Наредби на Общински съвет

Публикувана на Четвъртък, 22 Ноември 2012 10:21
Написана от админ
Посещения: 15929
Големина на шрифта

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тополовград, приета с Решение №77от 30.04.2021г. на ОбС-Тополовград, изменена с решение №226/26.05.2021г. на ОбС-Тополовград, публикувана на 04.06.2021 година - изтегли

Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни и селскостопански животни на територията на Община Тополовград, приета с Решение №244 от 26.05.2021г. на ОбС-Тополовград, публикувана на 04.06.2021 година - изтегли

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Тополовград, актуализирана с Решение №223 от 29.04.2021г. на ОбС-Тополовград -изтегли

Наредба за управление и разпореждане с общински жилища на община Тополовград. /изм. с Решение №45/11.03.2019 г. на Административен съд – гр.Ямбол/,  публикувана на 29.03.2019 г. - изтегли

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тополовград, актуализрана с решение №77/30.04.2020г. на ОбС-Тополовград(публикувана на 12.05.2020г.)- изтегли

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Тополовград, актуализирана с решение № 487 от 27.02.2019 г., публикувана на 06.03.2019 г. - изтегли

Наредба за опазване на обществения ред, чистотата, безопасността на движението и пожарната и аварийна безопасност в община Тополовград,  Актуализирана на 19.02.2019г. с Решение №13/28.01.2019г. на Административен съд – Ямбол/,публикувана на 19.02.2019 г.-изтегли

Наредба за управление на отпадъците на територията на община Тополовград, приета с решение № 319 от 28.09.2017 г. на ОбС-Тополовград - aктуализирана с Решение №559/02.08.2019 г. на ОбС-Тополовград - изтегли

Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на Община Тополовград-изтегли

Наредба за определяне условията и реда за записване,отписване и преместване на деца в общинските детски градини в Община Тополовград/публикувано:10.05.2017г./-изтегли

Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на елементите на техническата инфраструктура на  територията на Община Тополовград-изтегли

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Тополовград - изтегли

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тополовград - изтегли

Наредба за управление на горските територии собственост на община Тополовград - изм. с Решение №125/05.06.2019 г. на Административен съд – гр.Ямбол - изтегли

Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи свързани с разкопаване  -  изтегли

Наредба за реда за упражняване на правата на собственост на Община Тополовград в търговски дружества  -  изтегли

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строеж  -  изтегли

Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни  -  изтегли

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тополовград, /приета на 28.02.2008 г./, /изм. с Решение №90/19.06.2020 г. на Административен съд – гр.Ямбол/ -изтегли

Наредба за изграждане и опазване на зелената система  -  изтегли

Наредба за УОП ( изменена с решение №261 от 28.04.2017 г.)изтегли