За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол N 4 от 22.12.2015 г.

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

4

22. 12. 2015 год.

 

           Днес 22.12 .2015 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветници са се регистрирали 15. Отсъстват Петко Костов и Атанас Анастасов.

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Васил Сяров - Председател на Общински съвет – Тополовград.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добър ден! Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги общински съветници, присъстващи в залата.Присъстват 15 съветника регистрирани в присъствената книга. Отсъстват двама съветника Петко Костов и Атанас Анастасов, обадиха се пътуват ще дойдат всеки момент.На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет – Тополовград, при което откривам заседанието на Общински съвет – Тополовград. Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Освен предварително раздадения проекто дневен ред, бяха ви раздадени и допълнително още две докладни. Ще предложа да влязат в дневния ред на днешното заседание.Правя следните предложения по отношение на дневния ред. Предлагам като т.9 от дневния ред да влезе ДЗ с вх.№85/14.12.2015. Следващото ми предложение е като т.10 от дневния ред да влезе докладна записка с вх.№ 92/18.12.2015г.В предвид на направените предложения, предлагам т.9 и т.10 от проекто дневния ред „Контрол по изпълнение на взети решения” и „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани” да станат съответно т.11. и т.12 от дневния ред на заседанието на ОбС. Други предложения по отношение на дневния ред на днешното заседание има ли? Няма, поради което прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.Общинските съветници които са съгласни ДЗ с вх.№85/14.12.2015г. да влезе като т.9 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуванетоУчаствали в гласуването 15 общински съветника от които 15”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА . Общинските съветници които са съгласни ДЗ с вх.№92/18.12.2015г. да влезе като т.10 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуванетоУчаствали в гласуването 15 общински съветника от които 15”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Общинските съветници които са съгласни с предложението т.9 и т.10 „Контрол по изпълнение на взети решения” и „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани” да станат съответно т.11. и т.12 от дневния ред, моля да гласуват с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?”Обявявам резултата от гласуването.Участвали в гласуването 15 съветника от които 15 „за”, 0 „потив” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Сега подлагам на гласуване цялостно предложения дневен ред. Общинските съветници които са съгласни с така предложения цялостен дневен ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за” „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 15 съветника от които 15 „за” 15 „против” и 15 „въздържал се”.

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към,

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Преди това искам да направя едно процедурно предложение: Поради това, че нямаме към този момент съставени комисии към ОбС , предлагам: Предвид разпоредбите на чл.71,ал.4 от все още действащия Правилник за организацията и дейността на ОбС – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, решенията по докладните записки включени в дневния ред на днешното заседание на ОбС – Тополовград да се вземат без да са разглеждани докладните записки и материалите към тях в постоянните комисии към ОбС – Тополовград.

Който е съгласен с така направеното процедурно предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?”Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 15 съветника от които 15 „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

И така преминаваме към т.1 от дневния ред. Има ли някой да каже нещо? Кмета, общинските съветници от присъстващите в залата? Няма. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и чл.26а,ал.2 от Закона за народните читалища, предлагам на ОбС – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

С това се изчерпва т.1 от ДР и преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Желаещи да вземат отношение по т.2 от дневния ред?Кмете?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Само аз искам да кажа нещо. Мисля, че не можем да продължаваме с тази агония „Златно зърно”с участието на общината. Трябва да вземем веднъж за винаги, не веднъж е имало предложения, но никога не сме стигали до крайности.Моето предложение е даже го коментирахме г-н Мочев помните когато събираха земеделските производители, както и предложението на земеделските производители с които говорихме да може да участва дружеството „Златно зърно” по евро програми, да не ни тежи на нас и да субсидираме тази дейност. Предлагам, ако трябва за следващата сесия да го коментираме. Сега да вземем някакво решение, някакво становище да продадем 17% през борсата. Не знам дали някой ще ги купи, но ние трябва да направим тази стъпка защото... Всеки ще каже, че през борсата е скъпо, но ние нямаме друг вариант, за да може „Златно зърно” да участва по евро проекти. Общината е с 42% което е в невъзможност дружеството да участва. Общината няма право да има повече от 25% за да участва в евро проекти. Ние имаме 42%. Това е. Предлагам, ако трябва на следващи комисии да го коментираме. Да се съберем всички и да го коментираме.Тази агония трябва да спре, защото предприятието акумулира само загуби. Тези 17% са в тежест на нас и на мажоритарните собственици които са......

В.Сяров – Председател на ОбС: Тя мелницата в момента не работи.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Не работи защото две години бавим едни пари които трябваше да им дадем. Имаше там едно условие което не се....... и за това предлагаме да се отпусне средства с които да се купи МУК и да започне да работи това предприятие. Никой вече не работи на чували, всеки работи на знаете с компресори. Това исках да ви кажа само.Ако някои иска да каже нещо.

В.Сяров – Председател на ОбС: Помощ ли ще е ако се закупи този камион да заработи защото от два месеца като не е работило

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: А, не е от два месеца, от май месец, април.

В.Сяров – Председател на ОбС: Той нали си депозира оставката управителя.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Той едното няма нищо общо с другото.Той си е депозирал оставката, но ние сме собственици .... по принцип имаме решение на ОбС с което ни даваме право, но аз не мога да дам право да освободим единия управител без да е изчистил задълженията да видим накъде върви и какво ще правим.

К.Стойчев: Общината ги чисти тези средства. Ние плащаме.

Д.Парнаров: Аз до колкото си спомням в предишните отчети на „Златно зърно” колкото е прихода, толкова е и разхода.Те до сега не са вкарали никакви приходи в общината.До колкото си спомням, може и да се лъжа на предното решение ние гласувахме 42 000лв. мисля, че беше? Сега защо са 45 000лв.?Увеличена е камиона като сума ли?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Камиона струва с ДДС към 118 000.00лв. Ние даваме 45 000.00лв, а другите средства ги дава мажоритарния собственик.

Д.Парнаров: Тогава какво пречи, аз подкрепям вашето предложение да се пуснат дяловете на общината на борсата.Даже всичките да се пуснат.Ние файда нямаме от това предприятие.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Лошото е, че вие знаете колко години се пробваме и няма кой да ги купи.

Д.Парнаров: Така е.Но ако това е причината да кандидатстват по европроекти няма пречка да ги пуснем да участват.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Това е единствената причина която ние го говорим от година, но не сме предприели някакъв ход с който да решим да отрежем този тумор и да .......

В.Сяров – Председател на ОбС: Г-н Парнаров каза колкото са пприходите толкоз са и разходите, но аз имам последния отчет за 2014год. там има 85 000.00лв. загуба.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Кое?

В.Сяров – Председател на ОбС: В отчета на „Златно зърно”

Д.Парнаров: Това не е толкова важно. Важно е, че нищо не влиза в общината.

Д.Михова-нач.отдел „ФСДБМДТ” – Отчета на „Златно зърно” за 2014 е приет от Общински съвет.

В.Сяров – Председател на ОбС: Аз знам, че е приет. Кредита е 60 000лв.Има задължения към персонала 28 000лв.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Значи кредита не е 60 000лв.Това е от предния Кмет. Това е револвираща линия която допълва тези 60 000лв.

В.Сяров – Председател на ОбС: Тук пише задължения към финансови предприятия 60 000лв.Тук искам само да ми обясни г-жа Михова едно нещо. Тоз отчет продукция и стока 94 000лв. текуща година за 2014. Това значи има ги в складовете ли 94 000лв.?

Д.Михова-нач.отдел „ФСДБМДТ”- Поставяте ми въпроси на които аз не мога да ви отговоря.Това са техните отчети.

В.Сяров – Председател на ОбС: Да, техните отчети.Това значи, че има 94 000лв. стока вътре по принцип. Нали така?Това е, че около 94 000лв. има стока това е около 200 тона брашно.

Кр.Иванов: Може и да е зърно.

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако е зърно ще е още повече, около 250 тона.Те просто няма къде да го съберат.

Кр.Иванов: А, не може. Не може да се пише така в пространството. Да нямаш грам зърно пък да пишеш.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Дори и да е така те си плащат заплати, осигуровки.

Кр.Иванов: Това е единственото дружество в което общината има дял.

В.Сяров – Председател на ОбС: Само за Протокола в момента влизат двама общински съветника Атанас Анастасов и Петко Костов.

Кр.Иванов: Идеята е тъй и тъй вкарваме пари предстои да изберем нов управител защото изтече мандата на стария идеята е това дружество по някакъв начин да тръгне да работи.Не само да калкулира някакви печалби, но да се назначат може да са и две три работни места.Дяловете ние сме длъжни като...... най-напред да ги предложим на някой от собствениците и после трябва да ги пуснем на борсата. Може и те да искат да ги закупят.

Д.Парнаров: Красе, всичко тава което кажваш е окей, чудесно. Само, че толкова години само общината дава на това дружество. Това дружество не е направило никакви отчисления в общинския бюджет. Лошото е, че само ние даваме, че те не дават.

Кр.Иванов: Ако се избере някакъв Управител по-деен, по-млад може да се разработи нещо. По четири, пет човека да работят в тази мелница пак е файда.

Д.Парнаров: Те не направиха общо събрание в което Кмета да им предложи, скриха се тогава.

В.Сяров – Председател на ОбС: След това решение на общинския съвет не е имало с което да гласувате „за”?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Тази година имах ме ли......

В.Сяров – Председател на ОбС: Общо събрание на „Златно зърно” имаше ли тази година, след като е излезло това решение?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Имаше ли тази година....

Д.Парнаров: Не, защото вие не бяхте поканен.

В.Сяров – Председател на ОбС: Решението е от 30.06.2015год.Кмета е упълномощен да гласува в общото събрание на съдружниците, но не е имало май събрание.Там май трябваше да се освободи ако искат мажоритарните собственици управителя и да се назначи нов.Всъщност те са от София мажоритарните. Те може и да му го продължат. Те имат мнозинство.

Д.Парнаров: То е толкова тъжно, че чак смешно.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: За това ви правя това предложение, ако искате г-н Кьосев искаше почивка. Ако искате почивка и тогава да продължаваме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добре 10 минути почивка.

 

10 минути почивка

 

В.Сяров – Председател на ОбС: В момента кворума е 17 човека продължаваме заседанието.Някой има ли нещо да добави по т.2?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.8 от ЗМСМА, чл.13,ал.1,т.2 от Наредба за условията и реда при които Община Тополовград упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на ТД – чл.137,ал.1,т.9 от ТЗ, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №2 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №2 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 8“за”,

9”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Следващите решения няма смисъл от гласуване.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Аз не виждам какъв е проблема, защото дружеството ще продължава да акумулира загуби и в тези загуби искаме не искаме ние пак ще ги платиме.Не знам защо гласувате „против”, явно не сте много запознати. Така сте решили.Имайте пред вид, че предприятието не работи и ще акумулира нови загуби които пак ще плаща общината.Там има заплати, осигуровки така, че....

В.Сяров – Председател на ОбС: Ще продадем една част на борсата и ......

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Добре, бе добре.

В.Сяров – Председател на ОбС: Ние пак можем да им дадем винаги....

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: То ще стане една година и ще видите, че загубите станали 100 000лв.и тогава ще платиме и загуби и....Явно не сте на ясно много..

Кр.Иванов: Това е пълна глупост

Х.Мочев: Ние трябва да вземе решение какво да го правим дали да го продаваме или да направим така, че да почне да работи и в някаква степен да започне да връща.Единия вариант е ако го продаваме да го продаваме. Другия вариант е това което се предлага да се направи.

Кр.Иванов: Идеята е не само да работи това предприятие да калкулира някаква печалба, но идеята е и да отвори някакво работно място.

В.Сяров – Председател на ОбС: През 2014год. защо не е закупено камиончето? Нали има решение на общинския съвет.

Кр.Иванов: Аз ще ти кажа защо не е взето. Взехме решение да вземем, но имаше едно условие там те не го изпълниха и не можахме да стигнем до....

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Ами нали за това не сме им дали пари.

Кр.Иванов: Ние за това не сме им дали пари защото...... Изтека мандата на тоз управител, събирате се казвате кой е новия управител.....и идеята е такава казах ви.Млад амбициозен човек който има хъс за работа. Малко да се раздвижат тези неща.

В.Сяров – Председател на ОбС: Дайте да сложим нов управител

Кр.Иванов: Това не е предмет на докладната.Това е друго.

В.Сяров – Председател на ОбС: Прекратявам разискванията. С това се изчерпва т.2 от дневния ред и преминаваме към,

 

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Желаещи да вземат отношение? Не виждам. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост, предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от докладна записка №3 от ДР.Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от докладна записка №3 от ДР.Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от докладна записка №3 от ДР.Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.3 преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Някои, ако има да добави нещо.Кмета, общинските съветници нещо да добавят? Някой от залата? Няма. С това считам, че разискванията са приключени. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване

    На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.129,ал.1 от Закона за устройство на територията, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.4 и преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Някои да допълни нещо?Господин Парнаров.

Д.Парнаров: Аз по тази точка няма да гласувам, защото съм в конфликт на интереси.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Парнаров няма да участва в гласуването. Още някой ако има нещо да добави?Няма. С това считам, че разискванията са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №5 от ДР.Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №5 от ДР.Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.5. преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Вносител съм аз. Трябва да изберем заместник делегат в Общото събрание на Регионална асоциация на общините „Тракия”.Предложения?

С.Георгиева: Аз предлагам Добрин Парнаров.

В.Сяров – Председател на ОбС: Други предложения?

Пл.Минчев: Аз имам предложение за решение. Определя за делегат на Общото събрание на РАО „Тракия” за мандата 2015-2019година Наско Ангелов Стоянов – общински съветник. Ще се аргументирам защо правя това предложение за решение. Значи Наско Ангелов Стоянов е делегат в предния мандат мисля, че така добре се представяше и представляваше нашата община като представител на Общинския съвет. Още повече в материала който е предложен по докладната записка там е посочено, че следва да бъде общински съветник не точно следва да бъде Председателя на Общински съвет още повече, че считам че следва да се даде възможност и на останалите съветници да участват като представители в такива сдружения. Така, че аз правя това предложение за решение.

В.Сяров – Председател на ОбС: Това по първа точка?

Пл.Минчев: Първа точка не е гласувана. Тя подлежи на гласуване.

К.Стойчев: Аз имам предложение, по скоро не като имена, а да заложим на стария делегат който е бил. Единствено се базирам на това приемствено, защото аз също съм ходил на тези общи събрания на РАО „Тракия” и трябва да ви кажа, че сряда петък, делегати и т.н.Мисля, на това залагам нека да има една приемственост в нашата община, да изпратим стария делегат който е.

В.Сяров – Председател на ОбС: Други предложения? Подлагам на гласуване процедурното предложението Наско Стоянов да е делегат на общото събрание на РАО „Тракия”

Пл.Минчев: Само да се намеся. Това не е процедурно предложение, а предложение за решение.И съгласно действащия Правилник предложенията се гласуват така както са постъпили. Тоест вие трябва да подложите на гласуване това решение като вносител първо и след това вече в зависимост от гласуването да подложите и другите на гласувания.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добре, разбрах. Някакви други предложения?Няма с това считам, че разискванията са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.15 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №6 от ДР.1. Определя за делегат на общито събрание на РАО „Тракия”, за мандат 2015-2019г. Васил Иванов Сяров – Председател на ОбС – Тополовград.

Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 10“за”,

1”против” и 6 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №6 от ДР2. Определя за заместник делегат на Общото събрание на РАО „Тракия” за мандат 2015-2019г. Добрин Парнаров – общински съветник.

Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 8“за”,

2”против” и 7 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Други предложения?

Н.Стоянов: Оттеглям си кандидатурата.

С.Георгиева: Тя беше за делегат, а не за заместник делегат.Говорим за заместник делегат.

П.Костов: Аз имам много добро предложение за Силвия Георгиева.

В.Сяров – Председател на ОбС: Други предложения?Няма. Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №6 от ДР2. Определя за заместник делегат на Общото събрание на РАО „Тракия” за мандат 2015-2019г. Силвия Георгиева – общински съветник.

Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 1 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.6 и преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Преминаваме на Правилника на Общински съвет – Тополовград.Докладната е от г-н Добрин Парнаров – Председател на комисията по изготвяне на Правилника.Първо искам да направя едно процедурно предложение: Предлагам Правилника за организацията и дейността на ОбС – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация да се разгледа и приеме глава по глава и да не се изчитат текстовете когато няма промяна и допълнение към тях.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”, „против” и „въздържал се”.Обявявам резултата от гласуването.

                      /Участвали в гласуването: 17 съветника, от които 17„за”,

0 „против” и 0 „въздържал се”./

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

Давам думата на господин Парнаров.

Д.Парнаров: Колеги, комисията проведе две заседания....

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Само към вносителя. Тук има една грешка явно при копипейс от докладната на г-н Минчев през 2011г. сте записали Решение №4 от 30.11.2011г.Това не е грешка на г-н Парнаров другия път като правите копипейс....

Пл.Минчев: Файла е от 2011година. Само гледам, че един протокол се размята от комисията, но виждам, че не е приложен към докладната.Нека да ни бъде предоставен този протокол от комисията по изработване на Правилника.И да попитам защо не е представен с докладната записка. Би било редно да бъде предоставен с докладната.Такава ли трябва да бъде процедурата. Не следва ли протокола да бъде представен с докладната.

Д.Парнаров: Проведе комисията две заседания на която разгледа Правилника. Добави, извади някои неща. Преди да почнем да коментираме глава по глава ще си позволя да направя едно допълнение. Към чл.56, ал.1 където пише Общински съвет създава постоянни и временни комисии. Той избира от своя състав техния председател, да се добави секретар и членове.Това е първото. И второто към чл.57,ал.1,т.4 – където пише – Комисия по обществен ред и сигурност, местно самоуправление, регионална политика и земеделие и гори – да се добави и тогава да мине – 5 члена.Да се добави земеделие и гори.Аз няма друго какво да добавя.

Пл.Минчев: Ще ми бъде ли предоставен протокола не разбрах само?

В.Сяров – Председател на ОбС: Някакви други предложения?

К.Стойчев: Аз само искам да попитам глава по глава ли ще ги дебатираме ако има някакви неясноти или......

В.Сяров – Председател на ОбС: Да, ще го гледаме глава по глава.Преминаваме към,

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

 

Ако има мнения, предложения по глава първа? Не виждам за това прекратявам разискванията по глава първа и преминаваме в процедура на гласуване.

Който е съгласен да се приеме глава първа по така предложения Правилник, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?”Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 1 “въздържал се”/.

ГЛАВА ПЪРВА СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към,

Глава втора

КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ.

 

Становища, предложения, мнения? Не виждам. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.Който е съгласен да се приеме глава втора от така предложения Правилник, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?”Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 2 “въздържал се”/.

ГЛАВА ВТОРА СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към,

Глава трета

РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ.

 

Пл.Минчев: Аз искам думата да взема по отношение на глава трета.Значи в чл.21,ал.1,т.8 – предлага бюджет за издръжка на общинския съвет по чл.8,т.7 от Закона за общинските съвети и упражнява контрол върху изразходваните средства.Искам да попитам чл.8,т.7 какво гласи, комисията или председателя на комисията.

Д.Парнаров: Не го знам на изуст.

Пл.Минчев: Аз мога да ви кажа, че съм си направил труда, направил съм справка като юрист и такъв закон не съществува въобще – Закон за общинските съвети.Да не е някаква техническа грешка?Стария текст беше – упражнява контрол върху изразходването средствата предвидени за издръжка на общинския съвет.Кое наложи промяната?Вие казахте, че сте ползвали стария правилник, добавяли сте нови текстове и ето аз имам въпрос. Ако не можете да отговорите имам следното предложение. Предлагам това да отпадне. Такъв закон въобще не съществува.Мен ми е интересно какво гласи.Аз за това предлагам да остане стария текст. Още повече, че съгласно Закона за публичните финанси, съгласно закона за държавния бюджет на РБ, там има процедура в която се структурира и определя бюджета и съответно през изминалите години също може Председателя макар и не изрично да му бъде въведено като задължение или право винаги аз съм представял такъв проект за бюджет на ОбС. Така, че за мене предлагам, предложение за решение, предлагам бюджета за издръжка на общинския съвет по чл.8,т.7 от Закона за общинските съвети – да отпадне и да остане само – упражнява контрол върху изразходваните средства.Това ми е едното предложение. Другото ми предложение т.16 – разписва командировките на кмета на общината в страната и чужбина и ползването на отпуската на кмета на общината съгласно кодекса на труда. По нататък в Правилника, мисля, че беше десета глава. Там е казано, че това е на уведомителен режим.Няма как да стане председателя, аз не знам и на практика как може да стане след като е на уведомителен режим и имаме специален закон за местното самоуправление и местна администрация по някакъв начин председателя на ОбС да подписва на кмета такава отпуска. Те там са дефинирани със законови положения което за мен този текст е изключително противоречив изключително противоречи на закона.

В.Сяров – Председател на ОбС: Значи да отпадне.

Пл.Минчев: Предлагам да отпадне.Да отпадне т.16. След това – завеждане на отчет и осъществяване на контрол по изпълнение на взети решения на общинския съвет.Значи пак в специалния закон – ЗМСМА казва, че общинския съвет осъществява контрол. Значи председателя на ОбС и общинския съветник е пръв сред равни администратира и административния ръководител.Той няма никъде самостоятелни права разписани в които да осъществява самостоятелно контрол.Така, че за мен този текст абсолютно противоречи на специалния закон който посочих. Така, че предлагам да отпадне също и т.17. Другото което е.В чл.23,вижте, забележете. Председателя на общинския съвет за времето на отсъствието си се замества от заместник председател.При отсъствие на председателя....така, така.... и в един момент председателя на общинския съвет предлага...ал.4 . Какъв е смисъла?Председателя на общинския съвет предлага да бъде включени експерти на хонорар, които да подпомагат дейността на общинския съвет и постоянните комисии. Средствата за възнаграждения на лицата по ал.4 се предвиждат в бюджетната сметка на общинския съвет... Първо общинския съвет няма такава бюджетна сметка, но там по нататък другите глави ще го коментираме.Да бъдат включени експерти. Значи за мен първо ал.4 и ал.5 са изключително незаконосъобразни и считам, че са нецелесъобразни.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Общината има достатъчно експерти.

Пл.Минчев: Значи община Тополовград се състои от общински съвет, общинска администрация.Аз считам, че в общинска администрация има достатъчно експерти и специалисти които евентуално покриват тези нужди.Аз не виждам за какво и през годините не се е налагало. Аз се връщам осем години назад не съм срещал някъде където да се ангажират такива експерти на хонорар. Още повече друго впечатление ми прави, че по нататък в другите глави се говори за тези експерти на хонорар като, че ли общинския съвет.... Аз мисля, че в общинския съвет също има хора които имат достатъчна подготовка в тяхната област така, че....За мене казах, този текст изключително противоречи.

Д.Парнаров: На кое противоречи? На кое противоречи?Че не може той да си покани и да плати хонорар на експерт ли?

Пл.Минчев: Оставете ме да се изкажа.

Д.Парнаров: Няма такива. Не противоречи.Противоречи на вашата глава. И ЗМСМА го казва, че Председателя може да покани експерт на който да му се плати хонорар .Да го подпомага.....

Пл.Минчев: Аз не съм свършил.По нататък ако искате ще ги коментирам глави по глави. Значи в чл.72 е казано: При необходимост в работата си постоянните и временните комисии могат да привличат външни лица като съответно трябва да има решение на общински съвет и т.н. Аз мисля, че този текст е достатъчно красноречив и евентуално при нужда след решение на общински съвет може да бъдат ангажирани такива лица и да им бъдат платени.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Общината си има юристи, експерти така,че....

Пл.Минчев: Така, че за мен е съвсем излишно този текст.Още повече както е в тази разпоредба на чл.23 за заместник председател какво трябва да се направи, как трябва да се замества и в един момент минаваме на експерти.Изобщо там не му е мястото и за това противоречи.Добре като казахтете, че е в мойта глава я ми кажете сега този чл........

Д.Парнаров: Не смятам да ме изпитвате господин Минчев. Нали се сещате, че няма да ви отговоря.Ти няма да ме изпитваш мен.

Пл.Минчев: Аз не ви изпитвам. Задавам въпрос.Председателя на комисията питам или някой от членовете да ми отговори. След като съществува виртуално това в моята глава чл.8,т.7 къде съществува?

Д.Парнаров: Тук има допусната печатна грешка.Категорично.Предлага бюджет за издръжка на общинския съвет и упражнява контрол върху изразходваните средства.Това е било записано.Няма чл.8. Нали за това правим дебати бе г-н Стойчев.Нали трябва да го огледаме и коригираме.

К.Стойчев: Десет минути говорим за това и никой не казва, че е техническа грешка.

Д.Парнаров: Съжалявам, че ни си взех записките.

Пл.Минчев: Това си е ваш пропуск. Аз не мога да отговарям, че не си носите записките.

Д.Парнаров: Ти за мен въобще не можеш да отговаряш по принцип.

Пл.Минчев: Аз не говоря за вас.

К.Стойчев: Господин Председателю може ли?

Д.Парнаров: От името на групата съветници 10 минути почивка.

В.Сяров – Председател на ОбС: 10 минути почивка.

 

10 минути почивка.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Продължаваме заседанието.Кворума е 17 общински съветника.

К.Стойчев: Господин председател давайте думата на който вдига ръка за да няма тука да си говорим през масите и т.н.Имаме тука още доста неща да гледаме.Благодаря!

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Минчев.

Пл.Минчев: Значи аз така аз имах тези предложения.Точка осем да отпадне, чл.8,т.7. Точка 16 и т.17. Значи т.16 да приемем, че той разписва.... Така е било и на практика командировачното, но т.17 според мен е изключително противоречиво. И държа да се подложи на гласуване за отпадането на т.17 както и за тези двете алинеи 4 и 5 на които местото им не е тук.

Д.Парнаров: Аз като председател на комисията така се съгласявам по чл.8,т.7 защото наистина това е техническа грешка. В смисъл от закона за общинските да отпадне и да остане: Предлага от бюджет за издръжка на общинския съвет и упражнява контрол върху изразходваните средства.Обясних тук извън, преди започването на заседанието на общинския съвет т.16 съм нямал пред вид, че председателя разрешава на кмета, че той формално му разписва командировачното. Ако смятате, че е юридически неиздържана нямам възражения да отпадне и тя включително. Точка 17 окей да отпадне.Нямам възражения.Защото формално когато си пуска кмета командировачно му го разписва председателя и обратно.

Пл.Минчев: Разписва командировките на кмета на общината в страната и чужбина, и до там.

Д.Парнаров: Окей добре.

Д.Михова-нач.отдел „ФСДБМДТ” „Заповедта за командировка”

Д.Парнаров: Заповедта за командировка, точно така.

Пл.Минчев: Нека да бъдем прицизни. „Заповедта за командировка”, добре.А за мен 17 изцяло противоречи.

Д.Парнаров: Добре, да отпадне.

Пл.Минчев: 17 отпада, 16 се редактира и 8 се редактира. Аз така го разбрах.Отпада моето предложение то е безпредметно да се гласува.И минаваме на т.23. Говоря за незаконосъобразност и ще се аргументирам. Тука не му е местото на тези текстове.И второто което е говоря за целесъобразност, като се аргументирах, че по нататъка има текстове 72 мисля който го цитирах е безпредметно тука да бъде в този раздел. Този раздел е ръководство на общинския съвет.

Д.Парнаров: Добре съгласен съм.

Пл.Минчев: Ами значи щом ал.4 и ал.5 отпадат значи аз оттеглям тези моите предложения.Това което казах, че за мене като юрист, това е лично мое мнение което го изразявам, щом като комисията е съгласна.

Д.Парнаров: И другите колеги да кажат. Аз казах, че..... Чл.23 отпада ал.4 и ал.5. Чл.21, т.8 става така: Предлага от бюджет за издръжка на общинския съвет и упражнява контрол върху изразходваните средства. Т.16 - Разписва заповедта на командировките на кмета на общината в страната и чужбина. И т.17 отпада.Другите колеги да кажат, защото аз не съм сам в комисията.

В.Сяров – Председател на ОбС: Щом няма повече предложения, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Който е съгласен да се приеме глава трета от така предложения Правилник, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?”Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

ГЛАВА ТРЕТА СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към,

Глава четвърта

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Някакви предложения по тази глава? Не виждам. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Който е съгласен да се приеме глава четвърта от така предложения Правилник, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?”Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към,

 

Глава пета

ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК.КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Някакви предложения по глава пета? Не виждам. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Който е съгласен да се приеме глава пета по така предложения начин, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?”Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

ГЛАВА ПЕТА   СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към,

 

Глава шеста

ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Предложения? Не виждам, поради което прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Който е съгласен глава шеста да се приеме по така предложения начин, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?”Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

ГЛАВА ШЕСТА   СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към,

 

Глава седма

КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Предложения?

Д.Парнаров: Аз тук имам.Към чл.56 предлагам да отпадне ал.2

К.Стойчев: Поправката тук ли беше в чл.56...

Д.Парнаров: Да. Председател, секретар и членове. От съображение. Ние тогава с Красимир го коментирахме, че от съображение в комисиите един води протокола.Председател и секретар който води протокола.Секретар в смисъл на протоколчик. Там в четвърта комисия допълнихме земеделие и гори. Там е хубаво да има. Общо взето разликата от предния правилник, че от петте комисии ги обединихме да станат четири.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някакви други предложения? Не виждам, поради което прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Който е съгласен глава седма да се приеме по така предложения начин, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?”Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

ГЛАВА СЕДМА   СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към,

 

Глава осма

ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Предложения?

Пл.Минчев: Аз имам тука по скоро две промени. В чл.84,ал.4 и ал.5 това го нямаше в предния правилник. Искам да разбера какви са мотивите на комисията - когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на един общински съветник който не е съгласен с него.

Д.Парнаров: В смисъл това сме го заимствали от парламентарната практика. В смисъл който е против това процедурно предложение.

Пл.Минчев: След това имаме ал.5 – когато имаме постъпило предложение за прекратяване се дава еднократно на представител на политическата предсавителна група, която не е съгласна с предложението. По принцип те са ....

Д.Парнаров: От името на групата съветници може да изрази някакво становище.Това е смисъла.

Пл.Минчев: И имам едно предложение, не знам ...

Д.Парнаров: Ако вие имате някаква по-прецизна формулировка може да го гледаме.

Пл.Минчев: Имам едно предложение, не знам как ще се приеме. По чл.94 и чл.95. В чл.94,ал.1: При шум или безредие, с което се пречи на работата на съвета или когато важни причини, налагат председателя на общинския съвет може да прекъсне заседанието за определено време.Така – всяка група може да поиска прекъсване на заседанието за не повече от 15 минути – така беше стария текст.Обаче аз правя едно предложение, защото евентуално може да има съветници които няма да членуват в група или по този начин да не нарушим по някакъв начин техните права.И аз предлагам „или общински съветник не членуващ в група”. Да се чете „всяка група или общински съветник не членуващ в група”.

Д.Парнаров: Не възразявам да се добави.

Пл.Минчев: Другото което е: Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на общинския съвет по предложение на председателя на общинския съвет, на група общински съветници или на общински съветник не членуващ в група.Мотивите ми са пак същите.Мисля, че ако го добавим тука няма да сбъркаме.Ако има съгласие от страна на комисията.Това е друго нямам.

Д.Парнаров: Аз не възразявам, другите колеги да кажат.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Аз се извинявам, но тук г-н Парнаров в чл.96, ал.2 за гласуването – ставане от място при поименно прочитане на имената.Няма смисъл. Просто да се махне „ставане от място”

Д.Парнаров: Може, да.Окей съгласен съм.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някакви други предложения? Не виждам, поради което прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Който е съгласен глава осма да се приеме по така предложения начин, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?”Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

ГЛАВА ОСМА СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към,

 

Глава девета

ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Предложения?

Пл.Минчев: Аз имам в чл.107,ал.5. ние изпадаме в противоречие мисля, че беше втора или трета глава. – След приключване на обсъждането на проектите в комисиите, председателят на общинския съвет включва проекта в дневния ред на първото следващо заседание.По принцип проекта за дневния ред се изработва от председателския съвет така, че за мен то е казано там как става.Така, че за мен да няма противоречия в текста би следвало да отпадне ал.5.

Д.Парнаров: Да, съгласен съм.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някакви други предложения? Не виждам, поради което прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Който е съгласен глава девета да се приеме по така предложения начин, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?”Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

ГЛАВА ДЕВЕТА СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към,

 

Глава десета

КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА,ИЗДАДЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ.

 

Пл.Минчев: Аз имам едно предложение тука пак.Чл.130 – Контрола по изпълнение на решенията на общински съвет – Тополовград се извършва и въз основа на изпратените от кмета на общината до председателя на общинския съвет...., значи аз предлагам тази ал.9 да стане на чл.118, ал.3, защото мисля, че е по-правилно там да отиде и съответно „Контрол по изпълнение на решенията на общински съвет Тополовград се извършва и въз основа на изпратените от кмета на общината до общинския съвет, копия от съответните документи които се изготвят в изпълнение на взетите от общинския съвет решения. Тук да отпадне председател защото общинския съвет като колективен орган и съгласно ЗМСМА той осъществява контрола и мисля, че тази ал.9 трябва да отиде с корекцията на ал.3 на чл.118. Мисля, че там ще бъдем провно прицизни и издържани.

Д.Парнаров: Добре, съгласен съм.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някакви други предложения? Не виждам, поради което прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Който е съгласен глава десета да се приеме по така предложения начин, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?”Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

ГЛАВА ДЕСЕТА СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към,

Глава единадесета

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Предложения?

Пл.Минчев: Аз имам тука предложение.Значи чл.139 целия текст за мен противоречи в ал.1 на ЗМСМА, защото в ЗМСМА изрично са вписани той е основния специалния закон са вписани правомощията на кмета на общината ние и съгласно закона защото този текст изцяло ще бъде незаконосъобразен. По нататък ал.2,т.1 и т.2 също е незаконосъобразно защото там също това което е вписано то се осъществява от.......закон това е закона за общинската собственост и в частност от наредбата по чл.8,ал.9 която регламентира начина на разпореждане с общинско имущество.Така, че това е устроиствен правилник за който тези разпоредби които посочих са изцяло незаконосъобразни.Ако мине така ще ни го атакуват. Давам ви мнение като юрист.За мен изцяло трябва да отпадне.Това може да бъде добавено това което вие го предлагате без първата алинея, втората алинея може да се предвиди вече в наредбата за реда за придобиване и разпореждане с общинско имущество.Там и е местото.Не може този устроиствен правилник на общински съвет да регулира такива отношения.Тук съм абсолютно категоричен и го предлагам за предложение.Да, 139 да отпадне и да се пренаредят с един номер, защото изцяло противоречи.Ние посочваме правомощия които са изрично дефинирани в ЗМСМА.И тук пък дифинираме и определяме които са по друг специален закон и тук не и е местото.Не знам комисията на какво становище е.

Д.Парнаров:Аз ще се доверя на юридическите компетенции. Може би когато го обсъждахме както всички например правомощия на кмитските наместници те са посочени и пак ги пише в наредбата и за това сме ги описали.Но аз лично не възразявам да отпадне.И от тук надолу да се пренаредят вече членовете. Фактически стават 143, изместват с една и стават 143 в тази глава.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някакви други предложения? Не виждам.Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.Който е съгласен глава единадесета да бъде приета по предложения начин, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА СЕ ПРИЕМА.

 

Преминаваме към,

Глава дванадесета

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ.

 

Пл.Минчев: Ако няма други нека аз да направя едно предложение.За мен изцяло глава дванадесета считам, че трябва да отпадне.Ще се аргументирам защо.Заначи общинския бюджет има своя бюджетна сметка за издръжка и организационни разходи. Значи общински съвет не може да има своя бюджетна сметка. Той е определен съгласно закона за публичните финанси и съответно....., той е определен като дейност.И съответно пак съгласно закона за публичните финанси в предложението това което се прави от председателя и съответно от общински съветник той се разпределя по съответните параграфи.Другото което:Отчет по изпълнението на бюджета на общинския съвет се прави ежегодно от неговия председател. Съгласно пак цитирания закон за публичните финанси ръководител с бюджетни средства и лицето което дава отчет, финансовия отчет това е кмета на общината. Така, че Кмета на общината следва и той го дава с отчета който се прави в съответната година, още повече, че в закона е предвидено, че кмета прави два пъти годишно отчет пред общинския съвет за изразходваните средства по бюджета. Така, че абсолютно тука моето мнение е председателя прави отчет за дейността като дейност на общинския съвет и не следва да прави такъв отчет.Няма лошо да прави, но казвам, че отчета се прави от кмета по изпълнение на бюджета, а Председателя следи за разходването.Така, че за мен тази глава изцяло противоречи на двата специални закона.Тук има финансисти, счетоводители, бюджетари, ако греша да ме поправят.Така, че за мен това трябва да отпадне.

Д.Парнаров: Прав си така е.Тук по-скоро е общински съвет има свой бюджет, поне такъв спомен имам, а не бюджетна сметка.

Пл.Минчев: То е определена дейност в бюджета.Така е в закона за публичните финанси.Закона за общинските бюджети беше отменен в сила от 01.01. и закона за публичните финанси определя ролята на кмета като разпоредител със съответни финансови средства как се разходват и как се отчитат. Така, че аз тук пак казвам изразявам мнение като юрист, че това тука противоречи на закона за публичните финанси, изцяло.

Д.Парнаров: Щом и финансистите казват, че влизаме в противоречие със закона да отпадне глава дванадесета.Това го писах с идея, че председателя контролира бюджета на общинския съвет, а не, че... Разбирасе, че кмета си е първостепенен разпоредител, спор няма.Защото когато предният път гледахме за тези 25 000лв. новия председател се смути от параграфите като числа. Къде имало разход, къде имало.... и т.н. и от тази гледна точка разбирате ли? Но ако г-жа Михова каже, че това противоречи на закона нямам възражение да отпадне глава дванадесета и да преминем към преходни и заключителни.

Д.Михова-нач.отдел „ФСДБМДТ”: Бюджета на общинския съвет е част от бюджета на общината и се формира от местни приходи.Той не е целеви, той не е....

Всяка година се изгражда като се почне от възнагражденията на общинския съвет, на председателя и разходи които се предполага, че ще извършат през съответната година. / не се чува говор от място/

Д.Парнаров: Михова, според г-н Минчев ако остане в правилника е нарушение. Питам и теб ако остане спаред теб нарушение ли е?

Д.Михова-нач.отдел „ФСДБМДТ”: Да.

Д.Парнаров: Окей тогава да отпадне.Да отпадне глава дванадесета и преминаваме към преходни и заключителни разпоредби.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добре, глава дванадесета отпада.Преминаваме към,

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Мнения, предложения.Не виждам поради което прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Който е съгласен преходни и заключителни разпоредби да бъде приета по предложения начин, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ СЕ ПРИЕМА.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Всички глави от правилника са приети

   На основание чл.21,ал.3 от ЗМСМА предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

   1. Приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се приема и целия Плавилник.Давам 10 минути почивка. Ще ви бъдат раздадени предложенията за комисиите и председатели и секратари на комисиите.

Д.Парнаров: Аз само искам да кажа, понеже присъствахме там .Имаше представители на всички групи съветници и не са правени от мен тези комисии.

 

10 минути почивка

В.Сяров – Председател на ОбС: Продължава заседанието на Общински съвет Тополовград. В момента кворума е 17 общински съветника. Имаме законово основание да продължим заседанието. На т.8 от дневния ред.

Кр.Иванов: Един момент.Господин Парнаров тук в протокола имаше предложение от г-н Мочев и не го подложихме на гласуване- заплащането на общинските съветници да е 60%, а не 70%. Аз много се извинявам така и за съжаление се прие 70%.

Д.Парнаров: Защо не направи корекция като обсъждахме?

Кр.Иванов: Записано е в протокола.

Д.Парнаров: Да, аз не мога да пиша нещо което не е предложено от комисията.Но тогава в комисията мнозинството каза да е 70%. Нали ако не го пишеше ще ме обвиниш, че съм излъгал?

Кр.Иванов: Да, ама трябваше да го подложим на гласуване.

Д.Парнаров: Защо не го подложихте?То не съм само аз в тази комисия.

Кр.Иванов: Имаше предложение, а не се гласуваше.Какво правим сега?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Нали беше заложено някъде, че може да се връща решение.

Д.Парнаров: Разбира се може да мине на прегласуване.Може точно по тази точка да се предложи на прегласуване. Аз съм длъжен да го пиша в протокола, защото.....

Кр.Иванов: На Кмета вдигнахме с 40.00лв. заплатата, а на общинските съветници с 30.00лв.

Д.Парнаров: Глупости.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Как ще са глупости?От 1 760.00лв. стана 1 800.00лв.И плюс това явно вие не сте запознати, че вече не се начислява стажа, трудов стаж, клас прослужено време. На кмета на Устрем вдигнахме с 150.00лв. той е трети мандат. На него се увеличава защото той е трети мандат. Нали това казвам, че няма вече клас.Плюс това председателя на общинския съвет се регулира по заплатата на кмета 90%.В този случай председателя на общинския съвет е ощетен.

В.Сяров – Председател на ОбС: Продължава заседанието на Общински съвет Тополовград. В момента кворума е 17 общински съветника. Имаме законово основание да продължим заседанието. На т.8 от дневния ред. Имате думата по така предложения състав на постоянните комисии и техните Председатели. Имате раздадени предложения за състава на комисиите и техните председатели.Някой ако има предложения?

Кр.Иванов: Аз искам думата.Когато се събирахме представителите на политическите сили в четвърта комисия приехме тогава двама Георги Кукучев и Добромира Николова. Какво наложи да се сменят с Райчо Райчев и Тодор Кьосев еднолично? Аз съм запознал нашите хора и сега в един момент дали аз съм ги излъгал или те са разочаровани.Вчера го разбрах това в десет часа.

В.Сяров – Председател на ОбС: Това беше така.Сега има едно такова предложение ако искате ще го гласуваме.

Кр.Иванов: Да гласуваме първо това предложение което го взехме на комисията.И после това второто.

В.Сяров – Председател на ОбС: Значи ще гласуваме комисиите една по една с председателите и техните секретари.Започвам с първа комисия. 1.Комисия по бюджет, финанси, икономическа и инвестиционна политика, общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол.

1.Николай Иванов Колев

2.Силвия Георгиева Георгиева

3.Коста Ташев Стойчев

4.Добромира Димитрова Николова

5.Петко Костов Костов

  • Избира за Председател на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономическа и инвестиционна политика, общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол-Николай Иванов Колев.
  • Избира за Секретар на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономическа и инвестиционна политика, общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол-Силвия Георгиева Георгиева.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към втора комисия. 2.Комисия по образование, култура, спорт, туризъм, младежки дейности, вероизповедания, здравеопазване и социална политика.

1.Добрин Георгиев Парнаров

2.Петко Костов Костов

3.Георги Иванов Георгиев

4.Атанас Димитров Анастасов

5.Банко Димитров Банков

  • Избира за Председател на Постоянна комисия по образование, култура, спорт, туризъм, младежки дейности, вероизповедания, здравеопазване и социална политика- Добрин Георгиев Парнаров.
  • Избира за Секретар на Постоянна комисия по образование, култура, спорт, туризъм, младежки дейности, вероизповедания, здравеопазване и социална политика-Георги Иванов Георгиев.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към трета комисия. 3.Комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа,транспорт, опазване на околната среда, благоустрояване и комунални дейности.

1.Красимир Вълков Иванов

2.Райчо Стоянов Райчев

3.Тодор Митков Кьосев

4.Наско Ангелов Стоянов

5.Атанас Димитров Анастасов

 

  • Избира за Председател на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа,транспорт, опазване на околната среда, благоустрояване и комунални дейности- Красимир Вълков Иванов.
  • Избира за Секретар на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа,транспорт, опазване на околната среда, благоустрояване и комунални дейности- Райчо Стоянов Райчев.

 

Преминаваме към четвърта комисия. 4.Комисия по обществен ред и сигурност, местно самоуправление и регионална политика, земеделие и гори.

1.Хараламби Севов Мочев

2.Пламен Минчев Минчев

3.Христо Димитров Сербезов

4.Добромира Димитрова Николова

5.Георги Иванов Георгиев

 

  • Избира за Председател на Постоянна комисия по обществен ред и сигурност, местно самоуправление и регионална политика, земеделие и гори - Хараламби Севов Мочев.
  • Избира за Секретар на Постоянна комисия по обществен ред и сигурност, местно самоуправление и регионална политика, земеделие и гори - Добромира Димитрова Николова.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 10“за”,

0”против” и 7 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

С това се изчерпва т.8 и преминаваме към,

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Тази докладна ви беше раздадена допълнително.Искам да добавя, във връзка с приемане на новия Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, искам да направя едно процедурно предложение: Докладните записки гледани от тук нататък да бъдат обсъждани на основание чл.80, ал.4 а именно: Материалите, които не са разгледани и обсъдени на заседание на комисиите на общинския съвет, се допускат и разглеждат на заседание на общинския съвет с отделно решение на съвета. Подлагам на гласуване така предложеното процедурно предложение който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка „за” „Против?” „Въздържал се”? Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА

 

Това е допълнителната дакладна която ви беше раздадена. Докладната записка е от Кмета Божин Божинов относно: Разрешение за продажба на имоти – частна общинска собственост и определяне на пазарните им цени.Нещо да добавите?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Само исках да кажа, че тази продажба за „МАГМА -97” е не само за тях, а и за региона в който те работят.В смисъл, че те ще разширяват предприятия и нови работни места. Така, че за мен е важно също в региона да има повече работни места.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някакви други предложения?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Г-н Донев ако искате да разясните?

Г-н Донев, представител на „МАГМА-97”: Добър ден на всички! Благодаря, че ми дадохте възможност да взема отношение върху този въпрос.Наистина фирма „МАГМА-97” която е 100% собственост „КАОЛИН” все едно една и съща фирма.Има концесия в 2005 година, но поради ето тия.... и да започне разработването на дадена кариера процедурата е същата. Първо ние трябва да купим земите които са в дадената концесионна площ, след това трябва да бъде променено предназначението и едва тогава можем да почнем добива.За тези десет години които минаха успяхме да стигнем до тук.Процедурата е много тежка и наистина успяхме да се променят където трябваше предназначението на земите. Както и да е стигнахме. Изкупихме част от частните имоти в дадената площ така, че сега може да се каже, че сме на финала стига вие да одобрите тази сделка.Тя ще ни даде възможност наистина да увеличим суровинната база и съответно да развием нови производства които биха включили и нови работници в производствения процес.Това накратко мога да кажа.Благодаря! От тук нататък има поне още една година процедура по промяна предназначението на тези земи, ако се случи така, че ние ги купим.Но със сигурност десетина човека могат да бъдат назначени.

Д.Парнаров: Ако позволите?Болката на сремци е, че тежките автомобили натоварени минават през селото.Какво ще направите вие по този въпрос?Говорят за напукани къщи, за изкъртена мазилка.

Г-н Донев, представител на „МАГМА-97”: Значи единия от проблемите ще бъде разрешен защото тия площи се намират на около километър и половина от кариерата в която в момента купуваме материали.Тоест взривяванията няма да се чуват в селото.Относно проблема ние това лято направихме обходен път който през сухия летен период ще могат да минават .....

Д.Парнаров: Това през сухия летен период окей, ама той не решава кардинално проблема.

Г-н Донев, представител на „МАГМА-97”: Сега не могат да си позволят да асфалтират десет километровия път за да минаваме целогодишно....

Д.Парнаров: Не го асфалтирайте, но защо трябва да тормозите хората в селото.Това е основния проблем на селото.Колкото пъти съм отишъл в с.Срем с него започват и с него свършват хората.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Не, така е. Прав е г-н Парнаров.Ние наистина така постигнахме някакво решение на нещата. Изместихме пътя, но ние говорихме с как се казваше господина, за един обходен...... който е поръчал което мисли да е в долния край и да реши проблема.Наистина там е опасно. Камионите поне да се покриват отгоре, защото има деца, падат и камъни и кола да мине може да се отплесне и .... Също така знаете, че КАОЛИН помага много на общината и на.......Господин Иванов искаше да каже нещо.

Кр.Иванов: Искам да попитам г-жа Бакалова, тези имоти в момента свободни ли са?Има ли раздадени за пасища и мери?

Т.Бакалова,н-к отдел ОСИРУТ: Не, няма как да има раздадени от тях защото в момента начина на трайно ползване е те са пустееща необработваема земя.Те бяха мери и пасища, но в годините никой не е проявил желание за под наем, защото те са не подходящи за това.

К.Стойчев: С една дума единствения интерес е за добив на камъни и трошляк.

Кр.Иванов: То може да се яви някой друг да играе на търга.Не е казано, че МАГМА има предложение и МАГМА ще ги вземе.

В.Сяров – Председател на ОбС: На такава цена ли трябва да им я дадем?

Пл.Минчев: Нека аз да взема отношение тъй като той и Красимир Иванов каза, така както и г-н Донев каза добре това е хубаво инвестиционно намерение на територията на нашата община, но все пак да се каже, че съгласно закона за общинската собственост се дава на търг и т.н. Съответно това са цени първоначални., съгласно закона за общинската собственост така, че нека да бъдем максимално точни и да не създаваме у някой впечатление, че ние ги даваме директно на..... Има си процедури, трябва да бъдат изпълнени и тогава.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някакви други предложения?Няма. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от ЗОС, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №9 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 12“за”,

1”против” и 4 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №9 от ДР.Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 12“за”,

1”против” и 4 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №9 от ДР.Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 12“за”,

1”против” и 4 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.9 от ДР и преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Това е следващата допълнителната дакладна която ви беше раздадена. Докладната записка е от общинския съветник Хараламби Мочев относно:Разрешение за отпускане на финансова помощ. Ако има нещо да добави?

Х.Мочев: Искам да добавя че лицето е кръгъл сирак. И това което съм предложил да е считано от 01.01.2016 година.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: В смисъл в края на месеца ли или в средата ли?

Кр.Иванов: Кога ще се изплащат тези вноски?

В.Сяров – Председател на ОбС: На първо число, на петнадесето, на двадесето число?

Х.Мочев: На момчето му предстои да бъде абитуриент. Тук може някой друг да даде предложение как да бъдат изплатени.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Ако искате сега да му дадем по-малко. Момчето май месец да може да си вземе костюм, обувки...

Х.Мочев: Ами примерно шест месеца по 100.00лв.....

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Искаш да кажеш първите пет месеца, а май месец да му дадем 1000.00лв.

В.Сяров – Председател на ОбС: Значи по 100.00лв. на месец и май месец 1000.00лв.

Кр.Иванов: Май месец той не спира да съществува това дете.

Пл.Минчев: Да бъде изплатена по месеци, включително и месец април по 100.00лв., а месец май да му бъде предоставена останалата сума.

Кр.Иванов: Ако реши да кандидатства това дете?

Пл.Минчев: Нали това казах. Да бъде изплатена по месеци, включително и месец април по 100.00лв., а месец май да му бъде предоставена останалата сума.

В.Сяров – Председател на ОбС: До пето число по 100.00лв.всеки месец

Пл.Минчев: От този месец, защото те са четири месеца до май, за това да е от декември месец пет месеца и през месец май да му бъдат изплатени 1000.00лв.Трябва да го организираме да бъде първата седмица на м.май.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Предлагам да е април месец, защото те децата тогава ходят за дрехи.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има вариант сега 500.00лв. и април месец 1000.00лв.

Кр.Иванов: Не, не ще ги похарчи сега и после...

Х.Мочев: Декември,януари, февруари, март и април по 100.00лв. и до 15 април да му дадем 1000.00лв.

С.Георгиева: Да вземем първо решение за сумата.

Пл.Минчев: Само искам да кажа, че решение което се изпълнява частично или на части съгласно административно процесуалния кодекс няма как да го допуснем с предварително изпълнение. С предварително изпълнение е когато решението се изпълнява изцяло.Пак казвам да не изпаднем в някакъв юридически казус. За това.... По 100.00лв. и април месец да му бъде изплатена останалата сума.Тя бюджетната година мисля, че приключва сега. Трябва да се приключи, нали г-жо Михова? Така, че вие сега имате правно основание да дадете сумата тъй като приключва сега годината. Ще ги дадете тези пари за този месец и от там нататъка си вървят по месеци.Не бива да допускаме тука предварително изпълнение.Или трябва да допуснем само предварително изпълнение на една част от решение което е недопустимо по административно процесуалния кодекс.Предлагам да не изпадаме.....

В.Сяров – Председател на ОбС: Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №10 от ДР.

1. Разрешава от бюджета на Община Тополовград по решение на ОбС – Тополовград финансова помощ на Пламен Георгиев Парнаров в размер на 1500.00лв.които да се изплащат както следва: месец – декември 100.00лв., месец януари -100.00лв., месец февруари 100.00лв., месец март – 100.00лв. и до 15 април останалата сума.

Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №10 от ДР.

2. Задължава Кмета на Община Тополовград да изплати гласуваната сума...

Пл.Минчев: Само аз искам да добавя нещо – да изплати по определения начин гласуваната сума.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добре. 2. Задължава Кмета на Община Тополовград да изплати по определения по-горе начин гласуваната сума на лицето и да я отрази по счетоводните сметки на Общината. Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.10 преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Контрол по изпълнение на взети решения.

 

Има ли какво да докладва Кмета? Няма. С оглед изчерпване на т.11 от дневния ред преминаваме към,

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Парнаров имаше две питания и получи два отговора. Някой друг ако има други питания?

Н.Колев: Аз имам едно питане.Ще има ли автубус за представянето на хлябовските коледари в гр.Ямбол?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Да. Мисля, че сме се разбрали. За 25.12 нали?Ще има разбира се.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Други желаещи има ли за питания ? Няма. С оглед изчерпване на дневния ред закривам четвъртото заседание на Общински съвет – Тополовград.Весели празници на всички!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАСИЛ СЯРОВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно,                                                                              

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС

 

 

 

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Посетители

1126135
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
78
208
78
1122467
10266
15242
1126135

Вашето IP: 44.192.253.106
Час: 2021-06-20 09:14:10

Времето в Тополовград

opak