За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол № 20 от 27.02.2017 год.

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

20

27. 02. 2017 год.

 

           Днес 27 .02 .2017 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветници са се регистрирали 15.

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Заместник Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Васил Сяров - Председател на Общински съвет – Тополовград.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добър ден! Уважаеми г-жо Заместник   Кмет, уважаеми колеги общински съветници, присъстващи в залата. В присъствената книга са регистрирани 15 общински съветника. Отсъстващи двама.Един по уважителни причини и г-н Хараламби Мочев всеки момент ще дойде. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет-Тополовград, при което съгласно разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА откривам   заседанието на Общински съвет Тополовград.Преминаваме към обсъждане на дневния ред. В деловодството на Общински съвет са постъпили няколко докладни записки. ДЗ с вх.№519/24.02.2017год.относно: Завишаване на средствата, заложени по бюджета на Община Тополовград за 2017г. за подпомагане дейността на спортните клубове. ДЗ с вх.№520/24.02.2017год. относно: BG05M9OP001-2.007 - Развитие на социалното предприемачество на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020година. ДЗ с вх.№516/23.02.2017год. относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ.И ДЗ с вх.№515/23.02.2017год. относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ.

М.Георгиева-Зам.Кмет на Община Тополовград: Аз само да вмъкна, че оттегляме ДЗ с вх.№520/24.02.2017год.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Имаме предложение от вносителя. Оттегля ДЗ с вх.№520/24.02.2017година.Благодаря ви г-жо Заместник Кмет.Има ли други предложения?Искам да направя следните предложения.Първото предложение. ДЗ с вх.№519/24.02.2017год.да влезе като т.14 от дневния ред.Второто предложение.Точка 14 в така предложения дневен ред да стане т.15 от дневния ред.Третото предложение ДЗ с вх.№516/23.02.2017год. да влезе като т.16 от дневния ред.Четвъртото предложение. ДЗ с вх.№515/23.02.2017год. да влезе в дневния ред като т.17 от дневния ред.И петото предложение т.15 „Контрол по изпълнение на взети решения” и т.16 „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани” да станат съответно т.18 и т.19 от дневния ред.Има ли други предложения?За протокола влиза г-н Мочев, кворума става 16 общински съветника. Ако няма други предложения прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.Подлагам на гласуване първото предложение. Който е съгласен докладна записка с вх.№519/24.02.2017год.да влезе като т.14 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуванетоУчаствали в гласуването 16 общински съветника от които 16 ”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.Подлагам на гласуване второто предложение.Който е съгласен т.14 да стане т.15 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуванетоУчаствали в гласуването 16 общински съветника от които 16 ”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване третото предложение. Който е съгласен докладна записка с вх.№516/23.02.2017год.да влезе като т.16 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуванетоУчаствали в гласуването 16 общински съветника от които 16 ”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване четвъртото предложение. Който е съгласен докладна записка с вх.№515/23.02.2017год.да влезе като т.17 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуванетоУчаствали в гласуването 16 общински съветника от които 16 ”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.Подлагам на гласуване петото предложение. Който е съгласен т.15 „Контрол по изпълнение на взети решения” и т.16 „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани” да станат съответно т.18 и т.19 от дневния ред, моля да гласуват с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуванетоУчаствали в гласуването 16 общински съветника от които 16 ”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Сега подлагам на гласуване цялостния дневен ред. Който е съгласен с така предложения цялостен дневен ред, моля да гласуват с вдигане на ръка „за” „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 съветника от които 16 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към,

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.1 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Д.Парнаров: Подкрепя проектите за решения.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Приемаме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо по т.1?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.52,ал.1 и чл.21,ал.1,т.6, във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94,ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016г., ПМС №380 от 29.12.2015г. на МС за изпълнението на ЗДБРБ за 2016г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тополовград, предлагам на Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.1 преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.2 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Един глас „за” и четири „въздържал се”.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо по тази точка?Господин Минчев имате думата.

Пл.Минчев: По отношение процедурата по обявяване на докладната записка по отношение изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество считам, че противоречи на чл.26,ал.4 от Закона за нормативните актове.Значи обявлението което е качено поне от информацията от която аз съм влязъл в сайта на Община Тополовград съответно обявления   ОбС качено е на 08.02.тоест трябва до 08.03., 30 дневен срок тъй като съгласно тази разпоредба която я цитирах срокът за предложения, становища така трябва да бъдат не по-кратък от 30 дни.В случая няма 30 дни.Има едно изключение, при изключителни случаи Закона позволява срока да бъде по-кратък, но в случая нямаме изключителни случай в конкретния случай защото едно завеждане на дело както е посочено в самата докладна не означава, че това е наличието на изключителен случай.Още повече, че не знам дали вносителя на докладната си е направил труда да провери на сайта на Административния съд номера на делото какво е развитието на делото. Значи делото е, аз съм се снабдил с протокол съм си свалил делото е приключено за решаване където двама прокурори се явяват и двамата прокурори подържат протестта, тоест да бъдат отменени тези разпоредби.Така, че в случая считам, че не може да се касае за изключителен случай. Не е спазена тази разпоредба която я цитирах да не я повтарям.Другото което е.Също така на предното заседание говорихме, че следва да отговаря на чл.28, ал.4 мотивите към обявлението на самия доклад или самата докладна записка.Считам, че също направено е нещо до някъде, но също не е направено съгласно изискванията. Пак казвам и миналия път го повторих, че тези изменения които цитирах за 30 дневния срок за мотивите съответно които следва да съдържат този доклад по промяна на подзаконов нормативен акт не са спазени. Направено е опит да се направи нещо, но не е направено. На трето място вече както посочих делото е за решаване тоест делото ще се реши и ще бъдат отменени тези разпоредби и от там нататък вече идваме приложение на материалния закон. Тоест какво означава. Самите проекти за изменение в Наредбата самите ще противоречат и няма вече просто да са актуални тъй като ще имаме отмяна на тези разпоредби от съда.Така, че не може нещо което е отменено ние да го изменяме или пък да създаваме нещо което реално то ние го изменяме. Какво изменяме?Ние изменяме една отменена Наредба от съда.Така, че аз считам, че докладната и решението което е приложено към нея, ако бъде взето ще противоречи на Закона и от там нататък пак ще подлежи на отмяна. Тоест един вид ние да го гласуваме все едно, че нищо не правим. Тоест пак ще ни бъде отменено. Така, че поради изложените съображения няма да подкрепя докладната записка и проекта за решение.

В.Сяров – Председател на ОбС: Благодаря ви господин Минчев.Сега искам аз да направя няколко разяснения. Първо няма разпоредба защото още съда не се е произнесъл.Аз съм си изкарал и двата протокола от 26.01.2017год. на който всички доказателства по делото бяха приети от прокурорите в Ямбол.Тогава не се прие решението, съответното решение. Аз сезирах Административния съд, изпратих всичко по надлежния ред. При което на 21.02.2017год. имаше друго заседание на Административния съд на който се дава ход на делото.Насрочена е дата до 21.03. съдът трябва да се произнесе. Сега делото няма решение и може в хода на делото след предоставените нови решения, нови доказателства съда да отмени хода по същество и да прекрати производството поради липса на предмет на обжалване.Така, че аз за това съм пуснал тази докладна да мине на сесия и след сесията ще бъдат изпратени всички материали на съда, а той ще се произнесе на 21.03.2017год.Смятам, че тази Наредба е една от най-важните тук в Общината с която Общинска администрация работи постоянно с тази Наредба. Мисля, че завеждането на дело е достатъчно основание да се използва тоз 14 дневен срок с оглед образуване на административно дело.Така, че има ли някой да добави нещо? Господин Минчев.

Пл.Минчев: Аз искам да добавя.Значи първото което го казахте срока не е 30 дневен, срока е в 30 дневен срок. Тоест във всеки един момент в който ние сего говорим и обсъждаме тази докладна може да има решение.Срока не е, че ще се произнесе на 21.03.Значи вижте административното процесуалния кодекс. Той казва до 30 дни това не означава, че на 30 ден.Да, може и на 30 ден, но може и на 5 ден, може и на 7 ден може да се произнесе.Така, че да се позоваваме на това.... Аз също съм си извадил протокола. Протокола е приключено делото за решаване.Двамата прокурори които са се явили са със становище до Административния съд до състава който го разглежда да бъдат отменени тези разпоредби. Другото което е, това е по същество.Ако процедурата която е считам, че в случая не е закона го е казал изключителни случаи. Не е изключителен случай завеждане на едно дело още повече, че това дело е приключено за решаване. Така, че каквото и да е основанието то е отпаднало. Така, че този срок не може да бъде игнориран така всеки който си го разсъждава.Има си правила писани и процедура която ние трябва да я спазваме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добре. Благодара ви господин Минчев! Има ли някой друг да допълни нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съве – Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 10“за”,

0”против” и 5“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.2 преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.3 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?Трета комисия г-н Райчев?

Р.Райчев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.3?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.2,ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.16,ал.1 от НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград, във връзка с чл.8,ал.1 и ал.2 и чл.11,ал.1 от Наредбата за реда и условията за разполагане на преместваеми и други леки обекти за търговия и обслужващи дейности на територията на Община Тополовград и Тарифа за базисните /начални/ наемни цени за отдаване под наем на общински имоти – Приложение І към НРПУРОбИ на ОбС-гр.Тополовград, предлагам Общинският съвет да вземе слесните решение.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.3 от дневния ред и преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.4 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.4?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА и глава VІІ т.3 от Инструкцията за условията, критериите и реда на финансово подпомагане на спортните клубове в Община Тополовград и ред за награждаване, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.4 от дневния ред и преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.5 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Трета комисия?

Р.Райчев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.5?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.37”и”, ал.1,ал.3 и ал.12, чл.37”о”, ал.1 и ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №5 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №6 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №7 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.5 от дневния ред и преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.6 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Трета комисия?

Р.Райчев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.6?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.2,ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.5,т.1,2,3,4,5,6,7 и чл.11,ал.1 от Наредбата за реда и условията за разполагане на преместваеми и други леки обекти за търговия и обслужващи дейности, във връзка с чл.16,ал.1 от НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград и Тарифата за базисните /начални/ наемни цени за отдаване под наем на общински имоти, предлагам Общински съвет гр.Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.6 от дневния ред и преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.7 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Трета комисия?

Р.Райчев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.7?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.7 от дневния ред и преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.8 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Трета комисия?

Р.Райчев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.8?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.198в,ал.6 от Закона за водите и чл.10,ал.1 от ПОДАВК предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.8 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.9 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Д. Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.9?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, §40 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане предлагам на Общинския съвет да приеме следното решение.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.9 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.10 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Д. Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.10?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общински съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.10 от дневния ред и преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.11 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Д. Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.11?

Ат.Анастасов: Много се извинявам на т.11. За това момче от с.Устрем за което отпускаме помощ за погребение на майка му. Помоща от 143лв. не е достатъчна. Жената са я докарали от Хасково и няма пари да плати транспорта. Аз предлагам да увеличим още помоща с минимум 150лв. още. Това момче е в много тежко състояние. Ако можем да помогнем, помагаме на толкова много хора.

Пл.Минчев: Значи ние повече от това за погребение не можем да отпуснем. То е регламентирано. Можем единствено финансова помощ, но не и за погребение.

В.Сяров – Председател на ОбС: Госпожа Ятакчиева?

Кр.Ятакчиева-нач.отдел „ХСД”: Аз искам само да кажа, че г-н Минчев правилно каза.Вие можете да отпуснете друга помощ, но тази не може да се увеличи.Това е максималния размер 143лв. по решение на Общински съвет. Ако Общинският съвет прицени може да отпусне помощ еднократна за подпомагане на другите разходи.

Ат.Анастасов: Предлагам да му отпуснем 200лв.

Д.Парнаров: Значи това трябва да стане на следващата сесия с нова докладна. В момента гледаме докладна за 143лв. и ние не можем да променяме докладната която е. Ние в момента гледаме единствено 143лв. и с нова докладна на следващата сесия можем да отпуснем еднократна помощ. Защото сега няма как да вземем такова решение.

Пл.Минчев: Не, може да се отпусне защото то в молбата му е посочено...

Д.Парнаров: Което значи, че ние трябва да променяме докладната.

Пл.Минчев: Да се добави още едно решение. Втория проект ще стане трети. Аз не виждам проблем в една докладна записка да отпуснем за погребение и финансова помощ.Втория проект който е да стане 3.

Ат.Анастасов: Аз също не виждам.

Пл.Минчев: Той отзад си го е написал.

Д.Парнаров: Основанията са за погребение.Чудесно, но това не е вкарано в докладната. Значи молбата на човека не е основание да гласуваме.Основание е докладната.

Кр.Ятакчиева-нач.отдел „ХСД”: Аз искам само да кажа, че основанието за помощите за погребение и еднократните финансови помощи е едно и също.Може Общинският съвет да вземе решение да отпусне еднократна финансова помощ, но трябва да посочи за какво е помоща.Значи от първата точка даваме за погребение. Втората точка трябва да бъде еднократна финансова помощ за покриване на ежедневни нужди. Само искам да ви кажа да не се посочва разходи за транспорт за погребение, защото по принцип ние не покриваме такива разходи.

В.Сяров – Председател на ОбС: Петнадесет минути почивка давам.

 

15 минути почивка.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Продължаваме. В момента кворума е 15 общински съветника.По т.11 имаме промени в проектите за решения. От два проекта за решения по предложение на вносителя стават три проекта за решения. Аз ще ви ги изчета всичките по отделно и ще ги подложим на гласуване. Това става с предложение на вносителя.Има ли някой да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №11 от дневния ред.

1.Разрешава от бюджета на Община Тополовград от §42-14 – обезщетения и помощи по Решение на ОбС помощ на Киро Недялков Вълев в размер на 143лв. за покриване на разходите за погребението на неговата майка Минка Кирова Вълева.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №11 от дневния ред.

2. Разрешава от бюджена на Община Тополовград §42-14-обезщетения и помощи по Решение на ОбС еднократна финансова помощ на Киро Недялков Вълев в размер на 200лв. за покриване на разходи за ежедневни нужди.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №11 от дневния ред.

3. Задължава Кмета на Община Тополовград да изплати гласуваните суми на лицето и да ги отрази по счетоводните сметки на Общината.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.11 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДВАНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.12 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Д. Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

Д.Парнаров: Извинявам се, че е в процедура на гласуване.Значи тука в докладната е писано да отпуснем 107лв.Нали така?А фактурата е за 143лв.Ще правим ли корекция тука или ще оставим така?

В.Сяров – Председател на ОбС: Това е сигурно техническа грешка.Госпожо Ятакчиева?

Кр.Ятакчиева-нач.отдел „ХСД”: Не, не е техническа грешка. Значи той е издал фактура за 143лв., но след като по селата гробовете се копаят от хора които, близки на покойника общината не плаща за разходи за покриване на копаенето на гроб.Общинския съвет може да реши по-малка сума от тази която е по фактура.това е нормално.

В.Сяров – Председател на ОбС: Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.12 от дневния ред и преминаваме към,

 

ТРИНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.13 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Д. Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо?

Пл.Минчев: Значи аз искам да взема отношение то не по докладната, а по процедурата която беше предходната докладна записка, но не исках да взема също да прекъсвам.Но в случая в процедура на гласуване направихме някакви разисквания и два пъти бяха прекратени разискванията което е нарушение на Правилника. Просто констатирам и да бъде вписано в протокола.Това е.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой друг има ли да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №13 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №13 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №13 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.13 от дневния ред и преминаваме към,

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.14 трета комисия за становище?

Р.Райчев : Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо? Господин Минчев.

Пл.Минчев: Аз имам един въпрос по докладна №14 свързана с докладна №15.Значи виждам, че докладна №14 по която трябва сега да вземем решение е с дата 24.02.2017год. и е вкарана допълнително не е така в смисъл на председателски съвет или преди това, а като погледнем докладна записка под номер 15 тъй като те са свързани позволявам си да коментирам. От Протокола от комисията виждам, че той е с дата 13.02.2017год. И съответно следващата докладна записка под номер 15 е с дата 15.02.2017год.Как така става отзад напред?Значи нямаме гласувани средства, в бюджета на Общината имаме гласувани 22 000лв. в един момент в който е влязъл в сила в един момент комисията разпределя 27 000лв.Пък в един момент след свикване на редовна сесия допълнително точки с тази докладна.Защо чак сега се вкарва тази докладна?Не беше ли редно тази докладна да се внесе поне в същия ден в който комисията взема такова решение за тези средства ами чак след десет дена?Кое е наложило това нещо? Ние правим нещата отзад напред.

В.Сяров – Председател на ОбС: Кое е наложило това нещо г-жо Заместник Кмет?

М.Георгиева-Зам.Кмет на Община Тополовград: Значи когато се внася докладната за разпределяне на средствата между спортните клубове все още нямаше влязъл в сила бюджет.И заради това ние се консултирахме с господин Сяров и с него уточнихме, че тази докладна ще бъде внесена след влизане в сила нали на бюджета. Той влезе в сила на 23.02. и докладната съответно бе входирана на 24.02.

Пл.Минчев: Да, но нещата са отзад напред.Ние в приложение №8 в бюджета сме гласували 22 000лв.Значи чакаме да влезе за 22 000лв., а в един момент се разпределя 27 000лв. Значи то е в противоречие да не казвам с какви норми и правила.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Парнаров.

Д.Парнаров: Свършихте ли? Това, че докладната се вкарва в деня на сесията и не е минала през комисии не е прецидент. В други мандати на Общинския съвет се е правило също.Комисията проведе своето заседание в присъствие и на Кмета на Общината и на Председателя на комисията.Всички присъстващи на тази комисия по предложение на Кмета се обединихме, че когато дойде тоз момент едни пет хиляди лева ще бъдат прехвърлени от параграф Общински съвет към този параграф за разпределяне на субсидията за спортните клубове и за това ние подписахме протокол с разпределение на 27 000лв. и сега тази докладна предшества тази следващата за да можем да прехвърлим от параграф в параграф. Така, че няма нищо нередно и необичайно да се е случило.

Пл.Минчев: Може ли пак? Така аз не съм коментирал, че докладната не е минала през комисийте и това е прецидент....

Д.Парнаров: Върнете записа за да кажете в началото какво казахте.

Пл.Минчев: Да, казах, че е внесена едва след като е било свикано заседанието.Нека да се върне записа нямам нищо напротив.Но аз говоря, че вие говорите, че трябва да се изчака решението да влезе в сила за да разпределяте и да се внесе докладната. Ами добре това решение също няма да бъде влязло в сила как ще ги разпределяме в следващата докладна.И как след като е определен в бюджета, това, че се е събрала една комисия не е нормативно приет документ.

Д.Парнаров: Тази една комисия е със Заповед на Кмета и не е „една комисия” и вие търсите „под вола теле” в момента.

Пл.Минчев: Ако обичате не ме прекъсвайте! После вземете отношение.Пък кой какво търси това е отделен въпрос.Никой нищо не търси коментирам факти.Фактите са ясни.Добре, след като не е влязло решението в сила ние как ще вземаме и ще разпределяме след като това решение не е влязло в сила което сега ще прави то промени по бюджета?

Д.Парнаров: Ами ако сега не влезе в сила ние ще променим и другата докладна и няма да я гледаме.

Пл.Минчев: Трябва да се изчака. Нали вие сте изчакали законо установения срок за да влезе в сила и тогава да се внесе тази докладна.А как ние ще ги разпределим?

Д.Парнаров: Господин Председател предлагам прекратяване на разискванията.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой друг има ли да добави нещо?

Д.Парнаров: Имаш предложение от мен и го гласувай!

Пл.Минчев: Само искам да кажа, че пак нарушаваме Закона и пак ги караме отзад напред нещата.Не може да се работи по този начин.

В.Сяров – Председател на ОбС: Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №14 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №14 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №14 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.14 от дневния ред и преминаваме към,

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.15 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Д. Парнаров: Втора подкрепя и да не взимам повече думата постигнахме единодушно консенсус за разпределяне на тези средства. Сега спортните клубове някой от тях не са доволни, но това е на „мегдана” дето се казва, това са парите.Така, че ще помоля колегите да подкрепят докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма някой да добави нещо, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №15 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №15 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.15 от дневния ред и преминаваме към,

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.16 втора комисия за становище?

Д.Парнаров: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Трета комисия?

Р.Райчев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма някой да добави нещо, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №16 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №16 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №16 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.16 преминаваме към,

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.17 ДЗ с вх.№515/23.02.2017год.Първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Втора комисия за становище?

Д.Парнаров: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Трета комисия?

Р.Райчев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма някой да добави нещо, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №17 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №17 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №17 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.17 преминаваме към,

 

ОСЕМНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Контрол по изпълнение на взети решения.

 

По тази точка няма да се докладва на днешното заседание. С оглед на това преминаваме към,

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някакви питания?Господин Парнаров.

Д.Парнаров: Госпожо Заместник Кмет, по скоро не като питане, а като молба от живеещите на ул.”Свети Климент Охридски”.След полагането на новата настилка движението там е изключително интензивно. Особено млади момчета карат със скорост над 80 км.Молбата на всички живущи, понеже няма никаква вертикална и хоризонтална сигнализация е възможно местната комисия за безопастност на движението да предприеми мерки за полагане на изкуствени неравности на улицата. Защото скоро време ще се убие някой.Благодаря ви!Ако трябва писменно да го напишем.

М.Георгиева-Зам.Кмет на Община Тополовград: Ами не. Аз ще поставя въпроса на комисията и да заседава комисията и да вземат решение.

Д.Парнаров: Благодаря ви!

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой друг има ли някакво питане? Ако няма с това се изчерпва дневния ред. Закривам заседанието на ОбС – Тополовград.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инж.ВАСИЛ СЯРОВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно,                                                                              

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Посетители

1126134
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
77
208
77
1122467
10265
15242
1126134

Вашето IP: 207.46.13.71
Час: 2021-06-20 08:58:47

Времето в Тополовград

opak