За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Обявления

Големина на шрифта

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

О Б Я В Л Е Н И Е

№30/08.10.2021 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОбС-ТОПОЛОВГРАД

Уведомява, че на основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.12, ал.1, т.2 от ПОДОбСНКВОбА, свиквам заседание на Общински съвет-Тополовград на 12.10.2021 г. /вторник/ от 10.00 часа в Залата на ОбС – Тополовград – етаж 3, в сградата на общ.Тополовград, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

Т.1.Докладна записка с вх.№817/08.10.2021г. относно: Безлихвен заем за изпълнение на дейности по проект: „Повишаване на туристическата привлекателност на общините Тополовград и Бююккъръщаран чрез по-добро представяне на културното наследство", реф.№СВ005.2.21.083, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция, CCI №2014ТС16I5СВ005, Договор за БФП №РД-02-29-274/20.11.2019. - изтегли
Докладва: г-н Божин Божинов - Кмет на община Тополовград

 

АДВ. ПЛАМЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ: /П/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ТОПОЛОВГРАД

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Публикувано на 08.10.2021 година

ОБЯВЛЕНИЕ: В изпълнение на Решение №297 от 30.09.2021 г. на Общински съвет- Тополовград се УДЪЛЖАВА СРОКА за подаване на документи за участие в процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен Съд-Тополовград, мандат 2019г.-2023г. и /съдебни заседатели за Окръжен Съд-Ямбол мандат 2020г.-2024 година до 31.03.2022 година, открита с Решение №542/10.06.2019г. на ОбС-Тополовград. при правила за провеждането й, приети със същото решение, а именно:

        На основание чл.67, чл.68, ал.1, чл.68а от Закона за съдебната власт и чл.8, ал.1 от Наредба №7 за съдебните заседатели /обн.ДВ.бр.81/2017г./ и решение на Общото събрание на съдиите от Окръжен Съд-Ямбол от 11.02.2019г. и на Общото събрание на съдиите от Апелативен Съд-Бургас от 25.04.2019г., открива процедура за определяне на 15 /петнадесет/ съдебни заседатели за Районен Съд-Тополовград, мандат 2019г.-2023г. и открива процедура за определяне на 3 /трима/ съдебни заседатели за Окръжен Съд-Ямбол мандат 2020г.-2024г. и определя правила за нейното провеждане както следва:

-           Кандидатите за съдебни заседатели, трябва да отговарят на изискванията на чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт.

-          Всеки кандидат за съдебен заседател подава заявление по образец/приложение №1 или №2/ за участие в процедурата/публикуван на интернет страницата на Община Тополовград-официален сайт, раздел Общински Съвет-Тополовград/, ведно с необходимите документи, съобразно чл.68, ал.3 от Закона за съдебната власт в срок до 31.03.2022 г./включително/.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Доклад на Временна комисия, която е със задача да извърши проверка за периода от началото на мандат 2019-2023г.-11.11.2019г. до 30.06.2021г., Кмета на община Тополовград изпълнява ли задължението си по чл.44, ал.1, т.18 от ЗМСМА - и изпраща на ОбС-Тополовград административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им,  /приета с решение №252 от 25.06.2021 г. на ОбС-Тополовград/ - изтегли

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                               О Б Я В Л Е Н И Е                                

№29/20.09.2021 г.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОбС-ТОПОЛОВГРАД

 

      

         Уведомява, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.12, ал.1, т.1от ПОДОбСНКВОбА,

ще се проведе заседание на Общински съвет-Тополовград на 30.09.2021 г. от 10.00 часа в залата на

ОбС-Тополовград – етаж 3, в сградата на общ.Тополовград, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

Т.1.Докладна записка с вх.№780/30.08.2021г. относно: Изпълнение бюджета на община Тополовград към 31.12.2020 година. - изтегли

Докладва: г-н Божин Божинов - Кмет на община Тополовград

 

Т.2.Докладна записка с вх.№793/10.09.2021г. относно: Безлихвен заем за изпълнение на дейности по проект: „Повишаване на туристическата привлекателност на общините Тополовград и Бююккъръщаран чрез по-добро представяне на културното наследство“, реф.№СВ005.2.21.083, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция, CCI №2014ТС16I5СВ005, Договор за БФП №РД-02-29-274/20.11.2019. - изтегли

Докладва: г-н Данчо Трифонов - зам.-кмет на община Тополовград

 

Т.3.Докладна записка с вх.№794/10.09.2021г. относно: Приемане на Доклад за последваща оценка на Общински план за развитие на община Тополовград 2014-2020 година. - изтегли

Докладва: г-н Данчо Трифонов - зам.-кмет на община Тополовград

 

Т.4.Докладна записка с вх.№795/14.09.2021г. относно: Определяне на нов срок /удължаване на срока/ за подаване на заявление /по образец/ за участие в процедурата за избор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд-Тополовград мандат 2019г.-2023г. и за Окръжен съд-Ямбол мандат 2020г.-2024 година. - изтегли

Докладва: г-н Пламен Минчев - Председател на ОбС- Тополовград

 

Т.5.Докладна записка с вх.№796/14.09.2021г. относно: Вземане на решение за сключване на Допълнително споразумение за уреждане начина на определяне размера на годишното концесионно възнаграждение, считано от 2021 год. по Договор за предоставяне на концесия върху обект: язовир „Микроязовир Княжево“ представляващ имот №000211/идентичен парцел №700/по КВС на землището на с.Синапово ЕКАТТЕ 66487, Община Тополовград и имот №001016 по КВС на с.Капитан Петко войвода ЕКАТТЕ 24013 Община Тополовград НТП – Язовир, атакуван с Актове за публична общинска собственост съответно №2-я/25.08.1998г. и №93-я/10.06.1999г., издадени от Кмета на община Тополовград. - изтегли

Докладва: г-н Данчо Трифонов - зам.-кмет на община Тополовград

 

Т.6.Докладна записка с вх.№797/14.09.2021г. относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот, частна общинска собственост. - изтегли

Докладва: г-н Данчо Трифонов - зам.-кмет на община Тополовград

 

Т.7.Докладна записка с вх.№798/14.09.2021г. относно: Формиране на паралелки по изключение в ОУ“Христо Ботев“ – с.Синапово и ОУ“Христо Ботев“ – с.Хлябово през учебната 2021/2022 година. - изтегли

Докладва: г-н Данчо Трифонов - зам.-кмет на община Тополовград

 

Т.8.Докладна записка с вх.№799/15.09.2021г. относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ за погребение.- изтегли

Докладва: г-н Данчо Трифонов - зам.-кмет на община Тополовград

 

Т.9.Докладна записка с вх.№800/15.09.2021г. относно: Предложение за промяна в Плана на дълготрайни материални активи /ДМА/ в поименния списък за капиталови разходи – целеви средства за 2021г. /Приложение №7/ - изтегли

Докладва: г-н Данчо Трифонов - зам.-кмет на община Тополовград

 

Т.10.Докладна записка с вх.№801/15.09.2021г. относно: Отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски имоти, с НТП „нива“ и „зеленчукова градина“, находящи се в землището на с.Капитан Петко войвода, община Тополовград. - изтегли

Докладва: г-н Данчо Трифонов - зам.-кмет на община Тополовград

 

Т.11.Докладна записка с вх.№802/16.09.2021г. относно: Приемане на инвестиции, извършени от ВиК оператора през 2020г. за район Тополовград. - изтегли

Докладва: г-н Данчо Трифонов - зам.-кмет на община Тополовград

 

Т.12.Докладна записка с вх.№803/16.09.2021г. относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ. - изтегли

Докладва: г-н Данчо Трифонов - зам.-кмет на община Тополовград

 

Т.13.Докладна записка с вх.№804/17.09.2021г. относно: Инвестиционен проект за изграждане на фотоволтаичен парк в с.Владимирово на „СПА ЕКО ТУР“ ЕООД. - изтегли

Докладва: г-н Данчо Трифонов - зам.-кмет на община Тополовград

 

Т.14. Контрол по изпълнение на взети решения.

Т.15. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

    Информация за заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет-Тополовград, както следва:

 

На 29.09.2021г. /сряда/ от 15:00 часа Заседание на Комисия по бюджет, финанси, икономическа и инвестиционна политика, общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол – заседава залата на ОбС- Тополовград, 3-ти етаж в сградата на Общината.

На 29.09.2021г. /сряда/ от 15:00 часа Заседание на Комисия по обществен ред и сигурност, местно самоуправление и регионална политика, земеделие и гори – заседава в стая №47, находяша се на 3-ти етаж в сградата на Общината.

На 29.09.2021г. /сряда/ от 15:30 часа Заседание на Комисия по образование, младежки дейности, вероизповедания и спорт – – заседава в стая №47, находяша се на 3-ти етаж в сградата на Общината.

На 29.09.2021г. /сряда/ от 16:00 часа Заседание на Комисия по култура, здравеопазване, социална политика и туризъм - заседава залата на ОбС- Тополовград, 3-ти етаж в сградата на Общината.

На 29.09.2021г./сряда/ от 16:30 часа Заседание на Комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, транспорт, опазване на околната среда, благоустрояване и комунални дейности - заседава в стая №47, находяша се на 3-ти етаж в сградата на Общината.

 

 

АДВ. ПЛАМЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ: /П/

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ТОПОЛОВГРАД

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Протокол отпублично обсъждане относно: Изпълнение на бюджета на община Тополовград към 31.12.2020 година - изтегли

__________________________________________________________________________________________________________________

Справка по чл.26,ал.5 от ЗНА (публикувана на 31.08.2021г.) - изтегли

__________________________________________________________________________________________________________________

pokana 12

Приложение: изтегли

Публикувано на 30.08.2021 година


 

                        О Б Я В Л Е Н И Е                         

    №28/23.08.2021 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОбС-ТОПОЛОВГРАД

 

         Уведомява, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.12, ал.1, т.1 от ПОДОбСНКВОбА,

ще се проведе заседание на Общински съвет-Тополовград на 31.08.2021 г.от 10.00 часа в залата на

ОбС-Тополовград – етаж 3, в сградата на общ.Тополовград, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 

Т.1.Докладна записка с вх.№753/30.07.2021г. относно: Промяна на чл.57, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. - изтегли

Докладват: Васил Сяров, Катя Господинова, Светла Михайлова, Атанас Анастасов, Митко Батчев – общински съветници съм ОбС -Тополовград

 

Т.2.Определяне на състав, председател и секретар на постоянни комисии към Общински съвет-Тополовград във връзка с Докладна записка с вх.№753/30.07.2021 година. 

 

Т.3.Докладна записка с вх.№754/03.08.2021г. относно: Издаване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 11435.12.6 по КККР на землище с.Владимирово, общ.Тополовград, обл.Хасковска, с възложител „СПА ЕКО ТУР“ЕООД – с.Долен, общ.Сатовча, обл.Благоевград и Живко Иванов Бонев. - изтегли

Докладва: г-н Божин Божинов - Кмет на община Тополовград

 

Т.4.Докладна записка с вх.№756/11.08.2021г. относно: Отдаване под наем на терен-публична общинска собственост за разполагане на премествам обект за търговска дейност. - изтегли

Докладва: г-н Божин Божинов - Кмет на община Тополовград

 

Т.5.Докладна записка с вх.№757/12.08.2021г. относно: Определяне на представител на Община Тополовград в Организацията за управление на туристически район „Тракия“. - изтегли
Докладва: г-н Божин Божинов - Кмет на община Тополовград

 

Т.6.Докладна записка с вх.№758/16.08.2021г. относно: Приемане ползването на иглолистна дървесина на база план, извлечение от общински горски територии за 2021г. и дейности в горски територии – общинска собственост. - изтегли

Докладва: г-н Хараламби Мочев - зам.-кмет на община Тополовград

 

Т.7.Докладна записка с вх.№760/16.08.2021г. относно: Предложение за включване на ДГ“Щастливо детство“ – Тополовград – група в село Синапово в Списъка на средищните детски градини за учебната 2021/2022 година. - изтегли

Докладва: г-н Хараламби Мочев - зам.-кмет на община Тополовград

 

Т.8.Докладна записка с вх.№762/17.08.2021г. относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот, частна общинска собственост. -
изтегли

Докладва: г-н Хараламби Мочев - зам.-кмет на община Тополовград

 

Т.9.Докладна записка с вх.№763/17.08.2021г. относно: Разрешение за извършване на делба на поземлен имот с идентификатор 72761.39.251 с площ 13399 кв.м. находящ се в местност „Низините“ в землището на гр.Тополовград - частна общински собственост. - изтегли
Докладва: г-н Хараламби Мочев - зам.-кмет на община Тополовград

 

Т.10.Докладна записка с вх.№764/17.08.2021г. относно: Даване на предварително съгласие за изработка на ПУП на общински имот с номер ПИ-1787, находящ се в промишлена зона „Изток“ по кадастралния план на гр.Тополовград. - изтегли

Докладва: г-н Хараламби Мочев - зам.-кмет на община Тополовград

 

Т.11.Докладна записка с вх.№765/17.08.2021г. относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. - изтегли
Докладва: г-н Хараламби Мочев - зам.-кмет на община Тополовград

 

Т.12.Докладна записка с вх.№766/17.08.2021г. относно: Даване на съгласие за предприемане на процедура по отчуждаване на недвижим имот – частна собственост, за задоволяване на общински нужди (УПИ I – за археология, публична общинска собственост, за задоволяване на проектно предложение „Величието на Древния Сакар – от мегалитната култура до елинистическите владетелски домове“) - изтегли
Докладва: г-н Хараламби Мочев - зам.-кмет на община Тополовград

 

Т.13.Докладна записка с вх.№769/19.08.2021г. относно: Провеждане на процедура по ЗОП за възлагане на превоз по автобусни линии на Общинската и Републиканската транспортни схеми, квота на община Тополовград, съгласно маршрутни разписания. - изтегли
Докладва: г-н Хараламби Мочев - зам.-кмет на община Тополовград

 

Т.14.Докладна записка с вх.№770/20.08.2021г. относно: Безлихвен заем за изпълнение на дейности по проект: „Повишаване на туристическата привлекателност на общините Тополовград и Бююккъръщаран чрез по-добро представяне на културното наследство“, реф.№.СВ005.2.21.083, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция, CCI №2014ТС16I5СВ005, Договор за БФП №РД-02-29-274/20.11.2019. - изтегли
Докладва: г-н Хараламби Мочев - зам.-кмет на община Тополовград

 

Т.15.Докладна записка с вх.№771/20.08.2021г. относно: Инвестиционен проект за изграждане на фотоволтаичен парк с.Владимирово на „СПА ЕКО ТУР“ ЕООД. - изтегли
Докладва: г-н Хараламби Мочев - зам.-кмет на община Тополовград

 

Т.16. Контрол по изпълнение на взети решения.

Т.17. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

Информация за заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет-Тополовград, както следва:

На 30.08.2021 г. /понеделник/ от 13:30 часа Заседание на Комисия по бюджет, финанси, икономическа и инвестиционна политика, общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол – заседава залата на ОбС- Тополовград, 3-ти етаж в сградата на Общината.

На 30.08.2021 г. /понеделник/ от 13:30 часа Заседание на Комисия по обществен ред и сигурност, местно самоуправление и регионална политика, земеделие и гори – заседава в стая №47, находяша се на 3-ти етаж в сградата на Общината.

На 30.08.2021 г. /понеделник/ от 14:30 часа Заседание на Комисия по образование, култура, спорт, туризъм, младежки дейности, вероизповедания, здравеопазване и социална политика – заседава в залата на ОбС- Тополовград, 3-ти етаж в сградата на Общината.

На 30.08.2021 г. /понеделник/ от 14:30 часа Заседание на Комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, транспорт, опазване на околната среда, благоустрояване и комунални дейности - заседава в стая №47, находяша се на 3-ти етаж в сградата на Общината.

 

 

АДВ. ПЛАМЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ: /П/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ТОПОЛОВГРАД

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Публикувано на 30.07.2021 година

ОБЯВЛЕНИЕ: Промяна на чл.57, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация - изтегли

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Справка по чл.26,ал.5 от ЗНА (публикувана на 27.07.2021г.) - изтегли

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

О Б Я В Л Е Н И Е

№27/22.07.2021 г.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОбС-ТОПОЛОВГРАД

      Уведомява, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.12, ал.1, т.1от ПОДОбСНКВОбА,

ще се проведе заседание на Общински съвет-Тополовградна 30.07.2021 г. от 10.00 часа в залата

на ОбС-Тополовград – етаж 3, в сградата на общ.Тополовград, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 

Т.1.Доклад от Началник РУ-Тополовград с вх.№706/02.07.2021г. относно: Състоянието на престъпността, обществения ред и безопасността на движението на територията на община Тополовград през м.юни 2021 година. - изтегли

 

Т.2. Докладна записка с вх.№708/06.07.2021г. относно: Кандидатстване по Проект „Величието на Древния Сакар – от мегалитната култура до елинистическите владетелски домове“. - изтегли

Докладва: г-н Божин Божинов - Кмет на община Тополовград

 

Т.3.Докладна записка с вх.№709/06.07.2021г. относно: Инвестиционен проект за изграждане на фотоволтаичен парк в с.Владимирово на „СПА ЕКО ТУР“ ЕООД. - изтегли

Докладва: г-н Божин Божинов - Кмет на община Тополовград

 

Т.4.Докладна записка с вх.№710/07.07.2021г. относно: Приемане на Докладите на председателите на читалищата в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Тополовград за 2020 година.

-изтегли

Докладва: г-н Божин Божинов - Кмет на община Тополовград

 

Т.5.Докладна записка с вх.№711/08.07.2021г. относно: Отдаване под наем на част от имот – обект в с.Хлябово, публична общинска собственост. - изтегли

Докладва: г-н Божин Божинов - Кмет на община Тополовград

 

Т.6.Докладна записка с вх.№712/08.07.2021г. относно: Определяне на пазарна цена за продажба на имот – частна общинска собственост. - изтегли

Докладва: г-н Божин Божинов - Кмет на община Тополовград

 

Т.7.Докладна записка с вх.№715/12.07.2021г. относно: Проект на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Тополовград. - изтегли

Докладва: г-н Божин Божинов - Кмет на община Тополовград

 

Т.8.Докладна записка с вх.№717/15.07.2021г. относно: Учредяване без търг или конкурс на възмездно право на ползване върху част от поземлен имот с идентификатор 68583.210.31 по КККР на с.Срем, общ.Тополовград, с площ 1 000 кв.м., (целият с площ 47198 кв.м.), VI-категория, находящ се в местност „Сремски кър“, нтп. „пасище“, АОС 4346 зз./19.04.2013г., номер на предходен план: 000031. - изтегли

Докладва: г-н Божин Божинов - Кмет на община Тополовград

 

Т.9.Докладна записка с вх.№718/16.07.2021г. относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. - изтегли

Докладва: г-н Божин Божинов - Кмет на община Тополовград

 

Т.10.Докладна записка с вх.№719/16.07.2021г. относно: Насрочване на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К“ЕООД-Хасково на 03.08.2021 година. - изтегли

Докладва: г-н Божин Божинов - Кмет на община Тополовград

 

Т.11.Докладна записка с вх.№720/16.07.2021г. относно: Учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура /ел.кабел/ през имоти публична общинска собственост за присъединяване на обект: „Фотоволтаична централа с инсталирана мощгост 29,92 kWр, в УПИ ХIХ -159, кв.10, по плана на село Срем, община Тополовград, област Хасково“, към електроразпределителната мрежа на „ЕР Юг“ ЕАД. - изтегли

Докладва: г-н Божин Божинов - Кмет на община Тополовград

 

Т.12.Докладна записка с вх.№721/16.07.2021г. относно: Учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура /трасе на електропровод/ през имоти - публична общинска собственост за присъединяване на обект: „Фотоволтаична централа с инсталирана мощност 29,90 kWр, в УПИ V - 207, кв.69, по плана на село Хлябово, община Тополовград, област Хасково“, към електроразпределителната мрежа на „ЕР Юг“ ЕАД. - изтегли

Докладва: г-н Божин Божинов - Кмет на община Тополовград

 

Т.13.Докладна записка с вх.№723/19.07.2021г. относно: Закупуване на високопроходим автомобил – Пикап с двойно задвижване за доброволно формирование „Сакар-12“ Тополовград. - изтегли

Докладва: г-н Божин Божинов - Кмет на община Тополовград

 

Т.14.Докладна записка с вх.№724/19.07.2021г. относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ. - изтегли

Докладва: г-н Божин Божинов - Кмет на община Тополовград

 

Т.15.Докладна записка с вх.№725/19.07.2021г. относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ. - изтегли

Докладва: г-н Божин Божинов - Кмет на община Тополовград

 

Т.16.Докладна записка с вх.№726/19.07.2021г. относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ. - изтегли

Докладва: г-н Божин Божинов - Кмет на община Тополовград

 

Т.17.Докладна записка с вх.№727/19.07.2021г. относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ. - изтегли

Докладва: г-н Божин Божинов - Кмет на община Тополовград

 

Т.18.Докладна записка с вх.№728/19.07.2021г. относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ. - изтегли

Докладва: г-н Божин Божинов - Кмет на община Тополовград

 

Т.19.Докладна записка с вх.№729/19.07.2021г. относно: Избор на делегат на Община Тополовград в Общото събрание на Регионално сдружение на Общините „Марица“. - изтегли

Докладва: г-н Божин Божинов - Кмет на община Тополовград

 

Т.20.Докладна записка с вх.№730/19.07.2021г. относно: Разпределяне на финансовите средства, заложени в общинския бюджет за подпомагане дейността на спортните клубове за 2021 година. - изтегли

Докладва: г-н Божин Божинов - Кмет на община Тополовград

 

Т.21.Докладна записка с вх.№731/20.07.2021г. относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на части от имот – публична общинска собственост. - изтегли

Докладва: г-н Божин Божинов - Кмет на община Тополовград 

 

Т.22.Докладна записка с вх.№732/20.07.2021г. относно: Ползване на дървесина от общински горски територии за 2021 г. и дейности в горски територии-общинска собственост, съгласно План-извлечение за промяна на вида на сечта, прието с Решение №243 по т.21/26.05.2021г. на ОбС-Тополовград. - изтегли

Докладва: г-н Божин Божинов - Кмет на община Тополовград

 

Т.23.Докладна записка с вх.№733/20.07.2021г. относно: Промяна на чл.57, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. - изтегли

Докладва: адв.Пламен Минчев – Председател на Общински Съвет-Тополовград

 

Т.24.Докладна записка с вх.№734/20.07.2021г. относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, земя по чл.19 от ЗСПЗЗ, по реда на параграф 14 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи (Обн.- ДВ, бр. 100 от 2015г., Доп. ДВ бр.79 от 2020г.), във връзка с чл.75 от Закона за подземните богатства. (изм. доп.ДВ бр.79 от 2020г.). - изтегли

Докладва: г-н Божин Божинов - Кмет на община Тополовград

 

Т.25.Докладна записка с вх.№735/20.07.2021г. относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, земя по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ), на „ЕВЕ“ ЕООД, в качеството му на концесионер на находище „Срем“, община Тополовград, по реда на параграф 14 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи (Обн.- ДВ, бр. 100 от 2015г., Доп. ДВ бр.79 от 2020г.), във връзка с чл.75 от Закона за подземните богатства. (изм. доп.ДВ бр.79 от 2020г.). - изтегли

Докладва: г-н Божин Божинов - Кмет на община Тополовград

 

Т.26.Докладна записка с вх.№736/21.07.2021г. относно: Разпореждане с Дълготрайни материални активи /ДМА/ чрез бракуване и отписване от Актива на баланса на община Тополовград. - изтегли

Докладва: г-н Божин Божинов - Кмет на община Тополовград

 

Т.27. Контрол по изпълнение на взети решения.

Т.28. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

       Информация за заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет-Тополовград, както следва

  • На 29.07.2021 г. /четвъртък/ от 15:00 часа Заседание на Комисия по бюджет, финанси, икономическа и инвестиционна политика, общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол – заседава залата на ОбС- Тополовград, 3-ти етаж в сградата на Общината.
  • На 29.07.2021 г. /четвъртък/ от 15:00 часа Заседание на Комисия по обществен ред и сигурност, местно самоуправление и регионална политика, земеделие и гори – заседава в стая №47, находяша се на 3-ти етаж в сградата на Общината.
  • На 29.07.2021 г. /четвъртък/ от 16:00 часа Заседание на Комисия по образование, култура, спорт, туризъм, младежки дейности, вероизповедания, здравеопазване и социална политика – заседава в залата на ОбС- Тополовград, 3-ти етаж в сградата на Общината.
  • На 29.07.2021 г. /четвъртък/ от 16:00 часа Заседание на Комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, транспорт, опазване на околната среда, благоустрояване и комунални дейности - заседава в стая №47, находяша се на 3-ти етаж в сградата на Общината.

 

АДВ. ПЛАМЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ: /П/

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ТОПОЛОВГРАД   

___________________________________________________________________________

Публикувано на 21.06.2021 година

ОБЯВЛЕНИЕ:Промяна на чл.57, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация - изтегли

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Оспорване от Областен управител на обл.Хасково на т.2 от Решение №228 от Протокол№24, от проведено заседание на ОбС-Тополовград на 26.05.2021 година - изтегли

_______________________________________________________________________________________________

Докладни записки за заседание на Общински съвет-Тополовград на 25.06.2021 г. - изтегли

______________________________________________________________________________________________________________

Обявление №26 от 17.06.2021 г. - изтегли

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Докладни записки за заседание на Общински съвет-Тополовград на 26.05.2021 г. - изтегли

 


Обявление №25 от 17.05.2021 г. - изтегли 

 


 

Публикувано на 12.05.2021 година

ОБЯВЛЕНИЕ: В изпълнение на Решение №222 от 29.04.2021 г. на Общински съвет- Тополовград се УДЪЛЖАВА СРОКА за подаване на документи за участие в процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен Съд-Тополовград, мандат 2019г.-2023г. и / съдебни заседатели за Окръжен Съд-Ямбол мандат 2020г.-2024 година до 30.04.2021 година, открита с Решение №542/10.06.2019г. на ОбС-Тополовград. при правила за провеждането й, приети със същото решение, а именно:

На основание чл.67, чл.68, ал.1, чл.68а от Закона за съдебната власт и чл.8, ал.1 от Наредба №7 за съдебните заседатели /обн.ДВ.бр.81/2017г./ и решение на Общото събрание на съдиите от Окръжен Съд-Ямбол от 11.02.2019г. и на Общото събрание на съдиите от Апелативен Съд-Бургас от 25.04.2019г., открива процедура за определяне на 15/петнадесет/ съдебни заседатели за Районен Съд-Тополовград, мандат 2019г.-2023г. и открива процедура за определяне на 3/трима/ съдебни заседатели за Окръжен Съд-Ямбол мандат 2020г.-2024г. и определя правила за нейното провеждане както следва: 

-         Кандидатите за съдебни заседатели, трябва да отговарят на изискванията на чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт. 

-          Всеки кандидат за съдебен заседател подава заявление по образец/приложение №1 или №2/ за участие в процедурата/публикуван на интернет страницата на Община Тополовград-официален сайт, раздел Общински Съвет-Тополовград/, ведно с необходимите документи, съобразно чл.68, ал.3 от Закона за съдебната власт в срок до 30.09.2021 г./включително/.

 


 

 Справка по чл.26,ал.5 от ЗНА  (публикувана на 29.04.2021г. )  - изтегли


 

Обявление №24 от 27.04.2021 г. - изтегли 

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ: Отмяна на чл.5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Тополовград /публикувано на 31.03.2021 година/ - изтегли

 


  

Докладни записки от Заседание №22/09.04.2021год. - изтегли


 

Жалба от Божин Божинов - Кмет на община Тополовград против Решение №189 по т.2 от дневния ред от 04.03.2021г. в частта му - т.8. - изтегли

_______________________________________________________________________________________________

Обявление №23 от 25.03.2021 г. - изтегли


Докладни записки от Заседание №21/04.03.2021год. - изтегли

_______________________________________________________________________________________________

Обявление №22 от 02.03.2021 г.-изтегли


 

 Докладни записки от Заседание №20/26.02.2021год.-изтегли

 ______________________________________________________________________________________________

Обявление №21 от 18.02.2021 г. - изтегли

 


 

Докладни записки от Заседание №19/29.01.2021год. - изтегли


 

Обявление №20 от 22.01.2021 г. - изтегли


 

 Публикувано на 20.01.2021г.

ПОКАНА

 

ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – ГР.ТОПОЛОВГРАД ЗА МАНДАТ 2019-2023 Г. НА 04.02.2021 г. (четвъртък) ОТ 11:00 ЧАСА

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ТОПОЛОВГРАД

 

 

6560 гр.Тополовград, пл.”Освобождение” № 1

 

Председател ОбС-Тополовград – тел.: 0470/53096

 

Деловодство:тел.0470/53296

 

e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

П О К А Н А

 

» Изслушването на допуснатия кандидат за съдебен заседател за Районен Съд-Тополовград Николай ......... Николов да се проведе на 04.02.2021г. от 11.00 часа в залата на ОбС-Тополовград, находяща се на 3-ти етаж в сградата  на община Тополовград.

 

» Не по-късно от 3 /три /работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставени. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

 

» На публичното изслушване ще се води подробен протокол, в който ще бъдат отразени изразените становища и мнения, и същият ще бъде неразделна част от доклада на комисията.

 

» Списък на допуснатите до събеседване кандидати ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В РАЙОНЕН СЪД-ТОПОЛОВГРАД, МАНДАТ 2019-2023 година:

 

1.Николай .................. Николов - документи:   - изтегли

 

                                                                            


 

Публикувано на 08.01.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ: В изпълнение на Решение №160 от 23.12.2020 г. на Общински съвет- Тополовград се УДЪЛЖАВА СРОКА за подаване на документи за участие в процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен Съд-Тополовград, мандат 2019г.-2023г. и / съдебни заседатели за Окръжен Съд-Ямбол мандат 2020г.-2024 година до 30.04.2021 година, открита с Решение №542/10.06.2019г. на ОбС-Тополовград. при правила за провеждането й, приети със същото решение, а именно:

 

На основание чл.67, чл.68, ал.1, чл.68а от Закона за съдебната власт и чл.8, ал.1 от Наредба №7 за съдебните заседатели /обн.ДВ.бр.81/2017г./ и решение на Общото събрание на съдиите от Окръжен Съд-Ямбол от 11.02.2019г. и на Общото събрание на съдиите от Апелативен Съд-Бургас от 25.04.2019г., открива процедура за определяне на 15/петнадесет/ съдебни заседатели за Районен Съд-Тополовград, мандат 2019г.-2023г. и открива процедура за определяне на 3/трима/ съдебни заседатели за Окръжен Съд-Ямбол мандат 2020г.-2024г. и определя правила за нейното провеждане както следва: 

 

-         Кандидатите за съдебни заседатели, трябва да отговарят на изискванията на чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт. 

 

-          Всеки кандидат за съдебен заседател подава заявление по образец/приложение №1 или №2/ за участие в процедурата/публикуван на интернет страницата на Община Тополовград-официален сайт, раздел Общински Съвет-Тополовград/, ведно с необходимите документи, съобразно чл.68, ал.3 от Закона за съдебната власт в срок до 30.04.2021 г./включително/.

 


 

 Справка по чл.26,ал.5 от ЗНА(публикувано:16.12.2020)-изтегли


 

ПОКАНА ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – ГР.ТОПОЛОВГРАД ЗА МАНДАТ 2019-2023 Г. НА 18.01.2021 Г. (ПОНЕДЕЛНИК) ОТ 11:00 ЧАСА

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ТОПОЛОВГРАД

 

6560 гр.Тополовград, пл.”Освобождение” № 1

Председател ОбС-Тополовград – тел.: 0470/53096

Деловодство:тел.0470/53296

e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

П О К А Н А  

 

 

» Изслушването на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Районен Съд-Тополовград: Пепа Ал. Чобанова и Бисерка Ив.Стоева, да се проведе на 18.01.2021г. от 11.00 часа в залата на ОбС-Тополовград, находяща се на 3-ти етаж в сградата  на община Тополовград.

 

» Не по-късно от 3/три/ работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел,определени за извършване на общественополезна дейност,могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси,които да им бъдат поставени. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

 

» На публичното изслушване ще се води подробен протокол, в който ще бъдат отразени изразените становища и мнения, и същия ще бъде неразделна част от доклада на комисията.

 

» Списък на допуснатите до събеседване кандидати ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В РАЙОНЕН СЪД-ТОПОЛОВГРАД, МАНДАТ 2019-2023 година:

 

1.ПЕПА АЛ. ЧОБАНОВА :-изтегли

                                               -изтегли                                                                    

                                               -изтегли

                                               -изтегли

2.БИСЕРКА ИВ.СТОЕВА:  -изтегли

                                               -изтегли

                                               -изтегли        

                                               -изтегли                                                          

 


 

Обявление 19 от 14.12.2020 г. - изтегли


 

ОБЯВЛЕНИЕ: В предвид на чл.26, ал.2, ал.3, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 14 дневен срок от публикуването на интернет страницата на Община Тополовград, могат да се правят предложения и становища по проекта за Промяна-/създаване на нови разпоредби-чл.63а, чл.75а и чл.77а/ в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.

 

Предложения и становища могат да бъдат депозирани в деловодството на ОбС-Тополовград на адрес: гр. Тополовград, пл.”Освобождение” №1, ет.3, стая 37 или на следния електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. (Публикувано:30.11.2020г.)

Проект:Промяна-/създаване на нови разпоредби-чл.63а, чл.75а и чл.77а/  в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация-изтгели

 

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ: В изпълнение на Решение №136 от 30.10.2020 г. на Общински съвет- Тополовград се УДЪЛЖАВА СРОКА за подаване на документи за участие в процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен Съд-Тополовград, мандат 2019г.-2023г. и / съдебни заседатели за Окръжен Съд-Ямбол мандат 2020г.-2024година до 15.01.2021 година, открита с Решение №542/10.06.2019г. на ОбС-Тополовград. при правила за провеждането й, приети със същото решение, а именно:

 

На основание чл.67, чл.68, ал.1, чл.68а от Закона за съдебната власт и чл.8, ал.1 от Наредба №7 за съдебните заседатели /обн.ДВ.бр.81/2017г./ и решение на Общото събрание на съдиите от Окръжен Съд-Ямбол от 11.02.2019г. и на Общото събрание на съдиите от Апелативен Съд-Бургас от 25.04.2019г., открива процедура за определяне на 15/петнадесет/ съдебни заседатели за Районен Съд-Тополовград, мандат 2019г.-2023г. и открива процедура за определяне на 3/трима/ съдебни заседатели за Окръжен Съд-Ямбол мандат 2020г.-2024г. и определя правила за нейното провеждане както следва: 

 

-         - Кандидатите за съдебни заседатели, трябва да отговарят на изискванията на чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт. 

 

-        -Всеки кандидат за съдебен заседател подава заявление по образец/приложение №1 или №2/ за участие в процедурата/публикуван на интернет страницата на Община Тополовград-официален сайт, раздел Общински Съвет-Тополовград/, ведно с необходимите документи, съобразно чл.68, ал.3 от Закона за съдебната власт в срок до 15.01.2021 г./включително/.

 


 

 Обявление 18 от 18.11.2020 г.-изтегли


 

Съобщение по адм.дело №267/2020г. на Административен съд-Ямбол.

Съобщение  -изтегли

Жалба           -изтегли стр.1

                      -изтегли стр.2

                      -изтегли стр.3

 


 

Съобщение по адм.дело №267/2020г. на Административен съд-Ямбол.

Съобщение-изтегли

Определение-изтегли стр.1

                      -изтегли стр.2

                      -изтегли стр.3

                      -изтегли стр.4

 


 

Съобщение по адм.дело №267/2020г. на Административен съд-Ямбол.

Съобщение- изтегли

Разпореждане- изтегли

 


 

Обявление 17 от 22.10.2020 г.-изтегли


 

Справка по чл.26,ал.5 от ЗНА-изтегли


 

Обявление 16 от 23.09.2020 г.-изтегли


pokana publichno obsujdane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложения-изтегли

 Публикувано:17.09.2020г.


 

Справка по чл.26,ал.5 от ЗНА-изтегли

 


 

Решение №90/19.06.2020 г. на Ямболски административен съд, с което отменя разпоредбата на чл.41, ал.8 и ал.9 само по отношение на "специализирани ремаркета за превоз на тежки и извънгабаритни товари" и разпоредбата на чл.52, ал.1, т.4 само относно патентните дейности, посочени в т.12 и 13 от Приложение №4 към глава втора, раздел V от ЗМДТ от Н аредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Тополовград, приета с решение №40 от 28.02.2018 г.-изтегли

 

 


 

Обявление 15 от 03.08.2020 г.-изтегли


 

Съобщение на Административен съд-гр.Ямбол с наш вх.285/22.07.2020г. във връзка с Решение №110/15.07.2020г. по Административно дело №63/2020г. по описа на Административен съд-Ямбол

 

Съобщение-изтегли

 

Решение -изтегли

 


 

Писмо на Административен съд-гр.Ямбол с наш вх.267/13.07.2020г. във връзка с Решение №82/15.06.2020г. по Административно дело №61/2020г. по описа на Административен съд-Ямбол

 

Писмо-изтегли

Решение изтегли-стр.1

                            -стр.2

                            -стр.3

                            -стр.4

                            -стр.5

                        -стр.6

Протест-изтегли-стр.1

                            -стр.2

 


 

Съобщение на Административен съд-гр.Ямбол с наш вх.263/02.07.2020г. във връзка с Решение №90/19.06.2020г. по Административно дело №43/2020г. по описа на Административен съд-Ямбол

Съобщение-изтегли

Решение изтегли-стр.1

                            -стр.2

                            -стр.3

                            -стр.4

                            -стр.5

                        -стр.6


 

Съобщение на Административен съд-гр.Ямбол с наш вх.247/22.06.2020г. във връзка с Решение 82/15.06.2020г. по Административно дело 61/2020г. по описа на Административен съд-Ямбол

Съобщение-изтегли

Решение изтегли-стр.1

                            -стр.2

                            -стр.3

                            -стр.4

                            -стр.5

                            -стр.6


 

ОБЯВЛЕНИЕ: В изпълнение на Решение №97 от 25.06.2020 г. на Общински съвет- Тополовград се УДЪЛЖАВА СРОКА за подаване на документи за участие в процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен Съд-Тополовград, мандат 2019г.-2023г. и / съдебни заседатели за Окръжен Съд-Ямбол мандат 2020г.-2024година до 31.08.2020 година, открита с Решение №542/10.06.2019г. на ОбС-Тополовград. при правила за провеждането й, приети със същото решение, а именно:

 

На основание чл.67, чл.68, ал.1, чл.68а от Закона за съдебната власт и чл.8, ал.1 от Наредба №7 за съдебните заседатели /обн.ДВ.бр.81/2017г./ и решение на Общото събрание на съдиите от Окръжен Съд-Ямбол от 11.02.2019г. и на Общото събрание на съдиите от Апелативен Съд-Бургас от 25.04.2019г., открива процедура за определяне на 15/петнадесет/ съдебни заседатели за Районен Съд-Тополовград, мандат 2019г.-2023г. и открива процедура за определяне на 3/трима/ съдебни заседатели за Окръжен Съд-Ямбол мандат 2020г.-2024г. и определя правила за нейното провеждане както следва:

 

-         - Кандидатите за съдебни заседатели, трябва да отговарят на изискванията на чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт.

 

-          -Всеки кандидат за съдебен заседател подава заявление по образец/приложение №1 или №2/ за участие в процедурата/публикуван на интернет страницата на Община Тополовград-официален сайт, раздел Общински Съвет-Тополовград/, ведно с необходимите документи, съобразно чл.68, ал.3 от Закона за съдебната власт в срок до 12.08.2019г./включително/.

 

-       -   Кандидатите за съдебни заседатели следва да отговарят на изискването на чл.69, ал.2 от Закона за съдебната власт.

 


 

Протокол от проведено Общо събрание на съдиите от Окръжен съд-Ямбол на 15.06.2020г. за избор на съдебни заседатели за мандат 2020г.-2024г. за Районен съд-Тополовгрд - изтегли

 


 

Обявление 14 от 13.07.2020 г.-изтегли

 


 

Съобщение от 02.07.2020г.:Общински съвет-Тополовград обявява вляло в сила съдебно решение № 82/15.06.2020г.,по Административно дело №61/2020г. по описа на Административен съд-гр.Ямбол

 

Решение-изтегли-стр.1

                             -стр.2

                             -стр.3

                             -стр.4

                             -стр.5

                             -стр.6

Съобщение-изтегли

Обявление 13 от 17.06.2020 г.-изтегли

 


 

Обявление Проект: Изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество/НРПУРоБИ/, приета с Решение №120/30.10.2008г.последно изменена и допълнена с Решение №224/27.02.2017г.на ОбС-Тополовград, /публикувано: 16.06.2020./

 


 

Обявление 12 от 20.05.2020 г.-изтегли

 


 

Справка по чл.26,ал.5 от ЗНА-изтегли


 

 публикувано на 24.04.2020г.

ПОКАНА

ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – ГР.ТОПОЛОВГРАД ЗА МАНДАТ 2019-2023 Г. НА 14.05.2020 г. (четвъртък) ОТ 11:00 ЧАСА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ТОПОЛОВГРАД

6560 гр.Тополовград, пл.”Освобождение” № 1

Председател ОбС-Тополовград – тел.: 0470/53096

Деловодство:тел.0470/53296

e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

П О К А Н А

 

» Изслушването на допуснатия кандидат за съдебен заседател за Районен Съд-Тополовград Николинка ......... Димитрова да се проведе на 14.05.2020г. от 11.00 часа в залата на ОбС-Тополовград, находяща се на 3-ти етаж в сградата  на община Тополовград.

» Не по-късно от 3 /три /работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел,определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата,включващи и въпроси, които да му бъдат поствени. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

» На публичното изслушване ще се води подробен протокол,в който ще бъдат отразени изразените становища и мнения,и същият ще бъде неразделна част от доклада на комисията.

» Списък на допуснатите до събеседване кандидати ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В РАЙОНЕН СЪД-ТОПОЛОВГРАД,МАНДАТ 2019-2023 година:

1.Николинка .................. Димитрова - документи: -изтегли

                                                                                    -изтегли

                                                                                    -изтегли

                                                                                                   -изтегли


 

Обявление 11 от 24.04.2020 г.-изтегли


 

Обявление : Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тополовград, приета с Решение №502/27.03.2019 г. на ОбС-Тополовград.(публикувано:22.04.2020г.)-изтегли

 


 

Обявление 10 от 13.04.2020 г.-изтегли


СЪОБЩЕНИЕ
(публикувано на 23.03.2020г.)
                                                                  

Уважаеми жители на Община Тополовград,

Поради обявеното извънредно положение на територията на цялата страна, Ви уведомяваме, че през месец март, Общински съвет Тополовград няма да заседава с оглед спазване на противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID-19 .Следваща сесия на ОбС Тополовград ще бъде свикана след като се прецени обстановката и спешността на решенията, които трябва да се вземат.

          Най-важно е здравето. Нека запазим нашето здраве и това на близките около нас. Да бъдем съпричастни и самодисциплинирани!

 

 

Силвия Георгиева  

Председател Общински съвет Тополовград

 


 

Съобщение от 09.03.2020г.:Призовка на Административен съд-гр.Ямбол с наш вх.132/04.03.2020г. във връзка с Определение 98/27.02.2020г. на Административен съд-Ямбол по насрочване на административно дело 61/2020г. по описа на Административен съд-Ямбол,относно Протест от Христо Джонджоров-прокурор при Районна прокуратура гр.Ямбол против т.10,съгласно Приложение 17 от Решение 31/31.01.2020г. по т.3 от Протокол 7 от заседание ,проведено на 31.01.2020 г. , Общинска съвет-Тополовград.

Призовка -изтегли

Протест   -изтегли-стр.1

                               -стр.2

Жалба-изтегли-стр.1

                         -стр.2

                         -стр.3

                         -стр.4

 Определение -изтегли-стр.1

                                       -стр.2

                                       -стр.3

 


 

Съобщение от 09.03.2020г.:Призовка на Административен съд-гр.Ямбол с наш вх.131/04.03.2020г. във връзка с Определение 94/25.02.2020г. на Административен съд-Ямбол по насрочване на административно дело 63/2020г. по описа на Административен съд-Ямбол,относно Жалба от Божин Петров Божинов-Кмет на Община Тополовград против Решение 31 по т.3 от дневния ред от 31.01.2020г. в частта му-точка 10/съгласно приложение 17/и точка 17/ на Общинска съвет-Тополовград

 

Призовка       -изтегли

Определение -изтегли-стр.1

                                      -стр.2

Жалба-изтегли-стр.1

                         -стр.2

                         -стр.3

                         -стр.4


 

Обявление №9 от 04.03.2020г.във връзка с удължаване на срока относно открита процедура за избор за съдебни заседатели за Районен Съд-Тополовград, мандат 2019г.-2023г., и за Окръжен Съд-Ямбол, мандат 2020г.-2024г.(публикувано на 04.03.2020г.)-изтегли

Обявление 8 от 20.02.2020 г.-изтегли

 


 

Съобщение от 20.02.2020г.:Общински съвет-Тополовград обявява вляло в сила съдебно решение № 26/12.02.2020г.,по Административно дело 442/2019г. по описа на Административен съд-гр.Ямбол

Решение-изтегли-стр.1

                             -стр.2

                             -стр.3

                             -стр.4

                             -стр.5

Съобщение-изтегли

 


 

Съобщение от 19.02.2020г.:ПРОТЕСТ от Димитринка Тодорова Георгиева-Зам.Адм.ръководител-Зам.Окръжен прокурор при Окръжна прокуратура-гр.Ямбол с изх.№ 7/2020 от 07.02.2020г.,против разпоредбата на чл.11,ал.1,чл.41,ал.8 и ал.9 и чл.52,ал.1,т.4 от Наредба за определяне на размера наместните данъци на територията на община Тополовград

Протест-изтегли-стр.1

                            -стр.2

                            -стр.3

                            -стр.4

Разпореждане-изтегли-стр.1

                                      -стр.2

                                      -стр.3

Призовка-изтегли

 


 

Справка по чл.26,ал.5 от ЗНА (публикувана на 17.02.2020г.) по Докладна записка с вх.№58 от 14.01.2020г. от Митко Лазаров Батчев – Председател на КПОДОбСТНКВОА относно: Приемане на Правилник за дейността на Общински съвет-Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация-изтегли

Обявление 7 от 03.02.2020 г.във връзка с удължаване на срока относно открита процедура за избор за съдебни заседатели за  Районен Съд-Тополовград, мандат 2019г.-2023г., и за Окръжен Съд-Ямбол, мандат 2020г.-2024г. -изтегли

Обявление:Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация(публикувано на 29.01.2020г.)-изтегли

Проект на Правилник за дейността на Общински съвет-Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация мандат 2019-2023г.-изтегли

Справка по чл.26,ал.5 от ЗНА(публикувана на 29.01.2020г.)-изтегли

 

 Обявление 6 от 24.01.2020 г.-изтегли

 


 

 Публикувано на 20.01.2020г.

ПОКАНА ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – ГР.ТОПОЛОВГРАД ЗА МАНДАТ 2019-2023 Г. НА 05.02.2020 Г. (СРЯДА) ОТ 11:00 ЧАСА

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ТОПОЛОВГРАД

6560 гр.Тополовград, пл.”Освобождение” № 1

Председател ОбС-Тополовград – тел.: 0470/53096

Деловодство:тел.0470/53296

e-mail:obs_topolovgrad@abv.bg

 

П О К А Н А

 

» Изслушването на допуснатия кандидат за съдебен заседател за Районен Съд-Тополовград Елена .........Димова да се проведе на 05.02.2020г. от 11.00 часа в залата на ОбС-Тополовград,находяща се на 3-ти етаж в сградата  на община Тополовград.

» Не по-късно от 3/три/работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел,определени за извършване на общественополезна дейност,могат да представят на общинския съвет становища за кандидата,включващи и въпроси,които да му бъдат поствени.Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

» На публичното изслушване ще се води подробен протокол,в който ще бъдат отразени изразените становища и мнения,и същият ще бъде неразделна част от доклада на комисията.

» Списък на допуснатите до събеседване кандидати ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В РАЙОНЕН СЪД-ТОПОЛОВГРАД,МАНДАТ 2019-2023 година:

1.Елена..................Димова-документи:-изтегли

                                                                 -изтегли

                                                                 -изтегли

 


 

Обявление 5 от 17.01.2020 г.-изтегли

Обявление:Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация(публикувано на 15 януари 2020г.)-изтегли

Проект на Правилник за дейността на Общински съвет-Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация мандат 2019-2023г.-изтегли

 


 

Съобщение от 27.12.2019г.:ПРОТЕСТ от Димитринка Тодорова Георгиева-Зам.Адм.ръководител-Зам.Окръжен прокурор при Окръжна прокуратура-гр.Ямбол с изх.1792/2019г. от 10.12.2019г.,против разпоредбите на чл.58,ал.4 и ал.5 от Наредба за определяне на размера наместните данъци на територията на община Тополовград,приета с Решение 40/2802.2008г. на Общински съвет-Тополовград

Протест-изтегли - стр.1

                              -стр.2

Определение-изтегли-стр.1

                                     -стр.2

                                     -стр.3

Призовка-изтегли

 


 

Обявление 4 от 26.12.2019 г.- изтегли

Обявление №3 от 23.12.2019 г. -изтегли

Обявление №2 от 13.12.2019 г. -изтегли

Обявление №1 от 27.11.2019 г. -изтегли

 

Обявления мандат 2015 г. - 2019 г :

Обявление във връзка с влязло в сила Определение №487/12.09.2019 г. о административно дело №240/2019 г. о описа на Административен съд - Ямбол

обявление

придружително писмо

Обявление №59 - изтегли

Обявление №58 във връзка с удължаване на срока относно открита процедура за избор за съдебни заседатели за  Районен Съд-Тополовград, мандат 2019г.-2023г., и за Окръжен Съд-Ямбол, мандат 2020г.-2024г. - изтегли

Обявление №57 от 17.09.2019 г. - изтегли

Обявление №56 от 26.08.2019 г. - изтегли

Обявление №55 във връзка с удължаване на срока за избор на съдебни заседатели - изтегли

Обявление №54 от 26.07.2019 г. - изтегли

Обявление №53 от 25.07.2019 г. - изтегли

 

Влязло в сила определение №361/18.06.2019 г. по Административно дело №176/2019 г. по описа на Административен съд - гр. Ямбол - изтегли

Протокол от 13.06.2019 г. на Ямболски Административен съд: Прекратява производството по Административно дело №163/2019 г. 

страница 1

страница 2

страница 3

страница 4

 

Определение №361/18.06.2019 г. на Административен съд - гр. Ямбол: Прекратява производството по Административно дело №176/2019 г.

определение - изтегли

съобщение - изтегли

Обявление №52 от 25.06.2019 г. - изтегли

ПРОТЕСТ от Димитринка Тодорова Георгиева, ПРОТИВ: Разпоредбите на чл.24, ал.2, чл.37, ал.4, чл.45, ал.47, ал.6 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Тополовград

протест - изтегли

призовка - изтегли

 

Оспорване на Решение №533 от 27.05.2019 г. от Областен Управител на област Хасково

стр. 1

стр. 2

стр. 3

 Протокол на Ямболски административен съд, относно прекратяване производството по Административно дело №163/2019 г. - изтегли

               

   О Б Я В Л Е Н И Е

       С решение №542 по т.2 от дн.ред, по протокол №51 от 10.06.2019г. , на Общински съвет-Тополовград , е открита процедура за избор за съдебни заседатели за Районен Съд-Тополовград, мандат 2019г.-2023г., и за Окръжен Съд-Ямбол, мандат 2020г.-2024г.

 

       Във връзка с откритата процедура, кандидатите могат да подават Заявление с необходимите документи в срок до 12.08.2019г./включително/, в деловодството на Общински съвет-Тополовград/етаж III, стая 37/ от 08.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа.

 

       Заявления по образец за участие в процедурата е публикуван на интернет страницата на Община Тополовград-официален сайт, раздел-Общински съвет.

 

Адв.ПЛАМЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ – зам.председател,

 

изпълняващ функциите и правомощията на Председател на ОбС-Тополовград

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 

 


Решение №125/05.06.2019 г. на Ямболски административен съд, с което отменя разпоредбите на чл.25, ал.1, чл.26, ал.2, и чл.35, ал.2, т.1 от Наредба за управление на горските територии, собственост на община Тополовград, приета с решение  №86 от проведеното на 27.04.2012 г. заседание на ОбС - Тополовград

решение стр.1

решение стр.2

решение стр.3

решение стр.4

решение стр.5

решение стр.6          съобщение стр.1; съобщение стр.2

Решение №123/31.05.2019 г. на Ямболски административен съд, с което отменя разпоредбите на чл.22, ал.2, чл.34, ал.1, ал.2 и ал.3, чл.35, ал.3, т.1 и чл.39, ал.2, т.1 и т.4 от Наредбата за управление на горските територии, собственост на община Тополовград, приета с Решение №86 от проведено на 27.04.2012 г. заседание на ОбС-Тополовград

страница 1

страница 2

страница 3

страница 4

страница 5

страница 6

Обявление №50 от 06.06.2019 г. - изтегли

Протест от Димитринка Георгиева-зам.адм.ръководител, зам.Окръжен прокурор при  Окръжна прокуратура-Ямбол за отмяна на разпоредбата на чл.45 и чл.63-чл.65 от Наредбата за управление на отпадъците на територията  на община Тополовград - изтегли

Жалба от „РЕЙСЪР АУТО“ ООД гр.София за отмяна на разпоредбата на   чл.45 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община   Тополовград - изтегли

Обявление №49 от 18.04.2019 г., публикувано на 18.04.2019 г. - изтегли

Решение №45/11.03.2019 г. на Ямболски административен съд, публикувано на 03.04.2019 г. - изтегли

Справка по чл. 26, ал.5 от ЗНА, публикувана на 26.03.2019 година - изтегли

Обявление №48 от 20.03.2019 г. - изтегли

Справка по чл 26, ал 5 от ЗНА, публикувана на 26.02.2019 година - изтегли

Обявление N 47 от 21.02.2019 г. - изтегли

 Проект на Изменение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Тополовград, приета с Решение №68/30.04.2008г. на ОбС-Тополовград, публикуван на 07.02.2019 г. - изтегли

Oбявление N 46 от 24.01.2019 г.-изтегли

Oбявление N 45 от 13.12.2018 г.-изтегли

Съобщение и Решение N 216/23.11.2018г. на Ямболски административен съд/публикувано:13.12.2018/ -изтегли

Oбявление N 44 от 23.11.2018 г.-изтегли

Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА/публикувана:25.10.2018г./ -изтегли

Oбявление N 43 от 19.10.2018 г.-изтегли

Oбявление N 42 от 21.09.2018 г.-изтегли

Решение N 109/30.05.2018г. на Ямболски административен съд/публикувано:14.09.2018/    -изтегли

Oбявление N 41 от 23.08.2018 г.-изтегли

Обявление Проект:Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тополовград, приета с Решение №161/28.01.2009г. на ОбС-Тополовград./публикувано:23.08.2018г./

Обявление Проект:Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тополовград, приета с Решение №161/28.01.2009г. на ОбС-Тополовград./публикувано:26.07.2018г./

 

Oбявление N 40 от 23.07.2018 г.-изтегли

Oбявление N 39 от 22.06.2018 г.-изтегли

Oбявление N 38 от 04.06.2018 г.-изтегли

Oбявление N 37 от 23.05.2018 г.-изтегли

Oбявление N 36 от 20.04.2018 г.-изтегли

Обявление Проект :Изменение на Наредба за реда за упражняване на правата на собственост нa Община Тополовград в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, приета с Решение №233/30.06.2009г. на ОбС-Тополовград./публикувано:12.04.2018г./

Oбявление N 35 от 23.03.2018 г.-изтегли

Oбявление N 34 от 22.02.2018 г.-изтегли

Проект на Програма за  опазване на околната среда на Община Тополовград 2016г.-2020г./публикувано:16.02.2018г./

изтегли:Обявление

изтегли: Програма

Oбявление N 33 от 23.01.2018 г. - изтегли

Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА - изтегли

Обявление N 32 от 15.12.2017 г. - изтегли

Oбявление  N 31 от 06.12.2017 г.-  изтегли

Oбявление  N 30 от 22.11.2017 г. - изтегли

Обявление Проект: Изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество/НРПУРоБИ/, приета с Решение №120/30.10.2008г.последно изменена и допълнена с Решение №224/27.02.2017г.на ОбС-Тополовград, /публикувано: 20.11.2017 г./

Обявление N 29 от 19.10.2017г.-изтегли

Обявление N 28 от 20.09.2017г.-изтегли

Обявление N 27 от 23.08.2017г.-изтегли

Обявление N 26 от 20.07.2017г.-изтегли

Обявление N 25 от 22.06.2017г.-изтегли

Обявление N 24 от 23.05.2017г.-изтегли

Обявление N 23 от 21.04.2017г.-изтегли

Обявление N 22 от 23.03.2017г.-изтегли

Обявление Проект:Отмяна на чл. 5, ал.1, т. 4 и § 8, ал. 3 и ал. 5 от ПЗР на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тополовград, приета с Решение № 161/28.01.2009 г., с последно изменение с Решение № 207/3.01.2017 г/публикувано:13.03.2017г./

Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА  - изтегли

Обявление N 21 от 17.02.2017г. -изтегли

Обявление:Приемане на годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Тополовград за 2016 година/публикувано:09.02.2017г./

Обявление Проект: Изменение и допълнение на НРПУРОбИ, приета с Решение №120 от 30.10.2008 година на ОбС-Тополовград/публикувано:08.02.2017г./
Обявление N 20 от 23.01.2017г.  -изтегли

Обявление Проект:Изменение и допълнение на НРПУРОбИ, приета с Решение №120 30.10.2008 година на ОбС-Тополовград/публикувано:12.01.2017г./-изтегли

Обявление N 19 от 15.12.2016г  -изтегли

Обявление N 18 от 17.11.2016г  -изтегли

Обявление N 17 от 21.10.2016 г -изтегли

Обявление N 16 от 04.10.2016 г -изтегли

Обявление N 15 от 14.09.2016 г -изтегли

Обявление N 14 от 22.08.2016 г. -изтегли

Обявление N 13 от 22.07.2016 г. -изтегли

Обявление N 12 от 24.06.2016 г. -изтегли

Обявление N 11 от 20.05.2016 г. -изтегли

Обявление N 10 от 19.04.2016 г. -изтегли

Обявление N 9   от 23.03.2016 г. -изтегли

Обявление N 8   от 18.02.2016 г. -изтегли

Обявление N 7   от 03.02.2016 г. -изтегли

Обявление N 6   от 21.01.2016 г. -изтегли

Обявление за Отчета за изпълнението на бюджета, по сметките на средствата от ЕС за 2015 г. на Община Тополовград - публикувано на 11,01,2016 г.

Обявление N 4 от 15.12.2015 г. - изтегли

Обявление N 3 от 04.12.2015 г. - изтегли

 

ПРОЕКТ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ТОПОЛОВГРАД, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

Обявление N 2 от 20.11.2015 г. - изтегли

Обявление N 1 от 11.11.2015 г. - изтегли

 

 *********************************************************************************

 

 

 Р Е Ш Е Н И Е №654 по точка 1 от дневния ред 13.10.2015 година -  изтегли

Обявление N 60 от 02.10.2015 г. - изтегли

Обявление N 59 от 25.09.2015 г. - изтегли

Обявление N 58 от 15.09.2015 г. - изтегли

Обявление N 57 от 20.08.2015 г. - изтегли

Проект: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тополовград - публикувано на 05,08,2015 г.

Решение №79 на Административен съд - Ямбол

 

Обявление N 56 от 22.07.2015 г. - изтегли

Обявление N 55 от 23.06.2015 г. - изтегли

 

Обявление на проект: Приемане на изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ( НРПУРОбИ) на Общински съвет-гр. Тополовград

ОБЯВЛЕНИЕ

 

             На основание чл. 26,ал. 2 от Закона за нормативните актове ( ЗНА) Община Тополовград обявява, че предстои обсъждане в Общинският съвет на проект на изменение на   Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ( НРПУРОбИ) на Общински съвет-гр. Тополовград

 

Мотиви: предоквратяване на възможност за въвеждане на дискриминационни условия , които да стесняват кръга на потенциални наематели, арендатори или купувачи, Друг мотив това е задължението на Община Тополовград да гарантира ефективна, лоялна и свободна конкуренция и да се избегне възможността по сега действащата наредба да се нарушават основни принципи на свободната конкуренция

 

Приложение: Проект за решение- сканиран документ

 

Обявление N 54 от 20.05.2015 г.      - изтегли

Обявление N 53 от 21.04.2015 г.      - изтегли

 

Проект: Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Тополовград.

 

Обявление N 52 от 16.03.2015 г.      - изтегли

Обявление N 51 от 19.02.2015 г.      - изтегли

Обявление N 50 от 05.02.2015 г.      - изтегли

Обявление N 49 от 27.01.2015 г.      - изтегли

Обявление N 48 от 21.01.2015 г.      - изтегли

 Проект: Изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тополовград

Проект: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тополовград

 

Обявление N 47 от 12.12.2014 г.             - изтегли

Обявление N 46 от 18.11.2014 г.             - изтегли

Обявление N 45 от 17.10.2014 г.             - изтегли

Обявление N 44 от 17.09.2014 г.             - изтегли

Обявление N 43 от 15.07.2014 г.             - изтегли

Обявление N 42 от 17.06.2014 г.             - изтегли

Обявление N 41 от 20.05.2014 г.             - изтегли

Обявление N 40 от 15.04.2014 г.             -изтегли 

Обявление N 39 от 04.03.2014 г.             -изтегли 

Обявление N 38 от 24.01.2014 г.             - изтегли

Обявление N 37 от 22.01.2014 г.             -изтегли

Обявление N 36 от 20.01.2014 г.             -изтегли

Обявление на ДЗ от 10.01.2014 г.           -изтегли

Обявление N 34 от 20.11.2013 г              -изтегли

Обявление N 33 от 22.10.2013 г              -изтегли

Обявление N 32 от 22.10.2013 г.             -изтегли

Обявление N 28 от 04.09.2013 г.            - изтегли

Обявление №27 от 27.08.2013 г.             -изтегли

Обявление №26 от 10.07.2013 г.             -изтегли

Обявление №24 от 22.05.2013 г.            - изтегли

Обявление №23 от 18.04.2013 г.            - изтегли

Обявление №21 от 18.02.2013 г.            - изтегли

Обявление №20 от 21.01.2013 г.           - изтегли

Протест до Административен съд град Ямбол от Районен прокурор от Районна прокуратура гр. Тополовград - изтегли

Обявление №19 от 11.12.2012 г.           - изтегли

Обявление №18 от 22.11.2012 г.           -  изтегли

Обявление №16 от 16.11.2012 г.           -  изтегли

Обявление №15 от 15.10.2012 г.           -  изтегли

Обявление №14 от 13.09.2012 г.           -  изтегли

Обявление №13 от 26.07.2012 г.           -  изтегли

Обявление № 12/02.07.2012 г.              -  изтегли

Обявление на ДЗ 19.06.2012 г.              -  изтегли

 

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Посетители

1263766
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
235
250
1026
1260686
7577
23121
1263766

Вашето IP: 207.46.13.120
Час: 2021-10-20 20:45:29

Времето в Тополовград

opak