За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол №12 от 29.07.2016год.

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

12

29. 07. 2016 год.

 

           Днес 29.07 .2016 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветници са се регистрирали 16.

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Заместник Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Васил Сяров - Председател на Общински съвет – Тополовград.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добър ден! Уважаема г-жо Зам. Кмет, уважаеми колеги общински съветници, присъстващи в залата. В присъствената книга са регистрирани 16 общински съветника. Отсъства един по уважителни причини. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет-Тополовград, при което съгласно разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА откривам   заседанието на Общински съвет Тополовград. Преди да преминем към обсъждане на дневния ред искам да направя едно съобщение.Съгласно чл.53,ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация в деловодството на Общински съвет е представен протокол с вх.№287/06.06.2016година с което се образува група съветници с Председател г-н Парнаров и членове Петко Костов и Райчо Райчев. На основание чл.53,ал.3 обявявам регистрирането на група съветници с наименование „БСП-„ЗА” община Тополовград” с Председател г-н Добрин Парнаров.Преминаваме към обсъждане на дневния ред.В деловодството на ОбС е постъпила ДЗ с вх.№340/26.07.2016год.относно: Одобряване на изготвен проект за ПУП-Парцеларен план за трасе на кабел 20kV от нов ЖРС /до СРС 108/ на ВЛ 20kV „Срем” до МТП в УПИ І-207,м.”Куруджа дере” по КВС на с.Синапово, с възложител: „ЕВН България ЕР” АД – гр.Пловдив, КЕЦ – гр.Елхово, чрез заинтересовано лице ЕТ „Димитър Керемидчиев” – гр.Ямбол. И още една докладна записка е постъпила в деловодството на ОбС с вх.№345/28.07.2016год.относно: Разрешение за отпускане на помощ за погребение.Искам да направя следните предложения.Първото предложение. ДЗ с вх.№340/26.07.2016год. да влезе като т.11 от дневния ред.Второто предложение ДЗ с вх.№345/28.07.2016год. да влезе като т.12 от дневния ред.И съответно т.11 „Контрол по изпълнение на взети решения” и т.12 „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани” да станат съответно т.13 и т.14 от дневния ред.Има ли други предложения?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.Подлагам на гласуване първото предложение. ДЗ с вх.№340/26.07.2016год. да влезе като т.11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?”Обявявам резултата от гласуванетоУчаствали в гласуването 16 общински съветника от които 16 ”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.Подлагам на гласуване второто предложение. ДЗ с вх.№345/28.07.2016год. да влезе като т.12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?”Обявявам резултата от гласуванетоУчаствали в гласуването 16 общински съветника от които 16 ”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.Подлагам на гласуване третото предложение. Точките „Контрол по изпълнение на взети решения” и„Изказвания, питания, становища и предложения на граждани” съответно от т.11 и т.12 да станат съответно т.13 и т.14 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?”Обявявам резултата от гласуванетоУчаствали в гласуването 16 общински съветника от които 16 ”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Сега подлагам на гласуване цялостния дневен ред. Които са съгласни с така предложения цялостен дневен ред, моля да гласуват с вдигане на ръка „за” „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 съветника от които 16 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към,

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.1 трета комисия?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.1?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.34,ал.4,чл.35,ал.1 от ЗОС и чл.46,ал.1 от НРПУРОбИ, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.1 преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Преди да преминем към т.2 искам да направя едно предложение.Понеже първа, втора и четвърта комисия не са заседавали поради липса на кворум има няколко докладни които не са гледани на комисии. Това са докладна записка под №2,№5,№6,№7,№8 и №12 които не са гледани на комисии.Искам да направя следното процедурно предложение за тез докладни записки.

На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС –Тополовград, неговите комисии и взаймодействието му с ОбА, докладната записка да се разглежда и материалите към нея без да са разгледани и обсъдени на заседание на постоянните комисии. Това се отнася за всички докладни записки които не са гледани на комисии.

Който е съгласен с така направеното процедурно предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА

 

И така преминаваме към т.2 от дневния ред.Някой има ли да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,чл.310,ал.5 и чл.313,ал.1,т.3 от ЗПУО, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.2 от дневния ред и преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.3 трета комисия?

Кр.Иванов: Да се гласуват така предложените проекто решения.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.3? господин Парнаров.

Д.Парнаров: Има и то много.Най-главната докладна във работата на един ОбС това е правенето на общинския бюджет.Втората по важност това е състоянието на училищната мрежа, финансирането на училищата и то от общината като първостепенен разпоредител.Мен ме е срем, че ще гласувам такава докладна.Четейки уважаеми колеги докладните записки на четирите директора на така наречените селски училища те казват, че ще нарушат всякакви Наредби в сферата на образованието. Те няма да плащат лекторски, те няма да плащат за консултации, те няма да плащат за класно ръководство, те няма да плащат за СБКО, те няма да плащат деференцирано заплащане на учителите, те няма да плащат за представително или работно облекло.Аз ако съм началник на инспектората тези директори ще ги уволня дисциплинарно.Те не изпълняват разпоредбите в системата на образованието.Те не изпълняват Наредбата за работната заплата, те не изпълняват колективния трудов договор на ниво.Не може в една община която има отдел „Хуманитарни дейности” с единадесет служителя ли г-жо Ятакчиева и по мое просто мнение, че от тези единадесет служителя работят началника и главният експерт и всички други да не знаят какво правят и да ядат портокали на бюрата си ние да съкращаваме училища.Не може ние да уволняваме чистачки, а да държим на пет учителя счетоводство.Защо не ги съкратиха счетоводството на училищата?Какви икономии ще направи от заплатата на една чистачка която според браншовото колективния трудов договор и ако е член на синдиката трябва да и се изплатят две заплати предизвестия по ... във връзка с чл.328 за намаляне обема на работа.Какви икономии ще направим от учителите които се пускат пет дни в неплатен отпуск, а платения кога ще им се издължи?Всеки учител член на синдикалната организация има по 58 работни дни отпуск, ако не е член на синдикална организация има по 48 дни отпуск.Кога ще им се плати в размера на...., а този отпуск им се дължи. Не може в една община която има 150 човека щат и в която работят близо 50 човека на граждански договор... Гражданския договор не е за цяла година не е целогодишно, той е за извършването на определен вид работа. И ние да съкръщаваме училищата и да взимаме да противопоставяме две институции. Ние с тази докладна противопоставяме образование срещу здравеопазване.Къде е главния счетоводител, че не го виждам госпожо Заместник Кмет,тя трябва да е тука, защото тя докладва бюджета. Не го докладвам аз.Къде е главния експерт бюджет? Защото от нея е съгласувана докладната.Кой ще ми отговори на тези въпроси?

М.Георгиева – Зам.Кмет на Община Тополовград: И двете са в отпуска.

Д.Парнаров: Ще ги викнете.Щом имаме такъв важен проблем ще ги викнете, те трябва да са тука.Само те ли са счетоводството? Защо държим пенсионери на работа в общината? Защо не се направи оптимизация на общинската структура? Пенсионерите са освободени към 30.06 и на 01.07. на същите места са назначени същите хора за да си вземат шесте заплати.Факт ли е? Факт е.Може ли да вземаме от болницата и да даваме на образованието? По принцип може, но така бюджет на парче не се прави. Това е първата година в която правим бюджет на парче. Ноември месец дадохме от парите на ОбС за болницата, сега им ги взимаме. Утре болницата ще изреве от къде ще вземем пари?Аз ви предлагам и друго уважаеми колеги общински съветници.Ако толкова е много тежък бюджета на ОбС аз ви предлагам следното. Работим всички пет месеца без възнаграждение.Аз съм бил съветник без заплащане, когато нищо не се плаща.Ако искате така да направим.Пет месеца по триста лева икономии от съветниците. Аз съм съгласен.Но не може така на парче да се работи. Да противопоставяме две важни сфери в нашата община, образование и здравеопазване.Училищата по селата ще бъдат закрити така или иначе с влизането на Закона за училищно и предучилищно образование от догодина.Разбира се, че трябва да ги дофинансираме, но не за сметка на други важни институции, не за сметка на здравеопазването.Аз направих среща с директорите, те споделят моите мисли. Бях ги поканил на сесията, може би по обясними причини за тях не са пристигнали. Ние такова нещо да взимаме от една важна функция на общината и да прехвърляме в друга важна функция на общината е смешно. Ще ни се смеят на всякъде.Завърших.

М.Георгиева – Зам.Кмет на Община Тополовград: За съжаление всички са в отпуска.Който и да извикам от счетоводството няма да може да ни даде отговор.

Пл.Минчев: Кой замества главния?

М.Георгиева – Зам.Кмет на Община Тополовград: Ами замества я Семерджиева.Тя сега отсъства.Аз разбрах, че на комисията сте я викали Семерджиева и тя отговаряла.

Д.Парнаров: Каза, че няма пари, че има 30% събираемост на данъците. Ами уволнете го това данъчно бюро и назначете нови хора които ще имат 70% данъчна приходност, не 30% на полугодие. Така ми отговори Семерджиева, уволнете ги.

М.Георгиева – Зам.Кмет на Община Тополовград: Аз не съм съгласна, че има 30% събираемост на данъците.

Д.Парнаров: Господин Председателя да каже ако нещо лъжа. Нищо не лъжа.Ирина Семерджиева каза към тоз момент е 30% събираемостта на данъците.Ето Васил и Николай са свидетели.

М.Георгиева – Зам.Кмет на Община Тополовград: По надолу ви е отчета за изпълнението на бюджета, може да видите каква е събираемостта на данъците специално.

Д.Парнаров: Аз не искам да споря с вас г-жо Георгиева. Не искам да споря, казвам ви какво ми каза г-жа Семерджиева.Това бяха нейните думи.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Иванов имате думата.

Кр.Иванов: Сега тука малко се разводниха нещата разбирам патоса на г-н Парнаров, но точно за това питам къде бяхте 26.04.2016год.когато гласувахме маломерните паралелки в училищата?Това е с цел направено. Значи ако не бяхме гласували формирането на маломерните паралелки тази докладна нямаше да съществува сега.

Д.Парнаров: Колко пъти си прочел Наредба №7 искам да те попитам?

Кр.Иванов: Абе колко пъти съм я прочел това е мой проблем.

Д.Парнаров: Нито веднъж.

Кр.Иванов: Гласувахме за създаването на маломерни паралелки, сега не искаме да гласуваме дофинансиране на училищата.Защото с гласуването на тези маломерни паралелки защото може да са двама човека в тези маломерни паралелки, но учителите се запазват.Така ли е? Защо ги гласувахме тези паралелки?Да можем да запазим структурата на...

Д.Парнаров: Сега ще ти отговоря, но искам да свършиш ти.

Кр.Иванов: За това съкръщават чистачките, а не съкръщават учителите.След като сме гласували четвърти месец създаването на тези паралелки сега щем нещем трябва да гласуваме и финансирането им.Вече от догодина живот и здраве законно ще се оправят нещата.Това не е наш проблем между другото. Държавата абдикира от образованието и ни изправя да вземаме едни такива решения. Сега ако трябва да намерим пари ще намерим, но деца няма от къде да намерим. Там е проблема децата, защото държавата плаща на брой ученик. Ако отидем в Хлябово или в Радовец учителите ще са повече от учениците.

Д.Парнаров: Не е вярно.

Кр.Иванов: Ще говорим за здравеопазването и за болницата, защото взимаме от болницата.В момента не им трябват пари там на болницата.

Ат.Атанасов: На болницата не им трябват пари там?

Кр.Иванов: В момента.

Ат.Анастасов: Така ли? Аз не го знаех това.

Кр.Иванов: В момента не им трябват пари.Хайде да отидем всички в болницата да видим колко лежащо болни има?Там също държавата плаща за пътека, за клинична пътека.

Д.Парнаров: Господин Иванов в моето изказване никъде не казах да не се дофинансират училищата. Напротив, напротив. Маломерните и слети паралелки отговарят на Наредба №7, те не са противозаконни. Мисля, че април или май месец ако не се лъжа гласувах ме, че ще дофинансираме училищата. Ние имаме такова решение. В момента моето изказване беше по повод, че да не взимаме от болницата да дадем пари на училищата, а да вземем от друго перо на бюджета. Имаме резерв в крайна сметка. Става въпрос за 50 000лв.спокойно можем да ги вземем от резерва.А твоите въжделения за болницата ми са ясни само, че нямаш кураж да кажеш какво искаш.

Кр.Иванов: Ти нямаш кураж. Аз съм го казал преди пет шест години.

Д.Парнаров: Защо не го предложи да го гласуваме тогава, защото не ти стиска. Защото ще те линчуват тука.

Кр.Иванов: Тебе ще те линчуват.

Д.Парнаров: Защо ще ме линчуват?Защото ако закрием болницата няма да има къде един урбазон да ти бият.

В.Сяров – Председател на ОбС: Колеги да не се отклоняваме от въпроса.Някой друг да има да добави нещо?

К.Стойчев: Колеги дайте да не разводняваме нещата, защото сами сме се натресли в блатото в което сми в момента и г-н Парнаров каза и с гласуването на моломерните паралелки и със средищни училища. Аз искам да попитам г-жа Ятакчиева когато се изискват тези пари за дофинансиране някой от тези училища счетоводни кадри запознати ли са с подробни отчети дават ли сеза това? Какъв е разхода до този момент за да се искат тези пари?Предполагам естествено то се вижда, че парите трябват за дофинансиране, но някакви подробни отчети до момента представени ли са как се разходват парите?Ако имате някаква информация кажете?

В.Сяров – Председател на ОбС: Госпожо Ятакчиева заповядайте на микрофона.

Кр.Ятакчиева – н-к отдел „ХСД”: Уважеми г-н Председател, уважаема г-жо Георгиева, уважаеми общински съветници. Действително това е един от въпросите който в най-голяма степен касае бъдещето на община Тополовград.Защото със закриването на училищата в селата така те са подложени на голяма опасност от обезлюдяване.Това разбирасе не се случва по наше желание, а от 01.08. влиза в сила новия Закон за предучилищното и училищното образование и Министерството на образованието определя като гратисен период следващата учебна година.Тоест нашите училища могат да останат.Общинският съвет на нашата община взе две решения през месец март. Едното беше запазва училищната мрежа и другото беше поема ангажимент за дофинансиране на общински училища при необходимост.Сега тази необходимост се яви и ние по инициатива на Кмета на общината проведохме две срещи с Директорите на училищата, защото съгласно нормативната уредба ние сме задължени да изискваме от Директорите на училищата план за оптимизиране на разходите преди да ги дофинансираме.Искам да ви кажа, че на тези две срещи Директорите на четирите училища по селата положиха всички усилия за да оптимизират разходите за предстоящата бюджетна година, 2016 бюджетна година. Дофинансиране на тези училища ще се наложи и през 2017 година, през новата бюджетна година.Действително за да се осъществи учебен процес в училищата не може това да става за сметка на държавните образователни стандарти.В това отношение г-н Парнаров е прав, че трябва задължително да се спазват образователните стандарти, но и г-н Иванов е прав, че общинският съвет вече е поел такъв ангажимент. Господин Стойчев искам да ви кажа, че това са предложения на Директорите на училищата, а ние сме изисквали подробни справки от тяхна страна.Само едно уточнение искам да направя, че всички целеви средства които пристигат в училищата те не могат да бъдат пренебрегнати.Едно от тези средства това е диференцираното заплащане на учителския труд.Тоест не може да стане за сметка на това.Така, че предложението на Директорите по никакъв начин няма да засегне качеството на учебния процес в тези училища.По-скоро ще засегне заплащането на учителския труд, което аз също съм учител по професия и смятам, че не бива да се случва меко казано, но такива са възможностите в този момент.По отношение на това от къде да се вземат пари, от кой параграф аз не мога да отговоря тъй като това не е моя работа. Не разполагам с базата данни на общината за да преценя от кой параграф парите да се вземат. Има други хора които са отговорни за това, но аз ви уверявам като началник на Хуманитарни дейности, че държавните образователни изисквания през следващата учебна година ще бъдат спазени, защото общината ако дофинансира училищата създава условия за това.По отношение на учителския труд такива са възможностите. Искам да ви кажа, че само един въпрос който ви вълнува, какъв ще бъде броя на учениците през 2016-2017година, това е по данни от месец март.Това са предварителни данни. СОУ”Д-р Петър Берон” ще има 420 ученици. НУ-207 ученици, ОУ с.Орешник – 45 ученика, ОУ с.Устрем – 69 ученика, ОУ с.Радовец – 37 ученика, ОУ с.Синапова – 43 ученика, ОУ с.Хлябово – 46 ученика. Общо прогнозно се очертава в общината да има 867 ученика. На петнадесети септември е датата на която ние разбираме колко е точния брой на учениците.Всичко е прогноза.Може да напуснат общината, може да дойдат допълнително, знаете как стои този въпрос.За сега всички училища на този етап отговарят на нормативнита уредба.Има обаче училища в които общинския съвет ще вземе решение през септември месец да има маломерни паралелки с 10 ученика, но за сега нормативната уредба позволява и с паралелки под 10 ученика.Това разбира се става след решение на общински съвет и със съгласието на еспектората по образование. Това е в общи линии картината. Никоя община не закрива училищата си аз съм сигурна, че никой общински съвет няма да вземе такова решение, но такъв е новия Закон за съжаление от 2017-2018 година в нашата община прогнозата е да останат три училища. Това са СОУ „Д-р Петър Берон”, НУ и ОУ с.Устрем, защото съгласно Закона за народната просфета учениците се насочват към най-близкото учебно заведение за да им бъде безплатен транспорта.Училищата другите нямат ресурс, тъй като основното образование става до седми клас и не можем да формираме паралелки две по две слети защото няма осми клас.Ами ако имате някакви въпроси дано да съм била изчерпателна.

Кр.Иванов: Значи предлагам този израз „да закриваме училища” да го забравим, те се самозакриват.Сега ако трябва пари ще се намерят, ама деца от къде да се намерят.

В.Сяров – Председател на ОбС: Благодаря ви г-жо Ятакчиева! Господин Минчев имате думата.

Пл.Минчев: Аз също искам да взема отношение по тази точка. Ще започна, че ще подкрепя докладната предвид на взетите преди това две решения на общинския съвет, но искам така да споделя нещо което ми прави впечатление. Значи през годините говоря от 2008год. насам едно училище което предимно така се дофинансираше това беше училището в с.Орешник.След това може би в близките преди две години така се финансираше и училището в с.Радовец. Какво ми прави впечетление, че училището в с.Хлябово и съответно в с.Синапово също подлежат и съответно искат финансови средства с които ние да ги дофинансираме.Явно тенденцията е такава и ще продължи в тази насока, но хубаво е това което е приложено като докладни записки от Директорите на училищата, но аз не виждам с оглед на сумите които са посочени, говоря за суми 14 180лв., 14 200лв. тези суми по какъв начин и има проект на разходите които ще бъдат тъй като разбрах от г-жа Ятакчиева, че има такъв проект.Важно е ние като съветници като вземем това решение и подкрепиме съответно проекта за решение все пак ние да знаем за какво ще се разходват тези средства.Един прогнозен проекто разход за тези средства защото така са посочени сумите те по някакъв начин са калкулирани.Моето предложение, аз щях да го посоча и на комисията да ни бъде дадена такава справка ако има или поне да бъде изискана, да видим за какво ще се разходят тези средства. Заплати,осигуровки, разходи, консумативи, материали, вода, отопление и т.н.Важно е ние да знаем за какво ще се разходват. Другото което ми прави впечетление. Значи в една от докладните пише, че средствата тези които ги искат в училището в с.Орешник ги искат за месец декември.Само там е посочено.Тези средства които сега се изискват в смисъл до кой период. В смисъл средствата с които разполагат училищата от които им привеждат и съответно приходите които формират до този момент те изчирпани ли са?На какъв етап са? Колко са изчерпани и съответно тези средства които ние ги даваме съответно те са бюджетната 2016година. От там нататък разбрахме, че има и за 2017година, но до къде.... Аз виждам само един Директор на училищата. Хубаво е да имаме ние тази информация макар и писменна по някакъв начин да ни я дадат да знаем ние като разходваме как се разходват тези средства.Все пак да има и публичност.Ето тук се оказва, че се противопоставят здравеопазване срещу образование и т.н., от къде и как да се вземат средства.Но за мен е важан въпроса след като лично аз ще подкрепя, предполагам и повечето общински съветници да знаем как ще се разходят тези средства.И би трябвало да ни се предостави някаква такава прогнозна справка. Защото пак казвам тези суми не е някаква кръгла сума те са едни много такива интересни суми. За това може би аз ще направя едно такова предложение ако не фатално в смисъл важно да вземем на днешната сесия това решение ще предложа на вносителя да я оттегли и да направи едно предложение да обсъдим и да вземем решение по тази докладна на следващата сесия като това което казах като предложение да бъде изискана, ако няма такава информация.До къде е стигнал бюджета на тези училища, какво е разходено, за кои месеци, какви са проекто разходите и да ни бъде предоставено това като писменна, в смисъл като писменна информация. А през това време както се направиха тука предложенията може да се намери и да се промени и съответно и начина по който да се прехвърлят средства. Така, че аз в тази насока правя това предложение към вносителя, в случая г-жа Георгиева и е хубаво тази информация да ни бъде предоставена, ако не е нещо фатално което трябва да вземем това решение на тази сесия.Така, това е моето изказване.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Парнаров.

Д.Парнаров: Аз ще си позволя да наруша Правилника да взема втори път думата по тази докладна. Смятам, че като Председател на комисия по образование и действащ учител ми се полага.И четиримата Директори са записали, че това дофинансиране идва първо от малкия брой ученици, защото делигирания бюджет не стига единния разходен стандарт и от 01.08 с новия Закон според параграфите и според наредба №1 мисля приложение за работните заплати в сферата на образованието полувишистите се изравняват със заплатата на вишистите, няма да има разлика и там се отваря тази ножица в заплащането.Основно това дофинансиране, основно тези пари са за заплати.Ще има всъщност догоди още една докладна за дофинансиране. Ние просто закърпваме тука бюджета до края на тази година.Още повече, ако ние днеска не вземем решение и не намерим от къде да направим дофинансирането Радовец остават без заплати мисля, че?Така, че аз правя едно предложение, нали ако г-жа Георгиева иска да го оттегли, окей, ако не също мисля, че всички ще подкрепиме дофинансирането само, че т.5 и т.6 да отпаднат и да стане от резерва на общината.

В.Сяров – Председател на ОбС: Госпожо Семерджиева елате на микрофона, ако обичате!

Ир.Семерджиева-гл.експерт в отдел „ФСДБМДТ”: Господин Парнаров е напълно прав. Няма да стигнат парите за заплати на Радовец за следващия месец и за това трябва да се вземе решение.Сумите които ги искат Директорите на училищата са основно за заплати.При тях с изключение на Радовец има един проблем който не е решен и не знам до края на годината дали ще бъде решен.Другите училища всичките бяха средищни училища.Проекта средищни училища прюключи.Училищата имат за връщане пари.Колко пари имат за връщане, кога ще се върнат парите никой не може да каже.Тази година може да не се върнат парите на средищните училища директно от Министерството на образованието получаваха средства.Имат за връщане.

Кр.Иванов: Радовец да върнат на бюджета?

Ир.Семерджиева-гл.експерт в отдел „ФСДБМДТ”: Не Радовец, другите училища имат пари за връщане в Министерството, но конкретните размери все още не са уточнени.От техните бюджети трябва да върнат. Другите училища имат в момента средства. Може следващия месец да кажат от Министерството, че трябва да се върнат парите така, че те няма да имат пари до края на годината.Радовец наистина нямат пари и ако не вземете решение няма да могат да получат заплати.А що се отнася да се вземе от резерва вие преценяте. Може за сметка на резерва въпреки, че за първа година общината към края на месец юли имаме събрани по-малко от 50% собствени приходи.Вие ще видите по натаъка....

К.Стойчев: С точност колко са?

Ир.Семерджиева-гл.експерт в отдел „ФСДБМДТ”: 41% и нещо.Малка събираемост. Хората не плащат данъци основно. Задълженията се увеличават, недоборите се увеличават. Пишат се писма, но ефекта за сега е такъв.Тъй че дали ще е от резерва или ще е както ние сме предложили при положение, че не се съберат 100% от приходите ние няма да имаме средства за местните дейности.А за догодина за бюджета, за догодина няма да се наложи дофинансиране така поне аз мисля защото те реално училищата от септември ще се закрият и от януари ще им дадат бюджета който е за учебната година.А също сумите са различни защото има училища които имат училищни земи които ги дават под наем, имат училищно настоятелство и......Така, че пак се облекчава малко при тях положението.

В.Сяров – Председател на ОбС: Благодаря ви г-жо Семерджиева.Сега имаме едно предложение от г-н Минчев

Пл.Минчев: Не, аз в този случай щом е толкова наложащо да се гласуват тези 50 000лв., но на мен идеята ми беше друга когато ни се предоставят тези материали, когато се касае за тези суми добре е да ни се предоставят и приходи и разходи следкато ги имат. Значи тези суми щом така са изписани ние трябва да сме запознати. Това е едно предложение една препоръка за по нататък.Значи в този варият явно трябва да ги гласуваме така, че аз няма да правя предложение. Вече въпроса е от тук нататък да се прецени дали ще бъде от резерва или така както е посочено в докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Парнаров тогава вие направихте предложение по проекто решение №5 и проекто решение №6

Д.Парнаров: Да минат в една т.5 от резерва.

В.Сяров – Председател на ОбС: Средствата да се вземат от резерва.Някой друг да има да каже нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.11,ал.2,ал.4,ал.6,чл.11а,ал.1 от Наредба №7/29.12.2000год. на МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №5 от ДЗ №3 от дневния ред.Това е предложението на вносителя. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 0“за”,

3”против” и 13“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА

 

Сега подлагам на гласуване предложението на г-н Парнаров.Парите за дофинансиране да се вземат от резерва на общината. Това от кой параграф е г-жо Семерджиева?

Ир.Семерджиева-гл.експерт в отдел „ФСДБМДТ”: Резерва е нещо което което се полза когато...., при 100% събираемост. Какво значи резерв, пари които в момента ги няма.В момента ги няма при 40% събираемост, това са виртоални пари.За това аз казах на Председателя и на Председателския съвет нищо не пречи ако не достигнат парите на общински съвет да вземете решение да вземем от резерва пари.В момента ние нямаме осигурени такива пари, да можем да взимаме от резерва.Ако при 100% ги съберем парите тогава вече може да ползваме резерва, няма никакъв проблем да ....

В.Сяров – Председател на ОбС: Подлагам на гласуване предложението на г-н Парнаров – Сумата за дофинансиране на училищата в размер на 50 980лв.да се вземат от резерва на Община Тополовград §97-00.

Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 3“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване проекто решение №6 в случая то става безмислено.

Пл.Минчев: Шесто става безмислено.

В.Сяров – Председател на ОбС: Шесто става безмисленно решението.Така, че проекто решение №7 става проекто решение №6 от ДЗ №3 от дневния ред. Подлагам на гласуване проекто решение №6 от ДЗ №3 от ДР.

Пл.Минчев: Ние не посочваме от кои бюджети. Ние посочваме само §97. Това се има предвид.Седмо е задължава Кмета какво да задължаваме, как да задължим.

Д.Парнаров: Да извърши горепосочените промени точка.

В.Сяров – Председател на ОбС: Подлагам на гласуване проекто решение №6 по ДЗ №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Д.Парнаров: Господин Председател аз си позволявам от името на колегията в училищата по селата да благодаря.Десет минути почивка.

В.Сяров – Председател на ОбС: С това се изчерпва т.3 от дневния ред. Десет минути почивка.

10 минути почивка.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  Подновяваме разискванията.В момента кворума е 15 общински съветника.

Пл.Минчев: То по-скоро, извинявам се, че вземам думата, но по-скоро да се прегласува процедурно предложение да се гласува това защото ако възобновим изцяло разискванията трябва да ги гласуваме на ново така е правилно. Така, че да се направи процедурно предложение да се прегласува решението по т.6 ли беше или т.5?

В.Сяров – Председател на ОбС: Искам да направя едно процедурно предложение: Да се прегласува решението по т.5 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното процедурно предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се? Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №5, а именно: Намаля резерв § 97-00 било 275 730 лв. намаля резерва с 50 980лв. и резерва става 224 750лв. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.3 от дневния ред и преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.4 трета комисия?

Кр.Иванов: Трета комисия подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой да има да добави нещо?Госпожо Заместник Кмет.

М.Георгиева – Зам.Кмет на Община Тополовград: Само искам да кажа, че поради допусната техническа грешка в т.4 от решението нека да се чете: На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението по т.1.

В.Сяров – Председател на ОбС: Да се добави т.1.Господин Минчев.

Пл.Минчев: Аз искам да взема отношение и да направя едно предложение, защото проекта в т.1.1 изцяло противоречи на Търговския закон.Преди изтичане на срока по чл.125,ал.2 от Търговския закон там е казано, че предложението следва да бъде направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването.Тази норма, този срок те са оперативни, задължителни така, че ние с това решение което искаме да контролираме този срок да го намалим то си е противоречие абсолютно с тази разпоредба. За това аз предлагам на вносителя и тука го уточнихме с общинска собственост да отпадне „преди изтичане срока по чл.125,ал.2 от Търговския закон”. Другото да си остане. Просто за мен е безмислено, тъй като тя процедурата е в ход и съответно срока си тече. По-скоро този три месечен срок е даден да се уредят имуществените отношения между съдружниците, а ние от няколко месеца фактически тези неща, решенията те са категорични, ясни влезли са в сила. Ако остане в този вид за мен ние игнорираме този срок който е абсолютно незаконосъобразен и за това аз предлагам просто да отпадне това което ви го казах.

В.Сяров – Председател на ОбС: Госпожо Заместник Кмет?

М.Георгиева – Зам.Кмет на Община Тополовград: Съгласна съм, да.

В.Сяров – Председател на ОбС: Вносителя е съгласен. Става т.1.1. – Прекратяване на участието на Община Тополовград като съдружник в „Златно зърно” ООД, гр.Тополовград, чрез продажба на дяловете на общината на съдружниците.

Пл.Минчев: Просто „преди изтичане на срока по чл.125,ал.2 от Търговския закон” отпада.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой друг да има да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.9 и т.23 от ЗМСМА,чл.125,ал.2 от Търговския закон, чл.12,ал.2,т.2 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала за участие на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и чл.7,ал.1 от Дружествен договор на „Златно зърно” ООД – гр.Тополовград, предлагам на Общински съвет да вземе следните решения.

Пл.Минчев: Само, извинявам се. Горе в основанието е посочено чл.125,ал.2, също да отпадне.Извинявам се, но сега го погледнах, че...

В.Сяров – Председател на ОбС: На основание чл.21,ал.1,т.9 и т.23 от ЗМСМА, чл.12,ал.2,т.2 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала за участие на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и чл.7,ал.1 от Дружествен договор на „Златно зърно” ООД – гр.Тополовград, предлагам на Общински съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.4 от дневния ред и преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.5 някой да има да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.45д, ал.1, ал.2 и ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, §27, ал.2, т.1 и т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и §14,ал.1 от ПЗР на ЗОЗЗ, във връзка с чл.18ж, ал.4, т.2,чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.5 от дневния ред и преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.6 някой да има да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.9, чл.36,ал.1,т.2 и ал.2 и чл.41,ал.2 от ЗОС, предлагам на Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.6 от дневния ред и преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.7 някой да има да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, предлагам Общинският съвет да вземе следното решение.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.7 от дневния ред и преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.8 някой да има да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.9,ал.3 и чл.24 от Закона за аренда в земеделието, чл.24а, ал.6,т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.36,ал.2,т.2 и ал.3,т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Тополовград и Решение №3 по т.2.1 от Протокол №5/28.01.2000г. на ОбС – Тополовград, предлагам на ОбС да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.8 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.9 становище на трета комисия?

Кр.Иванов: Приемаме докладната, но аз там и на комисията казах на 24 този месец община Тополовград е приета в асоциация Хасково, ВиК Хасково.Същевременно нас ни канят в Стара Загора и ще се участва в някакви събрания, някакви решения....това е напълно безмислено.

В.Сяров – Председател на ОбС: Имаме писмо в Общинския съвет от г-н Областния Управител Станислав Дечев с което ни уведемява, че до подписването на анекса с ВиК гр.Хасково общината ще участва в ВиК Стара Загора.Анекса ще се подпише в един период който не е уточнен още.Така, че докато се подпише анекса да се присъединим официално, ще сме към ВиК Стара Загора. Някой да има да добави нещо, ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.198в,ал.6 от Закона за водите и чл.10,ал.1 от ПОДАВК, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №9 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №9 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.9 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Точка десет е информационно, само за информация относно: Изпълнение бюджета на община Тополовград към 30.06.2016 година.Точка десет е гледана от трета комисия.Становище на трета комисия.

Кр.Иванов: Приемаме за информация.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой да има да добави нещо? Ако няма с това се изчерпва т.10 от дневния ред и преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой да има да добави нещо по т.11? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.129,ал.1 от ЗУТ предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следното решение.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.11 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДВАНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой да има да добави нещо по т.12? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.12 от дневния ред и преминаваме към,

 

ТРИНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Контрол по изпълнение на взети решения.

 

Няма да се докладва на тази сесия. С оглед на това преминаваме към,

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Имате думата. Господин Парнаров имате думата.

Д.Парнаров: Госпожо Заместник Кмет, във връзка с увеличаване приходите в местни дейности на общината, понеже ме питаха други хора искам писменно да ми отговорите, ако не представлява класифицирана информация каква е събираемостта от така нареченото тротоарно право на заведенията в центъра на града? Ако е възможно поименно на обектите.Благодаря Ви!

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Минчев.

Пл.Минчев: Аз имам едно питане. Значи преди около месец зад кафе „Венеция”се извършваха някакви строително-ремонтни работи, развали се там тротоарната настилка полагаше се някакъв кабел и в продължение на месец....Аз така запитах за информация и казаха,че ще бъде отстранено, в смисъл ще се възстанови тази тротоарна настилка.Обаче до този момент не е възстановена.Кога ще бъде възстановена тази настилка? И другото което ме притеснява, че не е обозначена. Тоест имаме изкопна дейност, но по никакъв начин не е обезопасена и за мене това е предпоставка за настъпване на такива някакви инциденти които могат да настъпят. Кога в смисъл се планира? Разбрах,че изпълнителя щял да възстанови, но до този момент не е отстранено.

М.Георгиева – Зам.Кмет на Община Тополовград: Ами при всички случаи фирмата която извършва тези ремонтни дейности е длъжна да отремонтира.Сега въпроса кога, тя Бакалова ще ни каже понеже началника на отдела го няма. Не знам Бакалова запозната ли е...

Т.Бакалова н-к отдел ОСИР : Не не съм, но...../шум в залата/

М.Георгиева – Зам.Кмет на Община Тополовград: Ако има не изпълнение от страна на фирмата съответно ще потърсим....

Пл.Минчев: Изпратете комисия, фирмата там която е получила разрешение просто да го отремонтира, защото мина месец и нагоре.Все пак това е централна градска част и наистина на мен не ми е удобно постоянно да ми задават на мене въпроса. Аз им казах, че не съм компетентно лице, но мога съответно да направя запитване и аз го правя това запитване. И препоръката ми е просто в най-скоро време, защото....Просто запишите си и изпратете защото е много-грозно и опасно.

В.Сяров – Председател на ОбС: Госпожо Семерджиева.

Ир.Семерджиева-гл.експерт в отдел „ФСДБМДТ”: Господин Парнаров попита за тротоарното право. Някой плащат всяка седмица.В петък имаме човек който отговаря за нашия пазар, а други плащат на месец.

Д.Парнаров: Тогава не е необходимо да ми правите писменно. Вярвам на г-жа Семерджиева.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой други въпроси има ли?

Т.Тодоров – гражданин гр.Тополовград: На 22.04.с пускането на молба до отдела на г-жа Ятакчиева е резолирана с отказ на самата дата.Само не мога да разбера кой я е резолирал. Искам да се проучи да се види кой я е резолирал тази молба?След една седмица други ме съветват донесете си епикризата.Ето я епикризата, предоставих я.Епикриза с лекарства, претърпян инфаркт...

В.Сяров – Председател на ОбС: Вашия въпрос какъв е конкретно?

Т.Тодоров – гражданин гр.Тополовград: Защо не ми беше отпусната помоща и защо ме лишихте с лека ръка да си получавам пенсията след като парите ми бяха необходими да направя изследвания и да се явя да ми презаверят ТЕЛК.Не можах да се явя на ТЕЛК, нямам пенсия от 16.06., без помощи, без препитание.Разговарях със Заместник Областен г-н Ангелов той по телефона се свърза с Кмета на общината. Договориха се да ми отпуснат там евентуално месечна помощ. Дойдох тука, но нали общината сте силни не можах да се кача горе до Кмета да разговарям лично какво ми е предал г-н Ангелов.Чрез посредника Димо който се качи при Кмета ....... имало забрана от Ятакчиева да не ме пуска в общината.Кмета му казал на Димо да намерят г-жа Ятакчиева и да разговарят по моя въпрос относно помоща. След два дена г-жа Ятакчиева каза, че ще ми се отпусне помощ.След три четири дена там някакви документи е трябвало да се взимат някакви документи от социални и така до тази помощ не се стигна.Отивам в Хасково без тези документи за изследвания, ето къде РЗИ ми пишат сега писмо, че се съобразяват с моите пререкания с доцента и след четири месеца ще ми бъде отпусната пенсия. Парички нямам, препитания нямам. Търсиха ме с патрул в Хасково да ми правят жалба в Хасковска Марица против РЗИ против г-жа Соня Иванова мисля, че беше и зам.Областния не зам.Областен, а отдел правния..... тук е написано. И сега в момента разговарях и вие г-н Председател казах те, че документите са в Хасково. В момента разговарях с отдел правен в областна администрация и казаха „в Тополовград да не се правят на две и половина”.Всички документи, всичко е в общината.

Д.Парнаров: Кой от отдел правен ти каза така да му звънна, веднага искам?Кажи ми веднага ще му звънна на отдел правен.Те са две юристки.Кажи ми коя от двете юристки ти каза да и звънна веднага.

Т.Тодоров – гражданин гр.Тополовград: В момента ми отговори някакъв мъж.

Д.Парнаров: Няма в отдел правен мъж.

Т.Тодоров – гражданин гр.Тополовград: Отдел правен се ръководи от връзки с обществеността г-жа Нели Вълканова.

Д.Парнаров: Нели Вълканова е пиар. Отдел правен е Мария Виденова и Гроздана Христова.Искам да разбера кой от отдел правен ти отговори, че се правим на две и половина?

Т.Тодоров – гражданин гр.Тополовград: Документите от пощата се обадих на телефона. Обадете се на телефон 038..........

В.Сяров – Председател на ОбС: Има решение на Общински съвет с което се отказва помощ.Аз ви казах да си пуснете една молба до деловодството на Общински съвет и да ви дадем препис от решението. Вие до този момент не сте пуснали никаква молба.Аз как да ви дам препис от решението.

Т.Тодоров – гражданин гр.Тополовград: Уточних те ли кой господин или г-жа с лека ръка ме лиши от пенсия?

В.Сяров – Председател на ОбС: Това не мога аз да го уточня.

Т.Тодоров – гражданин гр.Тополовград: Как не можете? Не можете ли да проверите при госпожата тази молбичка на 22.04.....

Д.Парнаров: Госпожа Ятакчиева ако отпуска пенсии ще я вземат в НОИ искам да ти кажа.

Т.Тодоров – гражданин гр.Тополовград: Не се подигравайте със съдбите на хората!

Д.Парнаров: Не се подигравам. Аз съм изключително сериозен.Тошко ти си от малкото хора които много пъти си получавал помощи от общината.

Т.Тодоров – гражданин гр.Тополовград: Нека г-жа Ятакчиева да качи молбата при нея и да видим кой е разписал на 22.04.2016 година, на датата на пускането отказ.

Д.Парнаров: В тази община има един човек който разписва и това е Кмета на Общината.Всички други изпълняват.

Т.Тодоров – гражданин гр.Тополовград: Кмета отсъстваше. Кой.....

Д.Парнаров: Ние проучване няма да правим тука, да приключваме.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.Благодаря Ви!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАСИЛ СЯРОВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно,                                                                              

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС

 

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Посетители

1126139
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
82
208
82
1122467
10270
15242
1126139

Вашето IP: 44.192.253.106
Час: 2021-06-20 10:15:03

Времето в Тополовград

opak