За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол № 24 от 29.05.2017 год.

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

24

29. 05. 2017 год.

 

Днес 29.05 .2017 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветници са се регистрирали 15.

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъствахаКмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Васил Сяров - Председател на Общински съвет – Тополовград.

В.Сяров – Председател на ОбС:Добър ден! Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги общински съветници, присъстващи в залата. В присъствената книга са регистрирани 15 общински съветника. Отсъстват двама по уважителни причини.На лице са законовите основания за провеждане на заседание на ОбС – Тополовград при което съгласно разпоредбите на чл.27, ал.2 от ЗМСМА откривам заседанието на ОбС – Тополовград.Преминаваме към обсъждане на дневния ред.Някой има ли да добави нещо по дневния ред?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Който е съгласен с така предложения дневен ред моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 съветника от които 15 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. За протокола в момента влиза общинският съветник Банко Банков.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към,

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.1 втора комисия за становище?

Д.Парнаров:Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да вземе отношение по първа точка от дневния ред?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

     На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, т.6.1.7. от Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №3 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.1 преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Преди да преминем към т.2 искам да направя едно процедурно предложение:На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС –Тополовград, неговите комисии и взаймодействието му с ОбА, докладната записка и материалите към нея да се разглеждат без да са разгледани и обсъдени на заседание на постоянните комисии.

Който е съгласен с така направеното процедурно предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към т.2. Някой иска ли да добави нещо към т.2?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост, предлагам Общинският съвет да вземе следното решение.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.2 преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.3 втора комисия за становище?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да вземе отношение по трета точка от дневния ред?Господин Минчев.

Пл.Минчев: Аз искам първо да попитам тъй като нямам информация съответно по протеста, прокуратурата …. Има ли протест от страна на прокуратурата по отношение на Наредбата за промяна на Наредбата за управление на отпадъците или предложение някакво за промяна?

В.Сяров – Председател на ОбС: По тази няма протести от прокуратурата.

Пл.Минчев: Няма. Така добре.Другото което имам да кажа, че начина по който ще се приеме Наредбата противоречи на чл.26, ал.3,ал.5 по Закона за нормативните актове, както и на чл.28,ал.2 също от Закона за нормативните актове и ако ние приемем и съответно се гласува тази Наредба е в нарушение на разпоредбата на чл.28,ал.4 от Закона пак за нормативните актове. Какво имам предвид. Значи към материалите съответно имаме приложено, че е публикувана Наредбата на сайта на община Тополовград в раздел проект на Наредби. Обаче в чл.28, ал.1 казва, че: Проекта на нормативен акт заедно с мотивите съответно доклада се внася за обсъждане, приемане от компетентния орган като мотивите съдържат, изброени са пет обстоятелства или условия които трябва да бъдат публикувани съответно доклада и мотивите.Това не е направено.Значи видно аз си направих труда и погледнах и има качено само проект на Наредбата. И ал.4 на същата разпоредба която посочих, че проект на нормативен акт който не са приложени мотиви, съответно доклад не се обсъждат от компетентните , тоест в случая не трябва да се обсъжда от Общинския съвет.Другото което е.Значи след приключване на , тоест след обявяване на съответната Наредба и ал.5 на чл.26 казва, че следва да се направи справка за постъпилите предложения заедно с обосновката на неприети предложения, тоест ако има някакви предложения. Значи никъде от самата обява на проекта на Наредбата не е посочено какво имат право гражданите или заинтересованите лица съответно да правят предложения и последствие не е направена тази справка, не е приложена което, цитираната разпоредба която посочих водят, тоест, че ние ще приемем един незаконосъобразен акт. И в тази връзка искам,ако, тъй като това се записва в момента, контролните институции искам да обърна внимание на Областния Управител на област Хасково и съответно на Прокуратурата при приемане на Наредбата съответно следва да упражнят своите правомощия. Ако те не го упражнят при приемане на Наредбата то аз ще сезирам компетентните органи които да вземат отношение по приемането на изобщо публикуването, приемането на Наредбата.Приключих.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой друг да има да добави нещо?Наистина липсват мотиви в Докладната.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ако имате нещо предвид господин Минчев.

Пл.Минчев: Не, аз казах какво не отговаря при приемане на самия акт.Какво да имам предвид?Да, единственото което е спазено, че е качена проекто Наредбата. Този срок който аз тук все говоря 30 дневния срок е спазен.Обаче какво е спазено друго не знам.

В.Сяров – Председател на ОбС: Няма мотиви, няма обосновка икономическа.

Пл.Минчев:Не, то е посочено. Аз ги изброих тези текстове така, че преценката вече… И в тази насока аз няма да подкрепя Наредбата.Не коментирам самото съдържание на Наредбата и необходимостта от Наредбата. Да, трябва да бъде приета, да се отмени старата това е безспорно. Но начина на приемането и и пак обръщам внимание, че разпоредбата, тоест които цитирах тези разпоредби са в сила от 04.11.2016год.Това са нови положения в Закона за нормативните актове които до този момент самия законодател който ги е въвел, явно не се държеше на тях, но от 04.01. нататък те са в сила, приети са.Шест месеца преди това законодателя е дал, шест месеца преди да влязат тези разпоредби да се прилагат, тоест те се приети шест месеца преди това. От там нататък…….

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Парнаров.

Д.Парнаров: Докладната е съгласувана от адвокат Хлебарова. Според моето скромно мнение не смятам, че липсата на мотиви прави приемането на Наредбата незаконосъобразна. Така, че предлагам да прекратим разискванията и да преминем към гласуване.Благодаря ви!

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо?

Д.Парнаров: Няма да добавя нищо. Подлагаш на гласуване прекратяване на дебатите.След моето предложение има гласуване.Няма да се добавя нищо.

В.Сяров – Председател на ОбС: Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА и чл.22 от Закона за управление на отпадъците, предлагам на Общинският съвет да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 14 “за”,

1 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 14 “за”,

1 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Пл.Минчев: Право на отрицателен вот съгласно Правилника.Значи аз бях решил да гласувам „въздържал се“, но начина на приемането, първо пак посочвам, няма да се повтарям. Абсолютно Общинския съвет прие в противоречие със Закона за нормативните актове текстовете които ги посочих което абсолютно прави незаконосъобразно приемане на наредбата. И втория момент който е считам, че по този начин Общинския съвет не следва да приема една Наредба. Има определен начин също в Закона по който следва да бъде приета една Наредба.Така, че аз за това гласувах „против“.

В.Сяров – Председател на ОбС: С това се изчерпва т.3 от дневния ред и преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.4 втора комисия за становище?

Д.Парнаров: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да вземе отношение по четвърта точка от дневния ред?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.4 от дневния ред и преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Преди да преминем към т.5 искам да направя едно процедурно предложение:На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС –Тополовград, неговите комисии и взаймодействието му с ОбА, докладната записка и материалите към нея да се разглеждат без да са разгледани и обсъдени на заседание на постоянните комисии.

Д.Парнаров: Господин Председател нашата комисия е гледала тази докладна.

В.Сяров – Председател на ОбС: Пета точка?

Д.Парнаров: Да. Гледана е от нашата комисия.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добре. Втора комисия за становище.

Д.Парнаров: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Тогава отпада това процедурно предложение.Има ли някой да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.5 от дневния ред и преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Преди да преминем към т.6 искам да направя едно процедурно предложение:На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС –Тополовград, неговите комисии и взаймодействието му с ОбА, докладната записка и материалите към нея да се разглеждат без да са разгледани и обсъдени на заседание на постоянните комисии.

Който е съгласен с така направеното процедурно предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към т.6. Някой иска ли да добави нещо към т.6?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.6 от дневния ред и преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.7 втора комисия за становище?

Д.Парнаров: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо?Господин Минчев.

Пл.Минчев: Аз искам да попитам имаме ли оспорване от страна на прокуратурата за тази Наредба?

В.Сяров – Председател на ОбС: По тази Наредба няма.

Пл.Минчев: Само искам нещо да кажа.Тука Наредбата е публикувана 30 дена преди срока, тоест 30 дена преди обсъждането, но за разлика от предната Наредба в измененията са посочени мотивите и целите които са приложени към материалите.Но считам, че абсолютно по никакъв начин в самото обявление не е посочено, че съответно гражданите и заинтересованите лица могат да правят предложения, становища и т.н., както и няма тази справка която след приключване на срока тоест за тези предложения и евентуално предложения и други становища които са по приемане на Наредбата не са приложени поради което считам, че пак е опорочена процедурата поради което също няма да подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, чл.24а,ал.3 и ал.11 от Закона за автомобилните превози, чл.24,ал.3 от Наредба №34/1999г. за таксиметров превоз напътници, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.7 от дневния ред и преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.8 втора комисия за становище?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.8 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Контрол по изпълнение на взети решения.

 

По тази точка няма да се докладва на днешното заседание. С оглед на това преминаваме към,

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли питания?Господин Кмет аз имам едно питане към вас.Става въпрос за детските градини.Какво е положението с детските градини?Имам доста запитвания от родители от селата и от града. Какво се случва с детските градини?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Детските градини в с.Устрем ще оставим детската градина и в града да работят през лятото две групи, като сборна и яслена.В с.Устрем също.В с.Радовец, в с.Синапово и с.Хлябово и с.Орешник ще ги закрием за летния сезон или по точно три месеца от юни до август, поради недостиг на средства. До момента е 178 000лв. недостига. Към края на годината най вероятно сумата ще бъде 250 000лв.

В.Сяров – Председател на ОбС: Тук има една група от 25 деца. Какъв е критерия, как се избират тези деца?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Те се записват. До колкото знам….

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако са повече, ако са 50 деца?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ако са повече ще разкрием друга група, няма проблеми.

В.Сяров – Председател на ОбС: Каква е причината за недостига?Вдигнахме таксите, вдигнахме кухнята…

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Увеличен е първо стандарта.Явно вие сте свикнали да задавате въпроси. Въпроса е, че стандарта е увеличен по БДС. Знаете вече сиренето не е от 4.00лв., а е от 12.00лв. Кашкавала не е от 9.00лв., а е от 16.00лв., киселото мляко не е от 0,60лв., а е от 0,88лв.Електроенергията се увеличава, заплатите се увеличават при което държавата не е дофинансирала и от там идва проблема.Това е долу горе към момента.На края на годината сигурно ще бъде с още 70 000лв. недостига, с увеличението на заплатите. А догодина ще бъде сигурно 500 000лв. тъй като заплатите трябва да станат двойни на учителите.

В.Сяров – Председател на ОбС: Те няма ли да си идват от държавата?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Държавата до сега не ни е дофинансирала като идват от държавата. Тя вашата работа колкото запазихте училищата.Нали бяхте казали, че можеше да се запазят училищата. Защо ми задавате този въпрос като лично вие казахте, че ще запазите училищата. Без да пишете никъде, ние се пребихме да пишем да Президент, Министър Председател, Министри и Народно събрание, а вие само ползвате проблема който назрява в момента и то не е по вина на Общината, а по вина на това, че няма деца за съжаление. Нещо друго интересува ли ви?

В.Сяров – Председател на ОбС: Не. С това се изчерпва дневния ред. Закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инж.ВАСИЛ СЯРОВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

 

Вярно,                                                                              

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Посетители

1265671
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
92
290
835
1262740
9482
23121
1265671

Вашето IP: 157.55.39.5
Час: 2021-10-26 08:57:46

Времето в Тополовград

opak