За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол № 32 от 22.12.2017 год.

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

32

22. 12. 2017 год.

 

           Днес 22 .12 .2017 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветници са се регистрирали 14.

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Заместник Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Васил Сяров - Председател на Общински съвет – Тополовград.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добър ден! Уважаема г-жо Заместник Кмет, уважаеми колеги общински съветници, присъстващи в залата. В присъствената книга са регистрирани 14 общински съветника. Отсъстват трима съветника по уважителни причини. На лице са законовите основания за провеждане на заседание на ОбС – Тополовград при което съгласно разпоредбите на чл.27, ал.2 от ЗМСМА откривам заседанието на ОбС – Тополовград.Преминаваме към обсъждане на дневния ред.Някой има ли да добави нещо към така предложения проекто дневен ред?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Подлагам на гласуване цялостния дневен ред. Който е съгласен с така предложения проекто дневен ред моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 14 общински съветника от които 14 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В момента влиза общинският съветник Хараламби Мочев. Кворума става 15 общински съветника.Преминаваме към,

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  По т.1 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Втора комисия?

Д.Парнаров: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.27,ал.6 от ЗМСМА и чл.21,ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА-Тополовград, ви предлагам следния проект за решение.

Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15 “за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.1 преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  По т.2 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Втора комисия?

Д.Парнаров: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.2 някой има ли да добави нещо?Господин Минчев.

Пл.Минчев: Аз имам един въпрос.В самата докладна записка се цитира протеста на Зам.Окръжен прокурор при Окръжна прокуратура Ямбол.Не го виждам като материал.Защо не е приложено?

В.Сяров – Председател на ОбС: Има протест, даже има и насрочено дело, ако искате след сесията ще ви го дам.

Пл.Минчев: Нямам повече въпроси.

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма някой да добави нещо прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15 “за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Пл.Минчев: Значи само да отбележа.Аз съм гласувал „въздържал се“.

В.Сяров – Председател на ОбС: Извинявам се!Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 14 “за”,

0”против” и 1 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.2 преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  По т.3 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.3 някой има ли да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

     На основание чл.21,ал.1,т.10, т.24 и по чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.14 от Наредба №12 от 25.07.2016год., за прилагане на подмярка 7.2.“Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., предлагам Общински съвет гр.Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.3 преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  По т.4 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Втора комисия?

Д.Парнаров: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.4 някой има ли да добави нещо?Господин Парнаров.

Д.Парнаров: Значи ние по молба на Кмета на Председателския съвет уточнихме, че тази докладна ще я подкрепим и е редно.Само, че аз искам да попитам.Кое доведе до това забавяне на заплатите на колегите от детските градини?Мисля, че фото за промяна на заплатите от първи септември излезе до края на септември. Това са делегирани дейности.И как така учителите от детските градини не получиха заплати навреме, а други дейности по икономиката местни дейности в администрацията получиха?Мисля, че образованието е приоритет и на държавата и на Министъра и на Общината .Защо се получи това забавяне?Втори въпрос. Общинския съвет гласува 120000.00лв.безлихвен заем.В мой разговор с госпожа Семерджиева разбрах, че не сме одобрени.Защо Общинския съвет не беше уведомен навреме за да можем ние да вземем мерки и да видим и да не изправяме на нокти колегите в последните дни на годината при тези рождественски празници. Завърших!

В.Сяров – Председател на ОбС: Госпожо Семерджиева, заповядайте на микрофона!

Ир.Семерджиева-гл.експерт „ФСДБМДТ“: Уважаеми господин Председател, Уважаема госпожо Заместник Кмет, уважаеми общински съветници.Господин Парнаров отговарям ви на първия въпрос.Вие много добре знаете, че има постановление в което е казано, че допълнителни средства за издръжка на детските градини и на училищата във връзка с увеличението на заплатите.Така.

Д.Парнаров: Така е!И фото излезе.

Ир.Семерджиева-гл.експерт „ФСДБМДТ“: Заплатите се увеличиха, но всичко останало е за сметка на бюджета.За детските градини средствата които са дадени са не достатъчни за да се изплатят заплатите.Все очаквахме както получихте през месец декември сигурни хиляди увеличения училищата, че ще се получи нещо и за детските градини.Така и не дойдоха средства. Това беше причината да напишем тази докладна от собствени средства да искаме да се изплатят техните заплати.По втория въпрос.Ние все още нямаме отговор от Министерството на финансите.Все още нямаме въпреки, че писмото е изпратено на края на месец ноември.Все още чакаме отговор.Ние не можем да ви кажем какво са отговорили и да ви кажем тука на Общински съвет защото можеше на следващия ден да дойде отговора от Министерството дали сме одобрени или не сме одобрени.Но отговор няма.Това беше причината да се забавят заплатите на детските градини. Вие много добре знаете, че повечето ученици водят да повече пари, но реално на детските градини средствата не стигат, както и догодина няма да им стигат.И то е заради това, че детските градини по селата имат съвсем малко ученици, а персонала не може да бъде по-малко от определения, четири човека примерно които трябва да получават заплати.Както реагира и колегите от Тополовград, че те работят с двадесет деца получават същите заплати каквито се получават по селата с малко деца.

Д.Парнаров: Ирина, питам те фото има ли за увеличение на учителските заплати?

Ир.Семерджиева-гл.експерт „ФСДБМДТ“: Има , но на вашите учителски заплати.

Д.Парнаров: За детските градини няма?

Ир.Семерджиева-гл.експерт „ФСДБМДТ“: Ами няма. Ето тука е главния счетоводител. Колко получи?Да, това е проблема.Получихте, вие наистина получихте много.Четири хиляди има детската градина.

Д.Парнаров: Да, фото дойде. И аз мисля, че като има фото за училищата, че има фото и за детските градини.

Ир.Семерджиева-гл.експерт „ФСДБМДТ“: Нищо не взимат. Те нищо не могат да вземат.Получават единствено едни заплати.Още когато правихме бюджета казахме, че няма да стигнат за два месеца средствата за заплати на детските градини.Догодина ще бъде по-зле, защото е променена минималната заплата.Но в същото време не могат да се закрият детските градини по селата.

Д.Парнаров: Това не е много успокоително.Ние не говорим за закриване. Говорим по скоро за някаква оптимизация.“Щастливо детство“ да мине на делегиран бюджет поне да мислим за другите детски градини.Ако „Щастливо детство“ мине на делегиран бюджет Бисера Стоева ще се справи.

Ир.Семерджиева-гл.експерт „ФСДБМДТ“: Но те нали са събрани детските градини.Имаме официално две ОДЗ-та.

Д.Парнаров: Да, но имаш 50 човека щат тука в детската градина.

Ир.Семерджиева-гл.експерт „ФСДБМДТ“: Ама тя е същата работа.

Д.Парнаров: Не, не е така.

Ир.Семерджиева-гл.експерт „ФСДБМДТ“: Дали Тополовград ще се отдели селата ще останат на издръжка на общината. Как да не е така?

Д.Парнаров: Не не съм съгласен, но това е друг спор. Благодаря за отговорите.

Ир.Семерджиева-гл.експерт „ФСДБМДТ“: Моля.

В.Сяров – Председател на ОбС: Благодаря госпожо Семерджиева.Някой друг има ли да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.52,ал.1 и чл.21,ал.1,т.6 и във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, както и Решение №210 по т.4 от дневния ред от Заседание на Общински съвет – Тополовград от 31.01.2017год., предлагам на Общински съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №5 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване проекто решение №6 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №7 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.4 от дневния ред и преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  По т.5 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Втора комисия?

Д.Парнаров: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо?

Д.Парнаров: Аз съм Председател на тази комисия и призовавам колегите да гласуват тази субсидия хем да зарадваме хората за празниците, а и щом общината има възможност.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.52,ал.1 и чл.21,ал.1,т.6 във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.22,ал.2 и ал.3 от Закона за народните читалища, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.5 от дневния ред и преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  По т.6 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Втора комисия?

Д.Парнаров: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.37“и“, ал.3 и ал.12,чл.37“о“,ал.1,ал.2 и ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.6 от дневния ред и преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  По т.7 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Втора комисия?

Д.Парнаров: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, чл.52,ал.1,ал.2,ал.8 от Закона за управление на отпадъците предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15 “за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.7 от дневния ред и преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Контрол по изпълнение на взети решения.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Имаме отчет на изпълнението на решенията на Общински съвет от месец юни 2017 година до месец ноември 2017година.Някой има ли да добави нещо по отчета на Кмета?Ако няма с това се изчерпва т.8 и преминаваме към,

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Изказвания,питания,становища и предложения на граждани.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по тази точка?Да, госпожо Семерджиева.

Ир.Семерджиева-гл.експерт„ФСДБМДТ“:Уважаеми общински съветници,уважаеми гости, искам да се обърна към вас. На 04.01.ще има обществено обсъждане на проекто бюджета на общината за 2018 година.В 14.00 часа тук в залата на Общински съвет.Искам да ви поканя да присъствате на обсъждането да си кажете вашите мнения, предложения които да бъдат включени в бюджета на общината за 2018 година. Всели Коледни и Новогодишни празници и до нови срещи догодина.

В.Сяров – Председател на ОбС: Колеги искам да ви пожелая весели празници. Да сме живи и здрави догодина. С това се изчерпва дневния ред. Закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инж.ВАСИЛ СЯРОВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно,                                                                              

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС

 

 

 

 

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Посетители

1265488
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
199
453
652
1262740
9299
23121
1265488

Вашето IP: 188.40.100.180
Час: 2021-10-25 13:51:56

Времето в Тополовград

opak