За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол №17 от 24.11.2016 год.

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

17

24. 11. 2016 год.

 

           Днес 24 .11 .2016 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветници са се регистрирали 15.

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Васил Сяров - Председател на Общински съвет – Тополовград.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добър ден! Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги общински съветници, присъстващи в залата. В присъствената книга са регистрирани 15 общински съветника. Отсъстват двама съветника по уважителни причини. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет-Тополовград, при което съгласно разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА откривам   заседанието на Общински съвет Тополовград.Преминаваме към обсъждане на дневния ред.В деловодството на Общински съвет са постъпили няколко докладни записки. Докладна записка с вх.№436/21.11.2016год.относно:Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Тополовград за 2017 година. Докладна записка с вх.№437/21.11.2016год.относно:Извършване на вътрешни компенсирани промени в Приетия с Решение №41, по т.1/08.02.2016г. Бюджет – 2016г. на Община Тополовград, в частта капиталови разходи с целеви средства по ЗДБРБ 2016г. Докладна записка с вх.№438/21.11.2016год.относно:Одобряване на изготвен проект за ПУП – Парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за „Довеждащ водопровод и водопроводна мрежа на с.Сакарци”, подобект към проект:”Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводни мрежи за с.Хлябово, с.Българска поляна и с.Сакарци”, с възложител: Община Тополовград. Докладна записка с вх.№442/22.11.2016год.относно: Разрешение за продажба на имоти – частна общинска собственост.Искам да направя следните предложения.Първото предложение ДЗ с вх.№436/21.11.2016год., да влезе като т.8 от дневния ред.Второто предложение, Докладна записка с вх.№437/21.11.2016год., да влезе като т.9 от дневния ред.Трето предложение, Докладна записка с вх.№438/21.11.2016год. да влезе като т.10 от дневния ред. Четвъртото предложение, Докладна записка с вх.№442/22.11.2016год. да влезе като т.11 от дневния ред.И петото предложение, т.8„Контрол по изпълнение на взети решения” и т.9 „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани” да станат съответно т.12 и т.13 от дневния ред. Има ли други предложения?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.Подлагам на гласуване първото предложение. Който е съгласен докладна записка с вх.№436/21.11.2016год.да влезе като т.8 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуванетоУчаствали в гласуването 15 общински съветника от които 15 ”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.Подлагам на гласуване предложение №2. Който е съгласен докладна записка с вх.№437/21.11.2016год.да влезе като т.9 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуванетоУчаствали в гласуването 15 общински съветника от които 15 ”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване предложение №3. Който е съгласен докладна записка с вх.№438/21.11.2016год.да влезе като т.10 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуванетоУчаствали в гласуването 15 общински съветника от които 15 ”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване предложение №4. Който е съгласен докладна записка с вх.№442/22.11.2016год.да влезе като т.11 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуванетоУчаствали в гласуването 15 общински съветника от които 15 ”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.И петото предложение. Който е съгласен т.8 „Контрол по изпълнение на взети решения” и т.9 „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани” да станат съответно т.12 и т.13 от дневния ред, моля да гласуват с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.Участвали в гласуването 15 общински съветника от които 15 ”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Сега подлагам на гласуване цялостния дневен ред. Които са съгласни с така предложения цялостен дневен ред, моля да гласуват с вдигане на ръка „за” „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 съветника от които 15 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”.

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към,

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.1 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Д. Парнаров: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да предложи или да допълни нещо по т.1от дневния ред?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.13,ал.1,т.1,чл.16 и чл.17,т.7 и чл.28 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и чл.82 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 год., предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.1 преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.2 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо по т.2 от дневния ред?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.58,ал.1 и ал.2,т.1 и чл.59,ал.1 от Закона за концесиите и чл.88,ал.1 от ППЗК, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №5 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №6 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №7 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №8 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №9 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №10 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №11 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №12 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.2 преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.3 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Д. Парнаров: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов: Трета комисия по принцип ние подкрепяме докладната. След проведените консултации с общинска администрация и с юристите бяхме убедени аз и някои членове на комисията, че не сме прави и за това две на две. Двама подкрепяме и двама двама не подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо по т.3 от дневния ред?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.34,ал.6 от ЗОС, чл.193,ал.4 от ЗУТ, чл.67,ал.2 от ЗЕ и чл.44,ал.1 и чл.48 от НРПУРОбИ, предлагам на Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.3 от дневния ред и преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.4 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Трета комисия?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.4?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.8,ал.9, чл.36,ал.1,т.2 и ал.2 и чл.41,ал.2 от ЗОС, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.4 от дневния ред и преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.5 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Д. Парнаров: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.5?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.5 от дневния ред и преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.6 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Д. Парнаров: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.6?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.6 от дневния ред и преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.7 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Д. Парнаров: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Трета комисия?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната, но искам да попитам общинска администрация каква е разликата между докладна записка №3 и докладна записка №7?Едното е безвъзмездно, а другото е възмездно.

Кр.Атанасова-н-к отдел ППУТ: Докладната е за EVN......

Кр.Иванов: А така,а другата е ЕТ „ДИМИТЪР КЕРЕМИДЧИЕВ”. По Закона за енергетиката ЕТ „ДИМИТЪР КЕРЕМИДЧИЕВ” има по-голямо основание да ползват нашата услуга за безвъзмездно отколто EVN, защото в случая ЕТ „ДИМИТЪР КЕРЕМИДЧИЕВ” е производител на електроенергия и това искане за прокарване на кабел е свързано с производство на електроенергия.

Кр.Атанасова-н-к отдел ППУТ: И за това е възмездно....

Кр.Иванов: А защо е безвъзмездно при EVN?

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Красимир Иванов е прав. Не може при EVN да е безвъзмездно, а при него който е производител на електроенергия....

Кр.Иванов: Това е свързано с производство на ел.енергия и го пише в Закона за енергетиката.

Пл.Минчев: В случая пак се касае за имоти публична общинска собственост.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Аз предлагам и на него да стане безвъзмездно.

Кр.Иванов: Сега не знам, ако му е свързано с проекта, той го прави по проект там.... Тези неща трябва да се гладат там.Ако се стигне до съд нещо ние ще сме губещите в край на крайщата.

Пл.Минчев: Искам думата. Аз да попитам на какво основание е направено искането?Искането е направено за възмездно самия завител който е.

Кр.Атанасова-н-к отдел ППУТ: Неговото искане е за възмездно право на прокарване.

Пл.Минчев: Може да направим искането за безвъзмездно, но въпроса е дали отговаря на условията, законовите условия. Аз това ми е....

Кр.Атанасова-н-к отдел ППУТ: В случая е обратно, той не иска безвъзмездно, защо ние в случая....

Пл.Минчев: Няма значение какво той иска. Той може да иска възмездно, може да иска и безвъзмездно. Въпроса е какво казва Закона. Ние трябва да се ръководим от Закона.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: И какво казва Закона? Сега да видим какво казва Закона и кажете..... Аз досега ви защитавах, но сега ще ви кажа, че защитавам Красимира.Къде Закона казва изрично това което вие казвате?Човека иска да си плати вие сега къде, какво, защо.

Пл.Минчев: Няма лошо нека да плати.Въпроса е, че основанията са различни.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Единия иска безвъзмездно, а другия възмездно. А ти ми кажи....

Пл.Минчев: Добре, добре.Аз попитах, отговори ми се това ми е достатъчно. Няма значение кой какво иска.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Е, как да няма значение?

Пл.Минчев: Той Закона казва...

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Аз искам да купя един килограм сирене с ДДС, друг иска да го купи без ДДС.

Пл.Минчев: Ама Закона....

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Какво означава Закона?

Пл.Минчев: Може да си приспаднеш ДДС, нали има такава опция.

Д.Парнаров: В кой член от Закона го пише, че трябва да е безвъзмездно?

Пл.Минчев: Ами щом е публична общинска собственост. В Закона за енергетиката чл.64, във връзка с чл.67, във връзка с чл.65.... сега да ви ги цитирам е безмислено.Щом така го е поискал, така му е по проект и ние му го даваме.Всички страни трябва да са доволни.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Ако искате да го гласуваме безвъзмездно. Аз нямам нищо против.Да не объркаме неговата работа.

Кр.Иванов: Абе нека да си плаща. Аз просто исках да ми кажат какви са доводите.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Тези доводи не се обсъждат тука. Обсъждайте ги по-рано.

Кр.Иванов: Аз сега ги видях.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Аз нямам вина, че някой не си е гледал докладните.

Кр.Иванов: Аз си ги гледам...

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Щом сега го виждаш...

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма някой друг да добави нещо, прекратявам разискванията и преминаваме в ....

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Ако трябва да се обадя на г-н Керемидчиев да го попитаме дали ще му попречи безвъзмездното.Аз предлагам пет минути почивка за да мога да говоря с г-н Керемидчиев.

В.Сяров – Председател на ОбС: Пет минути почивка.

 

Пет минути почивка.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Продължаваме своята работа. В момента кворума е 14 общински съветника.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Говорихме с г-н Керемидчиев правилно е направена докладната. Чл.64 изрично казва, че не може да им се даде безвъзмездно право.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой друг иска ли думата?

Пл.Минчев: Аз искам думата.Какво се касае за следния случай.Следния случай той е идентичен с докладна №3 обаче при докладна №3 EVN тя го иска самото искане, в смисъл тя прави искането за прокарване. Докато в този случай идентичен случай,но само, че EVN остава на самото заинтересовано лице,защото е право на прокарване и това заинтересовано лице което е едноличен търговец след като бъде прокаран този кабел тоест тогава ще стане производител, но към настоящия момент той не е производител и не може тоест за него не могат да се прилагат чл.64 от Закона за енергетиката.Така, че трябва да остане в този вариант.След това вече, ако има някакво искане от негова страна за прокарване или нещо за други кабели или нещо друго от страна на това юридическо лице тогава вече за мен основанията ще са други и може да се прилага разпоредбата на чл.64 от Закона за енергетиката.

В.Сяров – Председател на ОбС: Уточнихме вече правата за прокарване и остава в същия вид. Ако няма някой да добави нещо прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.34,ал.6,чл.41,ал.2 от ЗОС, чл.193,ал.4 от ЗУТ и чл.44,ал.1 и чл.48 от НРПУРОбИ, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.7 от дневния ред и преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.8 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Г.Георгиев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Трета комисия?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.8?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и чл.26а,ал.2 от Закона за народните читалища, предлагам на Общински съвет – Тополовградда вземе следното решение.

Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.8 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Преди да преминем към т.9 искам да направим едно уточнение,господин Кмет.В проекта за решение има направена една техническа грешка.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Вместо „компенсаторни” да се чете „компенсирани”.

В.Сяров – Председател на ОбС: Чете се „Приема вътрешно компенсирани промени в Приетия с Решение №41, по т.1 от 08.02.2016г.Бюджет 2016г. на Община Тополовград, в Приложение №7 – Програма за капиталовите разходи, Поименен списък, както следва:”Думата „компенсаторни” се заменя с думата „компенсирани”. По т.9 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Трета комисия?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Четвърта комисисия?

Хар.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма някой да добави нещо прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124,ал.3 от Закона за публичните финанси, с цел актуализиране на Програмата за капиталовите разходи 2016г. Поименен списък, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.9 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.10 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Трета комисия?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Четвърта комисисия?

Хар.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма някой да добави нещо прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.129,ал.1 от ЗУТ предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.10 от дневния ред и преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  Точка 11 трета комисия?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Четвърта комисисия?

Хар.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.11? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 и чл.8,ал.9 от ЗОС, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 8“за”,

6”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 8“за”,

6”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА

 

В.Сяров – Председател на ОбС: С това се обезмисля трета точка.

Пл.Минчев: То и второто решение се обезмисля защото първото не се приема.Основанието да се обяви на търг или за продажба трябва да бъде допълнено в раздела където е посочено в проекто решението.И след като не е допълнено в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество се обезмисля. Как като не е допълнено подлагаме и втория проект? То е безмислено.И втория проект беше безмислено да се гласува, защото без да се промени, да се допълни в Програмата не може да се обяви за продажба.То противоречи, ако се беше приело?

В.Сяров – Председател на ОбС: С това се изчерпва т.11 и преминаваме към,

 

ДВАНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Контрол по изпълнение на взети решения.

 

По тази точка няма да се докладва на тази сесия. С оглед на това преминаваме към,

 

ТРИНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някакви въпроси? Ако няма с това се изчерпва т.13 и с това се изчерпва и дневния ред.Закривам заседанието на Общински съвет – Тополовтрад.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАСИЛ СЯРОВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно,                                                                              

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС

 

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Посетители

1265471
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
182
453
635
1262740
9282
23121
1265471

Вашето IP: 3.236.232.99
Час: 2021-10-25 12:35:34

Времето в Тополовград

opak