За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол № 30 от 30.11.2017 год.

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

30

30. 11. 2017 год.

 

           Днес 30 .11 .2017 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветници са се регистрирали 12.

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Заместник Кмета на Община Тополовград, Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Васил Сяров - Председател на Общински съвет – Тополовград.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добър ден! Уважаеми г-н Кмет, уважаеми г-н Заместник Кмет, уважаеми колеги общински съветници, присъстващи в залата. В присъствената книга са регистрирани 12 общински съветника. Отсъстват пет съветника по уважителни причини. На лице са законовите основания за провеждане на заседание на ОбС – Тополовград при което съгласно разпоредбите на чл.27, ал.2 от ЗМСМА откривам заседанието на ОбС – Тополовград. В деловодството на Общински съвет са постъпили няколко докладни записки.Първо ДЗ с вх.№801/27.11.2017год. относно: Промяна на т.17.1 от Решение 210 от 31.01.2017г. на Общински съвет – Тополовград. Второ ДЗ с вх.№802/27.11.2017год. относно: Приемане на Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии за 2018г. и дейности в горски територии – общинска собственост.Трето ДЗ с вх.№806/28.11.2017год. относно: Подготовка за искане за отпускане на кредит от „Фонд за органите за местно самоуправление в България“ – ФЛАГ ЕАД и поемане на краткосрочен общински дълг с цел реализация и изпълнение на проект: „Подобряване на капацитета на Общините Алпуллу и Тополовград за превенция и ограничаване на последиците от наводнения в Беломорския басейн“ дог.№СВ005.1.11.084, финансиран по Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничеството България – Турция.Искам да направя следните предложения. Първо ДЗ с вх.№801/27.11.2017год. да влезе като Т.10 от дневния ред. Второ ДЗ с вх.№802/27.11.2017год. да влезе като Т.11 от дневния ред. Трето ДЗ с вх.№806/28.11.2017год.да влезе като Т.12 от дневния ред.Четвърто, Т.10 „Контрол по изпълнение на взети решения“и Т.11 „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ да станат съответно Т.13 и Т.14 от дневния ред.Има ли други предложения?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.Подлагам на гласуване първото предложение. Който е съгласен ДЗ с вх.№801/27.11.2017г.да влезе като Т.10 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“ „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 12 общински съветника от които 12 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване второто предложение. Който е съгласен ДЗ с вх.№802/27.11.2017г.да влезе като Т.11 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“ „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 12 общински съветника от които 12 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване третото предложение. Който е съгласен ДЗ с вх.№806/28.11.2017г.да влезе като Т.12 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“ „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 12 общински съветника от които 12 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.И предложение номер четири Т.10 „Контрол по изпълнение на взети решения“и Т.11 „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ да станат съответно Т.13 и Т.14 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“, „против“ „въздържал се“. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 12 общински съветника от които 12 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.Сега подлагам на гласуване цялостния дневен ред. Който е съгласен с така предложения дневен ред моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 12 общински съветника от които 12 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към,

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  По т.1 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Втора комисия?

Г.Георгиев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.10,т.24 и по чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.1 преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  По т.2 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Трета комисия?

П.Златев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Четвърта комисия?

Д.Николова: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.2 някой има ли да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.10,т.24 и по чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,чл.14 от Наредба №12 от 25.07.2016год., за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., предлагам Общински съвет гр.Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.2 преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  По т.3 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Трета комисия?

П.Златев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Четвърта комисия?

Д.Николова: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.3 някой има ли да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.9,чл.36,ал.1,т.2 и ал.2 и чл.41,ал.2 от ЗОС, предлагам на Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.3 преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  По т.4 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Трета комисия?

П.Златев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.4 някой има ли да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.14,ал.2 и 7 от ЗОС, чл.16,ал.1 от НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград и Тарифа за базисните /начални/ наемни цени за отдаване под наем на общински имоти предлагам на Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.4 от дневния ред и преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  По т.5 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Трета комисия?

П.Златев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.7,ал.2 и чл.34,ал.6 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ във връзка с чл.62,ал.2 от Закона за енергетиката /ЗЕ/, предлагам на Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 10“за”,

0”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 10“за”,

0”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 10“за”,

0”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.5 от дневния ред и преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  По т.6 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Трета комисия?

П.Златев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Четвърта комисия?

Д.Николова: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и чл.26а,ал.2 от Закона за народните читалища предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12 “за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.6 от дневния ред и преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  По т.7 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Втора комисия?

Г.Георгиев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Трета комисия?

П.Златев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Четвърта комисия?

Д.Николова: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.197,ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование предлагам на Общински съвет – Тополовград да приеме следното решение.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12 “за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.7 от дневния ред и преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  По т.8 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Втора комисия?

Г.Георгиев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Трета комисия?

П.Златев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Четвърта комисия?

Д.Николова: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,т.15 от ЗМСМА и чл.22,т.1 и т.2 от Закона за туризма предлагам на Общински съвет – Тополовград да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.8 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  По т.9 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Трета комисия?

П.Златев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Четвърта комисия?

Д.Николова: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.2, ал.3, т.2, чл.17, ал.1, т.2, чл.24, чл.38, ал.1, чл.39, ал.1 и ал.2 от ЗК във връзка с чл.18, ал.1 от ППЗК, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №5 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №6 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №7 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №8 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.9 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  По т.10 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Втора комисия?

Г.Георгиев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Трета комисия?

П.Златев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Четвърта комисия?

Д.Николова: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо?Господин Минчев?

Пл.Минчев: Аз имам няколко въпроса във връзка с тази докладна относно промяна на това решение т.17.1. Това решение е така нареченото решения които са свързани с бюджета което така аз получих преди сесията отговор на един от въпросите, няма да го задавам. Искам да попитам кое налага първо това да го променяме в края на годината, тъй като пак казвам, че това е решение което е от приемане на бюджета и следващия не по следващия месец трябва да приемаме новия бюджет.Другия ми въпрос е уточняващ по скоро първо това което е описано в описателната част тези средства, това което е описано е за безлихвен заем по тези проекти. Това го разбрах тези са сумите.Значи това решение което се цитира е 17.1, но имаме и 17.2 аз изказвам съображение като юрист. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.Ако трябва да го цитирам какво гласи този текст тъй като сега едва ли ще разполагате с него. Чл. 126. Временно свободните средства по бюджета на общината могат да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по този закон, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.Съобразено ли е с този текст, с този чл.126?И другия ми въпрос е той е по скоро и за следващата докладна. Чл.128 от ЗПФ Чл. 128. Не се допуска извършването на разходи, натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, както и започването на програми или проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на общината. Започваме нов бюджет, търпи ли това отлагане в смисъл не може ли да го направим с новия бюджет или е необходимо да го вземем като решение сега в края на годината?

В.Сяров – Председател на ОбС: Госпожо Семерджиева, заповядайте на микрофона.

Ир.Семерджиева-гл.експерт „ФСДБМДТ“: Уважаеми г-н Кмет, уважаеми общински съветници веднага ви отговарям.Към момента на предоставяне на кредита не е нарушена финансовата дисциплина. Говоря конкретно за двата проекта „Независим живот“ и „Интеррег-ИИП за трансгранично сътрудничество България – Турция“там са най-много дадените средства.Причините. „Независимият живот“е проект който върви и продължава вече две години, като всяка година се удължава срока на проекта.Да, но не.Тази година решиха, че проекта трябва да приключи до месец октомври, Общината да плати 20% които са останали по проекта.От ноември месец започва нов проект, който проект средствата няма да бъдат вече европейски, а ще постъпват по бюджета на общината.Тези 20% срока на отчитането е до месец април догодина.За да можем да ги искаме тези пари ние трябва да ги платим, няма от къде иначе вземем тези пари.Трябва да се вземе заем който догодина ще ни го възстановят….

Б.Божинов - Кмет на Община Тополовград: Извинявам се. Може би г-н Минчев искаше да пита защо се стига до тук?

Ир.Семерджиева-гл.експерт „ФСДБМДТ“: Да, ето аз обяснявам защо. Точно това е причината.Причината е че не продължен проекта.Защо не е продължен проекта ние не можем да кажем.Държавата не ни ги дава тези пари.Казва когато се отчетете тогава ще ви ги дадем тези пари.

Пл.Минчев: само един уточняващ въпрос.Значи аз въпроса ми беше да не изпаднем в някакво противоречие със Закона.

Ир.Семерджиева-гл.експерт „ФСДБМДТ“: Не, не изпадаме в никакво противоречие.

Пл.Минчев:Защото бюджетната година приключва в края на годината.И ние трябва да се ръководим от Закона за публичните финанси ето това ме притеснява.Защото след това ако има някакви нарушения макар и да мине това наше решение което ще го вземем да не бъде атакувано, да не бъде отменено, последствията нали общината подлежи на контрол. От там нататък да няма последици финансови, текущи…….

Ир.Семерджиева-гл.експерт „ФСДБМДТ“: Ние сме го взели от община Харманли. Те по същия начин го правят…При приемането на бюджета нашето решение, нашето мнение беше до края на годината да си възстановим парите. Това са наши собствени средства с които общината може да оперира тази година.това са пари които ще дойдат догодина, а на нас ни трябват сега.

Пл.Минчев: Така го разбирам,че това което ние го правим в момента променяме това решение и в последствие ние см дали тези права на Кмета защото ето той да отпуска тези безлихвени заеми с решението на бюджета за 2017година въпроса ми е, че ние влизаме в следващата бюджетна година и това няма да е……. тоест в следващата бюджетна година ще си бъде вътре … и така ще бъде до 2018година.

Ир.Семерджиева-гл.експерт „ФСДБМДТ“: Да, точно.В отчета на бюджета ще бъде записано….

Пл.Минчев: Да не изпаднем в нарушение в което да бъде санкционирана общината. Аз това искам да изясним.

Ир.Семерджиева-гл.експерт „ФСДБМДТ“: Значи в отчета за 2017 година ще бъде записано „дадени безлихвени заеми“ от бюджета за 2018 година възстановени заеми.

Кр.Иванов: Пламен искаше да пита не е ли възможно тази докладна примерно да я приемем януари месец.

Ир.Семерджиева-гл.експерт „ФСДБМДТ“: Не може защото…

Пл.Минчев: Въпроса е, че ние със следващият бюджет, предполагам, че пак ще се делегират такива права и той ще си излезе вече в края на годината по отношение предоставянето, нали ние даваме правомощия на Кмета да предоставя тези безлихвени заеми съответни и няма да изпадаме в задължения и съответно няма да се санкционира общината.Тука това искам да ви обясня, че тук сме правно издържани.

Ир.Семерджиева-гл.експерт „ФСДБМДТ“: Ние нямаме вина,общината нямаме вина.

Пл.Минчев: Да, да разбрах.Тоест започва 2017, приключва 2018 и ние си затваряме годината до 2018 до края на ноември с пълномощия на Кмета във връзка с този заем, защото той няма как да процедира. Това исках да уточним.Благодаря за отговора.

Ир.Семерджиева-гл.експерт „ФСДБМДТ“: Моля.

В.Сяров – Председател на ОбС: Благодаря г-жо Семерджиева.Някой друг да има да добави нещо? Няма.Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.10 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.10 от дневния ред и преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  По т.11 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Трета комисия?

П.Златев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Четвърта комисия?

Д.Николова: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо по т.11? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.112, ал.1, т.1 от Закона за горите, чл.5, ал.1, т.1 и ал.3, чл.7, ал.1 и ал.5, чл.49, ал.3, чл.71, ал.1, т.6 и ал.5, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти предлагам на Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №5 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №6 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.11 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  По т.12 трета комисия за становище?

П.Златев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Четвърта комисия?

Д.Николова: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо по т.12?Господин Минчев.

Пл.Минчев:Нямам въпроси относно докладната по скоро уточняващ въпрос.Аз ви го изчетох чл.128 тъй като ние тук поемаме задължения пак в края на годината. В смисъл има ли някакви противоречия тъй като общината поема някакви задължения – дълг?Или това ще бъде в следващия бюджет, следващата година…. Следващата година това ще си влезе към бюджета който ще бъде……

Ир.Семерджиева-гл.експерт „ФСДБМДТ“: То сега започва процедурата.

Пл.Минчев: Да. Той ще влезе в следващата година и той ще си влезе в следващия бюджет както са си правилата нали?И ще бъде предвиден в смисъл с приемането на бюджета.

В.Сяров – Председател на ОбС: Благодаря ви.Ако няма някой да добави нещо прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.10 и във връзка с предложение на Кмета на Община Тополовград относно поемане на общински дълг, направено по реда на общинския дълг, предлагам Общински съвет гр.Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 9 съветници, от които 9 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.12 от дневния ред и преминаваме към,

 

ТРИНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Контрол по изпълнение на взети решения.

 

По тази точка няма да се докладва на днешната сесия. Преминаваме към,

 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Изказвания,питания,становища и предложения на граждани.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да каже нещо, да добави нещо?

Н.Стоянов-Зам.Кмет на Община Тополовград: Относно питане на г-жа Спирова касаещ пътя Радовец – Присадец – Филипово внасям писмен отговор от Кмета на Общината.

В.Сяров – Председател на ОбС: Ние сме го получили г-н Стоянов и своевременно е връчен на г-жа Спирова. Някой от колегите ако иска да се запознае с него в деловодството е на разположение.Някой други изказвания, питания? Ако няма с това се изчерпва дневния ред. Закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инж.ВАСИЛ СЯРОВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно,                                                                              

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС

 

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Посетители

1265477
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
188
453
641
1262740
9288
23121
1265477

Вашето IP: 3.236.232.99
Час: 2021-10-25 13:21:12

Времето в Тополовград

opak