За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол №13 от 29.08.2016год

Големина на шрифта

ПРОТОКОЛ

№13

от заседание на Общински съвет-Тополовград,

проведено на 29.08.2016 година

 

 

           Днес 29.08.2016 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветници са регистрирани 15.

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстват Заместник Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места, служители на ОбА-Тополовград и граждани.

         Заседанието на Общински съвет – Тополовград е свикано на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.12, ал.1, т.1 от ПОДОбСНКВОбА и е открито от г-н Васил Сяров - Председател на Общински съвет – Тополовград.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добър ден! Уважаема г-жо зам.-кмет, Уважаеми колеги общински съветници, присъстващи в залата! В присъствената книга са регистрирани 15 общински съветници. Отсъстват двама общински съветника: един по уважителни причини, а другия ще закъснее малко. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет-Тополовград, при което съгласно разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА откривам   заседанието на Общински съвет- Тополовград. Преминаваме към обсъждане на дневния ред. В деловодството на Общинския съвет са постъпили няколко докладни записки. Искам да направя следните предложения. Постъпи ли са допълнително 3 (три) докладни записки:

  • Докладна записка с вх.№361/25.08.2016г. относно: Издаване на разрешение за изработване на Проект за ПУП-Парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за „Довеждащ водопровод и водопроводна мрежа на с.Сакарци”, подобект към проект: „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводни мрежи за с.Хлябово, с.Българска поляна и с.Сакарци”, с възложител: Община Тополовград.
  • Докладна записка с вх.№365/26.08.2016г. относно: Кандидатстване на Община Тополовград с проект „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за с.Хлябово, с.Българска поляна и с.Сакарци, община Тополовград” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. съгласно Заповед №РД09-552/02.08.2016 г. на МЗХ.
  • Докладна записка с вх.№366/29.08.2016г. относно: Разрешение за отпускане на еднократна помощ.

Искам да направя следните предложения: Първо предложение - Докладна записка с вх.№361/25.08.2016г. да влезе като т.6 от Дневния ред; Второто предложение - Докладна записка с вх.№365/26.08.2016г. да влезе като т.7 от Дневния ред; Третото предложение - Докладна записка с вх.№366/29.08.2016г. да влезе като т.8 от Дневния ред и Четвърто предложение - т.6. Контрол по изпълнение на взети Решения и т.7. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани, да станат съответно т.9 и т.10 от Дневния ред. Има ли други предложения?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Подлагам на гласуване първото предложение - ДЗ с вх.№361/25.08.2016г. да стане т.6 от Дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”,”Против?”, „Въздържал се?”Обявявам резултата от гласуването: Участвали в гласуването 15 общински съветници, от които 15 ”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. Решението се приема. Подлагам на гласуване второто предложение - Докладна записка с вх.№365/26.08.2016г. да стане т.7 от Дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”,”Против?”, „Въздържал се?”. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 общински съветници, от които 15 ”за” ,0 „против” и 0 „въздържал се”. Решението се приема. Подлагам на гласуване третото предложение - Докладна записка с вх.№366/29.08.2016г. да стане т.8 от Дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”,”Против?”, „Въздържал се?”. Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 общински съветници, от които 15 ”за” ,0 „против” и 0 „въздържал се”. Решението се приема. И последното предложение - т.6. Контрол по изпълнение на взети Решения и т.7. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани, да станат съответно т.9 и т.10 от Дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?”Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 общински съветника от които 16 ”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. Решението се приема. Сега подлагам на гласуване цялостния Дневен ред. Който е съгласен с така предложения цялостен Дневен ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за” ,„Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 общински съветници, от които 15 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”.

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД

 

         Преди да преминем към т.1 от Дневния ред искам да направя едно процедурно предложение за решение. Понеже три комисии не заседаваха, заседава само четвърта комисия има някои докладни записки, които не са гледани от Постоянните комисии. Докладни записки от Дневния ред съответно по т.2, т.3, т.5, т.6, т.7 и т.8 не са гледани на комисии - за тях всички взети заедно искам да направя едно процедурно предложение, а именно: На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС –Тополовград, неговите комисии и взаймодействието му с Общинска Администрация, докладните записки и материалите към тях, които не са разгледани и обсъдени на заседание на комисиите на общинския съвет, да бъдат допуснати и разглеждани на заседание на общинския съвет. Това се отнася за всички докладни записки, които не са гледани на комисии. Който е съгласен с така направеното процедурно предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”,”против?”, „въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА

 

 

Преминаваме към

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.1 - четвърта комисия за становище?

Х.Мочев-Председател на ПК по ОРСМСРПЗГ: Допускаме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Извинявайте г-жо зам.Кмет, имахте ли да добавите нещо по докладната записка?

М.Георгиева–зам.мет на Община Тополовград: Не.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някои други предложения по т.1? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и т.23 от ЗМСМА, предлагам Общинския съвет да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто-решение №1 от Докладна записка №1 от Дневния ред. За протокола гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. (следва изчитане на имената на общ.съветници и съответно техния вот на гласуване) Обявявам резултата от гласуването:

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто-решение №2 от Докладна записка №1 от Дневния ред. Започвам изчитане на имената. (следва изчитане на имената на общ.съветници и съответно техния вот на гласуване) Обявявам резултата от гласуването:

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

За протокола - в залата влиза общинският съветник Тодор Кьосев, който следва да се регистрира в присъствената книга.

 

Подлагам на гласуване проекто-решение №3 от Докладна записка №1 от Дневния ред. Започвам изчитане на имената. (следва изчитане на имената на общ.съветници и съответно техния вот на гласуване) Обявявам резултата от гласуването:

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто-решение №4 от Докладна записка №1 от Дневния ред. Започвам изчитане на имената. (следва изчитане на имената на общ.съветници и съответно техния вот на гласуване) Обявявам резултата от гласуването:

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

С оглед изчерпване на т.1 преминаваме към

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Някой да добави нещо по т.2?Ако няма, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

              На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, предлагам на Общински съвет-Тополовград да приеме следните решения.

Подлагам на гласуване проекто-решение №1 от Докладна записка №2 от Дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”,”против?”, „въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

 

Подлагам на гласуване проекто-решение №2 от Докладна записка №2 от Дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”, ”против?”, „въздържал се?”. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 13 “за”,

0”против” и 1 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

С това се изчерпва т.2 от дневния ред и преминаваме към

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.3 има ли някой да добави нещо?Да, г-н Минчев, заповядайте!

Пл.Минчев-общ.съветник: Значи тези двете докладни са идентични с първата и аз затова гласувах „въздържал се”. Проект 2 (две), който е за решение, се допуска предварително изпълнение на решението, а по-долу обявяваме, че подлежи на обжалване. То тогава какъв е смисълът на решението щом като то ще се изпълни, а после ще се обжалва? Това ми е въпросът? Просто за мен противоречи. Точка втора, да. Допуска се за предварително изпълнение, а в един момент подлежи на обжалване. Той подлежи акта на обжалване, но тук имаме специална процедура, която трябва да се обнародва в Държавен вестник и т.н. Има процедура. Трябва да се обяви на заинтересованите лица, които евентуално могат да направят възражение и от там нататък съда може да каже дали да се спре изпълнението. Там има процедура по Административно-процесуалния кодекс. Ако някой може да даде отговор?Няма ли да противоречи. Когато се обнародва и през това време имаме ние сме допуснали решението, а след това имаме някаква жалба тогава какво правим?

М.Георгиева–зам.мет на Община Тополовград:Ще дойдат сега представители на отдела да вземат отношение.

Пл.Минчев-общ.съветник: Другият ми въпрос е: Защо допускаме предварително изпълнение? Кое налага? За да допуснем предварително изпълнение, то е описано в закона кои са основанията. Говори се за някакви срокове.

Д.Парнаров-общ.съветник: Кой е съгласувал докладната? Защото не виждаме подписите.

В.Сяров – Председател на ОбС: Г-жа Атанасова и г-жа Хлебарова.

М.Георгиева–зам.мет на Община Тополовград: Г-жа Атанасова я няма и г-жа Хлебарова я няма. Няма ли някой от ТСУ?

Пл.Минчев-общ.съветник: Ами като няма кой да отговори да преминаваме нататък. Има си контрол, да кажат от там нататък колко е правилно решението и законосъобразно.

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма кой да вземе отношение…

Пл.Минчев-общ.съветник:Пак казвам, това би трябвало да се види. То в Правилника е описан реда. Когато се даде някоя докладна да се допусне, се оглежда дали тази докладна трябва да се допусне или да се върне на вносителя. Това е едно. Друго, което е тази докладна мисля, че не е минала през комисии и тука идва пак пробив на комисията. Аз нямах намерение да взема отношение по отношение на комисиите, но пак трябва да се чете Правилника. Значи в Правилника е посочено, че по принцип докладна, която не е гледана, не би следвало да влезе в дневния ред. Да, има изключения, които се вкарват на същия ден. Да речем някоя докладна, която спешността налага. Но примерно една комисия да разгледа само три докладни, а другите пет-шест докладни да не са гледани, за мен това също е нарушение на Правилника и от там на Закона е нарушение. Ето идваме до този случай. Затова аз имам така едно предложение. Значи като се прави този Председателски съвет гледайте ги тези докладни. Изисквайте ги, за да не става после въпрос в комисиите. Това е смисълът на комисиите. Нали да се видят, да се изчистят нещата. А не тука да се чудим кой е тука, коя го нямало. И да се чудим ние сега това дали е правилно, дали е неправилно. Аз не искам да казвам вече, защото моето мнение пак ще бъде субективно и ще излезе, че пак се напрягам нещо или нещо такова. Защото едно такова обвинение беше отправено преди две-три сесии, че много съм се напъвал… Просто констатирам като юрист, че има противоречие. От там нататък изразявам едно субективно мнение. И пак казвам, че това трябва да се гледа и да се изчиства. Това е смисълът на председателския съвет, на постоянните комисии и вече ако имаме нещо тука на сесията да го доизчистим и да го приемем. Дето си вика един чадър. Така, че от тук нататък продължаваме. Ние предното го вземахме. Те са идентични двете. Само така и не можах да разбера защо е спешността. Какво има да се прокарва?Разбрахме, че бързаха с тия проекти EVN-а. Видяхме ги какво направиха. Аз имах питане на една от сесиите също за EVN-а. Правят, разкопават по тези проекти, няма лошо, нека се полагат тези кабели. Но ето зад „Венеция”, направих едно запитване. Видяхме ги какво направиха там. Разкопаха го и после хвърлиха пет колички пясък и малко цимент, за да запълнят тротоарната площ, която е тротоар вместо да се сложат плочките. Аз затова говорих преди няколко сесии. Точно за EVN-а и как ги извършват тези дейности. Ето сега пак бързат и пак в бързината да не допуснем някоя грешка. Това са моите опасения и основания. Така, че …

А.Анастасов-общ.съветник: Пламене, само нещо да те питам. Ти задаваш въпрос към зам.Кмета, който е тук или към всички. Едва ли не всички сме виновни. Нали кмета контролира след това възстановяването. Сякаш всички сме виновни. Кой трябва да контролира дали зад „Венеця” след проекта е възстановено, нали кмета.

Пл.Минчев-общ.съветник: Аз изразявам като общински съветник едно мнение. От там нататък …

В.Сяров – Председател на ОбС: Разбрахме, г-н Минчев. Някой друг да има да добави нещо? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

           На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, предлагам на Общински съвет-Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от Докладна записка №3 от Дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”, ”против?”, „въздържал се?”. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от Докладна записка №3 от Дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”, ”против?”, „въздържал се?”. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

 

 

С това се изчерпва т.3 от дневния ред и преминаваме към

 

 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

По т.4 - четвърта комисия?

Х.Мочев-Председател на ПК по ОРСМСРПЗГ: Допускаме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо по т.4? Ако няма, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

           На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.12, т.1 от Закона за туризма, предлагам на Общински съвет-Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване проекто-решение №1 от Докладна записка №4 от Дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”, ”против?”, „въздържал се?”. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

 

С това се изчерпва т.4 от дневния ред и преминаваме към

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

По т.5 някой иска ли да вземе думата? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.56, ал.2 от ЗУТ, чл.16, ал.1 от НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград, чл.8, ал.2 от Наредбата за реда за разполагане на преместваеми и други леки обекти за търговска и обслужваща дейност и Тарифа на базисните (начални) наемни цени за отдаване под наем на общински имоти- Приложение І към НРПУРОбИ на ОбС- Тополовград, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто- решение №1 от Докладна записка №5 от Дневния ред. За протокола гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. (следва изчитане на имената на общ.съветници и съответно техния вот на гласуване) Обявявам резултата от гласуването:

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

 

Подлагам на гласуване проекто-решение №2 от Докладна записка №5 от Дневния ред. Започвам изчитане на имената. (следва изчитане на имената на общ.съветници и съответно техния вот на гласуване) Обявявам резултата от гласуването:

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

 

Подлагам на гласуване проекто-решение №3 от Докладна записка №5 от Дневния ред. Започвам изчитане на имената. (следва изчитане на имената на общ.съветници и съответно техния вот на гласуване) Обявявам резултата от гласуването:

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

 

С това се изчерпва т.5 от Дневния ред и преминаваме към

 

 

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

По т.6 някой да има да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

      На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.2 от ЗУТ, предлагам на Общински съвет-Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от Докладна записка №6 от Дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”, ”против?”, „въздържал се?”. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от Докладна записка №6 от Дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”, ”против?”, „въздържал се?”. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

С това се изчерпва т.6 от Дневния ред и преминаваме към

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

По т.7 – четвърта комисия за становище?

Х.Мочев-Председател на ПК по ОРСМСРПЗГ: Допускаме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

           На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и т.23 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет-Тополовград да вземе следните решения:

Подлагам на гласуване проекто- решение №1 от Докладна записка №7 от Дневния ред. За протокола гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. (следва изчитане на имената на общ.съветници и съответно техния вот на гласуване) Обявявам резултата от гласуването:

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто- решение №2 от Докладна записка №7 от Дневния ред. Започвам изчитане на имената. (следва изчитане на имената на общ.съветници и съответно техния вот на гласуване) Обявявам резултата от гласуването:

 

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

 

С това се изчерпва т.7 от Дневния ред и преминаваме към

 

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

По т.8 някой да има да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет-Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто- решение №1 от Докладна записка №8 от Дневния ред. За протокола гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. (следва изчитане на имената на общ.съветници и съответно техния вот на гласуване) Обявявам резултата от гласуването:

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто- решение №2 от Докладна записка №8 от Дневния ред. Започвам изчитане на имената. (следва изчитане на имената на общ.съветници и съответно техния вот на гласуване) Обявявам резултата от гласуването:

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто- решение №3 от Докладна записка №8 от Дневния ред. Започвам изчитане на имената. (следва изчитане на имената на общ.съветници и съответно техния вот на гласуване) Обявявам резултата от гласуването:

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

 

 

С това се изчерпва т.8 от Дневния ред и преминаваме към

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Контрол по изпълнение на взети решения.

 

Няма да се докладва на тази сесия. С оглед на това преминаваме към

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

Някой иска ли да вземе думата? Г-н Минчев, заповядайте!

Пл.Минчев-общ.съветник: Аз имам едно питане. Аз започнах в предходното изказване в предходната сесия където говорих за тротоарната настилка зад кафе”Венеция”. Говоря за на север и на изток. Значи след моето питане, няколко дена след това дойдоха. Хвърлиха няколко колички пясък и малко цимент и долу-горе закърпиха работата. Въпросът ми е следния: Изобщо тези ремонти, които се извършват от EVN-а за полагане на кабели, контролира ли ги някой? Конкретно за този ремонт, който е правен извършена ли е проверка? Ако не е извършена проверка имам питане. Ако трябва на следващото заседание да ми се отговори. И изобщо ремонтът, по който е осъществен, това допустимо ли е по технически изисквания и т.н. Защото на тротоарна настилка, която е направена с тротоарни плочки там е изсипано, как да кажа, там е насипано с пясък и малко цимент. Това е центърът на града все пак. Мисля, че трябва да има по-голям контрол по отношение на тези ремонти, които се извършват. Това ми е питането. Ако може за следващата сесия, не държа писмено, може и устно на следващата сесия да ми се отговори.

М.Георгиева–зам.мет на Община Тополовград:На следващата сесия ще ви се отговори.

Пл.Минчев-общ.съветник:Да, на следващата сесия. Сега най-вероятно нямате готовност.

А.Анастасов-общ.съветник: Ама то това не е само в града, а и по селата. Има ли някоя комисия която да контролира ремонтните дейности.

М.Георгиева–зам.мет на Община Тополовград: Да, за това отговаря отдел „ТСУ”. Началникът на отдела днес отсъства. На следващата сесия ще ви бъде отговорено.

Пл.Минчев-общ.съветник: Значи в тази насока имам една препоръка. След като ние даваме тези разрешения, те са безвъзмездно. Което аз пак на една сесия коментирах, че не следва да се дават по този начин беше ми отговорено, че след това те си възстановяват. И една препоръка и пак следващ въпрос: Изобщо контролира ли ги някой? И след тези ремонти възстановено ли е във вида в който е било тоест: улична настилка, тротоарна настилка или някаква друга инфраструктура по принцип? Говоря за EVN-а конкретно. Защото след ЕVN-а като разкопаят във връзка с тези проекти, които бяха от една година и половина-две се въртят, самата спешност и много бързайки … Ето сега сме пак на ръба да направим пак някое закононарушение с това допускане на предварително изпълнение. Изобщо контролира ли ги някой и ако не ги контролира, една препоръка просто след като подадат, Защото те минават през общината съответно там нали тези разрешителни, които се издават на база на решение на общинския съвет да мине поне една комисия и да ги контролира. Да не говорим и за ВиК-то. Защото и с ВиК-то седем-осем години се борим. Но то обаче … сега го няма Красимир Иванов, ВиК-то стана като „швейцарско сирене”. Прокопаха града и сега продължават пак да го копаят. Особено тук по ул.”България” от магазина на Робев пътя надолу…там пък да не говорим. Там не е останало здрав участък и пропада. И това е от години. Това мисля, че е задължение на Общината да го контролира. Защото това е свързано с инфраструктурата.

М.Георгиева – зам.мет на Община Тополовград: На следващата сесия ще ви се отговори.

В.Сяров – Председател на ОбС: На следващата сесия ще ви се отговори, г-н Минчев.

Някакви други въпроси? Да, г-н Тодоров, заповядайте тук отпред да говорите на микрофона!

Т.Кр.Тодоров-жител на гр.Тополовград: Имам питане към г-жа Ятакчиева относно… нали тя отговаря там за социално-здравен отдел. Мисля, че тя отговаря.

В.Сяров – Председател на ОбС: За хуманитарни дейности, да тя отговаря.

Т.Кр.Тодоров-жител на гр.Тополовград: На 22.04.2016 имам входирана молба-жалба до общината, резолирана уж от Кмета парафирана - отказ. Как може молбата да бъде пусната на 22.04.2016 година и да бъде резолирана веднага от Кмета на Общината. Сега в момента ми показа там една молба, но тя беше парафирана молбата с молив, то е изтрито и пише нейното становище. След това като направих тази молбичка, след около седмица, след като беше резолирана молбата отказ, след една седмица ми поискаха документи за епикризи и лекарства. Аз съм ги написал в молбата. Щ е ви прочета и молбата: „Г-н Кмете, моля да ми бъде отпусната помощ тъй като съм останал в крайно тежко материално и здравословно състояние. Преди две седмици имах здравословни проблеми, а именно: беше ми направена коронарография в кардиология гр.Хасково и ми бяха имплантирани три стенда, но тъй като пенсията ми е 130 лв., а сега вече нямам и такава, лекарствата ми струват много повече, моля Ви за съдействие и човечност да ми бъде отпусната парична помощ за закупуване на лекарства, които са жизнено важни за моето здраве. Също така парите ще ми бъдат нужни, за да си направя изследвания и прегледи за представяне пред НЕЛК. Тука г-н Парнаров „се изхвърли” миналия път, на миналата сесия,      че парите, които ще ми бъдат отпуснати щял съм да ги изпия. Не знам негов проблем ли е какво ще правя аз с тия пари и дали е негова работа….

В.Сяров – Председател на ОбС: Г-н Тодоров, искам да чуем въпроса ви.

Т.Кр.Тодоров-жител на гр.Тополовград: Да. Как така вие с лека ръка ще отнемате правото ми на помощ? Без да бъде гласувано на сесия, както съм написал, да ми бъде разгледан въпроса на сесия. А именно: на 22-ри пусната молбата, на 22-ри отказа. Ето след това има жалба към Областна управа.

В.Сяров – Председател на ОбС: Сега, аз искам да Ви отговоря. Докладната по Вашата молба беше допусната до сесия относно: разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ с вх.№296 от 16.06.2016 г. е допусната на сесията, която се състоя на 30.06.2016 година. Едното решение беше да ви се отпусне помощ в размер на 100 лева. Това решение беше гласувано от 13 съветници, от които 7 „за”, 5 „против” и 2 „въздържал се”. Това решение не се приема.

Т.Кр.Тодоро - жител на гр.Тополовград: А мотивите какви са?

В.Сяров – Председател на ОбС: Мотивите на всеки съветник не мога аз да ви кажа. Това е гласуването, което ви изчетох по-горе.

Т.Кр.Тодоров - жител на гр.Тополовград: Комисията какво се произнесе по тази помощ?

В.Сяров – Председател на ОбС: Сега ако нямате други въпроси, моля ви се…

Т.Кр.Тодоров-жител на гр.Тополовград: Имам. И защо ни оставяте нас хората в неравностойно положение без помощи. Обадих се на Иван Атанасов да дойде да отрази сесията, но и той си затвори очите, защото сте му дали картбланш.

В.Сяров – Председател на ОбС: Седнете си на мястото. Това го казахме на миналата сесия. Няма на всяка сесия да говорим за това. Седнете си на мястото. Ще ви отстраня от залата. Г-жо Ятакчиева, заповядайте на микрофона ако обичате!

Кр.Ятакчива – н-к Отдел “Хуманитарни и социални дейности ”: Уважаеми г-н Председател, Уважаема г-жо зам.-кмет, Уважаеми съветници, искам да Ви информирам, че г-н Тодор Кръстев Тодоров е подал молба за помощ на 22.04.2016 година. Тази молба е резолирана от зам.-кмета до мен с резолюция за становище. Няма никакъв отказ нито от страна на Кмета, нито от страна на зам.-кмета. При получаването на молба в нашия отдел за помощ ние винаги изискваме допълнителни документи, за да установим какво е социалното положение на лицето, което иска помощ. В тази връзка аз съм поискала допълнителна информация.

/шум в залата - г-н Тодор Кр.Тодоров демонстративно напуска

залата на Общински съвет-Тополовград/

 

 

Кр.Ятакчива – н-к Отдел “Хуманитарни и социални дейности ”: На 16.06.2016 г. е внесена Докладна до Общинския съвет и е получен отказ от Общинския съвет да вземе решение в полза на г-н Тодор Тодоров. Г-н Тодоров трябва да разбере, че Общината не е Дирекция”Социално подпомагане”. Вие знаете ние в какви случаи отпущаме помощи. В неговия случай първо средствата за отпускане на помощи от общинския бюджет са крайно ограничени и ние прецизираме молбите, които са постъпили при нас. Г-н Тодоров е по няколко пъти на ден в моята стая. Диалог с него не може да се осъществи. И той си е внушил, че Кмета на Общината е направил резолюция да му бъде отказана помощ. Напротив. Няма такова нещо. Ние сме внесли Докладна. Вие сте в течение на това. Но ако той продължава по същия начин, така е невъзможно да се работи в такава обстановка. Въпреки молбата ми към дежурния в Общината, той търси мен и г-н Васил Сяров по няколко пъти на ден. Нищо от страна на Кмета и от моя страна няма срещу г-н Тодоров не е направено. Просто не му е отпусната тази помощ. Ние можем да му помогнем по друг начин. Аз му предложих ако ходи на ТЕЛК да му помогнем с транспорт, но той иска…

Д.Парнаров-общ.съветник: Иска 100 лева да му дадем така.

Кр.Ятакчива – н-к Отдел “Хуманитарни и социални дейности ”: Той иска да му дадем пари. Нещо, което аз не мога да реша сама. Въпреки това той си е внушил, че основната вина за това е моя. Благодаря Ви за вниманието!

В.Сяров – Председател на ОбС: Благодаря ви, г-жо Ятакчиева! Някой друг има ли въпроси? Г-н Анастасов, заповядайте!

А.Анастасов-общ.съветник: (към гражданин в залата) Ти ме попита за някакви писма до Общинския съвет, нали така?

В.Сяров – Председател на ОбС: Може ли тук на микрофона да дойдете, че не се чува! Г-н Христо Попов от с.Устрем.

Хр.Попов-Председател на ГС”Родолюбие” с.Устрем: Уважаеми, госпожи и господа. В с.Устрем имаме създадено Гражданско сдружение „Родолюбие”, на което аз съм Председател. Сдружението е създадено през 2007 г. с една единствена цел-да помагаме на кметство Устрем независимо кой ще бъде кмет. В тази насока аз мога да посоча много неща, които са направени в полза на кметството. Ще ви кажа само за един случай, за което аз смятам,че вие ще дадете правилна оценка. През 2015 година какво се случва с ул.”Демокрация” с.Устрем. На тази улица предполагам, не съм сигурен, но някъде са планувани да се изразходят средства …(не се чува добре) Та попитах аз кмета на с.Устрем г-н Жеков, след това г-н Божинов, как стои въпроса с подмяната на тръбите за питейна вода, които минават по тази улица, които са монтирани през 1962 година и ежемесечно по две аварии стават на тази улица. Така, че асфалтът , който е по протежение на канала беше изчезнал. Бордюрите, които бяха изкарани стояха като паметници на улицата и съответно големи купища пръст. На този въпрос, който аз ги запитах и двамата кметове казаха, че „Този въпрос ние сме го поставили, но ВиК Стара Загора не иска да го реши. Тогава аз писах писмо до ВиК, за което чаках цял месец да ми се отговори. И след като видях, че няма да има отговор, аз от името на Сдружението написах писмо до Народното събрание, с приложение на молбата, която съм писал до ВиК Стара Загора. Съответно след 15-20 дни получавам телефонно съобщение от Народното събрание, тъй като си давам точните телефони и ми пишат:”Г-н Попов вашият въпрос е под наше наблюдение и ще бъде решен в полза на селото.”. И този въпрос естествено беше радост за нас. И действително срещата, която е направил г-н Бинев-нашия представител за област. Хасково с ръководството на ВиК Стара Загора има положителен резултат. Те са ги наредили и са им казали така:”Ако вие не направите нещо по въпроса в с.Устрем един от вас ще носи отговорност, ще бъде в затвора.”. Започнаха да се копаят канали, да се извършват ремонти. И благодарение на тази наша намеса на Гражданското сдружение се получи се и като хвалебствен резултат и действията в с.Синапово. Така, че това е нашия малък принос в полза на кметството на с.Устрем.

В.Сяров – Председател на ОбС: Г-н Попов, всичко това е много хубаво и всички знаем, че като се направи ремонта се подмени канализацията и се асфалтира ул.”Демокрация, сега какъв е вашия въпрос?

Хр.Попов-Председател на ГС”Родолюбие” с.Устрем: Въпросът ми е следния: Сдружението съществува и действа от 2007 година и ние имаме писани писма до Общината по различни въпроси. Имаме писани писма и с копие до Общинския съвет. Трябва да ви кажа, че ние сме удовлетворени и сме доволни от решението на община Тополовград, че много от нашите въпроси намериха решение. Но един въпрос, който така е много важен за жителите на с. Устрем във връзка с направата на коритото на река”Манастирска”. Аз смятам, че може да има решение, защото имаме проблеми всяка година. Имаме смъртни случаи - удавено дете. През 2015 г. благодарение на наш съгражданин беше спасен младеж, дошъл на гости на баба си. Значи проблемите, които стоят пред нас от река”Манастирска” са големи. Трябва да ви кажа също така, че тази година при наводнението голяма част от пътя край река беше взет. Но въпросът ми още не може да намери решение. Затова Ви моля уважаеми господа, избраници наши, които сте дали клетва пред нас, пред всички, че ще защитавате нашите проблеми и интереси действително да вземете този въпрос за сериозен и да намерите решение. Защото действително вие сте хората, които можете да решите тези неща. Вие сте хората, които решавате съдбата на нас обикновените хора. Искам да кажа, че в продължение от 2010 година до сега всички писма, които сме отправяли към община Тополовград и към Общински съвет-Тополовград, нито на едно нямаме отговор. А смятам, че ние като институция и Гражданско сдружение имаме право на уважение и също ние ръководството имаме задължение да дадем отчет на нашите членове на организацията.

В.Сяров – Председател на ОбС: Значи, г-н Попов вашия въпрос към в случая към г-жа зам.-кмета е за коритото на река”Манастирска”. Г-жо зам.-кмет! До следващата сесия ще ви се отговори. Благодаря ви!
                                                                 /шум в залата/

В.Сяров – Председател на ОбС: Г-н Попов ако имате някакви други въпроси ги задайте!

Хр.Попов-Председател на ГС”Родолюбие” с.Устрем: Въпросите и писмата, които сме отправяли към Общината и Общинския съвет да намерят решение.

В.Сяров – Председател на ОбС: Г-н Попов, ще ви бъде отговорено до следващата сесия.

Хр.Попов-Председател на ГС”Родолюбие” с.Устрем: Благодаря Ви!

В.Сяров – Председател на ОбС: И аз ви благодаря! Ако няма други изказвания…

С това се изчерпва Дневния ред. Закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград. Благодаря Ви!

 

 

 

 

 

 

 

инж.ВАСИЛ СЯРОВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

Вярно,                                                                                

Снел препис

Таня Щерева, ст.специалист ОбС

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Посетители

1266364
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
113
254
1528
1262740
10175
23121
1266364

Вашето IP: 91.232.209.5
Час: 2021-10-28 10:58:31

Времето в Тополовград

opak