За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол №11 от 30.06.2016год.

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

11

30. 06. 2016 год.

 

           Днес 30.06 .2016 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветници са се регистрирали 16.

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Васил Сяров - Председател на Общински съвет – Тополовград.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добър ден! Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги общински съветници, присъстващи в залата. В присъствената книга са регистрирани 16 общински съветника. Отсъства един Коста Стойчев по уважителни причини. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет-Тополовград, при което съгласно разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА откривам   заседанието на Общински съвет Тополовград.Преминаваме към обсъждане на дневния ред. В деловодството на Общински съвет е постъпила докладна записка с вх.№318/28.06.2016год. относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ.Искам да направя следното предложение. ДЗ с вх.№318/28.06.2016год. да влезе като т.20 от ДР. Другото предложение т.20 „Контрол по изпълнение на взети решения” и т.21 „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани” да станат съответно т.21 и т.22 от дневния ред.Има ли някакви други предложения?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.Подлагам на гласуване първото предложение. Който е съгласен ДЗ с вх.№318/28.06.2016год да влезе като т.20 от дневния ред моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.Участвали в гласуването 16 общински съветника от които 15”за” , 1 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.Подлагам на гласуване второто предложение.Точките „Контрол по изпълнение на взети решения” и„Изказвания, питания, становища и предложения на граждани” съответно от т.20 и т.21 да станат съответно т.21 и т.22 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?”Обявявам резултата от гласуванетоУчаствали в гласуването 16 общински съветника от които 16 ”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Сега подлагам на гласуване цялостния дневен ред. Които са съгласни с така предложения цялостен дневен ред, моля да гласуват с вдигане на ръка „за” „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 съветника от които 16 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”.

 

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към,

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По точка едно докладвам аз.Тя е относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Тополовград и неговите комисии за периода 09.11.2015г.-31.05.2016година. По т.1 втора комисия?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Хр.Мочев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави?Господин Минчев.

Пл.Минчев: Аз няма да коментирам отчета разбира се, че ще го подкрепя, но докладната с която е внесен отчета е идентична с тази докладна която е била внесена 2012год. юни месец,като изключим броя на решенията отчетите.Така, че искам да кажа само с преписване и копи пейс просто няма как да стане. Една препоръка за следващия път просто малко разчупете или пък променете тази докладна.Това е от мене.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой друг има ли да добави нещо?Ако няма никой да добави прекратяваме разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.27,ал.6 от ЗМСМА и чл.21,ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА-Тополовград, ви предлагам следния проект за решение.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.1 преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.2 г-н Божинов имате ли да добавите нещо?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Нямам какво да добавя.

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.2 втора комисия?

Д.Парнаров: Приема.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Хр.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо?Ако няма никой да добави нещо прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.10 от ЗМСМА и във връзка с предложение на Кмета на Община Тополовград относно поемане на общински дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 0“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 0“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 0“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.2 от дневния ред и преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Точка три втора комисия?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общински съвет – Тополовград да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.3 от дневния ред и преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По точка четири втора комисия?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общински съвет – Тополовград да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

  

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №5 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.4 от дневния ред и преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По точка пет втора комисия?

Д.Парнаров: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо?Господин Парнаров.

Д.Парнаров: Аз искам да попитам не е ли възможно да не се изключва читалище с.Срем, а тези 5 000лв. да бъдат взети от някой друг параграф?Не виждам кметицата на селото да е тука.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Тя за първи път не е тука, има нужда жената. Аз до колкото си спомням това намаление стана когато приемах ме бюджета. Мисля,че беше по ваше предложение да намалим 30 000лв. за ....

Д.Парнаров: Вие оставете какво сме предлагали ние тогава.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Предлагахме ние тогава вие ги отказах те.

Д.Парнаров: Не съм сигурен.

Кр.Иванов: С 5 000лв. никакъв покрив не може да се направи. По-добре да се заложи догодина отколкото.....

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Защото там искахме да направим и детски площадки бяхме заложили в бюджета, ако си спомняте тогава...

Д.Парнаров: Значи няма възможност от другаде? Добре.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой друг да има да добави нещо? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общински съвет – Тополовград да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 15“за”,

1”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване проекто решение №5 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №6 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 14“за”,

1”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №7 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №8 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.5 от дневния ред и преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По точка шест втора комисия?

Д.Парнаров: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общински съвет – Тополовград да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.6 от дневния ред и преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По точка седем втора комисия?

Д.Парнаров: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Хр.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, чл.19,ал.2 от Закона за социално подпомагане и чл.36 б от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане предлагам на Общински съвет – Тополовград да приеме следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.7 от дневния ред и преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.8 г-н Божинов имате ли да добавите нещо?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Нямам какво да добавя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия за становище по т.8?

Хр.Мочев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 и чл.27,ал.4 и 5 от ЗМСМА и чл.127 от Търговския закон, предлагам на Общински съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.8 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия за становище по т.9?

Хр.Мочев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от ЗОС, предлагам на Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.9 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По точка десет втора комисия?

Д.Парнаров: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Хр.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.2, във връзка с чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, чл.8 и чл.9 от ЗМДТ и чл.48, ал.1, т.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.10 от дневния ред и преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Точка единадесета не е гледана на комисиите за това искам да направя следното предложение.

На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС –Тополовград и взаймодействието му с ОбА, докладната записка да се разглежда и материалите към нея без да са разгледани и обсъдени на заседание на постоянните комисии

Който е съгласен с така направеното процедурно предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА

 

Някой има ли да добави нещо по т.11 от ДР ?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.34,ал.6 от ЗОС, чл.193, ал.4 от ЗУТ, чл.67,ал.2 от ЗЕ и чл.44,ал.1 и чл.48 от НРПУРОбИ, предлагам на Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.11 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДВАНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

10 минути почивка.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: В момента кворума е 13 общински съветника. Продължава заседанието на ОбС – Тополовград. На т.12 сме от ДР.Т.12 също не е гледана на комисия за това искам да направя едно процедурно предложение.

На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС –Тополовград и взаймодействието му с ОбА, докладната записка да се разглежда и материалите към нея без да са разгледани и обсъдени на заседание на постоянните комисии

Който е съгласен с така направеното процедурно предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА

 

Някой има ли да добави нещо по т.12 от ДР ?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 и чл.150, ал.6 от ЗУТ, предлагам на Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.12 от дневния ред и преминаваме към,

 

ТРИНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По точка тринадесета втора комисия?

Д.Парнаров: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Хр.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.1 и ал.6 от ЗОС и Тарифа за базисните /начални/ наемни цени за отдаване под наем на общински имоти, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №13 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №13 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.13 от дневния ред и преминаваме към,

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По точка четиринадесета втора комисия?

Д.Парнаров: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо по т.14?

Д.Парнаров: Аз.Това е дна много важна докладна във връзка с ПМС №84 в този смисъл, че малко или много тези колежки ще закърпят дейността на селските училища и ще обхванат всички подлежащи ученици и за това трябва да я подкрепиме.Тя е подобна на всички други докладни касаещи този проблем защото ние работим с една рамка и с един .... апарат така, че не е необходимо да има разчупване на докладната защото не е интерпретативно съчинение все пак. И в тази връзка ще помоля колегите да я подкрепят.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Бих казал, че г-н Парнаров е прав.Ние с влизането в месец август влиза и новия закон. Така, че ще стигнем и до положение когато тези училища догодина, те сега се самозакриват, но ще се опитаме да намерим средства да ги подкрепиме тази година, а от догодина вече така или иначе се самозакриват тези училища.

Д.Парнаров: За съжаление.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Трябва да помислим за следващия период, за транспортирането на тези деца. Защото тогава ще остане само училище с.Устрем, СОУ и НУ Тополовград.Това в процес на следващата година ще го решим.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой друг има ли да добави нещо? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с прилагането на чл.7,ал.1 от ПМС №84/06.04.2009год., предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №14 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №14 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.14 от дневния ред преминаваме към,

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По точка петнадесет втора комисия?

Д.Парнаров: По точка петнадесет втора комисия 1 „за”, 2 „против”.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой друг има ли да добави нещо?

Д.Парнаров: Аз ще се опитам да добавя нещо.Предния път коментирах ме заедно с г-н Ташев, че това като ежедневни нужди не го приемаме като аргумент, защото ежедневни нужди и тоалетната хартия включително е ежедневна нужда.За лицето Тошко Кръстев Тодоров от личен опит знам, че като бях в Областна администрация той тероризираше нашите юристи всеки ден по телефона, че ще се самозапалва. Знам, че и Кмета е подложен на същия тормоз, включително и на предния мандат Председателя на тогавашния Общински съвет също беше подложен на тормоз от лицето. Аз не смятам, че той е толкова социално слаб. Той получава пенсия ТЕЛК, той получава помощи от социални грижи и си мисля, че един социално слаб човек не може цял ден да пие бира на нонстопа.Има много по-социално слаби от него и не смятам, че тези 100лв. на този човек ще му решат всички проблеми за ежедневните нужди. Ако е ежедневната нужда да пие бира дайте тук общинските съветници да дадем по пет лева и да му дадем 100лв. да си пие бирата човека с кеф.Но да ходи от стая на стая в администрацията и да казва, че ще се самозапали може еретично да ви прозвучи дайте да му купим бензин,защото е станал страшилище за колегите от администрацията.Едва ли не идва и се саморазправя.Това е лично мое мнение защото аз го знам от опит в Областна администрация.Така, че аз няма да гласувам подкрепа точно на този човек за точно тази социална помощ.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Това ще му е за последен път. Ние сме му намирали работа, той отказва работа.

Д.Парнаров: Сигорен съм, така е.За мен това е паразитизъм, вегитация.Щом има пари да пие бира.....Завърших!

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой друг има ли да добави нещо? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 15 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 7 “за”,

5”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА

 

Следващите решения няма смисъл да се гласуват.

Д.Парнаров: Тъй като аз ще докладвам в следващите докладни т.16, т.17 и т.18 „за”, подкрепяме.Това са хора които са с тежки заболявания и точно тук трябва да ги подкрепяме.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Съгласен съм с г-н Парнаров.

В.Сяров – Председател на ОбС:  С това се изчерпва т.15 и преминаваме към,

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  Господин Парнаров каза, че неговата комисия подкрепя докладната, до т.19. Ако няма някой да добави нещо, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 16 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 16 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.16 и преминаваме към,

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС:   Ако няма някой да добави нещо, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 17 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 17 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ № 17 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.17 и преминаваме към,

 

ОСЕМНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС:   Ако няма някой да добави нещо?

Д.Парнаров: Аз искам да попитам не може ли да направим във връзка със Стоянчо под ваша егида една благотворителна акция.Да сложим кутии

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Ние го правим. Можем да го направим, но той се притеснява момчето и не иска...... Ние му събрахме, доста му събрахме, но все пак има доста нужда от още.Даже от рок-феста.

Д.Парнаров: А от този фонд където беше коледния базар там

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Той е за деца, само за деца.

Кр.Ятакчиева-нач.отдел „ХСД”: Семейството не желае гластност.Няма проблем да направим такава кампания, но семейството не желае.

Д.Парнаров: Благодаря!

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо?Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 18 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 18 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ № 18 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.18 и преминаваме към,

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо?Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 19 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 19 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.19 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДВАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Преди да преминем към нея искам да направя едно процедурно предложение, защото и тази докладна не е гледана на комисии беше ви раздадена днес и искам да направя следното предложение.

   На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС –Тополовград и взаймодействието му с ОбА, докладната записка да се разглежда и материалите към нея без да са разгледани и обсъдени на заседание на постоянните комисии

Който е съгласен с така направеното процедурно предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо по докладната записка?Ако няма преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 20 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 20 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14 “за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.20 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Контрол по изпълнение на взети решения.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.21 от дневния ред ви беше раздадена отчет от г-н Божинов за изпълнения на решения на ОбС – Тополовград от месец ноември 2015 до месец април 2016 година. Той е раздаден за сведение. С това се изчерпва т.21 и преминаваме към,

 

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави или някакви питания?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Ами аз бях предложил на г-н Парнаров да съберем комисията по образование. В един по следващ момент да не стане така да обвинят общината, Общински съвет в даден момент, че ние сме закрили тези училища.

Д.Парнаров: Когато кажете ще се съберем.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Така или иначе ние ще намерим от някъде средства и ще финансираме тази година.....

Д.Парнаров: Ако искате след първи август като влезе закона в сила, защото то трябва да има и преименуване на самите училища от първи август. СОУ-то например става СУ. То няма да е общообразователно, то ще е средно училище.Селските училища също да видим, ако може да закрепим някое да стане обединено училище.Не виждам по другите села освен с.Устрем евентуално.В момента в който Вие кажете ще се съберем.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Ако с Радовец успеем.

Д.Парнаров: Знаете ли какво? Не върви от моята уста да го кажа, лошото е, че колегите не агитират учениците да идват в Тополовград, еми в Бояново включително.Аз знам общината отпускаше коли, ходиха колеги от СОУ-то да обикалят включително и единият от зам.Кметовете беше с тях. Това което е трябвало да свърши общината мисля, че го е свършила.Лошото е, че през цялата учебна година колегите не мотивират децата да идват тук, а да напускат общината. Това е най-грозното и един на друг си подливаме вода, разбирате ли?Защото по същия начин се оголва и моето училище и СОУ-то.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Но те колкото и да ги подвеждат те няма как от първи клас, втори, трети, четвърти, пети трябва да им осигурим транспор

Д.Парнаров: Така е. Вие по закон сте длъжни да им го осигурите.И когато поемете част от плащането и когато стане целодневно обучение и когато се поеме закуска и обедно хранене един родител ще се замисли дали да го прати така със собствени средства в друго населено място извън общината или ще предпрочете местното училище в което му се плаща.Като опре до джоба всеки родител ще се замисли.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Аз от 2012 се опитвам да направим пансион, но никой не иска.Защото ако има пансион децета ще дойдат тука ще има учители които да ги наблюдават, ще ги обучават.Ама никой до ден днешен не е ......

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма други питания закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

ВАСИЛ СЯРОВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно,                                                                                

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Посетители

1266374
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
123
254
1538
1262740
10185
23121
1266374

Вашето IP: 3.234.211.61
Час: 2021-10-28 12:00:11

Времето в Тополовград

opak