За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол №16 от 28.10.2016 год.

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

16

28. 10. 2016 год.

 

           Днес 28 .10 .2016 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветници са се регистрирали 15.

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Заместник   Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Васил Сяров - Председател на Общински съвет – Тополовград.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добър ден! Уважаема г-жо Заместник Кмет, уважаеми колеги общински съветници, присъстващи в залата. В присъствената книга са регистрирани 15 общински съветника. Отсъстват двама съветника по уважителни причини. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет-Тополовград, при което съгласно разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА откривам   заседанието на Общински съвет Тополовград.Преминаваме към обсъждане на дневния ред. В деловодството на Общински съвет е постъпила докладна записка с вх.№420/27.10.2016год.относно: Издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект публична общинска собственост – Микроязовир –имот №002285 с площ 8,57 дка. по КВС на землище с.Хлябово, ЕКАТТЕ 77325, Община Тополовград – АОС №66-я/08.09.1998г..Искам да направя следните предложения.ДЗ с вх.№420/27.10.2016год. да влезе като т.13 от дневния ред.Второто предложение т.13 „Контрол по изпълнение на взети решения” и т.14 „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани” да станат съответно т.14 и т.15 от дневния ред.Има ли други предложения?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.Подлагам на гласуване първото предложение.Който е съгласен докладна записка с вх.№420/27.10.2016год.да влезе като т.13 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуванетоУчаствали в гласуването 15 общински съветника от които 15 ”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Следващото предложение. Който е съгласен т.13 „Контрол по изпълнение на взети решения” и т.14 „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани” да станат съответно т.14 и т.15 от дневния ред, моля да гласуват с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуванетоУчаствали в гласуването 15 общински съветника от които 15 ”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Сега подлагам на гласуване цялостния дневен ред. Които са съгласни с така предложения цялостен дневен ред, моля да гласуват с вдигане на ръка „за” „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 съветника от които 15 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”.

Д.Парнаров: Аз по процедурата. Ние гласувахме един дневен ред гледам, че тук имаме една декларация която не сме включили никъде в дневния ред.

Хар.Мочев: Тя ще се гледа в „Питания”.

Д.Парнаров: Ние в „Питания” не можем да гласуваме и да вземаме решения.

Хар.Мочев: Моето предложение беше да бъде преди всички.

Д.Парнаров: Преди всички, да защото декларациите се четат пред всички.Тази декларация щом ти си вносител... Ти ли си вносител на тази декларация?

Хар.Мочев: Да.

Д.Парнаров: Ами стани и я прочети.

В.Сяров – Председател на ОбС: Първа точка предлагам г-н Мочев да изчете декларацията.

Хар.Мочев: Уважаеми колеги на всеки от вас е раздаден проект декларация.

 

   Общински съвет – Тополовград, на основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, с настоящата изразява своето и на гражданите на Община Тополовград несъгласие с наложеното на инж.Славчо Георгиев Грозев – Съдия по вписванията при Районен съд Тополовград дисциплинарно наказание „уволнение” и изразява своята подкрепа пред Министерство на правосъдието и пред Върховен административен съд.

   В своята работа повече от 12 години на тази длъжност г-н Грозев е доказал своя висок професионализъм и е поставял над всичко закона, като е работил усърдно в интерес на държавата, общината и гражданите и юридически лица.През тези 12 години след всички избори за местни органи на власт г-н Грозев е провеждал обучение на новоизбраните кметове относно извършваните от тях нотариални удостоверения. Не ни е известен случай с работата си да е увредил държавен или общински интерес, нито спорове относно издадени от него актове.Нещо повече – благадарение на инженерните си познания нееднократно е предотвратявал издаване на нотариални актове с невярно съдържание.

   Конкретно, по отношение визираното от Министъра на павосъдието „дисциплинарно нарушение”считаме, че такова не е извършено.Практиката му по отношение на извършваните от него обстоятелствени проверки относно признаване на правото на собственост върху недвижими имоти, кореспондира в пълна степен с разпоредбите на Конституцията на Република България, които имат пряко действие.И още невъзможно е, при настоящата обезлюденост на селата, да бъде наложена отговорност на кмета посочването на свидетели в такива производства. Доказателствената тежест е за ищеца/молителя в производство по ГПК, а свидетелите носят съответната наказателна отговорност при даване на неверни показания. Във всички случаи на претенции от трети лица, всяко трето лице, включително държавата и общината, може да предяви претенциите си в 5-годишен срок, като следва да се отбележи, че за 12 години няма такъв случай в практиката.

   При цялостна преценка на работата на г-н Славчо Грозев, считаме, че наложеното му дисциплинарно наказание е незаконосъобразно и неправилно.

 

Хар.Мочев: Това е проекта, ако имате нещо да добавите.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо?Господин Парнаров.

Д.Парнаров: Чисто граматически и литературно няма да навлизам в юридическите „дебри”, тук г-н Минчев ще каже, но аз си мисля, че от свое име и от името на гражданите ние не сме направили мониторинг на гражданите да ги питаме те дали продкрепят това. Би трябвало ако ние изразяваме някаква подкрепа да е от името на Общинския съвет, но от името на гражданите сондажи не сме правили. Това е първо.Второ, пак ще помоля г-н Минчев като юрист да каже може и да греша,не е ли нередно ние да казваме, че освобождаването на г-н Грозев е незаконно или незаконосъобразно. Ние първо не знаем мотивите по които той е освободен, не сме в материята. Малко ми е странно това. Ако аз имах информация, че декларацията ще бъде по принцип забавянето на процедурата по изповядване на сделки, по принцип, а тази декларация е хвалебствено слово за г-н Грозев.Завърших.

Хар.Мочев: Ако излезе в това което предлагаш ти, това означава да влезем в противоречие с назначението което е направено от Окръжния съд гр.Ямбол.

Д.Парнаров: Аз даже не знам кой е назначен.Аз ще помоля Минчев като юрист да каже.Може ли ние да казваме нещо да декларираме и да подкрепяме декларация в която да казваме, че това е незаконносъобразно, защото нямам такива компетенции.

Пл.Минчев: Общинския съвет може да изразява и да подкрепя разни становища. Друг е въпроса дали е незаконосъобразно решението това можем да го приемем като една субективна, да речем една преценка на Общинския съвет тоест членовете на Общинския съвет.Ако е толкова притеснително, че е незаконосъобразно, единственото незакосъобразност може да каже съда. Той е единствения компетентен орган.Да бъдем прецизни и максимално точни за незаконосъобразно. Ако остане в този вариант декларацията, аз мисля да кажа, че подкрепям декларацията, ако остане в този вариант може варианта това което е незаконосъобразно да отпадне и да остане, че ние считаме, че не е правилно и да оставим преценката на съда. Така това можем да го направим в един момент да не изразяваме чисто юридическо мнение ами правилно според нас това е неправилно. А това което е това една декларация в подкрепа на г-н Грозев с работата.Съответно тука се визира, че самото дисциплинарно това което му е вменено като нарушение във връзка с изповядване на тези сделки по обстоятелствена проверка. Там е проблема и в тази насока ние даваме подкрепа за г-н Грозев.Това е подкрепа декларация което ние подкрепяме.Така, че това е вече на общинските съветници всеки отделно и конкретно да реши да подкрепи декларацията. Аз пак казвам, че ще подкрепя декларацията тъй като имам лични възприятия с г-н Грозев, работили сме дълги години така, че това което е изразено в декларацията считам, че отговаря на действителността по моя преценка.Считам, че от тук присъстващите единствено аз работя с него, работил съм в тази сфера така, че не искам да налагам моето субективно мнение, но считам, че това което ние изразяваме, ако решите да отпадне «незаконосъобразно» да не се намесваме в един спор, но нашата преценка е.... с оглед на това което е изложено в декларацията. Така, че аз ще подкрепя декларацията.

Д.Парнаров: Аз тогава ще продължа. Тогава предлагам промяна. Общински съвет – Тополовград на основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА с настоящото изразява своето несъгласие, да отпадне «и на гражданите на Тополовград» с наложеното на инж.Славчо Георгиев Грозев – Съдия по вписванията при Районен съд Тополовград дисциплинарно наказание «уволнение» и изразява своята подкрепа пред Министерството на правосъдието и пред Върховен административен съд. И по-долу където пишеше «незаконосъобразно» да отпадне да остане само «неправилно». Да бъдем максимално прицизни.

Кр.Иванов: Абе нека си остане, ще ви кажа защо.Това за «незаконосъобразно» вече е ясно, но «гражданите» да си остане и ще ви кажа защо. Защото ние сме общински съветници и сме избрани от гражданите да представляваме гражданите при управлението на общината.

Д.Парнаров: Добре, бе Красимире, но аз не съм питал моите избиратели дали е така.

Кр.Иванов: Питай ги бе!

Д.Парнаров: Ти пита ли ги?

Кр.Иванов: Питах ги. Не бе това се говори тука в публичното пространство един месец.

Д.Парнаров: Аз мисля, че ще бъдем по-прицизни ако това отпадне. Общинския съвет декларира своята подкрепа.

Пл.Минчев: Нека пак аз да взема отношение.Нека да не изключваме «гражданите» защото все пак наистина моята работа в професионален план считам, че и гражданите също....... не всички граждани но част от гражданите тъй или иначе всеки или някой от тях е имал някакви взаймоотношения с нотариални действия, сделки и т.н. и действително те подкрепят и съм абсолютно убеден и да излезем и да питаме гражданите те ще подкрепят това което ние сме изразили и още повече, че ние сме колективен орган и ние сме избрани от хората. За мен не е пречка да оставим «гражданите», а тук това «незаконосъобразно» да отпадне.

В.Сяров – Председател на ОбС: В такъв случай трябва да прегласуваме дневния ред.Който е съгласен да прегласуваме дневния ред моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против” „Въздържал се” Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 съветника от които 15 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. В деловодството на Общински съвет постъпи декларация с вх.№424/28.10.2016год.Искам да направя следното предложение. Декларация с вх.№424/28.10.2016год. да влезе като т.14 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуванетоУчаствали в гласуването 15 общински съветника от които 15 ”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Сега подлагам на гласуване следващото предложение. Който е съгласен т.13 „Контрол по изпълнение на взети решения” и т.14 „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани” да станат съответно т.15 и т.16 от дневния ред, моля да гласуват с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуванетоУчаствали в гласуването 15 общински съветника от които 15 ”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Сега подлагам на гласуване цялостния дневен ред. Които са съгласни с така предложения цялостен дневен ред, моля да гласуват с вдигане на ръка „за” „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 съветника от които 15 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към,

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.1 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Г.Георгиев: Всички са „за”.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да предложи или да допълни нещо по т.1?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА и чл.18,ал.1,т.2 от Закона за социално подпомагане, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №5 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.1 преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.2 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Г.Георгиев: Допуска.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: По т.3 ние сме „против” безвъзмездното и искаме да стане възмездно, но в момента не можем да сменим думата безвъзмездното с възмездно, защото общинска администрация нямат готовност с определени такси.Има два варианта или докладната вносителя да си я отегли и в последствие да я въведе в ред с възмездно гласуване с определените такси или да гласуваме „против” и на следващата сесия да бъде вкарано с възмездно плащане с определените такси.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Двама „въздържали се” и един „за”.

В.Сяров – Председател на ОбС: Госпожо Георгиева нещо да допълните?

М.Георгиева-зам.Кмет на Община Тополовград: Не.

В.Сяров – Председател на ОбС: Нямате.Някой има ли да допълни нещо?Господин Минчев.

Пл.Минчев: Аз искам да взема отношение по т.2.Ние сме я разисквали и аз съм изразявал мнение по отношение на това безвъзмездно предоставяне. Считам, че в конкретния случай за всеки конкретен случай какъвто е и настоящия трябва съответно от отдел общинска собственост и респективно техническа служба там където са устройство на територията трябва да се подходи, за всеки отделен случай трябва да се подходи индивидуално. Какво имам предвид.Съдебната практика към настоящия момент по отношение на безвъзмездно и възмездно са 50 на 50.Към настоящия момент има произнасяне от различни административни състави административен съд гр.Пловдив, административен съд Хасково, административен съд Ямбол, противоречиви решения по отношение на предоставянето безвъзмездно и възмездно като на този етап тези дела до колкото аз знам така си направих труда да проверя са до 2017година на върховен административен съд.Единствено за мен съда е органа и издателя на съответната правна норма, който трябва да даде тълкуването по прилагането му.Така, че за мен това индивидуално какво ще реши съда тъй като е наличие за мене противоречи на съдебна практика.Другото което е.Също си направих труда и изкарах решение на административен съд Хасково касаещо да не кажа индентично с нашия случай, но да кажа, че е абсолютно сходен на 90% в което решение административен съд Хасково потвърждава решението на комисията по чл.210 от закона за устройство на територята това което имаше Красимир Иванов, че за да стигнеме, да имаме възмездно предоставяне на това право на прокарване трябва да има съответно назначена комисия по чл.210 и от там да има определена цена на това възмездно право на прокарване.Другото което е в мотивите на съда конкретно казва следното, това е тълкуване на административния съд,аз ще го предоставя на отдел общинска собственост и по-скоро на устройство на територията, който казва ние в случая видно от проекта за докладната ние учредяваме едно право на прокарване или това е право на преминаване това е едно увеличено право на собственост или така нареченото сервитутно право.Като административния съд Хасково е казал следното, като решението му е окончателно.Аз съм го изкарал и ще го предоставя и от там нататъка юристите на общината да дадат тълкуване дали следва ние да го направим по този ред, като съда казва следното, че при право на възмездно ползване цитира разпоредбата която на чл.67, ал.2 във връзка с чл.64,ал.1. Нормата на чл.67, ал.2 не е приложимо материално правова разпоредба за издаване на оспорения акт. За това няма как и да противоречи. Цитираната разпоредба касае правото на безвъзмездно ползване на .......... тротоари и други имоти във връзка с упражняването на сервитута, но не е относима при възникването му. Тоест има в настоящия случаи учредяване или възниква този сервитут, а съда казва, че може да се използва безвъзмездно , но не когато е учреден този сервитут.Така, че аз ще го предоставя това решение и от там нататък нека да се направи правилната преценка и ако се прецени, че трябва да бъде възмездно тъй като имаме учредяване. Значи видно пак казвам от докладната записка имаме учредяване на сервитут и от нататък вече как ще се прилага и съответно комисията по чл.210 вещо лице и от там вече на заседание на общински съвет. С оглед на това което аз се мотивирах, няма да подкрепя докладната, ако вносителя държи да бъде гласувана.За това моето предложение е вносителя да я оттегли, да преценят кое е най-правилното и законосъобразно в случая. Считам, че трябва да бъде защитен интереса на Община Тополовград, ако има право да получи възмездно и съответно да бъде съобразено със Закона.

Ат.Анастасов: Само един въпрос. Кой може да определи таксата?

Пл.Минчев: Комисията с помоща на вещо лице. Комисията по чл.210 закона го е казал. Закона за устройство на територията.Ако пак казвам се приеме, защото практиката е противоречива за възмездно и безвъзмездно.В случая ние създаваме едно ограничено вещо право това сервитута, а съда административен съд Хасково което решение е окончателно казва, че при създаването следва да се заплати и да се приложи съответно разпоредбата по чл.210 да се назначи комисия и от там да се определи съответно цената на това възмездно право което в случая цитира тука доле горе 30, 40 лева.Сега не можем да кажем колко ще бъде в зависимост, че преминава през тротоарна площ която е публична общинска собственост. Така, че аз ще предоставя това решение от там нататък преценката ще бъде ваша, но за мене докато не се произнесе върховния административен съд и имаме еднаква практика не знам вече кой ще бъде прав в случая.

М.Георгиева-зам.Кмет на Община Тополовград: Аз ще се съобразя с това което каза г-н Минчев и ще оттегля докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Вносителя оттегля докладната. Преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.3 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Трета комисия?

Кр.Иванов: Да се гласуват така предложените решения.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.3?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.3 от дневния ред и преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.4 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Трета комисия?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.4?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.9,чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост предлагам, Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.4 от дневния ред и преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.5 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Г.Георгиев: Допуска.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Трета комисия?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.5?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.5 от дневния ред и преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.6 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Г.Георгиев: Двама „за” и един „въздържал се”.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Трета комисия?

Кр.Иванов: Да се гласуват така предложените решения.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Допускаме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.6?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.75, във връзка с чл.76,ал.1 от ЗПБ при съобразяване с §14,ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗОЗЗ, предлагам на Общински съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.6 от дневния ред и преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.7 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Г.Георгиев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Трета комисия?

Кр.Иванов: Да се гласуват така предложените решения.Така и така съм взел думата. Това много декари за едни долмени бе цели стадиони.Един долмен колко декари е? Седем, колкото един стадион. Те цели пирамиди.

В.Кълвачев-Директор „Общински музей”:   /говор от място не се чува/

В.Сяров – Председател на ОбС:  Четвърта комисия?

Хр.Мочев: Допускаме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.7?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с §5,т.73 от ДР на ЗУТ и §1, т.6 от ДР на ЗОС предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №5 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.7 от дневния ред и преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Точка осем от дневния ред има промяна в предложените проекти за решения.Промяната е с вх.№416/24.10.2016год. и тя е направена от вносителя.Госпожо Георгиева.

М.Георгиева-зам.Кмет на Община Тополовград: Само да уточня, че тази докладна записка в проектите за решения добавяме още едно и то влиза под номер едно.Понеже с предходно ваше решение Господин Божин Божинов Кмет на общината е упълномощен да представлява общината в асоциация ВиК, но за ВиК Стара Загора.И понеже от скоро ние сме вече членове на асоциация ВиК Хасково трябва да има решение на Общински съвет където съответно Кмета ще може да участва в заседанията и съответно да взема решения.

Ат.Анастасов: Може ли аз да кажа нещо. Защо трябва да бъде Кмета представител на общината?

М.Георгиева-зам.Кмет на Община Тополовград: Защото той е.

Ат.Анастасов: Той е за Стара Загора нали така? Общината е към Хасково...

М.Георгиева-зам.Кмет на Община Тополовград: По принцип е Кмета. Закона може и така. По принцип не съм запозната в момента в детайли, но Кмета е представляващ общината...

Пл.Минчев: В закона по ЗМСМА е казано....

М.Георгиева-зам.Кмет на Община Тополовград: И той съответно я представлява.

Ат.Анастасов: А общински съветник или някой друг не може да бъде представител?

М.Георгиева-зам.Кмет на Община Тополовград: Не, не или освен когато Кмета и за това решение и предходното при невъзможност ако Кмета не може да присъства съответно един от заместниците или ако няма заместник....

Ат.Анастасов: Това е по Закон така ли?

М.Георгиева-зам.Кмет на Община Тополовград: Да.

Ат.Анастасов: Никой друг не може да бъде? Не може да бъде Председателя на Общинският съвет?

М.Георгиева-зам.Кмет на Община Тополовград: Не,не.

Ат.Анастасов: Господин Минчев...

Пл.Минчев: За мен Кмета е орган на изпълнителната власт.Кмета следва да бъде представител не само в тази асоциация, но и в други асоциации и организации където е община Тополовград.Той е титуляра, той е...

М.Георгиева-зам.Кмет на Община Тополовград: Самата асоциация е асоциация в която влизат община Тополовград, а не Общински съвет.

Ат.Анастасов: Асоциация ВиК няма нищо общо с Общината. Нали така?Аз имам едно предложение като представител на Общината да бъде Председателя на Общинския съвет.Възможно ли е това или не?

Пл.Минчев: Аз казах, че титуляра, изпълнителния който е Кмета на Общината.Общината е член на тази асоциация.Община Тополовград е член, нали така?Общината се представлява от Кмета на общината и следователно следва да бъде той.

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.8 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Трета комисия?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да предложи нещо?

Ат.Анастасов: Аз искам да предложа нещо. За представител на Общината да бъде Председателя на Общинския съвет.

Кр.Иванов: Утре ако не е той?

Ат.Анастасов: Ще бъде другия който е Председател.Утре Кмета може да не е Кмет, нали?

Кр.Иванов: Кмета си има мандат бе.

Ат.Анастасов: Той и Председателя си има мандат.

Кр.Иванов: Тук малко по друго стоят нещата.

Д.Парнаров: Не знам защо го дебатираме това като в ЗМСМА категорично казва кой представлява Община Тополовград.Ще станем смешни колеги.

Ат.Анастасов: Аз не знам дали може.Аз за това питах първо дали може?

Д.Парнаров: С решение на Общински съвет всеки може.Но по принцип в ЗМСМА регламентират кого представлява Кмета. Кмета представлява общината пред такива мероприятия, пред такива институции.Защо да изпадаме в едно единоборство което е дребнаво според мен?

Ат.Анастасов: Аз правя едно предложение.

Д.Парнаров: Чудесно.Имате право, но всички Кметове ще застанат там от всички общини. Аз съм бил секретар и знам на тази асоциация кои пристигат.

Пл.Минчев: То може да провери и да се види на другите общини представителите кои са.Всеки може да прави предложения, но въпроса е предложението до колко е достовадно. Кмета на общината е Кмет на община.Ние не можем да го делигираме един вид да го изключим него.При негово нежелание или други съображения да не участва тогава вече да правим обсъждания, но за мен след като общината по ЗМСМА се представлява от Кмет независимо дали ще е на община Тополовград, община Елхово, община Харманли няма значение и би следвало да предложим Кмета на общината.

Д.Парнаров: Кой ще предложим за заместник тогава?Да речем, че изберем Председателя на Общински съвет кой ще го замества при негово отсъствие?Заместник Кмет ще замества Председателя на Общински съвет?

Ат.Анастасов: Защо не?

Д.Парнаров: Защото тя е заместник Кмет, не е заместник Председател на Общинския съвет.

Пл.Минчев: Ние правим малко смесване на .... Кмета е изпълнителна власт. Общинския съвет е орган на законодателя.Така условно ви го разделям и в един момент ще ги объркаме нещата.

Ат.Анастасов: Защо да ги объркаме? Това си е едно предложение.

Д.Парнаров: Да той си има право на предложение колеги.

Пл.Минчев: Всеки общински съветник си има право да прави предложения. Казвам ви колко е уместно това предложение.

Ат.Анастасов: Законно ли е или не? Това ме интересува.

Пл.Минчев: Закона го казва какво е, че Кмета на общината е представляващ. Той е изпълнителния орган.

Ат.Анастасов: Законно ли е или не?

Пл.Минчев: Те казаха, че всеки може да избере общинския съвет.До колко е правилно,целесъобразно и законосъобразно е отделен въпрос. След като Общинския съвет има право да предлага, Общинския съвет има право да взема решения, но до колко това решение ще бъде правилно, законосъобразно и целесъобразно..... За мене просто е някак си да слагаме отзад напред нещата.Това е работа на Кмета.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има предложение от г-н Анастасов. Господин Анастасов има предложение от вас?Господин Анастасов това предложение остава ли?

Ат.Анастасов: Да.

Кр.Атанасова-мл.експерт ППУТ: Имаме правно основание вече когато чл.198е,ал.3 от закона за водите казва, че тази ВиК асоциация трябва да вземе участие Кмета на общината, а при негова невъзможност той делигира права на някой от заместник Кметовете.

Ат.Анастасов: Аз точно това питах.

В.Сяров – Председател на ОбС: В този случай оттегляте своето предложение?

Ат.Анастасов: Да.

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма други предложения прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.198в,ал.6 от Закона за водите и чл.10,ал.1 от ПОДАВК, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №8 от дневния ред.

   1. Определя Божин Петров Божинов-Кмет на Община Тополовград за представител на общината в Асоциация по ВиК-Хасково за срока на мандат 2015-2019г., а при невъзможност той да участва, упълномощава и определя за предсавител на общината в Асоциация по ВиК-Хасково – Маргарита Панайотова Георгиева – Зам. Кмет на Община Тополовград, за срока на мандат 2015-2019 година.

Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №8 от дневния ред.

   2. Представителят на Община Тополовград да участва в заседанието на общото събрание на Асоциация по ВиК, гр.Хасково, което ще се проведе на 09.11.2016год. от 11.00 часа в сградата на Областна администрация Хасково, като гласува следните позиции на Община Тополовград по точките от дневния ред, както следва:

   1.1. По точка първа от дневния ред: Участва в обсъждането и съгласуването на Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр.Хасково, като ВиК оператор за периода 2017-2021год.

   1.2. По точка втора от дневния ред: Дава съгласие за актуализация на размера на общинските вноски в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр.Хасково за 2016год.

   1.3. По точка трета от дневния ред: Дава съгласие за приемане на решение за препоръчителния размер на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр.Хасково за 2017год. в размер на 20 000лв.

   1.4. При представяне и разглеждане на допълнителни въпроси от дневния ред по точка четвърта – „Други”, да гласува по вътрешно убеждение, ръководейки се и защитавайки интересите на Община Тополовград.

Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №8 от дневния ред.

   3. На основание чл.60,ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.8 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.9 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Трета комисия?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.9?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.2,ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.5,т.1,2,3,4,5,6,7 и чл.11,ал.1 от Наредбата за реда и условията за разполагане на преместваеми и други леки обекти за търговия и обслужващи дейности, във връзка с чл.16,ал.1 от НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград и Тарифата за базисните /начални/ наемни цени за отдаване под наем на общински имоти, предлагам Общински съвет, гр.Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.9 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.10 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Г.Георгиев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Трета комисия?

Кр.Иванов: По принцип подкрепяме докладната комисията, но в нашата група съветници се оказа, че има едни предложения за други лица,които да участват в комисията, но по принцип подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Какви са предложенията?Нека да приключим и тогава.Четвърта комисисия?

Хар.Мочев: Един „за” и двама „въздържали се”

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо?Господин Минчев.

Пл.Минчев: След обсъждане в „Местна коалиция за възраждане” в Общинския съвет които сме избрани стигнахме до извода, че следва да предложим други лица по отношение на Обществения съвет, а именно предлагаме Хараламби Мочев за член на комисията и г-жа Маргарита Сулева – Кмет на с.Срем.Като съответно предложението Венелина Василева след като направихме справка разбрахме, че отговаря за това, това е в нейния ресор.Нашите предложения са следните.Предлагаме да бъдат избрани г-н Хараламби Мочев за член на комисията и г-жа Маргарита Сулева – Кмет на с.Срем и за Председател на комисията да бъде избран, следващото предложение за решение да бъде избран г-н Хараламби Мочев за Председател на Обществения съвет.Това са нашите предложения.

В.Сяров – Председател на ОбС: Значи вашите предложения са....

Пл.Минчев: Вместо г-н Парнаров да бъде г-н Мочев, а на местото на Христо Илчев предлагаме г-жа Маргарита Сулева и за Председател на комисията предлагаме г-н Хараламби Мочев.Това са нашите предложения.

Д.Парнаров: Може ли? Разбирам тенденцията и за да не навлизаме в дебати и битовизми аз не възразявам да не съм в тази комисия. Само, че уважаеми колеги от коалиция „За възраждане” когато е структурирана тази комисия в състава и задължително трябва да бъде включен Председателя на комисията по образование, култура и цялото там до края абревиатура. Така, че за да не ви създавам напрежение и за да не ви удисвам на акъла аз си подавам отвод от тази комисия и не искам да ми се коментира името.Завърших!Защото е елементарно.

Кр.Иванов: Никъде не го пише това къде го прочете?

Д.Парнаров: Пише го. Вижте цялата комисия от както съществува такава комисия какъв е състава и структурата на комисията. Тенденцията ви е ясна и за да не ви влизам в тона и за да не изпадам на нивото ви подавам отвод. Така моля, г-н Председател да не се коментира моето име.

Ат.Анастасов: Аз предлагам Хр.Илчев да си остане и.....

Д.Парнаров: Може и двамата д влезат, няма ограничения в бройката на съвета, но да не става тенденциозно и елементарно.

Кр.Иванов: За да не беше долен начина тези предложения където стават тука трябваше предварително да се съберат политическите сили общинските съветници и да се разберат.

Пл.Минчев: Аз искам думата по правилник и в правилника нека г-н Председател това е ваше задължение да следите за спазването на този правилник.Предложенията които са правени от общинските съветници още повече, че ние коментираме, че това е на нашата група която е, избрани от листата на местна коалиция „Възраждане” не може да бъде както се изрази общинския съветник. Не допускайте всеки има право, преди малко на предната точка обсъждахме, че всеки има право да си прави предложения, но какви са долни ли са какви са просто направете забележка да се въздържат общинските съветници от такива, още повече, че това е залегнало в Правилник.Аз имам една молба към вас спазвайте вие правилника и напомнете на общинските съветници, че има Правилник и той е да се съобразяват защото сме на заседание на Общински съвет.Езика и начина на работа следва да се запази. Но предложението долно ли е горно ли е това е вече отделен въпрос.Това може да се коментира на улицата, но не и на заседание на Общински съвет.

В.Сяров – Председател на ОбС: Сега, аз като вносител на тази докладна ще я оттегля и ще направя един разширен дебат за да видим кой ще влиза в тази комисия и ще го приемем на следващата сесия. Така, че като вносител оттеглям докладната. С това се изчерпва т.10 от дневния ред и преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.11 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Г.Георгиев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.11?

Ат.Анастасов: До колкото си спомням в историческия музей там имаше съкращения нямаше нужда от....

В.Кълвачев-Директор „Общински музей”: Значи общинския исторически музей с решение на Общинския съвет 2013год. март месец е обособен като юридическо лице по закона за културното наследство.Още от тогава в самата докладна си пише второстепенен разпоредител на бюджетни средства.По ред обстоятелства това нещо не се случи, но сега дойде такова време, че взехме да кандидатстваме по проекти и това нещо без сметка на музея , без счетоводител, без касиер няма да може да стане до сега общината изпълняваше тази функция и за това предприемаме с тази докладна това да се случи. Задължително е. Той и по Закон е казано само, че ние просто го забавих ме.

Ат.Анастасов: Само нещо да кажа. Преди няколко месеца освободихте човек от музея и господин Кмета каза, че трябва да оптимизираме състава на всякъде. Общината може да си върши това нещо ......

В.Кълвачев-Директор „Общински музей”:   В Закона за културното наследство е казано то даже и докладната ще ви я представя, че общински исторически музей е второстепенен бюджетен разпоределител на бюджетни средства.Това трябваше да го направим наисти доста по-рано още 2013год., но

Ат.Анастасов: Това го е казал Кмета да ползваме максимално ресурсите на общината. В един момент каква е логиката съкращаваме човек от музея и в същия момент назначавате двама.

В.Кълвачев-Директор „Общински музей”:   Счетоводител и касиер които да водят счетоводната на музея.Това е задължително.

Ат.Анастасов: Счетоводител го разбирам, но този човек където го съкратихте не можеше ли да бъде касиер примерно?

Кр.Иванов: Това е половин бройка касиер и половин бройка счетоводител.

Р.Дешлиева-директор на дирекция”УЧРАО”: Може ли да взема отношение?Става въпрос за съвсем различни длъжности.Най-малкото което е за да бъде наистина второстепенен разпоредител с бюджетни средства музея трябва да има разкрита банкова сметка.За да се стигне до разкриването на банкова сметка се изисква спесимент на подписи за да се видят лицата които имат правото и задължението да боравят със финасови средства.Това са счетоводителя и касиера.Просто без тези две длъжности няма как да стане. Ако в зависимост във връзка с това тези две длъжности са съобразени със самия обем на работата, както беше. Тук става въпрос за 0,5 бр.счетоводител и 0,5 бр.касиер.

Ат.Анастасов:Госпожо, може да става за 0,1 бр. Аз говоря това което каза Кмета.Кмета каза,че ще ползваме ресурсите на общината за да пести пари и ще съкращаваме хора.

Р.Дешлиева-директор на дирекция”УЧРАО”: Общинския музей е местна дейност. Задължение на общината е да субсидира дейностите.

Ат.Анастасов: Той е общински, нали така?

Р.Дешлиева-директор на дирекция”УЧРАО”:   Точно така.

Ат.Анастасов: Аз казвам само думите на Кмета.

Р.Дешлиева-директор на дирекция”УЧРАО”: Фондохранителя не може да бъде счетоводител.

В.Кълвачев-Директор „Общински музей”:   Музея имаме спечелен проект по трансгранично сътрудничество България – Турция. За да може до оперира с тези средства трябва да има банкова сметка.За да има банкова сметка задължително трябва да има счетоводител и аз който да представляваме Общинския музей.

Ат.Анастасов: Аз питам можем ли да ползваме счетоводството на общината?Ние в момента си противоречим. Един път се казва нямаме средства трябва да пестим и после...

В.Кълвачев-Директор „Общински музей”: По закон общински исторически музей трябва да е второстепенен разпоредител на бюджетни средства.

М.Георгиева-зам.Кмет на Община Тополовград: Ами вижте сега, ние пак там ще организираме работата нали това е работа на Кмета разбира се. Той ще се съобрази с това което е казал да се оптимизират разходите, да се оптимизира и структурата. Искам да ви кажа, че тези бройки, как да ви обясня, защото Закона го изисква и ние разкриваме тези бройки, но това не означава, че ние ще назначаваме допълнително хора, разбирате ли?

В.Кълвачев-Директор „Общински музей”: Не, то варианти ще има ще се коментира това нещо.

М.Георгиева-зам.Кмет на Община Тополовград: Аз пак казвам,че Кмета ще го реши. Не сме тези ние които да го решим. Въпроса е, че по Закон то се изисква. Щом е второстепенен разпоредител това означава, че той ще се разпорежда с едни средства и за да се разпорежда с тези средства той трябва да има компетентен персонал с който да работи. Няма как ние не може всеки да бъде счетоводител не може....

Ат.Анастасов: Въпроса е принципен.Кмета каза ние съкращаваме за да може... няма финанси. Красьо и ти го каза това нещо.

Кр.Иванов: Кажи го направо бе. Защо уволниха тази като може да изпълнява....

Ат.Анастасов: Въртим го тука, това било онова било.

Пл.Минчев: Може ли аз да взема думата.Нека да бъдем по правилник да не се надвикваме. Така. По отношение на въпроса тука който зададе общинският съветник. Значи тогава когато сме правили оптимизацията ние сме съкратили една бройка. Те казаха от общинска администрация фондохранител.Сега в момента се разкриват тези длъжности тя и г-жа Георгиева го каза. По Закон след като се определя второстепенен разпоредител то задължително трябва да има счетоводител и касиер.Така, че те са 0,5 бр., значи ако някой го е забелязал те са 0,5 бройки.Имаме спечелен проект и тези пари ако следва да се заплаща като второстепенен разпоредител те ще дойдат точно от тези спечелени проекти, защото спечелените проекти изискват да бъде второстепенен разпоредител и тези средства ще дойдат от там. Така, че аз не виждам какво ще бъде натоварена финансово и счетоводно общината и от там нататъка е по преценка на Кмета.Да, Кмета правилно е казал, че сме я оптимизирали вече имаме промяна в обстоятелствата. Имаме спечелени проекти, имаме нормативни задължения които трябва да бъдат спазени и в момента това правим, тъй като трябва да стане с решение на Общински съвет.Значи ние се връщаме 2013година за нещо което сме вземали и мотивите са били за оптимизиране, а сега да се разкрият две бройки 0,5 това е половина бройки.Те са различни неща.Всяка докладна на която сме взели решението то си е имало основания и мотиви.

В.Кълвачев-Директор „Общински музей”: Това трябваше още 2013год. да го свършим с приемането на докладната.

Пл.Минчев: Да, но 2013 не е било осъществено. В случая сега вече имаме необходимостта да го направим, защото не можем да се разпоредим с тези средства и трябва да бъдат спазени нормативни изисквания.Тогава са били мотивите ни сега обстоятелствата променят се...

В.Сяров – Председател на ОбС: Няко друг да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.2 от Закона за самоуправление и местна администрация, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 10“за”,

0”против” и 3“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 10“за”,

0”против” и 3“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 10“за”,

0”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.11 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДВАНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По тази докладна също има корекции по проекта за решение коита са с вх.№421/27.10.2016год.Тази промяна е направена от страна на вносителя. Госпожо Георгиева.

М.Георгиева-зам.Кмет на Община Тополовград: Всъщност ние промяната сме я направили да влезе като точка две, римско с което допълваме решенията. Предполагам вие сте се запознали със самото предложение.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има промяна и в цените.

М.Георгиева-зам.Кмет на Община Тополовград: Да, има и малка промяна в цените.Няма да го изчитам.

Н.Стоянов-зам Кмет на Община Тополовград: Георгиева нека аз да обясня.По отношение на промените цените бяха корегирани понеже възникнало на комисиите, че цените са високи и за това ги намалихме със символичната сума от 5,00лв.Следващата промяна дойде от там, че така внесената първоначално докладна предвид това, че регионалната дирекция на горите ги интересува да бъде заложена кубатурата, а не цените.Цените са наш бизнес на Общината ние можем да ги определим винаги с решение и т.н.За да бъде правилна докладната трябва да бъде упомената кубатурата.

Т.Кьосев: Тя кубатурата не може да се смени.

М.Георгиева-зам.Кмет на Община Тополовград: Това са прогнозни, Тоше данни.

Т.Кьосев: Това е друго.

М.Георгиева-зам.Кмет на Община Тополовград: Да.Като допълнително ще включим в съществената справка по плана за 2017 година.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някакви други предложения?Становището на първа комисия?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Хар.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Няко друг да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

Пл.Минчев: Само да добавя, че не е необходимо да се четат проектите за решения, защото имаме писменно и е раздадено на комисиите.

   В.Сяров – Председател на ОбС: На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.71,ал.5,т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и чл.22,ал.3 от Наредба за управление на горските територии собственост на Община Тополовград предлагам, Общинският съвет да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.12 от дневния ред и преминаваме към,

 

ТРИНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Преди да преминем към т.13от дневния ред искам да направя процедурно предложение.

На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС –Тополовград, неговите комисии и взаймодействието му с ОбА, докладната записка и материалите към нея да се разглеждат без да са разгледани и обсъдени на заседание на постоянните комисии.

Който е съгласен с така направеното процедурно предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към т.13. Някой да има да добави нещо по т.13? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 и ал.2 от ЗМСМА,чл.52,ал.1,т.3, буква „а”, чл.60,чл.61,ал.2,чл.62,ал.1 и ал.6,чл.62а,ал.1,2,5 от ЗВ и във връзка с чл.57,ал.1,т.3 от Закона за водите, предлагам Общинския съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №13 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №13 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №13 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.12 от дневния ред и преминаваме към,

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Това е декларацията.Разбрахме се последното изречение „ При цялостната преценка на работата на г-н Славчо Грозев, считаме, че наложеното му дисциплинарно наказание е неправилно”. Така остава.Има ли някой да добави нещо? Няма. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет да приеме така предложената декларация.

Който е съгласен с така предложената декларация, моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ДЕКЛАРАЦИЯТА СЕ ПРИЕМА.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: С това се изчерпва т.14 от дневния ред и преминаваме към,

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Контрол по изпълнение на взети решения.

 

По тази точка няма да се докладва на тази сесия. С оглед на това преминаваме към,

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо?Някакви питания?Господин Иванов?

Кр.Иванов: Тук преди един месец група граждани ми се оплакаха, че „ибрям чешма”нещо и е станало. Цяло лято едвам капела, тя никога не е била така в това състояние.И се оказа че е някъде повредена по трасето.Запознах тук ръководството на общината. До къде стигна проблема с „ибрям чешма”? Разбрах, че много лесно се отстранява този проблем.

М.Георгиева-зам.Кмет на Община Тополовград: Лично аз не съм запозната с проблема.

Н.Стоянов-зам Кмет на Община Тополовград: Установен е проблема. При завършване на ул.България, защото е много спешно / не се чува говор от място/

Кр.Иванов: Това е точно за двама човека.Ако трябва слагаме по едни ботуши, вземаме по една кирка и......

Н.Стоянов-зам Кмет на Община Тополовград: Ако се наложи и така ще направим.

Кр.Иванов: Ам ме есрем да мина вече по центъра.

Н.Стоянов-зам Кмет на Община Тополовград: Следващата седмица ще бъде отстранена аварията.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Минчев.

Пл.Минчев: Аз конкретно питане нямам към общинска администрация, а по-скоро какво ми прави впечатление.Тъй като няма в каква точка да го обсъдим значи какво ми прави впечатление. Прави ми впечатление, че заседанията на Общинския съвет и на постоянните комисии отсъстват едни и същи хора.И искам така да напомня на Председателя на Общинския съвет който е негово задължение да следи тези неща , че общинските съветници са длъжни да посещават заседанията на постоянните комисии и сесиите.В тази насока, аз съжалявам, че председателя на тази комисия която е по Правилника исках да отправя една препоръка към комисията, ако трябва в един може и по-разширен състав да промениме Правилника в тази част виждам, че има някой неща имаме промяна там които следва да се променят в Правилника и да се регламентират отсъствията. Значи аз също ми се налага професионално да отсъствам, както в момента няколко пъти вече ми звъняха от орган който е репресивен, от полицията, но в момента чакат. Казах им, че имам заседание на Общински съвет, че не мога да изляза.Прави впечатление, че на Заседанието виждате в какъв състав останахме. Така, че считам, че следва много отговорно и сериозно да се погледне върху тези задължения на общинските съветници. Имам една препоръка към вас и съответно към комисията, още повече, че имаме вече и законови изисквания за участията. Там общинските съветници, за комисии,за заседания и там трябва да променим Правилника.Така, че имам една препоръка нека да се разгледат нещата, ако трябва да се съберем в един по-широк, представители на всички политически групи които са представени в Общинския съвет и да направим една промяна в Правилника.Защото има нужда да се направи промяна в Правилника и това трябва да бъде инициирано от Председателя на ОбС и съответно от комисията.Аз правя една препоръка, няма как да я направя и за това я правя на заседанието просто нека да се вземат нещата....

В.Сяров – Председател на ОбС: Благодаря ви г-н Минчев ще направим срещата и разговорите най-скоро.А сега и аз искам да кажа нещо също.И мен ме срещат граждани, не знам как се казва тази улица до светофара към града, пътя за Елхово,”Климент Охридски” Там няма никаква видимост и и тоз хубав асфалт така се засилват хората . Имат предложение, ако трябва официално да дойдат да си ги пуснат да се направи един полицай, примерно някъде до храноизноса и един „спящ полицай” от другата страна до Димитрина Илиева. Просто двете страни да се отбива скоростта да нямат.... Който пресича, който живее на тази улица където е Кольо Сарлов, където е Стоян Дяков точно там ги е страх хората да излизат, защото казват така бясно карат коли, мотори, а като се слижат два полицаи от двете страни на баира, така наречения там ще се отбие скоростта и няма да има такива засилвания. Или пък който идва от Елхово и се засили, изкача и може да мине на някой отгоре.Пред Стоян същата работа. И още едно нещо. Господин Баев ме видя и там пред неговата бензиностанция всяка сутрин около 50,60 човека ходят на работа и пресичат улицата. Които влиза от Елхово, засилени над 100км., минават и там също да се сложи дали някакъв спящ полицай, да се събере комисията и да разгледа. Както е в Стара Загора и другите градове по-широк спящ полицай с една пешеходна пътека по някакъв начин там да се ограничи скоростта. Знаци ли да се поставят. Всяка сутрин на тази бензиностанция има около 50, 60 човека които пресичат.Някога мъгли има, дъжд вали. Това са моите предложения.

Кр.Атанасова-мл.експерт”ППМС”: Там е републиканска пътна мрежа и въпреки това комисията......

Н.Стоянов-зам Кмет на Община Тополовград: Комисията взехме решение да изградим маркировка.

Кр.Атанасова-мл.експерт”ППМС”: Общината няма как да сложи там ... специално за бензиностанцията.

Н.Стоянов-зам Кмет на Община Тополовград: Ние сме говорили, аз също съм запознат, въпреки различията в самата комисия защото те имаха техните си виждания по въпроса....

Кр.Атанасова-мл.експерт”ППМС”: А относно „Климент Охридски” няма нужда ще се вземат мерки. В момента се полага асфалт на улиците, правят се и легнали полицаи, няма проблем и там да сложим. От всяка улица на която са поискали да има легнали полицаи и са видяли необходимост от това на всякъде сме слагали.Това е най-малкия проблем.

Н.Стоянов-зам Кмет на Община Тополовград: Въпреки, че там не е удачно и аз ще предложа да се мине през комисията това,през един по-широк кръг специалисти, защото там имаме изкачване и в един момент като.. /не се чува/

В.Сяров – Председател на ОбС: Да се прецени и да се вземе най-правилното решение.

Н.Стоянов-зам Кмет на Община Тополовград: В крайна сметка може да ограничи и с пътни знаци.

В.Сяров – Председател на ОбС: Каквото решение вземе комисията, да е най-правилното.

Пл.Минчев: В тази връзка искам да кажа, че не на всяка цена трябва да се слагат тези така наречените легнали полицаи.Тука на улица „Иван Вазов” така наречения легнал полицай, трябва да има легнали полицаи особено до училището, но това беше начин на поведение на самите водачи на моторните превозни средства. Има Закон за движение по пътищата. В населено място където се спомена до бензиностанцията на Баев тя е в населено място там скоростта е ограничена по Закона за движението по пътищата 50км.Съответно трябва да се съобразявамес пътната обстановка, тоест преминават ли лица трябва да намалим до тази скорост. Отделно да се сложат знаци примерно който да го ограничават до 30км., но пак допираме до съзнанието на водача и неговите познания.Така, че по отношение на контрола на скоростта общината не може да се ангажира, но аз съм малко скептичен към тези легнали полицаи. За мене тези легнали полицаи които не отговарят на изискванията, законовите нормативни изисквания, говоря точно там който аз съм най-засегнат. Казвам няма лошо, но следва да бъде поставен този легнал полицай поставен спрямо всички нормативни изисквания. Не може аз съм свидетел тука се потрошиха сумати коли. Не може кола която минава с 10км. да подскача. Сега вече има коли които са с такова окачване, че.... И за това имам едно предложение просто нека да бъдат синхронизирани в съответствие тези легнали полицаи и не на всякъде. Да където е необходимо да се сложат и да се сложат такива полицаи където.... Вижте в другите градове, няма такива издадени гърбици които подминеш ли с 10км. подскачаш в колата. Значи пак казвам това е до поведението на водача. И моята препоръка е ако се вземат тези решения нека да бъдат съобразени и да бъдат поставени както трябва съгласно Закона и да бъдат поставени самата форма така както изисква Закона.Не може на всякъде да ги поставяме и да казваме на водачите на МПС, че трябва да спазват Закона за движение по пътищата.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой друг има ли някакво питане? Ако няма с това се изчерпва дневния ред. Закривам заседанието на ОбС – Тополовград.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАСИЛ СЯРОВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно,                                                                              

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС

 

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Посетители

1126146
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
89
208
89
1122467
10277
15242
1126146

Вашето IP: 44.192.253.106
Час: 2021-06-20 10:45:28

Времето в Тополовград

opak