За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол № 33 от 31.01.2018 год.

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

33

31. 01. 2018 год.

 

           Днес 31 .01 .2018 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветници са се регистрирали 17.

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Васил Сяров - Председател на Общински съвет – Тополовград.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добър ден! Уважаеми г-н   Кмет, уважаеми колеги общински съветници, присъстващи в залата. В присъствената книга са регистрирани 17 общински съветника. Отсъстващи няма. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет-Тополовград, при което съгласно разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА откривам   заседанието на Общински съвет Тополовград.Преминаваме към обсъждане на дневния ред.В деловодството на Общински съвет е постъпила една докладна записка с вх.№844/26.01.2018год.относно: Насрочване на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия,обслужвана от „ВиК“ЕООД-Хасково на 01.03.2018г.Искам да направя следните предложения.Първо. ДЗ с вх.№844/26.01.2018г.да влезе като т.9 от дневния ред.Второто предложение, т.9 „Контрол по изпълнение на взети решения” и т.10 „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани” да станат съответно т.10 и т.11 от дневния ред.Има ли други предложения?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.Подлагам на гласуване предложение №1. Който е съгласен ДЗ с вх.№844/26.01.2018г.да влезе като т.9 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуванетоУчаствали в гласуването 17 общински съветника от които 17 ”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.Второто предложение. Който е съгласен т.9 „Контрол по изпълнение на взети решения” и т.10 „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани” да станат съответно т.10 и т.11 от дневния ред, моля да гласуват с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуванетоУчаствали в гласуването 17 общински съветника от които 17 ”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Сега подлагам на гласуване цялостния дневен ред. Който е съгласен с така предложения цялостен дневен ред, моля да гласуват с вдигане на ръка „за” „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 17 съветника от които 17 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към,

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.1 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов: Приемаме проекто решенията.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Приемаме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо по т.1?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и чл.8,ал.9 и ал.10, чл.66а от ЗОС и чл.6 и чл.7 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОбИ/ на Общински съвет – Тополовград, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.1 преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.2 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.Така и така съм вземал думата искам да попитам Кмета към таз годишния бюджет държавата субсидира ли нещо повече?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: В какъв смисъл?

Кр.Иванов: Защото чета тука Ивайловград-1 300 000лв.Държавата е дала на община Ивайловград. На Харманли допълнително е дала 2 500 000лв.На Любимец, там вече ще излъжа сумата, не помня. Тука имаме ли ние постъпили повече пари от предвиденото?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Госпожа Семерджиева?Аз до колкото имам информация нямаме такива.

Ир.Семерджиева - Нач.отдел „ФСДБМДТ“: За делегираните от държавата дейности има увеличение на всичките функции.Като най-голямо е увеличението в образованието. Здравеопазването имаме намаление с 875.00лв.на здравните кабинети в детските заведения. За изравнителна субсидия което е подпомагане на местните дейности няма нито един лев увеличение.Каквато е била миналата година такава е и тази.

Кр.Иванов: Под каква форма?

Ир.Семерджиева - Нач.отдел „ФСДБМДТ“: Промяна на местни дейности няма.

Кр.Иванов: Тогава под каква форма се превеждат тези 1 300 000.00лв.?Иска ли ли са повече, ние ли не сме искали?

Ир.Семерджиева - Нач.отдел „ФСДБМДТ“: По не официална информация, казвам не официална на брой население.Определя се на брой население.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Те са по-малко от нас като община. Пет хиляди я има я няма.

Ир.Семерджиева - Нач.отдел „ФСДБМДТ“: Двадесет и няколко общини са получили над 50% увеличение на изравнителната субсидия.

Кр.Иванов: И всичко прираст? Това ми беше въпроса и сега ще докладвам по точката. По втора точка. Да се гласува проекто бюджета като имаме предложение нашата комисия в приложение №8 да се създаде допълнителна под точка 10.10. Мото рок фест – 10 000лв.Като средствата се вземат от резерва. Бил резерва 147 647лв. да стане 137 647лв.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: То хубаво това дето го предлагаш, но резерва е една куха структура ако нямаме събираемост….

Кр.Иванов: Ами като няма, няма.Това е културен календар.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Културен календар ама пари няма.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Анастасов?

А.Анастасов: И аз имам едно предложение.Тази година се навършват 90 години от създаването на читалището в с.Устрем. Салона е в окаяно състояние. Ако има възможност не знам под каква форма близо 15 000лв. ,20 000лв. са нужни за ремонт на салона и етнографския музей.Ако има някаква възможност под някаква форма да вземем тези пари.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ние миналата година не ремонтирах ме ли салона там?Какво ремонтирах ме там?

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Илчев може ли на микрофона да дойдете!

Пл.Минчев: Само аз искам да направя едно процедурно…. Само да ви кажа процедурно по Правилника. Прочетете Правилника! Първо докладват комисиите и чак след това започват дебатите. В момента не е докладвала четвърта комисия.Значи правят се дебати по време на докладване на комисиите.Нека да спазваме Правилника.

В.Сяров – Председател на ОбС: Да, приема се вашето предложение г-н Минчев.Четвърта комисия за становище.

Хар.Мочев: Допуска докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Сега почваме да обсъждаме бюджета.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Само за сведение.Капиталови разходи- основни ремонти, т.7 поради техническа грешка вместо 1 000.00лв. да се чете 10 000.00лв.

Пл.Минчев: Само за нашата комисия четвърта. На нашата комисия също имаме направено предложение за Мото рок фест да бъде добавено, както Красимир Иванов каза и нашата комисия подкрепяме това предложение.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: И приложение №9- отчисления да се чете 4720.00лв, а не 3610.00лв.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Илчев може ли на микрофона.

Хр.Илчев-кмет на с.Устрем: Уважаеми господин Кмет, уважаеми общински съветници наистина нашето читалище е създадено през 1928 година и през 2018 година ще празнуваме юбилей 90 години за това и члена на управителния съвет господин Иван Увалиев е подал една молба до кмета на общината в разглеждане на бюджет 2018год. да бъдат отпуснати средства във връзка с провеждането на този 90 годишен юбилей.Само да ви прочета: Предлагам в чест на юбилея ако е възможно да се извърши ремонт на салона за да може всички мероприятия и срещи да се проведат в него. Това ще бъде голям подарък за всички устремци, като ремонта се състои в осем прозореца, смяна на осем прозореца дограма, боядисване на салона и столове.Второто е на втория етаж същата сграда през 2010 година е започнато изграждане на етнографски музей. От жителите на селото са събрали много документи, снимки, носии и други вещи свързани с историята, бита и културата на устремци. За сега е сменена дограмата и ел.инсталацията.Предлагам да се довърши ремонта и през 2018 година да открием етнографски музей в с.Устрем по случаи 90 годишния юбилей на читалището.Аз подкрепям предложението на Увалиев и наистина господин Кмете не са извършвани ремонти.През 2010 година…..

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Аз до колкото си спомням бяхме отпуснали някакви средства за там.Всяка година правим ремонт на зала…

Хр.Илчев-кмет на с.Устрем: Той има вече акт за общинска собственост. Сградата която беше е дадена вече за безвъзмездно ползване на читалището.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Нали щяхме да сменяме столове там какво беше? Коя беше улица „Възраждане“?

Хр.Илчев-кмет на с.Устрем: До училището там.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: От там не може.“Димитър Деспов“, Българска поляна коя е улицата?Кмета на Българска поляна, коя е улицата „Димитър Деспов“? От горе ли слиза тази улица?

Ст.Стратиева-кмет на с.Българска поляна“: /говор от място не се чува/

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Към хлебарницата която е?“Стефан Караджа“ това е стръмната улица която е към кметството? Добре. Капиталови разходи, целеви точка 4 от 82763.00лв да се чете 62763.00лв.Значи добавяме става т.8 Ремонт на салон на кметство с.Устрем – 20000.00лв.

В.Сяров – Председател на ОбС: Ремонт на салона на кметство с.Устрем и помещение за етнографски музей - 20000.00лв.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: В местни дейности имаме ли заложено нещо?Тези улици не са в местните, а в целевите.От местните имаме ли заложено нещо?

Ир.Семерджиева - Нач.отдел „ФСДБМДТ“: В местните дейности не са гарантирани парите казвам.Ако се мисли да се прави ремонт на читалището в с.Устрем трябва да се вземе от целевите.

В.Сяров – Председател на ОбС: Както го казахте господин Кмете остават си от целевите средства.Други предложения?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Други предложения предлагам…

В.Сяров – Председател на ОбС: За рок феста подкрепяте ли предложението?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Аз го подкрепям, но не съм сигурен дали ще има средства.

Пл.Минчев: Местни дейности те са прогнозни. Ако не се съберат няма да има.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Добре, но ние като го обявим в календара…

Пл.Минчев: После ще вземем решение да отпадне.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Предлагам да се отпуснат 1000.00лв.за туристически турнир на името на името на Иван Дишлиев за провеждането на такова туристическо мероприятие.

Кр.Иванов: Спортните клубове нали сега ще се регистрират там…..

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Те от Устрем ще останат.

В.Сяров – Председател на ОбС: Подкрепяте ли предложението на господин Иванов да се създаде точка 10.10. за мото рок фест – 10000.00лв. като средствата се вземат от резерва било 147647.00лв. става 137647.00лв.10.11.Туристическо ориентиране „Иван Дишлиев“ – 1000.00лв.

Пл.Минчев: Значи аз имам също едно предложение в приложение №8 10.12. да направим да се включи турнир по тенис на маса. Значи това няколко години се правеше този турнир там да се отделят 1000.лв. пак от резерва, тъй като този турнир беше традиция и една две години не се провежда. Така, че аз правя това предложение към Кмета на общината да бъде включено към приложение №8 и да бъдат отделени 1000.00лв.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Минчев Вашето предложение т.10.12. Турнир по тенис на маса – 1000.00лв.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ние нямаме един лев увеличение на бюджета … то не е хубаво да ги обявяваме, а после да не ги правим.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Кмет подкрепяте ли предложението?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Добре подкрепям го, но само не знам кой ще ги дава.

В.Сяров – Председател на ОбС: След т.10.10 в приложение №8 по предложение на вносителя се създава т.10.11.Туристически турнир по туристическо ориентиране „Иван Дишлиев“ със сумата 1000.00лв.Средствата да се вземат от резерва било 137647.00лв. става 136647.00лв.И още едно предложение имаме да се създаде т.10.12. в приложение №8 Турнир по тенис на маса със сумата от 1000.00лв.Средствата да се вземат от резерва било 136647.00лв. става 135647.00лв.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: И още едно предложение имам щом тръгнахме в насока предложения. Предлагам Кмет, Зам.Кметове, общински съветници да съберем по 200лв.да направим една касичка като искаме толкова много неща да имаме. Всеки да даде по 200лв.от себе си за да могат да се случат част от нещата.Долу при госпожа Семерджиева дарения.

В.Сяров – Председател на ОбС: Така, че колеги от другия месец…

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Предлагам това е най-удачно. Нямаме средства ние искаме много неща.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой друг има ли да добави нещо?

Д.Парнаров: Аз само искам да попитам госпожа Семерджиева недобора който го имаме със сигурност предприели ли сте мерки за писма за да не минава там този период?

Ир.Семерджиева - Нач.отдел „ФСДБМДТ“: Да, изпрати ли сме писма даже имаме производство…..съдебно. Когато вече се даде на съда идва и си плаща задълженията.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Госпожа Бакалова се грижи за това нещо. Имаме увеличение на приходите и продължаваме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някакви други предложения?Няма. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.52,ал.1 и чл.21,ал.1,т.6 във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,чл.94,ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018г., ПМС №332/22.12.2017г. на МС за изпълнението на ЗДБРБ за 2018г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на три годишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тополовград, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №5 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №6 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №7 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване проекто решение №8 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №9 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №10 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №11 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №12 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №13 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №14 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване проекто решение №15 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №16 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №17 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №18 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №19 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.2 преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.3 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Приемаме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.3?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 и чл.44,ал.5 от ЗМСМА предлагам на Общински съвет – Тополовград да приеме следното решение.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.3 от дневния ред и преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.4 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Трета комисия?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.4?Господин Парнаров.

Д.Парнаров: Доклада на комисията долу горе е направен по матрица, в смисъл зададено от Министерството. Много моля да коригирате само в доклада зад всяка точка 3.3.5.3. и т.н има в скоби „попълнете на компютър, ако е необходимо добавете редове“това да го изчистите.Матрица, матрица ама това трябва да се чисти.И накрая Йовка Черкелова вече не е Директор това също го сменете за да е коректен доклада.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ние не знаем кой е Директора.

Д.Парнаров: И още веднъж казвам, че доклада е о кей, но със загриженост и на родител и на учител и на гражданин искам да кажа, че вандалските изпълнения в Тополовград, опростачването вместо да намалява се увеличава.И аз лично съм загрижен.И искам да видя каква е превенцията на комисията.Гледам много нули в редовете. Ако отидете в парка, ако скоро не сте ходили изпочупени лампи, изпочупени пейки. Два пъти счупиха шадравана в Тополовград и вече върха на сладоледа както се казва, онзи ден таблата който оцеляха една вечер.Какво правим ние тогава?Къде е полицията, къде е „Закрила на детето“, къде са семействата? Какви мерки ще бъдат наложени на хората сторили това злодеяние, защото имам информация, че вече са открили лицето и каква превенция ще поемем ние като Общински съвет, като общество, като родители за да може да препятстваме тези неща. И аз имам едно може и екзотично предложение да ви прозвучи, господин Кмете ако имате ресурс дайте да направим общинска полиция.Която да съблюдава точно тези публични места, защото ме е срам от това което става.И дали се спазва Наредба №1 където има часове които малолетните и непълнолетните трябва да се прибират навреме в къщи.Защото не можем всичко само да хвърлим на училище.Защото по този механизъм за обхват ходиха само училищата.Никой друг.Ние ги обиколихме с колите си, ние попълнихме протоколите. Завърших.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Не можем да хвърлим и на общината вината.

Д.Парнаров: Не, не обвинявам никой. Загрижен съм.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: В капиталови има заложено пари за видео наблюдение. Така, че и това е едно от нещата които ще направим.За лятно време може примерно един двама човека сезонно да ги назначим.Много добре знаете, че сме една шепа хора и трудно се правят актове.Ето сега в момента е известен кой е извършителя. Ще си плати всичко което е разрушил. Въпроса е, че когато се види на камерите имаме информация, но това все пак е работа на полицията.

Д.Парнаров: Защото по Наредба №1 могат да се налагат актове за неспазване на вечерния час на учениците специално колкото си искат. То си има до 22.00часа,един период, до 23.00часа друг период.

Кр.Иванов: Тук не говорим за Наредби.Тук на центъра става това нещо, не става в някаква уличка. И какво има толкова в този град да охраняват? Един площад и един парк. Преди две седмици разбиха в центъра офиси.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Добре аз тогава може да предложа и нещо друго. Да направи като едно време. Едно време имаше ученическа дискотека. След което който искаше може да си ходи….

Кр.Иванов: Аз не знам сега Закона ли, но едно време при началника на полицията Павлин Терзиев идваше тук в Общински съвет и казваше, това, това това сме направили, това имаме да правим. Ние предлагахме питахме. Сега от два мандата тука няма. Закона ли се смени….

Пл.Минчев: Правеха отчети, пращаха ги и съответно се разглеждаха на заседание на Общински съвет.

Кр.Иванов: Закона ли се промени? Какво стана?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Благодаря ви много, но да продължаваме нататък.

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма някой да добави нещо прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет – Тополовград да приеме следното решение.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.4 от дневния ред и преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.5 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Трета комисия?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепяме.                

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.5?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.60,ал.1,т.4 от Закона за концесиите отм. и във връзка с §4,ал.1 от ПЗР на ЗК предлагам, Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.5 от дневния ред и преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.6 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.6?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.6 от дневния ред и преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.7 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.7?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.7 от дневния ред и преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.8 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.8?

К.Стойчев: Господин Председател имам родствена връзка с вносителя на тази молба и поради тази причина няма да гласувам. Пропуснете ме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добре. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.8 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.9 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Трета комисия?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепяме.                

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.9? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.198“в“, ал.6 от Закона за водите и чл.10,ал.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.9 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Контрол по изпълнение на взети решения.

 

По тази точка няма да се докладва на днешното заседание. С оглед на това преминаваме към,

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой питане? Господин Парнаров.

Д.Парнаров: Уважаеми господин Кмет, уважаеми господин Председател стана тенденция и практика да се провалят заседанията на постоянните комисии поради липса на кворум.Щом на най-важната докладна за една община бюджета нашата комисия не се събра другото е „паратка работа“. Моето искане е следното. Ако е възможно до края на месеца, другия месец, месец февруари да ми предоставите информация колко съветници са отсъствали по уважителни причини, колко са отсъствали по неуважителни причини, спазен ли е Правилника за дейността на Общинския съвет за работата на Общинския съвет и както и за заплащането тези които са по неуважителни причини дали им е намалено заплащането.Благодаря!

В.Сяров – Председател на ОбС: За какъв период?

Д.Парнаров: За една година.

В.Сяров – Председател на ОбС: Други въпроси?

Пл.Минчев: В тази връзка аз предлагам от началото на мандата да се направи тази справка, защото не само за това заседание където се проваля, а ми и ако се върнем назад и ако се погледне отчета който беше внесен от Председателя то там е посочено колко са отсъствали и т.н. Но аз искам от началото на мандата до сегашния момент колко общински съветника са отсъствали от заседанието на общински съвет по уважителни и неуважителни причини и съответно да се посочи Председателя какво е приел за уважителни причини защото в Закона е посочено кое е уважителна причина.Тази справка да бъде от началото на мандата до днешното заседание включително.

Д.Парнаров: Не възразявам подкрепям.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Други има ли?Ако няма аз искам да кажа нещо.Уважаеми дами и господа общински съветници, дами и господа служители, граждани. Тези картини тука съм ги закупил и не случайно съм ги поставил в Общинския съвет. В този ред на мисли мисля, че е крайно време, две години от изборите минаха и свише. Крайно време е вече да спрем с тези доноси срещу Кмет и Община защото служителите на Община Тополовград сигурно могат да се справят не само с професионалната си работа и с глупостите на доносниците.Така, че казвам го вече ми е безразлично дали ще пускат или няма да пускат доноси просто да можем да работим спокойно в насока население и хора редно е тези простотии да спрат вече или поне да не си пишат имената да стават достояние. Нямам намерение доносниците да ги правя достояние, но крайно време е вече да спират за да можем да работим за тази Община не да се пречи, не да се делят на партии и на групи.Моята партия е народа, вашата партия не знам коя е, но моята партия е народа.Така, че предлагам да спираме вече с тези глупости разни памфлети да се пишат в посока наляво и на дясно да се разказват разни сказки и приказки. Две години са ни разчекнали госпожа Семерджиева, Тоня Бакалова и другите служители знаят много добре на какво са подложени. Да ги оставим да работят и всичко да е както трябва в посока население. Ако не живи и здрави, желая им много здраве и щастие в личен план.Благодаря Ви!Да ни е честит бюджета.

В.Сяров – Председател на ОбС: С това се изчерпва дневния ред. Закривам Заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАСИЛ СЯРОВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно,                                                                              

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС

 

 

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Посетители

1251529
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
315
386
3139
1242173
18461
50613
1251529

Вашето IP: 77.240.187.68
Час: 2021-09-23 14:46:12

Времето в Тополовград

opak