За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол N 1 от 09.11.2015 г.

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

№ 1

09. 11. 2015 год.

 

     Днес 09.11.2015год. се проведе първото заседание на новоизбрания ОбС- Тополовград от 15.00 часа в Малкия салон на читалището. Заседанието бе свикано на основание чл.32 ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.23 ал.1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация.На заседанието от общо 17 новоизбрани общински съветници присъстваха 17. На заседанието присъства и новоизбрания кмет на община Тополовград г-н Божин Божинов и новоизбраните кметове на населени места.Гост на първото заседание на новоизбрания ОбС бе г-н Станислав Дечев Областен Управител на област Хасково, който взе и пръв думата.

Станислав Дечев – Областен Управител на Област Хасково: Уважаеми дами и господа добър ден и добрe дoшли в тази зала, където всички заедно днес ще проведем тържествената сесия по встъпването в длъжност и правомощия на Общински съвет – Тополовград и Кметове на кметства в Община Тополовград и Кмет на Община Тополовград.Давам думата на Зам.Председателя на ОИК Тополовград да ви съобщи решенията от Общинската избирателна комисия.

А.Димитрова – Зам.Председател на ОИК-Тополовград: Уважаеми г-н Областен Управител, Кмет на Община, Кметове на кметства, общински съветници и гости! На мен като Зам.Председател на ОИК се падна задължението да връча удостоверенията на избраните кметове, общински съветници и от името на цялата комисия искам да ви уверя, че комисията работи безпристрастно в унисон със Законите и това пролича по резултатите които получихме от ЦИК. Документите бяха приети без всякакви забележки. Желая от името на цялата комисия ползотворна и успешна работа на всички.Най-напред искам да връча удостоверението на Кмета на Общината г-н Божин Петров Божинов.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Благодаря на всички! Това удостоверение не е мое, това удостоверение е ваше. Бях казал, че няма да обещавам, но мога да обещая едно единствено нещо, че ще продължавам с всички усилия да работя за вас и за Община Тополовград.

 

/ Заместник Председателя на ОИК връчва поименно удостоверенията на новоизбраните общински съветници и кметовете на кметства в Общината./

Станислав Дечев – Областен Управител на Област Хасково: Моля общинските съветници да станат на крака! Повтаряйте след мен!

„Заклевам се в името на Република България да спазвам конституцията и законите на страната

и във всичките си действия

да се ръководя от интересите

на гражданите от община Тополовград

и да работя за тяхното благоденствие. Заклех се!

Честито!

/Всички присъстващи общински съветници повтарят думите на клетвата, разчленена на шест части – посочени по- горе , след г-н Ст.Дечев/

 

Станислав Дечев – Областен Управител на Област Хасково: Моля, Кметовете на кметства да станат! Повтаряйте след мен!

„Заклевам се в името на Република България да спазвам конституцията и законите на страната

и във всичките си действия

да се ръководя от интересите

на гражданите от община Тополовград

и да работя за тяхното благоденствие. Заклех се!

Честито!

/ Новоизбраните кметове на кметства повтарят думите на клетвата, разчленена на шест части – посочени по- горе , след г-н Ст.Дечев /

Станислав Дечев – Областен Управител на Област Хасково: Моля, Кмета на Община Тополовград да стане и да повтаря след мен!

„Заклевам се в името на Република България да спазвам конституцията и законите на страната

и във всичките си действия

да се ръководя от интересите

на гражданите от община Тополовград

и да работя за тяхното благоденствие. Заклех се!

Кмета на общината повтаря думите на клетвата, разчленена на шест части – посочени по- горе , след г-н Ст.Дечев /

 

Станислав Дечев – Областен Управител на Област Хасково: Уважаеми г-н Кмет, уважаеми общински съветници, уважаеми Кметове на кметства! Пред вас е огромната отговорност да оправдаете доверието на избирателите, да работите честно и достойно с ум и сърце. Запомнете едно! Бъдете винаги близко до хората, чувайте ги! Хората са тези които ви избраха да бъдете точно Вие. Избраха най-добрите от себе си да застанат тук в тази зала и да защитават тeхните интереси. Пред Вас е и огромната отговорност на обещанията, спазете ги! На Кмета на Общината искам да пожелая да бъде по-близо до хората, да управлява мъдро. На общинските съветници на добър път в обществената кауза! Благодаря! Давам думата на най-възрастният общински съветник да продължи председателстването на събранието, Красимир Иванов. Преди това общинските съветници да се подпишат на клетвените листи. Един по един аз ще ги изчитам.

 

Клетвените листи подписаха общинските съветници:

 

 1. Атанас Димитров Анастасов /подписво се/
 2. Банко Димитров Банков   /подписва се/
 3. Васил Иванов Сяров       /подписва се/
 4. Георги Иванов Георгиев /подписва се/
 5. Добрин Георгиев Парнаров /подписва се/
 6. Добромира Димитрова Николова /подписва се/
 7. Коста Ташев Стойчев       /подписва се/
 8. Красимир Вълков Иванов /подписва се/
 9. Наско Ангелов Стоянов       /подписва се/
 10. Николай Иванов Колев       /подписва се/
 11. Петко Костов Костов       /подписва се/
 12. Пламен Минчев Минчев       /подписва се/
 13. Райчо Стоянов Райчев       /подписва се/
 14. Силвия Георгиева Георгиева /подписва се/
 15. Тодор Митков Кьосев       /подписва се/
 16. Хараламби Севов Мочев       /подписва се/
 17. Христо Димитров Сербезов /подписва се/

След тях клетвените листи подписаха Кметовете на кметства :

     1. Станка Димова Стратиева – Кмет на с.Българска поляна /подписва се/

     2. Тодор Атанасов Димитров – Кмет на с. Капитан Петко войвода /подписва се/

     3. Тодорка Севова Арнаудова – Кмет на с.Орешник /подписва се/

     4. Христо Димитров Илчев – Кмет на с.Устрем /подписва се/

     5. Христина Димитрова Маврева – Кмет на с.Радовец /подписва се/

     6. Маргарита Георгиева Сулева – Кмет на с.Срем /подписва се/

     7. Янита Димова Борисова – Кмет на с.Княжево /подписва се/

     8. Мария Иванова Караиванова – Кмет на с.Синапово / подписва се/

     9. Красимир Андронов Костов – Кмет на с.Орлов дол /подписва се/

     10. Янко Богданов Младенов – Кмет на с.Хлябово /подписва се/

     11. Васил Стамов Василева – Кмет на с.Мрамор /подписва се/

     12. Божин Петров Божинов – Кмет на Община Тополовград /подписва се/

Станислав Дечев – Областен Управител на Област Хасково: Давам думата на Красимир Иванов.

Кр.Иванов – общински съветник: Благодаря! Уважаеми съграждани, уважаеми г-н Областен Управител, уважаеми г-н Божинов, дами и господа общински съветници, уважаеми Кметове на кметства. За мое голямо съжаление аз се оказах най-възрастния от колегите общински съветници и това ми дава правото и честта да водя първото заседание на Общинския съвет. Предлагам да приемем дневния ред с една единствена точка „Избор на Председател на Общински съвет – Тополовград”. Има ли предложение от колегите общински съветници за друга точка в дневния ред?Не виждам и за това преминаваме в режим на гласуване.Който е съгласен с така предложения дневен ред моля, да гласува с вдигане на ръка „за” „Против?” „Въздържал се?” Няма.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД

С оглед на това преминаваме към

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Кр.Иванов – общински съветник: Преминаваме към първа точка от дневния ред. Сега трябва да изберем комисия която да осъществи самия избор.Предлагам комисията да бъде от пет члена. Има ли други предложения? Става въпрос за комисията за избор на Председател на Общинския съвет. Няма.Съгласни сте с предложението. Който е съгласен комисията да се състои от пет члена моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:   17 съветници, от които 17“за”,

0 ”против” и 0“въздържал се”/.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Имат думата общинските съветници да предлагат членове на комисията.Най-напред давам думата на най-голямата група МК „Възраждане”. Наско Стоянов.

Н.Стоянов – общински съветник: Предлагам Коста Стойчев.

Кр.Иванов – общински съветник: Благодаря!Давам думата на „ГЕРБ”

Т.Кьосев – общински съветник: Николай Колев.

Кр.Иванов – общински съветник: Следващата група Коалиция „ЗА Тополовград”

Р.Райчев – общински съветник: Предлагам Добрин Парнаров.

Кр.Иванов – общински съветник: Благодаря! Групата на „АБВ”

С.Георгиева – общински съветник: Ами освен да се самопредложа.

Кр.Иванов – общински съветник: И остана Патриотичния фронт.

Х.Мочев – общински съветник: Няма да участвувам.

Кр.Иванов – общински съветник: Добре. Комисията трябва да бъде от пет члена. Наско Стоянов – общински съветник: Предлагам Георги Иванов.

Кр.Иванов – общински съветник: Благодаря! Квотата е запълнена.Предложените кандидати са Коста Стойчев,Николай Колев, Добрин Парнаров, Силвия Георгиева и Георги Иванов комисията по избор на Председател на Общински съвет.От тези предложени дами и господа трябва да се избере Председател на комисията.Имате думата за предложения. Наско Стоянов.

Наско Стоянов – общински съветник: Предлагам Коста Стойчев да стане.

Кр.Иванов – общински съветник: Други предложения?

Р.Райчев – общински съветник: Предлагам за Председател Добрин Парнаров.

Д.Парнаров – общински съветник: Аз си правя отвод.

Кр.Иванов – общински съветник: Господин Парнаров си прави отвод. Други предложения не виждам. Преминаваме към гласуване. Който е съгласен г-н Коста Стойчев, г-н Николай Колев, г-н Добрин Парнаров, г-ца Силвия Георгиева и г-н Георги Иванов да влезнат в комисията по избор на Председател на Общински съвет, моля да гласуват с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:   17 съветници, от които 17“за”,

0 ”против” и 0“въздържал се”/.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Който е съгласен за Председател на комисията по избор на Председател на Общински съвет – Тополовград да бъде г-н Коста Стойчев моля да гласува с вдигане на ръка „за” „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването:   17 съветници, от които 17“за”,

0 ”против” и 0“въздържал се”/.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

 

Сега ще помоля комисията да излезе отпред.Комисията я избарахме, Председателя избрахме. Моля господата общински съветници да правят предложения за Председател на Общински съвет.Наско?

А.Анастасов – общински съветник: Предлагам за Председател на Общински съвет Васил Сяров.

Кр.Иванов – общински съветник: Други предложения? Пламен Минчев?

Пл.Минчев – общински съветник: За Председател на Общински съвет предлагам г-н Хараламби Севов Мочев.

Кр.Иванов – общински съветник: Други предложения? Няма. Сега от тук нататък има думата комисията по избор. Само ще ви изчета с две думи как ще се извърши избора.Ще се гласува с интегрална бюлетина от всички присъстващи общински съветници.Имената ще бъдат изписани по реда на предложенията. Първото предложение беше за Васил Сяров, второто предложение е за Хараламби Мочев. В квадрата ще се зачертава със знака „Х”.Няма да е нищо по различно от местните избори. Печели този кандидат който събере повече от половината присъстващи съветници или именно девет.Гласуването става тайно. В ъгъла има изградена кабина която гарантира тайното гласуване. Предлагам да дадем десет минути почивка и общинска администрация да подготви бюлетините.И телефоните се остават на масата преди да се влезе да се гласува.Съгласно действащият Правилник със знака „Х” се зачертава в квадратчето за предпочитания кандидат. Давам десет минути почивка и комисията да си поеме задълженията.

 

Десет минути почивка.

 

Кр.Иванов – общински съветник: Призовавам общинските съветници да заемат местата си.Колеги общински съветници след като си чуете името ще станете и ще дадете своя глас за предпочитния кандидат.

К.Стойчев: И още едно последно обяснение. Бюлетината общинските съветници, точно има изготвени 17 бюлетини от общинските секретари, предпочитания кандидат задрасквате с „Х” вътре в квадратчето. Мисля, че е абсолютно ясно. Благодаря!

Кр.Иванов – общински съветник: Като членовете на комисията гласуват последни.Ако е готова комисията да започнем същинският избор. Телефоните ако обичате преди да влезете да оставяте на масата отпред.

 

/ Следва процедура на тайно гласуване.Гласувалите се отмятат и подписват в списъка. Председателя на комисията по избора обявява резултатите от избора, съгласно протокол на комисията/

 

Кр.Иванов – общински съветник: С това приключи гласуването. Давам пет минути почивка за да може комисията да отчете резултата и да направи протокола и да докладва.

 

Пет минути почивка.

 

Кр.Иванов – общински съветник: Давам думата на Коста Стойчев да обяви резултата от гласуването.

К.Стойчев – общински съветник: Уважаеми г-н Областен Управител, уважаеми общински съветници, уважаеми съграждани!Комисията по избора прегледа всички бюлетини 17 на брой, 17 плика, 17 бюлетини. От които Хараламби Севов Мочев получава 8 гласа, Васил Сяров получава 9 гласа. Комисията по избора отчита като новоизбран Председател на ОбС – Тополовград Васил Сяров. От мое име и от името на комисията честито на новоизбрания Председател. С това комисията се саморазпуска.

Кр.Иванов – общински съветник: Преди да дам думата на новоизбрания Председател на ОбС искам да поканя всички граждани и гости, Кметове и съветници пред общината на официалното посрещане на новоизбраните общински съветници и новоизбрания Кмет на Общината. Заповядайте г-н Сяров!

В.Сяров – Председател на ОбС – Тополовград: Здравейте! Искам да благодаря на всички които ми гласуваха доверие. Искам да благодаря и на общинските съветници които ми гласуваха доверие. Искам да Ви уверя, че от сега нататък ще работим за Вас гражданите на Община Тополовград. Вие сте най-важни за нас. Всички решения които ще взимаме ще са във Ваша полза. Искам още да честитя победата на г-н Божинов. Да му пожелая успешен мандат. Искам още да поздравя всички Кметове на кметства и на тях да им пожелая успешни мандати и ние ще работим за Вас.Благодаря ви! С това закривам първото заседание на Общински съвет – Тополовград.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАСИЛ СЯРОВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно,                                                                              

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Посетители

1254533
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
8
329
337
1248390
21465
50613
1254533

Вашето IP: 66.249.64.17
Час: 2021-09-27 00:16:40

Времето в Тополовград

opak