За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол №10 от 30.05.2016год.

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

10

30. 05. 2016 год.

 

           Днес 30.05 .2016 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветници са се регистрирали 17.

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Васил Сяров - Председател на Общински съвет – Тополовград.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добър ден! Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги общински съветници, присъстващи в залата. В присъствената книга са регистрирани 17 общински съветника. Отсъстващи няма. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет-Тополовград, при което съгласно разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА откривам   заседанието на Общински съвет Тополовград.Преминаваме към обсъждане на дневния ред. В деловодството на Общински съвет е постъпило писмо с вх.№284/26.05.2016год.с което господин Кмета оттегля докладна записка с вх.№269/18.05.2016год. която е под №1 в дневния ред. Има постъпили и други докладни записки и за това искам да направя следните предложения. ДЗ с вх.№277/26.05.2016год.да се включи в дневния ред като т.1. Второ, ДЗ с вх.№276/26.05.2016год. да се включи като т.6 от дневния ред. Трето, ДЗ с вх.№275/26.05.2016год. да се включи като т.7 от дневния ред. Четвърто, ДЗ с вх.№283/26.05.2016год. да се включи като т.8 от дневния ред.Пето, ДЗ с вх.№285/27.05.2016год. да се включи като т.9 от дневния ред.И още едно предложение, шесто предложение. Точка шест , „Контрол по изпълнение на взети решения” и т.7 „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани”съответно от т.6 и т.7 да станат като т.10 и т.11 от дневния ред.Някакви други предложения има ли?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Подлагам на гласуване първото предложение.ДЗ с вх.№277/26.05.2016год. да се включи в дневния ред като т.1. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.Участвали в гласуването 17 общински съветника от които 17”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване второто предложение.ДЗ с вх.№276/26.05.2016год. да се включи в дневния ред като т.6. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.Участвали в гласуването 17 общински съветника от които 17”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване третото предложение.ДЗ с вх.№275/26.05.2016год. да се включи в дневния ред като т.7. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.Участвали в гласуването 17 общински съветника от които 17”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Следващото предложение ДЗ с вх.№283/26.05.2016год. да се включи в дневния ред като т.8. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.Участвали в гласуването 17 общински съветника от които 17”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Следващото предложение ДЗ с вх.№285/27.05.2016год. да се включи в дневния ред като т.9. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.Участвали в гласуването 17 общински съветника от които 17”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.И шестото предложение точките „Контрол по изпълнение на взети решения” и„Изказвания, питания, становища и предложения на граждани” съответно от т.6 и т.7 да станат съответно т.10 и т.11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?”Обявявам резултата от гласуванетоУчаствали в гласуването 17 общински съветника от които 17 ”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Сега подлагам на гласуване цялостния дневен ред. Които са съгласни с така предложения цялостен дневен ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за” „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 17 съветника от които 17 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”.

 

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към,

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Относно: Структурни промени в Общинска Администрация гр.Тополовград и местни дейности.докладната записка е гледана от втора комисия.Становище?

Д.Парнаров: Втора комисия подкрепя докладната с двама „за” и един „въздържал се”.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов: Трета комисия подкрепя докладната. При проведеното гласуване двама „за” и един „против”.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Хр.Мочев: Четвърта комисия подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой да има да добави нещо?Господин Парнаров.

Д.Парнаров: Понеже всеки път говорим, че в комисиите трябва да ги обсъждаме тези въпроси аз си позволих да поканя Директора на Дирекция обща администрация. Зададох няколко въпроса на които ми беше отговорено буквално, не знам, нямам информация.Поисках да ми бъде дадено длъжностно разписание. Те ни казаха, че това е класифицирана информация.Класифицирана информация е поименното щатно разписание.Длъжностното разписание не е класифицирана информация.Защото четейки докладната аз виждам така на първо четене, че единствено на пряко подчинение на Кмета мл.експерт Връзки с обществеността мисля, че беше я няма тази длъжност.Искам да знам коя друга длъжност се закрива? Мен не ме интересува кой е човека, ще закрие работодателя. Това е негово право, той си прави комисия по подбор, изпълнява си задълженията по 328 и т.н.Исках да видя в другите отдели и дирекции кои длъжности мл.експерт, мл.специалист, ст.експерт, това ме интересуваше.На този въпрос не ми беше отговорено с мотива, че това е класифицирана информация.Ние знаем, че когато гласувах ме бюджета тези длъжности се обезпечиха и като финанси. Сега тези пари ще се пренасочат ли някъде, ще се наложи ли да правим втора оптимизация както сечува юни месец.И за това, че аз не съм наясно с това няма да подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой друг да вземе отношение? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Само за момент.Аз до колкото си спомням миналата година ако не се лъжа май месец беше бяхте довели телевизии, тука на центъра на площада, че администрацията е разширена до минимум.Сега чувам нещо съвсем обратното.Не знам какво ви провокира вас да мислите така, но аз мисля, че като ръководен орган на изпълнителната власт в общината имам право да, по своя преценка да оптимизирам. Не виждам какъв е проблема, щом за вас е проблем.

Д.Парнаров: Ако трябва да отговоря. Значи говорейки за себеси не само миналата година ние сме били, нашата група съветници винаги против безпринципното увеличаване на щата на общината.Четири години мандат, нали така? А телевизията беше докарана по друг повод, да не се връщаме.... Факт е, че Вие сте ръководител на изпълнителната власт. Тука не се оспорва по ЗМСМА категорично.Правото ви никой не го оспорва. Факт е, че вие предлагате за оптимизиране на администрацията. Друг е факта, че Общинският съвет гласува, нали така?Така.Ние не влизаме в дебат аз просто исках да знам кои длъжности се съкращават. Ще доведат ли съкращенията на тези длъжности..... Ако вие предложите между другото г-н Кмете да увеличим администрацията аз пак ще гласувам „против”Тука едното с другото няма колиция.Защото за мен безпринципното увеличаване на администрацията води до безпринципно съкращаване.Ако вие ме убедите аз ще ви подкрепя.Но искам да знам?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: За една година три пъти се увеличава минималната работна заплата.

Д.Парнаров: Факт не оспорим.Така е.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Имаме намаляне на бюджета..

Д.Парнаров: Като от местни дейности прехвърлихме 100 000лв.в държавните делигирани.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Да, вие го знаете най-добре.От къде да намериме средства?Плюс това не веднъж сте казвали, че няма въздух в стаите. В общината няма въздух, ако дойде една комисия, лично вие сте го казвали.

Д.Парнаров: Да, ако изчисли кубатурата няма въздух.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Ние искаме да има въздух в стаите.

Д.Парнаров: Не, не ние можем да си говорим така и в шеговит тон и приятелски, но аз искам да знам кои длъжности съкращавате. Съкращаването на един ст.експерт да речем ниско строителство, може и да няма такава длъжност, сега я няма пред мене структурата, ще доведе ли до блокиране на работата на администрацията? Защото това е един важен отдел.ТСУ е важен отдел. Това ме интересуваше и ако Роса Дешлиева ми беше отговорила сега щях да мълча.Но въпрос „не знам” и „не мога” не е отговор на Директо дирекция, нали се сещате и обща администрация при това. И ако тя не знае числеността какво правим? Завърших.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 9“за”,

4”против” и 4“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 9“за”,

6”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 9“за”,

6”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 9“за”,

6”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.1 преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов: Да се гласуват така предложените проекто решения.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Хр.Мочев: Да се гласува.

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма други мнения предложения прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.2 от дневния ред и преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Хр.Мочев: Да се гласува.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.9, чл.36, ал.1,т.2 и ал.2 и чл.41,ал.2 от ЗОС, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.3 от дневния ред и преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора   комисия?

Д.Парнаров: Втора комисия подкрепя.Така и така съм взел думата става въпрос за еднои също лице с две различни ЕГН-та.Кое е вярното ЕГН? 76, добре.И още нещо. Значи правими впечатление този мотив „за покриване на ежедневни нужди”, защото и моята майка и вашата майка и на всички майките имат нужда от ежедневни нужди.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Винаги е било така.

Д.Парнаров: Винаги е било, но дайте да сменим малко мотива.Какво значи „ежедневни нужди” тока ли, водата ли не може да си плати жената, хляба ли не може да си купи? Иначе подкрепяме докладните с корекции на ЕГН-то.

В.Сяров – Председател на ОбС: Значи тук е сбъркано ЕГН-то. Техническа грешка да се чете 76 за протокола.Ако няма друг да добави нещо прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 4“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 3“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.4 от дневния ред и преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора   комисия?

Д.Парнаров: Аз докладвах.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета   комисия?

Кр.Иванов: Тъй и тъй съм вземал думата искам да попитам Кмета, а същевременно и г-н Сяров имаме ли средства по §42-14 за обезщетения и помощи и ако нямаме средства можем ли да прехвърлим евентуално... Аз не знам той г-н Сяров ще каже как се движим с бюджета на ОбС някакви пари от бюджета на Общинския съвет по този параграф.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трябва да направим една среща с г-жа Михова и там да се види точно. Искам да ви кажа нещо за бюджета на ОбС. Госпожа Михова и г-жа Семерджиева ще дойдат ли? Добре. Ако няма други въпроси, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.5 от дневния ред и преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:   Това е допълнителната докладна, относно: допълнение към Решение №110 по т.17 от дневния ред от 26.04.2016година. Втора комисия?

Д.Парнаров: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС:   Четвърта?

Хр.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма някой да добави нещо, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.2,ал.3,т.2, чл.17,ал.1,т.2,чл.24,чл.38,ал.1,чл.39,ал.1 и ал.2 от ЗК във възка с чл.18,ал.1 от ППЗК, предлагам на Общински съвет Тополовград да вземе следното решение.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.6 от дневния ред и преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Има думата Кмета на Общината.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Предлагам правните основания да се впишат в текста преди решението.В предвид гореизложеното и на основание чл.21,ал.1,т.15 от ЗМСМА.

В.Сяров – Председател на ОбС: Имаме предложение от вносителя в основанието. Някои други предложения? По ДЗ под №7 втора комисия?

Д.Парнаров: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Хр.Мочев: Четвърта подкрепя. Има изразено мнение на г-нМинчев той ще го каже.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Минчев.

Пл.Минчев: Значи това членство считам, че в РСО „Марица” считам, че се дублира с участието на Община Тополовград с РАО „Тракия” и не знам за мен какъв е мотива за участие със сходно сдружение да не кажа идентично сдружение на така да се каже с местната власт.И другото което е значи аз имах едно предложение на комисията тъй като беше посочен единия зам.Кмет аз щях да посоча другия зам.Кмет, но с цел да избегна в смисъл да се получи някакъв конфликт предлагам за представител да бъде Кмета на Общината г-н Божин Божинов.А от там вече по негова преценка и възможност да не присъства да се вземе решението за участие на общината в РСО „Марица” тогава вече по негова преценка съответно може да упълномощи някой от зам.Кметовете да присъства. Така, че моето предложение е ако вносителя не го приеме тоест представител да бъде Кмета на Общината Божин Божинов за представител на Община Тополовград в РСО „Марица”. Това е моето предложение.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Аз имам достатъчно много отговорности и представителство на всякъде и за това взехме това решение и предложих един от зам.Кметовете да бъде.Това ще ни помогне когато кандидатстваме с Гърция.

Пл.Минчев: А по отношение на моето предложение за представителството?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Не, аз не искам да бъда защото достатъчно много неща имам.

Пл.Минчев: Ами тогава аз в такъв случай правя предложение. Ами тогава си оттеглям първоначалното предложение и правя предложение за представител на Община Тополовград в РСО „Марица” да бъде Наско Ангелов Стоянов Зам.Кмет на Община Тополовград и държа да бъде гласувано.

В.Сяров – Председател на ОбС: Значи по второто проекто решение има две предложения на вносителя и на г-н Минчев. Ще ги гласуваме и двете.Някой друг има ли да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.15 от ЗМСМА за участие на общините в сдружения с нестопанска цел, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване решение №1 от ДЗ №7 от дневния ред.Предложението е: Дава съгласие за членство на Община Тополовград в Регионално Сдружение на Общините „Марица”.

За протокола гласуването е поименно.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №7 от дневния ред.Това е предложението от вносителя.Определя Маргарита Георгиева – Зам.Кмет на Община Тополовград за представител на Община Тополовград в Регионално Сдружение на Общините „Марица”. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

В.Сяров – Председател на ОбС: В този случай отпада предложението на г-н Минчев. С това се изчерпва т.7 от дневния ред и преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Хр.Мочев: За.

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма някой какво да добави прекратявам, извинете г-н Минчев имате думата.

Пл.Минчев: Аз искам да взема думата по тази докладна то ще важи и за следващата точка.Считам, че тука една практика се утвърди и в предния мандат и сега във връзка с предоставянето на безвъзмездно съответно на енергоразпределителното дружество. Считам, че е крайно време вече да спрем да даваме безвъзмездно това право на прокарване говоря по т.1 където е в тази докладна и съответно говорим по т.2 да не се преповтарям после. Значи вече има достатъчно практика съдебна в която общини в които са атакувани решенията са спечелили делата и съответно вече тези енергоразпределителни дружества се научиха да си плащат. Тук е цитирано по-скоро в докладна №9 цитирано е в Закона чл.64 съответно чл.67 от Закона за енергетиката обаче мисля, че и съда вече се е произнесъл има практика която вече се ползва от административните съдилища така както и гражданските съдилища. Говорим за производство на електрическа енергия.В случая се касае за дружество което е електроразпределително тъй нареченото електропреносно което изобщо там не се касае за производство. Пак казвам има достатъчно практика и е време вече ние да се ползваме от тази практика.Да, до сега така беше, но считам, че от сега нататък трябва да се проучат и от общината и съответно да се вземе и евентуално да се направи предложение ако имаме по нататък такива предложения от това дружество съответно да се подготви докладната във връзка с възмездно придобиване на тези права. Още повече, че виждаме по т.9 и по т.8 има тротоарни настилки които са публична общинска собственост. Независимо от това от там нататък виждате, че има в общината доста. Говоря на територията на града, на територията на населените места има доста подменени тротоарни настилки, има доста положен асфалт. От там нататък считам, че няма да е целесъобразно по този начин даже следва и самата фирма да си заплати това право на прокарване. Съответно не знам от там нататък как се контролира. Дали се възстановява?Това е хубаво да се види и да се контролира.Другото което ми прави впечатление, че пак се допуска и в двете докладни на основание чл.60, ал.1 от АПК. Значи там се касае за голям обществен интерес и т.н. Аз считам, че.....

Т.Бакалова – нач.отдел ОСИР: По този проект Life мисля, че гонят някакви срокове.Специално преди да входирам докладните, защото те бяха входирани след срока за представяне г-н Брънков който e представител на EVN в гр.Елхово онзи ден ми се обади за да разбере дали са входирани докладните и дали ще бъде взето съответното решение за което той трябва да представи някакъв отчет мисля, че до края на този месец.Ако считате, че е нецелесъобразно......

Пл.Минчев: Искам на друго да обърна внимание, аз ще си го изразя с моя вот. Няма да подкрепя където е безвъзмездно тази докладна, но също има вече достатъчно съдебна практика във връзка с прилагането на разпоредбата на чл.60, ал.1. Там също казва административния съд съответно върховния административен съд какво казва при ползване. Тъй като това е индивидуален административен акт и точно трябва да се спазва тази разпоредба и условията които са посочени чл.60 за да бъде допуснато това предварително изпълнение и би трябвало в мотивите когато се издава този акт, в мотивите тъй като имахме една оспорена докладна и аз ще питам какво стана с тази докладна и се казва, че докладната там бяха се изразили, че се касае за техническа причина за връщане на докладната и оспорването от съда, не е вярно.Значи там точно Областния Управител беше посочил, че не е мотивиран този акт. Така, че ние трябва да го митивираме, ако се стигне до едно съдебно производство.Така, че ние трябва да сме изцяло..... в рамките на закона.Във всеки един момент можем да рискуваме едно съдебно оспорване което на това основание може да ни падне решението, ако не можем да докажем какъв е обществения значим интерес за допускане на предварително изпълнение на решението.Тоест това означава, че веднага се изпълнява. Така, че това са моите съображения.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Иванов имате думата.

Кр.Иванов: Госпожа Бакалова знае в предния мандат се бях заел доста сериозно с EVN обаче се оказа, че те са производители на електроенергия. Скачах, виках в Елхово, в Ямбол предния мандат EVN спечели дело срещу тях и ме убедиха, че са производители на електроенергия. Може да има два фотоволтаика, но се водят производители на електроенергия и за това цитират тези членове.Не може бай Иван да си плаща, а онзи да не плаща.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой друг ако има да добави нещо, ако не прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.34,ал.4 и ал.6 и чл.41,ал.2 от ЗОС,чл.193, ал.4 от ЗУТ, чл.64,ал.6 и чл.67,ал.2 от ЗЕ, чл.44,ал.1 и чл.48 от НРПУРОбИ, предлагам на Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 16“за”,

1”против” и “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.8 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма някой да добави нещо прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.34,ал.6 от ЗОС, чл.193, ал.4 от ЗУТ, чл.67,ал.2 от ЗЕ и чл.44,ал.1 и чл.48 от НРПУРОбИ, предлагам на Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 16“за”,

1 ”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.9 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Контрол по изпълнение на взети решения.

 

По тази точка няма да се докладва. С това се изчерпва точката и преминаваме към,

 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой ако има някакви питания? Госпожа Михова имаше питане от г-н Иванов.

Кр.Иванов: Питането ми беше имаме ли средства по този параграф за помощи?

Д.Михова- н-к отдел ФСДБМДТ: Във връзка с докладната имам предвид, че в двете докладни помощите са в малък размер. Все още има някакви до този размер средства. Да, може да мине това решение да пристъпим към изплащане. Ако възникнат неотложни помощи които са за болести или нещо по-голямо тогава ще прехвърляме от параграфи.

Кр.Иванов: Имаме ли по този параграф и колко?

Д.Михова- н-к отдел ФСДБМДТ: Точно не мога да отговоря, защото не съм подготвена да кажа точния размер.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Минчев.

Пл.Минчев: Аз искам да попитам във връзка с имаше заведено дело по наше решение. Искам да попитам какво стана на какъв етап е? Има производство прекратено ли е?

В.Сяров – Председател на ОбС: Прекратено е. От Хсковския съд.Прекратено е. Дойде преписка, изпратихме всички материали които ни искаха и делото е прекратено.Искам да ви кажа за бюджета на Общинския съвет.Миналата седмица мисля, че беше взех разпечатка от счетоводството и само за фонд работна заплата за тримесечието сме надвишили с около 800, 900лв. бюджета, където са раздадени парите за заплати и възнаграждения от колкото е предвидено в бюджета на ОбС.Така, че трябва да направим една точна сметка да видим какви средства има.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Нали го увеличихме бюджета, вашия?

В.Сяров – Председател на ОбС: Да, да.Аз говоря само за фонд работна заплата. Плануваното към 800лв. над плануваното само за възнаграждения. Планувано е примерно 30 000лв. ние сме изхарчили 31 000лв.

Кр.Иванов: Лошото е, че парите в една община са в една каса. Дали са разпределени на пет параграфа или на десет те парите са едни и същи.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някакви други питания?Ако нямате изчерпва се дневния ред и закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАСИЛ СЯРОВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно,                                                                              

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Посетители

1251513
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
299
386
3123
1242173
18445
50613
1251513

Вашето IP: 3.233.242.204
Час: 2021-09-23 14:00:26

Времето в Тополовград

opak