Протокол №15 от 05.10.2016 год.

Публикувана на Понеделник, 19 Декември 2016 11:06
Написана от общ. Тополовград
Посещения: 505
Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

15

05. 10. 2016 год.

 

           Днес 05.10 .2016 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветници са се регистрирали 14.

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Заместник   Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Васил Сяров - Председател на Общински съвет – Тополовград.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добър ден! Уважаеми г-н Заместник Кмет, уважаеми колеги общински съветници, присъстващи в залата. В присъствената книга са регистрирани 14 общински съветника. Отсъстват трима по уважителни причини. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет-Тополовград, при което съгласно разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА откривам   заседанието на Общински съвет Тополовград.Сесията е свикана на основание чл.23,ал.4,т.2 от ЗМСМА и чл.12,ал.1,т.2 от ПОДОбСНКВОбА, по искане на 1/3 от общинските съветници.Преминаваме към обсъждане на дневния ред.Някой има ли да добави нещо към дневния ред?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Които са съгласни с така предложения дневен ред, моля да гласуват с вдигане на ръка „за” „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 14 съветника от които 14 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”.

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Преди да преминем към точката от дневния ред искам да направя едно процедурно предложение.

На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС –Тополовград, неговите комисии и взаймодействието му с ОбА, докладната записка и материалите към нея да се разглеждат без да са разгледани и обсъдени на заседание на постоянните комисии.

Който е съгласен с така направеното процедурно предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА

С това преминаваме към,

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Заместник Кмет има те ли да добавите нещо?

Н.Стоянов –Зам.Кмет на община Тополовград: Не.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой от колегите общински съветници има ли да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 и чл.8,ал.9 от ЗОС, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

В.Сяров – Председател на ОбС: С това се изчерпва т.1 и дневния ред. Закривам заседанието на ОбС – Тополовград.

 

 

 

 

 

ВАСИЛ СЯРОВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

Вярно,                                                                              

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС