За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол N 2 от 13.11.2015 г.

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

2

13. 11. 2015 год.

 

           Днес 13 .11 .2015 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветници са се регистрирали 17.

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Заместник Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Васил Сяров - Председател на Общински съвет – Тополовград.

В.Сяров: Добър ден! Уважаема госпожо Заместник Кмет, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми дами и господа, присъстващи в залата. Общински съвет-Тополовград е орган на местното самоуправление на територията на община Тополовград. Той е колективно действащ орган с обща компетентност. Общинският съвет се състои от 17 общински съветници, избрани пряко от населението на община Тополовград. Той осъществява своите правомощия  въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство, както и въз основа на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.От мое име и от името на общинските съветници, Ви уверявам, че в своята дейност общинският съвет ще се ръководи от следните принципи: законност; колегиалност; гарантиране и закриляне интересите на жителите на Общината;
публичност при вземане на решения и тяхното изпълнение
.Желая на Общинския съвет ползотворна работа! На основание чл.18, ал.1, т.10 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация - Председателят на Общинския съвет определя местата в заседателната зала на общинските съветници, затова и мястото на всеки общински съветник е указано с поименна табела. На днешното заседание присъстват 17 съветника регистрирани в присъствената книга. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет-Тополовград, при което съгласно разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА откривам   второто заседание на Общински съвет Тополовград. Тъй като сесията е свикана на основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.9, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, а именно по искане на една трета от общинските съветници. В деловодството на Общинския съвет е постъпило искане с вх.№7 от 13.11.2015 г. от общинските съветници, от които е и искането за свикване на днешната сесия, Докладна записка с вх.№ 6 от 13.11.2015 г.относно: Обезпечаване за авансово плащане-Запис на заповед по Проект на община Тополовград „Дигитализиране и документиране на най-ранните тракийски мегалитни гробници и синхронните на тях култови комплекси на Балканския полуостров” да бъде включена като точка 2 в дневния ред на днешното заседание. Който е съгласен от общинските съветници като т.2 в дневния ред да бъде включена докладна записка с вх.№6 от 13.11.2015 г. , моля да гласува с вдигане на ръка ”за”. Обявявам резултата от гласуването./Гласували общо 17 общински съветници 17 “за”, 0“против” и 0 “въздържал се”./

 

                                               РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

В предвид на направените предложения по дневния ред, моля общинските съветници, които са съгласни с така предложения цялостен дневен ред от две точки, да гласува с вдигане на ръка „за ?”Против?” „Въздържал се?”. Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 17 общински съветника, 17 “за”, 0“против” и 0 “въздържал се”.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

С оглед на това преминаваме към

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров: Преди да дам думата на съветниците, тъй като все още нямаме сформирани комисии ще направя процедурно предложение за решение, а именно: В предвид на разпоредбата на чл.75, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, предлагам решенията по Докладните записки по дневния ред да се вземат без да са разгледани докладните записки и материалите към тях в постоянните комисии. Който е съгласен с така направеното процедурно предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка “за”.Против? “Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. /Участвали в гласуването 17 общински съветници, 17 “за”, 0 “против” и 0 “въздържал се”/

 

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

В. Сяров: Първо давам дума на вносителя на докладната записка, тъй като Кмета отсъства, Заместник Кмета на общината, ако има да направи допълнение.

Кр.Иванов: Аз имам да кжа нещо. Тук в дневния ред една дума, предполагам, че е техническа грешка. „Кандидатстване на Община Тополовград по схема за предотвратяване... Това е техническа грешка. Трябва да е „предоставяне”.

М.Георгиева – Зам.Кмет на Община Тополовград: Аз няма какво да добавя.

Пл.Минчев: Аз искам да взема отношение.Първото което е искам да взема отношение по формиране на дневния ред, той Красимир Иванов го каза.Сесията е свикана на основание т.2. Виждате в искането за свикване където е посочено „предотвратяване” .Значи „предотвратяване” съвсем друг, за мен считам, че не се касае за техническа грешка, а за смислова грешка защото от там нататък самото свикване и от там свикването от Председателя на ОбС вече отиваме в съвсем друга посока.Така, че аз считам, че е редно за да вземем едно законосъобразно решение трябва да го коригираме това нещо и от там нататъка да не ни виси решението.Другият момент който аз щях да взема, отношение по формиране на дневния ред, но не ми се даде възможност. Трябваше по отношение на формиране на дневния ред да ни се даде евентуално думата на общинските съветници и да се прекратят разискванията и чак тогава да преминем в процедура на гласуване. Така, че пак считам, че по процедурата не сме изпълнили както трябва.Това е моето становище.

Кр.Иванов: Внеси едно предложение да го коригираме и да го гласуваме и това е.

В.Сяров: Добре, изчитам го наново.Т.1 ДЗ с вх.№110.11.2015г. оносно: Кандидатстване на Община Тополовград по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от фонд „Солидарност” по „Заявление 2015BG16SPO001 за щетите от природните бедствия от 30.01.-04.02.2015 година.

Д.Парнаров: И в миналия Общински съвет са допускани такива печатни грешки. Това за мен не е проблем. Така, че аз предлагам да преминем към гласуване като се чете не предотвратяване, а „предоставяне”. Завърших!

В.Сяров: Да преминем към гласуване.Който е съгласен с така направената промяна в ДЗ моля, да гласува. /Участвали в гласуването 17 общински съветници, 16 “за”, 0 “против” и 1 “въздържал се”/ Предлагам да преминем към гласуване отново на цялостния дневен ред.Който е съгласен с така направената промяна за дневния ред моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?”

Д.Парнаров: Кому е нужно секритарията да има ново гласуване на дневния ред, че не разбрах?Промяната е в една думичка която е техническа грешка и от „предотвратяване” става „предоставяне”. До тук сме приключили. Вървим по същество по първа точка гласуване. Кому е нужно ново прегласуване на дневния ред, че не разбрах?

Пл.Минчев: Искам думата. За мен е най-редно тъй като посочих в началото на моето изказване първо, че искането е свикване на т.2 тоест по искане на група общински съветници или искане на 1/3 от съветниците.Считам, че е най-редно тъй като в самото искане е допусната тази грешка сега дали е техническа, смислова...., предлагам един от вносителите да го направи като корекция. Съответно Председателя на Общинския съвет също да го направи като корекция и да преминем към гласуване. А това, че не ни беше дадена възможност да предлагаме други точки това вече по процедурата е просто една препоръка към Председателя на ОбС и от там нататъка да ни се дава думата по отношение сформиране на дневния ред. Така, че ако го направим в този вид мисля, че всичко ще бъде законосъобразно.Това е моето предложение.

Кр.Иванов: Въпреки, че ние не сме го писали това....., но аз ще направя промяната. Предлагам да се чете „предоставяне”, а не „предотвратяване” в искането за дневния ред.

Д.Парнаров: От името на група съветници 10 минути почивка.

В.Сяров: 10 минути почивка.

 

10 минути почивка.

 

В.Сяров: Продължава заседанието на Общински съвет Тополовград. В залата присъстват 15 общински съветника, продължаваме своята работа.Давам думата на г-н Красимир Иванов да направи корекцията.

Кр.Иванов: В искането е допусната техническа грешка. Предлагам „предотвратяване” да се чете „предоставяне”.

В.Сяров: Който е съгласен с така направената корекция моля да гласува „за”. 15 „за”, „против” 0 и „въздържали се” 0. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Сега ще изчета докладната записка с направената корекция.ДЗ с вх.№1/10.11.2015г. относно: Кандидатстване на Община Тополовград по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от фонд „Солидарност” по Заявление 2015BG16SPO001 за щетите от природните бедствия от 30.01.-04.02.2015г. Сега ще подложа на гласуване така променения дневен ред от две точки. Който е съгласен моля да гласува. Гласували общо 17 общински съветника, 17 “за”, 0 “против”, 0 “въздържали се”.

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Ще дам думата на присъстващите в залата, ако имат желание да вземат отношение.Няма желаещи.Считам, че разискванията по т.1 са приключени, преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 и т.23 от ЗМСМА предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №1 от Докладната записка от Дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка “за”. “Против? “Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №2 от Докладната записка от Дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка “за”. “Против? “Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №3 от Докладната записка от Дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка “за”. “Против? “Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №4 от Докладната записка от Дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка “за”. “Против? “Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто-решение под №5 от Докладната записка от Дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка “за”. “Против? “Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към точка 2 от Дневния ред.

 

 

В.Сяров: Давам думата на вносителя на докладната, Кмета на Общината, ако има да направи допълнение.

М.Георгиева – Зам.Кмет на Община Тополовград: Нямам какво да добавя.

В.Сяров: Няма допълнение.Давам думата на общинските съветници да вземат отношение по т.2 от дневния ред. Има ли някой желаещ? Няма желаещи.Присъстващите в залата имат ли желание да вземат думата?Няма.Считам, че разискванията по т.2 са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.10 от ЗМСМА и във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №24-10М2-14 от 23.04.2015г. по мярка 2 „Документиране на културната история” от Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства” за Проект „Дигитализиране и документиране на най-ранните тракийски мегалитни гробници и синхронните на тях култови комплекси на Балканския полуостров”, сключен между Община Тополовград и Министерство на културата, със седалище и адрес на управление гр.София 1040, бул.”Александър Стамболийски” №17, Програмен оператор по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, представлявано от Боил Банов, ръководител на ПО и Владимир Вълков, нач.Отдел „Счетоводство”, предлагам Общинския съвет да вземе следното решение.

Проекта за решение е един. За протокола гласуването е поименно.Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

 

В.Сяров: С оглед изчерпване на дневния ред, закривам второто заседание на Общински съвет – Тополовград.Благодаря на всички!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАСИЛ СЯРОВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно,                                                                                

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Посетители

1251529
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
315
386
3139
1242173
18461
50613
1251529

Вашето IP: 77.240.187.68
Час: 2021-09-23 14:46:12

Времето в Тополовград

opak