За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол № 34 от 28.02.2018 год.

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

34

28. 02. 2018 год.

 

           Днес 28 .02 .2018 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветници са се регистрирали 13.

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Васил Сяров - Председател на Общински съвет – Тополовград.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добър ден! Уважаеми г-н   Кмет, уважаеми колеги общински съветници, присъстващи в залата. В присъствената книга са регистрирани 13 общински съветника. Отсъстват четирима по уважителни причини. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет-Тополовград, при което съгласно разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА откривам   заседанието на Общински съвет Тополовград.Преминаваме към обсъждане на дневния ред. В деловодството на Общински съвет са постъпили две докладни записки.ДЗ с вх.№866/22.02.2018год.относно:Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ. И ДЗ с вх.№869/27.02.2018год. относно: Отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост.Искам да направя следните предложения. Първо. ДЗ с вх.№866/22.02.2018г.да влезе като т.9 от дневния ред.Второ. ДЗ с вх.№869/27.02.2018год. да влезе като т.10 от дневния ред.И трето т.9 „Контрол по изпълнение на взети решения” и т.10 „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани” да станат съответно т.11 и т.12 от дневния ред.Има ли други предложения?

Пл.Минчев: Да, значи аз искам думата. Не ми е предоставена ДЗ с вх.№866 имам само ДЗ с вх.№869. Не знам защо е така. И другото ми то не е свързано с дневния ред. Исках една справка която до този момент не ми е дадена до сега преди заседанието да е започнало и моля да ми бъде предоставена тази справка.

В.Сяров – Председател на ОбС: Така. Други предложения има ли?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: За каква справка става въпрос?

Пл.Минчев: Справка която исках на последното заседание на Общинския съвет и трябва да ми бъде връчена днес преди започване на заседанието, но такава не ми е връчена.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Аз не съм разбрал….

В.Сяров – Председател на ОбС: То е към мен. Аз после ще му отговоря на господин Минчев. Така. Някакви други предложения към дневния ред?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.Подлагам на гласуване предложение №1. Който е съгласен ДЗ с вх.№866/22.02.2018год. да влезе като т.9 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.Участвали в гласуването 13 общински съветника от които 13 ”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване предложение №2. Който е съгласен ДЗ с вх.№869/27.02.2018год. да влезе като т.10 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.Участвали в гласуването 13 общински съветника от които 13 ”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване предложение №3. Който е съгласен т.9 „Контрол по изпълнение на взети решения” и т.10 „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани” да станат съответно т.11 и т.12 от дневния ред, моля да гласуват с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.Участвали в гласуването 13 общински съветника от които 13 ”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Сега подлагам на гласуване цялостния дневен ред. Който е съгласен с така предложения цялостен дневен ред, моля да гласуват с вдигане на ръка „за” „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 13 съветника от които 13 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към,

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.1 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов: Да се приемат така предложените решения.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Приемаме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо по т.1?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.16,ал.1 от Закона за младежта предлагам на Общински съвет – Тополовград да приеме следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

                              

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.1 преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.2 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Приемаме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо по т.2?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, чл.24,т.4 от Закона за регионалното развитие и чл.33а от Закона за администрацията, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

                              

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.2 преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.3 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Приемаме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.3?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.2,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.37“и“, ал.1,ал.3 и ал.12,чл.37“о“,ал.1 и ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №5 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №6 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №7 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.3 от дневния ред и преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: По точка четири в решенията „Общо широколистна дървесина“ в отдел 124,пододел“е“да се чете „широколистна дървесина“, а не „иглолистна дървесина“ това е техническа грешка.

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.4 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Имахме едно уточнение от господин Кмета, да се чете „ отдел 124,пододел „е“,-40м3 широколистна дървесина“. Някой има ли нещо да добави по т.4?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.7,ал.1 и ал.6 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и ползването на дървесина и недървесни горски продукти предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.4 от дневния ред и преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Съгласно това решение е ясно, че както и да ги разпределяме финансовите средства за дейността на спортните клубове видно е, че средствата са недостатъчни. За това пледирам комисията по спорта, госпожа Семерджиева след отчета на шестмесечието да седнем и да огледаме къде и какво можем да подпомогнем финансово клубовете, тъй като сега са недостатъчни и да видим от къде…, ще има недостиг сигурно и за училища и детски градини,но на шестмесечието да видим. Той може би ще се наложи само за ФК „Тунджа“- с.Срем евентуално там да завишим и то не малко. Така, че нека да седнем и да видим. Нещо искаш ли да кажеш господин Михайлов?

В.Сяров – Председател на ОбС: След малко само комисиите преди това.Така по пета точка първа комисия?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Трета комисия?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.5?Господин Кмета беше ясен по докладната. Някой ако има да добави нещо?Господин Михайлов заповядайте на микрофона.

Иван Михайлов-председател на ФК“Тунджа“с.Срем: Уважаеми господин Кмет, уважаеми господин Председател, уважаеми присъстващи. За тези които не ме познават казвам се Иван Кръстев Михайлов от с.Срем съм и съм Председател на управителния съвет на футболен клуб „Тунджа“ – с.Срем.Предполагам знаете, че той е регистриран, законен клуб и е както се казва наравно с „Левски“, с „ЦСКА“и т.н.Ние подлежим на същите Закони така, че искам да кажа няколко думи във връзка с бюджета който е определен за спортната дейност на Община Тополовград.това за мен е съвсем недостатъчно. Двадесет хиляди лева за седем клуба това е съвсем недостатъчно.Тука спортната база в Тополовград е много хубава. Радваме се, че имаме в общината такава база и обслужването и е около сто хиляди лева. За седем клуба за хора които участват в спортната дейност само 20 000лв.Парите които искаме са основно да платим на съдиите и да платим транспорта до Хасково, до Ивайловград, до Любимец, до Харманли. Тези градове които изброих имахме срещи с тях футболни и всички те загубиха от „Тунджа“с.Срем.Искам да кажа, че имаме някакви успехи футболния клуб който е втора година.Освен това искам да кажа, че част от футболния отбор в Тополовград ще играе и ще подържа формата си в Срем тази година, тъй като „Сакарски спортист“ преустанови футболната си дейност за неявяване на срещи и т.н. Не обсъждам тяхната дейност, а казвам, че част от момчетата от Тополовград ще играя в Срем. Ние базата в Срем си я поддържаме с наши лични средства. Значи ние чертаем, ние косим купихме си косачка с лични средства и т.н.Това е доста ангажиращо. Не пречи да поддържаме тази спортна база в Срем.Няма нищо лошо общината от двадесет села има едно село което да представя тази община в областта на футбола.Мога да говоря много, но няма да ви ангажирам с времето, но умолявам ви бюджета да бъда преразгледан и докладната записка която съм пуснал, аз пускам всяка година докладна записка за обсъждане на бюджета и трябва да бъде изпълнен поне на 90%. Нищо не искам, ето ми докладната записка. Домакински срещи 14 по 330лв.-4 620лв, гостувания 14 по 120лв. – 1 680лв.,картотекиране на състезатели 700лв. които са задължителни, прави се всяка година. И тук съм пуснал дни пари които евентуално мога и да се откажа от тях, косене, очертаване… Косене 14 пъти и очертаване. Ние купуваме бензина, ние имаме косачката, ние взимаме варта и ние чертаем.Ако има тези 400лв.да се дадат, ако няма здраве да е.Но футбол ще има. Но искам от вас подкрепа. Вие сте хората, вие всички тук сте хората които от вас зависи дали да има футбол в с.Срем и в общината да има спорт.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: В Срем ще има футбол и в общината, но въпроса е, че сме във финансови затруднения, но въпреки всичко ще гледаме да отпуснем.

Иван Михайлов-председател на ФК“Тунджа“с.Срем: Аз предполагам, че второто шестмесечие, но въпроса е да се гласуват тези средства защото когато веднъж се гласува едно нещо то си остава бюджет за годината и това е оправданието в бюджета го няма и толкоз. Значи второто шестмесечие трябва да влязат постъпления от данъци от други места. Така или иначе ще влезнат убеден съм в това. Миналата година имаше 200 000лв. и се очакваха да влезнат като данъци не платени.Предполагам, че и тази година ще е така. Да се прегледат тези пари, ако случайно не влезнат тези 200 000лв.в бюджета от данъци които дължат, а то не е сън да се размине, те са длъжни да си платят данъците всички, ако не влезнат тези пари тогава ще я мислим, но нека да се гласува това което съм поискал. Благодаря ви.

В.Сяров – Председател на ОбС: Благодаря ви господин Михайлов.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Нали се бяхме разбрали, че ще подпомогнем на участниците с транспорт когато има възможност за да олекне в тази част

Иван Михайлов-председател на ФК“Тунджа“с.Срем: Да. Аз на него не разчитам тъй като доста клубове го ползват от вас и когато се дублират…. Така, че аз трябва да имам някаква осигурена. 120лв.е един мач в Ивайловград не е чак кой знае колко. Качваме се на три, четири коли и отиваме. На съдиите ме задължават да давам по 40лв.по закон, а аз давам по 30лв.на момчетата.

Кр.Иванов: Колко е най-малкия ви играч?Колко годишен е най-младия играч?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Какво значение има колко годишен е най-младия играч?

Кр.Иванов: Чакай бе!Колко е 30….

Иван Михайлов-председател на ФК“Тунджа“с.Срем: В тази група могат да играят от 17 до 50.

Кр.Иванов: В тази група колко млади играчи има?Най-младия ви играч колко е?

Иван Михайлов-председател на ФК“Тунджа“с.Срем: Седемнадесет години.

Кр.Иванов: Бреее.Сега имам един съвет към вас.Имате кариера там която ви причинява главоболие и преспокойно може тази кариера да се хване за спонсорство. Защото тука смятам долу горе 10 000лв. при това състояние на общината малко позорно. Примерно казвам.Значи намерете си спонсори, хванете мина Устрем. Общината ще помага ама такива са възможностите. Не е ли по-добре сега много добре тръгна детската школа по футбол, бъдещето поколение, по добре там да заложим някакви средства …

Иван Михайлов-председател на ФК“Тунджа“с.Срем: Там има заложени средства господине и имат четири мача. Този отбор играе само четири мача. Аз щях да направя детски отбор на устремското училище, но тъй като няма средства и за това не го направих. Има деца които желаят да играят и мога да направя един отбор. Лятно време на стадиона има от Срем 20 деца и от Устрем идват три коли. Идват да играят футбол на Сремския стадион.Деца, те са наши деца.

Кр.Иванов: Значи не можем да се разберем. Аз говоря за детска школа, не говоря за колко участия и мачове имат.става въпрос да са ангажирани повече деца. Деца да се ангажират повече със спорта да не се получават някакви аномалии наркотици и такива истории. Искам спорт за децата, защото колкото и да малко имаме деца, имаме и подходящите хора които да се занимават с тях и за това искам да наблегнем повече на децата.Там спонсорство не можем да искаме, но вие може да си искате от кариерата, ако трябва ще ви издействаме среща за да може и на бюджета малко да олекне хем и вие да си свършите работата.

Иван Михайлов-председател на ФК“Тунджа“с.Срем: Сега. Разговори са провеждани. Има общинска земя, сремска общинска земя на която хората се отчитат в община Тополовград. Пари в Срем не влизат от никъде.Има кариера която се отчита в Тополовград. Значи никакви пари не влизат в Срем.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Не, не не е така.Не се отчитат в Тополовград.Те си ги внасят в централата на София.

Иван Михайлов-председател на ФК“Тунджа“с.Срем: Добре съгласен съм, но в Срем не влизат никакви пари.Хората казват ние си плащаме. Спонсорство, миналата година имаме 2 240лв. от спонсори.Ама може ли всяка година един път за спонсорство втори път пак….

Кр.Иванов: Трябва да свикнат.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Влизат, влизат средства. Улици асфалтираме, тази година ще правим читалището.

Иван Михайлов-председател на ФК“Тунджа“с.Срем: Да, дай боже.

Пл.Минчев: Може ли думата? Нека да започна с хубавото. Това е хубавото, че нашата община се представлява от ФК „Тунджа“,с.Срем футболния клуб, но нека да видим и така да обърнем малко внимание на детайлите защото мисля, че малко некоректно тръгнахме кой спонсор ще бъде и кой няма да бъде. Значи вижте футболен клуб „Тунджа“ си е клуб, аз не съм не знам каква е регистрацията, но най-вероятно си е регистриран клуб.Община Тополовград няма никакво участие в този клуб.Община Тополовград не е собственик на този клуб.Община Тополовград подпомага съгласно инструкцията за подпомагане на спортните клубове и подпомага дейността на тези спортни клубове. Значи дайте да тръгнем от там.Община Тополовград не може да поеме изцяло тази издръжка, но тя няма първо законово за мен как да постъпи по този начин и то ние говорим за подпомагане.Значи нека от там да тръгнем.И за мен тука не е коректно да се говори какви приходи ще има и какви няма да има. Аз мисля, че поне от както съм съветник винаги който и да е бил спортен клуб или футболен клуб Общината спрямо това което е могла финансово тя е подпомагала.Така, че нека да тръгнем от там и да сме с ясни позиции, тук има представители и на медиите и да се разбере, че Община Тополовград съгласно нейните възможности законови и финансови тя подпомага не само футболния клуб, но тя подпомага и другите спортни клубове.Защото другите спортни клубове и те могат да кажат ами и ние имаме нужда, да.Аз го разбирам господина, така е, но все пак ние трябва да тръгнем Община Тополовград има присъщи и други дейности, правомощия които тя трябва да извърши и тя може да извърши едно подпомагане спрямо финансовата възможност.Но сега да говорим дали ще дойдат приходи или няма да дойдат аз мисля, че той господин Кмета го каза имали такива средства които да бъдат отделени те ще бъдат отделени тези средства.Но нека просто да се знае как седи законово и финансово възможността за финансиране. Тоест имаме желание, но въпроса е, че въпроса е финансов. И нямаме изцяло задължение, пак казвам искам да го подчертая ние да финансираме изцяло клуба.

В.Сяров – Председател на ОбС: Благодаря ви господин Минчев.Мисля, че господин Кмета беше достатъчно изчерпателен и общинските съветници и в един по-късен етап имали възможност няма да има никакви проблеми и от администрацията и от Общинския съвет да подпомогнем с каквото можем клубовете.Така. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.5 от дневния ред и преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.6 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.6?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.6 от дневния ред и преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.7 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.7?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.7 от дневния ред и преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.8 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.8?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.8 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.9 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.9?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.9 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Преди да преминем към т.10 искам да направя едно процедурно предложение: На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС –Тополовград, неговите комисии и взаймодействието му с ОбА, докладната записка и материалите към нея да се разглеждат без да са разгледани и обсъдени на заседание на постоянните комисии.

Който е съгласен с така направеното процедурно предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към т.10.Има ли някой да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   Съгласно чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.2,ал.7,ал.8 от ЗОС, чл.16,ал.1 от НРПУРОбИ и Тарифа за базисни /начални/ наемни цени за отдаване под наем на общински имоти – Приложение 1 от същата Наредба на Общински съвет гр.Тополовград предлагам да се вземат следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.10 от дневния ред и преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Контрол по изпълнение на взети решения.

 

По т.11 няма да се докладва. Преминаваме към

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: На миналата сесия имаше питане към мен от господин Минчев. Господин Минчев вашето питане беше от началото на мандата до сегашния момент колко общински съветника са отсъствали от заседание на Общински съвет по уважителни и неуважителни причини и съответно да се посочи Председателя какво е приел за уважителна причина.Аз съм направил до сега четири отчета в които много точно съм посочил на кои заседания колко човека са присъствали. Всички отчети имат съответните таблици. В Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград неговите и комисии и взаимодействието им с Общинска администрация е записано: Общинският съветник е длъжен да уведомява Председателя на Общинския съвет за неучастието си в заседание на съвета по уважителни причини.За всички заседания съм уведомен за отсъстващите и мисля, че всички тука които сме в тази зала сме достатъчно отговорни пред себе си и пред жителите на общината които са ни избрали за да някой така с лека ръка да отсъства от заседание. На всеки се налага по една или друга причина и след като съм уведомен не е проблем това.

Пл.Минчев: Ако сте приключили нека аз да взема думата.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Това за отговорни не знам, малко пресилено.

Пл.Минчев: Хайде ще започна, няма да започна с толкова тежки думи, но трябва да ви кажа, че аз съм трети мандат общински съветник и към настоящия момент такъв отказ от Председателя на Общински съвет да си изпълни задълженията съгласно ЗМСМА и съгласно Правилника и другите закони които действат не ми се е случвало.Значи моето питане което беше направено съвсем ясно аз вземах и протокола и съвсем ясно и точно е казано аз съм запознат с отчетите, но аз съм изискал такава справка писмена която вие да ми предоставите.И вие сте длъжен да предоставите такава справка която аз сам я изисквал.И за това Ви апелирам изпълнете си задълженията които ви са вменени и съдействайте на общинските съветници, защото …

В.Сяров – Председател на ОбС: Искате справка и аз ….

Пл.Минчев: Не ме прекъсвайте!Спазвайте Правилника!Значи дали сте ми думата аз имам право да се изкажа. Ето вие пак нарушавате и продължавате да нарушавате Правилника.Дайте ми възможност да ви обясня някои работи! Ако не ви са ясни или пък аз взех да си мисля,че по този начин и отказа на тази справка Вие искате по принцип да се прикрият определени общински съветници които даже не ги виждам и в залата, но пак ви казвам аз съм поискал писмена справка и е некоректно даже меко казано некоректно Вие да ми цитирате. Запознат съм защото аз съм бил два мандата Председател на Общинския съвет и съм правил такива отчети и много внимателно трябва да ви уверя, че следя и вашите отчети много внимателно които вие ги предоставяте на Общинския съвет.Но това пак казвам не отменя по някакъв начин, че Вие сте дали такъв отчет вие да съдействате.Исканата от мен информация е писмена и не представлява нито класифицирана информация, нито държавна тайна и т.н.Тази информация която аз я изисках представлява информация във връзка с дейността на Общински съвет. Така, че там не може да говорим за някакви забрани или Вие да ми цитирате отчетите.Да отчетите са отчети Вие сте длъжен да ги предоставяте тези отчети, но Вие сте длъжен когато ви се изисква такава справка вие да я предоставите.А вие за мене към този момент, казвам трети мандат Председателя на Общински съвет да не си изпълни задълженията което за мене е непроситимо. И за това аз апелирам и отправям писмено, пак ще се повторя искам да ми се предостави в най-кратък срок, не мога и не искам да поставям и срокове, но в най-кратък срок,говоря в разумен срок седмица такава справка.Даже ще вия конкретизирам справката.От началото на мандата до включително днешното заседание да ми бъде предоставено писмено справка за посещенията тоест на общинските съветници както в постоянните комисии съответно ако не са присъствали по какви причини уважителни неуважителни причини както и за посещения на заседанията на ОбС – Тополовград от началото на мандата до сега включително и днешното заседание.И Ви апелирам вие да си изпълните това задължение защото следващата стъпка,аз мисля, че и нашата група която е на „Възраждане“ще подкрепи и лично аз ще ви поискам оставката. Макар, че и сега имаме основание да ви искаме оставката, защото вие отказвате да изпълнявате вашите задължения и отказвате да подпомагате, как да го кажа меко казано искам да не бъда краен да подпомагате дейността на общинските съветници.Още повече неспазване на Правилник, закон, ЗМСМА е посочено какво имат право общинските съветници какво да искат и т.н.Запознайте се с тези разпоредби! Две години и половина минаха от мандата и пак казвам,че не е коректно да ми се цитират отчетите и да ми се отказва такава справка. Така, че аз отправям така към Вас едно предложение със съответното искане. Прочетете си Законите, консултирайте се с юристи. Вие сте длъжен да ми предоставите такава справка не само на мен, но аз мисля да направим от нашата група която е да направим също такова искане и вече от тук нататък оставям на вашата съвест Вие да си помислите как си изпълнявате задълженията дали изпълнявате Правилника и съответно да си подадете оставката ако това нещо не сте го извършили.Така, че това е от мене, ако има нещо допълнете.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добре господин Минчев ще ви бъде отговорено писмено.Да, господин Колев.

Н.Колев: Само да попитам имали отпуснати пари за снегопочистване на селата?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Да, всяка година има.

Н.Колев: Сега в момента има ли?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Има разбира се.

Н.Колев: Благодаря ви!

Т.Кьосев: Господин Кмет футболния инициативен комитет на с.Устрем ви благодари за отпуснатите средства и материали за направата на стадиона както и за улица която се чакълира, а не да получавам странни обаждания и да ми се задава въпроса защо се чакълира. Много простичко да не газят хората в калта и за това се прави. Няма средства за асфалт и взехме решение да се чакълира.Благодаря!

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: И аз благодаря.Благодаря и на гражданите от с.Устрем това е може би по-голямата част сте допринесли вие с господин Сербезов които ме информирахте по телефона какво искат хората. Така, че ви благодаря.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой друг има ли да добави нещо?Господин Иванов имате думата.

Кр.Иванов: Дами и господа общински съветници знаете тук преди една седмица се проведе една акция в с.Орешник по задържането на Иван тъй наречения малкия Дюмон.Хората почнаха да събират подписки и са събрани между 600 и 1000 подписа в подкрепа на момчето.Искам от името на Общинския съвет в лицето на Председателя да се изготви едно писмо до РПУ Тополовград, по точно молба да бъдем писмено запознати с действието на нашата полиция, с действието на органите на полицията за да преценим и да знаем какво да отговорим на населението имали превишаване на полицейските правомощия. Значи това е молба до РПУ защото нямаме по никакъв начин как да ги задължим. Защото има доста така бружения, доста недоволство и другото което е ние не знаем в действителност какво се е случило.Ние си говорим между себе си ама дали е така, дали не е така хубаво е писмено да ни бъде отговорено и ако желание началника на РПУ или представител на РПУ да дойде и да запознае Общински съвет, а ние от своя страна да запознаем обществеността. Има ли някакъв проблем подкрепяте ли ме не ме ли подкрепяте, ако не ме подкрепяте ще излезем групата тука която ме подкрепя с едно писмо до РПУ с една молба да ни запознаят писмено с действителните факти по задържането на този опасен терорист както тук се манипулира общественото мнение по медиите.Искам тука да кажете приематели не приематели не само Председателя, а и групата тука.

В.Сяров – Председател на ОбС: Аз приемам вашето предложение ще бъде подготвено такова писмо до началника на РПУ и ще говоря с всеки по отделно общински съветник който иска да го подкрепи да се разпише и да пуснем писмото.

С.Георгиева: И аз искам да взема думата.Подписката в защита на Иван Пачелиев вече е дадена на неговия адвокат Митко Краев.Събрана е от жителите на община Тополовград и от с.Орешник както и представители на други населени места.Значи то главно въпроса е към полицията, към органите на реда защо, то няма такова обяснение защо е било необходимо да извикат отряд Кобра. Толкова ли е бил опасен Иван Пачелиев като до сега не е имало оплаквания от него и не може техния отговор да бъде едни казват ние не знаехме, ние не бяхме уведомени.Как нашата полиция няма да бъде уведомена?Няма такъв вариант.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: На телефон 112 кой се е обадил?

С.Георгиева: Нашата полиция казват, че те не са запознати. Не знаят как отряд Кобра е пристигнала в Тополовград.

В.Сяров – Председател на ОбС: Тогава колеги аз ви предлагам или утре или в петък в удобно време да се съберем с помощта на господин Кмета с администрацията с юристите на общината и да подготвим тогава едно писмо и да го пуснем като всеки един да каже какви питания има, какво да ги питаме какво да пишем и каква информация да искаме.

С.Георгиева: Искаме от тях обяснение, да обяснят на хората защо е било необходимо да извикат специализираните сили в нашата община?

В.Сяров – Председател на ОбС: Разбрах. Благодаря!Ще го изпълним.Друг има ли някой да добави нещо?Ако няма с това се изчерпва дневния ред. Закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАСИЛ СЯРОВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно,                                                                              

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС

 

 

 

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Посетители

1249944
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
1554
2932
1554
1242173
16876
50613
1249944

Вашето IP: 40.77.167.62
Час: 2021-09-19 17:14:33

Времето в Тополовград

opak