежа. Ние сме подготвили проект и имаме строително разрешение издадено…

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Тя е с асфалт.

Ел.Николова-гл.специалист „ТСУС“: Нямаме строително разрешение в момента съгласуваме проектите и сме в процес на очакване.Значи първо имаме един проект който е за подмяна на водопроводната мрежа и после имаме също проект който е за цялостно асфалтиране на същите тези улици по които ще подменим водопроводната мрежа за да няма аварии.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Да разбирам, че паралелно ще вървят и двете неща?

Ел.Николова-гл.специалист „ТСУС“: Да, да.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Благодаря ти.

В.Сяров – Председател на ОбС: Преминаваме към т.9. По т.9 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Трета комисия?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.9? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.34,ал.4,чл.35,ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.46,ал.1 и ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,приета от Общински съвет – Тополовград, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.9 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: По тази точка искам да попитам „Електроразпределение Юг“ЕАД-гр.Пловдив платиха ли за преминаването през общината?Платено ли е за преминаването на този кабел?

Ир.Семерджиева-нач.отдел“ФСДБМДТ“:Има платено, но не знам дали става въпрос за този кабел.

В.Сяров – Председател на ОбС: Преминаваме към т.10.По т.10 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Трета комисия?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.10? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8,т.11 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.129,ал.1 от ЗУТ, чл.30,ал.3 от ППЗОЗЗ, чл.25,ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.10 от дневния ред и преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.11 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Трета комисия?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.11? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост, предлагам на Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.11 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.12 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Трета комисия?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.12? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.42,ал.1 и 2 от ЗОС, чл.3,ал.1 и ал.2, чл.21 и чл.25 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.12 от дневния ред и преминаваме към,

 

ТРИНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.13 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Трета комисия?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.13? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.14,ал.2,ал.7 и ал.8 от ЗОС и Тарифа за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на общински имоти – приложение 1 към НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград, предлагам, Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №13 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №13 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.13 от дневния ред и преминаваме към,

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.14 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Г.Георгиев: Подкрепяме.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Кметовете на Устрем Срем и Радовец вече е факт спечелен е този проект за топъл обяд. Да се огледат нещата. Най-вероятно ще трябва и служители да се….. около 40 човека ли бяха за топъл обяд.Да си огледат там хората, нали ще има топъл обяд. Ще може ли да се разнася и до Срем и до Радовец?Огледайте си хората. Безплатен ли беше?Огледайте си хората и най-вероятно ще трябва служители от Радовец и от Устрем ще се вземат така, че като тръгнем да работим да не почнем тепърва да търсим служители. Трябва да са готвачи. То септември, но предварително….Значи огледайте си възрастните хора си огледайте кой иска, кой не иска и да сме готови.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.14? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, чл.19,ал.3 от Закона за социално подпомагане и чл.36 б,ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №14 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №14 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.14 от дневния ред и преминаваме към,

 

ПЕТНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Точка 15 до колкото знам вече бюджета е изчерпан.

Пл.Минчев: Как бе трети месец е още.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Той от миналия месец е изчерпан още ако става въпрос.Евентуално за следващия бюджет да видим от къде да заложим повече средства.

Ир.Семерджиева-нач.отдел“ФСДБМДТ“: На всяка сесия по колко решения взимате за отпускане на еднократна помощ?

Кр.Иванов: Ние вземаме решенията на базата на администрацията каквото ни представи.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Не казвам, че бюджета е изчерпан минали месец още.

Кр.Иванов: Не може така с лека ръка да кажем на този ще дадем на този няма да дадем. Много така деликатна история се получава.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: То има социална служба. Ние общината не сме социална служба.

Кр.Иванов: Така е, така е. Социална служба е дала 19лв.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: А така, а ние даваме стотици.Хиляди даваме на година.

Кр.Иванов: За три месеца даваме 61лв.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Малко ли са?

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.15 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Г.Георгиев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.15? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №15 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №15 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №15 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.15 от дневния ред и преминаваме към,

 

ШЕСТНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.16 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Г.Георгиев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Трета комисия?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: По точка 16 има една техническа грешка. Във втората таблица е записано „селище на с.Срем ЕКАТТЕ 68583“. Корекцията е входирана с вх.№903/29-03-2018г.Да се чете „селище на с.Владимирово ЕКАТТЕ 11435“.Това е техническа грешка.Има ли някой да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.37“и“, ал.3 и ал.12,чл.37“о“, ал.1,ал.2 и ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №16 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.16 от дневния ред и преминаваме към,

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Контрол по изпълнение на взети решения.

 

По т.17 няма да се докладва. Преминаваме към,

 

ОСЕМНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Имате ли нещо?Изказвания питания становища г-н Иванов.

Кр.Иванов: Така дами и господа общински съветници, всички сте запознати с историята на път III-559 Устрем-Полски градец.Значи тука се говори за кърпене на дупки,за пазене на полицаи по дупките, и нищо не се чува за тоя път от поредна година.Явно три правителства тука вече имат някакво лично отношение,щото не мога да си обясня,защо не се ремонтира въпросния път.Ние тука стачки ли не провеждахме,подписки ли не събирахме,писма ли не пращахме два три пъти и  никакво отношение не се взима по тоя път а и за това предлагам на общинските съветници за следващата сесия,явно държавата няма нужда от тоя път.Гледам ги там по телевизията ходят с едни ножици откриват ленти,откриват обекти,аз предлагам до Народното събрание едно писмо,предложение даже ще го формулирам като докладна,ако го приемем разбира се,тоя път да бъде официално закрит,да бъде изтрит от картата на България,като да остане един земеделски път.Значи явно държавата щом не взима никакво,даже не го и ремонтират. 10 години не съм видял фирма да дойде да хвърли една кофа асфалт,да запуши една дупка.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Как десет години?

Кр.Иванов: Примерно 10годин. Така малко лично така взимам тоя обект,но това е истината,щом държавата е абдикирала няма смисъл,да са зачерктне там от това,да са да дойдат официално тука да го затворят властимащите,да го изтрият от картата, да спре да са в тези джипиеси,мипиеси да фигурира като път,и да го пишем един селски път,хората да си пътуват там до нивите си да орът и така. Това е моето мнение и тва трябва да го направим.Има ли някой различно мнение от моето? Имаме представители тука на партия „ГЕРБ“,които в момента са на власт 3 правителства, 3 правителства нищо и едно “БСП“.Аз имам чувството,че тука незнам нарочно се прави тва нещо лично отношение ли имат незнам.

С.Георгиева: И в Народното Събрание беше поставено.

Кр.Иванов: Всички пътища,а всички автобуси минават,през нашият път,общински път Хлябово-Орлов дол,значи тоя път не е техническата му структура не е пригодена да поема такъв трафик,и след една две години трябва да търсим пари за ремонт, а е един хубав за сега път все още общински.Значи това можем да го направим,можем да искаме и от Народното Събрание,ще пишем до нап и лап и там квото беше,да дойдат трак,няма път вече в България,тоя път моля да се затрие и до тука.И да приключат тия мъки от страна на държавата,да знаем че няма път и тва е.

В.Сяров – Председател на ОбС: Г-н Минчев.

Пл.Минчев:Така,значи аз имам, по скоро незнам то като питане ще се оформи.Значи по отношение на тоя път искам да кажа на Красимир Иванов че има Закон,за Общински пътища и Наредба където ако наистина,не можем да го закрием,обаче пак закона има пречи по отношение.

Кр.Иванов: Той не е общински път.

В.Сяров – Председател на ОбС: Общински път е .

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Републикански е.

Пл.Минчев: Имаме,имаме там отсечка където е общински път.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Е то е в началото само.

Пл.Минчев: Три петдесет там са

Кр.Иванов: Ей го къде е .

Пл.Минчев: Да бе да,има участък само.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Има, има участъка само.

Пл.Минчев: Още по лошо,че той е държавен,и не можем ние там да се намесваме,но аз се сещам,аз се сещам,че за този път имаше предвидено финансиране.

Кр.Иванов: Ние не сме го внесли,ние правим предложение.

Пл.Минчев: Не не имаше предвидено финансиране,качено на сайта на АПИС сега незнам не сам влизал скоро,но имаше го миналата ли беше поминалата година като информация,но то това трябва да влезе да се провери.Така по отношение на,имах там едно питане,за това питане, да предоставиха ми тази информация,ще имам допълнително,ще го разгледам по-подробно ще имам питания,но просто моето питане е защо чак сега след двумесечно искане и след такива как да кажа пледоарии,се стигна да бъде предоставена една елементарна справка.Така другия момент който е,незнам защо колегите не обръщат внимание, но на последната сесия където имаше едно питане и в смисъл сме искали съдействие от органите на полицията във връзка със този случай,който беше със Иван Пачелиев.Искам да попитам Председателя на общински съвет има ли изпратено някакво писмо,което се обсъждаше до съответно до някакви структури,които са,които могат да вземат отношение,и ако няма защо?

В.Сяров – Председател на ОбС: Писмо до полицията ли?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Как няма,нали бяхме решили?  

Пл.Минчев: Да до областна дирекция на МВР Хасково до национална полиция до нашата,аз незнам.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Имаше предложение.

В.Сяров – Председател на ОбС: Предложение,но няма решение.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:  Но беше гласувано.

Кр.Иванов: Значи всички се обединихме.

Пл.Минчев: Значи нека да се изкажа,да считам че няма?

В.Сяров – Председател на ОбС: Няма.

Пл.Минчев: Значи не е задължително всеки път да има решение,задължението на Председателя на общинския съвет,то администрира,общинските съветници нямат по никакъв начин как да пишат писма,той за това е избран Председателя.Аз питам защо няма такова поне писмо?Значи то ние нито можем да задължаваме,ние даже и да вземем решение,ние не можем,те са силни структури,не можем да задължаваме но поне една информация,по тяхна преценка я предоставят.И пак питам защо Председателя на база който беше направено не е написал едно писмо,до тези структури там,които евентуално казвам биха могли да дадат някакъв отговор.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Може би съветниците на господин Председателя не го съветват правилно.

Пл.Минчев: Значи аз незнам,кой какво съветва,аз питам.Питам защото знам че,в предния мандат сме обсъждали пак такива,и аз сам пращал писма,без да има решение,не е необходимо да има решение такова,пак казвам.

В.Сяров – Председател на ОбС: Аз се консултирах с адвокати,и те казаха, че просто няма смисъл да се праща такова писмо,защото тече следствие,и това е следствена тайна.

Пл.Минчев: То това е ясно,то има органи които следват,ние говорим защо няма написано,в смисъл на база което ние сме обсъждали,ние не можем да ги задължим, а пък наблюдаващия прокурор действително по наказателно процесуалния кодекс,той може да даде разрешение съответните органи и институции,или пък той да изнесе тая информация,но ние питаме защо няма написано такова писмо.

В.Сяров – Председател на ОбС: Докато тече следствието......

Пл.Минчев: Добре то това е ясно,те ще решат дали да отговорят или не.(шум в залата)

Кр.Иванов: Сега идеята беше /шум в залата/.Ние искаме писмо,да се запознаят със момента в който е арестуван Пачелиев.Има ли нарушение няма ли нарушение,а вече съда ще си каже,кой крив кой прав.Ние говорихме за полицията превишила ли си е правата,при самото задържане,за това беше въпроса.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Г-н Анастасов.

Ат.Анастасов: Кмет,е в болницата заплатите изплатени ли са?Миналия месец имат някакво забавяне,говорим още за ноември и декември……

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Говорим само за декември

Ат.Анастасов: Абе не беше само за декември говорим и за ноември мисля че беше за ноември беше изплатено 60%.....

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: 60% мисля,че са за декември,ноемврийските се взимат декември правилно така е.Мисля че са изплатени сега даже мога пред вас да се обадя на Управителя и да го попитам.

Ат.Анастасов: Питайте го,и защо е това забавяне?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Ами защото не са достатъчни средствата най-вероятно.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Ако обичате на микрофона!

Ир.Семерджиева-нач.отдел“ФСДБМДТ“:Искам да ви отговоря на зададения въпрос.Значи болницата е ЕООД.Задължение на общината е да гласува или да не гласува субсидия за издръжка на болницата.Гласувах те за тази година,разпределено по тримесечие, това което им се полагаше за първото тримесечие им е дадено от там нататък…….

Ат.Анастасов: Извинявай че те прекъсвам. Ново тримесечие нали гласувах ме? Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Парите са им дадени.

Ир.Семерджиева-нач.отдел“ФСДБМДТ“: Парите им са дадени,оттам нататък тези пари които ние превеждаме,за какво отиват отговаря търговското дружество.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:  Чакай малко чакай.

Ир.Семерджиева-нач.отдел“ФСДБМДТ“: Ние не можем да ги задължим, и да им казваме няма да платите,имате някакви задължения,да платите заплати.

Ат.Анастасов: За ноември месец не са им платени заплатите.

Ир.Семерджиева-нач.отдел“ФСДБМДТ“: Искайте отчет от търговското дружество,и те са длъжни да дадат отчет…. (шум в залата)

Ат.Анастасов: Ние сме гласували тези пари.

Ир.Семерджиева-нач.отдел“ФСДБМДТ“: И парите са им дадени.

Ат.Анастасов: Дадени са точно така.

Ир.Семерджиева-нач.отдел“ФСДБМДТ“: Но за какво са стопанисвани,вие можете да поискате от търговското дружество,да ви даде баланс,отчет за приходите и разходите за 2017година. Ние не можем да се месим в тяхната работа.Нашето задължение е изпълнено.Парите сме ги дали. (шум в залата). Можеш ли да задължиш Управител,какво да плати с тези пари?

Ат.Анастасов:  Как няма да го задължиш.

Ир.Семерджиева-нач.отдел“ФСДБМДТ“: Е как ще го задължиш?

Ат.Анастасов:  Ние им даваме парите,как няма да го задължиш.

Ир.Семерджиева-нач.отдел“ФСДБМДТ“: Вие взимате решение,че трябва да им дадем парите,и ги даваме.

Пл.Минчев: Така нали мога,аз да взема отношение? (шум в залата)

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Мисълта ми е януари месец като са взели 60,сега ще им се доплати ли 40% за февруари месец? (шум в залата).Значи господин Ермов каза,че до декември месец всичко им е изплатено на 100%.От януари месец са изплатени 60%,като след като им преведем парите,ще бъдат изплатени другите 40%.

Ир.Семерджиева-нач.отдел“ФСДБМДТ“: Тоест за второто тримесечие.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: За второто тримесечие.

Ир.Семерджиева-нач.отдел“ФСДБМДТ“: За първото сме ги превели.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Кога сме ги превели?

Ир.Семерджиева-нач.отдел“ФСДБМДТ“: Мисля, че след влизане на решението на общинския съвет във сила,на следващия ден.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Еми значи сега ще си ги вземат тези 40%. Друго?

Ат.Анастасов:  Друго няма,за февруари месец ноември месец не им са изплатени заплатите.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Общината няма задължение да плаща заплати.

Ат.Анастасов:  Ама общината превежда….

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Не е задължение на общината да изплаща заплатите.

Ат.Анастасов:  Общината превежда едни пари…

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:  Ние поддържаме болницата знаем,че не са им големи заплатите,но ние ги поддържаме колкото да има някакво спокойствие,то горе долу като социална дейност.Но да има хората да работят.Плюс това мога да ви кажа ,защо не достигат средствата.Средствата в общината не достигат за това,че има недобросъвестни граждани както и общински съветници така и служители на общината,които не си плащат данъците.Ако всички си плащат данъците,ще има пари за всичко.Това е решението,пари няма.

Кр.Иванов: Ние не сме задължени на търговско дружество всяка година да го финансираме.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:  Те не са търговско дружество.

Кр.Иванов: За болницата,даже не е задължение,малко е нарушение,и Кмета прав че тука поддържаме една социална дейност.Защото с една пътечка с един лекар,няма как да стане,няма кой да иде да легне в тая болница недай си боже,няма кой да прати родители там и деца.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:  И въпреки всичко 30 човека близо работят.

Кр.Иванов: Не може да се разчита само на общината разбирате ли?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:    И те трябва да поработват по-малко.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Г-н Минчев

Пл.Минчев: Така, като стана въпрос за болницата,незнам защо се забравят някакви факти и обстоятелства,както тука се каза,не е присъща както за много други дейности,които са възложени и функции на общината,и така аз незнам защо има някакво забавяне,но може да има нещо технологично,технически и така нататък.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:  Е то парите са преведи значи ще ги вземат.

Пл.Минчев: Доктор Ермов си върши съвестно работата и благодарение на него,ако не е той,аз мисля че няма да имаме болница.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:    Нямаме и задължения.

Пл.Минчев: Така нямаме и задължения,те са търговско дружество мисля, че там…

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:  Изплатили сме близо милион и нещо.

Пл.Минчев: Въпреки държавата,изискванията които ни налага,аз мисля че нашата община,не така не претендирам за изчерпателност,но единствената болница която няма задължения абсолютно,не говорим за забавяне със един два месеца забавяне на заплати,нямаме задължения и към доставчици абсолютно и всякакви задължения.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:  А имаше задължения милион и нещо,това исках да кажа.

Пл.Минчев: Да да едно задължение, което още върви от,да не кажа от колко години…

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:  Ние го изчистихме.2015 го изчистихме

Пл.Минчев: И нашата болница,пак казвам не претендирам за изчерпателност,но ние нямаме задължение общинска болница,нали все пак от тука трябва да тръгнем.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:    И общината няма задължение.

Пл.Минчев: Общината няма задължение въпреки, че някои служби имат задължения и болницата,но пак казвам със някакво забавяне дайте сега да не слагаме ,как да ви го кажа образно каруцата пред коня.Аз мисля че болницата на база на тези нормативни изисквания ниво на компетентност други неща, липса на лекари и така нататък,поддържа едно отделение което това са възможностите,но сега че се е забавило пак да не излъчваме някакви такива евтини дивиденти,гледайте общата картина.Няма задължения няма има забавяне да възможно е на някакво обстоятелства,но община Тополовград частност и общински съвет мисля че перфектно през изминалите години както и сега се грижат за болницата,въпреки дето са вика този недоимък и недостиг на средства,нека от там да тръгнем.Че едно забавяне не следва по някакъв начин да се опорочава   е тази цялата дейност,която се прави от община Тополовград и Кмета на общината и общинските съветници разбира се,нека да се знае.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:    И пак казвам ако всички си плащаме съвестно данъците,както общински съветници има които не са платили данъците си и задължението си,така има и служители на общината които най-вероятно ще предприема някакви мерки.Или да си оправят нещата или съжалявам обаче трябва да се разделяме.Не може служител на общината и общински съветник да не си платят данъците.Това е показателно че те също са…..

Пл.Минчев: Говорим за минали години нали?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:    И за минали години и за напред.

Пл.Минчев: Защото сега е кампанията.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:     За минали години,не за настояща.

Пл.Минчев: Щото е много важно за минали години.Пък аз предлагам,трябва да се направи един списък.

Б.Божинов: Еми ние сме го направили раздали сме го на Председателя на общински съвет.И на директор на дирекция и на началници.

С.Георгиева: За пътя говорихме къде отидохме.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Ами всичко трябва да се каже нали почнахме да говорим.За пътя стана ясно, че нищо няма да стане.

Кр.Иванов: Така ще стане,защото аз тръгнах да говоря за пътя,вие намесихте болницата,да отклоните вниманието.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:    Е не съм я намесил аз болницата,не съм я намесил.

Кр.Иванов: Значи аз това казвам имаме представители на ГЕРБ. Нали ГЕРБ са партия на власт,ами ние говорим тука за 5-6 млн. да се направи тоя път,това са никакви пари,като гледам със каква широка ръка се харчат за глупости тези пари от държавата.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:    5-6млн. са недостатъчни.

Кр.Иванов: Ами да ми дадат тези 5-6млн.аз ще го направя.

Пл.Минчев: Има общински съветници които са избрани от листата на ГЕРБ нека те да поемат тази инициатива.

Кр.Иванов:  И ако не да сядаме, и да пишем тука едно обосновано писмо предложение до народното събрание.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Да не отиваме да го удряме на политика,нека говорим…...

Кр.Иванов:  Ами то е политика,баш си е политика,иначе не мога да си го обясня.Това е някакво лично отношение тука на властимащите към община Тополовград.По друг начин не мога да си го обясня с тоя инат,запънаха се няма да направим тоя път и това е.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:    Е докато има доноси и сигнали.

Кр.Иванов:  Незнам какво има и какво няма но фактът е на лице.

Пл.Минчев: Аз мисля че да за да се направи един път,да се ремонтира това зависи от решение на правителството,така, че нека от там да тръгнем.И за това предлагам към колегите от листата на ГЕРБ нека със съответните си техни депутати,нека малко да помислят тука за общината и за тоя път,той е държавен нали така,макар че там има минимална част общинска,нека да го поемат като инициатива и да го поставят пред техните депутати.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Ние общинската можем да си я свършим.

Пл.Минчев: Моля?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:  Общинската можем да си я свършим.

Пл.Минчев: Да бе да то е минимално,то е важно републиканската пътна как ще се подходи ,там и каквито и подходи да има общинска,още повече, че ние сме го дали в един от проектите,сега се сещам,незнам тука ако има представители,то е залегнало имаме и монтиране на общинска пътна мрежа.Имаме и част от където се ремонтира тоя прословут път.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:    Как се казваше?

Пл.Минчев: Да имаше проект такъв,ако се върнем назад,имаме такова решение,така че ние може да се каже нашата община сме си свършили работата,от тук нататък държавата нека си свърши работата в тая част.

Ат.Анастасов: Не мога да се съглася,че ние гласуваме едни пари на дружеството там…..

С.Георгиева: Говорим за пътя Наско,еми има питания за пътя.

Кр.Иванов:  Ако не ти е ясно още по зле.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Ето г-жа Семерджиева,искайте и отчет тя ще ви го даде веднага. Вие не сте искали до сега,плюс това има Управител на болницата.

Ат.Анастасов: Мен какво ме вълнува това нещо.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Ние им даваме министерските заплати така ли?

Ат.Анастасов: Въпроса беше че ние можем да контролираме това нещо.Ние им даваме заплати а не можем да контролираме това така ли?

Ир.Семерджиева-нач.отдел“ФСДБМДТ“: Ама ние не им даваме заплати.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Ние им даваме субсидия.

Пл.Минчев: Абе за болницата е ясна,за пътя какво ще правим,за болницата е ясно там правилата…

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Освен това сме оправили покриви и ремонти на болницата кой ги прави?

Пл.Минчев: Питаме за пътя какво ще стане ще се прави ли тоя път прословут.

Ат.Анастасов: Да ще се прави.

Пл.Минчев: Ето това е,нека се направи нека се протоколира ,един да обещае, че тоя път ще се направи.Това искам да чуя.

Ат.Анастасов: Пътя ще се направи.

Пл.Минчев: Добре коя година обаче.

Ат.Анастасов: Е ся коя година.

Пл.Минчев: Коя година 2026 г.

Ат.Анастасов: Е 2022-2023г. там някъде.

Пл.Минчев: Той няма да съществува вече като път.

В.Сяров – Председател на ОбС: Друг има ли някой да добави нещо?Ако няма с това се изчерпва дневния ред. Закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАСИЛ СЯРОВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно,                                                                                

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Посетители

1249950
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
1560
2932
1560
1242173
16882
50613
1249950

Вашето IP: 3.238.248.200
Час: 2021-09-19 17:45:03

Времето в Тополовград

opak