За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол № 27 от 31.08.2017 год.

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

27

31. 08. 2017 год.

 

 Днес 31 .08 .2017 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00  часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

 Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветници са се регистрирали 13.

 На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Заместник Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници  на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от  г-н Васил Сяров - Председател  на Общински съвет – Тополовград.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Добър ден! Уважаеми г-н Заместник  Кмет, уважаеми колеги общински съветници, присъстващи в залата. В присъствената книга са регистрирани 13 общински съветника. Отсъстват четирима по уважителни причини.На лице са законовите основания за провеждане на заседание на ОбС – Тополовград при което съгласно разпоредбите на чл.27, ал.2 от ЗМСМА откривам заседанието на ОбС – Тополовград.Преминаваме към обсъждане на дневния ред.В деловодството на Общински съвет е постъпила една докладна записка с вх.№737/25.08.2017г.относно: Безвъзмездно придобиване право на собственост върху движима вещ – частна държавна собственост от община Тополовград.Искам да направя следните предложения. Първо. ДЗ с вх.№737/25.08.2017г. да влезе като Т.8 от дневния ред.Второто предложение. Т.8 „Контрол по изпълнение на взети решения“и Т.9 „Питания и отговори на питания“ да станат съответно Т.9 и Т.10 от дневния ред.Има ли други предложения?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.Подлагам на гласуване предложение №1. Който е съгласен ДЗ с вх.№737/25.08.2017г.да влезе като Т.8 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“ „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 13 съветника от които 13 „за” 0  „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване предложение №2. Който е съгласен  Т.8„Контрол по изпълнение на взети Решения“ и Т.9 „Питания и отговори на питания“ да станат съответно Т.9 и Т.10 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 13 съветника от които 13 „за” 0  „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Сега подлагам на гласуване цялостния дневен ред. Който е съгласен с така предложения дневен ред моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 13 съветника от които 13 „за” 0  „против” и 0 „въздържал се”.  

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към,

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:    По т.1 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Някой има ли да добави нещо  по първа  точка от дневния ред?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.20,ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 съветници, от които 13 “за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.1 преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС:    По т.2 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:   По т.2 някой има ли да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а,ал.1, чл.124б,ал.1 от ЗУТ и чл.29,ал.1 от ЗОЗЗ, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 съветници, от които 13 “за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 съветници, от които 13 “за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.2 преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:    По т.3 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:   По т.3 някой има ли да добави нещо?Ако няма искам да направим едно уточнение. Допусната е техническа грешка.В решенията над първия проект за решение има едно изречение: Общински съвет Тополовград, на основание чл.124б, ал.1 и 124б, ал.1 от ЗУТ, това е техническа грешка. Господин Заместник Кмет?

Н.Стоянов-зам.Кмет на Община Тополовград: Да бъде гласувано с промяната.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Това трябва да отпадне и да си гласуваме решенията.Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

      На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а,ал.1, чл.124б,ал.2 от ЗУТ  предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 съветници, от които 13 “за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 съветници, от които 13 “за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №3 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 съветници, от които 13 “за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.3 преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:    По т.4 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Някой има ли да добави нещо  по четвърта   точка от дневния ред?Господин Парнаров.

Д.Парнаров: Това е една от най-важните докладни на днешната сесия.За съжаление комисията по образование не проведе  заседание защото нямаше кворум.Искам да обърна вашето внимание на справката за броя на учениците в паралелките в основните училища. По Закона за Народна просвета и по чл.11 от Наредба №7 по чл.11а трябва да има минимум 10. По изключение се допуска с решение на ОбС. В момента в с.Устрем се обучават 82 ученика с една самостоятелна паралелка V-ти клас17 деца. Село Синапово се обучават 36  ученици с една самостоятелна паралелка VI-ти клас  5 деца. И в с.Хлябово 31 ученици с една самостоятелна паралелка  8 деца. Че ние на с.Устрем госпожо Господинова няма какво да даваме решение. Тя е изпълнена, тя има 17 което минимума е 16 за една паралелка.Те всичките са над максимума.Като гледам Христина прави втори и четвърти клас 20 деца слят , който работи от колегите……С двадесет деца слети паралелки кошмар.Само който е работил слети може да каже.Проблема по скоро е за с.Синапово и с.Хлябово.И ако те не станат защитени догодина май месец ще го играем същото хоро, за съжаление.Колкото и да се увеличи стандарта, единния разходен стандарт той няма да е достатъчен 31 ученици да осигурят  заплатите на шест учители плюс един и половина помощен персонал и седмия Директор. Нали така?Така е! За съжаление това е картината.Да не говорим за качеството на образование.Там няма да говоря с цел да не засегна колегите. Мнението ми е, че трябва да се подкрепи поне тази година да го запазим, макар, че дето казваше един бивш лидер на партията „ще гласувам с отвращение“, защото нищо не правим общо взето.Завърших.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Някой има ли да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с прилагането на чл.11,ал.1,т.2 и 3 и ал.2, чл.11а, ал.3 от Наредба №7/29.12.2000г. на МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  11 съветници, от които 11 “за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  11 съветници, от които 11 “за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №3 от ДЗ №4 от дневния ред.

Н.Стоянов-зам.Кмет на Община Тополовград: В решение №3 да отпадне „със средства от местни приходи на Община Тополовград“.То ще е с банков кредит.

Д.Парнаров: Въпреки всичко те не се ли заприходяват?Ние ако не поемем ангажимент за дофинансиране ние няма да дадат становище от РУО.

В.Господинова-гл.експерт „ХСД“: Просто текста , от средства местни дейности да отпадне.

Д.Парнаров: Ако ние …. Чакайте малко дайте да не слагаме каруцата пред коня.Следващата докладна е за заема. Ако ние го отхвърлим, какво правим?Ако ние гласуваме против тегленето на заем в момента, какво правим от къде ще дойдат средства?Добре бе Наско. Ако в момента ние гласуваме всички против за докладна №5 няма да има заем. От къде ще дойдат средствата за тази докладна питам?Нямаме заем, местните приходи от къде ще дойдат?

Пл.Минчев: Ако се гласува заема тогава какво правим?

Д.Парнаров: Трябваше обратно да бъде в дневния ред.

Пл.Минчев: Дневния ред господин Парнаров го формира председателският съвет и Председателя на ОбС.

Д.Парнаров: И какво от това?Нима не можем да го коригираме сега ли?Той не е канон.

Пл.Минчев: Дневния ред се прие. Защо не го казахте в началото, а чак сега?Нали за това е Председателя, председателския съвет…. И сега ще се връщаме отзад напред.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Сега сме в процедура на гласуване, трябва да го гласуваме. Не може да го променяме.

Д.Парнаров: Господин Киров, проблем ли е ако останат „от местни приходи“? Този безлихвен заем не се ли заприходява в Общината. Аз не съм финансист и питам.

К.Киров-гл.счетоводител Община Тополовград: Значи в момента ако вие приемете процедурата  за теглене на такъв заем не е задължително този заем да бъде  непременно депозиран в Министерството на финансите. Значи ние един вид формативно приемаме решение на Общински съвет или не приемаме за теглене на такъв заем с което решение бихме се възползвали до края на годината не и в момента.В момента приходната страна от към местни приходи е сравнително добре.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Значи остава така, така ли?Ако има нещо по нататък ще го променим, но сега не можем. Всичко е гласувано. Дневния ред е гласуван и сме в процедура на гласуване. Нищо не можем да променим. Продължаваме.

Подлагам на гласуване проекторешение №3 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  11 съветници, от които 11 “за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

С това се изчерпва т.4 от дневния ред и преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:    По т.5 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Има ли някой да добави нещо по т.5?Господин Минчев.

Пл.Минчев: Аз искам да взема отношение по отношение  процедурата  която се гласува предната точка четири. Мисля, че беше нарушен Правилника и съм длъжен като юрист да го констатирам. Значи в процес в процедура на гласуване ние позволихме със разрешението на Председателя на ОбС  да се направи едно обсъждане. За мен най-правилно беше при констатиране на някакви противоречия или съмнения следваше да се направи от Председателя едно процедурно предложение за възобновяване на разискванията и след това да се направят тези коментари, разисквания и мнения. Така, че за мен е нарушен Правилника и това е допуснато според мен от Председателя на ОбС.

Д.Парнаров: „Да убием Председателя“.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Има ли някой да добави нещо по т.5? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.10 от ЗМСМА, във връзка с чл.32,,чл.103, ал.1 от Закона за Публичните Финанси и във връзка с предложение на Кмета на Община Тополовград относно поемане на общински дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, предлагам на Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  11 съветници, от които 10“за”,

0”против” и  1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  11 съветници, от които 10“за”,

0”против” и  1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

С това се изчерпва т.5 от дневния ред и преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:    По т.6 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:    По тази точка имаме едно предложение относно: допусната техническа грешка  към ДЗ с вх.№727/17.08.2017г.Предложението е от вносителя.Има една корекция в текстовата част и една в проекта за решение. Има ли някой да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.7,ал.1 и ал.6 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и ползването на дървесина и недървесни горски продукти, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1.

  1. 1.Приема допълнение към Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, общинска собственост за 2017г. със следните прогнозни количества:

-          Иглолистна дървесина – 4 850м3 /плътни/

-          Широколистна дървесина – 170м3/плътни/

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА.

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА.

С това се изчерпва т.6 от дневния ред и преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:    По т.7 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Има ли някой да добави нещо? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 и чл.8,ал.9 от ЗОС, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  11 съветници, от които 10“за”,

0”против” и  1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  11 съветници, от които 10“за”,

0”против” и  1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  11 съветници, от които 10“за”,

0”против” и  1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА.

С това се изчерпва т.7 от дневния ред и преминаваме към,

 

ОСМА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:    По т.8 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Има ли някой да добави нещо? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.34,ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.8,ал.1 от НПУРОбИ, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

С това се изчерпва т.8 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДЕВЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Контрол по изпълнение на взети решения.

 

По тази точка няма да се докладва. Преминаваме към,

ДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Питания и отговори на питания.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  Някой има ли някакви питания?Ако няма с това се изчерпва дневния ред. Закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград. Благодаря!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инж.ВАСИЛ СЯРОВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно,                                                                               

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Посетители

1265671
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
92
290
835
1262740
9482
23121
1265671

Вашето IP: 157.55.39.5
Час: 2021-10-26 08:57:46

Времето в Тополовград

opak