За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол № 5 от 29.01.2016 г.

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

5

29. 01. 2016 год.

 

           Днес 29.01 .2016 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветници са се регистрирали 17.

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Васил Сяров - Председател на Общински съвет – Тополовград.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добър ден! Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги общински съветници, присъстващи в залата, моля всички да станат.

/В залата звучи Химн на Република България /

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Съгласно чл.30, ал.7 от ЗМСМА правя следното съобщение.Във връзка с придружително писмо с вх.№ 113/21.01.2016г. и Решение №186/14.01.2016г на Общинската избирателна комисия – Тополовград относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общинския съветник Наско Ангелов Стоянов и обявяване за избран за общински съветник Петър Златев Янчев, който на основание чл.32,ал.1 от ЗМСМА следва да положи клетва. Моля г-н Янчев да заеме своето място до катедрата за полагане на клетва. Повтаряйте след мен:

         “Заклевам се в името на Република България,

           да спазвам Конституцията и законите на страната

           и във всичките си действия

           да се ръководя от интересите на гражданите

          от Тополовградска община

           и да работя за тяхното благоденствие.”

           Заклех се!

/Общинският съветник Петър Златев Янчев положи клетва и подписа клетвеният лист./

В.Сяров – Председател на ОбС: Моля, г-н Янчев заемете своето място като общински съветник. В присъствената книга са регистрирани 17 общински съветника. Отсъстващи няма.На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет – Тополовград, при което съгласно разпоредбата на чл.27,ал.2 от ЗМСМА откривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.

Кр.Иванов: Може ли преди да започнем съществената част да направя едно предложение за решение. Понеже Наско Стоянов членуваше в комисия №3, може ли да предложа на мястото на Наско Ангелов Стоянов да бъде заето от Петър Златев Янчев.Да изчистим този проблем.

Д.Парнаров: Трябва да го вкараме в дневния ред.

Кр.Иванов: Да.Да изчистим този проблем, защото на следващото заседание той пак няма да има право да участва на комисиите.

В.Сяров – Председател на ОбС: Преминаваме към обсъждане на дневния ред.В деловодството на Общински съвет са постъпили още три докладни записки. Двете са гледани на комисии, а едната сега ви е раздадена. Прявя следното предложение.ДЗ с вх.№119/25.01.2016г. да влезе като т.13 от дневния ред. ДЗ с вх.№120/25.01.2016г. да влезе като т.14 от дневния ред.ДЗ с вх.№126/28.01.2016г. да влезе като т.15 от дневния ред.Като т.16 от дневния ред да влезе предложението на г-н Иванов за промяна в комисията.С оглед на направените предложения т.13„Контрол по изпълнение на взети решения” и т.14„Изказвания, питания, становища и предложения на граждани” да станат съответно т.17 и т.18 от дневния ред.Някакви други предложения?Няма. Тогава да преминем към гласуване.Който е съгласен ДЗ с вх.№119/25.01.2016г. да влезе в дневния ред като т.13, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуванетоУчаствали в гласуването 17 общински съветника от които 17”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА . Който е съгласен ДЗ с вх.№120/25.01.2016г. да влезе в дневния ред като т.14, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуванетоУчаствали в гласуването 17 общински съветника от които 15”за” , 1 „против” и 1 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА . Който е съгласен ДЗ с вх.№126/28.01.2016г. да влезе в дневния ред като т.15, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуванетоУчаствали в гласуването 17 общински съветника от които 17”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА . Който е съгласен като т.16 да влезе предложението на г-н Иванов за промяна в комиите , моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуванетоУчаствали в гласуването 17 общински съветника от които 17”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА . Който е съгласен Контрол по изпълнение на взети решения” и „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани” да станат съответно т.17 и т.18 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуванетоУчаствали в гласуването 17 общински съветника от които 17”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА Сега гласуваме цялостно дневния ред. Които са съгласни с така предложения цялостен дневен ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за” „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 17 съветника от които 17 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към,

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Комисиите за становище? Бюджетната комисия?

Н.Колев: След разглеждане на поекто бюджета постоянната комисия взе следните решения за промени.Пред вас ги има раздадени. На стр.35- 4.2.2. Разходи за местни дейности в размер на 4 450 580лв. в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 172 730 лв.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Разходи за местни дейности в размер на – 4 450 580лв.,в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 275 730лв.

Н.Колев: На стр.36- 7. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии за 2016 г. съгласно Приложение № 8, както следва за:

     7.3.1. Читалища – било 155760 лв. става 188760 лв.

   7.3.3. Организации с нестопанска цел – било 2200 лв. става 4500 лв.

     7.3.4. Нефинансови предприятия:

               А- „СБАЛВБ ЕООД Тополовград” – 150 000 лв. – си остава.

               Б - ”Вестник Сакар” ЕООД-гр.Тополовград – 30000 лв.

     7.3.5. НИМ за археолог. разкопки с.Княжево – било 10000 лв.

                                                                                   става 5000 лв.

     7.3.6. За културния календар на общината – било 54 100 лв.

                                                                              става 56 800 лв.

7.4. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия за предоставянето и отчитането на целевите средства по т.7.1., т. 7.2 и т. 7.

Точка 7.4. отпада

Т.15. – на същата страница - Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2016 г. – било до 20% да стане до 50 %(в размер на било137 240 лв. става 150203.48 лв.), съгласно Приложение № 17.

Страница 37 да стане- 18. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени след решение на общинския съвет;:

       18.1. В частта за ДДД – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за ДДД и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност след решение на общинския съвет;;

   18.2. В частта на местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите след решение на общинския съвет;;

     18.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по т. 4.2.2. от настоящето решение, след решение на общинския съвет;.

Н.Колев: На стр.38 да стане - 19. Възлага на кмета на общината:

       19.1. Да определя бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;

       19.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;

     19.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението след решение на общинския съвет;

     19.4.Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи;

   19.5. Да включва информацията по чл. 125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях;

19.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от ЕС по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

Т.20 да стане- Упълномощава кмета на общината след решение на общинския съвет да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. – добавя се след решение на Общински съвет.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: То така или иначе е след решение на Общински съвет.

Н.Колев: Приложение №5а – разходи Общински съвет било 140770лв.,да стане 180770лв.Отиваме на другата страница- Читалища било 155760лв., да стане 188760лв. „Вестник Сакар”ЕООД – гр.Тополовград – ново 30000лв.

Ир.Семерджиева,гл.експерт ФАБ: Господин Председател може ли за момент. Това е издевателство срещу Общинска администрация.Първо абсолютно нищо не се чува. Второ в последния момент ни се дават неща които ние не можем да асимилираме какво говорите...

В.Сяров – Председател на ОбС: Тези неща бяха предложени на комисиите.

Ир.Семерджиева,гл.експерт ФАБ: Говоря за т.18

К.Стойчев:Много от тези неща изобщо не са дебатирани в комисиите, искам да подчертая.

Пл.Минчев: Нека и аз да взема отношение. По отношение когато се касае за бюджет, бюджета е изключително в Закона е записано изрично, че се внася от Кмета на Общината.Аз искам да попитам тези промени, това което е вземато като предложение от комисията изпратени ли са на Кмета на Общината в разумен срок?И другия ми въпрос е това което сега се предлага дали е съобразено по законосъобразност и целесъобразност? Аз не съм убеден, че е така.

Кр.Иванов: Значи за осем години, за половин час толкоз глупости не съм чул на едно място.

Ант.Димитрова, секретар на Община Тополовград: Не може да се вземе решение преди да е минала докладната за в-к Сакар, структури и т.н. Вие залагате средства в бюджета преди да минат докладните предните. Другото което е, че комисията която е нямаме нито едно решение.Вие искате от нас информация, последния момент ни давате бюджет който не общинска администрация, а цяла община Тополовград работи с този бюджет и зависи от този бюджет и вие го давате в деня на сесията.Поздравления за което!

Д.Михова,нач.отдел „ФСДБМДТ”: И аз искам да кажа, че всички промени са наслагвани върху справките предложени в докладната за проекто бюджета.

Пл.Минчев: Значи Председателя на Общинския съвет трябва да изпрати на Кмета когато касае бюджет казвам ви го. Вижте и проверете в Законите.Трябва да израти тази информация която иска на разпоредителя който внася бюджета да може той да даде становище. Ние в момента виждате Общинска администрация бюджетари които изготвят бюджета те не могат в момента....тези промени които се предлагат.Не могат да се предложат и ние за половин час да вземем решение по тях.Това имаме предвид.

Д.Парнаров: Аз предлагам колеги да си кажат председателите на комисиите каквото имат да казват, защото сме в процедура и от там насетне да започнем дебатите. Можеби има някакви пропуски. Общинска администрация много моля да не се държи менторски и да не вземате думата без да ви е дадена.На сесия има право да взема думата без да му е дадена само и единствено Кмета. Много моля запазете спокойствие да си кажат комисиите каквото имат да казват и от там нататък ще тръгнат дебатите. Вие сте длъжни да вземете думата, ако ви я дадат г-жо Секретар.

В.Сяров – Председател на ОбС: Първа комисия да продължи.

Н.Колев: Приложение №7 – строителство.1. Благоустрояване общински терен – двор на ЖСК „Строител” Тополовград – отпада. 2. Благоустрояване на общински терен – двор на жилищен блок на ул.”Варна” – отпада. ІІІ.ОСНОВЕН РЕМОНТ: 1. Ремонт общинска сграда – кметство с.Кап.Петко войвода – отпада.4. Ремонт общинска сграда – автоспирка с.Орлов дол – отпада. 5. Ремонт общинска сграда – читалище с.Орлов дол – ново 15500лв. 6. Ремонт общинска сграда – читалище с.Орешник – ново 16000лв. 6.Ремонт общинска сграда – читалище с.Радовец – ново 16000лв.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Ама чакайте сега аз да ви поправя, тъй като имам да вземам по всяко време отношение ще ви кажа. Вие явно не сте си погледнали какво е извършено миналата година като капиталови разходи.Явно нямате представа, че в момента читалище с.Радовец е отремонтирано миналата година 10000лв.Читалището в с.Орлов дол мисля, че преди четири години или пет му е правено ремонт на покрива. За Орешник и Радовец в момента общината работи проекти за двете читалища.Така, че хубаво е първо да се информирате и след това да предлагате.Плюс това 15000лв. посмъртно не могат да стигнат за с.Орлов дол за читалището, то е огромен покрив, както и в Радовец.

Н.Колев: Просто поради липсата на диалога.....

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Къде е липсата на диалога?Имаше обсъждане на бюджета.

Н.Колев: Ние научаваме сега тази информация.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Как сега? Има ТСУС, има счетоводство. Не знам какво правите. Глупости.Давайте, давайте!

Н.Колев: ІV.ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА: 1.Изработване/закупуване на два броя беседки за с.Чукарово – отпада.2. Закупуване/изработване на саксии от дърво и пейки в с.Орешник – отпада. 6.Доставка фотоапарат за ОбА – отпада.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Защо да отпада в с.Орешник? Там е опасна зона.Там играят деца. Нали трябва да се направят тези прегради, тези саксии от дърво.Там е главен път, ако недай си боже се случи нещо кой ще поеме отговорности?Кмета.

Н.Колев: Приложение №8: 3.Субсидия за дружество за инвалидите от 250,00лв. да стане – 500,00лв.4. Субсидия за дружество на диабетиците от 700,00лв. да стане 1500,00лв.5.Субсидия за дружество на слепите от 250,00лв. да стане 500,00лв. 7. Субсидия за Туристическо дружество Тополовград от 1 000,00лв. да стане 2 000,00лв.9. Субсидия за „Вестник Сакар” ЕООД нова 30 000,00лв. 10. Субсидия за археологическите разкопки с.Княжево от 10 000,00лв. да стане 5 000,00лв. 11. културния календар от 54 100,00лв. да стане 56 800,00лв.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Те за това си говорят под носа да не можете да чуете за какво става въпрос.

Н.Колев: Субсидия за самодейни състави – ново 2 000,00лв. 11.7 Международен фестивал на любителските комедийни театри, пантомима и сатира – Тополовград -2015 от 10 000,00лв. да стане 17 000,00лв. 11.9 Турнир по борба м памет на Еньо Вълчев и Димитър Чифудов от 3 000,00лв. да стане 2 200,00лв. 11.11 Първи юни – Ден на детето от 1 000,00лв. да стане 2 000,00лв. 11.13 Рокфест и Мотосъбор „Тополовград 2015” от 12 000,00лв. да стане 2 000,00лв. 11.14 15-ти септември „Здравей училище” – ново 3 000,00лв. 11.15 Коледни и новогодишни празници от 8 000,00лв. да стане 8 500,00лв.Това са нашите предложения.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Дойдоха хората които ще унищожат общината. Знаете ли имам едно предложение.Всички тук заедно с мене си подаваме оставките и излизаме на нови избори. Обаче спечелим ли ние не искам вие да сте в този съвет. Вие подавате декларации, че няма да участвате като общински съветници. Какво ще кажете да го направим, а ?

В.Сяров – Председател на ОбС: В момента обсъждаме бюджета. Някой ако има други предложения?

К.Стойчев: Уважаеми колеги общински съветници, уважаеми от общинска администрация и уважаеми съграждани. Аз съм в първа бюджетна комисия и тя заседаваше на 25.01.от 13.00часа, понеделник, в състав Председателя г-н Николай Колев, Силвия Георгиева, моя милост Коста Стойчев, Петко Костов и Добромира Николова. Това което ще кажа, ако някъде сгреша нека някой от присъстващите в комисия тогава да ме поправи.Много от нещата които се зачетоха тука в момента изобщо не бяха дебатирани в комисията.Прави се нов внос тука, сега.

П.Костов: Кое по точно?

К.Стойчев: Ще ти кажа Петко кое по точно.

П.Костов: Ние три часа бяхме на тази комисия.

К.Стойчев: Точно така и три часа си говорихме глупости.Не харесваме това число, харесваме онова число. Не харесваме 10 000,00лв. примерно за театри, харесваме 17 000,00лв. Никаква икономическа обосновка защо не харесваме това число, кои разходи това число няма да покрият и ако това прибавим примерно 5 и 7 000,00лв. кои разходи ще покрие.Хора с най-елементарна икономическа грамотност трябва да знаят, че дори джобните пари които са ти в джоба в момента трябва да ги разпределиш по някакъв начин. Ако някой не достигнат няма проблем ще вземеш от тука ще направиш така, че да достигнат там. Тука говорим за харесване и не харесване.Ставаше въпрос за ремонт на някакви читалища, нови капиталови разходи. Тези капиталови разходи не са от днеска за утре.Залагат се от минала година за следващата година. Искам да попитам финансовите лица на общината. На обсъждането на бюджета кой беше тука да даде нови капиталови разходи? От селата Кметове има ше ли?Предложиха ли за хиляди левове нови капиталови разходи? Или се прави някакво предложение айде от тези пари ще видим ще вземем от тука, ще смъкнем от там пък ако не стигнат ще вземем от резерва. Този резерв това да не е някаква баничка за утре оставена.Това е общински резерв които всички общински съветници които са вече втори или трети мандат са влагали последната стотинка за да го има тука в общината.И нанесохме на главите си хиляда бели за това да ни плюят разни селски кинаджии, да ни наричат не знам си какви, а ние гледахме последна стотинка която ще влезе в общината за да се използва в инфраструктура за в бъдеще, за изграждане на улици и тротоари и т.н. Мога да ви дам примери много. За цифри които тука... за дружества на диабетици, на слепи и т.н.Разбира се тези хора винаги ще имат нужда от допълнително пари и колкото и пари да им дадем на тях няма да им стигнат. Те имат потребности. Обаче на никой не му е ясно, че тези дружества не са на издръжка на общината. Да обяснявам ли сега и аз и Кмета и които и да е друг от общинска администрация каква е необходимоста да им се отпуснат някакви пари.Ние си им отпускаме някакви пари.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Ние си им отпускаме някакви пари. Така или иначе и на ескурзии си ги изпращаме.Общината им отпуска транспорт..Това което вие предлагате да им дадем това няма да им е достатъчно, като ние им даваме много повече.

К.Стойчев: Тук става въпрос за нещо съвсем друго. Никаква икономическа обосновка.Не харесваме тази цифра, слагаме тази цифра. Защо?Това икономическа комисия ли е или какво?Или някаква сбирщина от пет човека и тука си говорим за някакви числа харесване и не харесване.Няма да говоря повече, ако нещо бях крив членовете на първа комисия нека ме поправят.

В.Сяров – Председател на ОбС: Становища на втора комисия.

Д.Парнаров: Прекрасни метафори. Втора комисия проведе заседание в присъствие на четирима членове, отсъстваше един.По първа точка бяха направени предложения за корекции и тя мина с двама „за” подкрепят докладната и 2 „против”. Аз ще се спрара само в културния календар защото нашата комисия горе долу за това отговаря. Само ще направя една корекция колеги. На страница 26 в бюджета – основни характеристики на представения проект за бюджет на община Казанлък. Да отпадне Казанлък все пак.. и аз се чудя какво общо има община Казанлък. Да отпадне община Казанлък и да стане община Тополовград, защото правим бюджет на община Тополовград. Коректна е забележката, нали г-н Стойчев?

К.Стойчев: Да.

Д.Парнаров: Благодаря все пак. В културната комисия колегите присъстващи могат да кажат, че сме гледали нещата. За субсидия на инвалидите прав е г-н Стойчев, че парите на тези дружества са винаги малко.И аз предложих тогава от справката за отчета да направим тази година пак така както миналата година ги направихме. Както миналата година беше.Предложението ми конкретно за фестивалът е да се увеличи на 17 000,00лв.На разговор в комисията на който присъстваше г-жа Михова стана ясно, че отдел хуманитани дейности, специално културата не е участвала в разработването на културния календар, а аз мисля, че за един фестивал който е лицето на Тополовград не само пред държавата, а и пред света 10 000,00лв. ще са малко.За това предлагаме да се завиши със седем хиляди лева.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Господин Парнаров вие знаете, че ако няма спонсори и двадесет да им дадем пак няма да им стигнат.

Д.Парнаров: Да така е. Факт неоспорим.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Ако не им стигнат ще им дадем допълнително с решение на Общинския съвет.Така ли е било винаги г-жо Ятакчиева?Когато не са стигали пари ние сме дофинансирали.Какъв е проблема сега? Ако съберем спонсорство,защо да даваме общински пари като тези пари могат да отидат за детски площадки могат да отидат за други неща.

Д.Парнаров: Ами господин Кмете вие знаети, че аз миналата година по същия начин разсъждавах както и сега.Аз казвам следното. Не може за един рокфест и мотосъбор който е ден и половина да се дадат 12 000,00лв., а за лицето на Тополовград фестивала да се дава 10 000,00лв. щом сме бедни и щом сме изнемощяла община...... Аз съм коректен това е мое предложение.От тук ще вземем и ще ги дадем тука. Не търся параграфи. Някой подхвърли там от публиката. Етого параграфа, от рокфеста взимаме и ги прехвърляме на фестивала. Завърших за комисията. Колегите ако искат да допълнят нещо.Същата работа г-н Станков, вие пък най-малко имате думата да се обаждате.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: На рокфеста идват от цяла България, от Румъния идват. Това не е ли представяне на общината? Както и турнира Еньо Вълчев. Това са двама борци олимпииски и световни..... Емблемата на България. Цитирам ги защото и там имаме промяна.

Д.Парнаров: Завърших!

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Кр.Иванов: Да приемем за сведение отчета по бюджета за 2015година и да се гласува така предложения проекто бюджет.Така ли гласувахме?Сега тъй като съм вземал думата да кажа за този прословут мото рокфест.Докато за театрите осигуряваме за ядене и за пиене, кръчми, транспорт на корем....

Д.Парнаров: Ами вземете го закриите бе г-н Иванов. Вземете го закриите да не осигурявате нищо.

Кр.Иванов: Рокфеста също е лице на Тополовград.Създава се една традиция, това е един пиар за общината. Чуват, че съществува такава община в държавата. Идват от цяла България. Отразява се по националните медии.Не съм против театрите винаги сме събирали пари, лично участие имаме, приятели, спонсори и пак ще има театър.Друг е проблема тука с тези вашите предложения.Въртите, сучите, режете да съберете 30000,00лв. да откриете някакъв вестник. На кому е нужно този вестник аз не мога да разбера?

Ат.Анастасов: А защо да няма вестник?

Кр.Иванов: Добре, бе да се самофинансира този вестник.Утре ще се наложи да дадем на болницата нещо ако се случи. Резерва за това е оставен за неотлижни нужди. Ремонт. Кой не иска да направи ремонт на читалищата? Има ли някой да не иска? Ще кандидатства по програми. Това ни е единственото у нас в България програми и проекти ако постъпят средства.За деня на диабетика. Тези пари са специално за да си организират банкет хората.За това са тези пари, а не за нещо друго.Да си празнуват там деня на диабетика, деня на слепите там, деня на инвалидите. Имат си дни там събират се празнуват си хората.Ние винаги сме давали.

Пл.Минчев: Аз предлагам все пак имаме един правилник на общинския съвет. Нека да изслушаме, аз исках одеве и съвсем културно исках думата и няма да я взема, но нека да изслушаме комисиите и тогава да караме по правилник.

В.Сяров – Председател на ОбС: Г-н Иванов завършихте ли?

Кр.Иванов: Да.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Х.Мочев: Четвърта комисия разгледахме докладната и подкрепяме проекто решенията.

Пл.Минчев: Значи аз исках думата, ще застана тук на катедрата да се изкажа.Първо благодаря за думата защото я исках от доста отдавна и все пак исках да спазваме и правилника да не стане както накои хора се изразяват... Значи искам първо така да посоча, че в случая приемаме един бюджет на общината който бюджет това е най-важния как да кажа най-важният акт който следва да бъде приет от общинския съвет. Този бюджет не касае определени дейности да речем като издаване на вестник или някакви други дейности, а касае изцяло община Тополовград и съответно нейните жители. Така, че аз считам, че ние трябва съвсем отговорно да подходим към вземане на това решение, а не в последния момент на нас да ни се предлагат промени в бюджета.Значи който е запознат пък и да не е запознат един бюджет не се изготвя за един ден, за един месец. Той се изготвя за няколко месеца.Бюджета започва с едни първични документи, едни докладни в който е посочено какви трябва да са направят разходи, какви ремонти следва да се направят.Така, че не можем ние за половин ден тук или пък за един час ние да вземем такива важни и отговорни решения и по начина по който ни ги предоставяте тези промени. Мога да ви кажа, че аз съм трети мандат общински съветник, но такова чудо не знам как да го оприлича не съм виждал. Тоест в последния момент да ни бъдат дадени тези промени в бюджета.Считам, че след като има предложения на самите комисии закона и правилника казват, че председателя на общинския съвет следва да ги изпрати тези предложения съответно към кмета на общината, защото кмета на общината писано, че кмета на общината той внася изключително бюджета това е негово право и задължение единствено на него.Ние можем да правим съответно промени, но считам, че трябваше да бъдат своевременно, своевременно изпратени още повече че комисиите заседават в понеделник и вторник и трябваше да бъдат изпратени съответно ако може за това кратко време за което са предложени тези промени съответно общинска администрация бюджетарите да си свършат и те ако могат за толкова кратко време... Пак казвам един бюджет не се прави за един ден, нито пък за два дена. Така, че от тук нататъка аз считам, че това е прецидент поне за близките осем години аз такова нещо като общински съветник не се случвало.Другото което по същество. Това което предлага разните промени.Аз считам, че начинът по който са направени исканите промени считам, че по законосъобразност и целесъобразност ако бъдат атакувани в съда те ще паднат. Вече имаме прецедент с една община Тунджа която в момента там са в как да кажа влизат в една съдебна битка която тази съдебна битка дали е законосъобразна или не бюджета няма интерес никои.Още повече, че хората от общината и те нямат никаква вина, че ние тука не можем съответно да приемем един читав бюджет който съответно да не се стига до това обжалване и тази съдебна процедура. Просто никой няма интерес от цялата процедура, а това означава, че община Тополовград няма да има бюджет. Ако това е целта или по някакъв начин това се направи трябва да ви кажа, че няма община която не следва да приема бюджет.Трябва да има бюджет защото пак казвам този бюджет касае абсолютно всички хора които живеят на територията на община Тополовград.По отношение на предлаганите промени. Значи аз пак няма да ги коментирам. Те са много, ако тръгне дебат по същината на тези промени, но това което се искаше само в т.19 на решението. В закона за публичните финанси казва, че общинския съвет може с бюджета да даде тези правомощия на кмета, а ние след решение на общински съвет, тоест самия текст се обезмисля.Просто това е трябвало да бъде предварително поне консултирано за да се видят, защото ето един чл.19 само ви казвам. Т.19 от проекто бюджета, даваме след решение на общинския съвет, ама прочетете закона за публичните финанси какво казва.Кога може общинския съвет да го дава. Когато го дава това право съответно да се положи в бюджета да се гласува. Другото което е тука. Предлага, прави се промяна в приложение №7. Значи за капиталовите ремонти които трябва да се извършат.Тука се направиха изказвания, че се подготвят и аз поне така имам информация, че подготвят проекти за тези читалища.Другото което е.Тези суми мен ме ... не знам по какъв начин има ли КСС за ремонта на тези сгради? По какъв начин е сметната тази сума или е правено всичко на око и нагаждано и съответно да се нагласят цифрите.Значи пак казах бюджета е дългосрочен акт, дългосрочно решение на база на това което е приложено в тази капиталова програма. Значи тя е на база на докладни записки съответно ресорните тези лица които отговарят в общинска администрация по селата.Направени са тези КСС-та и в предвид на бюджета те са посочени в този поименен списък.Значи само там ви казвам, и казах ви ето два момента в които ние издишаме. Няма да се спирам по нататък. Ако стане дебата по същество нали ако има някакви други ще дебатираме. Но ето аз ви казвам само два момента които считам, че ние там висим. Така, че аз това е за сега. От тук нататък ако има дебат ще взема отношение, така, че....

Д.Парнаров: Понеже вече разбирам, че сме в разисквания след комисиите. Аз имам два въпроса. Можеби единия е към г-жа Семерджиева. Справка №4 за просрочените вземания през 2015 година или така наречените недобори. 300406.96лв., нали така? Тук виждам, че сте изпратили уведомителни писма и има 7бр. заведени изпълнителни дела. Така ли е? Госпожо Семерджиева тези просрочени плащания знаем, че имат три годишен давностен период. Колко от тези просрочени плащания са в края на този тоест в края на третата година?

Ир.Семерджиева гл.експерт ФАБ: Няма такива.

Д.Парнаров: И защо ние тука общинските съветници, защото 300000,00лв. тука са една не малка сума за една малка община, не вземем решение да пуснем на всички изпълнителни листи чрез съдия изпълнител да могат да се съберат тези плащания.Това е не малко перо в бюджета. Това са 300 000,00лв. Втори въпрос. Може би към Ленчето от ТСУС.На справка, на приложение №7 – строителство от т.7 до т.13 включително останах с впечатление, че тези ремонти са извършени и тази година предстои разплащане.Така ли е?

Ел.Николова ,Гл. спец. район.тех „ТСУС”: Да, така е.

Д.Парнаров: Благодаря. И още един въпрос. Госпожа Михова по специално.Имаме 100 000,00лв. дофинансиране на държавни дейности. Госпожа Михова ми каза, че те са за заплати. Така ли е?

Д.Михова,нач.отдел „ФСДБМДТ”: Да.

Д.Парнаров: Благодаря!

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Да ви кажа и аз на бързо за недоборите. Те са около 300...и

Д.Парнаров: Каквото сте писали това съм казал.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: При положение, че предния мандат когато спечелихме изборите бяха близо 900 000,00лв.За вас това какво означава, че не е работено или, че е работено, че в момента са 300...

Д.Парнаров: Дума не съм казал г-н Кмете. Само като загрижен стопанин на общината......

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: При положение, че са били близо 900 000,00лв.и към момента са 300 000,00лв.значи е работено.

Д.Парнаров: Да не стане така да минат тези давностния срок и да бъдат изтървани.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Всяка година им пращаме писма.

Д.Парнаров: Нито правя популизъм, нито обвинявам някого.. Питам и искам да ми отговорите и вие ми отговорихте.Овациите благодаря за което. Да стана да се поклоня, ако искате.Така и така сте го превърнали на театър, лош театър обаче.

В.Сяров – Председател на ОбС: Искам да ви кажа нещо от Правилника чл.68-Заседанието на постоянните комисии се води съкратен протокол. Тези промени в бюджетната комисия бяха предложени на заседанието и са отразени в протокола.Чл.70. Становище на постоянна комисия се докладва на заседание на общинския съвет от председателя на постоянната комисия или от определен от него член.Да, имате думата.

Х.Мочев: Искам друго нещо да предложа. Виждам, че дебатите са големи, виждам, че има неспазване на сроковете и да се запознаем с тези неща, ако е възможно. Нека да отложим със седмица приемането на бюджета. Да се съберем и от двете страни и да се стигне до някакво споразумение.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Аз мисля, че трябва да намерим, прав е г-н Мочев, но мисля че това забавяне с една седмица малко или много ще повлияе негативно така, че по-добре да приемеме някакво компромисно решение. Да седнем да говорим. Няма смисъл от упражнения.

С.Георгиева: Да си каже всеки предложението.

Д.Парнаров: Ако позволите, може ли?Аз подкрепям г-н Мочев. Малко ще позволите лирично отклонение. За мен Стоян Господинов бог да го прости оставаше най-добрия.Когато правихме бюджет Стоян Господинов първо канеше опозицията на разговор. Дебатираха го, обсъждаха го, кандисваше на някои неща. И аз предлагам на г-н Божинов да почерпи опит. Тука по-голямата част от служителите са били по времето на Стоян Господинов тук. Завърших.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Само, че аз искам да бъда запомнен като най-работещия.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Иванов имате думата.

Кр.Иванов: Искам да попитам какво наложи да намалите сумата от 10 000,00лв. археологически разкопки с.Княжево на 5 000,00лв.?Като ние се стремим да направим една туристическа дестинация тук и нямаме кой знае колко туристически обекти, да направим една дестинация тука и за тази цел се субсидират тези разкопки.Не да угаждаме на един или друг археолог или на един или друг човек. И вие го намаляте на 5 000,00лв.

Д.Парнаров: Краси, на моята комисия този въпрос го дебатирахме.Когато аз зададох въпроса за какво отиват тези 10 000,00лв., за заплати или за нещо друго отговора на този въпрос не ми беше даден.Отговора го зном по пътьом когато идвах с Веско Калвачев насам.Вече го знам.На самата комисия казаха, че за заплащане на пазача или там в друг параграф. Нито ми беше обяснено за консервация ли се дават тези пари, за това както каза Веско за тези които копаят и почистват там. Това не ми беше отговорено.Аз попитах защо всяка година 10 000,00лв. ние даваме?Сега аз вече имам резултат. На самата комисия нямаше кой да ми отговори на този въпрос.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Кълвачев.

В.Кълвачев, Ур-к музейна сбирка: Аз смятам, че Общински съвет работи за благото на общината. Сега, значи в Княжево това е вече шеста година правим разкопки на единствения и най-добре запазен владетелски дом на тракииски владетел ... това от времето на Филип Македонски, Александър и след Александър.Не само специалисти от археологическия институт, не само от .. и Божидар Димитров, той Кмета беше на срещата каза, че това е уникално за България и трябва да го възстановим.ние сме още на .... почти завършване на археологическите разкопки. Тези мижави 10 000,00лв. отиват само за социална дейност. Дават се дневни надници на роми и българи които работят на обекта.Не отиват нито за археолози, нито за консерванти.А тези 10 000,00лв. който ние вече пета година отделяме, евала на г-н Божинов, че подкрепи това дело защото без средства които са за общината това нещо ние няма да го вземем, те няма да си тръгнат. Този владтелски дом ще остане. Пуска се сутрин въжения мост, вечер се вдига.Вътре владетелският дом доидоха специалисти, вдигнаха го на два етажа, той е укрепен с крепостна стена.Дайте да си свършим работата като хората, да направим един хубав проект. Това е на главен път, ако не беше на главен път аз изобщо нямаше да се наема да го правим.Другото което е. Аз ще искам пари и за Палео кастро, уникално нещо, уникално.Нали искате нещо да става в тази община? Не става само с приказки, става с помощ. Помагайте за да става нещо.

В.Сяров – Председател на ОбС: Госпожа Михова искаше думата.

Д.Михова,нач.отдел „ФСДБМДТ”: Аз искам г-н Председател към вас да се обърна. Има закон за публичните финанси в който днешния ден е последния по закон внесена докладна за проекто бюджет на общината и на днешния ден той да се приеме или да не се приеме, а не да се отлага за една седмица. Днес трябва да има решение, защото иначе сме в нарушение на закона.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой друг да иска да каже нещо?Красимир Иванов.

Кр.Иванов: Предлагате да отпаднат ремонтите на ул.”Варна”.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Улица „Варна” до колкото си спомням това беше г-жа Семерджиева с областния управител Беливанов, мисля, че говорихме тогава и той е по негово предложение, нали?

Кр.Иванов: Водата която влиза в училището, която има проблем години наред. Така ли е?

Д.Парнаров: Кое училище?

Кр.Иванов: Голямото училище. Там е проблема.Не се ли хване тази вода ще продължава проблема.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Ламбов искаше думата.

Тр.Ламбов, председател на читалище: Неприятно ми е, че темата фестивал и културната дейност в общината се оказват ябълката на раздора, поне такова усещане имам.Дали ще гласувате тези пари или не това е дната страна на въпроса, но квалификации от рода ядене и пиене по ресторантите лично на мен не ми допада.Сега съм пуснал докладна записка за няколко съвсем неотложни неща.С дълбоко разбиране настоятелството на читалището се отнася към трудната задача на общинския съвет и община Тополовград и ние добре го разбираме.Но има неща които не могат да не бъдат решени.Минималната работна заплата изяде издръжката и средствата за дейност които ние имахме.Тоест от 30 000,00лв издръжката и средствата за дейност паднаха на 15 000,00лв.Това което ние искаме в докладната е извън нашите възможности като ресурс от читалището. Кои са нещата забележете.Освен двама човека всички останали са на минималната работна заплата, говоря за читалището в общината.Това което искаме със тази докладна не отива нито за заплата, нито за някаква придобивка на щатните работници. / говор в залата не се чува/ Следствие на дългогодишни течове изгнити дъски на сцената там играят деца и възрастни и не искам някой да потъне и да ставаме за смях.Те трябва да се подготвят тези дъски ........., защото това е изискване и на пожарната.Искаме три климатични инсталации.Един искам за щатните работници, един искам за двете зали. Там където репитират децата и третата я искам за малкия салон защото всички общински и градски мероприятия са в малкия салон. И ние всеки ден търпим критики защо е студено.Аз моля, така да приемете нашите искания не като прищявка а като необходимост.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Нека аз да ви отговоря, защото си спомням лично с вас говорихме и аз бях за да купим сценично осветление.Нали така беше?Но за климатични инсталации съм против и ще ви кажа защо. Защото в момента, Красимира Атанасова тука ли е.... , ние работим проект за саниране на сградата с отопление с всичко.И защо климатиците да са от 3 000,00лв. не могат ли да са по евтини?

Тр.Ламбов, председател на читалище: Това е според кубатурата на помещението.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Не знам защо трябва да разходваме такива големи средства при положение, че това е можело да стане и при другите управления, също да дадат пари. Сега парите са намалени, по-малко.Мисля, че трябва да бъдем коректни и да си казваме нещата и не може да се крием зад хора и да политизираме нещата. Така, че дайте да говорим разумни и нормални неща.

К.Стойчев: Господин Ламбов само едно изречение.Разбирасе,че това е и мое мнение на училище, на църква и на читалище трябва да се дава, а не да се взима от там. Каквото можем да вземем като решение тук ще го вземем в полза на читалищата, разбира се.Това е голяма нуждата от финансови средства за покриване на различни видове обурудване обаче мисля, че тука може да се работи и по една друга ос за проекти по точно. Читалищата имат все още мисля неразработен терен за работа по проекти, за печелене на проекти и там където читалище не е пуснало, говоря за свястно изработен проект той не е одобрен.Винаги читалищните проекти са одобрявани и може да се помисли там също в тази насока.Ще направим всичко възможно.

Тр.Ламбов, председател на читалище: Това което съм пуснал в докладната съм запознал предварително Кмет, Зам.Кмет. Климатиците не е нещо което.... /говор от място не се чува/.Читалището е работила много години по проекти............/не се чува/.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Ама вие знаете, че ние работим. Ние сме ви информирали, даже ви изисквахме и документи.

Тр.Ламбов, председател на читалище: Това ще бъде най-големия подарък.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Защото то не е само това.То отоплението хубаво, ама вие знаете по-големия проблем където се цепи сградата.Това също е голяма притеснение. Недай си боже.... Така, че аз мисля, че климатиците не е... Плюс това нека да изчакаме за тези климатици, ако така или иначе вече идва затопляне....Ако в края на годината имаме ясната представа, че няма да спечелим този проект тогава лично аз ще се ангажирам за тези климатици, за да не разходваме пари на вятъра.

Тр.Ламбов, председател на читалище: Театъра репетират на -18 градуса децата и те.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Ние за това тази година ще ви направим почетни граждани, защото сте корави.

Пл.Минчев: Тъй като стана въпрос за читалищата, аз искам да попитам.За читалищата издръжката е делигирана държавна дейност.Искам да попитам г-н Ламбов вие искали ли сте от другите държавни институции които са ресорно отговорни във връзка с читалища с вашата дейност. Искали ли сте от тях някакви средства? Помогнали ли са те по някакъв начин или поне са обещали нещо.

Тр.Ламбов, председател на читалище: /не се чува говор от място/

Пл.Минчев: Имате ли отговор?

Тр.Ламбов, председател на читалище: Нямаме отговор. От министерството ни казаха ще кандидатствате за допълнителна субсидия и ако бъдете одобрени тогава.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: По същия начин и ние сме санкциорани в бюджета. Държавната субсидия е много по-малко и даже се чудим в даден момент и за заплати от къде ще намерим.Всичко е въпрос на икономии.

Пл.Минчев: Все пак държавата определя минималната заплата и би следвало да го определи за следващата бюджетна година, че има увеличение.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой друг да вземе отношение, ако иска?

Пл.Минчев: Само аз ако ми позволите пак. Не разбрах в смисъл това е предложение което го предлагате комисията за решение или това са само такива предложения които да бъдат обсъдени, защото е важно да го уточним. Тъй като главния счетоводител каза ясно, че имаме срок в който ние трябва да се произнесем и от там нататък търпим санкции, а пък и в последствие как ще бъде заверен съответно отчета в министерството на финансите.Така, че аз това искам да попитам.вижте сега, ако не сте обърнали внимание съответните проекти за решения значи там казва приложение еди кое си , еди кое си, еди какво си.Сега както беше дадено е общо.То е дадено общо ние гласуваме всеки проект отделно.Все пак трябваше да бъде направено под формата съответно като предложени като проект за решение съответните промени които ги правите.В този случай ние какво гласуваме? Вие ни давате едни приложения тука и аз се притеснявам, че евентуално ви екато предлагате и като ги приемете и от там нататък това пак виси. Пак ще е незаконосъобразно в един момент.Защото не е дадено конкретно за решението нали какво се предлага.Вижте какви са проектите. Значи...

Ат.Анастасов: То се вижда какви са проектите.Ето ги пред теб.Няма нужда да те слушам тука един час......

Пл.Минчев: Само искам да кажа и да обърна внимание към Председателя на общинския съвет, че всеки общински съветник има право да се изказва.И такива квалификации да се упражняваме на риторика не ги приемам.Вижте Павилника, да не ви цитирам текстовете в които е казано какво има право общинския съветник,а пък какво няма другия съответно. Аз не се упражнявам в риторика. Аз давам едно конкретно предложение, питам по скоро.Така, че такива квалификации и считам, че не са приемливи за такъв форум който тука е общински съвет. Сега ако се срещнем на улицата можем да си ги говорим. Сега аз зададох един конкретен въпрос. Вие го казвате, че го предавате. Аз не виждам това да е упражняване на риторика.И това вече за втори път ми го казвате.И аз имам право да се изказвам.

В.Сяров – Председател на ОбС: Давам десет минути почивка.

 

10 минути почивка.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Продължава заседанието на Общински съвет. Кворума е 17 общински съветника. Някакви други предложения, мнения? Ако няма предложения прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.52,ал.1 и чл.21,,ал.1,т.6, във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94,ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016г., ПМС №380 от 29.12.2015г. на МС за изпълнението на ЗДБРБ за 2016г. и Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тополовград, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно.Подлагам на гласуване проекто решение №1 по т.1 от дневния ред.Започвам изчитане на имената.

Пл.Минчев: Само искам да уточним. Това е от проекта на Кмета, нали така

В.Сяров – Председател на ОбС: Да. Тук няма изменение по първа точка.

Пл.Минчев: Първо предлагаме предложението на Кмета. Просто трябва да се каже какво се гласува.

В.Сяров – Председател на ОбС: Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №1 от ДР.Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №1 от ДР.Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от предложението на Кмета от ДЗ №1 от ДР.Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 7 “за”,

8 ”против” и 2 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 така както е направено с промените от бюджетната комисия. Точка 4.2.2.Разходи за местни дейности в размер на 4 450 580лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неоложни разходи в размер на 275 730, резерва да стане 172 730лв. Промяна в приложение 5а- разходи за ОбС било е 140770лв. да стане 180770лв.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Вие увеличавате на Общински съвет бюджета? И за какво са тези 40 000,00лв.?

В.Сяров – Председател на ОбС: Сега сме в процедура на гласуване, моля ви се.Дебатите свършиха.Това е предложението на бюджетната комисия. Това е приложение №5а. Има предложения за промени. Читалища било е 155760лв. да стане 188760лв.

Д.Михова,нач.отдел „ФСДБМДТ”: Това няма как да стане това е държавна субсидия.

К.Стойчев: Разбирате ли какви глупости правите?

В.Сяров – Председател на ОбС: Дебатите приключиха, моля за тишина.Сега ще гласуваме после ще дебатираме.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Как ще гласуваме после ще дебатираме. Как ще стане това?

К.Стойчев: Господин Педседател възобновете дебатите да вземем разумно решение. Ще станем за смях тука. Всички 17 човека ще станем за смях казвам ви.Ако знаете какви глупости правим в момента колеги.Дайте да възобновим дебатите ще намерим някакво решение, да си приемем бюджета както по добава.

Пл.Минчев: Това което предлагат не е проект за решение...

К.Стойчев: Правим глупости в момента.

В.Сяров – Председател на ОбС: Продължаваме нататъка. За вестник „Сакар” 30000,00лв.Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи било е 275730лв. да стане 172730лв.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Този вестник Сакар от сега ви казвам, че няма да го подпиша договора. Да знаете, че от сега ви казвам, че няма да подпиша договора.

В.Сяров – Председател на ОбС: Приложение №7

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Те са в нарушение бе не сме ние в нарушение.Да си го гласуват бе.Ние отиваме в съда. Ние отиваме в съда. Да си го гласуват бе.

К.Стойчев: То няма как да си отвориш устата да кажеш нещо. Въздържал ли се, да ли , против ли.

В.Сяров – Председател на ОбС: Приложение №7

Кр.Иванов: Ей момчета, още един път казвам за осем години толкоз глупости не съм слушал за един час. Я вземете почивка, уточнете си нещата, викайте си специалисти да не правим глупави работи тука и незаконни неща.

В.Сяров – Председател на ОбС: Приложение №7 – Благоустрояване на общински терен – двор на ЖСК „Строител” Тополовград – 10 000лв. отпадат. Благоустрояване на общински терен – двор на жилищен блок на ул.Варна   – 10 000лв. отпадат. Ремонт на общинска сграда – Кметство с.Кап.Петко войвода – 8000лв. отпада.Ремонт общинска сграда – автоспирка с.Орлов дол – 5000лв. отпада.ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА- Изработване/закупуване на два броя беседки с пейки за с.Чукарово – 10000лв. отпада.Закупуване/изработване на саксии от дърво и пейки в с.Орешник – 3000лв. отпада.Доставка на фотоапарат за ОбА 1500лв. отпада. Да се допълни – Ремонт общинска сграда – читалище с.Орлов дол – 15500лв.Ремонт общинска сграда – читалище с.Орешник – 16000лв.Ремонт на общинска сграда – читалище с.Радовец – 16000лв.

Кр.Иванов: Какво е това бе Васко, какво четеш?

В.Сяров – Председател на ОбС: Промените предложени от бюджетната комисия.

Кр.Иванов: Имаме един проект от Кмета. Втори проект имаме от групата съветници. Вие т.4 не я гласувахте.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има второ предложение.

Пл.Минчев: Трябва да бъдат формулирани ясно и точно.

В.Сяров – Председател на ОбС: Моля за тишина! Нали има друго предложение?

Кр.Иванов: Какво друго предложение има?

В.Сяров – Председател на ОбС: На бюджетната комисия.

Кр.Иванов: Ние не гласуваме т.4 и същевременно правим изменение на т.4.Какво правим?

В.Сяров – Председател на ОбС: Нали има друго предложение?

Кр.Иванов: Нов проект за бюджет. Не е прието пък правим промени.

В.Сяров – Председател на ОбС: Приложение №8 Субсидия за дружество на за инвалидите от 250,00лв. става на 500,00лв. Субсидия за дружество на диабетиците от 700,00лв. да стане на 1500,00лв.Субсидия за дружество на слепите от 250,00лв. да стане на 500,00лв.Субсидия за Туристическо дружество Тополовград от 1 000,00лв. да стане 2 000,00лв. Субсидия за вестник „Сакар” ЕООД – нова 30 000,00лв.Субсидия за археологически разкопки с.Княжево от 10 000,00лв. да стане а 5 000,00лв.Културен календар от 54 100,00лв. да стане 56 800,00лв. субсидия за самодейни състави – ново 2 000,00лв. Международен фестивал на любителските комедийни театри, пантомима и сатира Тополовград – 2015 от 10 000,00лв. да стане 17 000,00лв.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Вие го гласувате, но ние няма как да им ги дадем тези пари. Това се опитва да ви обясни г-жа Семерджиева.

В.Сяров – Председател на ОбС: Турнир по борба в памет на Еньо Вълчев и Димитър Чифудов от 3000,00лв. да стане на 2 200,00лв. Рокфест и Мотосъбор „Тополовград 2015” от 12 000,00лв. да стане на 2 000,00лв. 15-ти септември „Здравей училище” – ново 3 000,00лв. Коледни и новогодишни празници от 8 000,00лв. да стане на 8 500,00лв. Който е съгласен с така направените предложения от бюджетната комисия по проекто решение №4 от ДЗ под №1, моля да гласува. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Коста Стойчев?

К.Стойчев: Нищо, не знам. Каквото искаш това пиши! От какво да се въздържам?Вие не можете да разберете бе колеги каква глупост правим в момента.Дайте да възобновим дебатите и ще намерим някакво решение. 17 човека сме ще измислим нещо.

В.Сяров – Председател на ОбС: Ще гласувате ли?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Точка четвърта не е приета, ние отиваме на пета. То се обезмисля. Т.4 обезмисля т.5

К.Стойчев: Гласуваме една глупост тука.

В.Сяров – Председател на ОбС: Против, въздържал се, за?

К.Стойчев: Нищо не мога да кажа. Нямам толкоз акъл да гласувам на това нещо.

Д.Парнаров: Знам, че сме в процедура на гласуване. Знам, че нарушаваме правилника, защото сме в процедура на гласуване мого моля да обявим почивка.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Дори да сме в процедура на гласуване можем съвсем колегиално аз мисля, че г-н Парнаров е прав. От десет минути една почивка гл.считоводители, бюджетари разяснете нещата за какво става въпрос. Влизаме с противоречие със Закона.

Пл.Минчев: По скоро аз правя едно предложение за възобновяване на разисквания.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Нека да дадем десет минути почивка и тогава. Главната искаше думата.

Д.Михова,нач.отдел „ФСДБМДТ”: Предлагам ви за облекчим работата гласувайте така предложения бюджет от Кмета на общината като през годината, като през бюджетната година за изпълнение на вашите искания да си вкарате докладни за да се промени.

В.Сяров – Председател на ОбС: Ние в момента отхвърлихме бюджета нали така г-жо Михова? Бюджета не е приет.По принцип четвърта точка като не се приеме това значи, че не е приет бюджета.

Д.Михова,нач.отдел „ФСДБМДТ”: Гласувайте бюджета което е правилно. Направете докладни и предложения за промяна и тогава да гласувате тези промени.Ако е възможно разбира се. Виждаме, че приходната част на общината надвишава размера който сте определили в началото с бюджета и това е най-правилно и най-законно.

В.Сяров – Председател на ОбС: Значи ние в момента отхвърлихме бюджета?

Д.Михова,нач.отдел „ФСДБМДТ”: Ами ще се върнете да го прегласувате и ако сте съгласни с това мое предложение което е най-реално през годината може да си направите и вестник и радио каквото си искате.

П.Златев: Точка 4 бюджета не е приет. Какво гласуваме от там нататъка?

В.Сяров – Председател на ОбС: Предложението на бюджетната комисия. Аз го изчетох какво гласуваме.

Ир.Семерджиева гл.експерт ФАБ: Може ли г-н Председател.Вие тотално сте сбъркали държавна с местна дейност, приходи, разходи.Би трябвало да приеме макрорамката, но това за десет минути не може да се изчисти.

К.Стойчев: Еи тука ако трябва ще се съберем 17 човека и ще видим какво ще направим по въпроса.

Пл.Минчев: Ирина само едно разминаване да имаме даже с една стотинка те ще ни го върнат,да не говорим за делегирана държавна и местна дейност бюджета е незаконосъобразен.

Д.Парнаров: Господин Председател, ние, че нарушихме процедурата нарушихме я.Нарушихме процедурата по време на гласуване да имаме почивка, нарушихме по време на гласуване да искаме започване отново на дебатите.Аз ви моля да прекъснем гласуването с ясното съзнание, че това е нарушение на процедурата и на Правилника. Да се съберем 17-те съветника във вашата стая или тука, да поканим г-жа Семерджиева и да видим какво ще правим. Аз за това ви дадох пример със Стоян Господинов да направим взаимни компромиси.Вашите предложения които тука ги внася бюджетната комисия може и да са основателни. Те най-вероятно при гласуването ще минат, въпроса е да го направим в рамката на бюджета параграф по параграф и точка по точка.

Д.Михова,нач.отдел „ФСДБМДТ”: При Стоян Господинов бог да го прости нямаше закон за публичните финанси при което се казваше кое как се прави.

Д.Парнаров: Аз не говоря за финанси, аз говоря за начин на диалог за... Госпожо Михова на 47 години помня още какво правя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Десет минути почивка.

 

10 минути почивка.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Кворума е 15 общински съветника.

Д.Парнаров: Господин Председател така и така нарушихме всякакви процедури предлагам да прегласуваме т.4 от проекта за решение по ДЗ №1, да я прегласуваме.Да прегласуваме за да стане ясно, че минала на гласуване и че на предното гласуване е отпаднала. Щом е отпаднала т.4 значи проекта за бюджета не е приет. Да преминем към другите докладни от дневния ред и направим извънредна сесия в рамките на другата седмица и да работим изцяло върху бюджета да се съсредоточим като през тази седмица заедно с експертите от общинска администрация по точно с главния счетоводител и главния експерт да коментираме нещата точка по точка и приложение по приложение.

В.Сяров – Председател на ОбС: Сега ще гласуваме предложението на г-н Парнаров да се прегласува т.4 от бюджета по т.1 от дневния ред. Който е съгласен да гласува с вдигане на ръка „за”? „Против?” „Въздържал се”? Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 общински съветника, 15 „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”. Значи сега ще гласуваме т.4 от ДЗ №1 от дневния ред. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената.

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 5“за”,

8”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Госпожа Михова за Протокола бюджета не е приет? И нататъка другите точки не следва да се гледат. С оглед изчерпване на т.1 преминаваме към,

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Давам думата на първа комисия за становище.

Н.Колев: Няма какво да добави.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Д.Парнаров: Втора комисия подкрепя решенията.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Х.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой ако има да добави нещо по т.2 от дневния ред?Няма. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 и чл.44,ал.5 от ЗМСМА предлагам на Общински съвет – Тополовград да приеме следното решение.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №2 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?”Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

С това се изчерпва т.2 от дневния ред и преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Първа комисия?

Н.Колев: Подкрепяме докладната първа комисия.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Д.Парнаров: Втора комисия подкрепя решенията.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Х.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой да има да добави нещо?

Т.Бакалова,н-к отдел ОСИРУТ: Искам да ви кажа, че програмата за управление на общинската собственост е пряко свързана с бюджета. В такъв случаи след като нямаме приет бюджет тази програма как ще се обезпечи?

Д.Парнаров: Тоня, програмата до другата седмица ще стартира ли?Ще стартира ли другата седмица?Кои срокове?

Т.Бакалова,н-к отдел ОСИРУТ: Ние започваме процедурите за мерите и пасищата, защото там имаме срок.

Д.Парнаров: Аз мисля, че до края на другата седмица ще приемем бюджета на общината и той няма да засегне програмата за управление нито стратегията.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой друг иска ли да добави нещо? Няма. Прекратявам разискванията ипреминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и чл.8,ал.8,9 и ал.10, чл.66а от ЗОС и чл.5,чл.6 и чл.7 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество / НРПУРОбИ/ на Общински съвет – Тополовград , предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.3 от дневния ред и преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Н.Стоянов-Зам.Кмет на Община Тополовград: Господин Председател искам да кажа нещо.Тук се получи малко ефекта на доминото. Предлагам да се върнем отначало и пак да помислим пак върху това предложение на г-жа Михова.Понеже наистина имате мнозинство и вие винаги можете да направите промени. Да си приемем рамките на бюджета, да си приемем програмата за изпълнение. Вие сами казвате, че до края на другата седмица ще има решения нали на бюджета да се направи някакви промени. Никой нямаше против да има направени промени. После се оказа, че те са незаконосъобразни и за това просто нямя как днеска да се седне и да се стигне до тук.За това наистина ви моля пак помислете! Господин Парнаров, г-н Костов, Райчев старите съветници от групата на мнозинството премислете много добре защото Петко нали и ти си в сферата на животновъдството и ти по-ясно осъзнаваш този ефект на доминото до какво ще доведе.Нека ако трябва да стане Тоня Бакалова пак да обясни, че тази нишка скъса ли се ще се случи невероятен каламбур за всяко едно нещо. За това наистина ви моля имате самочувствието на мнозинство имате ваша визия, ваша преценка за нещата, ваши виждания за развитието на община Тополовград. Върнете се отначало, ще се стигне до ефекта на доминото и ще се стигне до срив в управлението на община Тополовград, а ние сме избрани наистина от хората тука да служим. Бюджета е слаб, няма какво да си го крием няма кой знае какви средства за разхищение. Трябва да бъдат добре преценени, да бъдат добре подредени за да се случи едно нормално управление в общината. Благодаря ви!

Д.Парнаров: Умишлено... не знам какъв е ефекта на доминото смятам, че ние няма да допуснем да се срине дейността на   общината.Аз не съм съгласен да се започне нови дебати, защото ще се въртим в един омагьосан кръг в който нищо няма да постигнем.Умишлено се пазя от тази тема за да не влеза в политиканстване защо е слаб бюджета, защо миналата година беше силен. Все едно не съм го чул това, няма да го коментирам.Аз предлагам да си вървиме по дневния ред. Надявам се, че до края на другата седмица ние ще приемем бюджет. Не е фатално, че днеска е последния срок. Една дванадесета си върви от бюджета така, че това не е фатално.Аз предлагам да си вървим по дневния ред.

Кр.Иванов: Нямаме бюджет приехме програми, стратегии.

Д.Парнаров: Защото Красимире ние сега пак нарушаваме процедурата. На комисията никой не ми каза на мене, че тези улици които се дават в капиталови са готови и трябва да се разплатят. Това не е нарушено, но за мен е нещо ново. Разбираш ли?Сега го научавам.Както не ми беше казано за консервация за разкопките и т.н.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: За какво са средствата тогава за увеличаване субсидията на Общински съвет, бюджета на общински съвет.Кажете?

В.Сяров – Председател на ОбС: Аз ще го коментирам след сесията.Някой да има по т.4 да каже нещо? Първа комисия?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора?

Д.Парнаров: Втора комисия подкрепя точка четири.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой друг да има да каже нещо по т.4 от дневния ред?Няма. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно чл.16,ал.1 от Закона за младежта, предлагам на общински съвет – Тополовград да приеме следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №4 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №4 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №4 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

С това се изчерпва т.4 от дневния ред и преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  Кмете имате ли да добавите нещо?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Не, не.

В.Сяров – Председател на ОбС: Първа комисия?

Н.Колев: Подкрепяме докладната първа комисия.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Х.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой от залата ако има да каже нещо?Няма. Прекратявам разискванията и преминаваме към гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет да приеме следното решение.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №5 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.5 от дневния ред и преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Комисиите за становище? Първа комисия?

Н.Колев: Подкрепяме докладната първа комисия.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Д.Парнаров: Втора комисия двама „за”, двама „против”.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов: Трета комисия предлага от приложение №1 т.9 Отдел”Проекти, програми, устройство на територията” да отпадне думата „Проекти и програми” да остане „Устройство на територията”. При проведеното гласуване 2 „за” и 1 „против”.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Х.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Други предложения? Господин Кьосев?

Т.Кьосев: Одобрява числеността на персонала – 57,5 като в съществуващата структура намаля заместник кметове от 2бр. на 1бр.

В.Сяров – Председател на ОбС: Това проекто решение ли е?

Т.Кьосе: Да.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някакви други предложения?Няма. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №6 на Кмета.Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против”? „Въздържал се”? Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 8 “за”,

7 ”против” и 2 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Сега подлагам на гласуване проекто решението на г-н Кьосев: Одобрява численост на персонала – 57,5 като в съществуващата структура намаля заместник кметове: от 2 бр. на 1 бр.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Само искам да попитам кое провокира г-н Кьосев намалянето на заместник Кметовете?

Т.Кьосев: Харманли е по-голяма община и са с един заместник Кмет и си вършат работата.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Към момента. Преди това колко бяха?Трима. Предния мандат колко бяха?

В.Сяров – Председател на ОбС: Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против”? „Въздържал се”?Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 9 “за”,

8 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №6. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против”? „Въздържал се”?Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 9 “за”,

6 ”против” и 2 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №6. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против”? „Въздържал се”?Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 9 “за”,

7 ”против” и 1 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №6. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против”? „Въздържал се”?Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 9 “за”,

4 ”против” и 4 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.6 от дневния ред и преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Първа комисия за становище.

Н.Колев: Нямам какво да добавя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов: Нямам какво да добавя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой от присъстващите в залата да добави нещо? Няма.Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.2 от ЗУТ, предлагам Общинския съвет Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване проекто решение под №1 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против”? „Въздържал се”? Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17 “за”,

0 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение под №2 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против”? „Въздържал се”? Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17 “за”,

0 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.7 от дневния ред и преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Първа комисия?

Н.Колев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов: Да се гласуват така преддложените проекто решения.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой друг да има да добави нещо? Няма. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.62а,ал.4,чл.134,ал.2,т.6 от ЗУТ, във връзка с чл.124а,ал.2 от ЗУТ, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване проекто решение под №1 от ДЗ №8 от дневния ред. За протокола гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17 “за”,

0 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение под №2 от ДЗ №8 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17 “за”,

0 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.8 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  Кмета ако има да добави нещо.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Трябва да видим какво правим с това дружество.Увеличавате с 40 000,00лв. бюджета на общински съвет без никакво основание и без да обясните защо, а не искате да дадем 45000,00лв. на дружество „Златно зърно”където общината има 42% общинско участие.Там в момента не работи никой. Дружеството носи загуби. Освен тези 45000,00лв. ние идваме вече в момент в който трябва да дадем за закупуване на зърно още 42000,00лв. и станаха едни 90000,00лв.Аз се чудя вече от къде ще ги намерим тези пари.Имам предложение или да го даваме на борса да се продава да се отърваме от него да не даваме пари или да гласуваме тези 45000,00лв. и за кампанията 42000,00лв.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Аз искам да ви кажа за бюджета на общински съвет аз дадох на г-жа Михова едно предложение, тя не го изпълни тъй че можем да седнем и да дебатираме.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Ние няма какво да крием от хората, това са пари на населението. Хората трябва да знаят за какво се разходват парите им.

В.Сяров – Председател на ОбС:  След сесията.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Защо след сесията?

Х.Мочев: /не се чува/

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Да, но пак трябва да даваме пари. Или трябва да го обявяваме на борсата и да се продава.

П.Костов: Сега в момента дяловете на борсата ли са?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Не са на борсата.

Пл.Минчев: Дяловете се предлагат първо на съдружниците, ако се откажат да ги закупят се обявяват на борсата.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Аз предлагам Управителя да дойде или собственика да седне да разговаряме да знаем той какво смята да прави с това дружество, защото той дефакто държи 51%.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Нищо не може да направи с това дружество докато ние имаме 42%.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Ясно, но защо да му даваме тези 45000,00лв.като ние нямаме ясна представа какво мисли да прави. Добре давам думата на трета комисия.

Кр.Иванов: Ние дебатирахме в комисията какви варианти са възможни.Единият от вариантите е да финансираме дружеството, но не сме убедени, че даже и да се закупи това средство ще доведе........за това предлагаме Управителя на „Златно зърно” да представи бизнес план и стратегия за развитие и управление на дружеството, ако бъде закупено такова превозно средство.Другия вариант дето го коментирахме да изкарваме дяловите нашите на независим оценител, да ги оцени там и да ги предложим на съдружниците зазакупуване, ако те откажат процедурата вече е на борсата и да се отърваме.Както каза г-н Кмета аз съм по склонен на второто предложение защото ние тук го коментирахме те ще имат необходимост от средства оборотни за закупуване на зърно. Ние пак трябва да участваме. Ние се натоварваме така и нямаме гаранция, че това дружество ще излезе на някаква печалба или пък поне да е там.....

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Ние нямаме печалба 10 години, 15

Кр.Иванов: Единственото хубаво нещо ако почне да работи това дружество е че ще бъдат открити работни места, 8,10 работни места. За нашата община 8-10 работни места не са никак малко.Ако продадем и оставим 25% да може да кандидатства това дружество по разни програми пак ще трябва да даваме пари. Значи няма да са 42000,00лв., а ще 25000,00лв.Аз съм за да решим кардинално този проблем да го продаваме. Това е мое мнение. За това предлагам, ако сега по тази докладна какво ще гласуваме?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Аз мога да я оттегля, няма проблем, но трябва да имаме ясна концепция какво ще правим.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Аз предлагам да го обсъдим и да вземем най-правилното решение.

Кр.Иванов: Да се изготви една друга докладна,тука след като се обединим около решението, ще продаваме ли, няма ли да продаваме и да се изготви една докладна и да се предложи на следващата сесия.

Д.Парнаров: В този ред на мисли както каза Красимир ние на председателския съвет я обсъдихме. Формално ние Решение №1 сме го взели.Идеята беше да направим тука разговор и да видим какво правим. Ресорната комисията на общинския съвет дали ще направи оздравителен план за дейността на дружеството, чух, че нямало управител тези 45000,00лв. които са за камион ще спасят ли дружеството?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Не в никакъв случай.

Д.Парнаров: Така, че е хубаво да направим такъв разговор и в ресорната комисията включително да направи там управителя ли, управителния съвет ли да видиме и тогава да вземем....Кмета е прав не 10, а 15 и косур години не са плащали отчисления от печалбата в общината.Аз не смятам, че с тези 45000,00лв. ще укрепиме дружеството. Ако укрепиме и то заработи и открие работни места давайте да ги дадем. Аз дълбоко се съмнявам, че няма да стане.

Пл.Минчев: Значи аз предлагам така. Съответно ресорната комисия която отговаря съответно за общинските дружества да се свика. Дали сега ще я свика Предсадателя на ОбС дали ще се свика самата комисия това вече ще се прецени.От там нататък да разгледа дейността защото имаме и Наредби, имаме и основен закон специален който казва какво може да се направи. Тази комисия да се събере и евентуално ако изисква някаква документация, други неща да се установи какъв е статута и съответно тя да излезе с едно становище. И от там нататъка да се внесе една докладна записка която ние евентуално ако се стигне до решение за продажба на дяловите за някакъв друг вариант който е най-така благоприятен за общината. В смисъл да се прецени най-удачния вариант.И мисля, че по този начин, по този ред който аз го предлагам да стане мисля, че ще бъде хем юридически издържано и по целесъобразност ще реши какво да се прави и какво ще бъде най-съобразно и най-правилния начин по който ще се процедира по отношение на тези наши дялове и дейността на това дружество.така, че това е моето предложение.

Кр.Иванов: Тук не знам как ще информираме управителя на „Златно зърно”

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Можем да поканим и собственика.

Пл.Минчев: Има и един друг вариант.Ако действително няма и управител, може евентуално общината като съдружник тя има съответните права в търговския закон да изиска съответно, да се свика то е посочено ако няма управител как може да се свика това общо събрание да присъстват всички съдружници и евентуално там да бъде поставен въпроса.В смисъл ако не може да се установи с кой да се дебатира като управител. Това също е вариант в който може да се извика с една точка обсъждане на дейността, търговската дейност на дружеството. Това също е вариант, а и евентуално трябва да се има предвид, че търговското дружество като процент на дяловете те имат мнозинство. Тоест те формират и евентуално могат да се вземат някакви решения.Така, че също трябва да се изходи от търговския закон.

В.Сяров – Председател на ОбС:  В търговския регистър още се пише Атанас Атанасов за управител.

Пл.Минчев: Значи пак има вариант. Комисията също може да излезе с такова предложение за свикване и да се направи.

В.Сяров – Председател на ОбС: Да се направи ревизия....

Пл.минчев: Аз за това казах да се свика ресорната комисия тя да вземе становище и от нататък на база на това становище да се направят последващи действия.това беше моето предложение.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Оттеглям тази докладна.

В.Сяров – Председател на ОбС: Вносителя оттегля ДЗ под №9 от дневния ред. Преминаваме към,

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Комисиите за становище. Първа комисия?

Н.Колев: Няма какво да добавя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: При проведеното гласуване 1 „за” и 2 „против”.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Х.Мочев: За.

К.Стойчев: Господин Председател тъй като в нашата комисия докладната беше отхвърлена само, че не чух какво каза председателя на комисията.

Н.Колев: /не се чува/

К.Стойчев: Именно за това става въпрос. Тук при мен имам една друга докладна където не се приема създаването на отдела на проектите. В нашата комисия тази докладна се отхвърли, чисто хипотетично то сега как ще премине гласуването си е едно на ръка.Какво правим тогава с тези проекти? Всяка уважаваща се себе си община създава отдел който се занимава с проекти. Отделно МИГ-те се занимават с проекти.Ние вървим на някакво отхвърляне.Отхвърляне на отдел за проекти които да се занимават тука. В комисията тази докладна се отхвърли. Това нещо меко казано е обезпокоително ама.... В общината има проекти кой ще ги работи тези проекти?Къде ще ги пращаме?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Плюс това тези хора си работят в общината и....

Пл.Минчев: То за проекти и програми си остана.

К.Стойчев: Имам предвид, че тази докладна беше отхвърлена в работата на постоянната комисия, първа.

Пл.Минчев: Да, ама то се прие това решение.

К.Стойчев: Много общо има. Аз не напразно го казах това нещо.

Пл.Минчев: Да, ама то така фигурира в приложението което е необходима част. Така като е гласувано така си е. Наименованието е „Проекти и програми”.Ама си остава наименованието. Ами пак има противоречи, не знам. Аз казах, че не може да се прави на парчета.

К.Стойчев: Ето за това става въпрос. Някой май тук не могат да вържат нещата.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой друг има ли да добави нещо?

Ат.Анастасов: Аз имам предложения по ДЗ №10 от дневния ред.Проекта за решение по т.2 от докладната да придобие следния вид: Определя г-н Николай Иванов Колев – общински съветник при ОбС – Тополовград и г-ца Силвия Георгиева Георгиева – общински съветник при ОбС – Тополовград за представители на община Тополовград в учредителното събрание /колективния върховен орган/ на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Тополовград” с право на един глас съгласно чл.28,ал.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.Следващото предложение. Проекта за решение по т.3 да придобие следния вид: Община Тополовград да участва като представител на публичния сектор в колективния управителен орган /управителния съвет/ на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Тополовград”, представлявана от г-н Николай Иванов Колев – общински съветник при ОбС – Тополовград и г-ца Силвия Георгиева Георгиева – общински съветник при ОбС – Тополовград с право на един глас съгласно чл.28,ал.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Пл.Минчев: Аз искам думата.Във връзка с направеното предложение за решение искам да обърна внимание на общинските съветници, че вижте какво но община Тополовград ще се представлява........Община Тополовград е юридическо лице където Кмета на общината като законно избран мажоритарно и тоест той е представителя на общината.Дайте да вникнем в същността на решението. Община Тополовград се представлява от Кмета и аз не виждам тука кой да представлява Кмета на общината.По отношение предложението което е г-жа Красимира Атанасова, значи тя е човека който как да кажа е мотора, двигателя за да се стигнат до тези договори и т.н. и тя е компетентното лце и тя е съответно служителя който се занимава. Точно това е ресор в общинска администрация. Така, че за това така е направена докладната за да могат евентуално да се допълват. Кмета като представител, той е представител Кмета на общината той представлява общината и съответно г-жа Атанасова съответно като правоспособния експерт който е в община Тополовград и се занимава точно в тази там област. Аз правя изказване.Да, предложението си е предложение за решение.Моето е изказване не е предложение за решение.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Стойчев.

К.Стойчев: Аз към колегата Наско Анастасов.Няма проблем за предложението обаче вие имахте единствения човек който в момента работи по проектите. Не виждам смисъла на това предложение и още повече тука не съм сигурен в адекватността на това предложение.Общински съветници имат ли право да членуват тука?

Кр.Иванов: Тука пише Община Тополовград, а не Общински съвет.

К.Стойчев: Тук става въпрос за представители на Община Тополовград, а не на представители от общинския съвет.

Пл.Минчев: Общински съветници не могат да представляват, могат да бъдат единствено в нестопанския сектор и тука допълва моето изказване и това което е предложено противоречи на закона.Дайте да вземем едно законосъобразно решение.Няма лошо нека да бъдат и двамата, но имаме забрана и общината се представлява от Кмета на общината.Това е едното. И другото което е има противоречие да ви го покажа в наредбата.

Миглена......... : В разпоредителните разпоредби на 19.2. в наредбата....

Пл.Минчев: Кажи коя е Наредбата. Че в публичния сектор не може да бъде общински съветник. Може да бъде на друг сектор.

П.Костов: Десет минути почивка може ли г-н Председател?

В.Сяров – Председател на ОбС: Десет минути почивка.

 

10 минути почивка.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Продължава заседанието на Общински съвет. Кворума е 17 общински съветника. Има едно разискване там, разпечатката на Наредбата да се види.

Н.Колев: Имам едно запитване. Няма ли опастност такава да влезем в конфликт на интереси когато бенифициента много добре знаем ... / не се чува/ като вие като първостепенен разпоредител на средствата и взимате средствата .......

Миглена............: Не може да стане има конфликт на интереси.

Н.Колев: Ето това е. Има опасност от конфликт на интереси.

Миглена............ Представителя на общината е само едно лице. Могат да бъдат и три лица, но имат право на един глас. / говор от място не се чува/

Пл.Минчев: Тоест правилата така са направени, че не може........

Кр.Иванов: Онзи ден в два часа имаше събиране в Терзиева къща.Ваши представители имаше там, лектори имаше и много добре обясниха.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:Плюс това там ще има управителен свет. Този управителен съвет се избира на общото събрание.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някакви други мнения предложения?Няма. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.15 от ЗМСМА и във връзка с Наредба №22/14.12.2015година на министерсвото на земеделието и храните за условията и реда за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 /обн. ДВ бр.100 от 18.12.2015год./ , Общински съвет Тополовград реши.

Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение Под №1 от ДЗ №10 от дневния ред.Започвам с изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17 “за”,

0 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение под №2 от ДЗ №10 от дневния ред. Това е предложението от докладната записка. Започвам с изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 8 “за”,

4 ”против” и 5 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  НЕ СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложението на г-н Анастасов: 2. Определя г-н Николай Иванов Колев – общински съветник при ОбС – Тополовград и г-ца Силвия Георгиева Георгиева – общински съветник при ОбС – Тополовград за представители на община Тополовград в учредителното събрание /колективния върховен орган/ на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Тополовград” с право на един глас съгласно чл.28,ал.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:Кой ще я представлява общината тука?Вървим в нарушение със закона постоянно.Можете да предложите един общински съветник примерно, но двама не можете да предложите.

В.Сяров – Председател на ОбС: Това е предложението и го подлагам на гласуване.Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: По този начин няма да имаме регистриран МИГ и общината ще загуби 60 000,00лв. който са безлихвен кредит дадени и ни е в началото на годината близо с 200 000,00лв. от всичките тези неща които искате плюс тези 60 000,лв., тръгнахте с 180 000,00лв. назаде. Вие продължавайте да си гласувате.Толкова мислите за хората и за населението.

В.Сяров – Председател на ОбС: Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 9 “за”,

8 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №10 от дневния ред.Това е предложението от докладната записка.Гласуването е поименно.Започвам изчитане на имената.

К.Стойчев: Какво гласуваме?Точка три трябва да се обезмисли тогава. Какво гласуваме.

Кр.Иванов: Сега предлагам да се прегласува проекто решение №2 като направим следното изменение. Определя Божин Божинов -кмет на община Тополовград и г-ца Силвия Георгиева и да имаме компромисно решение.Може ли така?

В.Сяров – Председател на ОбС: Ние сме гласували вече.

Кр.Иванов: Аз предлагам прегласуване.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Защото тя не е приета. Няма смисъл трета и четвърта да се гласува разбираш ли?

В.Сяров – Председател на ОбС: Ама чакайте сега съвсем различни са нещата. Продължаваме да гласуваме.

Кр.Иванов: Значи официално правя едно предложение. Такава сесия за осем години не съм.... беззаконие тука при провеждането на сесията. Нарушаваме законите на държавата, правим .... Господин Председател официално искам вашата оставка за несправяне като Председател на Общинския съвет.Не може така бе момче, разбери го! Никога не съм бил така ядосан.

К.Стойчев: Правителството ни дава проекти. Ние ей така тук си ги хвърляме през прозореца заради глупави решения.Правителството ни отстъпва проекти ние не можем да си ги защитим поради некадърност.

Ат.Анастасов: Какъв е проблема дали ще бъде Божин и Красимира или ще бъде Николай Колев и Силвия Георгиева? /шум в залата/

Пл.Минчев: Да няма някой друг кмет на общината, а ние да не знаем? Кой е Кмет на общината?

В.Сяров – Председател на ОбС: Продължаваме гласуването по т.3. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената.

К.Стойчев: Господин Председател какво ме караш да гласувам? /шум в залата/

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: От сега ви казвам, че МИГ няма да има и ще ви кажа защо.От сега ви казвам няма представител на общината. Няма ,кой е представител на Общината?Общинските съветници г-ца Георгиева и г-н Колев са представители на общинския съвет.Кой е представител на Общината?

Д.Михова,нач.отдел „ФСДБМДТ”: И той трябва да е представител и да работи в общинска администрация.Може ли външен човек да дойде и.......

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Общински съвет и общинска администрация са различни неща.

Кр.Иванов: Най-добрия компромисен вариант предложих ви го и вие пак. Кмета и един представител от общинския съвет.

В.Сяров – Председател на ОбС: Едното е представител на общината в учредителното събрание, а другото е в управителния съвет.Аз не знам кой какво чете.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Едното е колективен орган, а другото е управителен съвет.

В.Сяров – Председател на ОбС: Като няма никакво значение защо не са писани в една, а като две?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Ама къде е представителя на общината?Председателя продължава. Дайте да го гласуваме и..........

В.Сяров – Председател на ОбС: В процедура на гласуване сме.Господин Стойчев как гласувате? По проекто решение под №3 от ДЗ №10.

К.Стойчев: Добре, да речем, че съм против.Аз... как може в управителния съвет да участват двама общински съветници? Запишете, че съм „против”

П.Златев: Гласуваме по т.3 която е от докладната без някакви промени, на вносителя?

Д.Парнаров: В интерес на истината господин Председателя подложи на гласуване предложение №3 от докладната на вносителя.Това трябва да се гласува в момента. Предложение №3 от докладната на вносителя.Той това подложи на гласуване.

Пл.Минчев: Четете какво пише бе.Община Тополовград участва като представител с нестопанска цел. Ние горе приехме решение за други двама, а пък третия който се подлага пак предлагаме да бъдат....

В.Сяров – Председател на ОбС: Можем да приемем Кмета тука.

Д.Парнаров: Това което ми даде Миглена, позволявам си да и говоря на малкото име защото ми е била ученичка и съм и бил класен. Пише така т.20 от §1 - Представител на нестопанския сектор“ е лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, както и физическо лице, самоопределящо се като представител на този сектор. Физическото лице декларира писмено принадлежността си към този сектор. Общински съветник, кмет, заместник-кмет или служител в община, кметство или район, самоопределил се като представител на нестопанския сектор или представляващ друг представител на нестопанския сектор, не може да бъде член на колективния управителен орган на МИГ.Тези хора не могат да бъдат член на колективния управителен орган на МИГ-а. Да каже юриста.

Миглена........... /говор от място не се чува/

В.Сяров – Председател на ОбС: Къде го пише това нещо?

Миглена.........: Отворете ЗМСМА чл.22 Наредба 22 на общината

Д.Парнаров: Защото по тази разпоредба която аз чета т.20 то не кореспондира с т.2 от решението.

Пл.Минчев: Говорим за нестопанския сектор...

Д.Парнаров: Аз не мога да го тълкувам, не е моя работа, но т.20 и това което Представители на община Тополовград в учредителното и общото събрание /коликтивния върховен орган/. Тези изброените лица не могат да бъдат тогава.

Пл.Минчев: За това имам едно предложение. Нека Кмета си е Кмет на общината да бъде той представителя. Предложете едно друго един общински съветник ако трябва и двамата да представляват. Но Кмета си е...То е един глас. Значи Кмета си е Кмет. Каквото и да правим Кмета си е Кмет той представлява Община Тополовград и нека да има един представител на общинския съвет.Аз ви казвам, че в този вид мисля, че няма да имаме проблеми. Дайте така да направим или......

В.Сяров – Председател на ОбС: Стигнахме до т.3 предложението на Кмета.Който е съгласен да гласува.Започвам изчитане на имената.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 8 “за”,

2 ”против” и 7 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Сега подлагам на гласуване предложението на г-н Анастасов. Община Тополовград да участва като представител на публичния сектор в колективния управителен орган /управителния съвет/ на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Тополовград”, представлявана от г-н Николай Иванов Колев – общински съветник при ОбС – Тополовград и г-ца Силвия Георгиева Георгиева – общински съветник при ОбС – Тополовград с право на един глас съгласно чл.28,ал.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 9 “за”,

7 ”против” и 1 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване т.4 от ДЗ №10 от дневния ред.Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 9 “за”,

6   ”против” и 2 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Пл.Минчев: Право на отрицателен вот.Гласувал съм против.Значи искам да кажа на всички колеги общински съветници и на всички присъстващи тука, че община Тополовград в лицето на г-н Божин Божинов има един успешен и работещ Кмет.И с това решение което се взема да се подмени еднствения представляващ община Тополовград ние правим едни правни абсурдни прециденти и все пак трябва да се знае, искам да го подчертая, че с това решение по някакъв начин, не знам дано да не е така опитват да се подмени Кмета на общината. Кмета на община Тополовград е единствения представляващ община Тополовград. Записано е в ЗМСМА да не цитирам други закони. Така, че с това решение считам, аз за това гласувах „против” защото по този начин се опитва да се прави подмяна на представляващия община Тополовград. Благодаря!

В.Сяров – Председател на ОбС: Преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой да има да добави нещо?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Аз имам нещо да добавя.При положение, че не е приет бюджета аз не знам ние какви помощи и какви пари ще разходваме. За това оттеглям т.11 и т.12, защото тук има хора които са в нужда, а ние не гласуваме бюджета.

В.Сяров – Председател на ОбС: Т.11 и т.12 се оттеглят от вносителя.Преминаваме към,

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Комисиите за становище.В първа, втора, трета и четвърта е гледана.Първа?

Н.Колев: Няма какво да добавя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Д.Парнаров: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: Да се гласуват така предложените решения.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Х.Мочев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой да има да каже нещо.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Тук се визира община Тополовград да е водещ партньор.Тук ли е председателя на туристическото?

Ат.Хамбарлиев – председател на туристическото дружество: Тук се иска община Тополовград да бъде партньор /говор от място не се чува/

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Да но ние участваме в още шест проекта в които сме водещи.

Ат.Хамбарлиев – председател на туристическото дружество:За това ние предлагаме общината да е водещ в този проект.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Миглена ние в какво участваме, общината?България-Турция, България-Гърция с по три проекта, нали така?Не е ли възможно да участваме с туристическо дружество „Вишеград” по съвсем друга мярка.Ако участваме по тези мерки които.......

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой друг ика ли да каже нещо?Няма. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.39,ал.4 от ЗОС предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение под №1 от ДЗ №13. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17 “за”,

0 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение под №2 от ДЗ №13. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17 “за”,

0 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение под №3 от ДЗ №13. Гласуването е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17 “за”,

0 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Ат.Хамбарлиев – председател на туристическото дружество: Може ли?Благодаря ви, че приехте тази точка. Моето желание е всички точки да бяха приети по този начин, но искам да кажа нещо. Туристическото дрежество никога не е искало с изключение на един случай пари когато..... никога и по никакъв начин пари.Аз лично никога и от никого не съм искал да се отделят пари в бюджета за туризма. Нека това да бъде ясно на всички защото разбрах, че имало предложение в общинския бюджет да бъде завишена субсидията на туристическото дружество. Никога аз като председател с никого не съм говорил, не съм поставял никога този въпрос.Моля, ви вземете го в предвид и не превръщайте нито отделни хора, нито дружества или някои структори в поле на изява на някакви..... И благодаря още веднъж.И нека да приключа туристическото дружество, всички сме наясно, че е за отдих и развлечение и там всеки сам си плаща. Ние искаме само пари когато става въпрос за неми, за ток, за подръжка на....., а не за мероприятия.Благодаря ви!

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: А това кой го плаща?Издръжка, електоенергия... Кой го плаща?Аз това исках да кажа, че е безмислено да увеличават...

Ат.Хамбарлиев – председател на туристическото дружество: Кмете, не сме искали от никого....

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: След като увеличаваме може да си плащате наемите, може да си плащате издражката.

Ат.Хамбарлиев – председател на туристическото дружество: Именно за това не сме искали никога от никого увеличаване на тази субсидия.Заявявам го най-категорично. И ви се моля не вкарвайте в такива интриги дружеството.

В.Сяров – Председател на ОбС: С оглед изчерпване на т.13 от дневния ред преминаваме към,

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Това е докладната за вестник „Сакар”.Вносител съм аз. Тъй като няма бюджет и аз ще си оттегля докладнатаПреминаваме към,

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Тази точка не е гледана в комисиите.Това е относно: Актуализиране на Плана за действие на Община Тополовград за интегриране на ромите за 2016 година и изготвяне на Отчет на Община Тополовград за 2015г. в изпълнение на Националната стратегия за интегриране на ромите /2012-2020/. Преди да преминем към разисквания искам да направя едно процедурно предложение, тъй като таз докладна е вкарана в последния момент.

На основание чл.75, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС –Тополовград и взаймодействието му с ОбА, докладната записка да се разглежда и материалите към нея без да са разгледани и обсъдени на заседание на постоянните комисии.Който е съгласен с така направеното....

Пл.Минчев: Само не разбрах основанието. Това не е ли от стария Правилник?Не е ли чл.80 в новия Правилник?Правното основани е чл.80, ал.4

В.Сяров – Председател на ОбС: Чл.80,ал.4, съгласен съм. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за” „Против?” „Въздържал се?”Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 17 съветника, 17 „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”.ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.Някой ако има добави нещо по тази докладна? Няма. Преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1от ДЗ №15 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за?” „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17 “за”,

0 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №15 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за?” „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17 “за”,

0 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.15 и преминаваме към,

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Тя е предложена от г-н Иванов.

   На основание чл.21,ал.1,т.1 от ЗМСМА, чл.76,ал.2 от Правилника на общински съвет- Тополовград неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация по предложение на г-н Иванов постоянната комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа , транспорт, опазване на околната среда, благоустрояване и комунални дейности, на мястото на г-н Наско Ангелов Стоянов да влезе г-н Петър Златев Янчев.

Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против”? „Въздържал се”? Обявявам резултата от грасуването.

Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17 “за”,

0 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

В.Сяров – Председател на ОбС: Преминаваме към,

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Контрол по изпълнение на взети решения.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Кмета няма да докладва. С оглед на това преминаваме към,

 

 

ОСЕМНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Аз искам да направя едно изказване. Дами и господа уважаеми присъстващи от общинска администрация,общински съветници. Казвам се Божин Божинов все още общинския съвет не ми е отнел правото да се казвам така то имети си остава. Имам едно предложение което мисля отдавна. Предлагам всички политически сили да си подадат оставката, говоря за общински съветници от първия до седемнадесетия, респективно и аз ще си подам оставката като кмет на общината и да отидем на едни нови избори за да може да се работи нормално и хората да знаят, че тази община има общински съвет който да мисли и да работи за тях.Като, още една отметка общинските съветници от опозицията да декларират, че няма да участват в изборите за общински съветници, защото за пореден път се доказа, че те не мислят и не милеят за родния си край и за благото на хората.В началото още на годината ние тръгваме само по мои преценки със сто и няколко хиляди лева назаде. В смисъл общински съвет 40000,00лв., без обяснение защо са ви тези пари, 60000,00лв.ще загубим от МИГ-а. Едни такива недомислици, не се приема общински бюджет. Така, че предлагам опозицията декларира, че няма да участва в избори за общински съветници за кмет ако искат да участват, аз ще участвам и за което ви благодаря.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАСИЛ СЯРОВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно,                                                                              

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС

 

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Посетители

1251536
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
322
386
3146
1242173
18468
50613
1251536

Вашето IP: 207.46.13.180
Час: 2021-09-23 15:01:21

Времето в Тополовград

opak