Протокол N 3 от 30.11.2015 г.

Публикувана на Сряда, 13 Януари 2016 10:17
Написана от общ. Тополовград
Посещения: 597
Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

3

30. 11. 2015 год.

 

           Днес 30 .11 .2015 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветници са се регистрирали 17.

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Васил Сяров - Председател на Общински съвет – Тополовград.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добър ден! Уважаеми г-н Кмет, колеги общински съветници, кметове на кметства, присъстващи в залата. В присъствената книга са регистрирани 17 общински съветника.Отсъстващи няма. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет, при което съгласно разпоредбата на чл.27,ал.2 от ЗМСМА откривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.   Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Имам няколко предложения по отношение на дневния ред. В деловодството на ОбС е постъпила ДЗ с вх.№48/25.11.2015г. относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ и предлагам да бъде включена в проекто дневния ред като т.11. Другото ми предложение е предлагам ДЗ с вх.№47/24.11.2015г. относно:” Предварително съгласие за изработване на ПУП – Парцеларен план и предварително съгласие за учредяване право на прокарване на трасе за изграждане на кабел 20кV от съществуващ стоманобетонов стълб на въздушна линия извод „Срем” до МТТ в УПИ I-207 по ПУП на с.Синапово, община Тополовград през имоти – общинска собственост, находящи се в землището на село Синапово, община Тополовград през имоти – общинска собственост” да бъде включена в проекто дневния ред като т.12. Другото предложение е предлагам като т.13 от проекто дневния ред да влезе ДЗ с вх.№ 52/27.11.2015г. относно: Даване на съгласие за промяна границите на обособената територия на Асоциация по водоснабдяване и канализация, обслужвана от „ВиК” ЕООД – Стара Загора.Също така в деловодството на ОбС е постъпила ДЗ с вх.№54/30.11.2015г. относно: Създаване на местна инициативна група /МИГ/ на територията на община Тополовград – да бъде включена като т.14. Предвид тази промяна в проекто дневния ред предлагам „Контрол по взети решения” и „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани” да станат съответно т.15 и т.16 от дневния ред. Има ли други предложения по отношение на дневния ред? Не виждам поради което прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Започвам да подлагам на гласуване предложените предложения по отношение на дневния ред.Който е съгласен ДЗ с вх.№48/25.11.2015г. да стане като т.11 от ДР, моля да гласува. Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 17 общински съветника, 17 „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Преминаваме към следващото предложение. Който е съгласен ДЗ с вх.№47/24.11.2015г. да влезе в дневния ред като т.12 , моля да гласува с вдигане на ръка „за”? „Против?” „Въздържал се? Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 17 общински съветника, 17 „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Имаше една докладна за болницата. Предстои спешно плащане, защо не е включена?

В.Сяров – Председател на ОбС: Искат да я разгледаме по-обстойно.Ако трябва ще направим една извънредна сесия.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Искате, ама срока е до 25 и почват да текат лихви. Имаме последен падеж за болницата което спешно трябва да се изплати иначе оставаме във варианта да вземат болницата. Ако искате да я приберат вие решавате, не решавам аз.Така, че приценете.

В.Сяров – Председател на ОбС: Другото предложение което подлагам на гласуване, като т.13 да влезе ДЗ с вх.№52/27.11.2015г., моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 16 общински съветника, 16 „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Който е съгласен като т.14 да влезе ДЗ с вх.№54/30.11.2015г., моля да гласува с вдигане на ръка „за”? „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 17 общински съветника, 17 „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.Следващото предложение е т.11 и т.12, да станат съответно т.15 и т.16, моля да гласува с вдигане на ръка „за”? „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 17 общински съветника, 17 „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, състоящ се от 16 точки   моля да гласува с вдигане на ръка „за”, „против”, „въздържал се”. Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 17 общински съветника, „за” 17, „против”0 и „въздържал се” 0.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Преди да преминем към разглеждане на докладните, искам да направя едно процедурно предложение: „В предвид разпоредбите на чл.71,ал.4 от все още действащия Правилник за организацията и дейността на ОбС – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА , предлагам решенията по докладните записки включени в дневния ред на заседанието на ОбС – Тополовград, да се вземат без да са разглеждани докладните записки   и материалите към тях в постоянните комисии към ОбС – Тополовград”, тъй като към момента няма такива съставени комисии. Който е съгласен с така направеното процедурно предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 17 общински съветника, 17 ”за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”.

 

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Съгласно чл.71,ал.5 от ПОДОбСВОбА, когато към внесения проект за решение по точките от дневния ред няма направени предложения или допълнения, проекта не се чете, а се гласуват решенията по предложения ред. За това ще изчrтам само основанието по вземане на решението към докладната записка. Преминаваме към първата докладна. Вносител съм аз.В началото на мандат 2015-2019 е необходимо да подготвиме и приемем на следващото заседание на ОбС – Тополовград нов Правилник, както и да бъдат структурирани комисиите. В проекта за решение съм посочил 5 общински съветника. След консултации от всяка политическа партия е посочен по един представител. Не съм посочвал за Председател, но сега след обсъждане ще се съобразя с мнението на съветниците. Някой, ако има въпроси или предложение за Председател на комисията по изработване на проект на Правилника имате думата.

С.Георгиева: Имам предложение за г-н Парнаров за Председател на комисията.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Парнаров, добре. Други предложения?Няма.Други желаещи да вземат отношение по т.1 от дневния ред?Няма, поради което считам, че разискванията по т.1 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.1 от ЗМСМА, предлагам на ОбС – Тополовград да вземе следните решения.

Който е съгласен с така предложеното проекто решение по т.1 от докладна записка №1 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Второто решение ще ви го изчета защото имаме добавяне към решението.Подлагам на гласуване следващото проекто решение под №2 от ДЗ №1 от дневния ред, а именно:

     2. Избира Добрин Парнаров за Председател на комисията за изготвяне проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?”Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 2 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

С това се изчерпва т.1 от ДР и преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Вносител на тази докладна записка отново съм аз.Трябва да се избере комисия по чл.25,ал.2,т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.Задължението на тази комисия е да приема декларациите, да подържа регистъра и да установява дали има конфликт на интереси. Посочил съм пет общински съветника, след консултации, които да влезнат в състава на комисията. Не съм посочил Председател. Ако имате предложения по т.3, имате думата.

Т.Кьосев: Предлагам за Председател Васил Сяров.

В.Сяров – Председател на ОбС: Други предложения?

Пл.Минчев: Аз имам предложение. Предлагам за Председател на комисията господин Коста Стойчев. Ще се аргументирам защо го предлагам. Господин Стойчев е общински съветник втори мандат, бил е Секретар на Община Тополовград, запознат е с нормативната уредба което считам, че е от значение да Председателства тази комисия поради което правя предложение за Председател на комисията да е г-н Стойчев.

В.Сяров – Председател на ОбС: Други предложения? Няма. С това считам, че разискванията по т.2 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Който е съгласен с така направените предложения Васил Сяров да е Председател на комисията, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 9 “за”,

0”против” и 8 “въздържал се”/.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Другото предложение за г-н Стойчев няма да го подлагам на гласуване,защото е безмислено.

Пл.Минчев: Само аз искам да взема отношение.Значи първо трябваше да се прекратят разискванията, да се гласува така както са постъпили предложенията така да бъдат гласувани.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добре сега ще го направим. Прекратявам разискванията и по т.2 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.1 от ЗМСМА и чл.25, ал.2,т.3 от ЗПУКИ, предлагам на ОбС – Тополовград да вземе следните решения.

За Председател на комисията има две предложения. Първото е за Васил Сяров.....

Пл.Минчев: Пак си позволявам да се намеся. Значи първо трябва да отменим предишната комисия, да изберем новата комисия и чак тогава да изберем Председател, иначе вървим отзад напред.Първо трябва да гласуваме първия, втория проект за третия проект съответно двете предложения които следва да се подложат на гласуване.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добре.

   На основание чл.21,ал.1,т.1 от ЗМСМА и чл.25, ал.2,т.3 от ЗПУКИ, предлагам на ОбС – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 от ДЗ №2 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2 от ДЗ №2 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №3 от ДЗ №2 от дневния ред.

   3. Избира Васил Сяров за Председател на комисията по чл.25,ал.2,т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Който е съгласен с така направеното предложение от общинските съветници за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 10“за”,

1”против” и 6 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.2 от дневния ред преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По тази докладна вносител също съм аз. Трябва да се избере представител на ОбС – Тополовград в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. Посочил съм за делегат Председателя на ОбС – Тополовград – Васил Сяров. Трябва да изберем и заместник, който ще замества при невъзможност за участие на определения по т.1 делегат . Ако имате предложения по т.2 имате думата.

Хр.Сербезов: Предлагам Атанас Анастасов.

В.Сяров – Председател на ОбС: Други предложения?

К.Стойчев: Предложение за Пламен Минчев.

В.Сяров – Председател на ОбС: С това считам, че разискванията по т.3 са приключени. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12,ал.2 и чл.27,ал.1 от Устава на НСОРБ, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 от ДЗ №3 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 10“за”,

0 ”против” и 7 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2 от ДЗ №3 от дневния ред. Тук имаме две предложения. Ще гласуваме първо предложението за господин Анастасов. Който е съгласен г-н Анастасов да бъде избран при невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, моля да гласува. Гласуването също е поименно. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 9 “за”,

1 ”против” и 7 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.3 от дневния ред преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Вносител на докладната е Председателя на Общински съвет. Избират се представители в състава на Областния съвет за развитие на област Хасково.Желаещи да вземат отношение по т.4?Не виждам, с оглед на което преминаваме в процедура на гласуване.

      На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.22,ал.2 от Закона за регионалното развитие и чл.62,ал.3 от правилника за прилагане от Закона за регионалното развитие, предлагам ОбС – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №4 от ДР. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?”Обявявам резултата от гласуването.

 

Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.4 от дневния ред и преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Докладва Кмета на Общината. Имате ли какво да добавите?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Нямам какво да добавя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Общинските съветнице желаят ли да вземат думата? От страна на присъстващите в залата? Няма. Считам, че разискванията по т.5 от ДР са приключени, прекратявам разискванията по т.5 от ДР и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.1 от ЗМСМА, чл.8,ал.2 от ЗУПГМЖСВ и във връзка с чл.16 от Правилника за прилагането му, предлагам Общинския съвет да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 от ДЗ №5 от ДР.Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2 от ДЗ №5 от ДР.Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №3 от ДЗ №5 от ДР.Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №4 от ДЗ №5 от ДР.Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

С оглед изчерпване на т.5 от дневния ред преминаваме към,

 

ТОЧКА ШЕСТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Докладва Кмета на общината. По тази докладна е постъпила промяна която ви бе раздадена своевременно. Така,че сте запознати с нея. Кмета има ли да добави нещо?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Не.

В.Сяров – Председател на ОбС: Общинските съветници желаят ли да вземат думата?Не. От страна на присъстващите в залата?Също няма. Считам, че разискванията по т.6 от ДР са приключени, прекратявам разискванията по т.6 от ДР и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 във връзка с чл.46 „а”,ал.4 от ЗМСМА, предлагам ОбС – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 от ДЗ №6. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?”Обявявам резултата от гласуването.

Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2 от ДЗ №6. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?”Обявявам резултата от гласуването.

Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.6 от ДР и преминаваме към,

 

ТОЧКА СЕДЕМ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Докладва Кмета на общината. Тук към основанието чл.21,ал.1,т.5 да се добави и т.6 тъй като имаме разпореждане с бюджетни средства. Кмета има ли какво да добави?Няма какво да добави.Някой от колегите общински съветници иска ли да вземе думата.Да, имате думата.

Н.Колев: Ние съветниците от ПП „ГЕРБ” правим следното предложение за решение по т.7 от дневния ред, със съответните промени по приложение №1 от проекто-решение №1 от съответната докладна записка, а именно:

Кмет на Общ.Тополовград – 1 800.00лв.

Кмет на с.Устрем – 850.00лв.

Кмет на с.Радовец – 750.00лв.

Кмет на с.Орешник – 700.00лв.

Кмет на с.Хлябово – 700.00лв.

Кмет на с.Синапово – 700.00лв.

Кмет на с.Орлов дол – 650.00лв.

Кмет на с.Мрамор – 650.00лв.

Кмет на с.Срем – 650.00лв.

Кмет на с.Княжево – 550.00лв.

Кмет на с.Бълг.поляна – 450.00лв.

Кмет на Кап.П.Войвода – 450.00лв.

Това е нашето предложение.

В.Сяров – Председател на ОбС: Други предложения има ли?

Д.Парнаров: Аз искам да кажа нещо. Значи тук в кметство с.Синапово вашето предложение нарушава Постановление №67.Там е от, до.Жители да 500. Виждам,че населението на кметство с.Синапово е 493, ако тази база е актуална.Тук имаме противоречие с Постановлението.Точно в тази точка.Ако не съм прав колегите финансисти да кажат.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Говорим за брой жители.

М.Караиванова – кмет на с.Синапово: Тъй като се взема под внимание брой жители искам да ви кажа, че този месец ние сме приели само около 12,13 човека.Може да се провери в ЕСГРАОН.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някакви други предложения?

Кр.Иванов: Това черно на бяло трябва да го има. Регистрирали сме толкоз.....

Д.Парнаров: Ако се налага да вземем почивка, ЕСГРАОН да ни даде такава информация, да видим......

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако трябва ще дам почивка за да получим актуална информация от ЕСГРАОН.

М.Георгиева – Зам.Кмет на община Тополовград: Той диапазона е много-голям. Какъв е проблема?Няма въобще никакъв проблем.

Р.Дешлиева – Директор „УЧРАО”: Данните са актуални към 13.11.2015г.

В.Сяров – Председател на ОбС: Щом няма други мнения,прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.5 и т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

Тъй като по проекто решение №1 имаме две предложения предлагам да гласуваме първото предложение което е на г-н Божинов и после да гласуваме предложението на г-н Колев.Който е съгласен с предложението на г-н Божинов, моля да гласува.За протокола гласуването е поименно. Започвам да изчитам имената.Обявявам резултата от гласуването.

Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 8 “за”,

1 ”против” и 8 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА

 

Сега подлагам на гласуване предложението на г-н Колев. За протокола гласуването е поименно. Започвам да изчитам имената.Обявявам резултата от гласуването.

Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 9 “за”,

0 ”против” и 8 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2 от ДЗ №7. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17 “за”,

0 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №3 от ДЗ №7. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 15 “за”,

0 ”против” и 2 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №4 от ДЗ №7. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 10 “за”,

0 ”против” и 7 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.7 от ДР и преминаваме към,

 

ТОЧКА ОСЕМ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Вносител е Кмета на общината, ако има да добави нещо? Няма.От колегите общински съветници желаещи да вземат отношение или ако имат въпроси по т.8 от дневния реед? Не виждам. От присъстващите в залата има ли желаещи да вземат думата. Също няма. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

      На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.11,ал.2 и ал.3 от Наредба №7 на МОН, предлагам Общинския съвет да вземе следните решения.

Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 от ДЗ №8 . Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17 “за”,

0 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2 от ДЗ №8 . Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17 “за”,

0 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №3 от ДЗ №8 . Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17 “за”,

0 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №4 от ДЗ №8 . Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17 “за”,

0 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №5 от ДЗ №8 . Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17 “за”,

0 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №6 от ДЗ №8 . Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16 “за”,

0 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.8 от дневния ред и преминаваме към,

 

ТОЧКА ДЕВЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Вносител на докладната е г-н Божинов. Няма какво да добави.От колегите общински съветници има ли някой да добави нещо?Няма. От присъстващите в залата също няма. Прекратявам разискванията и преминавам в процедура на гласуване.

   На основание ч.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.7,ал.4,т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, във връзка с чл.92 от Кодекса за социално осигуряване, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 от ДЗ №9. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?”Обявявам резултата от гласуването.

Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17 “за”,

0 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2 от ДЗ №9. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?”Обявявам резултата от гласуването.

Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17 “за”,

0 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.9 от дневния ред и преминаваме към,

 

ТОЧКА ДЕСЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Вносител е Кмета на общината, ако има да добави нещо? Няма.От колегите общински съветници желаещи да вземат отношение или ако имат въпроси по ДЗ? Не виждам. От присъстващите в залата има ли желаещи да вземат думата?Също няма. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 от ДЗ №10 . Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17 “за”,

0 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2 от ДЗ №10 . Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17 “за”,

0 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА

С изчерпване на т.10 от ДР преминаваме към,

 

ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

К.Стойчев: Господин Председател 10 минути почивка.

В.Сяров – Председател на ОбС: 10 минути почивка.

 

10 минути почивка

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Продължаваме своята работа. На т.11 сме от дневния ред. Това е допълнителната докладна която ви бе раздадена днес.Преди да дам думата на общинските съветници давам думата на вносителя ако има да добави нещо? Няма. Сега давам думата на колегите общински съветници? И те няма какво да добавят.От присъстващите в залата в залата няма. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 от ДЗ №11 . Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17 “за”,

0 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2 от ДЗ №11 . Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17 “за”,

0 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА

С изчерпване на т.11 от ДР преминаваме към,

 

ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Това е следващата допълнителната докладна относно: Предварително съгласие за изработване на ПУП – Парцеларен план и предварително съгласие за учредяване право на прокарване на трасе за изграждане на кабел 20кV от съществуващ стоманобетонов стълб на въздушна линия извод „Срем” до МТТ в УПИ I-207 по ПУП на с.Синапово, община Тополовград през имоти – общинска собственост, находящи се в землището на село Синапово, община Тополовград през имоти – общинска собственост” Давам думата на вносителя ако има да добави нещо? Няма. Колегите общински съветници имат ли да добавят нещо? От присъстващите в залата в залата също няма. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи предлагам, Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно.Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 от ДЗ №12 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17 “за”,

0 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2 от ДЗ №12 от дневния ред. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17 “за”,

0 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА

С изчерпване на т.12 от дневния ред преминаваме към,

 

ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Вносителя има ли да добави нещо по т.13? Няма.От общинските съветници?Няма. Някой от присъстващите в залата? Също няма. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.10 „в”, чл.198 „г”, т.7 и чл.198 „а”, ал.5 във връзка с чл.198 „б”, т.3 и чл.198 „е”, ал.3 от Закона за водите, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 от ДЗ №13 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17 “за”,

0 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2 от ДЗ №13 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17 “за”,

0 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №3 от ДЗ №13 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17 “за”,

0 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА

С изчерпване на т.13 от дневния ред преминаваме към,

 

ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Коя е тази докладна?

В.Сяров – Председател на ОбС: Създазане на местна инициативна група.По тази докладна съветниците искат да се запознаят по-подробно.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Имаше още една докладна която беше входирана от 27.11., а те са от днеска и са запознати, а не са запознати от 27.11. Което е много важно болницата. Знаете какво е решението за болницата, ако болницата не изплатим кредита който безумно беше подписан 2007год.Ако трябва някой от бюджета да стане или от икономистите да станат да обяснят какви ще са последствията.

Ир.Семерджиева – гл.експерт „ФСДБМДТ”: Искам да ви кажа, че на 26.11. изтича срока на „СБАЛ – Тополовград” и всеки ден текат лихви. /говор от място не се чува/. За да се плати задължението трябва да има пари болницата. Доктор Ермов ни уведоми, че нямат пари болницата и не могат да покрият задължението. С решение на ОбС в началото на годината има планиран бюджет на болницата. Трябваха им пари и ние им ги дадохме.Без ваше решение ние не можем да им дадем пари.

В.Сяров – Председател на ОбС: Това плащане не беше ли планирано в бюджета?

Ир.Семерджиева – гл.експерт „ФСДБМДТ”: Не, не, не.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Ние всяка година когато дофинансираме болницата не е заложено в бюджета. Само с решение на ОбС..... Господин Парнаров е запознат.

Пл.Минчев: Нека аз да взема отношение за да внеса малко яснота. По принцип това задължение е търговското дружество, СБАЛ което е.Така, че за да се извърши това плащане, значи през тези години общината всяка година е вземала решение накрая на годината или в началото съответно като се види какви средства има и така се е правило и се правят промени по бюджета, за да може да се осигурят тези средства.

В.Сяров – Председател на ОбС: Тази точка не е включена в дневния ред и преминаваме към т.14 от дневния ред.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  По тази логика тогава да вземат да приберат сградата.

Кр.Иванов: Това е идеята да седнем и да разсъждаваме тук.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Ето от 27.11 е защо не сте я проверили.

Кр.Иванов: Какво да проверяваш? То няма за проверяване.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Да вземем решение тогава да закриваме болницата.

В.Сяров – Председател на ОбС: Продължаваме с т.14 от дневния ред.

Н.Стоянов: Аз искам да взема думата.Осем години съм общински съветник и до сега не съм виждал такова чудо да се внесе докладна за болницата когато става въпрос. Това са най-важните неща в общината.Ако трябва да бъде внесена, да бъде разгледана, ако трябва да се установи, да се запознаете на бързо.... То не са много сложни нещата, но по принцип това е приоритет на всеки един от нас. Излизайки онзи ден там сме говорили много неща и сме поемали ангажименти, че ще работим за общината и хората. Ето докладната която е в полза на общината и хората.

В.Сяров – Председател на ОбС: Преминаваме към т.14 от дневния ред.После ще обсъдим болницата. Дайте сега по дневния ред.Т.14 от дневния ред ДЗ от Тодор Кьосев и Атанас Анастасов относно: Създаване на Местна Инициативна Група /МИГ/ на територията на община Тополовград.Имате ли какво да добавите?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Аз искам да кажа нещо.Явно не сте запознати, че на 31.08. сме взели решение на ОбС под №629 с което даваме съгласие и одобряваме за участие на Община Тополовград в създаването на местно партньорство за кандидатстване по този проект на подмярка 19.1. Явно не сте информирани. Договора е подписан. Миналата седмица в четвъртък бяхме в София, на 26.11.2015г. с което учредяваме МИГ.Срока за изпълнение е девет месеца.Така, че не виждам тази докладна..., добре е написана, но ние сме взели решение.

В.Сяров – Председател на ОбС: Ще го вземем като решение пък.......

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  То има решение, какво решение ще взимаме пак?

Т.Кьосев: То може да се кандидатства да има четири МИГ в тази община.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Но не с участието на общината.

Т.Кьосев: Да, не с участието на общината. Някъде да пише с участието на общината?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Като гледам същите са мерките.Ние сме подписали договор на 26.11. за една и съща мярка говорим 19.1

Пл.Минчев: Значи, ако реши да кандидатства за създаване на МИГ в случая не е необходимо решение на ОбС.Решение е необходимо когато както ние сме го вземали на 31.08 решението, защото общината участва, фактически тя е водещия и съответно е подписан договора за финансиране за създаване на тази група.Безпредметно е ние да се произнасяме по самата докладна записка.Всеки които иска може да си го направи в съответната форма и да си кандидатства. Ние говорим когато общината е водеща, общината участва в това и за това е необходимо решение на Общински съвет.

К.Стойчев: С една дума няма лошо в това, но нещата се дублират.

Т.Кьосев: Законово как са нещата? Общината само в един МИГ ли може да участва?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Ние сме подписали договор по тази мярка така, че.....

К.Стойчев: Колеги може ли да кажа две приказки.Няма лошо в създаването на мигове. Това са инициативни групи които по принцип вършат добра работа.Обаче тук нещата се дублират на 100% и като гледам този тук е без участието на общината. Тогава е безпредметно да го гласуваме в общински съвет, разбирате ли? Няма никакъв проблем за този МИГ, това е свободна група за инициатива.

Пл.Минчев: Ако този МИГ се създаде общината.... ще спрат и двата проекта където е с участието на общината и тя водещ партньор и няма да се финансира.....

К.Стойчев: И двете ще се тушират взаимно. Разбирате ли?Ще прецакате и двете.То има подписан договор от общината по това. Значи излиза така, да си го кажем приятелски вие подливате вода и слагате клин в......

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Нищо не слагат, защото той вече е подписан договора.

К.Стойчев: Той вече е подписан договора. Няма лошо в създаването на този МИГ, няма никакъв проблем. Ако трябва всички го подкрепяме, обаче това тук е абсолютно безпредметно.Аз си изказвам моето мнение.

Д.Парнаров: Аз искам да попитам вносителите има ли срок в който трябва да бъде регистриран този МИГ? Тогава да помоля вносителите да оттеглят докладната. Да си прецизират нещата и няма проблем на едно следващо заседание да се вземе решение.

В.Сяров – Председател на ОбС: Аз мисля, че срока г-н Парнаров ......

Д.Парнаров: Аз за това питам. Не зная.

В.Сяров – Председател на ОбС: Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и Наредба №16 от 30 юли 2015г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.” в сила от 04.08.2015г.,издадена от Министерство на земеделието и храните, обн.ДВ.бр.59 от 4 август 2015г.,предлагам Общинския съвет да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1.

   Приема създаването и реализацията на МИГ с наименованието /Сакар 2015-2020/ - Тополовград.

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 8 “за”,

7 ”против” и 2 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА

С оглед на това се изчерпва т.14 от дневния ред и преминаваме към,

 

Пл.Минчев: Аз искам думата, преди да преминем към т.15. Преди по Правилник където е посочено, че всеки общински съветник който не участва в група може да взема отношение по всяко едно време по точка или по тема която е извън дневния ред. Така, че аз ще се възползвам от това право на все още действащия Правилник.Във връзка с това което беше за болницата искам да кажа, че тази докладна няма пречка да бъде разгледана на днешното заседание на Общински съвет за болницата.Считам, че въпроса е много сериозен. Тук един от колегите общински съветници каза, че това никога не е било за осем години винаги болницата е била с приоритет.Така, че аз призовавам общинските съветници да я включим в дневния ред като .... Съответно аз ще направя процедурно предложение да променим дневния ред, преди да преминем към другите две точки за да можем това което го е поело като ангажимент общината в смисъл да не се натоварва допълнително както обясниха тук финансистите, допълнителни лихви и т.н.Много е важно, защото ако ние се забавим и не платим, там има срокове и неустойки които бяха приети аз пак казвам мандат 2003-2007г.във връзка с това прословуто саниране за болницата.Това което беше направено в края на мандат 2003-2007г.Може би тогава от вас не са запознати, но тогава ние също бяхме против и се противопоставихме когато почна мандат 2007-2011г.,но тъй или иначе те го сключиха договора и договора се изпълни което е в ход и ние трябва да изпълним тези законови изисквания. Още повече, че тогавашната Управителка Д-р. Петрова въпреки, че имаше взето решение тя подписа запис на заповед с която фактически се задължи с активите на болницата. Ако не бъде изплатен този заем тъй като тогава беше от един фонд, така наречен фонд, после един енергиен фонд друг, но в крайна сметка общината плаща и мисля, че плаща осем години този заем.Заема е на общинското дружество,но тъй като Общинския съвет, общината то е със 100% общинско участие субекта който следва да вземе Търговския закон и Закона за местното самоуправление това е Община Тополоград и Общинския съвет. Така, че аз призовавам за разум. Съветниците ако трябва да поискам почивка и да се обсъдят в съответните групи и коалиции които са тук представени, защото считам, че този въпрос е много важен. Аз като юрист съм наясно с последиците и затова ви призовавам да..... Аз ще направя съответно едно процедурно предложение, да бъде включена тази точка в дневния ред и съответно да преминем към гласуване. Затова аз предлагам 10 минути почивка за да можем да дадем възможност на съответните партии да обсъдят това което го коментирахме и евентуално ако има съгласие да преминем към разглеждане и гласуване на тази докладна. Благодаря!

В.Сяров – Председател на ОбС: Десет минути почивка

 

10 минути почивка.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Направено е процедурно предложение от г-н Прамен Минчев ДЗ с вх.№51/27.11.2015г. относно: Предоставяне на допълнителна субсидия на „СБАЛВБТ” Тополовград по бюджет 2015 година да бъде включена в ДР като т.15.Които е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”? „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Съответно т.15 и т.16 ще станат съответно т.16 и т.17 от дневния ред.Които е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”? „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

Да гласуваме дневния ред цялостно. Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за”? „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към,

 

ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

Пл.Минчев: Само едно процедурно предложение. На основание чл.75 ,ал.4 от Правилник за организацията и дейността на ОбС – Тополовград и взаимодействието му с ОбАдминистрация, докладната записка да се разглежда и материалите към нея без да са разгледани и обсъдени на заседание на комисиите. Това е с цел да не допуснем нарушение.

В.Сяров – Председател на ОбС: Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  Кмета има ли какво да добави. Няма. От общинските съветници?

К.Стойчев: Аз само искам две думи да кажа.Това го плащаме от осем години. Двама кмета, два мандата.Просто трябва да го изчистим. Разбирате ли за какво става въпрос?

В.Сяров – Председател на ОбС: Добре. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.Изчетох ви преди това основанието.Гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 от ДЗ №15 Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17 “за”,

0 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2 от ДЗ №15 Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17 “за”,

0 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №3 от ДЗ №15 Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17 “за”,

0 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №4 от ДЗ №15 Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17 “за”,

0 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №5 от ДЗ №15 Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17 “за”,

0 ”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА

 

С това се изчерпва т.15 и преминаваме към,

 

ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Контрол по изпълнение на взети Решения

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  Кмета ако има да добави нещо?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Не, нямам. Някои ако има нещо да пита?

В.Сяров – Председател на ОбС:  С оглед изчерпване на т.16 преминаваме към,

 

 

ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

/ИЗКАЗВАНИЯ, ПИТАНИА, СТАНОВИЩА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИ/

 

 

В.Сяров – Председател на ОбС:  Някои ако има такива имате думата.

Д.Парнаров: Господин Кмете много моля да ми обясните законна ли е тази временна постройка тук на тази страна на общинска администрация?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  До колкото знам вървят някакви процедури

Д.Парнаров: Защото до колкото знам от така направения площад не трябва да се пипа нищо.Може и да не съм прав.Този „чалмар” така направен вкара и два прозореца от сградата на общината, което е изключително неудобно за хората които работят там.Какви мерки взима общината по този въпрос?И второто ми питане.На предния мандат Общинския съвет избра Заместник Председател с идеята да може Председателя да ползва законно установения си платен отпуск.Да ми кажете на следващата сесия към тази дата каква не ползвана платена годишна отпуска има бившия Председател на Общински съвет?Благодаря Ви!

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград:  Ще Ви отговоря писменно.

Пл.Минчев: Само аз да взема отношение, че Заместник Председателя не се избира в смисъл да ползва отпуската Председателя на ОбС така, че въпроса Ви е некоректен. Заместник Председателя има съответни правомощия и съгласно Правилника...

Д.Парнаров: Аз не знам Кмета да Ви е назначил за юрисконсулт. Въпроса ми е към Кмета, а не към Вас.

Пл.Минчев: Ама въпроса касае мен, така че знаете Правилника, след като касае мен....

Д.Парнаров: Имате 58 дни неизползван отпуск г-н Председател, защо?

Пл.Минчев: Ама Вие не сте човека който следва да ми задава този въпрос.

Д.Парнаров: Как не съм човека? Кой е човека?

В.Сяров – Председател на ОбС: Други желаещи има ли за питания ? Няма. С оглед изчерпване на дневния ред закривам третото заседание на Общински съвет – Тополовград.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАСИЛ СЯРОВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно,                                                                              

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС