За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол № 25 от 30.06.2017 год.

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

25

30. 06. 2017 год.

 

   Днес 30 .06 .2017 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00  часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

   Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветници са се регистрирали 15.

 На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници  на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от  г-н Васил Сяров - Председател  на Общински съвет – Тополовград.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Добър ден! Уважаеми г-н  Кмет, уважаеми колеги общински съветници, присъстващи в залата. В присъствената книга са регистрирани 15 общински съветника. Отсъстват двама по уважителни причини.На лице са законовите основания за провеждане на заседание на ОбС – Тополовград при което съгласно разпоредбите на чл.27, ал.2 от ЗМСМА откривам заседанието на ОбС – Тополовград.Преминаваме към обсъждане на дневния ред.В деловодството на ОбС са постъпили няколко докладни записки. ДЗ с вх.№678/26.06.2017г.относно: Осигуряване на финансов ресурс на Сдружение „Местна инициативна група – Тополовград“ за управление на „Стратегия за Водено от общностите местно развитие за периода“ за плановия период 2014-2020година. ДЗ с вх.№679/26.06.2017г.относно: Отмяна на Решение №259/28.04.2017г. на Общински съвет – Тополовград.ДЗ с вх.№680/26.06.2017г. относно: Отмяна на Решение №256/28.04.2017г. на Общински съвет – Тополовград. ДЗ с вх.№681/26.06.2017г. относно: Отмяна на Решение №257/28.04.2017г. на Общински съвет – Тополовград. ДЗ с вх.№688/29.06.2017г. относно: Приемане на Актуализация на Програма за оптимизация на училищната мрежа от общински училища в община Тополовград за учебната 2017/2018 година. ДЗ с вх.№689/29.06.2017г. относно: Приемане на Актуализация на Програма за оптимизация на училищната мрежа от общински училища в община Тополовград за учебната 2017/2018 година. Искам да направя следните предложения. ДЗ с вх.№678/26.06.2017г. да влезе съответно като Т.7 от дневния ред.Второто предложение. ДЗ с вх.№679/26.06.2017г. да влезе съответно като Т.8 от дневния ред.Третото предложение ДЗ с вх.№680/26.06.2017г.да влезе съответно като Т.9 от дневния ред.Четвъртото предложение ДЗ с вх.№681/26.06.2017г. да влезе съответно като Т.10 от дневния ред.Петото предложение ДЗ с вх.№688/29.06.2017г. да влезе съответно като Т.11 от дневния ред.Шестото предложение ДЗ с вх.№689/29.06.2017г. да влезе съответно като Т.12 от дневния ред.И седмото предложение Т.7 „Контрол по изпълнение на взети Решения“ и Т.8 „Питания и отговори на питания“ да станат съответно Т.13 и Т.14 от дневния ред. Има ли други предложения ?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.Подлагам на гласуване предложение №1. Който е съгласен ДЗ с вх.№678/26.06.2017г. да влезе съответно като Т.7 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 съветника от които 15 „за” 0  „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване предложение №2. Който е съгласен ДЗ с вх.№679/26.06.2017г. да влезе съответно като Т.8 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 съветника от които 15 „за” 0  „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване предложение №3. Който е съгласен ДЗ с вх.№680/26.06.2017г. да влезе съответно като Т.9 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 съветника от които 15 „за” 0  „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване предложение №4. Който е съгласен ДЗ с вх.№681/26.06.2017г. да влезе съответно като Т.10 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 съветника от които 15 „за” 0  „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване предложение №5. Който е съгласен ДЗ с вх.№688/29.06.2017г. да влезе съответно като Т.11 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 съветника от които 15 „за” 0  „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване предложение №6. Който е съгласен ДЗ с вх.№689/29.06.2017г. да влезе съответно като Т.12 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 съветника от които 15 „за” 0  „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване предложение №7. Който е съгласен  Т.7„Контрол по изпълнение на взети Решения“ и Т.8 „Питания и отговори на питания“ да станат съответно Т.13 и Т.14 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 съветника от които 15 „за” 0  „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.Сега подлагам на гласуване цялостния дневен ред. Който е съгласен с така предложения дневен ред моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 съветника от които 15 „за” 0  „против” и 0 „въздържал се”.  

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към,

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:   По т.1 първа  комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Втора?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Четвърта?

Г.Георгиев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Някой има ли да добави нещо  по първа  точка от дневния ред?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.27,ал.6 от ЗМСМА и чл.21,ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА – Тополовград, предлагам следния проект за решение.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването:  15 съветници, от които 15 “за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.1 преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС:   По т.2 първа  комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Втора?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Четвърта?

Г.Георгиев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Някой има ли да добави нещо  по втора  точка от дневния ред?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следното решение.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  15 съветници, от които 15 “за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.2 преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:   По т.3 първа  комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Втора?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Някой има ли да добави нещо  по трета   точка от дневния ред?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.104 от ЗПФ, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.3 преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:   По т.4 първа  комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Четвърта?

Г.Георгиев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Някой има ли да добави нещо  по четвърта   точка от дневния ред?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.16,ал.1 от НРПУРОбИ на Общински съвет – Тополовград и Тарифата за базисни /начални/ наемни цени за отдаване под наем на общински имоти,предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

 Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

С това се изчерпва т.4 от дневния ред и преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:   По т.5 първа  комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Втора?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Някой има ли да добави нещо  по пета   точка от дневния ред?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

С това се изчерпва т.5 от дневния ред и преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:   По т.6 първа  комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Втора?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Някой има ли да добави нещо  по пета   точка от дневния ред?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

С това се изчерпва т.6 от дневния ред и преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:   По т.7 първа  комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Втора?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Четвърта?

Г.Георгиев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Някой има ли да добави нещо  по седма  точка от дневния ред?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.61,ал.1,т.4,б „г“ и чл.21,ал.1,т.10 от ЗМСМА предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването:  15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

С това се изчерпва т.7 от дневния ред и преминаваме към,

 

ОСМА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:   Заповядай те господ Кмет!

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми колеги кметове от населените места, уважаеми дами и господа служители на община Тополовград,на почетния ни гражданин на Тополовград г-н Караманлиев. Тъй като през последния един месец се разиграха разни, бих казал машинации, които искаха да уронят авторитета на община Тополовград респективно на Кмет и на служители от екипа искам да ви зачета нещо което е и в предната докладна е записано прекрасно.“Съгласно Закона за предучилищното  и училищно образование чл.38,ал.1,т.2 което влезе в сила от 01.08.2016 година в основните училища ще се обучават ученици от първи клас до седми клас включително“.Това говори за намаляване на общия брой на учениците и до невъзможност да се формират паралелки отговарящи на изискванията на Наредба №7/29.12.2000година на Министерство на образованието и науката. Съгласно горе посочения Закон Министъра на образованието и науката закрива общинските училища.До тук не виждам никъде Кмет или Община да закрива училищата.В този ред на мисли искам да благодаря на общинските съветници на „Възраждане“, на г-ца Силвия Георгиева, на  г-н Парнаров, на г-н Христо Сербезов и г-н Тодор Кьосев, че през последните две и половина, три седмици непрекъснато бяха ангажирали не само себе си, а и мен с екипа ми да направим всичко възможно което е по силите ни за да запазим училищата.Ходих ме нееднократно при Министъра на образованието г-н Вълчев, който ми казва, че са много съпричастни към проблемите на малките общини, под граничните райони  и със разбиране и с желание стигнахме до някакво решение.Едно от решенията с което ще можем да запазим училищата това е теглене на безлихвен кредит от Министерството на финансите което ще натовари общината допълнително.Но въпреки всичко каквото можахме, каквото бяхме решили го свършихме не на 100%, но мисля, че свършихме не малка част от големия проблем за което благодаря на всички.Благодаря Ви!

В.Сяров – Председател на ОбС:   По т.8 първа  комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Втора?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Четвърта?

Г.Георгиев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Някой има ли да добави нещо  по осма  точка от дневния ред? Господин Парнаров имате думата.

Д.Парнаров: В този ред на мисли продължение на това което каза г-н Божинов похвални са действията и на него и на г-жа Ятакчиева за усилията които положиха за спасяването на поне две училища. Аз искам да кажа пред вас, че вицепрезидентът Илияна Йотова беше тук на 24.05.и в кабинета на Кмета на срещата тя се ангажира лично да осъществи две срещи с Министъра на образованието Красимир Вълчев и  те се осъществиха.Философията на самия Министър и на кабинета му е да не се закриват училища. Дай боже това което върви и в социалните мрежи и като така още не стартирали проекти да бъде увеличен стандарта на училищата в под граничните населени места.Ние на този етап  и в комисията коментирахме да вземем решение да подкрепим по осма точка училището в с.Хлябово. Дай боже на 15.09. защото движението на общинските е страшно.В градското училище в което по ГРАО има 44 ученици подлежащи на първи клас, 5 деца в момента напускат със семействата си града и остават 39. Две има отложени от комисия защото имат социални потребности и остават 37 деца записани. Аз лично като директор на това училище не мога да кажа към 15.09. дали ще бъдат 37 деца и ще мога да направя две паралелки по стандарт.Дай боже да има ученици на 15.09. и в трите училища които са предложени за оставане.Завърших.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Само за допълнение. Преди сесията бяха раздадени докладни записки от директора на училището в с.Радовец . Ако иска директора на Радовец.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Сега, г-жо Директор сега гледаме докладната  за Хлябово.Като разглеждаме за Радовец ще ви дам думата.Друг някой има ли да добави нещо? Господин Иванов заповядайте!

Кр.Иванов: Значи тука чета с.Хлябово ще се обучават 34 деца. Недостиг до 31.12. 55 617лв. Синапово ще се обучават 35 деца там обаче недостига е 12 000лв.Това нещо много не ми е ясно.Смятам тука тези сметки и не ми излизат.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Заповядайте госпожо директор на микрофона!

Кр.Иванов: Това е голяма разлика.

Т.Йорданова-директор ОУ“Христо Ботев“с.Хлябово: Ще обясня.Уважаеми г-н Кмет на община Тополовград, уважаеми съветници, тъй като г-н Красимир Иванов повдигна въпроса искам да обясня.Знаете, че сме на делегирани бюджети и миналата година в началото на учебната година при мен 14 ученика напуснаха училището и дойдоха в община Тополовград.Като директор на училището по ваше решение аз бях задължена 7 000лв. да разпределя между начално училище Тополовград и СОУ също за  приемащите и оставащи ученици.Имам четири учители които са с полувисше образование. Наложи се два пъти да променям техните заплати. Нямам  учител който е с по-малко стаж от двадесет години. Нямам учител който да е пред пенсионна възраст. Всичкото  това мога да го докажа финансово с документи. Така, че разликата при мен е огромна за сметка на другите училища.Винаги съм казвала, че в Синапово имат пенсионери повечко бяха, колегите бяха  срочни трудови договори, а при мен са на постоянни и за това разликата  при мен е толкова голяма.Нямам какво повече да кажа.Документите са в счетоводството. Който желае може да ги види.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Благодаря!

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Също така искам да се извиня пред госпожа Ятакчиева и Господинова, че ги пропуснах при пледоарията. Вие бяхте непрекъснато до мен. Моля за извинение.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Господин Минчев.

Пл.Минчев: Аз нямаше да вземам отношение,считам, че толкова не е моята област образованието, но какво ми прави впечатление.Първото което е разбрахме  за добрите намерения за Министъра на образованието.Само, че мисля че с добри намерения запазването на училищата мисля, че това не е достатъчно. Защото финансиращ орган в случая се оказва община Тополовград.Тоест какво имам предвид. Условията се промениха по Закона за образованието в един момент тоест държавата определя условията при които следва да се обучават учениците и т.н., а училищата са общински.Какво следва от това. Тоест държавата определя правилата, а Общинския съвет съответно Кмета трябва да финансира.И за мен по-важния въпрос е колко деца ще се обучават. Установи се, че докато не се запишат, докато не започне учебната година не може да се установи и втория момент средствата от където ще дойдат.Аз вземането на такъв заем за мен не е решение на въпроса. По скоро е някакво временно решение.Друго което ми прави впечатление в докладната „Община Тополовград предприе мерки за оптимизация на разходите“. Какво означава това аз не мога да си го обясня. Той Красимир тука зададе един въпрос как се получават тези разлики и защо. Какво означава „предприе оптимизация“? Защото добрите намерения ги разбрах. Всички съветници мисля, че сме на едно мнение, че трябва да ги запазим училищата, но ще дойде септември месец, ще дойде октомври месец и от там нататък общината съответно училищата трябва да се разплатят каквито и да са разходите заплати издръжки и т.н.Какво означава оптимизация на тези разходи и съответно ще може ли общината да поеме тези разходи?Имаше увеличение на заплати, имаше други условия които се променят, пак казвам държавата определи условията, а ние трябва да плащаме.В смисъл общината ще бъде ли готова да поеме този финансов разход което за мен е много-важен момент, защото септември месец ще дойде, октомври и ще има ли такава готовност. Какво означава пак тази оптимизация на тези разходи?

В.Сяров – Председател на ОбС:   Госпожо Ятакчиева заповядайте на микрофона!

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: За това аз апелирам към директорите на СОУ и на начално училище да не бързат да изземват учениците от малките училища.

Н.Колев: Това е тяхно право къде ще учат.Всеки си прави сметка.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Това е така, но за да съществуват училищата……, но ние теглим кредит за да съществуват училищата и в следващия момент…За това апелирам ако може за да задържим за тази година. Сега който е отишъл отишъл, но от сега нататък…….

Кр.Ятакчиева-нач.отдел „ХСД“: Уважаеми господин Кмет, уважаеми господин Председател на Общинския съвет, уважаеми съветници, колеги.Има резон във въпроса който господин Минчев задава.Ние действително сме предприели мерки за оптимизиране на разходите.Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование и подзаконовите нормативни документи второстепенния разпоредител с бюджета на образованието това е Кмета на общината. Трябва да поиска план за оптимизиране на разходите във всички случай в които се вижда, че има недостиг в делегирания бюджет на даденото училище или в случаите в които това се налага, тези случай са показани на документи. И на основание на всичко това ние сме поискали план за оптимизиране на разходите.Информирали сме и Министъра на образованието и науката. Действително има много голяма разлика между училището в с.Синапово и училището в с.Хлябово.Там са предприети мерки от директора на училището в с.Синапово и са оптимизирани разходите, но наистина условията са съвсем различни.В училището работиха през предходната година пенсионери, имаше много срочни трудови договори, оптимизиран беше и помощния персонал.Това сме поискали сега и от директора на училището в с.Хлябово. За съжаление там договорите са постоянни на учителите. Не могат да бъдат променени, но директора на ОУ с.Хлябово оптимизира разходите по отношение на обслужващия персонал като промени трудовите договори които бяха на цели бройки на осем часа сега са на половин щатна бройка.По отношение на оптимизирането на разходите свързани с обезпечаването на учебния процес училищата които  с ваше решение, с решение на Министъра останат да съществуват през следващата година ще бъдат строго контролирани от финансиращия орган при възлагането на нормативите на педагогическия персонал където ние наблюдаваме, че всъщност има доста резерви.Това се отнася както за училищата в малките населени места така и в училищата в града. И аз си позволявам да апелирам към всички директори нека да се обединим и да преодолеем заедно последствията от закриването на общинските училища защото много учители ще останат без работа. Кмета на общината със заповед възложи на мен и на г-жа Виолета Господинова да направим разбира се в сътрудничество с директорите на оставащите училища всичко възможно така, че педагогическия персонал на 15.09. тоест учителите да бъдат на работа, да не остане учител без работа.Ние ще бъдем готови към 15.07., за сега се очертава добра перспектива тоест учителите които остават без работа при добра воля с решение от страна на останалите директори могат да бъдат назначени на работа през следващата учебна година.Това е основен въпрос защото оставайки без работа един учител в община Тополовград  той или трябва да работи нещо друго което не е в съответствие с неговата квалификация или трябва да напусне общината.В този смисъл приветствам всички страни в този процес по закриването на училищата с които работихме. Ние действително се обединихме и мисля, че резултата ще бъде в полза на учителите.Що се отнася до учениците ще се създадат условия за да могат те да бъдат транспортирани с адекватен транспорт и ще се осигурят условия за качество на учебния процес в училищата и в училището в с.Устрем.Всичко това разбира се зависи от вашите решения и от решението на Министъра.Благодаря ви за вниманието!

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Само пропуснахме да кажем, че това което сме го оптимизирали за да бъдат всички учители на работа, да не остане учител без работа сме го разработили, ако трябва да обясни г-жа Ятакчиева или Господинова как сме го разработили. Въпроса е нека политически да оставим политическите пристрастия и да не се намесваме в техния списък.Защото всяка една промяна ще доведе до оставане на поне двама учители….. Така ли беше? Поне на двама учители без работа.

К.Стойчев: Поне двама ако са.

Кр.Иванов: Значи тука много грешно разсъждаваме.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Сигурно.

Кр.Иванов: Много грешно разсъждаваме. Тук приемаме нещата ден за ден на парче.Липсва стратегия на държавата за образованието. След три месеца ще си чешем пак главите. Запазваме училища, запазване работни места на учители, а никой не говори за деца.Училището е деца.Няма деца, а ние говорим за работни места на учителите.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: За деца говорихме на априлската сесия.Няма прираст.

Кр.Иванов: Тука трябва да се помисли. Защо няма прираст?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Децата за 2013,2014,2015,2016 година  са 299 като 134 са по по-малките населени места. Общинския център мисля, че са 165. Това е за четири години.Така,че не зависи от нас дали ще има деца или няма да има.

Кр.Иванов: Точно това е, ако има една стратегия, ако имаше де и продължаваме да нямаме стратегия.Пак дай, дай, тази агония да продължи, да продължи. За тези райони със затихващи функции трябваше да се помисли да се види какво правим. Работни места, инвестиции, приоритет, данъчни облекчения…. Няма нищо.И ние ще решаваме проблема на Министъра тука. Що? То голяма стратегия да запазваме училищата. Как ще ги запазим бе господин Парнаров?

Д.Парнаров: С негова заповед.

Кр.Иванов: А, със заповед.

Д.Парнаров: Ами той може само това да направи Министъра. Да нареди да закрият или….

Кр.Иванов: Не е вярно. Да вкара  една стратегия за това образование.

Д.Парнаров: Да му кажа на Министъра, ако искаш.Всичко това което казваш Красимире  е вярно, всичко.За първи път ще се съглася….

Кр.Иванов: Да не говорим за качеството на образованието.

Д.Парнаров: Факт неоспорим.За първи път ще се съглася с мнението на г-н Минчев който е казал на една комисия, че ще дойде време да спасяваме градските училища. Аз ви казах от 44 остават 37 първокласници.Само,че когато държавата няма хоризонт и мироглед за състоянието на малките общини ние тука само можем да си говорим общо взето.

Пл.Минчев: Сега аз пак искам думата.Сега аз една дума, благодаря ви за отговора.Ще подкрепя докладната, но пак казвам тука казаха и колегите общински съветници ще дойде септември, октомври. Разбрах вече, че имаме готовност да посрещнем тези разходи. Вече не знам финансистите какво ще направят. Пак ще бъде съответно с акт на Общинския съвет. Тука апелирам десет години съм общински съветник общината не си спомням да е вземала някакъв кредит. Пак апелирам да се намери някакво друго финансово решение, но това явно може би ще се ползва в краен случай, но тука също се каза за Министъра. Аз искам да кажа тъй като законодателно наистина ние правим едно предложение по отношение на училищата, но последната дума е на Министъра и по закон е така. Заповедта за закриване и съответно дали едно училище ще стане средищно или защитено също е много добра стратегията на Министъра да се запазят, но въпроса е с едно добро намерение не става, значи трябва и финанси.И за това аз апелирам като се ходи на тези срещи и съответно Министерството на финансите тука съвсем скоро имаше среща с в смисъл под граничен район и т.н. за това предлагам на господин Кмета като се ходи по тези срещи просто да се търси и други начини на финансиране.Тъй, че ние ще ги запазим, решението е ясно…..Дано септември, октомври пак де не си  поставим този проблем.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Добре дайте ми вариант по който ако при положение, че дойдат това което сме планирали може и да не теглим.Но при положение, че не дойдат трябва да теглим 120 ли 150 000лв.

Пл.Минчев: Ние говорим за няколко стъпки напред. Тоест няколко месеца.Въпроса е, че ще мине това време и после в един момент като дойде ред те училищата ще почнат да функционират. Аз мисля, че колегите ще подкрепим тази докладна и решението ще е положително и от там нататък ще дойде защото ние като вземем това за мен е много важно решение, от там нататък ние трябва да го обезпечим финансово, защото в един момент така де не се окаже, че ние имаме да даваме на тях и ще стане една така много тежка и сложна ситуация.Аз за това…..

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Това сме го коментирали с г-жа Семерджиева, г-жа Ятакчиева, Господинова……..

Пл.Минчев: Да има различни варианти в които ние да можем да обезпечим финансирането, нали това което ме притеснява от тук нататък.Нали ние ще….. добри намерения ще вземем решението, но просто трябва това нещо което зависи от Общинския съвет и от Кмета ние да го направим както трябва и да го направим на време. Така, че в тази насока попитах, зададох моите въпроси защото най-важно е финансирането.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Господин Стойчев.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ето нещата пак се свеждат, до това, че може и да не теглим кредит. Но ние трябва да имаме и този вариант.

Пл.Минчев: Да, това е добре, че има и различни варианти.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ние искаме да останат всички училища, не искаме да останат едно две искаме да останат едно две, но при положение, че сега някъде не могат да образуват първи клас.Не могат да защитят формуляр едно ли беше? Образец едно.И там е проблема който няма да им го заверят. РУО гр.Хасково дават отрицателно становище за съществуването на училищата в Радовец, Хлябово, Синапово и Орешник.

Пл.Минчев: И в тази връзка само да кажа, че тука наистина на комисията аз нееднократно съм го казвал така за училищата които са по населените места по селата и ние така вземаме решение, но също тука трябва да се помисли и за градския център.Тоест за двете училища тъй като в един момент тези проблеми след година недай си боже да не става в един момент може да възникнат и за градския  тоест и за града. За това и за там трябва да се помисли и както каза Красимир Иванов трябва да се помисли някаква стратегия или нещо което да се има и да се мисли за напред. Защото и там проблема пак ще дойде и ще бъде финансов и съответно децата. То от там идва проблема. Така, че нека и там да се помисли и в тази насока.Населените места са важни, вземаме решения,но нека да се мисли и за напред  и за градските училища.Аз приключих.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Господин Стойчев.

К.Стойчев:Аз исках само това да кажа, че при така подредените факти и данни нещата ще вървят на ръба на бръснача.няма проблеми всички ще подкрепим тази докладна разбира се, че  няма да има човек който да е против. В край на краищата тук нещата опират с две думи точно за това, че към 15.09. декларираните от Хлябово 34 ученика трябва да са 34 и декларираните от Синапово 35 ученика трябва да са 35, защото общината вече ще е в процедура на заем.И ако това нещо не стане с 35 ученика в Синапово и 34 ученика  в Хлябово общината ще се набута в процедура на заем и нали знаете какво става?Става страшно. Имаме една детска градина която там е някакъв ужас със сведения БДС там пък където има една друга дяволия. Аз вчера точно по този въпрос разговарях с Минка Зайкова главен консултант по икономика тя е във връзка с много работодателски организации и казва“Аз не съм видяла по-голяма дяволия от това БДС да включва някаква точка или някаква клауза за минимални цени“Млякото от 0,60лв., защото щяло да бъде по БДС ставало 0,88лв.Килограм краве масло, това са продуктите които вървят най-много в домове, детски градини от 7,00лв. става на 13.00лв. ли 14.00лв. Това е абсолютна дяволия.И ето ни общините трябва да се справяме с това нещо.Значи вкарваме се в една страшна процедура със заеми и ние всички ще бъдем отговорни за това.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Със заема ли? Със заема аз си нося кръста.

К.Стойчев: А ние какво ще правим?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Аз след като съм преценил мисля, че ще се справя.

К.Стойчев: Дано всичко да излезе на добър край.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Благодаря на г-жа Семерджиева, че е усмихната и весела.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Ако няма някой да добави нещо прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА предлагам на Общинският съвет да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 съветници, от които 13 “за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 съветници, от които 13 “за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №3 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 съветници, от които 13 “за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

С това се изчерпва т.8 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДЕВЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  Точка девет е за училището в с.Радовец с вх.№680.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Оттеглям докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Тази докладна се оттегля от вносителя.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: А, да, да трябва да се вземе решение.

Кр.Ятакчиева-нач.отдел „ХСД“: Тези докладни са за отмяна на решенията. След това се разглеждат ….

Д.Парнаров: Тази докладна ние я гледахме в нашата комисия.И аз искам да благодаря на Атанаска Куртева. Човек интелигентен, човек боец, човек който е обърнал в образованието и ги разбира нещата.По повод на думите на господин Стойчев Наска прецени, че ние можем да оставим училището с 25 ученика, да речем с дофинансиране, със заем и т.н.Само, че като отиде Наска да подпише образеца в Хасково там ще и го върнат, защото тя не може да направи….Господин Стойчев, ако дано не бъда лош пророк ако към 15.09.бройката ученици дадени от селата от училищата в с.Хлябово и с.Синапово не отговаря на това което ние сме гласували тогава Министъра еднолично няма да ни пита, той еднолично ще закрие училищата по член…, сега не си спомням точно кой беше.Това е най-лошата картина която може да се случи.И евала на Наска, че е пуснала тази докладна защото тя наистина с 24 ученика тя не може да върже образец, ако иска да е и факир.Не може да направи слят клас, не може да върже норматива на колегите.Завърших.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Някой има ли да добави нещо?Госпожо Куртева заповядайте на микрофона!

Ат.Куртева-директор на ОУ „Хр.Ботев“с.Радовец: Добър ден на всички.Аз искам да споделя как реално стоят нещата в с.Радовец.Това е последното село в което има училище в нашия под граничен район.Училището не е и не може да бъде защитено защото не отговаря на критериите за такова.Не е средищно и не може да бъде средищно защото близките села всички  знаете какви са …….. хора в пенсионна възраст и те са малка бройка, тоест няма ученици общо взето в село Радовец.Така, че бройката тази учебна година през 2016/2017 година 35 ученика се обучават в нашето училище в четири слети паралелки.С влизането на новия Закон за предучилищното и училищно образование знаете основно образование се завършва след седми клас и в края на тази учебна година 12 ученика от училище получиха свидетелство за основно образование. Това означава, че те напускат нашето училище.Подлежащите за първи клас са само четири.И към момента бройката на учениците е 25.И с тази бройка аз не мога да сформирам нито една паралелка която да отговаря на нормативните изисквания.Тази е първата причина за която аз искам закриването на училището в село Радовец.И втората, знаете делегирания бюджет се формира въз основа на бройката на учениците.Тази година с 35 ученика аз имам недостиг в бюджета при всички наложени икономии ток, вода, това, че и бонуси не получават учителите никакви при нас. Вече до края на месец май ние сме изразходили бюджета си до месец септември.Това означава, че пак ще разчитаме на община Тополовград да ни  дофинансира за месец юни, юли, ако трябва и до края на учебната година, ако остане и това са много пари около 45.000лв., 50.000лв. ако не станат и повече.Така, че това е втората ми причина да искам училището в село Радовец да бъде затворено. Четвърта година вече ние сме в агония и да се питаме дали общината ще има пари следващия месец да изплати плати заплатите на учителите, но въпроса не е само заплатите.Едно училище си иска поддръжка. Нуждаем се от ремонт на прозорци, врати, на фасада, вие знаете това е като едно домакинство.Просто бюджета не ми позволява да направя нищо от това и за мен е недопустимо в двадесет и първи век не зависимо от какъв произход са учениците, аз не правя разлика, да се обучават в сграда която започва да се руши, да няма материална база, да не мога да им предоставя лабораторни упражнения това което се иска по нормативни документи да има качество на образованието.За качество на образованието трябва да има и финансови средства.Това е. Искам в края да кажа, че никой в тази община нито господин Божин Божинов, нито общинска администрация, най-малко пък аз не изгаряме от желание да закриваме училището.Но факта си е факт.Просто броя на децата намалява и най-вероятно ще намалява и в бъдеще. Така,че няма смисъл агонията, специално за Радовец четвърта година да продължава.Това е моето мнение. Мисля, че бях изчерпателна. Благодаря за вниманието!

В.Сяров – Председател на ОбС:  Благодаря госпожо Куртева! Някой друг има ли да добави нещо? Десет  минути почивка.

 

ДЕСЕТ  МИНУТИ ПОЧИВКА.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  Продължаваме. В момента кворума е 12 общински съветника. Стигнахме до Т.9. Господин Кмет заповядайте!

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ако искате да не я оттеглям, да я гласувате, но аз мисля, че г-жа Ятакчиева тука ли е?По-добре да я оттегля. Аз мисля, че се обезмисля…..

К.Стойчев: Какво да преценяме,той директора щом си е пуснал докладна по-добре я оттеглете.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Оттеглям докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Вносителя дава предложение за оттегляне на докладна записка с вх.№680/26.06.2017 година включена под Т.9 от дневния ред.Преминаваме към,

 

ДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:   По т.10 първа  комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Втора?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Четвърта?

Г.Георгиев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Някой има ли нещо да добави по т.10?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА предлагам на Общинският съвет да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  11 съветници, от които 11 “за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  11 съветници, от които 11 “за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №3 от ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  12 съветници, от които 12 “за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

С това се изчерпва т.10  от дневния ред и преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Единадесета точка я оттеглям също.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има предложение от вносителя ДЗ с вх.№688/29.06.2017 година включена под №11в дневния ред да се оттегли. Преминаваме към,

ДВАНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Понеже точка дванадесет не е гледана на комисии искам да направя едно процедурно предложение: На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС –Тополовград, неговите комисии  и взаймодействието му с ОбА, докладната записка и материалите към нея да се разглеждат без да са разгледани и обсъдени на заседание на постоянните комисии.  

Който е съгласен с така направеното процедурно предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  СЕ  ПРИЕМА

 

Преминаваме към т.12.Има ли някой да добави нещо?Господин Парнаров.

Д.Парнаров: Аз искам да попитам относно в докладната осем римско – Срокове и график за реализиране на дейности.Вярно, че сроковете са кратки, вярно, че аз не знам кога ще дойде това финансиране, но за ремонтите които сме планирали да се извършат специално в нашето училище, ако те бъдат отложени, бъдат извършени до 15.09. прекрасно.Обаче ако бъдат след 15.09. това ще попречи на учебния процес,категорично, защото там говорим за измазване на класни стаи. Не е ли възможно да се свърши там процедурата която е редно по Закон ……както вие знаете, че трябва да стане. Да започне ремонта юли, август или август до 15.09.за да можем да посрещнем децата и да имаме нормален учебен процес?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ние казахме, че бихме подкрепили една такава инициатива от Ваша страна. Дори сме говорили с г-жа Семерджиева ние ще отпуснем за да може през тези почивни месеци когато децата не са там да може да се освежи, да се боядиса да може на 15.09. да влезнат децата в клас. Дори и да не дойдат сега ние ще отделим средства.

Д.Парнаров: Добре, благодаря!

В.Сяров – Председател на ОбС: Госпожо Ятакчиева.

Кр.Ятакчиева-нач.отдел „ХСД“: Искам само да кажа, че …./не се чува говор от място/ Аз очаквам средствата да пристигнат на време както ни увериха в това, но ние първоначално трябва да получим уверението на Министъра на образованието и науката, че нашата програма е одобрена.И тогава вече можем да…..

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Не той господин Парнаров иска да каже, то това е ясно… Ако дойдат средствата по-късно те няма да имат време кога да извършат ремонта.

Кр.Ятакчиева-нач.отдел „ХСД“: Но нямаме ли одобрение на програмата не бива да изпреварваме …..

Д.Парнаров: Разбира се. То няма да дойдат пари ако няма одобрение. Защото вчера от инспектората ни искаха справка какви ремонти плануваме, какви срокове и т.н.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: В този ред на мисли искам да благодаря на директора на СОУ, на директора на Устрем, на директора на НУ, искам като приемни училища да им благодаря, че те ще подсигурят работни места, а и на директора на Синапово и Хлябово да им благодаря на всички, че ще осигурят работни места за всички свои колеги.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо друго? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

        На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, т.6.1.7. от Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“ предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  14 съветници, от които 14 “за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Тринадесет общински съветника са.

В.Сяров – Председател на ОбС: Извинявам се, ако може да прегласуваме първия проект за решение.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 съветници, от които 13 “за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 съветници, от които 13 “за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №3 от ДЗ №12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:  13 съветници, от които 13 “за”,

0”против” и  0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ  ПРИЕМА

С това се изчерпва т.12  от дневния ред и преминаваме към,

 

ТРИНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Контрол по изпълнение на взети решения.

 

По Т.13 е за сведение. Има отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет. Тя е за сведение.Някой има ли да добави нещо по т.13 от дневния ред?Ако няма преминаваме към,

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  Някой има ли да пита нещо, да добави?Ако няма с това се изчерпва дневния ред. Закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград. Благодаря!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инж.ВАСИЛ СЯРОВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно,                                                                               

Снел препис

Веселина Андонова, специалист ОбС

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Посетители

1265657
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
78
290
821
1262740
9468
23121
1265657

Вашето IP: 157.55.39.5
Час: 2021-10-26 07:40:52

Времето в Тополовград

opak