За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол № 29 от 27.10.2017 год.

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

29

27. 10. 2017 год.

 

           Днес 27 .10 .2017 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00  часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

          Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветници са се регистрирали 17.

          На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници  на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от  г-н Васил Сяров - Председател  на Общински съвет – Тополовград.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Добър ден! Уважаеми г-н  Кмет, уважаеми колеги общински съветници, присъстващи в залата. В присъствената книга са регистрирани 17 общински съветника. Отсъстващи няма.На лице са законовите основания за провеждане на заседание на ОбС – Тополовград при което съгласно разпоредбите на чл.27, ал.2 от ЗМСМА откривам заседанието на ОбС – Тополовград.Преди да преминем към обсъждане на дневния ред искам да честитя рождения ден на нашия колега Красимир Иванов и да му пожелая здраве и щастие.Преминаваме към обсъждане на дневния ред.Има ли някой да добави нещо към дневния ред?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Който е съгласен с така предложения цялостен  дневен ред моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 17 общински  съветника от които 17 „за” 0  „против” и 0 „въздържал се”.  

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към,

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:    По т.1 втора  комисия за становище?

Д.Парнаров: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Четвърта?

Хар.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Има ли някой да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.129,ал.1 от ЗУТ предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  17 съветници, от които 17 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.1 преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

В.Сяров – Председател на ОбС:    По т.2 втора комисия за становище?

Д.Парнаров: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Четвърта?

Хар.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС:   По т.2 някой има ли да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

 Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

 Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.2 преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:    По т.3 втора комисия за становище?

Д.Парнаров: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Четвърта?

Хар.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС:   По т.3 някой има ли да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

 Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.3 преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Контрол по изпълнение на взети решения.

По тази точка няма да се докладва. Преминаваме към,

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Изказвания,питания,становища и предложения на граждани.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  Някой има ли въпроси? Да,госпожо Спирова заповядайте на микрофона.

К.Спирова-гражданин: Господин Сяров можели? Аз имам питане.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Да, заповядайте на микрофона.

К.Спирова-гражданин: Господин Кмет може и да не ми отговаряте веднага, най вероятно няма да сте готов с отговора.Въпроса ми касае пътя Радовец, Присадец и Филипово.Знам, че там се извършва изграждане на оградната стена, защитата между България и Република Турция.Пътя четвъртокласна пътна мрежа ли е?Има ли обявена обществена поръчка и за кой участък от пътя има обявена обществена поръчка? Знаете ли, че е нарушен достъпа до стопански имоти във връзка с изграждането на съоръжението на пътя?И какви мерки евентуално сте предприели за достъп до селскостопанските имоти, тъй като по Закона собствеността и ползването на земеделските земи, Вие сте лицето което би следвало да вземе отношение? С какви средства се изгражда ремонта на този път и от къде до къде?И коя е фирмата която извършва ремонта на този участък или целия път?Както казах може и писмено.

Б.Божинов - Кмет на Община Тополовград: Аз не съм подготвен за този въпрос, но по мои спомени до колкото си спомням със средствата мисля, че от средствата от земята която беше продадена беше изграден този път.Наистина е разрушен този път и не еднократно съм търсил фирмата която изпълнява ремонта на обекта. След като не можахме да ги открием звънях на Министъра на отбраната г-н Каракачанов и чакам всеки момент да си уговорим среща да отидем да се видим и да го коментираме.Сега към момента не мога да ви кажа нищо тъй като над тридесет обекта тогава направихме, но какъв е статута….. Красимира?

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППМС“: Пътя е републикански и ние не сме възложител по реда на ЗОП. В момента това което се извършва ние не сме възложител ……. Писахме им многократно пъти  писма до фирмата да ги каним на среща в общината за да си поправят щетите нанесени на пътя, но до ден днешен отговор нямаме. Също писахме писмо до областта, запознахме ги със случая, но и от там нямаме отговор.

Б.Божинов - Кмет на Община Тополовград: Но може би въпроса е дали с наши средства е…. Така ли да го разбирам госпожо?

К.Спирова-гражданин: Аз питам с какви средства е

Кр.Атанасова-нач.отдел „ППМС“:  В него има частен общински път който ние сме правили 2015год. 2015год. ние ремонтирахме отсечката която е общинска. Сега изграждането на оградата касае…….

К.Спирова-гражданин:  Аз за това помолих да ми бъде отговорено писмено.

Б.Божинов - Кмет на Община Тополовград: Ами на другата сесия ще ви отговоря, както и дамите и господата общински съветници също ще бъдат запознати.но към момента нямаме уговорена среща с Министър Каракачанов за да коментираме този момент.

К.Спирова-гражданин: Благодаря!

В.Сяров – Председател на ОбС:  Други въпроси има ли? Ако няма с това се изчерпва дневния ред. Закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инж.ВАСИЛ СЯРОВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно,                                                                               

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Посетители

1265483
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
194
453
647
1262740
9294
23121
1265483

Вашето IP: 3.236.232.99
Час: 2021-10-25 13:36:45

Времето в Тополовград

opak