За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол № 28 от 28.09.2017 год.

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

28

28. 09. 2017 год.

 

           Днес 28 .09 .2017 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00  часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

          Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветници са се регистрирали 13.

          На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници  на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от  г-н Васил Сяров - Председател  на Общински съвет – Тополовград.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Добър ден! Уважаеми г-н  Кмет, уважаеми колеги общински съветници, присъстващи в залата. В присъствената книга са регистрирани 13 общински съветника. Отсъстват четирима по уважителни причини.На лице са законовите основания за провеждане на заседание на ОбС – Тополовград при което съгласно разпоредбите на чл.27, ал.2 от ЗМСМА откривам заседанието на ОбС – Тополовград.Преминаваме към обсъждане на дневния ред.В деловодството на Общински съвет са постъпили две докладни записки.ДЗ с вх.№757/26.09.2017год.относно: „Развитие на социалното предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020год.И ДЗ с вх.№760/27.09.2017год. относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Тополовград“.Искам да направя следните предложения.Първо ДЗ с вх.№757/26.09.2017год. да влезе като Т.5 от дневния ред.Второ ДЗ с вх.№760/27.09.2017год. да влезе като Т.6 от дневния ред.Трето. Точка пет „Контрол по изпълнение на взети решения“и Т.6 „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ да станат съответно Т.7 и Т.8 от дневния ред.Има ли други предложения?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.Подлагам на гласуване първото предложение. . Който е съгласен ДЗ с вх.№757/26.09.2017г.да влезе като Т.5 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“ „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 13 общински съветника от които 13 „за” 0  „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване второто предложение. Който е съгласен ДЗ с вх.№760/27.09.2017г.да влезе като Т.6 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“ „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 13 общински  съветника от които 13 „за” 0  „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.Подлагам на гласуване третото предложение. Който е съгласен  Т.5„Контрол по изпълнение на взети Решения“ и Т.6 „Изказвания,питания,становища и предложения на гражданида станат съответно Т.7 и Т.8 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 13 общински съветника от които 13 „за” 0  „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Сега подлагам на гласуване цялостния дневен ред. Който е съгласен с така предложения дневен ред моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 13 общински  съветника от които 13 „за” 0  „против” и 0 „въздържал се”.  

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към,

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:    По т.1 четвърта  комисия за становище?

Хр.Сербезов: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Някой има ли да добави нещо  по първа  точка от дневния ред?Господин Минчев.

Пл.Минчев: Аз имам един въпрос.Защо по този начин е предложено проекто решението съответно с председател и членове? Не е ли по-правилно да се гласува първо членовете на комисията и тогава да се избира председател? И имам едно предложени, тоест имам две предложения.Първо да бъде гласувано членовете на комисията и второто ми предложение за председател да бъде госпожа Красимира Ятакчиева.Приключих.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Други предложения има ли?

Б.Божинов - Кмет на Община Тополовград: Аз мисля, че господин Минчев е прав. Първо трябва да се изберат членовете и след това да се избере председател.Така е редно.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Подлагам на гласуване тогава предложението на г-н Минчев първо да се изберат членовете на комисията.

Пл.Минчев: Първо трябва да се предложи комисията и след това председател.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Първо ще предложа както са постъпили по реда на предложенията. Първо предлагам както аз съм го предложил и после на г-н Минчев предложението.няма други предложения. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.1 и т.23 от ЗМСМА и чл.49,ал.1 от Закона за обществените библиотеки, предлагам на Общинския съвет да приеме следното предложение.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №1 от дневния ред: Създава Общинска „Комисия за развитие на библиотечно-информационното обслужване на гражданите“и избира за нейни членове, така както аз съм го предложил.Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 съветници, от които 7 “за”,

0”против” и  6“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  НЕ  СЕ  ПРИЕМА

 

Сега подлагам на гласуване предложението на господин Минчев.Гласуваме членовете на комисията , а после ще гласуваме и изберем един председател.Членовете остават същите. Който е съгласен с така предложените членове за формиране на комисия за развитие на библиотечно-информационното обслужване на гражданите , моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 съветници, от които 13 “за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ  ПРИЕМА

 

Избрали сме членовете.Сега ще гласуваме предложението на г-н Минчев за председател на комисията.Който е съгласен председател на комисията за развитие на библиотечно-информационното обслужване на гражданите да бъде госпожа Красимира  Василева Ятакчиева – Началник отдел „Хуманитарни и социални дейности“в Общинска администрация, моля да гласува с вдигане на ръка „за“ „Против?“ „Въздържал се?“Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 съветници, от които 12 “за”,

0”против” и  1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ  ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.1 преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

В.Сяров – Председател на ОбС:    По т.2 четвърта  комисия за становище?

Хр.Сербезов: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:   По т.2 някой има ли да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.34,ал.4,чл.35,ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.46,ал.1 и ал.5 от Наредбата за реда за  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,приета от Общински съвет – Тополовград, предлагам на Общински съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

 Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.2 преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

В.Сяров – Председател на ОбС:    По т.3 четвърта  комисия за становище?

Хр.Сербезов: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Някой има ли да добави нещо по т.3? Господин Минчев.

Пл.Минчев: Първо искам да започна моето изказване  с това, че доста често сме го дебатирали по отношение на срока за обжалване съответно от страна на Областния Управител, Районна прокуратура по отношение на Наредбите и Правилниците  като подзаконови нормативни актове.Значи видно, от протеста който е от страна, тоест заповедта с която се протестира и се оспорва Наредбата е много, то е с дата 20.07., много след този  14 дневен срок.И тази заповед за оспорването на Наредбата е на основание по даден сигнал. Тоест аз на самото заседание от май месец  посочих, че ще сезирам контролните органи и ги сезирах. За съжаление към този момент Окръжна прокуратура препрати към Районна прокуратура и се прехвърли преписката, но най-вероятно и там ще имаме същото обжалване. Тоест искам да кажа, че през тези две години тъй като доста време мина от тези две години имахме доста Наредби и изменения, прекратявания, отмяна искам да кажа, че по същия ред промяна, прекратяване, по същия ред става както и приемане на Наредба.Представете си ако бях тръгнал да подавам и да обжалвам до сега трябваше само да се събираме и да отменяме тези неща. Но това не е както се казва не е най-лошото.Лошото е това което ни го е написал Областния Управител, аз предполагам, че прокуратурата ще ни напише по-лоши неща. Ако някой е прочел заповедта значи мотивите, основанията за оспорването е това е, че липсва мотиви.И тези основания които аз се съдрах да ги говоря тука на заседанието през май месец и лошото е, че не виждам тук един съветник, но аз ще цитирам от протокола, не е тук за да може да отговори, но той ще може да ми отговори и на следващото заседание. Цитирам: „Според моето скромно мнение не смятам, че липсата на мотиви прави приемането на Наредбата незаконосъобразна.Така, че предлагам да прекратим разискванията и да преминем към гласуване.“Ето това е по-лошото. От там пък имаме и по-лошо, че Председателя на Общинския съвет прекратява без да го подлага и т.н. Но най-лошото е, че вижте отзад на заповедта. Какво е казал и аз да ви кажа, че  се срамувам от това нещо макар, че не съм подкрепил решението.Вижте какво е казал Областния Управител, а не мога да си представя какво ще каже прокуратурата: Общински съвет – Тополовград грубо е нарушил административно производствените правила. Това означава, че ние грубо нарушаваме закона.И не знам до кога ще продължим по този начин. Тоест ние вземаме решения не се изслушваме. Аз изложих доста правни съображения не знам сега за хубаво ли, за лошо ли  Областния ги е споделил изцяло и това се питам до кога ние ще продължим по този начин ние да ги отменяме. Един път няма ли да застанем на позиция след като сме приели един акт да застанем и да го защитим в съда. Защото по това оспорване има призовка през октомври месец заседание на съда. Съда може да каже нещо друго. И на първата сесия или следващата сесия която е ние веднага да отменяме тази Наредба.И това за мен не говори добре за този Общински съвет. За мен тази дума „грубо“която Областния Управител си е позволил да посочи в мотивите си и основанията, че ние грубо сме нарушили закона ….. Така, че аз апелирам от тук нататък нека се изслушваме, нека да не бързаме с прекратяване на разискванията, нека де се приеме, че сме от различни политически формации, но Общинския съвет е един. Това трябва да го разберете, макар, че аз пак казвам, че не съм подкрепил това предложение за решение и аз се срамувам от това което е написал Областния Управител.И за това така апелирам към  колегите общински съветници нека да се изслушваме, нека да изслушваме аргументите на всички правни или каквито и да бъдат и тогава да вземем ново решение.Това, че ние го отменяме на следващото или на по-следващото заседание това не е някаква яснота, някакво решение.Това не говори много добре за този Общински съвет, даже прекалено не добре. Аз приключих.

Ат.Анастасов: Аз може ли да кажа нещо. Аз мисля, че в момента ти обиди всички общински съветници, като каза, че това говори много-лошо за тези общински съветници.Аз се срамувам от предния Общински съвет който продаде земята на тази община.Не тези общински съветници, а предните.

Пл.Минчев: Мога да отговоря тъй като има лично.Първото което е.В момента обсъждаме една Наредба където Областен Управител ни е казал, че ние грубо сме нарушили закона.По отношение на това което говорим за предния Общински съвет той вече е факт, той е в историята, кой за какво се е срамувал вие благодарение, че ние сме направили нещо което вие казвате, че се срамувате вие сте тука общински съветник защото вие по време на кампанията 2015год. не спряхте да го говорите.Така, че аз считам, че е безпредметно ние да го обсъждаме.И никъде в никоя институция контролна която осъществява контрол не е казала, че ние сме направили нещо нередно.

Ат.Анастасов: Има една институция и тя се казва морална институция.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Колеги, моля ви се това не е по същество.Господин Минчев сега има мотиви които са пуснати в срок, Наредбата е качена в срок. Има справка, че няма възражения в периода в който трябваше да бъдат подадени възражения.Някой има ли да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.22 от Закона за управление на отпадъците, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Б.Божинов - Кмет на Община Тополовград:И ти ли за морал започна да говориш?

В.Сяров – Председател на ОбС:  Моля ви се, в процедура на гласуване сме.

Б.Божинов - Кмет на Община Тополовград:  Трябва да се засрамиш малко като започнеш да говориш за морал.Сега като говорим за морал всеки трябва да види себе си в каква светлина е.Би трябвало да се определи и тогава да говори за морал.Нали?

В.Сяров – Председател на ОбС:   Господин Кмет, моля ви в процедура на гласуване сме. Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 съветници, от които 11 “за”,

1”против” и  1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 съветници, от които 11 “за”,

1”против” и  1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Пл.Минчев: Право на отрицателен вот.Аз гласувах „против“ и аргумента ми е този, че по този начин не се приема една нова Наредба.Да, мотивите както посочихте всичко е наред качени са, справката е на лице, но считам, че  начина по който следва да бъде приет един подзаконов нормативен акт не е по този начин.Не е съобразен със закона. Другия ми аргумент е, че не знам дали така пак убягна на вашето внимание, но виждате ли какви решения вземаме ние.Отменяме решения.Значи аз пак казвам, че това е подзаконов нормативен акт в който подзаконов нормативен акт има правила отделни.Това не е отделно решение в което ние вземаме решение да се разпореждаме с бюджетни средства или с общинска собственост. Това е отмяна и приемане на подзаконов нормативен акт.Тоест пак какво се случи?Значи вижте ние отменяме решение номер 281, а какво казва това решение. Отменя Наредба за управление на отпадъците старата и приема Наредба. Тоест ние в този момент пак има сътворен правен абсурд тоест имаме две Наредби.Тоест новата Наредба която я приемаме, а старата Наредба реално с отмяната на това решение ние я отменяме. Тоест ние не я отменяме тази Наредба.Тепърва от тук нататък ще продължат да действат тези две Наредби и старата и новата, защото ние новата не сме я отменили. Втория ми аргумент е отмяна на една Наредба следва пак да се прилага закона за нормативните актове и отмяна, изменение и т.н. трябва да бъде по същия начин.Да, има мотиви за приемане на Наредба ама ние защо я приемаме.Не може само с едно просто отменяне на едно решение ние да приемаме Наредба.И в случая другия правен абсурд е две Наредби в момента ще действат.Така, че аз приключих.

Кр.Иванов: И как да я отменим тази Наредба? Дай едно предложение да гласуваме.Наредбата едно към едно са преписани от община Ивайловград  и Елхово. Наредбата като Наредба е добра.Щом две, три общини са я приели. Дай да видим да изчистим този момент да не действат в момента двете Наредби.

К.Стойчев: Трябва да не се отменя цялото решение, а само част от него.

Б.Божинов - Кмет на Община Тополовград:  Коя част?Добре дайте да видим някакъв вариант да видим какъв е варианта да не изпадаме в такива ситуации.

К.Стойчев: Пламене формулирай го там как да стане. Не можем да отменим цялото решение, половината ли?

Пл.Минчев: Значи аз пак искам да кажа, макар, че пак сме в нарушение защото трябва да преминаваме и в другата точка.Аз единствено коментирам по процедурата на приемане.Аз не съм имал някакви основания или нещо което съм имал по оспорване на самия текст по Наредбата.Самите текстове по Наредбата те не са оспорвани. Даже и от страна на Областния Управител. Аз в сигнала който съм изпратил аз не съм посочвал аз единствено съм посочвал нарушения които са свързани с процедурата по приемането.

К.Стойчев: Може ли да кажа нещо? Пламене, обясняваш ги така тези работи обаче не всички тук са юристи. Според мен тук трябва да направим така.Да си отменим старата Наредба в новия текст. Трябва да си отменим старата Наредба и да си пуснем за гласуване новата.Това е, проста работа.Стига сме камбачили тука работите.

Пл.Минчев: Така. Значи да сме абсолютно в правилника аз предлагам едно процедурно предложение. Да възобновим разискванията по т.3 и ако имаме нещо да го кажем  при обсъжданията.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Минчев да възобновим разискванията по т.3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното процедурно предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 съветници, от които 13 “за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ    СЕ  ПРИЕМА

Сега се връщаме към т.3.

Пл.Минчев: Така. Нека аз да взема отношение.Какво можем да направим на тази сесия и евентуално ако пък след това Областния Управител пак прецени. Аз няма да подавам сигнали. Няма смисъл да ги подавам повече. Какво можем да направим.Да отменим само от решение №282 т.2. тоест първото отменяме Наредбата за управление на отпадъците поне това да го изчистим като момент да няма  две действащи Наредби.Значи можем да формулираме така предложението, ако се възприеме от вносителя, Кмета на Общината тоест отменя т.2 от Решение №282 по т.3 от Протокол №24/29.05.2017г.Отменяме само т.2.Приема Наредба за управление на отпадъците, тъй като ние приемаме нова Наредба.А за мен първия проект за решение това решение което е 281 трябва да остане защото ние дефакто отменяме тази Наредба за да може да действа другата и до някъде да можем да изчистим това което можем да го направим.Значи моето виждане е следното, не само моето виждане, това е тълкуването на закона, че трябва промяната, изменението, отмяната трябва пак да стане със съответните мотиви и т.н., но това за сега не може да стане на това заседание. Така, че аз предлагам само в тази част ние да отменим само т.2 от това Решение и да се приеме Наредбата.Това е моето предложение за това заседание.

В.Сяров – Председател на ОбС:   От вносителя идва предложение: Отменя т.2 от Решение №281 по т.3 от Протокол №24/29.05.2017год. на ОбС – Тополовград.Така ли е както го изчетох?Това е предложение от вносителя нали господин Кмет?

Б.Божинов - Кмет на Община Тополовград: Да, да.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Някой друг има ли да добави нещо?Второто предложение си остава същото както е написано.Има ли някой да добави нещо? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.22 от Закона за управление на отпадъците, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №3 от дневния ред.Отменя т.2 от Решение №281 по т.3 от Протокол №24/29.05.2017год. на ОбС – Тополовград. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №3 от дневния ред.Приема Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Тополовград. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 съветници, от които 13 “за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.3 преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

В.Сяров – Председател на ОбС:    По т.4 четвърта  комисия за становище?

Хр.Сербезов: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Някой друг има ли да добави нещо? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

С това се изчерпва т.4 от дневния ред и преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

В.Сяров – Председател на ОбС:    По т.5 четвърта  комисия за становище?

Хр.Сербезов: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Някой друг има ли да добави нещо? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.18,ал.1,т.2 от Закона за социално подпомагане, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №5 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

С това се изчерпва т.5 от дневния ред и преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Преди да преминем към т.6 искам да направя едно процедурно предложение: На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС –Тополовград, неговите комисии  и взаймодействието му с ОбА, докладната записка и материалите към нея да се разглеждат без да са разгледани и обсъдени на заседание на постоянните комисии.  

Който е съгласен с така направеното процедурно предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  СЕ  ПРИЕМА.

Преминаваме към т.6. Някой има ли да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.4 от Правилника за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Тополовград“ предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 съветници, от които 13 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 съветници, от които 13 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №3 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 съветници, от които 13 “за”,

0”против” и  0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

С това се изчерпва т.6 от дневния ред и преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Контрол по изпълнение на взети решения.

По тази точка няма да се докладва. Преминаваме към,

 

ОСМА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Изказвания,питания,становища и предложения на граждани.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Някой има ли въпроси? Да, заповядайте на микрофона.

Гражданин: Уважаеми общински съветници, уважаеми господин Кмет, уважаеми Председател на Общинския съвет. От доста години се повтаря едно порочно решение, а именно удържа се такса смет за необитаеми обекти, за апартаменти и места дворни места в села където бих казал келемета, нищо не се произвежда, никаква зелена маса не се изхвърля, а Общинският съвет си взима такса смет.Зелена маса, нищо както аз имам дворни места в с.Мрамор нито имам обитаема сграда битова, нито сея. Чисто и просто келеме, а дълго време този въпрос не е решен.Защо? Дали с тези нашите пари ще стане по-чист града и това е решаващ.Това е едно порочно решение и апелирам да се отмени това решение.По скоро ще излезе и закон, след две години те го казаха това нещо, ще излезе закон битовите отпадъци според количеството. Има умни глави те ще го измислят как трябва да се определя най-справедливо.А, че има един човешки закон който се казва справедливост и би трябвало да се спазва много независимо от другите закони. И за това апелирам нека да се отмени това решение.Защо трябва да се взима за не свършена работа да се взима пари.Ако аз не свърша никаква работа съвета ще ми платят ли ? Никой няма да ми плати.Ще кажат ти нищо не си свършил искаш пари.Така и Общинският съвет нека да се съобразява с нашето доверие. Ние сме гласували доверие на всички тези хора, а те да злоупотребяват с нашето доверие.Клетвата трябва да се изпълнява която сте я казали, че ще защитаваме интересите на гражданите.Тука има ли защита на интереси?Няма. С това нещо няма да забогатее общината, че вземала 100.00лв., 200.00лв. Имам и апартамент на дъщерите тука,те са в Гърция там са задомени, там си имат семейства ама същевременно са граждани тука на Тополовград и имат апартамент и от него искат такса смет.Защо? Никой не живее там.Това е моята болка която искам да кажа.

Б.Божинов - Кмет на Община Тополовград: Сега ще ви отговоря.Не е само ваша, а и на много хора.Много хора са така.

Гражданин: Всички които са се изселили от селата само основите стоят там….

Б.Божинов - Кмет на Община Тополовград: Това не е наше решение.Има един срок който беше до първи ноември  се подават декларации, че не живее никой, но не се освобождава на 100%

Гражданин: Имам подадена такава декларация. На 50% знам го.

Б.Божинов - Кмет на Община Тополовград: 50% ли беше 30% ли, но оставаше нещо минимално.Но това не е наше решение господине.Ние не можем да вземем това решение.

Гражданин: Те решенията са от Министерството, от Парламента.

Б.Божинов - Кмет на Община Тополовград: Това не е наше решение.

Пл.Минчев: Може ли аз да отговоря? Аз мога да кажа  от Общинския съвет макар, че аз не следва да отговарям от името на Общинския съвет. Общинския съвет е приел решение това което тук го казвате във връзка с тези необитаемите сгради, не само нашия Общински съвет, но и много Общински съвети в цялата страна са приели решение в което решение е посочено, че имоти които не се използват се подава декларация до 30.11., образец декларация и на база на тази декларация за следващата година такса смет не се събира, но не се събира изцяло защото Закона за местните данъци и такси е посочено, че за депониране и съхранение там е казано тази такса която е предвидена даже имота да не се освобождава тя трябва да се дължи и се дължи.Значи това не е решение искам да ви кажа на Общинския съвет.Значи, ако  изцяло зависи от Общинския съвет да бъдат освободени гражданите  ние ще го направим, но Закона за местни данъци и такси е категоричен там и не специално за нашата община, но той е категоричен и за другите общини.Другото което е, не знам ако сте слушали скоро го коментираха по новините казаха, че в момента има методика която работи на три варианта във връзка със сметосъбирането и сметоизвозването в която следва общинските съвети на база на изменение на този Закон за местни  данъци и такси в който вече Общинския съвет ще му се даде възможност да приеме един от начините и които бъде определен със Закон.Така, че ние когато е определен със Закон Общинският съвет не може да взима решение. Когато му е дадена възможност и има право да избира, тоест ние да ви освободим изцяло смятай те, че ние ще го направим и изцяло ще бъдете освободени. Но до този момент сегашното законодателство което е Закона за местните данъци и такси пак повтарям там е посочено, че ние не можем да го направим. Тоест ние трябва да се съобразяваме със Закона това което вие го казвате, че действително трябва да бъдат освободени тези лица и се надявам, че във второто изменение на Закона би следвало да дадат възможност на Общинския съвет по негова преценка това нещо да го приеме като решение. Аз лично гарантирам, предполагам, че и другите съветници ще гарантират за освобождаване по този начин.

Б.Божинов - Кмет на Община Тополовград: Но към момента няма как да стане.

Пл.Минчев: В момента нямаме законова възможност.Не, че е наше решение на Общинския съвет. Просто Закона е такъв до този момент. Надявам се да бъде променен.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Да се надяваме в скоро време да се промени Закона за да може да се освободят хората да не плащат данъци за необитаеми имоти.Има ли някой да добави нещо?Ако няма…..

Б.Божинов - Кмет на Община Тополовград: Към Кметовете на населени места където са тука, да предадат на своите колеги там където горското, срещнах се с директора на горското и се разбрахме, там където реже държавно горско стопанство ще може да се взема дърва за огрев един пространствен кубик на 1.20лв. с ДДС.Така, че нека Кметовете да гледат и да информират населението който иска да се снабди с дърва по-бързо там където режат горското ще им се дава по 1.20лв. на пространствен кубик.

В.Сяров – Председател на ОбС:   С това се изчерпва дневния ред. Закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

 

 

 

 

инж.ВАСИЛ СЯРОВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно,                                                                               

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Посетители

1265483
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
194
453
647
1262740
9294
23121
1265483

Вашето IP: 3.236.232.99
Час: 2021-10-25 13:36:45

Времето в Тополовград

opak