За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол №8 от 30.03.2016год.

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

8

30. 03. 2016 год.

 

           Днес 30.03 .2016 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветници са се регистрирали 17.

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Заместник Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Васил Сяров - Председател на Общински съвет – Тополовград.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добър ден! Уважаема г-жо Заместник Кмет, уважаеми колеги общински съветници, присъстващи в залата. В присъствената книга са регистрирани 17 общински съветника. Отсъстващи няма. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет-Тополовград, при което съгласно разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА откривам   заседанието на Общински съвет Тополовград.Преминаваме към обсъждане на дневния ред.В дловодството на Общински съвет са постъпили няколко докладни записки.Искам да направя следните предложения.ДЗ с вх.№209/24.03.2016год.да се включи в дневния ред като т.21.ДЗ с вх.№210/24.03.2016год. да се включи като т.22 в дневния ред.ДЗ с вх.№215/28.03.2016год. да се включи като т.23 от дневния ред.ДЗ с вх.№218/29.03.2016год.да се включи като т.24 от дневния ред. Съответно т.21 „Контрол по изпълнение на взети решения” и т.22 „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани” да станат като т.25 и т.26 от дневния ред. Някакви други предложения?Няма. Преминаваме към гласуване.Подлагам на гласуване първото предложение.ДЗ с вх.№209/24.03.2016год. да се включи в дневния ред като т.21. Който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.Участвали в гласуването 17 общински съветника от които 17”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.Подлагам на гласуване следващото предложение.ДЗ с вх.№210/24.03.2016год.да се включи като т.22 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.Участвали в гласуването 17 общински съветника от които 17”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.Другото предложение, ДЗ с вх.№215/28.03.2016год.да се включи като т.23 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.Участвали в гласуването 17 общински съветника от които 17”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.Следващото предложение. ДЗ с вх.№218/29.03.2016год.да се включи като т.24 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.Участвали в гласуването 17 общински съветника от които 17”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.Следващото предложение ,точките „Контрол по изпълнение на взети решения” и„Изказвания, питания, становища и предложения на граждани” съответно от т.21 и т.22 да станат съответно т.25 и т.26 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?”Обявявам резултата от гласуванетоУчаствали в гласуването 17 общински съветника от които 17 ”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Сега подлагам на гласуване цялостния дневен ред. Които са съгласни с така предложения цялостен дневен ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за” „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 17 съветника от които 17 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към,

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Госпожо Заместник Кмет има те ли да добавите нещо?

М.Георгиева – Зам.Кмет на Община Тополовград: Не, няма какво да добавя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Първа комисия?

Н.Колев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Д.Парнаров: Втора комисия подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов: Трета не сме я гледали.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой да има да добави нещо?

Пл.Минчев: Аз искам думата.Искам да попитам комисията по спорта какъв е бил критерия съответно за футболния клуб са дадени 6 000лв.? Тъй като при мен преди няколко дена идваха представители на спортния клуб и казаха, че тези средства са крайно недостатъчни и няма да им стигнат да си осъществят спортната програма която е.Има доста мачове които следва да играят.

Д.Парнаров: Понеже Председателя г-жа Георгиева ме помоли да отговоря аз. Осемте човека се събрахме заедно с представителите на отборите. Критерия е следния.Брой участия, брой класирания. Футболен клуб „Сакарски спортист” не развива детска дейност.Комисията се обедени около това да подпомага спорта на децата и учащите се.В „Сакарски спортист” участват мъже над 18 години, аматьорски футбол които работят и те могат да си дофинансират проявите.Сега. Даже от всички разпределения като суми парите са малко за всички, но клуб „Джудо” единствено и само работа с деца и с много класирания и медалисти за това на него решихме да му дадем най-много пари.Разбирам, че „Сакарски спортист” ще има 90 години футбол в Тополовград.Евентуално там може с една допълнителна докладна да се подкрепят тези празнeнства защото това е събитие което е достойно за уважение в общината.Но ние повече от 6 000лв. не можем да му дадем защото няма от къде да ги вземем.И пак повтарям това е само големи хора, не е спорт за деца.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Иванов.

Кр.Иванов: Значи имаме хубаво изградена база и доколкото разбрах има много желаещи деца да спортуват и да тренират.Това не е никакво оправдание, че понеже само възрастни. От утре натам ако искат да направят малките деца да тренират и за това предлагаме да се увеличи субсидията.Идеята е децата и възрастни тренирали на пенсионна възраст това не ме интересува. Децата е идеята

Д.Парнаров: Децата не участват. Няма футбол.

Кр.Иванов: Те пак няма да учасват, по този начин пак няма да участват.

Д.Парнаров: Искам да кажа, че вие когато сте имали претенции там във вашата комисия по този въпрос изискахте ли проекто сметката на Председателя Димитър Сеизов?Изискахте ли я да видите за какво става въпрос?Освен за съдийски такси и банкети и за храна.Там има фактическа грешка.Стефан Петков Щерев не е старши треньор на отбора. Защо е писан там?Значи самия Председател на клуб футбол ни вкарва в заблуждение нас.Самия Председател. Ако намерите пари, увеличете ги!

Кр.Иванов: То е да може да се усвои някакви средства за млади деца.

Д.Парнаров: Стари деца няма. Всички са млади.

Ат.Анастасов: Аз мисля, че г-н Парнаров е прав. Трябва да се отпускат средства за развитие на детскоюношеските школи.Нека да влезат деца и тогава ще осигурим средства.

Кр.Иванов: Как ще влезнат деца като нямаме организация?

Пл.Минчев: Може ли аз да взема отношение. Значи аз зададох въпрос. Не знам до колко правилно съм го...... или не, но аз го повдигнах въпроса защото ще се изгражда точно такъв детски отбор. Аз за това го зададох този въпрос.Не знам кое е неправилното на този въпрос.

Д.Парнаров: Не ви обвинявам, че задавате въпрос, в никакъв случаи.Не тълкувайте като „дявола евангелието”. Казвам какви бяха аргументите на комисията. Какво значи ще се изгражда в бъдеще време? Като Председателя на клуба Димитър Сеизов в проекто сметката каза, че има действащ детски отбор. Аз ви казвам два пъти ни вкарва в заблуждение. Един път треньор на отбора за възрастни е Стефан Щерев което не е вярно абсолютно и второ че действа детския отбор, а той не действа.Аз съм го проверил лично в училището. Понеже на комисията не бях само аз бяха всички изписани тук колеги обединили сме се всички без възражение около това предложение и аз предлагам да прекратим разискванията и да преминем към гласуване.

В.Сяров – Председател на ОбС: Госпожо Кмет.

М.Георгиева – Зам.Кмет на Община Тополовград: Ами какво да кажа, той г-н Парнаров беше изчерпателен. Аз съм Председател на комисията и точно това бяха нашите мотиви. Значи ние всички се обединихме около идеята да подкрепяме децата, а не възрастните.

Кр.Иванов: Това е идеята, искаме да направим детски футбол.

М.Георгиева – Зам.Кмет на Община Тополовград: Добре г-н Иванов, но само искам да кажа, че проекта на г-н Сеизов беше за 12 000лв.Като в тези 12 000лв. влизаше и издръжката не само на детския отбор, но и отбора на възрастните.Ние се обединихме около идеята да подкрепяме детски инициативи, а не възрастни които..., голяма час от тях са работещи и могат да си финансират там дейността, да си я дофинансират. А не за изграждане на детски отбор.

Пл.Минчев: Добре, след като г-н Парнаров повдигна въпроса аз го пропуснах за 90 години футбол в общината. Предвижда ли се тъй като явно в тези средства не са предвидени, предвидени ли са средства за едно достойно честване на този юбилей?Обсъждали ли сте го този въпрос?

М.Георгиева – Зам.Кмет на Община Тополовград: Да обсъдихме го този въпрос и г-н Парнаров дори предложи като представител на ОбС като общински съветник, че винаги може да се вземе едно допълнително решение за финансиране специално за това мероприятие.Нали всички с уважение се отнасяме към това нещо, но към оня момент ние говорихме само за издръжка на отбора, а не за финансиране на 90 години юбилей.

Пл.Минчев: В смисъл имате готовност да внесете такава докладна?

М.Георгиева – Зам.Кмет на Община Тополовград: Разбира се, да.

Д.Парнаров: Тези пари са планирани за издръжка на отборите, не за честване на годишнини.Като дойде този момент ще вкараме докладна.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добре. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва на т.1 от дневния ред и преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Госпожо Зам.Кмет има те ли да добавите нещо?

М.Георгиева – Зам.Кмет на Община Тополовград: Не.

В.Сяров – Председател на ОбС: Кмета няма какво да добави. Първа комисия?

Н.Колев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: По втора точка някой да има да добави нещо?Ако няма, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.134,ал.2,т.6 от ЗУТ, във връзка с чл.62а,ал.4 и чл.124а,ал.2 от ЗУТ, предлагам на Общинския съвет Тополовград да вземе следното решение.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.2 от дневния ред и преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Госпожо Зам.Кмет има те ли да добавите нещо?

М.Георгиева – Зам.Кмет на Община Тополовград: Не.

В.Сяров – Председател на ОбС: Кмета няма какво да добави. Първа комисия?

Н.Колев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов: Да се гласува докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Х.Мочев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма някой да добави нещо, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.42,ал.1 и 2 от ЗОС, чл.3,ал.1 и ал.2,чл.21 и чл.25 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, предлагам Общинския съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.3 от дневния ред и преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Госпожо Зам.Кмет има те ли да добавите нещо?

М.Георгиева – Зам.Кмет на Община Тополовград: Не.

В.Сяров – Председател на ОбС: Кмета няма какво да добави.По точка четири първа комисия?

Н.Колев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов: Приемаме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Х.Мочев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой да има да добави нещо?Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.9,чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ № 4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.4 от дневния ред и преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Госпожо Зам.Кмет има те ли да добавите нещо?

М.Георгиева – Зам.Кмет на Община Тополовград: Не.

В.Сяров – Председател на ОбС: Първа комисия по точка пет от дневния ред?

Н.Колев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов: Приемаме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой да има да добави нещо?Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.16,ал.1 от НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград, чл.56 от ЗУТ, чл.11,ал.1 от НРУРПДЛО на ОбС – Тополовград и Тарифа на базисните /начални/ наемни цени за отдаване под наем на общински имоти – Приложение І към НРПУРОбИ на ОбС – Тополовград, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ № 5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.5 от дневния ред и преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Госпожо Зам.Кмет има те ли да добавите нещо?

М.Георгиева – Зам.Кмет на Община Тополовград: Не.

В.Сяров – Председател на ОбС: Първа комисия по точка шест от дневния ред?

Н.Колев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Д.Парнаров: Втора подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия по точка шест?

Х.Мочев: За.

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма някой да добави нещо,прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 и т.23 от ЗМСМА предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.6 от дневния ред и преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Точка седем, първа комисия?

Н.Колев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов: Приемаме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия ?

Х.Мочев: За.

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма някой да добави нещо,прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост, предлагам на Общинският съвет да вземе следното решение.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.7 от дневния ред и преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Госпожо Зам.Кмет има те ли да добавите нещо?

М.Георгиева – Зам.Кмет на Община Тополовград: Не.

В.Сяров – Председател на ОбС:  По точка осем, първа комисия?

Н.Колев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов: Приемаме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия ?

Х.Мочев: Приемаме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма някой да добави нещо,прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.1 и ал.2 и чл.8,ал.9 от Закона за общинската собственост, чл.9,ал.3 от Закона за аренда в земеделието, чл.24а,ал.6,т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.36,ал.2,т.2 и ал.3,т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Тополовград и Решение №3 по т.2.1 от Протокол №5/28.01.2000год. на ОбС – Тополовград, предлагам на ОбС да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ № 8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

В.Сяров – Председател на ОбС: С това се изчерпва т.8 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

А.Анастасов: Десет минути почивка.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добре, давам десет минути почивка.

 

10 минути почивка.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: В момента кворума е 17 общински съветника. Продължава заседанието на ОбС – Тополовград. Стигнахме до т.9 от дневния ред.Госпожо Зам.Кмет има те ли да добавите нещо?

М.Георгиева – Зам.Кмет на Община Тополовград: Не, нямам.

В.Сяров – Председател на ОбС:  По точка девет, първа комисия?

Н.Колев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов: Трета при разглеждането и провеждането на дебати 2 „въздържали се” и 2 „за”

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия ?

Х.Мочев: Четвърта има изразено становище от г-н Минчев той е тук и нека той да си го каже.

Пл.Минчев: Аз ще взема по нататък думата.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Някой да има да добави нещо по т.9?Да, г-н Минчев.

Пл.Минчев: Считам, че докладната записка така както е предоставена т.1 с която отменяме това решение №27 считам, че е много наложително да го отменим защото това е едно незаконосъобразно решение и е задължително да го отмениме защото измененията които са във връзка със земи по чл.19 бр.100 от 17.12.2015год.което сме го вземали на 22.12 решението. Сега аз няма да говоря дали сме били изрядни или не, но от там нататък след като се обнародва тези изменения в Закона влизат в сила и след 22, да приемем, че на 22 е било законосъобразно но въпросът е малко спорен, но от там нататък това решение става абсолютно незаконосъобразна предвид на измененията в Закона който ви казах и по скоро в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и по конкретно §14. Мен ме учудва като юрист, че до този момент няма реакция съответно от контролните органи Областен Управител и Прокуратура, защото това решение предвид на тези направени промени в Закона е абсолютно незаконосъобразно.Казвам го така с чиста съвест и на база на професионално мнение.Така, че за мен е наложително да го отменим.А защо контролните инстанции не са реагирали това вече....

Кр.Иванов: Да не би да мислят, че е законосъобразно и............

Пл.Минчев: Ами не знам. Давам субективно мнение като юрист.Така, че по отношение на т.1 което в проекта за решение е дадено считам, че е наложително ние да го отменим. Сега как са реагирали, защо това вече те си преценят.По тоношение на останалите които са дадени и по скоро проект №3 считам, че е абсолютно незаконосъобразно поради следните съображения.Значи аз изразявам субективно мнение от там нататък всеки има право да даде мнение. С този §14 имаме вече въведен мораториум върху тези земи по чл.19.Видно от представените актове за общинска собственост и т.н. се установява, че тези земи с които ние искаме да отредим едно право на ползване са земи по чл.19.И предвид на този параграф който го цитирах §14 аз считам, че ние абсолютно не можем да се произнесем по този начин. По скоро има една друга процедура която мисля, че е най-правилна, пак казвам субективно мнение изразявам, най-правилна, а именно, чрез принудително отчуждение на тези имоти.Другия ми аргумент който е, че ние трябва да се съобразим както посочих този закон за собствеността и ползването на земеделски земи трябва да се съобразим и с закона за опазване на земеделските земи. В чл.5 е казано: Собственикът свободно избира начина на ползване на земеделската земя, ако с това не променя нейното предназначение и не нанася вреди на собствената земя.Мисля, че това тук също не е съобразено.Значи видно от самата докладна записка ние какво даваме? Ние даваме тази земя и реално ние я унищожаваме. Тя не е вече земеделска земя и земя по чл.19. По Чл.19 земите бяха предоставени на общинските съвети с оглед той е посочено в §14, §27 от същия Закон по какъв начин съответно собствениците които трябва да бъдат обезщeтени и там разпоредена тази земя.От тук нататък минаваме, аз считам, че изобщо пък не е спазен чл.5 не променяме начина на трайно ползване земеделска земя дали можем, дали не можем , каква е процедурата това тук изобщо не е залегнало в докладната.От там нататък минаваме....

Ат.Анастасов: Пламене, не си ти човека който определя дали е земеделска или не е земеделска. Човека е Тоня Бакалова, тя може да каже.

Пл.Минчев: Значи, г-н Председател има Правилник и има право общинският съветник да се изказва без да го прекъсват.Нека аз да се изкажа. Казах изразявам едно субективно мнение като юрист.Означава лично мнение. Пет пъти го повторих. Не ангажирам никой с това мнение.Нека да не бъда прекъсван. Да си кажа аргументите след това който иска да се изказва.Така. От там нататък преминавам значи за мен първо не е спазено чл.19 в смисъл земите предназначени, след това земеделска земя, също не е спазено и преминаваме към чл.75 където е посочено.Значи хубаво е да се четат разпоредбите. Вижте какво посочва там чл.75,титуляра и т.н., концисията се определят реда и условията за обезщетенията за ползването на земята.Значи да започнем условията, реда и обезпеченията.Аз никъде не виждам в докладната записка условията и редът и обезщетението за ползването на имота.Виждаме, че даваме тази земеделска земя която е земя по чл.19 която ще се използва за кариера, тоест тя ще бъде унищожена тази земя. Тя няма да съществува като земеделска. Тя е земеделска. То си има актове за общинска собственост, там е посочено актовете определят собствеността и каква земя е. От там аз считам, че първо даже да приемем, че имаме основание да предоставим тези земи по този начин с изключения на двата ми аргумента условията, реда и обезщетението за ползването на земята ама абсолютно никъде освен, че ние даваме да се развие кариера абсолютно не .... нито условието нито реда. По какъв начин ще стане? Ние променяме ли начина на трайно ползване на тази земя?Какво става с тази земя?Да условията... казваме какво има право ползватела, но общината какви права има? Никъде не е посочено.Другото което е. Минаваме на чл.76 ще се спра първо на втората алинея която казва, че ако се окаже, че след прекратяване на разрешението за търсене и проучване или за проучване или на концесията за добив земята не може да послужи за предишното си предназначение, имотите се отчуждават по реда на Закона за държавната собственост.Така , че абсолютно аз мисля, че моето мнението което го казах, че трябва да се отчуждят тези земи. Другото което е.Чл.76,ал.1 казва, че обезщетенията по чл.75,ал.1 което е нашето правно основание се определят въз основа на вредите, които са пряка и непосредствена последица от увреждането на земята от дейностите по разрешението за търсене и проучване или за проучване или на концесията за добив и съответния договор.Значи да се върнем към това обезщетение. Давам пример само една.... тук няма да се спирам на всички оценки, пред съветниците са тези оценки.Вижте доклада на вещото лице. Вижте какво е посочил като оценка и критериите които са заложени вътре.Никъде в това заключение аз не виждам, че е спазен чл.76, че са посочени вредите. Вижте какви са методите само каквото е посочено.Методите са посочени пазарна стойност, пазарни сравнения, посочени след това другия коефицент пазарна стойност на земята по метода пазарни сравнения и после определя пазарна стойност на обезщетението за правото на ползване на поземления имот.Никъде, ама абсолютно никъде аз не видях да бъде спазена тази разпоредба чл.76 Обезщетенията се определят възоснова на вредите.Никъде не виждам тука е дадена земята се използва по предназначение.Никъде не са дадени.Тук има юристи и те знаят земите от една собственост могат да скочат много пъти от колкото самата собственост на земята.Никъде в тези оценки давам примерно за единия имот другите оценки са идентични никъде това не е посочено. Как са обезщетени тези земи, какво става с тази земя?И ако се върнем, значи ние с това наше решение ние унищожаваме тази земя. Тоест ние унищожаваме тази вещ.И ако се върнем към вещното право имаме разпореждане когато собственикът се отказва от правото на собственост или фактическо действие унищожаване на веща.Какво правиме тогава? Ние унищожаваме тази вещ.Тя е земеделска.Ние я предоставяме и тя става една дупка.И от там нататък какви са вредите и къде са описани те и къде са обезщетени. Значи първо казва, че ние нямаме основание чл.19, специално предназначение земеделски земи и трето считам, че самата докладна, самата оценка обезщетението не е съобразено с чл.76 първа и втора алинея. Това са моите становища.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Някой друг да има да добави нещо?Г-н Иванов.

Кр.Иванов: Значи след като ако вземем това решение, ако отменим решение №27 фирмата „МАГМА” на базата на тази отмяна ние фактически се отказваме да им продадем земята може да мине към процедура принудително отчуждаване. Това е най-безболезното сега не искам да оставате с впечатление вие първия път гласувахте, правихте промяна на предназначението, гласувахме за продажба там беше някакви срокове спазени всичко щеше да е наред. Не искам да оставате с впечатление, че сме против вашата фирма да работи. Ние сме го декларирали години наред и го декларираме пак.На базата на тази отмяна, фактически ние ви отказваме продажбата вие директно минавате на принудително отчуждаване.Ставате собственици на земята процедурата въпреки тука разговарях с юристите в коридора и тя ме уверява, че била много дълга процедурата, но аз направих едни разговори и толкова дълга не е.Ако не се оспорва, ние няма да оспорваме като собственици общината на земята. Това е най-безобидния вариант. Тука се прави едни упражнения и прехвърляме от закон в закон с една единствена цел. Ако сте сигурни, че нашето решение за продажбата на земята към момента на взимане на решението е законно защото виждам, че нито прокуратура е реагирала, нито областна управа да не го отменяме това решение.Да отменим другите проекто решения и да си останете собственици.И другия вариант на базата на отмяна на това решение фактически ние ви отказваме продажбата на тези земи с отмяната на това решение минавате в процедура принудително отчуждаване.И за три четири месеца вие сте се се оправили след като ние нямаме никакви претенции към вас.Който съм питал тук в рамките на три четири дена това е.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Някой друг да има да добави нещо?Г-н Парнаров.

Д.Парнаров: Аз понеже не зная как да гласувам за тази докладна имам един въпрос към управителя на фирмата.Планували той някакви инвестиционни дейности в самото село Срем, там където му минават камионите, където има дупки в асфалта, където има напукани къщи и огради, моста включително. Аз не виждам някакъв инвестиционен план. Тук е и кмета на село Срем да каже, че основния проблем на сремци когато съм се виждал с тях е тежките камиони, изкъртения път, напуканите сгради.Тогава вече ще взема решение как да гласувам.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Господин Донев.

Д.Донев –управител на фирма „МАГМА”: Уважаеми общински съветници, уважаеми гости нашите инвестиционни намерения имаме разработени такива, но те зависят от нашето бъдеще.Значи проучили сме обходни пътища дори сме направили един който през лятото минаваха нашите камиони....

Д.Парнаров: За парлама.

Д.Донев –управител на фирма „МАГМА”: Но имаме взето решение и отпуснати средства за неговото стабилизиране така, че да може да се минава целогодишно.Отделно ние говорим това е концесия за мелница която се намира на около два километра по-далеч от съществуващата концесия която не е наша, а на фирма „ЕВЕ”.Така, че по отношение на гърмежите ще бъдат, само ще се чуват като ехо. Ще бъдат много по-далеч от сегашното състояние, а относно моста аз съм разговарял със Кмета той евентуално да потърси специализирана фирма която да дойде и да му направи едно реално обследване дали има някакви основания за притеснения или няма.Значи ние работим от 2006 година и аз съм от 2006 година и тези пукнатини който бяха си стоят същите. Моста видимо според мен стои в същото състояние въпреки, че е натоварено.Но аз ви казвам за да предприемем някакви инвестиции е необходимо ние да имаме бъдеще. Ако ние нямаме бъдеще не можем да експлоатираме това находище няма смисъл да ги правим. Отделно трябва да пристъпим към намаляване обема на дейност защото нямаме суровинна база.

Д.Парнаров: Не получих отговор на един прост въпрос.Ако вашите коли са направили дупки на асфалта ще ги ремонтирате ли?Вие работите от 2006 година.Колко инвестиции сте дали в селото да закърпите пет дупки получени от вашите тежки автомобили?Това ме интересува.Колко пари сте дали до тука и какви ви са намеренията. Друг е въпроса дали ще имате бъдеще или не. Защото бъдеще може да имате а инвестиционни да нямате.

Д.Донев –управител на фирма „МАГМА”: Сега дупки по асфалта имаше до миналата година от моста до центъра.Дори и центъра не беше асфалтиран. Там от нашите камиони дупки не са станали.Имаше една две дупки от аварии на водопровода.Така, че другия път от центъра до там края където е всяка година го насипваме и застиламе дупките.

Д.Парнаров: Другия път го оставете господин Донев, той е за парлама. Той онзи ден го направиха този другия път и не минавате през него.Не ми обяснявайте сега. Аз съм през седмица в Срем. Другият път е за парлама.Там не минават коли.И там също има къщи. Също има къщи и те не са малко.

Хр.Мочев: Нека да чуем, виждам, че има юрист на фирмата по отношение мнението на фирмата по докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Госпожо юрист, заповядайте на микрофона.

М.Вълева – представител на инвеститора: Аз съм представител на инвеститора който е помолил община Тополовград да бъде учреден право но ползване върху имоти частна собственост на общината.И към този момент земи по чл.19. Ако е по удобно за вас могат да ми бъдат задавани въпроси за да мога да удовлетворя вашите въпроси и....

Кр.Иванов: Считате ли, че решението което сме вземали на 22.12 към момента на взимане на решението сме били в нарушение, вие като юрист?

М.Вълева – представител на инвеститора: Към момента 22.12 поради нормални причини се оказа, че решението е взето правилно и законосъобразно. Но тука колегата Минчев беше прав, че един закон влиза в сила три дни след като бъде обнародван в държавен вестник.

Кр.Иванов: Деветнадесет плюс три....

М.Вълева – представител на инвеститора: Точно на ръба сме, именно.Тази законова промяна не е коментирана със сдруженията на общините и аз като юрист се постарах да разбера какви са мотивите на народните представители и кой е вносителя на тази законова промяна което налага монаториум върху тези земи и на практика ограничава правото на общината като техен собственик да извършва тяхната продажба и разпореждане по закона за общинската собственост.Аз не намирих кой е вносителя.Конкретно на вашия въпрос.Към датата на вземане на решението според мен това решение е било правилно, но неговото изпълнение.....

Пл.Минчев: А след 22?

М.Вълева – представител на инвеститора: Момент само. Както и вие като юрист ще се съгласите с мене,че това решение е част от фактическия състав по една сделка за разпореждане. Фактическото действие на разпорежданията е датата на сключване на договора окончателния и вписването му в съда. Реално тръжна процедура не беше проведена поради становището на общинска администрация, че след като има промяна в закона няма как това решение на общински съвет да бъде изпълнено.Това е становището на юриста на община Тополовград, на началника на отдела и аз смятам, че това тяхно решение бе коментирано.

Кр.Иванов: Щом не е атакувано от прокуратурата, петнадесет дневен срок и от областна управа значи решението е..... те са прецинили, те имат големи екипи юристи.

М.Вълева – представител на инвеститора: Ако общински съвет счита, че трябва да се изпълни това решение, оставам на вашата преценка.Становището обаче на общинска администрация Тополовград беше, че това решение не може да бъде изпълнено поради влизане в сила на законовата промяна която всъщност по същество е монаториум за разпореждане. Продажба не може да бъде извършена по начина по който сте направили с търг.....

Кр.Иванов: В дванадесет часа вечерта се сменят датите. Обнародвано на деветнадесети. Три дена, след три дена влиза в сила.

М.Вълева – представител на инвеститора: Но датата...., добре. Господин Минчев,датата на разпоредителната сделка коя е? Датата на решението на общински съвет.....

Пл.Минчев: Ние говорим за разпоредителна сделки по....

Кр.Иванов: Има ли значение ако беше на петнадесети?

Пл.Минчев: Ние говорим, че имаме специален закон Закона за общинската собственост, трябва да спазим процедурата и там имаме специален закон който е закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Ако говорим за разпоредителна сделка, да.Но ако говорим, че се касае за земи тоест за собственост която е подчинена на определен режим какво се смята? Аз считам, че след 22, да приемем, че на 22 сме изрядни, така от 23 от там нататъка тази разпоредба която е влязла в законова сила следва да се приложи и този монаториум трябва да се спазва. Аз за това изразих учудването ми от съответните конролните инстанции, че не са реагирали.

Кр.Иванов: Ако беше на 15 декември не на 22?

Пл.Минчев: Самата процедура казах, че има закон за общинската собственост, има наредба за разпореждане с общинско имущество където трябва да се проведе търг. След този търг, даже и да се беше провело търг аз за мене пак трябваше да бъде отменени тези действия, защото ако беше влязло в този момент тази разпоредба ние правим .....Тогава вече щеше да бъде фактически подписана сделката и този договор ще бъде нищожен.Нали така колежке?

Кр.Иванов: На 15.12, ако беше взето решението?

Т.Бакалова,н-к отдел „ОСИРУТ”: Пак нямаше да бъде в сила решението.

Пл.Минчев: Не то можеше да се изпълни, но ние фактически щяхме да сключим една сделка която от там нататък става нищожна и незаконосъобразна и във всеки един момент можеше да падне което не е в интерес на нито една от двете страни. Значи вижте сега. Ние не правилно тука тръгна разговора, че ние нещо се противопоставяме. Ние сме добре как да кажа разположени към хора които искат да инвестират.Все пак ние като общински съветници, като общинска администрация, като община Тополовград трябва да вземем решения които съобразени със закона. Виждате, че ние сме, аз лично съм подкрепил това решение което беше за продажбата. Така, че аз искам ние както да вземем едно правилно решение така и да не ви извършим на вас , как да ви кажа ..... нещо което може по този начин на вас да ви навреди. Така, че аз изразих едно мнение, че най-правилно и най-чистия вариант за вас е да минете на принудително отчуждаване. Смятам, че общината ако се противопостави собствениците на земята знаете през какви съдебни процедури може да се мине, но собственика на земята в случая общината, респективно общинския съвет който той се разпорежда след като няма такова намерение и няма намерение да ви пречи аз не виждам каква е пречката вие да минете към това отчуждаване. Разберете правилно, че аз мисля, че няма никой от общинските съветници който да е против някой да е дошъл да инвестира и ние да сме направили нещо. Ние искаме да вземем едно законосъобразно решение. Искам да бъда разбран правилно.

М.Вълева – представител на инвеститора: Аз ви разбирам. Благодаря за становището г-н Минчев.Вашето становище по точка първа от дневния ред по докладната очевидно на сто процента съвпада с предложението на общинска администрация и смятате, че има законова пречка за неговото изпълнение.Аз уважавам вашето мнение и мнението на юристите на община Тополовград. Именно юристите на община Тополовград стигнаха до заключение, че решението от 22.12 не може да бъде изпълнено. Вие казахте същото.Окей, ние като инвеститор на който му трябва земята сега и веднага вече се принудихме да приложим нормата на специалния закон и този специален закон е нито закона за общинската собственост, нито закона за собствеността и ползването на земеделските земи, нито закона за опазване на земеделските земи. Специалния закон който дава нашия статут, нашите права се нарича закон за подземните богатства.Именно в този закон за подземните богатства цитирания член 75 ни дава право в качеството си на концесионер да предложи на конкретния собственик да ви учреди право на ползване при което вие като юрист с вас сме го коментирали този въпрос в качеството ви на Председател в предходния мандат, че това право на ползване щи даде право на концесионера да разработи и да реализира кариерата.Обръщам тука сега една скоба. Реализацията на кариерата, изграждането се извършва възоснова на цялостен работен проект който се изготвя и одобрява и следи за неговото изпълнение не общината, а министъра на енергетиката към днешна дата.Какво означава това.Този специален статут който ми дава закона се основава на следното.Подземното боготство е изключително държавна публична собственост. Тази публична собственост обаче влиза в контакт със собственика на земята тоест земната повърхност която е над подземното богатство. И закона ми дава право да проведа преговори със собственика на земята и в зависимост от нашите преговори да изберем кой вариант....

Кр.Иванов: Това кой член цитираш? Ти един преразказ направи, едно съчинение

Д.Парнаров: Не я прекъсвай жената!

М.Вълева – представител на инвеститора: Господин Иванов аз не разказвам, просто искам да обоснова, че в момента вашите въпроси са породени от това, че вие гледате една конкретна разпоредба от закона за подземните богатства и не четете всички останали разпоредби на този закон.Този закон ми дава именно правата и отговаря на всичките въпроси. Вие в коридора ми казахте на мен каква ми е сигурността ако утре изкопаете една дупка и фалирате.Кой ще я направи процедурата по реколтивация?когато аз имам цялостен работен проект, който ми го одобрява министър, аз съм длъжна да внеса предварително и авансово паричната сума която ще трябва да се изразходва за реколтивация.

Кр.Иванов: Недей я слуша бе?

В.Сяров – Председател на ОбС:  Моля, да се изслушвате!

М.Вълева – представител на инвеститора: Опитвам се нещо друго да кажа.Защо смятам, че на този етап ако вие откажете да гласувате това решение за нас е невъзможно да проведем процедура по отчуждаване и тази процедура няма да продължи три месеца, а ще продължи няколко години

Кр.Иванов: Да, бе

М.Вълева – представител на инвеститора: Господин Иванов при цялото ми уважение към вас и вашето становище аз петнадесет години работя това нещо.

Кр.Иванов: Няма лошо бе.

М.Вълева – представител на инвеститора: И като от позицията на петнадесет гонини като човек който се занимава с концесии и договори за разработване на находища ви казвам, че една процедура по отчуждаване по този закон и закона за държавната собственост, по закона за общинската собственост като едни допълнителни закони не може да трае три месеца. В тази процедура ще участва Областен Управител, Министъра на регионалното развитие и благоустройство, ще участва Министъра на енергетиката и Министъра на финансите.Давате ли си сметка чисто административно колко ведомства и администрации на ниво Министър трябва да се проведат и как да се задвижи този държавен апарат за да мога след три месеца да имам приключила процедура по отчуждаване?Една процедура по отчуждаване за да може да започне означава аз да имам отказ, отказ да ми се предостави каквото и да е право. А в случая от четири години община Тополовград не само ни отказва, напротив по всякакъв начин помага да можем ние да минем всички процедури.Само позволете да довърша.Другото притеснение което изказа г-н Минчев какъв е статута на земята?Към днешна дата това е необработваема земеделска земя по чл.19.В момента в който общински съвет учреди на дружеството правото на ползване за изграждане на кариера по одобрен от министъра на енергетиката цялостен работен проект тоест изцяло се изнася въпроса към министъра на енергетиката те контролират.Аз съм длъжна да проведа пред Министъра на земеделието и храните процедура по промяна на статута от земеделска да я направим в земя за кариера.Една процедура която не зависи от волята на собственика на земята.

Пл.Минчев: Как да не зависи от волята ние се разпореждаме.

М.Вълева – представител на инвеститора: Значи вие като собственици се разпореждате и ми учредявате правото на ползване.Това право на ползване дружеството няма да го получи безвъзмездно.Това право е оценимо и то е оценимо от едно вещо лице което оценя стойността на земята. Тоест на земята отгоре и оценката която имаме към този момент е 400лв. на декар за двадесет и пет годишно право на ползване.В момента в който отпаднат пречките за придобиване на собствеността ние ще помолим община Тополовград да ни продаде и собствеността.Първото решение което взехте беше за продажбата при 600лв. на декар.И тогава оценката на правото на собственост беше 600лв. на декар.В момента назначената от общината оценителка е оценила, че правото на ползване само за 25 години ще струва 400лв.на декар.Тази сума общината ще я получи еднократно и сега. И дружеството дали ще работи или няма да работи интереса на общината е защитен защото той се е разпоредил с правото си на ползване.Ако аз съм недобросъвестна и не реколтивирам тази дупка там е грижата на държавата да проведе мереприятията за реколтивация защото предварително е взела парите.И тези пари са взети по доверителната сметка.Този въпрос многократно беше изследван. Тука общинска администрация Тополовград звъня в министерство на енергетиката, изисквахте договори за концесии, изисквахте цялостни работни проекти, беше ви показано всичко.Аз пак казвам вашето становище е правилно, но вие не сте изчислили, че има един по-специален закон който дава моя статут.Не закона за земеделската земя, не закона за общинската собственост, а закона за подземните богатства.

Кр.Иванов: Четохме го този закон.Въртим сучим едно и също.Демек вие не сте прави, ние сме прави понеже аз цитирам закона за подземните богатства и до там.С отменяне на чл. на това решение което го вземахме на 22.12 ние един вид отказваме...

М.Вълева – представител на инвеститора: Това не е отказ. Отменяте си решение с което имате решение да се продава един имот на публичен търг, но този търг могат да дойдат още няколко човека. Това е решение за публична....

Кр.Иванов: Значи ти си тълкуваш една.....

М.Вълева – представител на инвеститора: Нека нещо друго да ви кажа. Изслушайте ме! Аз и дружеството няма абсолютно никакъв интерес да има незаконосъобразно решение.Ще ви кажа защо. Защото за да се изпълни инвестиционния план на фабрика Устрем който инвестиционен план мога да ви кажа, че г-н Донев брани и иска на всяка цена да бъдат отпуснати няма как да се реализира. А пък ние няма как да налеем стотици хиляди върху едно решение или върху една земя върху която имаме проблем. Според вас дали ще няколко стотин хиляди ще дадем на багерите да отидат да копаят ако нямаме сигурност.Като знаете, на всички може,но ако на някой ако не му е известно от 31.05.2013г. 100% собственик е немска компания.Първото нещо което ни карат да правим е да спазваме закона. Процедурата в община Тополовград лично аз съм я започнала от 2011 година.Само правилно да чуете от 2011 година. Минах през всички процедури. Каквото сте казали това е направено. Първи път дайте проекти, даваха се проекти.Дайте обосновки, дадохме обосновки.Бакалова пет пъти иска договора и пет пъти го чете.

Пл.Минчев: Значи аз искам думата.Аз искам да кажа това което иска да каже колежката. Тя се позова на този закон за подземните богатства. Първото нещо е да започнем колежката която изрази мнение е представител на собственика който е търговското дружество и съответно това което го иска за да реализира печалба. От там нататъка колко е права или не е права тя защитава интересите на фирмата която я е наела като адвокат.Аз също съм адвокат също ма наемат да защитавам интересите на определено търговско дружество. Така, че нека от там да започнем.По отношение на специалния закон който е който се цитира специалния закон г-жо Вълева ви дава право точно по тази процедура която имате концесионен договор вие да идете и да искате тази земя, тоест всичките тези процедури които вие описахте. Обаче в случая ние трябва да вземем едно решение собственици на тази земя, защото ние тази земя я унищожаваме по този начин като ви я дадем доброволно.Другото което казахте, че вещо лице дало еди каква си... Аз ще почна от зад напред.Според вас това което ви питах обезщетението съобразено ли е това което е обезщетението по чл.75 се определят въз основа на вредите. Вие запознати ли сте с оценката?Вие изразявате едно субективно мнение на фирмата.Ние по този начин първо са земите по чл.19 унищожаваме тази земя която по чл.19 тя не е вече земеделска земя и не може да служи за нейното предназначение.Така, че за вас специалния закон е подземните богатства и това ви дава възможност вие да направите тази отчуждителна процедура. Но за нас специалните закони аз ви ги посочих ние трябва да се ръководим от тях и ние трябва доброволно това да го дадем, а вие си имате процедура която ви дава този специален закон.А ние трябва да се водим от законите които ви посочих и от разпоредбите.Така, че вие изразявате едно субективно мнение....

Д.Парнаров: Предлагам да се прекратят дебатите

Пл.Минчев: Не съм завършил, като завърша ще ви се гласува процедурното предложение.

Д.Парнаров: Толкова ако се напъваше нямаше да продадем 20 000дка. земя. Голямо напъване

Пл.Минчев: Обръщам внимание към Председателя на общинския съвет. В момента нямаме продажба на 20 000дка земя.В момента има ДЗ по тема учредяване право на ползване.

Д.Парнаров: Защо се караш бе? На кой се караш?/ шум в залата/ Петнадесет минути почивка.

В.Сяров – Председател на ОбС:  15 минути почивка.

 

15 минути почивка.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  Преди да започнем искам да кажа нещо.Искам да се изслушвате и да се уважавате. Който свърши после другия ще вземе думата.В момента кворума е 17 общински съветника. Господин Минчев имате думата.

Пл.Минчев: Ами аз какво да продължавам. Тука казаха, че съм станал много утегчителен. Все едни и същи работи съм говорил.Казах си мнението от там нататък ще кажа само едно. Това което което го казах на колежката едно субективно мнение на представителя на заинтересованата страна. Това е.Повече нямам какво да казвам. Казването ще си го изразя с гласуването.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Господин Парнаров.

Д.Парнаров: Да прекратим дебатите.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Прекратяваме дебатите и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.34,ал.4 от ЗОС, чл.75,ал.1,чл.34 и чл.82 от Закона за подземните богатства,с оглед и на §1,т.2,т.4,т.7,т.13,т.31,т.34,т.38,т.39 от същия закон, предлагам Общинският съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 10“за”,

0”против” и 7“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ № 9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 10“за”,

1”против” и 6“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ № 9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 10“за”,

2”против” и 5“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Пл.Минчев: Право на отрицателен вот съгласно Правилника.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Да, г-н Минчев имате думата.

Пл.Минчев: Считам, че с решението което се прие Общинския съвет прие едно незаконосъобразно решение и нецелесъобразно решение не съобразено с посоченото правно основание чл.75,ал.1 както и със Закона за подземните богатства както в противоречие с чл.76 от същия закон, противоречие на §14, противоречие с §14 от закона за собствеността и ползването на земеделски земи и чл.5,ал.1 от Закона за опазването на земеделските земи.Спирам до тука и съответно ако не вземат съответните контролни инстанции аз лично ще сезирам където е необходимо във връзка с това незаконосъобразно решение. Благодаря!

В.Сяров – Председател на ОбС:  Продължаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  Госпожо Зам.Кмет има те ли да добавите нещо?

М.Георгиева – Зам.Кмет на Община Тополовград: Не, нямам.

В.Сяров – Председател на ОбС:  По точка десет, първа комисия?

Н.Колев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов:                   / излезе от залата/

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия ?

Х.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Някой да има да добави нещо?Няма. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.47,ал.1 от ЗОС, чл.21,ал.1,т.3 от НРУРОбЖ, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ № 10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  С това се изчерпва т.10 от дневния ред и преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  Заместник Кмета няма какво да добави. Първа комисия по т.11 от ДР?

Н.Колев: Нямам какво да добавя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов:                   / излезе от залата/

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия ?

Х.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма някой да добави нещо прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост предлагам на Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  С това се изчерпва т.11 от дневния ред и преминаваме към,

ДВАНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  Първа комисия по т.12 ?

Н.Колев: За.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Д.Парнаров: Втора подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов:                   / излезе от залата/

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия ?

Х.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма някой да добави нещо прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.52,ал.1 и чл.21,ал.1,т.6, във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,чл.94,ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тополовград, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ № 12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  С това се изчерпва т.12 от дневния ред и преминаваме към,

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Х.Мочев: Господин Председател може ли от т.13 до т.19 да ги гласуваме общо.

В.Сяров – Председател на ОбС: Не може.По принцип са го правили това предложение, но е незаконосъобразно. За помощите да приемем ли, че от т.13 до т.19 всичко е за? Това е първа комисия. За втора комисия?

Д.Парнаров: Също. От т.13 до т.19.

В.Сяров – Председател на ОбС: Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 13 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 13 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  С това се изчерпва т.13 от дневния ред и преминаваме към,

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма някой да добави нещо прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

   За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 14 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 14 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ № 14 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  С това се изчерпва т.14 от дневния ред и преминаваме към,

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма някой да добави нещо прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

   За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 15 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 15 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  С това се изчерпва т.15 от дневния ред и преминаваме към,

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма някой да добави нещо прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

   За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 16 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 16 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ № 16 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  С това се изчерпва т.16 от дневния ред и преминаваме към,

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма някой да добави нещо прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

   За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 17 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 17 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ № 17 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  С това се изчерпва т.17 от дневния ред и преминаваме към,

 

ОСЕМНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма някой да добави нещо прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

   За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 18 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 18 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  С това се изчерпва т.18 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма някой да добави нещо прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

   За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 19 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 19 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ № 19 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  С това се изчерпва т.19 от дневния ред и преминаваме към,

ДВАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  Първа комисия по т.20 ?

Н.Колев: За.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Д.Парнаров: Втора подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов:                   / излезе от залата/

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма някой да добави нещо, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.129,ал.1 от ЗУТ предлагам на Общински съвет Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №20 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  С това се изчерпва т.20 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой да има да добави нещо?Втора комисия?

Д.Парнаров: За.

Ат.Анастасов: Аз имам да добавя нещо. Ако може на този човек да му отпуснем повече средства, защото той е инвалид жена му е безработна. Ако има възможност разбира се.Да са 400лв., а не 200лв.Ако има възможност разбира се.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има предложение за 400лв.Да, г-жо Михова.

Д.Михова- нач.отдел „ФСДБМДТ”: Знаете, че сме ограничени, може по нататъка.

Ат.Анастасов: Не знам как живеят тези хора.Казвате има, има, няма няма.

Д.Михова- нач.отдел „ФСДБМДТ”: Средствата са ограничени, почти са усвоени.

Кр.Ятакчиева – нач.отдел „ХСД”: Аз отговарям за това да преценя необходимостта от помоща.Възможностите на бюджета, действително както казва г-жа Михова наистина доста помощи дадохме.Ако има такова предложение ще си го отбележа. Сега да дадем 200лв. и във второто шестмесечие да дадем още 200лв.Ако вие сте съгласни така?Аз знам семейството в какво положение е, семейството има сериозни проблеми. Включен е в нашата програма, но има нужда от помощ. Второто шестмесечие ще предложа на вниманието на г-н Кмета и надявям се ще се реши проблема.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Парнаров.

Д.Парнаров: Така и така сте права г-жо Ятакчиева да попитам понеже това е във вашия ресор кой определя точно сумите? По искане на лицето ли се дават сумата която той е искал или някой друг?

Кр.Ятакчиева – нач.отдел „ХСД”: По-голямата част от помощите когато кандидатите вкарат заявление те заявяват размера на помоща, но ние извършваме допълнителна проверка, обстоятелствена проверка.Сега най-много искам да ви кажа се спекулира в случай като се пише, че желае помощ запокриване на ежедневни нужди.Знаете, че ежедневни нужди има всеки. Ние извършваме сериозни проверки на социалното състояние чрез дирекция социално подпомагане.И има случай в които ние намаляме този размер има случай както е и при господина....

Ат.Анастасов: Кой, кой е човека който определя тази сума или има комисия?Кои са хората в тази комисия?

Кр.Ятакчиева – нач.отдел „ХСД”: Това е нашия отдел. В нашия отдел работят експерти които имат нужното образование. Ние правим проучването, след това определяме размера на помоща. Аз предлагам на Кмета на Общината, аз лично като началник на отдела, предлагам на Кмета на Общината размера на помоща. Почти няма случай в които Кмета на Общината да се намеси или да промени нашето предложение защото ние знаем рутинното състояние, социалното състояние на човека.

Д.Парнаров: Питам ви по повод на това, че съветниците никога не са гласували „против” за отпускане на такава помощ, защото Общината има и социална функция.Питам ви така по-скоро принципно защото понятието текущи нужди е много такова обширно.Аз мисля, че всеки втори в този град има нужда от помощ за покриване на ежедневни нужди. По тази логика ви питам.

Кр.Ятакчиева – нач.отдел „ХСД”: Преди всичко г-н Парнаров разбира се хора които нямат средства за да живеят. Нямат средства да покрият разходите си за храна. Ние никога не даваме помощи за да покриваме неизплатени данъци, разходи за ел.енергия, разходи за вода включително не даваме помощи за покриване на разходи за неплатени здравни осигуровки, защото това лавинообразно ще повлече много интерес защото много хора са с неплатени осигоровки и се съобразяваме с всички обстоятелства. Социалната дирекция има функции да осигурява тези помощи, но за съжаление там г-жа Черкелова казва, че има строги правила като не им позволяват да покриват потребностите на хората.

Д.Парнаров: Като три месеца ние тука ударно раздаваме помощи и в един момент към края на годината няма да имаме пари.

Кр.Ятакчиева – нач.отдел „ХСД”: Госпожа Михова е права. Аз поемам.....

Д.Парнаров: Няма да имаме пари да... Горе долу по 13 помощи вървят всеки месец по 200лв. това са си доста пари.По бюджет имаме 10 000лв. ли отпуснати.

Д.Михова- нач.отдел „ФСДБМДТ”: Може би това е последно и прекратяваме.

Д.Парнаров: Ударно даваме помощи и в един момент ще дойде наистина човек който наистина има неотложна нужда и ние няма какво да му дадем.

Ат.Анастасов: Този човек наистина има тази нужда.Да не правим тази гимнастика. Или го приемаме или не го приемаме.

Д.Парнаров: Не то много грубо звучи не го приемаме когато има нужда от пари.Въпроса е, че човека сам си е писал в молбата 200лв.Дайте да кандисаме сега на 200лв.сетне....Защото ако ти предложиш 400лв., окей никой от нас няма да гласува „против” в това съм сигурен защото е грозно да гласуваш помощ на някого.

Ат.Анастасов: Аз говоря за инвалид.

Д.Парнаров: Разбирам те прекрасно. Дайте да удовлетворим неговото искане на първо четене, а от там насетне ако може, ако позволява бюджета да му отпуснем и друга сума.

Кр.Ятакчиева – нач.отдел „ХСД”: Наистина след тази сесия ще спрем да отпускаме помощи....

Д.Парнаров: И на мен така ми се струва като, че ли. Много ударно.Ние ги изядохме парите за три месеца.

Кр.Ятакчиева – нач.отдел „ХСД”: Той е поискал 200лв. и ние сме му удовлетворили тази сума.Моето мнение е, че положението е наистина зле. Жена му е безработна, той е на инвалидна количка.Но възможностите на бюджета са такива.

С.Георгиева: Ама някой които не търпят отлагане так, че...

Ат.Анастасов: Силве, тука не търпи отлагане. Тук говорим за един човек който е в инвалидна количка.

С.Георгиева: Той е поискал 200лв. и е посочил 200лв.

Ат.Анастасов: Аз предлагам да му гласуваме 400лв.

В.Сяров – Председател на ОбС: Значи имаме едно предложение от вносителя за 200лв.и от г-н Анастасов за 400лв.Вносителя г-жо Заместник Кмет 400лв. ли да гласуваме или.....

М.Георгиева – Зам.Кмет на Община Тополовград: Вие ще гласувате. Нашето предложение е за 200лв. Господин Августов е поискал 200 и ние сме удовлетворили неговото искане за 200лв.

Пл.Минчев: Може ли аз? На база на това предложение което се направи в един момент ние съветниците ще бъдем поставени в много деликатно положение, защото първо ще се гласува предложението на вносителя, после на общинския съветник. Така, че аз също имам въпрос ако от страна на вносителя имаме съгласие за тази сума може със заявяване в заседанието да го направим. Ако не ще бъдем подложени да гласуваме някак си да определяме ние да бъдем някакъв критерии за това състояние както каза другия общински съветник това е няма съветник който да не подкрепи такова искане. Така,че аз предлагам по-добре да се обединим около едно гласуване, да не правим две гласувания, защото касае се за една помощ и става някак си много грубо и....

В.Сяров – Председател на ОбС: Да ги направим 400лв. г-жо Заместник Кмет?

М.Георгиева – Зам.Кмет на Община Тополовград: Ами аз все пак ще поискам от колегите специалисти. Тя Михова изказа мнение , г-жа Ятакчиева изказа мнение.

Пл.Минчев: Моето предложение е да не бъдем поставени.....Въпроса е да се обединим около една да не гласуваме два пъти.

Ат.Анастасов: Този човек наистина има нужда Ако му трябват повече няма да поиска, ще поиска по-малко.

М.Георгиева – Зам.Кмет на Община Тополовград: Добре, нека да бъдат 400лв.

В.Сяров – Председател на ОбС: Предложение от вносителя да бъдат 400лв. Преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

   За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 21 от дневния ред.Ще ви го изчета.

1. Разрешава от бюджета на Община Тополовград от §42-14 – обезщетения и помощи по решение на ОбС еднократна финансова помощ на Коста Иванов Августов в размер на 400лв.

Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 21 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  С това се изчерпва т.21 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма някой да добави нещо прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

   За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 22 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 22 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ № 22 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  С това се изчерпва т.22 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма някой да добави нещо прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

   За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 23 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 23 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  С това се изчерпва т.23 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  Преди да преминем към тази точка искам да направя едно процедурно предложение.

На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС –Тополовград и взаймодействието му с ОбА, докладната записка да се разглежда и материалите към нея без да са разгледани и обсъдени на заседание на постоянните комисии.

Това е с цел да не допуснем нарушение.Който е съгласен с така направеното процедурно предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА

 

Някой да има да добави нещо?Докладната е относно: Кандидатстване на Исторически музей – Тополовград за финансиране по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V – А – Гърция – България 2014-2020г.Ако няма някой да добави нещо прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет – Тополовград да приеме следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №24 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №24 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №24 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  С това се изчерпва т.24 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Контрол по изпълнение на взети решения.

 

По тази точка няма да се докладва. С това се изчерпва точката и преминаваме към,

 

ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  Имаше две питания миналия път. Съответно г-н Парнаров и г-н Анастасов ги получиха.Ако имате някакви други питания, моля заповядайте. Господин Парнаров.

Д.Парнаров: Госпожо Георгиева преди началото на днешното заседание ми бяха връчени два отговора касаещи различни въпроси с еднакъв отговор.Разбирам, че нямате готовност, уважавам това. Ще помоля на следващото заседание когато ми дадете така както сте обещали подробен отговор в писмен вид. На ваш изходящ номер 07-00-87 от 30.03. да бъде допълнено и какви мерки по проверката се провеждат по случая.На ваш изходящ номер 07-00-89 от 30.03. да бъде допълнено и писмото което е изпратено до д-р Ермов. И трети въпрос.Като Председател на комисията по образование и култура и като член на организационния съвет за организация и провеждане на театралния фестивал онзи ден имахме съвещание на самия организационен съвет на който беше разгледан въпроса за художественото осветление.Председателя на читалището докладва, че има два варианта. Единия вариант е едни около седем хиляди и малко пари за ремонт на сегашното осветление и другия вариант е за закупуване на ново.Аз си спомням добре, че когато обсъждахме бюджета ние бяхме предложили едно дофинансиране точно за закупуване на това осветление и тогава поради липса на средства кандисахме да не бъди включено в бюджета като г-н Божинов изрично пое ангажимент да осигури такова.Аз вярвам на г-н Божинов, че си държи на думата и, че ще помогне така или иначе.Имате ли яснота по въпроса какво правим по това осветление? Ще има ли осветление, ще има ли фестивал? Защото до колкото разбрах от колегите които са много-навътре в театралното дело, че без такова художествено осветление не може да се проведе фестивала.Благодаря! Ако имате готовност да ми отговорите сега, ако не вече когато ви е удобно на вас, но мисля, че и вие съзнавате, че въпроса е спешен.Благодаря!

М.Георгиева – Зам.Кмет на Община Тополовград: Другия път ще ви отговоря понеже аз сега нямам готовност за това.

Ат.Анастасов: Моя въпрос беше към г-н Кмета. Става въпрос за един мост в село Устрем. Той ми е дал отговор, че е изпратил комисия, проверили са и, че няма нужда от ремонт.Не знам кой е ходил да го гледа?

М.Георгиева – Зам.Кмет на Община Тополовград: Искате по-подробна информация?

Ат.Анастасов: Да. Искаме да знаем кои са хората, защото моста се нуждае от ремонт.

Х.Мочев: Ще бъде голяма грешка ако се допусне фестивал с двадесет годишна традиция да се провали....

Т.Кьосев: Нямали някакъв вариант на изплащане?

Д.Парнаров: Има и такъв вариант.

В.Сяров – Председател на ОбС:  20 000лв. струва уредбата. Човека каза предлагате ми няма значение варианта вие го предложете. По две хиляди и двеста лева някъде за девет месеца да се изплати.Иска до края на годината да се изплати осветлението, 19 600лв. беше някъде цялото осветление.

Ат.Анастасов: Той Кмета пое ангажимент за това.

М.Георгиева – Зам.Кмет на Община Тополовград: Сега аз не мога да взема отношение, не мога да кажа. Нека да го обсъдим с Кмета. Аз понеже бях доста дълго време в отпуск, а сега той е в отпуск нека да се върне да изясниме и ще видим.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Някой друг да има да пита нещо? Няма. С това се изчерпва дневния ред. Закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАСИЛ СЯРОВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно,                                                                              

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Посетители

1126146
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
89
208
89
1122467
10277
15242
1126146

Вашето IP: 44.192.253.106
Час: 2021-06-20 10:45:28

Времето в Тополовград

opak