За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол № 22 от 28.04.2017 год.

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

22

28. 04. 2017 год.

 

Днес 28.04 .2017 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветници са се регистрирали 17.

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъствахаКмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Васил Сяров - Председател на Общински съвет – Тополовград.

В.Сяров – Председател на ОбС:Добър ден! Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги общински съветници, присъстващи в залата. В присъствената книга са регистрирани 17 общински съветника. Отсъстващи няма. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет-Тополовград, при което съгласно разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА откривам   заседанието на Общински съвет Тополовград.Преминаваме към обсъждане на дневния ред. В деловодството но Общински съвет – Тополовград са постъпили ДЗ с вх.№633/21.04.2017год.относно: Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план- ПРЗ на ПИ 72761.54.387 по плана на новообразуваните имоти на земеделски земи, попадащи в териториите на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на местност „Плочест“, землище гр.Тополовград, собственост на Христо Атанасов Джонджоров. ДЗ с вх.№635/26.04.2017год. относно:Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Тополовград“И ДЗ с вх.№637/27.04.2017год. относно:Отмяна на Решение №247/30.03.2017год. на ОбС – Тополовград.Искам да направя следните предложения.ДЗ с вх.№633/21.04.2017год.да влезе като т.20 от дневния ред.Второ ДЗ с вх.№635/26.04.2017год. да влезе като т.21 от дневния ред.Третото предложение ДЗ с вх.№637/27.04.2017год да влезе като т.22 от дневния ред.И четвъртото предложение т.20 „Контрол по изпълнение на взети Решения“ и т.21 „Питания и отговори на питания“ да станат съответно т.23 и т.24 от дневния ред. Някакви други предложения има ли относно дневния ред? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Подлагам на тласуване първото предложение. Който е съгласен докладна записка с вх.№633/21.04.2017год.да влезе като т.20 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 17 общински съветника от които 17 ”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.Подлагам на гласуване второто предложение. Който е съгласен докладна записка с вх.№635/26.04.2017год.да влезе като т.21 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 17 общински съветника от които 17 ”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване третото предложение. Който е съгласен докладна записка с вх.№637/27.04.2017год.да влезе като т.22 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 17 общински съветника от които 17 ”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.Подлагам на гласуване следващото предложение. Който е съгласен т.20 „Контрол по изпълнение на взети Решения“ и т.21 „Питания и отговори на питания“ да станат съответно т.23 и т.24 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“. „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 17 общински съветника от които 17 ”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Сега подлагам на гласуване цялостния дневен ред. Който е съгласен с така предложения цялостен дневен ред, моля да гласуват с вдигане на ръка „за” „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 17 съветника от които 17 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към,

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.1 първа комисия за становище?

Н.Колев: Против.

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.1 втора комисия за становище?

Д.Парнаров: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Хар.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да вземе отношение? Господин Кмет заповядайте.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Уважаеми общински съветници, дами и господа гости, служители на Община Тополовград. На 1 август 2016год. влезе в сила новият Закон за предучилищното и училищното образование, според който осми клас излиза от основното образование. Това доведе до рязък спад в общия брой на учениците в училищата в селата Орешник, Радовец, Синапово и Хлябово.Налага се да предприемем мерки относно бъдещето на тези училища. Възможностите са две:

   1. Тези училища остават да съществуват с малък брой учениците под нормативите, но с дофинансиране от общинския бюджет.

   2. Закриване на 4 училища с осигурен транспорт на учениците до приемащите училища.

Необходимите средства за дофинансиране на тези училища към днешна дата са 188 000лв. при положение, 55% вече е изчерпан бюджета. Тази сума може да се увеличи до края на 2017 година. Общината не разполага с тези средства. Освен това искам да изтъкна пред Вас някои факти, които категорично доказват, че тези училища нямат бъдеще, а именно: На 25.04.2017год. комисия от Общината извърши проверка в училищата във връзка с броя на учениците за деня. Констатира се, че много голям брой ученици отсъстват, но ето точните цифри в проценти. В училището в с.Орешник – 49% от учениците са отсъствали. В училището в с.Радовец – 18% от учениците са отсъствали. В училището в с.Синапово – 26% отсъстващи ученици. В училището в с.Хлябово – 15% отсъстващи ученици.Също така искам да ви запозная с броя на останалите училища в населените места по другите общини.В община Хасково има 6 училища по селата. В община Димитровград – 2, в община Харманли – 4, в община Минерални бани – 2, община Свиленград – 1, община Ивайловград – 1 училище, в община Маджарово – нямат училища по селата, в община Любимец – няма училища в селата, община Симеоновград – няма такова, в община Тополовград – 5.Нямат тъй като са закривали училищата много по-рано. Ние миналата година, ако си спомнят Директорите водихме един дебат и те бяха много щастливи, че тази година ще ги задържим,не знам дали си спомняте и, че там където не стигат ще дофинансираме.В по-голяма част сме дофинансирали. Може би в Синапово и още Хлябово, не знам Хлябово дали сме дофинансирали? Не. Там не сме дофинансирали защото никъде не взехме декемврийска заплата.Декемврийската заплата си я взехме януари и от там дойде липсата от дофинансиране.Предложил съм докладни записки в които е описано всичко подробно. Нека да оставим политическите си пристрастия и да вземем едно адекватно решение дали ще оставим или ще закрием тези училища. Също така съм изпратил писма официални до Президента на Република България, до Министър Председателя на РБ, до Председателя на Народното събрание, до Омбудсмана на РБ, изпълнителния директор на Националното сдружение на общините, също така до председателя на българските учители, но до ден днешен нямаме отговор.По мое предложение направихме един списък в ГРАО, който ви бе раздаден. Общия брой деца по населените места: Българска поляна – 3, Владимирово – няма, Доброселец – 2, Каменна река – няма, Капитан Петко – 3, които не са реални защото живеят в града и децата учат там. Княжево – 12, Мрамор – 6, Орешник -17, Орлов дол – 15, Планиново – няма, Присадец – няма, Радовец –14, Сакарци – няма, Светлина – 1, Синапово – 12, Срем – 9, Устрем – 35, Филипово – няма, Хлябово – 6, Чукарово – няма. Общият брой на учениците не на учениците на децата от 1 до 5 години е 535 при положение, че 35 са в Устрем и три от тях са в града не са в там където трябва да бъдат.направете си една равносметка колко деца има от 1 до 5 години говорим в населените места, дето ви ги изчетох.Надявам се, че ще вземете адекватно решение. Благодаря Ви!

В.Сяров – Председател на ОбС: Благодаря Ви господин Кмет! Някои иска ли да вземе отношение?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ако някой има да казва, да не после…..Да не кажете после Кмета закри училищата, защото Кмета училища не закрива, както и Общинския съвет не закрива.Ние ползваме по нормативни документи които трябва да спазваме.Не е въпроса да си играем на политики, тази партия защитава това, другата това и да си играем на политически пиари да си правим.За това сме седнали да решаваме не да кажете еди кои си общински съветници закриха, а еди кои си не закриха, защото гаранция след тази сесия не знам какво решение ще се вземе. Ако се вземе решение да се закрият ще бъде обвинен Кмета с общинските съветници което мисля, че не е редно.Местната власт е над политическата власт.Тъй като тук се решава съдбата на нашите деца, на нашите родители и на всички нас.Не можем да робуваме на някакви политически пристрастия. Благодаря Ви!

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Иванов имате думата.

Кр.Иванов: Значи тука преди десет години в тази зала говорих, че ще дойде този момент когато Общината ще се обезлюди и проблема не са дупките и липсата на пътища, а проблема е масовото обезлюдяване на селата и на града.Това е проблем на държавата тя не гледа статистически на тези малки общини и за това се стига до този момент, неприятен за всички. Никои от нас не иска да закриваме училищата. Като кажем училище си представяме една сграда.Какво има в тази сграда?Учите ли ли?Училище трябва да има деца.Факт е, че нямаме деца.Ако трябват пари ще се намерят пари, ако няма учители ще се привлекат учители, обаче деца няма от къде да дойдат.Това са за съжаление фактите.И тука като гледам в тези протоколи констативни ето тук Орешник е пред мене 24 са присъствали 17 не. В следващия момент пак числото е едно и също. Значи тези дето отсъстват те са писани някакви виртуални ученици.Слетите класове.В една стая се събират първи, втори, трети клас….

Ан.Ангелова-Директор ОУ „Хр.Ботев“с.Синапово: Един клас е от два класа първи и втори. Какво значи първи, втори и трети?

Кр.Иванов: Примерно бе.

Ан.Ангелова-Директор ОУ „Хр.Ботев“с.Синапово: Не примерно. Слетият клас е от два класа.

Кр.Иванов: Добре от два класа. Извинявам се!

Ан.Ангелова-Директор ОУ „Хр.Ботев“с.Синапово: Ами, говори както трябва.

Кр.Иванов: Аз говоря както трябва. Ще поискаш официално думата като свърша. Какво качествено образование първи клас ще ми слуша, втори клас едновременно и той слуша с какво внимание са тези деца вундеркини ли са… Мисълта ми е, че ако дойдат тези деца тука да учат ние трябва да се ръководим от децата.Как ще излезнат подготвени от основното образование.Тук ще се открият други паралелки, час от учителите надявам се, че ще могат да дойдат на работа тука. Има осигурени превози. Трябва да мислим изключително за децата, за учениците, а не да си защитаваме тука работни места на учители.Неприятно е още веднъж казвам. На никой не пожелавам да остава без работа, но държава ни докара до този хал ние да взимаме такива решения неприятни и да казват закриха училището еди къде си, еди къде си, еди кои си, еди кои си. Още един момент.Господата от ГЕРБ виж какво пише тука.Чл.38 2016 година приет не сме го приели ние, нали така? Значи предлагам да подкрепите вашата родна партия която приема нов Закон.Благодаря!

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой друг иска ли да се изкаже? Господин Парнаров имате думата.

Д.Парнаров: Аз много моля да не политизираме въпроса, защото училището и образованието не е политика.В процес на два месеца ние направих ме няколко срещи. Първата среща беше инициирана от Кмета и ние я направихме в тази зала в присъствието на колегите директори, с експертите. Втората среща беше последваща долу при госпожа Ятакчиева и третата среща беше онзи ден в комисията по образование. За първи път тя тогава се събра в пълен състав с присъствието на началник отдел „ХСД“, госпожа Господинова главния експерт, госпожа Семерджиева главния експерт финанси и бюджет тук бяха и директорите. Мое задължение е, помолих да се направи протокол на тази среща, смятам, че така е редно и искам да запозная общинските съветници с извадка от протокола.Няма да казвам какво са казали експертите, защото те са тука и вие колеги общински съветници може да ги питате. Тук са и директорите на училищата и аз ще помоля Председателя ако те искат думата да им се даде, разбира се защото няма как директора да не защитава училището на което е директор.В целия дебат, няма да коментирам Закона, Закона представлява един гардероб, вътре със саката, ризите така метафорично ако може да се изразя, подзаконовите нормативни актове. Това което казват директорите на въпроса за бюджета, че те са с изпреварваща субсидия са взели повече от 55, 60% и това което казват директорите. Госпожа Ангелова директор на ОУ „Хр.Ботев“ с.Синапово казва:Моето училище не отговаря на изискванията, но аз държа училището да се запази като се дофинансира от общината.Аз не мога да гарантирам какъв ще бъде броят на учениците в първи клас. Имам заявления от родители, най-вероятно ще имам и още. Госпожа Милушка Петкова директор на ОУ „Св.Кирил и Методий“ с.Орешник казва: В докладната подробно е описано, че не отговаряме съгласно новия Закон за образованието и Наредба №7. Виждаме, че броя на учениците намалява. Виждаме, че с учениците от седми клас не можем да направим самостоятелна паралелка. Недостига е намаляване броя на учениците. Сега аз също мога да кажа и не само аз, но и нито един орешанец няма да е съгласен да закрият училището.По инициатива на родителите се направи подписка. Госпожа Татяна Йорданова директор на ОУ „Хр.Ботев“с.Хлябово казва:Децата са 34, има движение на ученици, че тя също не гарантира, но в крайна сметка тази агония трябва да свърши.Трябва да се вземе окончателно решение. Не може да остави самостоятелна паралелка. Общинския съвет трябва да разпише, ако разпише също тя настоява да има училище.И госпожа Атанаска Куртева директор на ОУ „Хр.Ботев“ с.Радовец казва: Моето училище е с 26 деца.Трета година съм без финансиране. Да ви кажа това е живо мъчение без пари.Малък брой деца, малък бюджет и аз не виждам защо трябва да се мъчи училището и колегите и те работят както трябва, а не да не им плащаме нищо.Тя казва, че са излизали няколко пъти в неплатен отпуск, казва, че …. Което не е редно по кодекса на труда и тя казва да се предприеме процедура за закриване на училището. Завърших, благодаря Ви!

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:Това е най-тежкото решение в съществуването на община Тополовград да закриваме училище, детска градина или болница.За издръжката на болницата 120 000лв.200 000лв. за училищата.Детски градини издръжки, заплати по новите стандарти БДС още мисля, че бяха 200 000лв. От къде да намерим 500 000лв.?Дайте параграф от който да изкараме. Аз съм против да закриваме училища, ако намерим средства. Защото тези хора ще работят без пари. Ще оставим училищата ще работят без пари.А и те имат семейства, имат деца и искат да се издържат.Имат ток за плащане, имат вода за плащане.За какво говорим изобщо в случая? Говорим за една мъка.Дайте решение от къде да намерим 500 000лв.и няма да закриваме болницата, няма да закриваме детските градини, няма да закриваме училища.

К.Стойчев: Уважаеми господин Кмет, уважаеми господин Председател на Общински съвет, уважаеми колеги общински съветници. Тук не става въпрос само за едно дофинансиране. Това е една изключително неприятна процедура закриване на училищата.Тук става въпрос за закон който ни е сведен от държавата и явно щем не щем трябва да го изпълним според изискванията на държавните образователни стандарти и като подзаконов нормативен акт трябва да излезем с някакво решение.Пак повтарям изключително неприятна процедура, защото за учениците ще се намери транспорт, при положение, че ги закрием, но остават учители които всеки ден учителя храни семейство.Съкращаването на един учител това е съкращаването на семейния бюджет на всяко едно от тези семейства.За това смятам, че по-редно би било изпълнявайки закона защото няма как давървим против него ние просто сме заставени, да разгледаме нещата от към три опорни точки. Едната опорна точка е преструктурирането.Така или иначе то вече ни е сведено. Държавните образователни стандарти.И третата опорна точка точно това се явява и най-важната това е финансирането.И като прибавим липсата на деца в тези училища аз мисля, че картинката е явно неприятна с много неприятен изход, закриване на училищата, за голямо съжаление.Ако намерим от някъде финансиране, но в такъв случаи пък ние ще влезем и в някакво противоречие със Закона, защото в Закона ясно е записано, че общинските училища преминават държавна собственост, а държавата налага тези държавни образователни стандарти и не ги подкрепя с финансиране.Тоест общините, хайде да си го кажем направо берете им грижата.Няма от къде, за съжаление.Ако някой намери начин за финансиране вдигаме ръка „за“ да останат.Обаче такъв случай за сега никой не е подал.Благодаря!

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой друг има ли да добави нещо?Директорите на училищата?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: На комисията, гледам от протокола имало е много дебати, а сега никой не взема думата.Да, аз за това казвам, че прочетох протокола и там има много дебати.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Ако няма други желаещи прекратявам разискванията….

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Директора на с.Синапово помните ли госпожо Ангелова или госпожица извинявай, помните ли миналата година дебата когато бяхме тука събрани с г-жа Ятакчиева, г-жа Господинова когато говорихме, помните ли какво казахте. Една година да ни запазите благодарим ви много. След това ……

Ан.Ангелова-Директор ОУ „Хр.Ботев“с.Синапово: Да.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Добре. Значи да ви запазим една година и след това трябва да оплюваме институцията ли?

Ан.Ангелова-Директор ОУ „Хр.Ботев“с.Синапово: Да защото вие гласувахте да дофинансиранете училището, но това не се случи господин Божинов.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Да, нали това ви обясних. Явно вие не ме чувате какво казвам.Финансирането не дойде защото никой не взе декемврийски заплати.Декемврийските заплати се взеха както по закон трябва да вземат януари месец.

Ан.Ангелова-Директор ОУ „Хр.Ботев“с.Синапово: Аз с новия бюджет изплатих стара заплата за декември.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ние също.

Ан.Ангелова-Директор ОУ „Хр.Ботев“с.Синапово: Общината не ме интересува.Мен ме интересува моето училище.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград:Ние също не взехме декемврийски заплати.

Ан.Ангелова-Директор ОУ „Хр.Ботев“с.Синапово: Вие гласувахте за дофинансиране аз не го получих.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Точно това ти обяснявам, че декември всички не взехме заплатите за януари. За това не се случи дофинансирането.

Ан.Ангелова-Директор ОУ „Хр.Ботев“с.Синапово: Вие трябваше да отделите тези средства и тези средства да седят и когато имам нужда от тези пари да ги получа.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ама не може ние общината няма да взимаме заплати, а вие да вземете.

Ан.Ангелова-Директор ОУ „Хр.Ботев“с.Синапово: Ама вие трябваше да ги заделите.

В.Сяров – Председател на ОбС: Госпожо Семерджиева заповядайте на микрофона!

Ир.Семерджиева-главен експерт „ФАБ“: Госпожице Ангелова, отговарям ви веднага.Община Тополовград, общинска администрация Тополовград разполагаше със средства за изплащане на декемврийските заплати.Кмета на Общината поради това, че училищата малките не могат да вземат декемврийските заплати взе решение и ние в общината да не вземем заплатата за месец декември.Всичките заплати се изплатиха през месец януари.Що става въпрос за дофинансиране. Миналата година ви дадохме 3 000лв. което е от наема на земята които ви бяха достатъчни да изплатите ноемврийските заплати.Когато преведе наемателя в общината средствата ще ви бъдат предоставени.Това не са наши средства.Това са средства които идват като приход от наем на земя и ние с тези средства ви дофинансираме.Искам да ви кажа, че с този бюджет който имате тази година, всичките малки училища най-много до септември да се изкара. От там нататък не знам от къде ще се намерят средства.Дофинансиране се прави когато се съберат 100% собствени приходи.За това с приемането всяка година на бюджета на общината се оставя резерв който резерв при положение, че дойдат 100% с тези средства може да се дофинансира.Резерв има, но реални пари 2016 година няма.Благодаря Ви!

Ат.Анастасов: Само нещо да попитам. Как така резерв има, а реални пари няма?Това не мога да го разбера.

Ир.Семерджиева-главен експерт „ФАБ“: Едното е план, а другото отчет. Планираме резерв….

Ат.Анастасов: Вие ни казахте, че има резерв

Ир.Семерджиева-главен експерт „ФАБ“: Резерв има, но пари няма.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: От къде да намерим пари като всяка година ни намалят бюджета.

Н.Колев: Не може изведнъж всичкото това нещо да се изсипе на нашата глава. Четири училища всичко на веднъж.Как се случи точно днес тези училища да се затворят.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: То беше и миналата година.Има подзаконови нормативни актове.

Ат.Анастасов: Във всяко село има деца. В Синапово има 35 деца.

Кр.Иванов: От тях колко са от Княжево?В Княжево го затвориха преди с 40,50 ученика.Данчо Трифонов беше кмет и го затвори.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Господин Анестиев никой не иска да закрива училища.Болна е, тежка е има подзаконови нормативни документи.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой друг да иска да вземе думата?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.312,ал.6 от ЗПУО предлагам на Общинският съвет да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 9“за”,

6”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 9“за”,

7”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване проекторешение №3 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 10“за”,

7”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване проекторешение №4 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 10“за”,

7”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване проекторешение №5 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 10“за”,

7”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №6 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 10“за”,

7”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване проекторешение №7 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 10“за”,

7”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.1 преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.2 първа комисия за становище?

Н.Колев: Против.

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.2 втора комисия за становище?

Д.Парнаров: Аз докладвах още в началото по четирите точки. Те са едни и същи.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Хар.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да вземе отношение по втора точка от дневния ред?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.312,ал.6 от ЗПУО предлагам на Общинският съвет да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 9“за”,

7”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 10“за”,

7”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №3 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 10“за”,

7”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №4 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 10“за”,

7”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №5 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 10“за”,

7”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване проекторешение №6 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 10“за”,

7”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване проекторешение №7 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 10“за”,

7”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.2 преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.3 първа комисия за становище?

Н.Колев: Против.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Хар.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да вземе отношение по трета точка от дневния ред?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.312,ал.6 от ЗПУО предлагам на Общинският съвет да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 9“за”,

7”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 10“за”,

6”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №3 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 10“за”,

6”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №4 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 10“за”,

6”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №5 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 10“за”,

6”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №6 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 10“за”,

6”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №7 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 10“за”,

6”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.3 от дневния ред и преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.4 първа комисия за становище?

Н.Колев: Против.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Хар.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да вземе отношение по четвърта точка от дневния ред?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.312,ал.6 от ЗПУО предлагам на Общинският съвет да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16съветници, от които 9“за”,

6”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16съветници, от които 10“за”,

6”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №3 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16съветници, от които 10“за”,

6”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване проекторешение №4 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 10“за”,

6”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване проекторешение №5 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 10“за”,

6”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №6 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 10“за”,

6”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване проекторешение №7 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 10“за”,

6”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.4 от дневния ред и преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.5 първа комисия за становище?

Н.Колев: Въздържал се.

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.5 втора комисия за становище?

Д.Парнаров: Втора комисия двама „за“ и трима „въздържали се“.

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.5 четвърта комисия за становище?

Хар.Мочев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.5?Господин Кмет заповядайте!

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: По пета точка искам да взема отношение в смисъл виждам много от вас са гласували въздържали се и искам да ви обясня за какво става въпрос. Това не е разкриване на ново работно място. Това работно място е старо.Когато съкращавах ме с цел да спестим средства финансови отнехме на с.Радовец техническия сътрудник. Две години по-късно го връщаме тъй като Радовец е голямо населено място и на Кмета му е доста трудно връщаме му техническия сътрудник.Не, че назначаваме някакъв на ново работно място и т.н. Това е технически сътрудник където има във всяко кметство.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, предлагам на Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 9“за”,

0”против” и 6“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 9“за”,

0”против” и 6“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №3 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 9“за”,

0”против” и 6“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №4 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 9“за”,

0”против” и 6“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.5 от дневния ред и преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.6 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Четвърта комисия за становище?

Хар.Мочев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.6?Господин Минчев имате думата.

Пл.Минчев: Аз имам само един въпрос. Искам да попитам кое налага тази промяна в смисъл атакувана ли е Наредбата пак пред съда? Това ми е въпроса, тъй като видно от материалите към докладната не е посочено, че има.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Тази Наредба е атакувана в съда. Има протест, даже има образувано дело.Вчера беше делото и аз съм изпратил материалите, че е включена в дневния ред.

Пл.Минчев: Да, благодаря!Това ми е. Благодаря за отговора.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Някой има ли да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА и чл.1,ал.2 и чл.26,ал.8,т.2 от Закона за пътищата, предлагам на Общински съвет – Тополовград да приеме следните решения.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.6 от дневния ред и преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  Пет минути почивка.

 

ПЕТ МИНУТИ ПОЧИВКА.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Продължаваме по дневния ред.В момента кворума е 15 общински съветника.Продължаваме заседанието на Общински съвет.На точка седем сме от дневния ред.По т.7 първа комисия за становище.

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Искам да направя едно пояснение.Тази Наредба също е атакувана в съда. Заседанието на съда беше за 27.04.Изпратил съм материалите по делото. Има ли някой да добави нещо?Да, господин Минчев.

Пл.Минчев: Не знам дали прави вече на колегите общински съветници , че доста подзаконови актове и доста решения на Общинския съвет това, че ние ги отменяме и гледаме да изпреварим нещата това до някъде е добре, донякъде трябва да се обърне много сериозно внимание по отношение и приемане както на подзаконовите актове така и решенията които са. Не случайно в колко под ред заседания аз говоря, за процедури, за разни текстове, дано да сте ме разбрали. Както и да е.Конкретно по т.7 за тази Наредба единствения бях декември месец когато се вземаше аз не я подкрепих, поради два аргумента. Ето той единия аргумент излиза сега и с основание мога да кажа, че прокуратурата атакува този текст, който той трябва да се отмени.Но аз няма да подкрепя, пак казвам, че належащо е да бъде отменен този текст защото той действително противоречи, но искам да кажа нещо друго.Ако някой ме е разбрал тогава когато говорех, че Наредбата която е за детските градини нямаме ние приета Наредба и това тепърва най-вероятно ще бъде на друго оспорване.Нямаме приета Наредба, защото тя не беше приета в Законно установената форма, начин и ред.Вижте протокола как е подложена на гласуване от Председателя на Общинския съвет.Не се приема подзаконов нормативен акт, четете правилата, нормативните изисквания и за мене пак казвам в тази връзка аз няма да я подкрепя защото нямаме пълно избрана Наредба, тоест този път проблема не е при Кмета, той ще ме попита сигурно този път проблема е при приемането от страна на Общинския съвет.Не се приема по този начин подзаконов нормативен акт.И ще ви дам един жокер. Вижте в Народното събрание, ако сте гледали някой път като дават излъчване как приемат един Закон. Така, че аз от тази гледна точка, пак да не се чудите или пък, че се правя нещо на интересен няма да я подкрепя Наредбата защото нямаме законно избрана, за мене нямаме валидна Наредба и в един момент след време ще се сети пак някой прокурор да ни я атакува и в един момент ще се окаже, че нямаме Наредба и всичко назад трябва да се прави.От тази гледна точка аз няма да я подкрепя Наредбата. Пак казвам причината не е в общинска администрация, не е в Кмета. Причината е в Председателя на Общински съвет който я подложи по начина на приемане на Наредбата.Така, че проверете си, консултирайте се. От тази гледна точка аз няма да подкрепя проекта за изменение което пак казвам, че наистина е основателен.

Кр.Иванов: Чакай бе как нямаме приета Наредба? Каква Наредба има влязла в сила и да я атакува тогава.

Ант.Димитрова-Секретар на Община Тополовград: Как да нямаме приета Наредба? Областният Управител не е обжалвал решението.Как господин Минчев да нямаме приета Наредба?Четиринадесет дневен срок след като не е обжалвана от Областния Управител решението е влязло в сила.

Пл.Минчев: Госпожо Димитрова отговарям Ви веднага. Една Наредба като подзаконов нормативен акт ако не бъде атакувана в 14 дневен срок тя може да бъде атакувана съгласно административно процесуалния кодекс който го е направил и съответния прокурор може да бъде атакувана във всяко едно време. Така, че там и да е минал 14 дневния срок ….

Ант.Димитрова-Секретар на Община Тополовград: Тя е факт, тя е вече в действаща.Тя може да се обжалва и след три години в случая. Но има решение с което вече е взето на Общински съвет и тя мина…..

Пл.Минчев: Ами да. Тази разпоредба която е атакувана тя също е приета.

В.Сяров – Председател на ОбС: Искам да направя едно пояснение. Тези Наредби където са атакувани това са атакувани Наредби в цялата страна не само в нашата Община.

Пл.Минчев: Да, точно така е. Защото се атакуват определени текстове от Наредбата.

В.Сяров – Председател на ОбС: Сега. Има стари Наредби където са от 2007г., 2008т., 2009г.които има промени в Закона през 2016г. и те атакуват точно определени текстове от Наредбата.както и в тази Наредба за детските градини Прокурора не атакува цялата Наредба, а атакува точно определени неща.

Пл.Минчев: Да, аз точно това казах.

В.Сяров – Председател на ОбС: Така, че тя Наредбата си е действаща.Господин Парнаров.

Д.Парнаров: Значи аз подкрепям госпожа Димитрова, защото в конкретния случай се атакува само два члена които наистина са си…..в този случай и ние грешка е на съветниците, че не сме обърнали внимание тогава.Иначе Наредбата наистина е действаща.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следното решение.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.7 от дневния ред и преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.8 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Д.Парнаров: Подкрепя с трима „за“ и един „въздържал се“.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Четвърта комисия за становище?

Хар.Мочев: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо?Господин Минчев.

Пл.Минчев: Искам да знам само при мен ли е така или … но няма приложен отчета на МБАЛ гр.Хасково.Защото гледам на някои колеги също го няма.

В.Сяров – Председател на ОбС: Никъде го няма.

Пл.Минчев: Тогава какво ще приемаме?Това е едното. Другото което е.Аз не виждам от „Златно зърно“ има ли някой, той отчета е по скоро тематиката, приемане на отчета.Аз имах тук едни въпроси което мен ме притеснява при отчета.Исках да попитам първо дали работи това търговско дружество. Това което ме притеснява е данните, защото си направих труда да ги разгледам подробно. Тука имаме едни задължения към персонала за минала година до една година. Има едни 11 000лв.Осигурителни задължения има 5 000лв.над една година дадени са тука едни солидни задължения така доста. Към персонала има от други години има 45 000лв.това което е дадено. Трябва да кажа, че Община Тополовград тъй като тя съдружник в това търговско дружество с 42% мисля, че беше участие. Това означава, че ние приемаме както активите така и пасивите . Значи в един момент ние приемаме задълженията към този персонал.Аз така знам, че не се извършва дейност една година.Аз исках по-голямо обяснение по отношение на отчета за да мога да го подкрепя макар, че то е ….. дали ние ще го подкрепим или не за да приложи в търговския регистър за статистиката, но за мен това са много важни цифри които и са притеснителни от една страна.Защото задълженията растат, дружеството не работи. Имахме едни приети преди това решения и в един момент от практиката ми като адвокат ние реално нямаме блокираща квота, тоест нямаме 51%, а имаме една квота с която ние трябва да се съобразяваме с другите съдружници.И в един момент тези задължения също…. А Община Тополовград има активи най вероятно ако се тръгне в една ликвидация, несъстоятелност или каквото и да е …… Което мен ме притеснява.Така, че …

В.Сяров – Председател на ОбС: Аз поканих Управителя на „Златно зърно“г-н Атанасов, но той не дойде.

Пл.Минчев: Просто искам по-голямо разяснение макар, че за мене дружество, дейността тоест участието трябва да се разгледа. Има си ресорна комисия към Общинският съвет аз предлагам така един апел да се самосезира комисията и има начини и правила как да се събере. Съответно и Председателя на Общинския съвет защото тука за мен това са много тревожни факти и данни. В един момент да не се окаже, че трябва да даваме доста пари като съдружници в това дружество.И аз бях казал на времето ние как можем съответно да напуснем това дружество. За съжаление мина една година и ние седим на едно и също място и в един момент участваме в една за мен загуба. Не говоря там за другите данни и цифри те са написани така малко счетоводно се нагласят, но ако това е действително за мене…. Защото са публични задължения към НАП и НОИ става страшно.Защото в общината говорим за недостиг на пари а ето къде може да се разкрие един ресурс на общината.И пак казвам водят ни на кредитори, държавата първия и основен кредитор така, че ние ще трябва да ги платим съобразно нашата част. Лошото е, че при нас ще намерят активи и какво да вземат.Така, че няма тъй като не може да ми бъде отговорено аз няма да подкрепя този отчет. И за в бъдеще тука трябва комисията ресорната която е съответно съгласно имаме Наредба за упражняване правата на община Тополовград в тези търговски дружества да се тръгне по процедурата защото последиците са много жестоки.

Кр.Иванов: Нали взехме решение да продаваме дяловете на …..

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ние ги продаваме, но няма кой да ги купи.

Кр.Иванов: Имаме ли официален отговор от другия съдружник?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Не.

Кр.Иванов: Значи ….

Ат.Анастасов: Нали трябваше да има едно събрание там…

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Събранието се събира да може да се иска пари да си изчистят задълженията към НАП като такси

Пл.Минчев: Аз съм ги маркирал тука . Това са доста които са публични задължения. Задължения предполагам заплати които са свързани с кодекса на труда.Плащания, отделно публични задължения, осигурителни вноски, НАП, здравни вноски. Аз това исках да разбера.Всяка година се трупат стари задължения. Или пък ако обърнем другата страна какви други задължения имат. Някакви други кредити и става много страшно.И ние отговаряме заедно с тях.А пък реално не можем да вземем, това е лошото, че не можем да вземем , ако нямаме 51%. Ние не можем да вземем решение тоест какво да го правим това търговско дружество.Ще продължавали да работи, да финансираме, ще закриваме ли какво ще се прави.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Тогава предлагам да оттеглим докладната и да оставим за следващата сесия.

Пл.Минчев: Не, защо да се оттегли?То това е за статистиката.Аз казвам, че от тук нататък мисля, че до първи юни беше трябва да се приложат тези. Ние да си ги гласуваме защото по докладната имаме и СБАЛ където е.За Хасково не знам, не ми се отговори. Няма приложено. Как тогава да вземем решение? Не знам.Макар, че там пак е за сведение с един или два процеса, но изисква…. Ето имаме оспорване на решение от страна на Областния. Последната ли там предпоследната точка.Значи нека се види Правилника за дейността на Общински съвет, ЗМСМА значи трябва съответно решенията, докладната да бъдат подплатени с материали.Ние как ще го пратим в Хасково за сведение макар?Така, че ако нямаме такъв отчет да отпадне в тази част. Да се оттегли, а пък вече за „Златно зърно“оставам на общинските съветници да преценят как да гласуват. Аз лично ще гласувам „против“ без да имам яснота по тези данни.

В.Сяров – Председател на ОбС: Госпожо Семерджиева има ме ли финансов отчет на „МБАЛ“ АД гр.Хасково?

Ир.Семерджиева-гл.експерт ФАБ: Не, не са представили. Ние имаме една част от дяловете.Всичките общини участват в МБАЛ.

В.Сяров – Председател на ОбС: В точка три накратко е описано колко е участието на общината

Ир.Семерджиева-гл.експерт ФАБ: Да, колко дяла има общината към МБАЛ гр.Хасково. Не могат да представят отчет за всички общини или само за нашата.Той е цялостен отчет за цялата МБАЛ. Ние казваме с колко дяла участва нашата община в МБАЛ.

Пл.Минчев: Ама ние имаме точка в която приемаме за сведение.

Ир.Семерджиева-гл.експерт ФАБ: За сведение, че нашите дялове не са променени. Остават си толкова нашите дялове.

Пл.Минчев: Приемаме за сведение годишния финансов отчет на „МБАЛ“ АД гр.Хасково за 2016 година.Приемаме за сведение.

Ир.Семерджиева-гл.експерт ФАБ: Да, че през 2016година ние имаме дялово участие 48400лв. с 4840бр. поименни акции. Това е.С тях участваме в МБАЛ.

Кр.Иванов: Мен не ме интересува МБАЛ, мен ме интересува мелницата. Защо нямаме официално писмо, че отказват да закупят дяловете?И тези дялове се продават със задълженията, с активите и с пасивите.Ние имаме решение. Той е трябвало писмено да отговори с да или не.Ако отговора е не ние вече имаме право да излезем на пазара да си продаваме дяловете и да приключваме тука с тези цифри.

Пл.Минчев: Мога да кажа, че ние предвид на търговския закон в който има процедура един от съдружниците може да излезе макар и несъгласието от страна на другите съдружници.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Как да излезем? Да излезем и да си оставим дяловете и да излезем.

Пл.Минчев: Има неща които трябва да се спазват.Защото те после могат да го атакуват в окръжния съд по чл.74 от търговския закон.

Кр.Иванов: Не бе ние сме го предложили на тях.Но той отказва.

Пл.Минчев: Има ли официален отказ?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Не няма.Тоня, пишете едно писмо официално да ни отговорят.

Кр.Иванов: То сме изтървали всички срокове. То си има…. Оценката шест месеца важи. Изтекла

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Тука говорим да ли ще се изкупуват. Тука не говорим за …. Ако ги закупят тогава ще правим нова оценка.Да изчекаме да видим какво ще отговорят.

Т.Бакалова-нач.отдел „ОСИР“: Искам само да ви кажа, че имаме решение на общинския съвет делът на общината да се предложи на съдружниците.Това беше миналата година.След което беше общото събрание и от това което е взето като решение те трябваше това нещо трябваше да бъде отразено в протокола.Но за съжаление протокола който дойде от общото събрание аз поне не видях никъде да е отразено.

В.Сяров – Председател на ОбС: Може ли после да получим копие от този протокол в Общинския съвет?

Т.Бакалова-нач.отдел „ОСИР“: Той трябва да го имате и при вас.

В.Сяров – Председател на ОбС: Не, нямаме го. Да може да вземем някакви мерки комисията. Трябва да извикаме Управителя на дружеството с господин Кмета да направим една среща и да видим какво ще прави от тук насетне.

Пл.Минчев: Закъсняваме имаме срокове.

В.Сяров – Председател на ОбС: То трябва да се тръгне от някъде.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Аз за това им казах ако го купуват да го купуват, ако не да го вадим на борсата.

Кр.Иванов: То трябваше да има официален отговор.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Тоня, напишете едно официално писмо.

Пл.Минчев: Значи господин Кмете, консултирайте се с вашите юристи на общината има в търговския закон точно как казва как един съдружник в едно ООД може да напусне.

Кр.Иванов: Ние не искаме да напускаме, искаме да си продадем дяловете.

Пл.Минчев: То става на последното.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Първо да получим официален отговор дали ще закупуват дяловете.

Пл.Минчев: То това колко месеца мина.Те могат да кажат и две години. През това време начисленията …

Кр.Иванов: Една оценка важеше шест месеца мисля, че беше.

Пл.Минчев: Тя оценката се прави. Като се плати.

Кр.Иванов: Кой трябва да я плаща?

Пл.Минчев: А, не знам кой трябва да я плаща.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Първия път я платихме ние, но да си я плащат те вече.

В.Сяров – Председател на ОбС: Друг има ли да добави нещо по разглежданата точка?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.13,ал.1,т.2 от Наредбата за условията и реда при които Община Тополовград упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на ТД – чл.137,ал.1,т.3 от ТЗ, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 4 “за”,

2”против” и 9 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.8 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По точка девет втора комисия?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.9?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и чл.26а,ал.4 и ал.5 от Закона за народните читалища, предлагам на Общински съвет да приеме следното решение.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.9 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По точка десет втора комисия?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.10?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, чл.19,ал.3 от Закона за социално подпомагане и чл.36б,ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, предлагам на Общински съвет – Тополовград да приеме следните решения.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №3 от ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.10 от дневния ред и преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.11 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.11?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.11 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДВАНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.12 втора комисия за становище?

Д.Парнаров: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, чл.21,ал.1,т.1 от Закона за закрила на детето и чл.3,ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, предлагам на Общински съвет – Тополовград да приеме следното решение.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.12 от дневния ред и преминаваме към,

 

ТРИНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Към т.13 само искам да , има една техническа грешка на решението отзад.След второто трябва да е три, а пак е писано две.

В.Сяров – Председател на ОбС: В проекта за решение има два пъти втори номер.Последното става трето.По 13 точка първа комисия?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост, предлагам на Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №13 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №13 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №13 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.13 от дневния ред и преминаваме към,

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.14 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.24а, ал.3 и ал.10 от Закона за автомобилните превози, чл.24,ал.3 и ал.4 от Наредба №34/1999год. за таксиметров превоз на пътници, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №14 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №14 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.14 от дневния ред и преминаваме към,

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.15 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет – Тополовград да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №15 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №15 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №15 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №15 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.15 от дневния ред и преминаваме към,

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Точка 16 тук има техническа грешка.Красимир Андронов Костов не е кметски наместник, а е Кмет на с.Орлов дол. И долу в решенията на втора точка „Юлент – П.Гуглев“, а не Гухлев.

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.16 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №16 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №16 от дневния ред с промяната от вносителя. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №16 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.16 преминаваме към,

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.17 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №17 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО    СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №17 от дневния ред с промяната от вносителя. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №17 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.17 преминаваме към,

 

ОСЕМНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.18 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №18 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №18 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №18 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.18 преминаваме към,

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.19 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №19 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО    СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №19 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.19 преминаваме към,

 

ДВАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Точка двадесета е гледана от първа комисия.Първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.Само искам да направя едно уточнение, извинявам се.Господ Кмет, тук в обясненията под основанията има пак една техническа грешка.Записано е „в на местата за съобщения в кметство с.Срем“това е за Тополовград се отнася.Просто техническа грешка.

На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №20 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №20 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.20 преминаваме към,

 

ДВАДЕСЕТ ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Преди да преминем към т.21 искам да направя едно процедурно предложение:На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС –Тополовград, неговите комисии и взаймодействието му с ОбА, докладната записка и материалите към нея да се разглеждат без да са разгледани и обсъдени на заседание на постоянните комисии.

Който е съгласен с така направеното процедурно предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА

Така. Преминаваме към т.21.Има ли някой да добави нещо към т.21? Господин Минчев.

Пл.Минчев: Аз искам да попитам защо е толкова важна докладна за община Тополовград, все пак това е чест да бъдеш почетен гражданин се предоставя в последната минута. Коя е спешността която налага и защо не ни беше дадена възможност да мине комисията там има един Правилник за удостояване и да се спази процедурата, а се дава изведнъж днеска на сесията?Кое налагаше спешността или пък закъснението на тази докладна записка?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Аз съм виновен за закъснението.Чакахме първо съгласие.

Пл.Минчев: Трябва ли да има съгласие?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Би трябвало. Всеки който е предложен би трябвало да даде съгласие.

Пл.Минчев: Да ни се предоставя последния момент такава докладна, имаме Правилник за прилагане, имаме решение….

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Помолих госпожа Ятакчиева да помоли господин Сяров специално за тази, докато не дойде съгласието да не се вкарва в Общински съвет.

Пл.Минчев: Да това е добре, но в край на краищата ….

Кр.Иванов: Ами ако беше несъгласие?Биваше да го предложим а пък той ако иска.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ако беше несъгласие нямаше да бъде предложен.

Пл.Минчев:Да, но за мен трябваше да се даде предварително.Защото този последния който е на мен нищо не ми говори.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Тодор Николов е дългогодишен журналист, роден в община Тополовград.

Пл.Минчев: Аз не го познавам. Това е сериозно да ни се предоставя, такова важно решение да ни се предоставя в последния момент.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Моля да бъда извинен господин Минчев!

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо?Ако няма прекратяваме разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.4 от Правилника за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Тополовград“, предлагам на Общински съвет да приеме следните решения.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №21 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №21 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №3 от ДЗ №21 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №4 от ДЗ №21 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.21 преминаваме към,

 

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

В.Сяров – Председател на ОбС: Преди да преминем към т.22 искам да направя едно процедурно предложение:На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС –Тополовград, неговите комисии и взаймодействието му с ОбА, докладната записка и материалите към нея да се разглеждат без да са разгледани и обсъдени на заседание на постоянните комисии.

Който е съгласен с така направеното процедурно предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА

Така. Преминаваме към т.22.Има ли някой да добави нещо към т.22?Господин Минчев.

Пл.Минчев: Искам да попитам това оспорване кога е получено в общинска администрация и в Общинския съвет?Гледам, че входящия номер е от 19.04. в общинска администрация и пак задавам въпроса защо днеска?Нямаше ли възможност да ни се даде малко по-рано?

Кр.Иванов: Вчера дошло.

Пл.Минчев: Значи ето пак това което говоря, че трябва много внимателно да подхождаме какво приемаме.Защото създадохме доста работа на областна администрация и на прокурорите.Това рефлектира лошо върху общината и Общинският съвет.Пак моя апел е много внимателно да се гледат нещата и по своевременно да ни ги предоставят.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Моля за извинение господин Минчев!

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой друг да добави нещо? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №22 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.22 преминаваме към,

 

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Контрол по изпълнение на взети решения.

 

По тази точка няма да се докладва на днешното заседание. С оглед на това преминаваме към,

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли питания?Господин Иванов имате думата.

Кр.Иванов: Преди осем месеца по сигнал на граждани в общинска администрация се получи сигнал за състоянието на Ибрям чешма.За съжаление нищо не се направи за тези осем месеца и хората са притеснени.искам да попитам Кмета взема ли се някакво решение.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Взима се решение, но не извършено нищо защото метеорологичните условия не позволяваха да се работи господин Иванов.

Кр.Иванов: А предвижда ли се нещо?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Плюс това ние ходихме веднъж, много кално беше и не можахме да разкрием къде е проблема. Мисля, че и вие знаете за това нещо. И вие ходихте веднъж до колкото си спомням.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли други питания?Ако нямате други питания с това се изчерпва дневния ред.Закривам заседанието на Общински съвет Тополовград.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инж.ВАСИЛ СЯРОВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно,                                                                              

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС

 

 

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Посетители

1126135
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
78
208
78
1122467
10266
15242
1126135

Вашето IP: 44.192.253.106
Час: 2021-06-20 09:14:10

Времето в Тополовград

opak