За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол №9 от 26.04.2016год.

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

9

26. 04. 2016 год.

 

           Днес 26.04 .2016 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветници са се регистрирали 16. Отсъства Атанас Анастасов.

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Васил Сяров - Председател на Общински съвет – Тополовград.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добър ден! Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги общински съветници, присъстващи в залата. В присъствената книга са регистрирани 16 общински съветника. Отсъстващи един г-н Анастасов който ще закъснее малко. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет-Тополовград, при което съгласно разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА откривам   заседанието на Общински съвет Тополовград.Преминаваме към обсъждане на дневния ред. В дловодството на Общински съвет са постъпили няколко докладни записки.Искам да направя следните предложения.ДЗ с вх.№258/25.04.2016год.да се включи в дневния ред като т.18. Второ, ДЗ с вх.№259/25.04.2016год. да се включи като т.19 от дневния ред. Трето, ДЗ с вх.№260/25.04.2016год. да се включи като т.20 от дневния ред.Четвърто, Контрол по изпълнение на взети решения” и „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани”съответно от т.18 и т.19 да станат като т.21 и т.22 от дневния ред.Някакви други предложения има ли?Господин Минчев?

Пл.Минчев: Искам думата по отношение на дневния ред.Имам по-скоро едно питане. Кое налага необходимостта или спешността докладни записки който са предложени като т.19 и т.20 от дневния ред?За т.18 е ясно, но за т.19 и т.20 кое налага да се разгледа днес на днешното заседание на ОбС след като не са минали през комисии?Считам, че е наложително да минат през комисиите на Общинския съвет.

В.Сяров – Председател на ОбС: За кой точки?

Пл.Минчев: т.19 и т.20. Докладна записка относно Отмяна на решение №78 и ДЗ относно приемане на отчетите на търговските дружества.

В.Сяров – Председател на ОбС: Те са пуснати от общинската администрация, заведени са в деловодството.

Пл.Минчев: Това, че са заведени не означава, че трябва да бъдат гледани.

В.Сяров – Председател на ОбС: Госпожа, Михова?

Д.Михова-нач.отдел „ФСДБМДТ”: ДЗ с вх.№260 се налага за да може дружествата да си представят годишните финансови отчети. Има законови срокове....

Пл.Минчев: Да, бе да то е ясно, че има законови срокове, трябва да се обявят в търговския регистър, но ние може ли така на прима виста да се запознаем с тези отчети... Аз нищо така не ми говорят тука показатели...... Говоря за Златно зърно.

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма други прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.Подлагам на гласуване първото предложение.ДЗ с вх.№258/25.04.2016год. да се включи в дневния ред като т.18. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.Участвали в гласуването 16 общински съветника от които 16”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване второто предложение.ДЗ с вх.№259/25.04.2016год. да се включи в дневния ред като т.19. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.Участвали в гласуването 16 общински съветника от които 15”за” , 0 „против” и 1 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване третото предложение.ДЗ с вх.№260/25.04.2016год. да се включи в дневния ред като т.20. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.Участвали в гласуването 15 общински съветника от които 15”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Следващото предложение ,точките „Контрол по изпълнение на взети решения” и„Изказвания, питания, становища и предложения на граждани” съответно от т.18 и т.19 да станат съответно т.21 и т.22 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?”Обявявам резултата от гласуванетоУчаствали в гласуването 16 общински съветника от които 16 ”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Сега подлагам на гласуване цялостния дневен ред. Които са съгласни с така предложения цялостен дневен ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за” „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 съветника от които 16 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”.

 

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към,

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Кмет има те ли да добавите нещо?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Не.

В.Сяров – Председател на ОбС: Първа комисия?

Н.Колев: Първа комисия „за” вземане на решение.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов: Да се гласуват така предложените проекто решения.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Някой има ли да добави нещо?Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а,ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ предлагам на Общински съвет Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.1 преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Първа комисия?

Н.Колев: Първа комисия „за” вземане на решение.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов: Приемаме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Някой има ли да добави нещо?Ако няма, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.2 от дневния ред и преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия по т.3?

Хр.Мочев: Приемаме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо?Ако няма, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА предлагам на Общински съвет – тополовград да приеме следното решение.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

В.Сяров – Председател на ОбС: За Протокола в момента влиза общинският съветник Атанас Анастасов който следва да се регистрира в присъствената книга. Кворума е 17 общински съветника. Преминаваме към,

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Първа комисия?

Н.Колев: Първа комисия „за” вземане на решение.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов: Приемаме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия ?

Хр.Мочев: Приемаме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо?Ако няма, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.4 и ал.5 от Закона за народните читалища предлагам на Общинския съвет да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.4 от дневния ред и преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Първа комисия?

Н.Колев: Първа комисия „за” вземане на решение.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов: Абе ние по принцип приемаме докладната ама тази докладна пълна ли е?Само с едно проекто решение ли е?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Една страница липсва.

Кр.Иванов: Само с едно проекто решение ли е?

В.Сяров – Председател на ОбС: Осем.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: При тях я няма.

В.Сяров – Председател на ОбС: Станала е техническа грешка.

Пл.Минчев: Действително колко проекта за решения е?

В.Сяров – Председател на ОбС: Осем. Техническа грешка..

Пл.Минчев: Ние трябва да знаем какво гласуваме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Десет минути почивка.

 

10 минути почивка.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: В момента кворума е 17 общински съветника. Продължава заседанието на ОбС – Тополовград. Стигнахме до т.5 от дневния ред.Трета комисия?

Кр.Иванов: Да се гласуват така предложените проекто решения.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо?Ако няма, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА предлагам на Общински съвет – Тополовград да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №5 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №6 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №7 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №8 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.5 от дневния ред и преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Първа комисия?

Н.Колев: Първа комисия „за” вземане на решение.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо по т.6?Ако няма, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.61 от ЗМСМА, предлагам на ОбС да приеме следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.6 от дневния ред и преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Първа комисия?

Н.Колев: Първа комисия „за” вземане на решение.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов: Приемаме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо по т.7?Ако няма, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.6 от ЗОС, чл.193, ал.4 от ЗУТ, чл.67, ал.2 от ЗЕ и чл.44, ал.1 и чл.48 от НРПУРОбИ, предлагам на Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.7 от дневния ред и преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.8 четвърта комисия?

Хр.Мочев: Допуска.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо по т.7?Ако няма, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.19, ал.3 от Закона за социалното подпомагане и чл.36 б, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, предлагам на Общински съвет – Тополовград да приеме следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.8 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.9 четвърта комисия?

Хр.Мочев: Допуска.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо по т.9?Господин Парнаров.

Д.Парнаров: Понеже нашата комисия не можа да събере кворум, а това е една изключително важна докладна във връзка със съществуващата училищна мрежа. Много добре, че запазваме мрежата и тази година. За съжаление не се знае дали догодина във връзка с новия Закон за училищно образование и разпоредбите в него на колегите искам да кажа, че този бюджет който е недостиг в размер на 67 499лв.се появява първо от маломерните и слети паралелки с малкия брой деца по единен разходен стандарт. Освен това с увеличението на минималната работна заплата от първи януари и със параграфите в новия Закон който казват, че от първи юни ние трябва да оеднаквим заплатите на полувишисти и вишисти.Тоест няма да има разлика в заплатите както до сега.Колегите по селата са повечето специалисти и от там идва този голяма ножица от недостиг.Аз искам да попитам Кмета ще има ли общината възможност да осигори това финансиране на селските училища. Малко е рано да питам можеби, но да се вържем по някакъв начин...

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Зависи от събираемостта. Ако има събираемост. Коментирали сме с г-жа Михова, с г-жа Семерджиева ако има събираемост ще има и средства.

Д.Парнаров: За съжаление това е картината.Все по-малко стават децата, все повече напускат

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Стремим се да не закриваме училищата.

Д.Парнаров: Това е добро.А иначе вече от догодина те стават едни обединени училища до десети клас което едва ли ще можем да го направим в общината...

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Зависи от училищата по населените места.

Д.Парнаров: Добре, благодаря.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой друг да добави нещо? Ако няма, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с прилагането на чл.10, ал.6 от ЗНП, чл.12, ал.6 от ППЗНП, чл.11, ал.1, т.2 и 3 и ал.2, чл.11а, ал.3 от Наредба №7/29.12.2000г. на МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.9 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Първа комисия т.10?

Н.Колев: Първа комисия „за” вземане на решение.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов: Да се гласува докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Четвърта комисия?

Хр.Мочев: Допуска.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо по т.10?Ако няма, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, чл.11, ал.3 и чл.15, ал.1, чл17, ал.1 и ал.2 от ЗНА, при спазване изискванията на ч.26 и чл.28 от ЗНА, чл.75, чл.76, чл.77 и чл.79 от АПК предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.10 от дневния ред и преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  По т.11 четвърта комисия?

Хр.Мочев: Приемаме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо по т.11?Ако няма, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.44, ал.4 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.11 от ДР преминаваме към,

 

ДВАНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Първа комисия т.12?

Н.Колев: Първа комисия „за” вземане на решение.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов: Да се гласува докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо по т.12?Ако няма, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ предлагам, Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ № 12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.12 от дневния ред и преминаваме към,

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Първа комисия т.13?

Н.Колев: Първа комисия „за” вземане на решение.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов: Приемаме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо по т.13?Ако няма, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.6, т.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.35, ал.2 от Закона за лечебните заведения и чл.52, ал.7, т.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Тополовград предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 13 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 13 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ № 13 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ № 13 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.13 от дневния ред преминаваме към,

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Първа комисия т.14?

Н.Колев: Първа комисия „за” вземане на решение.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов: Приемаме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Четвърта комисия?

Хр.Мочев: Приемаме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо по т.14?Ако няма, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.45д, ал.1, ал.2 и ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, §27,ал.2, т.1 и т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и §14, ал.1 от ПЗР на ЗОЗЗ, във връзка с чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 14 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 14 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.14 от дневния ред преминаваме към,

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Първа комисия т.15?

Н.Колев: Първа комисия „за” вземане на решение.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо по т.15?Ако няма, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 15 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 15 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.15 и преминаваме към,

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Първа комисия т.16?

Н.Колев: Първа комисия „за” вземане на решение.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов: Приемаме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма,някой да добави нещо, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.37,ал.4,т.4 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, вр.чл.62,ал.2 от Закона за енергетиката /ЗЕ/, предлагам на Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 16 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 16 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ № 16 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ № 16 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.16 и преминаваме към,

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Първа комисия т.16?

Н.Колев: Първа комисия „за” вземане на решение.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов: Приемаме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Четвърта комисия?

Хр.Мочев: Приемаме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма,някой да добави нещо, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.38 от Закона за концесиите и чл.17,ал.1 от ППЗК, предлагам на Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 17 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 17 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ № 17 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.17 и преминаваме към,

 

ОСЕМНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Искам да направя едно процедурно предложение.

   На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС –Тополовград и взаймодействието му с ОбА, докладната записка да се разглежда и материалите към нея без да са разгледани и обсъдени на заседание на постоянните комисии

Това е с цел да не допуснем нарушение.Който е съгласен с така направеното процедурно предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Сега преминаваме към разискване на докладната. Някой ако иска да добави нещо?Няма. С това прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 18 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 18 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ № 18 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.18 и преминаваме към,

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА    ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Преди да преминем към т.19,тя също не е гледана в комисиите искам да направя едно процедурно предложение.

   На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС –Тополовград и взаймодействието му с ОбА, докладната записка да се разглежда и материалите към нея без да са разгледани и обсъдени на заседание на постоянните комисии

Това е с цел да не допуснем нарушение.Който е съгласен с така направеното процедурно предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Сега преминаваме към разискване на докладната. Някой ако иска да добави нещо? Господин Минчев имате думата.

Пл.Минчев: Значи аз ще започна, че с така предложената ни докладна ние допускаме грешката която ни е посочил и Заместник Областния Управител.Считам, че така както ни е предложена докладната записка решението е не мотивирано.И пак се опасявам, че може да ни баде отменено.Защото видно от самата докладна записка там има една ректоспекция на самото решение последствие посочено заповедта, фактологията която Областния Управител, даже аз считам, че това което е посочено като основание,че отсъствието на реституционни претенции за конкретните поземлени имоти това не е така защото в самата заповед за оспорване е посочено какъв е порока на самото решение. Значи порока е, че е незаконосъобразно,постановено при не спазване на установената форма и липса на мотиви за вземането му.Никъде в докладната записка аз не видях какво ни мотивира нас ние да вземем това решение, тоест да го отменим.Абсолютно никъде, а това е задължение на органа който издава този индивидуален административен акт който трябва да бъде мотивиран и обоснован.Областния Управител аз считам, че така съвсем меко ни го отменил без да разгледа спора по същество защото то е посочено само като основание, че не е спазена формата тоест не са спазени административно производствените правила, така да го кажа и заради това ни го отменя като не е коментирал по нататък изобщо по същината която ние коментирахме на предходната сесия.Така, че аз считам, че по този начин по който е дадена докладната записка пак висим по някакъв начин.Значи Областния Управител не е коментирал това което ние сме коментирали тука като незаконосъобразност той е приел, че самата форма. Значи това е първоначално което се гледа в един индивидуален административен акт. А от там нататък по същество...

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Искаш да кажеш за фактическите основания ли?

Пл.Минчев: Ами трябва да се посочи ние защо го отменяме. Аз това имам предвид. Дадена е ретроспекция на решението. От там нататъка Областния го оспорва, но защо ние го отменяме. Той го оспорва пред съда. Значи органа който може да се произнесе това е съда по отношение на законосъобразността на решението, но съда няма да гледа как Областния Управител е коментирал само формата, но той ще коментира и формата и за основания който изобщо не са въведени в самото оспорване, но той ще го гледа и по същество.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Ние точно за това казваме, извинявай, че те прекъсвам..... Ако бях на предната сесия щях да оттегля тази докладна.

Пл.Минчев: Господин Председател, моля да не бъда прекъсван.Нека да се изкажа. Миналия път тука ме бяхте обвинили тука напъвал съм се, какво съм правил сега оставете ме да си кажа мнението.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добре, г-н Минчев продължете.

Пл.Минчев: Не съм завършил. Нека да завърша. По отношение тука на юристите ме репликираха. Миналия път докладната беше подписана от юристи, беше изготвена от специалисти и накрая какво се оказа.... Значи аз пак го казвам с цел не се заяждам, повтарям го, но с цел ние да вземем едно правилно и законосъобразно решение.Аз и миналия път се опитах да ви го обясня. За мене начина по който, аз за това в началото при формиране на дневния ред поисках повече време за да може да се обясни, да мине през комисии, да се видят аргументите и да се мотивира това нещо.това имах предвид.За това исках време. Защото той спора се отнесе в съда който да речеме ще имаме открито заседание чак след два месеца или три което е достатъчно време ние да си вземем най-правилното решение. Така, че аз пак призовавам без да влагам някакви лични мотиви или някакви други, нека да вземем едно правилно решение с което ние да се аргументираме защо ние го отменяме. Като в това което е посочено в докладната пише, че поради липсата на реституционни претенции за конкретните поземлени имоти.Ама абсолютно не е верно.Вижте в самата заповед и мотивите там е посочено, аз ви цитирах. Това е прецинил Областния. Ние за да го отменим това, че той го оспорва в съда не означава, че ние трябва автоматично да го отменим. Ние имаме примерно,не примерно, ние трябва да се мотивираме защо ние го отменяме, кое приемаме не приемаме ли други нарушения или пък приемаме,че не е спазена формата само, не е спазено съдържанието, противоречи на закона. Значи издадетеля на административния акт това трябва да го направи, да го мотивира. И за това Областния е приел първоначално, че не е спазена формата.И ние в момента пак тръгваме да правим някаква грешка. Според мен, пак казвам изразявам лично мнение.Така, че аз до тука. Ще спра вече от там нататъка ако има експертите да коментират. И пак казвам това, че е подписано от юриста, миналия път пак беше подписано от юриста, изготвено от специалист това не е основание,че ние трябва да се съгласим. Ние трябва да вземем защото в заповедта е посочено оспорва решение, оспорва самото решение което е факт след вземане от Общинския съвет.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Иванов.

Кр.Иванов: Значи миналия път допуснахме много грешки, факт. Не обърнахме така сериозно внимание на това.Продължавам да твърдя, че с отмяната и миналия път отменихме докладната за продажба на земята аз твърдя, че тази докладна не биваше да я отменяме защото тя си беше в законовите срокове. На базата на тази докладна можеше да се направи процедура и хората да си купят земята. С отмяната на това решение за продажбата на земята ние фактически отказваме да продадем земята и в Закона ясно пише при отказ за продажба на земята се преминава към процедура принудително отчуждаване.Това е начина да се вземе тази земя.А тези концесии тука ще има да се мотаме една година и пак няма да можем да стигнем до решение.А те за три месеца ще отчуждят земята защото ние нямаме против отчуждаване на земята.Нашата докладна не беше отменена нито от Областен нито от Прокурор, за продажбата на земята.

Ат.Анастасов: Нали юристи казаха, че Закона е влезнал. Юристите на Общината....

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Вашите юристи г-н Анастасов те ни доведоха до това положение да ни върната докладната.

Ат.Анастасов: Кой наши юристи?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Които вие казвате....

Кр.Иванов: Познавам я тази юристка на КАОЛИН от пет години, тя защитава корпоративни интереси...

Пл.Минчев: Нека и аз да взема отношение. Само като стана дума за юристи. Не виждам представители на фирмата да защитят това което казаха на предното заседание, че нейни бяха думите, че аз не бях прав.Даже какви ли не реплики имаше към мен ти не разбираш, ти никакъв адвокат не си и т.н.Къде са сега те да ми го обяснят това нещо което твърдяха, че абсолютно всичко е в рамките на закона?Няма ги.А ние носим отговорността общинските съветници и Кмета на общината носи също. Защото той след това трябва да подпише този акт.А сега говорим за юристи, говорим какви становища... Добре изрази се становище на предната сесия. И аз това не мога да си го обясня. На предната сесия викаме колко всичко е изрядно, а на тази сесия почваме да твърдим колко е неизрядно и трябва да го отменим.Даже аз не можах да разбера кое е неизрядното.Имаме едно оспорване пък и защо не го остовим съда да го реши? Може и да са прави. Може примерно ние тук дето сме изразили някакво субективно мнение. Другия момент който е . Красимир каза имаме едно решение и фактически с отмяната на това решение, ако някой е вникнал ние отменяме това решение №78, а с това решение №78 отменихме предходното ни решение за продажбата на земите.Какво излиза, че като го отменим то остава в сила, какво правим тогава. Значи в такъв случай Кмета трябва като влезе това решение да приемем, че всичко е изрядно Кмета трябва да изпълни другото решение и трябва да пуснем земята на търг. Кое е верното тук?Няма лошо да има други мнения, да се чуят и други юристи. Нека да видим тези юристи които дойдоха на предходната сесия какви представители са те?И те не изразяват ли корпоративни търговски интереси? А ние взимаме решението в крайна сметка. И Областния не оспорва становището на колежката, а оспорва нашето решение в крайна сметка.И ако някой ме е слушал внимателно аз каквито аргументи, ако ме бяхте слушали внимателно можеше поне да отложим докладната и да бяхме измислили някакъв друг вариант. И другия вариант да не ги бавим фирмата да им откажем и да минат директно към процедура и аз мисля, че по-малко от три месеца ще им излезе. А по този начин по който ние искахме да им свършим някаква услуга с това наше бавене.Значи аз това искам да кажа към специалистите от общинска администрация. Мислите, че ще вземете и ще приложите тезе инвестиционни претенции, аз пак коментирах §27. За това Закона е въвел този мораториум аз го казах, не искам да се повтарям.§27 за това е предвиден този мораториум, този пет годишен срок земи по чл.19. това имах предвид.Считам, че много по-меко го е казал Областния Управител.И трябва да помислим тука. Ако наистина ние не искаме да пречим на дадена фирма, аз го казах нека да намерим законовата форма.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Вие какво предлагате по тази точка?

Пл.Минчев: В смисъл какво да предлагам аз? По тази точка аз поисках време да може да мине през комисията. Да не бързаме, да намерим решение, защото спора отива в съда.Той до един месец ще има насрочване на заседанието поне след още един месец. От там нататък да измислим формата. Това беше моето мнение. Аз за това питах кое налагаше тази и по следваща докладна кое налагаше тази спешност да бъдат вкарани веднага. После като се върне да бъдат вкарани веднага.Пак изразявам лично мнение. Не ангажирам колегите общински съветници.Но пак се опасявам да не си играем на развален телефон като тръгне по нанадолнището и всеки един акт.... За мене трябваше по тази докладна поне да се мотивира защо ние общинския съвет защо приемаме, че трябва да отменим това решение. Допуснали сме някъде грешка, формата, съдържанието, мотивите и т.н.Това имах предвид. Защото ето Областния ни го е посочил, че няма излагане и липса на мотиви.Това, че е направена е дна ретроспекция на решението и какво е казал Областния което считам, че той не го е казал по този начин. Ние нямаме мотивиране на това решение.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Добре тогава да оттеглим докладната и да направим едно...

Кр.Иванов: Какво правим сега? Ако искате да гласуваме тази докладна, това решение да го отменим. Като отменим това решение остава в сила решението за продажбата....След като го отменим си остава старото решение...

Т.Бакалова, нач.отдел”ОСИРУТ”: То не е реализирано.

Кр.Иванов: Чакайте бе!Ще го реализирате бе. След като..... правите процедура за продажба и край!Върнато ли е от Прокуратурата? Не. Областния също не. Законови срокови ли сме? Може и да са пет часа, но са пет часа.

Т.Бакалова, нач.отдел”ОСИРУТ”: Но в последствие търга ще ни бъде отменен.

Кр.Иванов: Аааааааа, сега ще хвърляме боб, нали?

Т.Бакалова, нач.отдел”ОСИРУТ”: В същия случай с приета Наредба която в последствие след колко години Прокуратурата има възражение срещу нея.

Кр.Иванов: Първото решение законово ли го вземахме?

Т.Бакалова, нач.отдел”ОСИРУТ”: Да, законово!

Кр.Иванов: Отменено ли е от Прокуратурата и Областния Управител? Не.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Дай десет минути почивка.

В.Сяров – Председател на ОбС: Десет минути почивка.

 

10 минути почивка.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: В момента кворума е 16 общински съветника. Продължава заседанието на ОбС – Тополовград. На т.19 сме относно: Отмяна на Решение №78 от 30.03.2016г. на ОбС – Тополовград.Господин Минчев заповядайте.

Пл.Минчев: По време на почивката направихме едни консултации в смисъл между в нашата група и стигнахме съответно до така едно решение което да го предложим от страна на вносителя на Кмета.Значи идеята е следната, аз ще го формулирам точно. Първо т.1 и т.2 от Решение №78 да останат тъй като е видно от мотивите на Областния Управител той атакува т.3.Като след като бъдат отменени т.3 и т.4, т.4 е свързана с т.3 от Решението от там нататък съответно което коментирахме дали съответно този мораториум или така наречения мораториум по чл.19 да ли е достатъчно само с представяне на доказателства за тези инвестиционни промени ще можем да изискаме едно становище от правна комисия, може да поискаме едно становище от Сдружението на общините и от нататък вече в зависимост от това как се тълкува тази разпоредба дали това е достатъчно от там нататък би следвало вече да се предприеме действия по друга докладната. Или другия вариант който е, ако вече фирмата прецени, че вече ние как да го кажа не ни удовлетворява тя може да приеме отмяната на това решение като отказ и вече да си си процедира по законовия път.Така, че аз за мене тези две решения в смисъл това което го вземаме на този етап е най-разумно. Като Кмета възприема изцяло така като вносител, изцяло възприема мотивите с цел да не се преповтаря това което е записано отстрана на оспорването на Областния,защото приема абсолютно всички мотиви които са посочени. И вече по този начин да го вземем решението, а от там нататък ще видим дали....След като се прекрати вече няма да имаме предмет на спор и по нататък делото вече в административния съд следва да се прекрати.Така, че аз от страна на Кмета правя едно предложение. Отменяме т.3 и т.4 от Решение №78 по т.9 от дневния ред от заседание на ОбС проведено на 30.03.2016год. Точка 1 и т.2 остават. Т.1 отменя решение №27 това където имаме законовата забрана за продажба, а т.2 променяме програмата и включваме, допълваме. Там си е в реда на нещата. Отменяме само т.3 и т.4 с мотивите на Областния Управител.

В.Сяров – Председател на ОбС: От страна на вносителя имаме едно предложение за решение. Отменя т.3 и т.4 от Решение №78 по т.9 Протокол №8 от 30.03.2016год. на ОбС – Тополовград като изцяло споделя мотивите на Областния Управител. Някакви други предложения?Няма. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 19 от дневния ред.

   1. Отменя т.3 и т.4 от Решение №78 по т.9 Протокол №8 от 30.03.2016год. на ОбС – Тополовград като изцяло споделя мотивите на Областния Управител.

Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.19 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДВАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Точка 20 също не е гледана в комисиите и за това искам да направя едно процедурно предложение.

   На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС –Тополовград и взаймодействието му с ОбА, докладната записка да се разглежда и материалите към нея без да са разгледани и обсъдени на заседание на постоянните комисии

Това е с цел да не допуснем нарушение.Който е съгласен с така направеното процедурно предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към т.20 от дневния ред.Премане на годишен финансов отчет на „СБАЛВБ – Тополовград” ЕООД за 2015год. Приемане на годишен финансов отчет на „Златно зърно” ООД гр.Тополовград за 2015год. Приемане на годишен финансов отчет на „МБАЛ”АД гр.Хасково за 2015год.Накой има ли да добави нещо по тази докладна?Господин Иванов имате думата.

Кр.Иванов: Значи тези отчети са много важни защото това са числа, трябва време да се асимилират нещата да се видят числата.Така хвърлиха ни се в последния момент гледаме числата и.... Имам така един съвет към ръководството на Общинския съвет нали в последствие ако се приемат такива отчети да се даде време на общинските съветници да се запознаят с числата. Нещо ако не се разбира, ако не е ясно да имат време да се консултират с общинска администрация.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Извинявай не слушах.

Кр.Иванов: Да се даде време ако има такива отчети това са много числа ние не можем да ги асимилираме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Минчев.

Пл.Минчев: Само аз искам да попитам главния счетоводител, проблем ли ще е ако се приеме на следващото заседание тези отчети?Ще има ли някакъв проблем?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Мисля, че има някакви срокове.

Пл.Минчев: Аз за това питам, защото Красимир Иванов каза правилно.Нека да имаме време да се запознаем с числата.Значи мен конкретно ме интересува „Златно зърно” защото там ние ги гледахме тука има доста несъответствия, просто не се връзват и искаме може би допълнителна информация.По другите два отчета аз нямам никакви забележки.

В.Сяров – Председател на ОбС: Госпожо Михова?

Д.Михова-нач.отдел „ФСДБМДТ”: Да приемем отчетите им за да могат те да си ги представят. Това са годишни финансови отчети...

Пл.Минчев: Не беше ли до 15.06 срока?

Д.Михова-нач.отдел „ФСДБМДТ”: Ние като специалисти не отговаряме за тяхното отчитане.Ние трябва да приемем отчетите те да си направят съответните там отчитания пред институциите. Общинския съвет може да поиска един по-обстоен отчет, действително.... /не се чува говор от място/

Пл.Минчев: То какъв ще е смисъла след като им приемем отчетите?

Кр.Иванов: Това даги приемем, може и да не ги приемем.Ако не се приеме какво правим?Предаваме ги не приети.Ние не спорим да ли са правилни числата или не чисто и просто нямаме време да ги погледнем тези числа.

Т.Кръстева: /говор от място не се чува/.

Кр.Иванов: Дай да ги приемаме тези отчети.

Пл.Минчев: Аз пак казвам, че към СБАЛВБ и МБАЛ нямам ..., но към „Златно зърно” за мен е ... Ти ги гледа какви резултати само.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой друг има ли да добави нещо?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Те не работят „Златно зърно”

Пл.Минчев: Те просто не се връзват нещата.Има не съответствия сега.

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма някой да добави нещо прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.13, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда при които Община Тополовград упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на ТД – чл.137, ал.1, т.3 от ТЗ, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 20 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 20 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 2 “за”,

0”против” и 14 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ № 20 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.20 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Контрол по изпълнение на взети решения.

 

По тази точка няма да се докладва. С това се изчерпва точката и преминаваме към,

 

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Имаше питания от миналата сесия от Атанас Анастасов и Добрин Парнаров. Те получиха отговорите си писменно.Някой други питания имате ли?Господин Анастасов имате думата.

Ат.Анастасов: Имах едно запитване към г-н Кмета. На предната сесия получих един отговор, а на тази сесия получавам друг отговор.От тези двете кой е верният отговор?Става въпрос, на предната сесия г-н Кмете нямаше ви, във връзка с моста в с.Устрем.На предната сесия отговора който получих е, че там всичко е окей.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Аз до колкото си спомням ходи комисия там.

Ат.Анастасов: А тук този отговор който получавам днес има проблем. Кое е вярното и кое не е ?

Т.Бакалова – нач.отдел „ППУТ”: Въпроса касае моста който свързва двете махали.Ние съответно имахме заповед от кмета на общината да извършим проверка освен на този мост и на другата река която е там до кметството.Всъщност проблема е горе в другата река.От протоколите става ясно.

Ат.Анастасов: И там пише река „Манастирска” и тук пише река „Манастирска”. Река Манастирска е тази река която свързва двете махали.

Т.Бакалова – нач.отдел „ППУТ”: Другата е голямата река.Всъщност проблема е в голямата река и не бих казала да е кой знае какъв проблема. Там се взе решение да се направят едни прагове които те намаляват течението на водата.Значи манастирска, там когато отидохме поради това, че EVN си изпълняват техните дейности по този проект бяха изместили част от коритото с цел да се прокопае там и да си вкарат кабелите.Сега когато отидохме всичко е възстановено.Там няма проблем.

Ат.Анастасов: Господин Кмете, малко е променено коритото на реката и от там идва проблема.по принцип той съществува от доста години и този мост пак го казвам е много опасен.В един момент ще изолира тази махала. Линейка не може да мине по този мост, пожарна също....

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Те минават през реката.

Ат.Анастасов: Това беше моята идея да се обърне внимание на този мост.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Комисия нали ходи на този мост?

Т.Бакалова – нач.отдел „ППУТ”: Ние ходихме. Значи идеята на г-н Анастасов е евентуално да се осигурят средства за ремонт .На предния отговор ние отговорихме, че на този етап в бюджета не са заложени средства. Имаме го предвид това нещо и с Кмета сме го коментирали, че при първа възможност ще се направи каквото трябва.Но на този етап нямаме възможност и не виждам опасност нали, че нещо може да се случи с моста.

Ат.Анастасов: Казвам, че в момента има опасност. Кола не може да мине, линейка не може да мине по този мост...

Т.Бакалова – нач.отдел „ППУТ”: Линейка може да мине.Трудно минава, но минава.Иначе е стабилен. Ние сме огледали добре.

Т.Кьосев: А по проект не може ли да се изработи този мост?

К.Стойчев: С тях се занимава специална комисия.

Т.Бакалова – нач.отдел „ППУТ”: Там на моста няма проблем. Има малко нагоре към моста. Значи съвсем леко е подкопано....

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Наноса е изчезнал от основите.

Т.Бакалова – нач.отдел „ППУТ”: А, не. Те са големи камъни които са точно около основите на моста и в крайна сметка гледахме и не виждаме, че може да се получи нещо.

Ат.Анастасов: Или трябва да се разшири този мост или да се подсили.Там има проблем.Ние казваме пък ти си човека г-н Кмете който трябва да вземеш решение.

Т.Бакалова – нач.отдел „ППУТ”: Ние го знаем това нещо. Не сме се отказали.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Аз до колкото си спомням някой друг ще ше да търси финансиране.

Ат.Анастасов: Някой друг ли?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Така чух на събранието.

Ат.Анастасов: Аз не знам. Ако има някой друг казвай кой.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Така чух, че вие сте щели да осигурите моста да стане.В Устрем на събранието така сте казали.

Ат.Анастасов: Няма да бягаш от отговорност.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Аз не бягам от отговорност.

Ат.Анастасов: Най-добре е когато казваш те ми пречат.Кога ти си искал да строиш предприятие и ние сме ти пречили общинския съвет?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: кога съм казал, че вие сте ми пречили?

Ат.Анастасов: Аз го чух това нещо.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Може би за предния общински съвет е ставало въпрос, а не за този.Сег недей да избягваш от материята. Недей да отиваш в друга материя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някакви други питания?Ако нямате изчерпва се дневния ред и закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

 

 

 

 

 

 

ВАСИЛ СЯРОВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно,                                                                              

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Посетители

1251529
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
315
386
3139
1242173
18461
50613
1251529

Вашето IP: 77.240.187.68
Час: 2021-09-23 14:46:12

Времето в Тополовград

opak