За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол №7 от 25.02.2016г.

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

7

25. 02. 2016 год.

 

           Днес 25.02 .2016 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветници са се регистрирали 17.

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Васил Сяров - Председател на Общински съвет – Тополовград.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добър ден! Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги общински съветници, присъстващи в залата. На днешното заседание присъстват 17 общински съветника регистрирани в присъствената книга.Отсъстващи няма. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет-Тополовград, при което съгласно разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА откривам   заседанието на Общински съвет Тополовград.Преминаваме към обсъждане на дневния ред.В деловодството на Общински съвет е постъпило уведомление от Кмета на Общината с вх.№177/24.02.2016год.с което се оттегля ДЗ с вх.146/10.02.2016год.поставена под т.6 в проекто дневния ред.Има и две нови докладни които сега ви бяха раздадене.За това предлагам новопостъпилите докладни записки под №178/24.02.2016г. и ДЗ с вх.№179/24.02.2016год. които са пред вас да влезнат в дневния ред като съответно ДЗ с вх.№178/24.02.2016год. относно: Кандидатстване на Община Тополовград за финансиране по Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014-2020, да влезе като т.6 от дневния ред. Докладна записка с вх.№179/24.02.2016год. относно: Кандидатстване на Община Тополовград за финансиране по Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014-2020,да стане като т.26 от дневния ред.Съответно т.26 „Контрол по изпълнение на взети решения” и т.27 „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани” да станат като т.27 и т.28 от дневния ред. Някакви други предложения?Няма. Тогава да преминем към гласуване.Който е съгласен ДЗ с вх.№178/24.02.2016г. да влезе в дневния ред като т.6, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуванетоУчаствали в гласуването 17 общински съветника от които 17”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА .Подлагам на гласуване второто предложение. ДЗ с вх.№179/24.02.2016год.да влезе като т.26 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?”Обявявам резултата от гласуванетоУчаствали в гласуването 17 общински съветника от които 17”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.Подлагам на гласуване следващото процедурно предложение, т.26 „Контрол по изпълнение на взети решения” и т.27„Изказвания, питания, становища и предложения на граждани” да станат съответно т.27 и т.28 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?”Обявявам резултата от гласуванетоУчаствали в гласуването 17 общински съветника от които 17”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.Сега подлагам на гласуване цялостния дневен ред. Които са съгласни с така предложения цялостен дневен ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за” „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 17 съветника от които 17 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към,

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Кмет има те ли да добавите нещо?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Не.

В.Сяров – Председател на ОбС: Първа комисия?

Н.Колев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Д.Парнаров: Втора комисия подкрепя. Един въпрос само имаме под №83- Създаване на условия за пълноценно използване на свободното време и превенция на рисковото поведение сред децата и младите хора , където пише източници ОПРЧР/МОН и тука са изброени ...... и тука Провеждане на Рок фест и Мото-събор „Тополовград 2016” това по тази програма ОПРЧР да няма някаква грешка или е от местно финансиране?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Значи провеждането на национален турнир по борба на малки селища под егидата на Георги Мърков това си е централизирано.

Кр.Атанасова -Мл.експерт ППМС: Не, не е по оперативна програма човешки ресурси, грешка е.

Д.Парнаров: И аз така си мисля.По скоро да отпадне това.Нали?

Кр.Атанасова -Мл.експерт ППМС: Ако е ОПРЧР да отпадне.

Д.Парнаров: Добре.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой друг, ако има да добави нещо?Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, чл.24,т.4 от Закона за регионалното развитие и чл.33а от Закона за администрацията, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.1 преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Кмет има те ли да добавите нещо?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Не.

В.Сяров – Председател на ОбС: Кмета няма какво да добави.Комисиите. Първа комисия?

Н.Колев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Д.Парнаров: Втора комисия подкрепя проекта за решение.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов: Да се гласуват така предложените проекто решения.

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако нямате друго какво да добавите, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.129,ал.1 от ЗУТ предлагам на Общинския съвет да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.2 от дневния ред и преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Кмета няма какво да добави.Комисиите. Първа комисия?

Н.Колев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Д.Парнаров: Втора комисия подкрепя проекта за решение.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов: Да се гласуват така предложените проекто решения.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Х.Мочев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой да има да добави нещо?Златно зърно има ли представител?Ако искате да добавите нещо г-н Атанасов?

А.Атанасов – управител на „Златно зърно”: Ако има въпроси. Ние много пъти сме разговаряли нашето решение е окончателно да се разделяме. Кой ще купи вашите дяловете вече...., а може и някой от вас, но така или иначе с общината не можем да продължим да работим.Ние създадохме на времето едно предприятие в което работеха 30 човека.И даваше за милиони продукция......., а сега от пет години не можем да купим един камион това просто не може да продължава вече. Решението и на управителя в София е категорично, след като нямате пари излизате от дружеството.Няма какво да говорим повече. Аз няма ден в който да не изляза на улицата и да не ме питат защо не работи мелницата.Ние продавахме едно от най-хубавите брашна и най-евтиното.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Само за момент, извинявай, че те прекъсвам.Остава ли си, евентуално, защото в момента говорим теория на вероятностите. Дали вие ще купите нашите дялове, дали ще ви харесат или няма да ви харесат ние така или иначе ако на вас не ви хареса оценката ние след това вече имаме обявяване на борсата.

А.Атанасов – управител на „Златно зърно”: На нас ни трябват дружества с които да седнем на масата и.....

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Интересуваме колко човека ще работят и дали ще се запази статуквото на работещите?

А.Атанасов – управител на „Златно зърно”: Технически е добре обурудвано. Има неща които да се направят .../ не се чува/ Ние не можем да участваме по никаква европейска програма с общината. Мъчим се да направим някой неща, но не можем да участваме.Като предприятие ние правихме най-високия рандеман на бяло брашно и бяхме конкуретно способни на пазара.Обаче с годините много изостанахме и не може да продължим по този начин, разделяме се и толкоз не виждам смисъл да продължаваме да реализираме загуби.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Иванов.

Т.Кьосев: А някяква печялба да е внесана в тази община?

А.Атанасов – управител на „Златно зърно”: Да.

Кр.Иванов: Моите уважения към г-н Атанасов, но от неговото изказване излиза, че едва ли не общината е виновна за състоянието на мелницата.Аз тук съм разглеждал отчети от осем девет години, а вие имате искане за камион тука от четири години.Това не е оправдание, че за състоянието на мелницата е виновна общината.По-скоро проблемите са други. Не добър мениджмънт, стара технология, липса на пазари.Ние доста мислихме и умувахме, дискусии имаше доста бурни и не сме сигурни, че даже и да финансираме нашите 42% с исканата от вас сума ще доведе до по-добро състояние на мелницата. И за това решихме да се отърваме от дяловете и поне да не търпим никакви загуби по нататък.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой друг?Господин Минчев.

Пл.Минчев: Аз първо искам да кажа, че също като общинския съветник Красимир Иванов немога да приема, че общината по някакъв начин е виновна за състоянието на търговското дружество.Като погледнем самия дружествен договор, като погледнем дяловете които притежава общината считам, че общината няма блокираща квота по търговския закон в която по някъв или друг начин е пречила за развитието на самото дружество.Още повече, че не знам самото дружество дали в предвид самия бранш в който се развива и дейността която се развива като търговска дейност, дали самата фирма би могла да бъде конкурентна като изключим този камион който да речем четири години не е закупен. Така, че аз също от осем години също не съм видял един дивидент да бъде внесен по сметките на дружеството, тъй като това вече не мога да знам.Евентуално има документация. Това е по въпроса който се постави.Искам да попитам тъй като ще вземаме решение и за мене важно, това решение да бъде изчистено във всякакъв вид евентуално от последици основанията правните остават ли?Първото което е за чл.51,ал.5? Чл.51,ал.5 отменен е с държавен вестник бр.45 от 2012год.в сила от 01.01.2013год.Направил съм справка може да я проверите.За мен това правно основание след като законодателя го е отменил в закона за общинската собственост не виждам ние как бихме могли да...

Т.Бакалова,нач.отдел „ОСИРУТ”: Значи да отпадне.

Пл.Минчев: Да. Отменена е разпоредбата. Ние не можем да се основаваме , да се мотивираме на това правно основание, това което за мен е много важно.След това. Като погледнем това правно основание това което е изписано като, говоря от Наредбата основанията и съответно кое е в самия текст. Ако сте обърнали внимание значи там казва, че общинския съвет трябва да вземе решение за прекратяване участието на общината като съдружник в търговските дружества, това е чл.8. Другото което е чл.12 казва, че дружествата с ограничена отговорност в които общината е съдружник общински съвет взема решения, приемане, изключване на съдружник, даване на съгласие за прехвърляне на дружествения дял на нов член или друг съдружник. Това съобразено ли е с проекта за решение и то ли е което е посочен в проекта за решение, те са два. Възлага на Кмета на общината в качеството му на представител на Община Тополовград в общото събрание да организира продажбата.Аз смятам, че представител на община Тополовград независимо от представителя , има достатъчно официални закони и наредби в които се казва, че Кмета е лицето което следва да осъществи по нататъшни действия. Така, че за мен не е обяснимо защо е посочено в качеството му на представител.Той може да бъде и друго лице представител.Това е едното. Другото което е съобразено ли е с търговския закон в смисъл прекратяването като участие в дружеството?Защото съгласно чл.125 от търговския закон казва, че съдружника може да прекрати участието в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца, преди датата на прекратяването. И другото което е общото събрание в случая който включва от общината и другите двама съответно фирми които притежават дялове е посочено в чл.137,т.2 приема и изключва съдружници, дава за прехвърляне на дружествен дял на нов член.Значи ние в коя хипотеза сме тука?Аз искам това да го уточним за да можем да вземем едно правилно решение.

Т.Бакалова,нач.отдел „ОСИРУТ”: Така или иначе ако се стигне до решение за продажба за прехвърляне на дяловете чрез продажба след това ще има отново решение на общинския съвет.

Пл.Минчев: То е ясно, но ние в един момент вземаме решение за прекратяване. Значи имаме специална наредба, имаме и специален закон търговски, имаме друг специален закон за общинската собственост.

Т.Бакалова,нач.отдел „ОСИРУТ”: Добре, аз мога ли да попитам нещо?Тук цитираните основания достатъчни ли са да се вземе решение?

Пл.Минчев: Като основания, но аз нарочно ги изчетох като основания дали сведени до съответното решение. На мен това ми беше въпроса.Основанията са си основания.

Т.Бакалова,нач.отдел „ОСИРУТ”: Това което е посочено, това сме взели предвид....., цитирали сме чл.129, ал.1 от търговския закон, не 125 защото сме счели, че 129 е по-правилно.Няма тримесечно предизвестие. Чл.129,ал.1 от търговския закон е достатъчен да се вземе решение.

Пл.Минчев: Щом вие така преценяте.Аз това исках да попитам.

Кр.Иванов: Може ли г-н Председател. Тези докладни са разглеждани на комисии.В комисиите е мястото да се изчистят тези неща.

В.Сяров – Председател на ОбС: Тя беше гледана от комисиите.Всички комисии подкрепят докладната.

Кр.Иванов: Плюс това гледам докладната, че е съгласувана с юрист.

Пл.Минчев: Добре, щом като е съгласувана с юрист защо е писано чл.51,ал.5 който е отпаднал?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Вие какво предлагате господин Минчев?

Пл.Минчев: Аз нищо не предлагам. Щом след като всичко е правилно. Аз зададох въпрос.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой друг да има да добави нещо?Значи отпада чл.51,ал.5 от Закона за общинската собственост. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23,вр.т.8 от ЗМСМА, чл.129,ал.1 от Търговския закон,чл.7,ал.1 от Дружествен договор от 16.02.2000г. на „Златно зърно”ООД-гр.Тополовград, чл.8,т.2 и чл.12,ал.2,т.2 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно.Подлагам на гласуване проекто решение №1 по т.3 от дневния ред.Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 по т.3 от дневния ред.Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.3 от дневния ред и преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой да има да добави нещо?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Само да добавя, тези проекти които са по трансгранично сътрудничество и са със средства от европейския съюз ще кандидатстваме за река „Синаповска”. Също така ще кандидатстваме и за , по същите мерки и за построяване на най-големия музей на балканския полуостров, може да се каже и в европа, защото няма друг такъв. Също така ще кандидатстваме и за с.Срем, за с.Устрем ще кандидатстваме и за доомените.

В.Сяров – Председател на ОбС: Първа комисия?

Н.Колев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Д.Парнаров: Втора комисия подкрепя проекта за решение.

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма някой друг да добави нещо, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и Закона за общинската собственост, предлагам да приемете следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №5 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №6 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №7 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №8 от ДЗ № 4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.4 от дневния ред и преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой да има да добави нещо? Господин Кмет?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Нямам какво да добавя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Първа комисия?

Н.Колев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов: Приемаме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Х.Мочев: За.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Някой друг да има да добави нещо? Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.2,ал.7 и ал.8 от ЗОС, във връзка с чл.8,ал.1 и ал.2 и чл.11,ал.1 от Наредбата за реда и условията за разполагане на преместваеми и други леки обекти за търговия и обслужващи дейности, чл.16,ал.1 от НРПУРОбИ на ОбС и Тарифата за базисните /начални/ наемни цени за отдаване под наем на общински имоти, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.5 от дневния ред и преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  Преди да преминем към обсъждане на тази докладна искам да направя едно процедурно предложение.

На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС –Тополовград и взаймодействието му с ОбА, докладната записка да се разглежда и материалите към нея без да са разгледани и обсъдени на заседание на постоянните комисии.

Това е с цел да не допуснем нарушение.Който е съгласен с така направеното процедурно предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Сега преминаваме към разискване на докладната. Някой ако иска да добави нещо?Няма. С това прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и Закона за общинската собственост, предлагам да се приемат следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №5 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №6 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №7 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №8 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.6 от дневния ред и преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Първа комисия за становище.

Н.Колев: Нямам какво да добавя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой от колегите общински съветници да добави нещо? Няма.Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.37,ал.1 и ал.4,т.4 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, вр.чл.62,ал.2 от Закона за енергетиката /ЗЕ/, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.7 от дневния ред и преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Първа комисия по точка осем за становище.

Н.Колев: Нямам какво да добавя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой от колегите общински съветници да добави нещо? Няма.Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а,чл.124б,ал.2 от ЗУТ предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Пл.Минчев: Само нещо. Тук пише решение. Два проекта за решение ли са или един. Нека се уточнят.Значи последно два броя решения.

В.Сяров – Председател на ОбС: Два броя решения и ние сме ги гласували. С това се изчерпва т.8 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Х.Мочев: За.

В.Сяров – Председател на ОбС:

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой от колегите общински съветници да добави нещо? Няма.Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.8,ал.1 от ЗОС и чл.4,ал.1 от ЗСПЗЗ предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.9 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: По точка десет тук пише : Определя Божин Божинов, аз се оттеглям и предлагам на мое място да влезе господин Хари Мочев.

В.Сяров – Председател на ОбС: Имаме предложение от вносителя по проекто решението г-н Божин Петров Божинов да се замени с г-н Хараламби Севов Мочев.

П.Костов: Господин Председател може ли почивка?

В.Сяров – Председател на ОбС: Добре, давам десет минути почивка.

 

10 минути почивка.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: В момента кворума е 17 общински съветника. Продължава заседанието на ОбС – Тополовград. Стигнахме до т.10 от дневния ред.Имаме предложение от вносителя г-н Божин Петров Божинов да се замени с г-н Хараламби Севов Мочев – общински съветник. Някой друг да има да добави нещо? Да чуем първо становищата на комисиите. Първа комисия?

Н.Колев: Нямам какво да добавя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Д.Парнаров: Аз предпочитам да не докладвам защото ние гледохме една докладна. Така, че....

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов: По принцип имаме съгласие и тъй и тъй съм взел думата. Съгласно чл.44,ал.1, т.15 от ЗМСМА и чл.5,ал.3 от Устройствения правилник на общинска администрация, Кметът на общината по смисъла на закона представлява общината пред всички физически, юридически лица и държавни институции. Това е едно от осованията на докладната. За това предлагам представителите в този МИГ да бъдат трима. Да влезе и предложението на Кмета.Остава Кмета, остава Силвия Георгиева и като трети човек вътре в МИГ-а да е Хараламби Мочев.Още повече, че при вземане на решения се взима с един глас.Това е моето предложение.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Кмете?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Нямам против, ама аз поради разбираеми причини не искам да.....Все пак вие ще решите.

В.Сяров – Председател на ОбС: Сега остават два проекта за решения така ли?Единият от вносителя другият вашият г-н Иванов.

Кр.Иванов: Това е предложение, да го гласуваме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Х.Мочев: Няма какво да добавим.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Минчев.

Пл.Минчев: Считам, че тука не е необходимо да гласуваме един или два пъти. Предлагам ако вносителя на докладната е съгласен както предложи Красимир Иванов мисля, че ще е най-правилното решение.Кмета си участва и колегата общински съветник и така.Още повече се упражнява един глас.

В.Сяров – Председател на ОбС: Съгласен ли сте г-н Кмет?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Добре съгласен съм.

В.Сяров – Председател на ОбС: Тогава става проектко решението: Определя Божин Петров Божинов – Кмет на община Тополовград, г-н Хараламби Севов Мочев- общински съветник и г-ца Силвия Георгиева Георгиева – общински съветник. Това е предложението от вносителя него ще гласуваме. Някой друг да има да добави нещо?Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.15 от ЗМСМА и във връзка с Наредба №22/14.12.2015год. на Министерство на земеделието и храните за условията и реда за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 /обн.ДВ бр.100 от 18.12.2015г./, Общински съвет Тополовград да вземе следното решение.

Ще изчета решението.1. Променя Решение №37 по т.10 от дневния ред от заседание на Общински съвет, проведено на 29.01.2016год., по т.2 и т.3, както следва:

-         Определя г-н Божин Петров Божинов – кмет на община Тополовград, г-н Хараламби Севов Мочев – общински съветник към Общински съвет – Тополовград и г-ца Силвия Георгиева Георгиева – общински съветник към Общински съвет – Тополовград в учредителното и общото събрание /колективния върховен орган/ на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група- Тополовград” с право на един глас съгласно чл.28,ал.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

-         Община Тополовград да участва като представител на публичния сектор в колективния управителен орган /управителния съвет/ на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Тополовград”, представлявана от г-н Божин Петров Божинов – кмет на община Тополовград,г-н Хараламби Севов Мочев – общински съветник към Общински съвет – Тополовград и г-ца Силвия Георгиева Георгиева – общински съветник към Общински съвет – Тополовград с право на един глас съгласно чл.28,ал.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Подлагам на гласуване това проекто решение. За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 8“за”,

0”против” и 9“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  С това се изчерпва т.10 от дневния ред и преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Искам да направя едно доуточнение. В дневния ред от т.11 до края е допусната една техническа грешка. Където са написани входящите номера е написано 2015година да се чете 2016 година. Някой да има да добави нещо? Господин Кмете?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Не.

В.Сяров – Председател на ОбС: Първа комисия по т.11 от ДР?

Н.Колев: Нямам какво да добавя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Д.Парнаров: Втора подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой от колегите общински съветници да добави нещо? Няма.Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и Закона за общинската собственост, предлагам да се приемат следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №5 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №6 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №7 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №8 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.11 от ДР преминаваме към,

 

ДВАНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  Някой има ли да добави нещо? Господин Кмет?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Не.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Първа комисия по т.12 за становище.

Н.Колев: Нямам какво да добавя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Д.Парнаров: Втора подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Някой колеги общински съветници?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

     На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и Закона за общинската собственост, предлагам да се приемат следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.12 от дневния ред и преминаваме към,

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой да има да добави нещо към т.13 от дневния ред?Господин Кмет?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Не.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Първа комисия по т.13 за становище.

Н.Колев: Нямам какво да добавя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Д.Парнаров: Втора комисия разгледа докладната въпреки, че не беше включена за разглеждане. Възникнаха някой въпроси от Петко Костов, но в последствие разбрах, че той се е консултирал с колегите от администрацията и подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта   комисия?

Х.Мочев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако нямате какво да добавите прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.37”и”, ал.1,ал.3 и ал.12,чл.37”о”, ал.1 и ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 13 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 13 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ № 13 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ № 13 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №5 от ДЗ № 13 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №6 от ДЗ № 13 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №7 от ДЗ № 13 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.13 от дневния ред преминаваме към,

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  Първа комисия по т.14 за становище.

Н.Колев: Нямам какво да добавя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Х.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой да има да добави нещо? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 14 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува.Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 14 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува.Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ № 14 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува.Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.14 от дневния ред преминаваме към,

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  Първа комисия?

Н.Колев: Нямам какво да добавя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Д.Парнаров: За да не докладвам на всяка докладна комисията подкрепя от 15 до 25 включително.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Първа комисия и тя така?

Н.Колев: Да.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Ако няма други, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 15 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 15 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ № 15 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.15 и преминаваме към,

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо? Чухме становището на комисиите. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 16 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 16 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.16 и преминаваме към,

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма някой да добави нещо прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 17 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 17 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.17 и преминаваме към,

 

ОСЕМНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма някой да добави нещо прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 18 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 18 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.18 и преминаваме към,

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма някой да добави нещо прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 19 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 19 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.19 и преминаваме към,

 

ДВАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма някой да добави нещо прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 20 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 20 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ № 20 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.20 и преминаваме към,

 

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма някой да добави нещо прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 21 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 21 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.21 и преминаваме към,

 

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма някой да добави нещо прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 22 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 22 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.22 и преминаваме към,

 

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма някой да добави нещо..

Пл.Минчев: Искам думата. Значи предлагам на вносителя тук да се завиши сумата от 200 на 600лв., тъй като жената действително е в тежко състояние. Още повече, че тази докладна беше внесена на януарската сесия и не можахме да я гласуваме поради неприемане на бюджета от първия път. Така, че предлагам от страна на вносителя да завишим сумата от 200 на 600лв.

Н.Стоянов – Зам.кмет на община Тополовград: Съгласен съм.

В.Сяров – Председател на ОбС: Предложението от вносителя г-н Заместник кмет размера става от 200 на 600лв. Имаме промяна и ще гласуваме с промяната. Някой да има да добави нещо? Ако няма, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 23 от дневния ред: Разрешава от бюджета на Община Тополовград от §42-14 – обезщетения и помощи по решение на ОбС помощ на Минка Кирова Вълева в размер на 600лв. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 23 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ № 23 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.23 и преминаваме към,

 

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма някой да добави нещо прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 24 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 24 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.24 и преминаваме към,

 

ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма някой да добави нещо прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ № 25 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ № 25 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.25 и преминаваме към,

 

ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Искам да направя едно процедурно предложение.

   На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС –Тополовград и взаймодействието му с ОбА, докладната записка да се разглежда и материалите към нея без да са разгледани и обсъдени на заседание на постоянните комисии.

Това е с цел да не допуснем нарушение.Който е съгласен с така направеното процедурно предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Сега преминаваме към разискване на докладната. Някой ако иска да добави нещо?Няма. С това прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и Закона за общинската собственост, предлагам да се приемат следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №26 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №26 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №26 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №26 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №5 от ДЗ №26 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №6 от ДЗ №26 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №7 от ДЗ №26 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №8 от ДЗ №26 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.26, преминаваме към,

 

ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Контрол по изпълнение на взети решения.

 

Н.Стоянов – Зам.кмет на община Тополовград: Само ще искам да взема думата по повод на еднократните помощи.Всички видяхте днес колко докладни има за еднократна помощ. Десет хиляди лева мисля, че имаме в бюджета. А днеска приключихме с три хиляди лева от тях с тези помощи които раздадохме. Говорих с г-жа Ятакчиева началник на отдела от който постъпват докладните. Коментирали сме, че трябва да бъдем прицизни и да бъдем обективни в това действие, но наистина грижите и нуждите наистина явно са големи и наистина са обосновани.За това, че в един момент се опасявам, че ще трябва да търсим от някъде средства. Господин Председател нали там и вашия бюджет беше увеличен, ако има там някакви средства които може да заделите от бюджета на Общински съвет ще бъде наистина добре да се формира някаква нова сума за да може да имаме наистина възможност да бъдем полезни на хората.

В.Сяров – Председател на ОбС: Една консултация трябва да направим със специалистите и да видим.

Н.Стоянов – Зам.кмет на община Тополовград: Средствата които са 10 000лв. в тази насока няма да ни стигнат.

Т.Кьосев: Трябва да се помисли и за средства за камери да се сложат на главните пътища. Много кражби има.

Н.Стоянов – Зам.кмет на община Тополовград: И това обмисляме и това са ни възможностите. Надявам се, че във времето ще се справим.Имаме такава идея.

В.Сяров – Председател на ОбС: Преминаваме към,

 

ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

Имате думата.

Ат.Анастасов: Въпроса ми е повече към Кмета.В с.Устрем има един мост който свързва две махали. Но с времето моста пропада. Не може ли да се направи някакъв проект за да може да се укрепи или да се направи нов. До този момент няма отговор, а там наистина нуждата е голяма.

Н.Стоянов – Зам.кмет на община Тополовград: Там където свързва двете махали?

Ат.Анастасов: Точно там.

Н.Стоянов – Зам.кмет на община Тополовград: То имаше там някаква идея, ще го проверим.А тоз съществуващия той бетонов ли е?

Ат.Анастасов: Там кола не може да мине.Въпроса е , че едната махала остава вече изолирана.

Н.Стоянов – Зам.кмет на община Тополовград: Идеята е да се търси възможност да се проектира.....

Ат.Анастасов: По някакъв проект не може ли да се кандидатства?

Н.Стоянов – Зам.кмет на община Тополовград: Най вероятно може.Ще проверим и ще го коментираме.

Д.Парнаров: Господин Заместник Кмет имам два въпроса. Първия. С така прослувутата здравна карта на България попада ли нашата болница в тази здравна карта? Има ли визия общината за преустройство на болницата в нещо? Моля да ми отговорите писменно.Втори въпрос. Преди две сесии бях задал въпрос за така опакованото тук пространство където влизат общинската лампа, където влиза два прозореца от сградата на общинска администрация. Беше ми отговорено писменно, че главният архитект там някакво разрешение.С разговори с колеги от администрацията разбрах, че този обект е абсолютно незаконен. Да ми се отговори писменно какви мерки ще предприеме общината за отстраняване на това беззаконие. Защото за мен това е самоуправство и беззаконие и общината с мълчаливо съгласие го подкрепя. Завърших!

В.Сяров – Председател на ОбС: Други питания?Ако няма... С това се изчерпва дневния ред. Закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАСИЛ СЯРОВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно,                                                                              

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС

 

 

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Посетители

1265477
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
188
453
641
1262740
9288
23121
1265477

Вашето IP: 3.236.232.99
Час: 2021-10-25 13:21:12

Времето в Тополовград

opak