За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол № 26 от 28.07.2017 год.

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

26

28. 07. 2017 год.

 

 Днес 28 .07 .2017 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00  часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветници са се регистрирали 13.

 На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници  на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от  г-н Васил Сяров - Председател  на Общински съвет – Тополовград.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Добър ден! Уважаеми г-н  Кмет, уважаеми колеги общински съветници, присъстващи в залата. В присъствената книга са регистрирани 13 общински съветника. Отсъстват четирима по уважителни причини.На лице са законовите основания за провеждане на заседание на ОбС – Тополовград при което съгласно разпоредбите на чл.27, ал.2 от ЗМСМА откривам заседанието на ОбС – Тополовград.Преминаваме към обсъждане на дневния ред. В деловодството на ОбС са постъпили няколко докладни записки. ДЗ с вх.№714/27.07.2017г.относно:Предложение за включване на ОУ „Иван Вазов“ – с.Устрем и ОУ „Хр.Ботев“ – с.Хлябово в списъка на „защитените училища“ за учебната 2017/2018 година. ДЗ с вх.№715/27.07.2017г. относно:Предложение за включване на СУ „Д-р П.Берон“ – гр.Тополовград, НУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – гр.Тополовград, ОУ „Хр.Ботев“ – с.Синапово, ОУ „Хр.Ботев“ – с.Хлябово и ОУ „Иван Вазов“ – с.Устрем в Списъка на средищните училища за учебната 2017/2018 година. И ДЗ с вх.№716/27.07.2017г. относно: Предложение за включване на ДГ „Щастливо детство“ – Тополовград – група в село Хлябово и ДГ „Иглика“ – с.Синапово – група в село Синапово в Списъка на средищните детски градини за учебната 2017/2018 година.Искам да направя следните предложения.Искам да направя следните предложения. ДЗ с вх.№714/27.07.2017г. да влезе съответно като Т.11 от дневния ред. Второ предложение. ДЗ с вх.№715/27.07.2017г. да влезе съответно като Т.12 от дневния ред. Третото предложение ДЗ с вх.№716/27.07.2017г.да влезе съответно като Т.13 от дневния ред. И четвъртото предложение Т.11 „Контрол по изпълнение на взети Решения“ и Т.12 „Питания и отговори на питания“ да станат съответно Т.14 и Т.15 от дневния ред. Има ли други предложения ? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.Подлагам на гласуване предложение №1. Който е съгласен ДЗ с вх.№714/27.07.2017г. да влезе съответно като Т.11 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 13 съветника от които 13 „за” 0  „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване предложение №2. Който е съгласен ДЗ с вх.№715/27.07.2017г. да влезе съответно като Т.12 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 13 съветника от които 13 „за” 0  „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване предложение №3. Който е съгласен ДЗ с вх.№716/27.07.2017г. да влезе съответно като Т.13 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 13 съветника от които 13 „за” 0  „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване предложение №4. Който е съгласен  Т.11„Контрол по изпълнение на взети Решения“ и Т.12 „Питания и отговори на питания“ да станат съответно Т.14 и Т.15 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 13 съветника от които 13 „за” 0  „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Сега подлагам на гласуване цялостния дневен ред. Който е съгласен с така предложения дневен ред моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 13 съветника от които 13 „за” 0  „против” и 0 „въздържал се”.  

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към,

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:    По т.1 втора комисия за становище?

Б.Банков: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Трета?

Кр.Иванов : От първа до седма докладна комисията предлага да бъдат подкрепени проекто решенията.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Четвърта комисия?

Х.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Някой има ли да добави нещо  по първа  точка от дневния ред?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.10 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.1 преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС:   По т.2 някой има ли да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1,чл.124б, ал.1 от ЗУТ и чл.29,ал.1 от ЗОЗЗ, предлагам на Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 съветници, от които 13 “за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 съветници, от които 13 “за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №3 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 съветници, от които 13 “за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.2 преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:   По т.3 четвърта комисия за становище?

Х.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Някой има ли да добави нещо  по трета   точка от дневния ред?Господин Минчев имате думата.

Пл.Минчев: Значи по т.3 имаме изменение в Наредбата.Не еднократно вече не знам дали не стана година,  говоря все едни и същи работи какво трябва да се направи преди да се направи изменение в един подзаконов нормативен акт. Значи сега виждам, че има някакво подобрение. За моя изненада този път има мотиви съгласно чл.28,ал.4 обаче пак имаме един елемент който не е изпълнен по самата процедура и който елемент води до незаконосъобразност при приемане на тази Наредба. Какво имам предвид. В случая ние изпълваме разпоредбата на чл.26,ал.5 от Закона за нормативните актове тоест какво имам предвид. Не е приложена справка след, тоест след приключване на обществената консултация така както е качена Наредбата на сайта с мотивите не е приложена и, поне аз не съм видял, на сайта на Общинска администрация не е качена справка по чл.26,ал.5 съответно за постъпили предложения или за липсата на такива предложения по отношение проекта за изменение на този подзаконов нормативен акт, който считам, че е пречка за приемането на Наредбата.И в тази връзка аз няма да подкрепя проекта за гласуване който е предложен.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Някой друг има ли да добави ? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.23 от Закона за пътищата, във връзка с протест, вх.№1102/09.06.2017г. от Димитринка Тодорова Георгиева – Зам.Окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Ямбол, до Административен съд, гр.Ямбол, чрез Общински съвет гр.Тополовград, срещу чл.22,ал.3,т.2 от Наредба за управление на общинските пътища в Община Тополовград, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 съветници, от които 10 “за”,

0”против” и  3“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 съветници, от които 10 “за”,

0”против” и  3“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.3 преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:   По т.4 четвърта комисия за становище?

Х.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Някой има ли да добави нещо  по четвърта   точка от дневния ред?Господин Минчев.

Пл.Минчев: Не знам дали някой си спомня, но скоро тук имахме едно оспорено решение пак във връзка с разпореждане със земи по чл.19 пак във връзка с искане на EVN което решение ни се оспори от Областния Управител и в последствие ние го отменихме.Аз считам тука за мене така доста добре е мотивирано защо и как ние трябва да гласуваме тези решения обаче аз считам, че ще изпаднем в тази хипотеза която мисля, че беше април месец, изпаднахме тогава и пак с желание тогава гласувахме това решение, но Областния Управител тогава го оспори това решение и ние в последствие го отменихме.Мисля, че в момента с приемане на това решение след време ще изпаднем в същата хипотеза макар, че тука е малко по различно в проекта там преминаваше от публична в частна и т.н., но в тази връзка тъй като се касае за земи по чл.19 и във връзка с този прословут §27 от преходни и заключителни разпоредби от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи там пък пак във връзка с разпореждане с тези земи пак имаме оспорване от страна на Областния Управител когато трябваше да се ограничат, когато трябваше да се учредят ограничени вещи права на една фирма „КАОЛИН“ тогава пак ни беше оспорено и пак ни беше обяснено как трябва да се прилага със тази разпоредба. Тоест касае се за земи по чл.19 публична общинска собственост.Аз мисля, че ако се приеме това решение пак ще влезем в тези противоречия и пак може да последва оспорване от Областния Управител, а може и от Прокуратурата. Така, че в тази връзка няма да подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Госпожо Бакалова заповядайте!

Т.Бакалова-нач.отдел „ОСИР“: Значи предходното решение искането на EVN беше за закупуване на имота и фактически предходната докладна беше за продажба.Областния Управител беше отменил решението защото липсваха мотиви вътре в докладната и освен това самото решение не беше конкретно за продажба, а беше за преминаване от публична в частна, а вътре в самият доклад беше упоменато във връзка с искане от EVN. В този момент обаче със сегашната докладна ние не продаваме имота, а учредяваме вещо право за инфраструктурен обект като §14 допуска да се разпореждаме със земите когато са за инфраструктурни обекти и когато има специален закон за ……..

Кр.Иванов: Кой е този специален Закон?

Т.Бакалова-нач.отдел „ОСИР“: Закона за енергетиката.

Кр.Иванов: Аз го знам наизуст този Закон.Сега да ви кажем нещо друго.Всички докладни са съгласувани с юрист. Абсолютно всички. Един ги изготвил, друг ги подготвил, трети ги съгласувал с юрист и винаги имаме върнати. Не съм ги правил аз. Аз не съм длъжен да знам Закона. Областния ги връща, тука прокуратура се намесва. Какво правим?Някъде куцат нещата така по веригата докато дойдат до нас.И най накрая ни казват Общинският съвет е приел тази Наредба.Аз не съм длъжен да знам Законите, връщат ни ги и гласувам като поп.Защото гледам съгласувал юрист. Много малко докладни които нямат нужда от съгласуване с юрист. Предполага се,че този юрист знае Законите.

Ант.Димитрова-секретар на Община Тополовград: Ама то Наредбите трябва вие да си изготвяте и внасяте.

Кр.Иванов: Аз знам бе.Десет години съм тук и знам Наредбите.

Ант.Димитрова-секретар на Община Тополовград: Не знам дали Общински съвет е подготвил една Наредба и да я внесе.

Кр.Иванов: Да, да аз ще ти кажа коя съм подготвил и съм внесъл. Вие в този случай заблуждавате Общинският съвет.Заблуждавате Общинският съвет.

Ант.Димитрова-секретар на Община Тополовград: Заблуждаваме Общинския съвет?

Кр.Иванов: Да, да. Дали от незнание или …… заблуждавате. Щом се връща докладната и я връщат не за срокове или нещо друго, а ги връщат за юридически проблеми.Мисълта ми беше, че малко се вземете в ръце. Като се подготви нещо да е топ.

Ант.Димитрова-секретар на Община Тополовград: Взели сме се в ръце и работим. Вие също може да ги съгласувате с ваши юристи.

Пл.Минчев: Така. Първо искам да кажа, че това което се казва за съжаление от Секретаря на Общината, Общинския съвет приема Наредбите. Нали? Но това не означава, че трябва да ги подготви или изготви ….

Ант.Димитрова-секретар на Община Тополовград: Напротив

Пл.Минчев: Не е напротив…… Може ли да се изкажа?Господин Председател, моля въведете ред!Аз така изслушах и искам да не бъда прекъсван.Искам да бъдем изслушвани и да спазваме Правилника.Нека да обясня.Значи, че Общинския съвет следва да приеме даден акт не означава, че той трябва да го изготви.Не е задължен да го изготви, нека да тръгне от там.Това което го казваме с Красимир Иванов не го казваме за нещо лошо или пък тука да търсим, защото аз говоря, говоря и в един момент всичко тръгва и се оспорва.Ние го правим с цел защото това не говори добре  за община Тополовград. Какво включва община Тополовград?Общинска администрация и Общински съвет.Аз го говоря не тука само да се говорят празни приказки. Говоря го да се избегне това нещо.Аз до някъде споделям доводите на Тоня Бакалова, но казвам в какви хипотези изпаднахме и как ни ги оспорваха Наредбите. Да, навсякъде имало съгласувано с юрист и пак ги оспорват. А нима аз тук като се обяснявах преди две заседания за Наредбата за управления на отпадъците какво се получи? Пак ни убеждавахте тука, че липсата на мотиви не е …, че еди какво си , еди какво си. И какво трябваше аз да предприема? Аз съм сезирал и съм обжалвал само тази Наредба, но ви казвам, че от тук нататък ще оспоря всички това което до тук съм го твърдял.Аз съм подал сигнал  и съм сигнализирал и в момента и прокуратурата ще се намеси. И ще сигнализирам по отношение на всички актове щом вие така сте убедени, че Общинския съвет ги приема по този начин.Пак казвам. Обжалвал съм единствено тази Наредба и виждате, че скоро дойде оспорването, макар, че се забави, нали?Там няма срокове и подзаконови нормативни актове,аз съм го обяснявал не еднократно. Но тука да ни се обяснява, че видите ли Общинския съвет трябва да изготви Наредбите, ами тогава какво ще прави общинска администрация.Ще ги прилага така ли?Ами добре щом вие така го приемате за съжаление пак казвам аз не съм съгласен това нещо.Аз казвам във връзка с тази докладна което го казвам по т.4, че имаме сходни.Пак са съгласувани и пак ни ги оспорват. От тази гледна точка ние тук сме едно цяло ……

Ант.Димитрова-секретар на Община Тополовград: Да именно за това са тези комисии предварително да гледате Наредбите и ……

В.Сяров – Председател на ОбС:   Госпожо Димитрова сега гледаме друга докладна.

Пл.Минчев: Ама моля ви се нека да се изкажа.Дайте ми думата. Те не ме оставят да се изкажа само ме прекъсват.

Кр.Иванов: Ти вкарала ли си една докладна  като много ги знаеш в законовия срок? Вкарвала ли си?

Ант.Димитрова-секретар на Община Тополовград: Да.

Кр.Иванов: Защо имаме толкова много допълнителни докладни. Имаме три нормални и десет извънредни.Защо?

Ант.Димитрова-секретар на Община Тополовград: Дори и да има пропуски комисиите са за това.

Кр.Иванов: Тук има някой виновен. Щом Областния Управител ги е върнал докладните значи има нещо.Този разговор го водим за да няма повече такива неща.

Ант.Димитрова-секретар на Община Тополовград: Добре, но комисиите са също за това да можем да го изчистим преди да се води този разговор на сесията. Разбирате ли?

Кр.Иванов: Значи тука съгласувал и още пет човека наредени и аз трябва да вярвам на еди кой си и еди кой си.

Ант.Димитрова-секретар на Община Тополовград: На комисиите това нещо може да се обсъди и изчисти.

Кр.Иванов: На моята комисия никой не казва нищо и изведнъж Областния връща докладните.Дайте да осъдим Областния че той не разбира нищо.Аз ви говоря с цел за в бъдеще да няма такива неща.Щото стана на всяка сесия да ни връщат различни докладни, смешни, смешни работи.Не, че сме нарушили кой знае колко закона, но защо трябва да се прочуваме, че Тополовградска община една докладна не могат да вкарат като хората.Неща да обвинявам някой конкретно.

Пл.Минчев: Аз така както го разбирам в един момент общинска администрация си е свършила перфектно работата пък проблема е в Общинския съвет.Така ли да го разбирам?

Ант.Димитрова-секретар на Община Тополовград: Никой това нещо не го е казал.

Пл.Минчев: Ами аз така го разбрах.

К.Стойчев: Пламене казвай каквото имаш да казваш и да продължаваме.Петнадесет минути говорим глупости тука.

Пл.Минчев: Ами те не ме оставят да се изкажа. Нека аз да се изкажа и…

В.Сяров – Председател на ОбС:   Колеги, моля ви искам да се изслушвате. Господин Минчев.

Пл.Минчев: Те постоянно ме апострофират.Ако има да станат и да се изкажат.Ето това е уважението към Общинския съвет. Даже не давате и да се изкажа.Аз говоря а вие не искате да ме разберете.Няма какво повече да коментирам. Приключих.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Господин Стойчев.

К.Стойчев: Благодаря господин Председател!Сега.Няма смисъл от констатации нещата стоят така.Общинският съвет изготвя Наредби които пряко касая работата на Общинския съвет. Общинска администрация изготвя Наредби и действително ги съгласува с Общинския съвет и в комисии това се приема.Така, че дайте да се разграничат работите и така ще вървят по-добре.Никой да не се бърка в работата на другия.Тука става въпрос за земи по чл.19  за това става въпрос, защото пак ще я объркаме.Не че някой иска, а друг неще. Ще станат неща където пак някой гледал недогледал, пак някой разбрал недоразбрал и пак ще ни връщат докладни за прегласуване за отмяна на решения и т.н.Действително когато става въпрос за земи по чл.19 разрешено ли е това което трябва да направим сега? Защото и друг път съм го казвал, няма да обиждам адвокати съберете трима адвокати всеки ще ви говори различни работи. Все едно са учили в Афганистан, Бангладеш  на северния полюс, на южния полюс.Това е положението.Земи по чл.19. Имаме ли право това да го направим?Ако имаме ще го направим, ако не да не влизаме както господин Минчев спомена за същия казус да не се излагаме и да го махаме това нещо.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Госпожо Бакалова.

Т.Бакалова-нач.отдел „ОСИР“: Докладната е изготвена заради това защото мислим, че имаме основание да направим това.

К.Стойчев: То с мислене не става.Правим ли го или не го правим.

Кр.Иванов: Друго място нямаше ли? Само земи по чл.19 ли има.

Т.Бакалова-нач.отдел „ОСИР“: Значи мисля, че като текст вътре е упоменато.Стигнали са до това място защото релеф, по някакви други причини и така не са могли да бъде нали разположен този трафопост на друго място. Земи по чл.19, от там нататък  не може да се продаде може да им се учреди обозначено вещо право съответно за инфраструктурен обект.Спираме се на това. За нас това е основанието повече от това не може. Не знам кой може да гарантира, че е правилно или не е правилно.И само да вметна. От години аз винаги искам съдействие от Общинския съвет.Тоест във вид на консултация, във вид на работа, съвместно единия да предложи нещо,в смисъл, че ние нещо грешим при изготвянето на нашите докладни. Отговаряно ни е така: Вие си имате юрист.Как тогава, нали съвместно преди да се стигне до заседание ние тези неща, в подкрепа на Димитрова което каза да ги изчистим.Не само на консултации било и по друг повод,тук в сградата на общинска администрация се срещаме, нищо ако има проблем вие имате сред вас юристи които могат да ни бъдат също в помощ.

Пл.Минчев: Един е.

Т.Бакалова-нач.отдел „ОСИР“: Добре, един е.Винаги съм казвала искам съдействие обаче ми е отговаряно: Вие си имате юристи.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Господин Анастасов.

Ат.Анастасов:Аз мисля, че е най-добре Общински съвет да си има юрист.Виждам, че имаме проблем с докладните, виждам, че има проблем с администрацията. Най-добре Общински съвет да си имаме юрист, който да си съгласува нещата.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Това трябва да го обсъдим и да го решим.Някой има ли да добави нещо? Господин Минчев.

Пл.Минчев: Първо за юриста. Значи осем години, до сега десет години ще стане Общински съвет е нямало юрист долу горе се е справял и пак ще се справи.Само искам да кажа едно.Значи обяснявам за „КАОЛИН“ за докладната. Убеждаваха ни аз говорих, Красимир Иванов говори, убеждаваха ни, но така или иначе дойде оспорването. И какво ни ес леко подвита опашка за да не ни го отмени съда решението си го отменихме. Само, че аз искам да кажа, че само с това „те ги хващат ние ги пускаме“ няма да стане.Тоест те да ни ги оспорват, ние да си ги  отменяме в последствие няма да стане.Това говори много лошо, пак казвам за Общинския съвет, говори много лошо и за Община Тополовград в частност и за Общинска администрация.Няма лошо в това  което вие да ни убеждавате, че е така, но вече няколко сесии подред ни убеждавате и в един момент се оказва, че не е така.И ни ги оспорват тези решения.Когато не се оспорват тези решения аз ги оспорвам решенията и ги обжалвам и пак се стига до оспорване пред Административния съд.Аз не знам това до кога ще продължава. Щом така сте решили, така да продължава, но това не говори нито за Общински съвет, нито за общинска администрация, нито за Община Тополовград.Приключих.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Добре.Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.7,ал.2 и чл.34,ал.6 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, във връзка с чл.62,ал.2 от Закона за енергетиката /ЗЕ/, предлагам на Общинският съвет да вземе  следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  12 съветници, от които 10“за”,

1”против” и  1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  12 съветници, от които 10“за”,

1”против” и  1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  12 съветници, от които 10“за”,

1”против” и  1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

С това се изчерпва т.4 от дневния ред и преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

В.Сяров – Председател на ОбС:   По т.5 четвърта комисия за становище?

Х.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Има ли някой да добави нещо по т.5? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.2,ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.5,т.1,3,4,6 и чл.11,ал.1 от Наредбата за реда и условията за разполагане на преместваеми и други леки обекти за търговия и обслужващи дейности, във връзка с чл.16,ал.1 от НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград  и Тарифа за базисните /начални/ наемни цени за отдаване под наем на общински имоти, предлагам на Общински съвет гр.Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

С това се изчерпва т.5 от дневния ред и преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:   По т.6 четвърта комисия за становище?

Х.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Има ли някой да добави нещо? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, предлагам Общинският съвет да вземе следното решение.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

С това се изчерпва т.6 от дневния ред и преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:   По т.7 четвърта комисия за становище?

Х.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Има ли някой да добави нещо? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.9, чл.36,ал.1,т.2 и ал.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, предлагам на Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  10 съветници, от които 10“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  10 съветници, от които 10“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  10 съветници, от които 10“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

С това се изчерпва т.7 от дневния ред и преминаваме към,

 

ОСМА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:   По т.8  втора комисия за становище?

Б.Банков: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Има ли някой да добави нещо? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  10 съветници, от които 10“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  10 съветници, от които 10“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  10 съветници, от които 10“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

С това се изчерпва т.8 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДЕВЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:   По т.9  втора комисия за становище?

Б.Банков: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Има ли някой да добави нещо? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  10 съветници, от които 10“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  10 съветници, от които 10“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

С това се изчерпва т.9 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:   Точка десет е информация относно изпълнение бюджета на Община Тополовград към 30.06.2017 година.Тя е за сведение.Ако някой има да добави нещо, някакви въпроси? Ако няма преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:   Преди да преминем към т.11 от дневния ред искам да  направя едно процедурно предложение. На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС –Тополовград, неговите комисии  и взаймодействието му с ОбА, докладната записка и материалите към нея да се разглеждат без да са разгледани и обсъдени на заседание на постоянните комисии.  

Който е съгласен с така направеното процедурно предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  10 съветници, от които 10“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  СЕ  ПРИЕМА

 

Преминаваме към т.11.Ако няма някой да добави нещо прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с прилагането на чл.5 от ПМС №121/23.06.2017год., предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  10 съветници, от които 10 “за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  10 съветници, от които 10 “за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №3 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  10 съветници, от които 10 “за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

С това се изчерпва т.11  от дневния ред и преминаваме към,

 

ДВАНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:   Преди да преминем към т.12 от дневния ред искам да  направя едно процедурно предложение. На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС –Тополовград, неговите комисии  и взаймодействието му с ОбА, докладната записка и материалите към нея да се разглеждат без да са разгледани и обсъдени на заседание на постоянните комисии.  

Който е съгласен с така направеното процедурно предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  10 съветници, от които 10“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  СЕ  ПРИЕМА

 

Преминаваме към т.12.Ако няма някой да добави нещо прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с прилагането на чл.3,ал.1 от ПМС №128/29.06.2017год., предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  10 съветници, от които 10 “за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  10 съветници, от които 10 “за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №3 от ДЗ №12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  10 съветници, от които 10 “за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

С това се изчерпва т.12  от дневния ред и преминаваме към,

 

ТРИНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:   Преди да преминем към т.13 от дневния ред искам да  направя едно процедурно предложение. На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС –Тополовград, неговите комисии  и взаймодействието му с ОбА, докладната записка и материалите към нея да се разглеждат без да са разгледани и обсъдени на заседание на постоянните комисии.  

Който е съгласен с така направеното процедурно предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  10 съветници, от които 10“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  СЕ  ПРИЕМА

 

Преминаваме към т.13.Ако няма някой да добави нещо прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с прилагането на чл.3,ал.1 от ПМС №128/29.06.2017год., предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №13 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  10 съветници, от които 10 “за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №13 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  10 съветници, от които 10 “за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №3 от ДЗ №13 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  10 съветници, от които 10 “за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

С това се изчерпва т.13  от дневния ред и преминаваме към,

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Контрол по изпълнение на взети решения.

 

По тази точка няма да се докладва. Преминаваме към,

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  Някой има ли някакви питания?Ако няма с това се изчерпва дневния ред. Закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград. Благодаря!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инж.ВАСИЛ СЯРОВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно,                                                                               

Снел препис

Веселина Андонова, специалист ОбС

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Посетители

1265477
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
188
453
641
1262740
9288
23121
1265477

Вашето IP: 3.236.232.99
Час: 2021-10-25 13:21:12

Времето в Тополовград

opak